Sven Wimnell
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

Verksamheter i rollerna A och B.

Rollerna A och B.

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller.

 • A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
 • A1
  Att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
 • A2
  Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av
  * individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven,
  * individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet,
  * individens fysiska miljö-fysiska samhälle,
  * individens sociala miljö- sociala samhälle.
 • B Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll
 • B1
  Att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
 • B2
  Att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

    Svenskarna kan nu på Internet få tillgång till tiotusentals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om några år kan man räkna med miljontals sidor. Om man är skicklig och har tur kan man i Internet hitta svar på många frågor som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av åtgärder som förespråkas på Internet.
    Det finns på Internet hjäpmedel med vilka man kan söka sig fram. (Det finns många sökanordningar med fasta ämnesindelningar som man kan gå in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt valda och ordnade. Man kan också söka ämnen på ord i bokstavsordning, ödlor klassas då ihop med öron, öglor, Öregrund och annat på Ö, vilket inte ger någon överblick över ämnenas sammanhang: Dessa sökanordningar är numera borta) När man vill söka är det mest Google man har som hjälp.
    I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
    I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man söka på utbildningar och lediga jobb.
    I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till förbättring av arbetsrutinerna.

    Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
    Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att inte drukna i all information måste man ha hjälp att få ordning på frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.
   
Verksamheter i rollerna B1 och B2.

 • B Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll
 • B1
  Att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
 • B2
  Att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

Alla tänkbara förvärvsarbeten finns i princip i verksamhetsområdena 10-99.
Utbildningsverksamheter finns i 7957 och där finns också yrkesvägledningar. I områdena 10-99 har på lämpliga ställen angetts: utdrag ur grundskolans läroplaner, utbildningar i gymnasiet och utbildningar vid universitet och högskolor.
Arbetsförmedling finns på 658.
Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer o d som hanterar anställningsvillkor finns också på 658 tillsammans med upplysningar för den som vill driva eget företag.
Statistik av olika slag kan sökas via 31. AMS-statistik 658


658:
Adresserna kan vara ändrade.

020128:
Svenska statistiknätet. Ämnesområde: Näringsverksamhet
Statistikområde. Myndighet
Industrins kapacitetsutnyttjande : SCB
Industrins lager : SCB
Industrins leveranser och order : SCB
Industriproduktionens utveckling : SCB
(Inkvartering) Till 643 : Turistdelegationen
Internationella företag : Institutet för tillväxtpolitiska studier
Konkurser och offentliga ackord : Institutet för tillväxtpolitiska studier
Nyetableringar : Institutet för tillväxtpolitiska studier
Näringslivets investeringar : Konjunkturinstitutet
Näringslivets struktur : SCB
Senast uppdaterad: 2001-09-26


658:
020128:
Svenska statistiknätet. Ämnesområde: Arbetsmarknad
Statistikområde. Myndighet
Arbetsförmedling : Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetskraftsundersökningar : SCB
Arbetsmiljö : Arbetsmiljöverket
Arbetsskador : Arbetsmiljöverket
Löner och arbetskostnader : Medlingsinstitutet
Lönesummor : SCB
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider : SCB
Vakanser och arbetslöshet : SCB
Senast uppdaterad: 2001-09-17

Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK) enligt
Statistisk årsbok för Sverige (SÅS). 10-99 Alla verksamheter.

Personer med ej identifierbara yrken enligt SÅS : Samtliga 413 496. Därav kvinnor 185 122.
Samtliga yrken enligt SÅS : Samtliga 4 491 493. Därav kvinnor 2 157 684 .
I följande diagram motsvarar varje rad cirka 100 000 personer. Antalen i de angivna områdena har
avrundats till jämna 100 000 varvid personer med ej identifierade yrken har fördelats ut på områden.
Innehållet i de olika områdena framgår av särskilda sammanställningar.
____________________________________________________________________
10-60 Filosofiska, religiösa, politiska verksamheter o d. Naturforskning.
61 Hälso-och sjukvård. Hygien-och räddningsverksamheter.
61
61
61__________________________________________________________________
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d.)
62
62__________________________________________________________________
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske o d.
63__________________________________________________________________
64 Hushållsarbeten. Energi-och hygienförsörjning o d.
64
64
64__________________________________________________________________
651 Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbete o d
651
651_________________________________________________________________
652 Offentlig opolitisk civil och militär förvaltning ____________________________________________________________________
653 Handelsverksamheter.
653
653
653_________________________________________________________________
654-656 Telekommunikationsverksamheter, mm. Transporter, resebyrå, lagring o d.
654-656
654-656
654-656_________________________________________________________________
657 Penningverksamheter o d
657_________________________________________________________________
658-659 Allmänna företagsekonomiska verksamheter od. Marknadsföring o d. _______
66-68 Tillverkning av varor.
66-68
66-68
66-68
66-68
66-68__________________________________________________________________
69 Byggande av byggnader och anläggningar.
69
69__________________________________________________________________
70-78 Formgivning av fysiska miljöer. Bildkonstnärliga verksamheter mm. ____________________________________________________________________
79 Formgivning av sociala miljöer.
79 Beteendeverksamheter. Teater, nöjen od.
79 Socialt arbete. Utbildningsverksamheter.
79 Sport, utomhuslekar o d.
79
79__________________________________________________________________
80-99 Språkliga och litterära verksamheter__________________________________________________________

Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK)
enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS)

En kort redovisning där alla detaljuppdelningar på grund av utrymmesskäl inte är med. Förändringar sedan 1990 gäller huvudsakligen antalen i de olika kategorierna.

10/99 Alla verksamheter.

Statistiken i SÅS är inte så ordnad att det är möjligt att exakt fördela verksamheterna på avdelningarna 10-99.
Pedagogiskt arbete ingår i alla verksamheter 10-99, men alla redovisas på avd 795.
Samma gäller Samhällsadministrativt arbete som redovisas på avd 652.
Delar av Tekniskt arbete, som bara redovisas på avd 62, hör hemma på andra avdelningar, isynnerhet 61,63-69 och 71-72.
Delar av Socialt arbete på avd 795 hör hemma på avd 61 och 64.
Delar av Ekonomiskt utredningsarbete på avd 658, hör hemma på andra avd, t ex 30-49.
Cirka 9% av alla förvärvsarbetande ingår i gruppen ”Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet”.
Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet 413 496
Samtliga yrken 4 491 493

10/19 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

Förutom Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete (forskare, lärare, skribenter o d i filosofiska och psykologiska ämnen):
Bibliotekarier m.fl. 11 309

20/29 Religiösa verksamheter o d.

Förutom Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete :
Religiöst arbete 10 597

30/39 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.

Förutom Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete och ekonomiskt utredningsarbete arbete :
Juridiskt arbete 11 788

40/49 Sambandsforskningsverksamheter.

Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete och ekonomiskt utredningsarbete

50/59 Naturforskningsverksamheter. Med matematik.

Förutom Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete :

Kemiskt o fysikaliskt arbete, laboratoriearbete (del)
Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab.) 11 084
Geologer m. fl. 565
Meteorologer, hydrologer m. fl. 730
Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem. eller fysikal. lab.) 10 891
Biologiskt arbete 7 114

60 Övergripande verksamheter om teknologiska / ekonomiska verksamheter o d.

Delar av bl a Pedagogiskt och Tekniskt arbete .

61 Hälso-och sjukvård. Hygien-och räddningsverksamheter o d.

611 Anatomiforskning o d.
612 Fysiologiforskning o d.
613 Hygienforskning o d.
614 Hygienverksamheter, räddningstjänst , socialmedicin o d.
615 Läkemedelsbehandling,sköterskevård,fysikalisk terapi od.
616/618 Läkarverksamheter o d. Operationsassistenter o d.
619 Veterinärverksamheter.

Utom Pedagogiskt, Samhällsadministrativt,Tekniskt o Socialt arbete:

Hälso- och sjukvårdsarbete 295 703
Läkare 24 856
Sjukvårdsföreståndare m. fl. 2 268
Sjuksköterskor 70 791
Barnmorskor 4 307
Medicinsk-tekniska assistenter 4 956
Skötare inom psykiatrisk vård 23 621
Undersköterskor, sjukvårdsbitr. 158 170
Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 6 734
Miljö- och hälsoskyddsarbete 5 312
Hälsovårdsinspektörer o d. 1 755
Skyddsingenjörer, ergonomer m. fl. 2 856
Övriga m. miljö- o hälsoskyddsarb 701
Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete,socialt arbete m.m. 7 195
Psykologer 5 731
Kostexperter 608
Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m. m. 856
Övrigt servicearbete 3 959
Begravningsbyråpersonal 940
Övriga med servicearbete 3 019
Brandpersonal 7 685
Laboratorieassistenter (sjukv.) 9 018
Apoteksarbete 10 086
Rörelse- o arbetsterapiarbete 21 162
Tandvårdsarbete 27 433
Tandläkare 8 629
Tandhygienister m. fl. 2 437
Tandsköterskor 16 367
Veterinärarbete m. m. 1 924

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d.)

62+620 Blandade och övergripande
621 A Maskinkonstruktion o d
621 B El- och telekonstruktion o d. Elektronik
621 C Apparat-och kemikonstruktioner o d
622 Gruvkonstruktioner o d
623 Militärkonstruktioner o d
624/628 Byggnads-och anläggningskonstruktion
624. Konstruktion av byggnader o d
625 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, gator, vägar o d
626 Vattenbyggnad i allmänhet. Kanaler. Anl. för jordbruk och fiske
627 Anläggningar i hamnar,vattendrag och öppet hav. Dammar.
628 Hygienkonstruktioner. Vatten och avlopp. Belysning o d
629 Transportmedelskonstruktion (fordon o d)

Förutom Pedagogiskt och Samhällsadministrativt arbete:

Tekniskt arbete 257 990
byggnads- o anläggningstekniskt 54 264
elkraftteknisktarbete 22 144
elektroniskt och teletekniskt 34 291
mekaniskttekniskt arbete 78 594
kemiskttekniskt arbete 17 721
gruvtekniskt, metallurgiskt och petroleumtekniskt 5 552
andra tekniska verksamhetsområden 21 326
Mätningsingenjörer, kart-och mätningstekniker m.fl. 9 459
Ovriga med tekniskt arbete 14 639
Kemiskt o fysikaliskt arbete, laboratoriearbete (del)
Antalen ingår i antalen som angivits i avd 50/59

63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk, jakt och fiske o d.

631 Allmän lantbruksverksamhet. Allmän lantbruksekonomi.
632 Verksamheter med växtsjukdomar, växtförädling od.
633 Växtodling (åkerbruk) o d. Spannmål, foder, potatis, fiberväxter, socker, kaffe, te, kakao, tobak, kryddor,gummi etc.
634 Skogsbruk o d. 635 Trädgårdodling o d.
636 Djurhållning. 637 Djurprodukter. 638 Biodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, djurbekämpning od. Naturvård.

Förtom Pedagogiskt, Samhällsadministrativt ochTekniskt arbete:

Jordbruksrådgivare m . fl . 3 216
Skogsbruksrådgivare m. fl. 1 882
Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 77 751
Lantbrukare, skogsbrukare m . fl. 68 835
Trädgårdsodlare,-anläggare 2 427
Jordbruksbefäl 704
Trädgårdsbefäl 1 671
Skogsbefäl 3 253
Renägare 523
Pälsdjursuppfödare 305
Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 32 472
Lantarbetare 8 338
Husdjursskötare 6 066
Trädgårdsarbetare 16 911
Pälsdjurs- och renskötare 216
Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 941
Viltvård och jakt 193
Fiskeriarbete m.m. 3 243
Skogsarbete 20 915

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning o d.

641 Matlagning. 642 Matservering.
643 Organiation av boende, personalrum od.
644 El-, gas-, värme-, vatten- , hygienförsörjning o d
645 Skötsel av inventarier o d.
646 Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d.
647 Allmän hushållsekonomi. Fatighetsförvaltning mm.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamhet o d.
649 Personvård, barnavård, allmänt hushållsarbete o d.

Förtom Pedagogiskt, Samhällsadministrativt,Tekniskt och Socialt arbete:

Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 146 128
Storköksföreståndare m.fl. 10 396
Kockar, kallskänkor 30 719
Köksbiträden, restaurangbiträden m. fl. 67 063
Hovmästare, servitörer m. fl. 25 777
Hotellchefer, hotellreceptionister m. fl. 7 049
Pursers, trafikvärdinnor m. fl. 3 245
Övriga med hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 1 879
Driftmaskinistarbete (energi- och vattenförsörjningm.m.) 9 942
Civilt bevaknings- och skyddsarbete (del)
Skorstensfejare 1 851
Väktare m. fl. 10 933
Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 2 431
Hygien och skönhetsvård 21 288
Fastighetskötsel och städning 158 291
Fastighetsarbetare m. fl. 41 926
Städare m.fl. 111 618
Övriga inom fastighetsskötsel och städning 4 747
Egendomsförvaltare 17 287
Tvätt- och pressarbete 7 008
Husligt arbete 489

Delar av Socialt arbete som redovisas på avd 795:
Socialsekreterare, kuratorer m. fl.
Föreståndare, ledare m. fl. (barn-, ungdoms-, äldre o handikappomsorg)
Barnskötare m. fl.
Vårdbiträden, hemvårdare m.fl.
Föreståndare, vårdare m. fl. (för psykiskt utvecklingsstörda)
Övriga med socialt arbete

65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d.

Förtom Pedagogiskt ochTekniskt arbete:

651 Kontorsarbete, skriv-o registeringsarbete o d.
Sekreterar- och maskinskrivningsarbete m. m. 238 673
ADB-arbete m. m. 66 623
Övriga m kontorsarbete od 6 477

652 Offentlig opolitisk förvaltning.
Samhällsadministrativt arbete 38 369
statlig förvaltning 20 692
landstingskommunal förvaltning 3 708
primärkommunal förvaltning 12 166
Övriga med samhällsadm. arbete 1 803
Militärt arbete 18184

653 Handelsverksamheter.
Inköpsarbete 17 868
Kalkylatorer, orderbehandlare 6 490
Varuförsäljning 304 931
Parti- och detaljhandlare m. fl. 47 999
Säljare (partihandel) 85 561
Försäljare (detaljhandel) 160 803
Övriga inom varuförsäljning 10 568
Övrigt kommersiellt arbete 118

654 Telekommunikationsverksamheter.
Expeditörer (televerket) 2 992
Kontorstelefonister m. fl. 14 412
Radiotelegrafister, m. fl. 1 853

655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter, resebyrå, lagring o d.
Vägtrafikarbete m. m. 108 063
Buss och personbilsförare 35 010
Last-och paketbilsförare 70 158
Spårvagns- och tunneltågförare 1 271
Varubud m. fl. 1 064
Övriga med vägtrafikarbete m. m. 560
Vägtrafikassistenter m. fl. 1 095
Vägtrafikledare m. fl. 4 989
Lok- o motorvagnsförararbete 3 288
Järnvägsarb.konduktör.station 9 281
Trafikbefäl vid järnväg 1 085
Hamntrafikbefäl m. fl. 592
Sjöbefälsarbete 4 589
Däcks- o maskinpersonal 4 097
Fyrvaktare,hamnvakter m. fl. 484
Flygarbete 1 796
Flygtrafikassistenter 2 074
Flygledare, flygklarerare m. fl.1 840
Postmästare, postkassörer 16 043
Postiljon-o expeditionsvakt 58 455
Turist-o resebyråtjänstemän 8 354
Speditörer,transportplanerare 11 559
Tullbevakningspersonal 2 629
Kran- och traversförare m.fl. 4 956
Truckförare,transportörer od. 25 534
Övrig godshantering o d 6 051
Paketerings-, lagerarbete m.m 80 036
Diversearbete 1 526

657 Penningverksamheter o d.
Redovisningsarbete m.m. 90 889
Banktjänstemän 40 574
Försäkringstjänstemän 14 771
Försäkringskassetjänstemän 11 497
Värdepappersmäklare m fl 5 093

658 Allmänna företagsekonomiska verksameter.
Företagsadministrativt arbete 49 995
Personalarbete m. m. 23 209
Ekonomiskt utredningsarbete 23 349

659 Marknadsföringsverksamheter o d.
Reklammän m.fl. 20 558
Representanter och förmedlare 8 865
Övriga med reklamarbete m m 5 318

66/69 Tillverkning av kemivaror, bearbetningsvaror, komplexvaror o d och byggnader och anläggningar.

661 Kemikalier o d. 662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen.
663 Drycker, njutningsmedel o d. 664 Livsmedel.
665 Oljor, olje-och asfaltprodukter,fett,vax o d.
666 Glas,porslin,lergods,cement,betong o d. 667 Färger o d.
668 Hygienartiklar,läkemedel od. 669 Metaller o d.
671 Ädelmetallvaror,ädelstensvaror o d.
672/673 Metallvaror ej av ädelmetall. 674 Trävaror od.
675 Läder, skinn . 676 Pappersmassa, papper, pappersvaror.
677 Garn, tråd, textilier od. 678 Plast- o gummivaror.
679 Gruvbrytning od. Stenvaror o d.
681 Finmekaniska produkter, instrument o d. 682 Maskiner.
683 Apparater för värme, ventilation, sanitet, el o d.
684 Möbler o d. 685 Lädervaror, gång- o sportartiklar o d.
686 Grafiska produkter,bokbindning o d. 687 Beklädnadsart.
688 Dekorationsartiklar.leksaker o d. 689 Transportmedel.
69 Hus,väg-o vattenbyggen, kraftledningar, vatten-avlopp.

Utom Pedagogiskt oTekniskt arbete:

Huvudsakligen 66 kemivaror o d.
Kemiskt processarbete 4 732
Livsmedels- och tobaksarbete 37 236
Glas-, keramik-o tegelarbete 4 592
Betongvaruarbetare m. fl. 4 114
Stål-, metallverks-gjuteriarb. 24 539

Huvudsakligen 67 bearbetningsvaror o d
Tandtekniker 3 539
Guld- o silversmeder, gravörer 1 769
Svetsare, gasskärare m. fl. 31 684
Metalliserare m. fl. 2 305
Övriga m verkstadsarbete od 33 578
Trävaruarbete (ex möbler o båt) 40 233
Garvare, skinnberedare 401
Massa- och pappersarbete 20 009
Textilarbete 7 098
Gummi-och plastvaruarbete 27 265
Gruv-o stenbrytningsarbete od 7 219
Stenhuggeriarbetare 844

Huvudsakligen 68 komplexvaror.
Finmekaniker 7 081
Urmakare, optiker m fl. 3 189
Musikinstrumentmakare m. fl. 422
Tele+elektronikrep.o montörer 27 577
Maskinelektriker m.fl. 9 994
Övriga med elektroarbete 2 287
Verkstadsmekaniker 50 720
Maskinmontörer, hopsättare mfl 40 726
Möbelsnickare,Tapetserare m.fl. 9 225
Sko- och lädervaruarbete 2 551
Grafiskt arbete 36 897
Sömnadsarbete m. m. 18 844
Båtbyggare, karosserisnickare 519
Flygplans-o fordonselektriker 2 431
Maskin-o motorreparatörer mfl 68 667
Lackerare 7 286
Övriga med tillverkningsarbete 6 066

Huvudsakligen 69 byggnader och anläggningar.
Byggnadsmålare 24 890
Golvbeläggningsarbetare 6 036
Elmontörer 44 991
Linjemontörer 18 579
Tunnplåtslagare 21 031
Rörarbetare 23 764
Grovplåtslagare, stålmontörer 7 698
Anläggningsmaskinförare m.fl. 16 758
Övrigt bygg-o anläggningsarb. 126 134
Murare m.fl. 8 170
Betongarbetare m.fl. 23 294
Byggnadsträarbetare 53 230
Isoleringsmontörer 2 170
Glasmästeriarbetare 3 141
Övriga m bygg- o anläggningsarb. 36 129

70/99 Kulturella verksamheter (handlingar till psykisk nytta)

Förvärvsarbetande 1990 efter yrke enligt SÅS. Statistiken i SÅS är inte ordnad så att en exakt fördelning på 70-79 kan göras.I varje avdelning ingår Pedagogiskt arbete som redovisas på avd 795. Det pedagogiska arbetet gäller arbete i alla avd 10/99.

70/78 +791/794.
Hit hör arkitekter m fl som redovisas under tekniskt arbete på avd 62 samt en del förvärvsarbetande redovisade under samhällsadministrativt arbete på avd 652
Konstnärligt arbete 35 191
Bildkonstnärerm.fl. 7 650
Dekoratörer, textare 2 038
Formgivare m.fl. 4 146
Fotografer 4 844
Scenkonstnärer m. fl. 3 015
Musiker 7 480
Regissörer, inspicienter m.fl. 2 596
Övriga med konstnärligt arbete 3 422
Inspelningstekniker m.fl. 2 328
Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt,samhällsvetenskapligt,humanistiskt m.m. arbete
Museitjänstemän od 4 796
Övriga med hithörande arbete 1 800

795 Socialt arbete (en del av dem hör till avd 61 och 64) 289 931
Socialsekreterare, kuratorer m. fl. 22 857
Föreståndare, ledare m. fl. (barn-, ungdoms-, äldre o handikappomsorg) 20 949
Barnskötare m. fl. 112 184
Vårdbiträden, hemvårdare m.fl. 110 085
Föreståndare, vårdare m. fl. (för psykiskt utvecklingsstörda) 19 028
Övriga med socialt arbete 4 828
Vårdare m.fl. (kriminalvård) 7 262
Polispersonal 17 580
Pedagogiskt arbete 263 501
Skolledare, utbildningsledare 9 089
Universitets- och högskollärare 17 154
Lärare i teoretiska ämnen 43 652
Klasslärare 60 069
Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 25 482
Lärare i yrkesinriktade ämnen 15 406
Förskollärare,fritidspedagoger m.fI. 62 184
Utbildningskonsulenter m.fl. 5 666
Övriga med pedagogiskt arbete 24 799

796/799
Sport och idrott 3 307

80/99
Litterärt och journalistiskt arbete m.m. 27 616
Journalister, författare m.fl. 16 934
Informationsmän 5 833
Programtjänstemän (radio, TV, hör till omr 7914) 1 192
Övriga m litterärt o journalist-arbete 3 657

10/99 Personer med ej identifierbara yrken 413 496


Verksamheter i rollen A1.

 • A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
 • A1
  Att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
 • Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
 • Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
 • Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna kan gälla:
  * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella värden och funktioner.
  * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska värden och teknologiska funktioner.
 • Individens sociala miljö - sociala samhälle.De sociala miljöerna gäller kort uttryckt människornas psykiska samspel .

Individens psykiska förhållanden
O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.

Individens kroppsliga förhållanden
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.
O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete.
O....658 Förvärvsarbete och arbetsförhållanden.

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle.
O....71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Fotografi
O....78 Musik ( konserter o d 792)

Individens sociala miljö - sociala samhälle.
O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
O....791 Seder, nöjen, film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips etc.
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.

Kropp och psyke
611 Människans anatomi. 612 Fysiologi.
Det befruktade människoägget utvecklas till ett foster.
618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård av nyfödda o d.
Under graviditeten görs undersökningar av den blivande modern och barnet föds med hjälp av barnmorskor, läkare etc hemma eller på sjukhus eller i taxi e d. Efter födseln får barnet och modern den första vården. Eventuella komplikationer tas om hand och efterkontroller görs. Efter födslarna åker moder och barn hem till en bostad i 64, som kan vara av många slag.
11/19 Människornas inre verkligheter. Människor har inre psykiska verksamheter och psykiska mekanismer och får med tiden lager av kunskaper, erfarenheter, visioner, framtidsvisioner känslor, värderingar, uppfattning om samband, logik och uppfattningar om moral o d.

Bostad, mat och kläder och personliga tillhörigheter, småsaker o d.
Verksamheterna i avdelning 64, verksamheterna 641-649, avser hushållsverksamheter, drift och användning av bl a enskilda o gemensamma bostäder mm och enskilda o gemensamma energi- och hygienförsörjningsanläggningar mm. Tillverkning av utrustningar och byggande av hus och andra anläggningar ingår ej i 64.
Varor tillverkas i 66-68 och byggande sker genom verksamheter i 69, små reparationer kan eventuellt göras hemma, men större reparationer sker i 66-69.

641 Livsmedel, matlagning. 642 Måltider, matservering. Livsmedel, beståndsdelar, näringsvärde. Matlagning, köksutrustning. Huvudrätter, förrätter, smårätter, efterätter, såser, kryddor, måltidsdrycker. Mat för olika speciella grupper, hälsokost, bantningsmat, råkost, nationalrätter. Borddukning, servering. Duktyg, serviser, bestick, bordsdekorationer. Mat i privathushåll och gemensamma hushåll, restauranger av olika slag.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. Boende i småhus, flerbostadshus, bostadsstandard, hotell, pensionat, camping, vilohem, ålderdomshem, boende på institutioner, kategorihus, daghem, fritidshem etc.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. Drift av centrala och lokala anläggningar för elförsörjning, gas, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning, skorstensfejning, bevakning, luftbehandling od. Här ingår vattenkraftverk, kärnkraftverk, värmeverk, gasverk, skötsel av vattenbrunnar, vattenreningsverk, avloppsreningsverk, renhållningsverk, sophantering etc.
645 Användning av inventarier o d. Här ingår hur man sköter möbler, bäddar sängen, hänger upp gardiner och tavlor, sköter bilen till husbehov etc. Bruksanvisningar bör som regel följa med utrustningar man köper.
646 Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d (utom tvätt o d). Egenvård, frisörer, hud-, hand- och fotvård, bad, badhus, gym, hemsömnad, val av kläder o d.
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm. Skötsel av hushållsbudget. Hyra för bostad o d och andra hushållsutgifter. Fastighetsförvaltning.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. Användning av tvättmaskier, tvättstugor etc. Tvättinrättningar. Utrotning av ohyra o skadedjur. Städning, städbolag o d och städning i allmänhet, bl a av kontor och andra lokaler.
649 Personvård, barnavård, hemsjukvård o d, allmänt hushållsarbete. Hjälp till handikappade, gamla, hemtjänst, barntillsyn etc i privatbostad eller i institutioner, på dagis, fritis etc.

Inköp av varor.
653 Handelsverksamheter. Varor kan köpas direkt av tillverkare, men köps som regel av sådana som driver handelsverksamheter, i butiker, varuhus etc. Verksamheterna i 653 avser bl a detaljhandel: Varuhushandel. Livsmedel. Färg och parfym. Blommor. Tobak, tidningar. Bok, papper. Bilar. Drivmedel. Apotek. Systemvaror. Konfektion, ekipering, beklädnad. Skor. Ur, guldsmed, fritidsvaror. Möbler. Järnhandel. Radio.TV. Hushållsapparater, belysning. Övrig hemutrustning. Övriga sällanköpsvaror .

Andra sätt att skaffa mat.
63 Biologisk produktion.Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske o d. Privathushållen kan skaffa mat genom att odla grönsaker och andra växter, plocka bär, hålla djur, jaga och fiska od. i verksamheter 631-639.
631-633 Lantbruksverksamheter, växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d, frukt- o bärodling. 635 Trädgårdsodling o d.
636-638 Djurhållning, biodling o d. 639 Jakt, fiske o d.

Hjälp vid sjukdom och skador o d.
Människor behöver känna till människokroppen och behöver hjälp vid sjukdom o d.
61 Hälso- och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d.
611 Människans anatomi. 612 Fysiologi.
613 Medicinska råd om enskild hygien, lämpligt levnadssätt o d.
614 Tillgång till sjukvårdsorganisation, sjukhus o d, räddningstjänst, ambulans, brandkår, begravninsentreprenörer, begravningar.
615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård, fysikalisk terapi o d. Läkemedel. Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård, utom läkare. Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska vårdavd., barnavd., långvård o d Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av utvecklingsstörda, utom läkare. Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik och fysiklisk terapi o d. Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 Läkarverksamheter o d av läkare, operationsassistenter o d
616 Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar, infektionssjukdomar o d. Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d. Läkare för särskilda medicinska sjukdomar (6161/6167) . 6161 Hjärt- och kärlsjukdomar 6162 Andningsorganens sjukdomar. 6163 Matsmältningsorganen sjukdomar. 6164 Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, lymfatiska system o d. 6165 Hudsjukdomar. Dermatologi. 5166 Urogenitala systemets sjukdomar, urologi. 6167 Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala sjukdomar. 6168 Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi. Psykiatri. 6169 Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma sjukdomar.
617 Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d. 6171/6175 Kirurgiläkare. 6176 Tandläkare. 6177/6178 Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik. Otorinolaryngologi. 6179 Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård av nyfödda o d
619 Veterinärverksamheter o d för husdjur och eventuella andra djur.

Tjänster o d.
Människor behöver tillgång till tjänster.
654 Telekommunikationsverksamheter. Telefoner, telenät, telegrafi. Rundradio-TV.Privatradio. Teleutrustningar för navigering. Fax.Internet od.
656 Transportverksamheter, resebyrå, lagring o d. Gatu-och vägtransporter, Järnvägstransporter. Lokala kollektivtransporter o d. Sjötransportter. Lufttransporter. Postverk. Resebyrå, speditions- och lagringsverksamheter .
657 Penningverksamheter o d. Banker, pengar, valuta, börsaffärer. Sparande. Låneinstitut. kapitalmarknad, värdepappershandel, fonder. Försäkringar. Sakförsäkringar , hemförsäkring. Transportförsäkringar, trafikförsäkringar. Livförsäkringar. Jordbruks-o kreatursförsäkringar. Försäkring av enskilda tillgångar. Pensioner. Socialförsäkringar. Bidrag. Direkta skatter, inkomstskatter, förmögenhetsskatter. Indirekta skatter, konsumtionsskatter. Folkbokföring.
102 Bibliotek. Sökningsverksamheter. Fackbibliotek. Specialbibliotek. Företagsbibliotek. Allmänbibliotek, som omfattar alla eller ett flertal ämnesområden. Sökning i databaser o d.
34 Juridisk hjälp, tillgång till jurister och domstolar. Internationell rätt. Offentlig rätt. Grundlagar. Diverse offentlig rätt: miltärlagar, offenligt ägande, finanser, skatter, reglering av näringar od. Sociallagar: Socialförsäkring, lagar om socialvård, sjukvård, miljökontroll, ordning, utbildning, forskning. Straffrätt. Privaträtt: avtal, skadestånd, egendom, familj, arv, handel, bank och försäkring o d. Privatprocess. Olika staters lagar.
652 Värnpliktstjänstgöring.

Tillgång till kunskaper om viktiga grundläggande förhållanden.
108 Sammanfattningar om kunskaps-och åsiktssamhället. Samhällskunskap.
109 Kunskaper om tänkandets historia o d, filosofihistoria, lärdomshistoria o d.
4 Kunskaper om samband mellan verksamheter av olika slag.
5 Naturkunskap och matematik. Allmän naturkunskap, naturforskningens utveckling. Matematik. Astronomi o d, rymdforskning. Fysik. Kemi. Geologi, meteorologi o d. Paleontologi, arkeologi. Biologi, ekologi o d. Botanik. Zoologi .

7-9 Kulturella verksamheter.
70 Allmäna konst-och kulturföreningar o d.

71-78 Tillgång till kulturella verksamheter od med anknytning till fysiska miljöer, föremål, bilder och ljud / musik.
71-72 Betrakta fysiska miljöer. 71 Stadsmiljöer, landsbygdsmiljöer, glesbygdsmiljöer, stadsdelar, byggnadskvarter, bostadsområden, trädgårdsarkitektur, parkanläggningar. Naturen. Skogslandskap. Sjölandskap. Anläggningar i landskapet. Kyrkogårdar. Gravplatser. Kulturmärkta objekt. 72 Byggnader, arkitektur 722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur. 723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur. 724 Nya tidens miljöer och arkitektur. 725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader. 7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus. 7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen. 7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader. 7255 Sjukhus. Vårdhem od. 7256 Fångvårdsanstalter od. 7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader. 7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 7259 Diverse offentliga byggnadsverk. 726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar. 727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek. 728 Bostadshus. 729 Detaljer i arkitektarbeten od.
73 Gå på muséer, utställningar mm. Konstföremål, skulptur.
74 Konsthantverk od.
75-77 Konstmåleri (75). Grafisk konst, trycksaker, tecken (76).Fotografi (77).
78 Musikalisk verksamhet o d.

79 Delta i sociala verksamheter och sociala miljöer o d.

7911 Delta i seder och bruk.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv. 791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer. Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn, gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri. 791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat. Matriarkat.Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri. Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop. Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. Monogami. 791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. Konkubinat. Morganistiska äktenskap.Celibat: religiösa äktenskapsförbud. Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet. Fiendskap. 791128 Måltider. Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn. Efternamn. Förnamn. Öknamn.
79113 Död, begravning , se även 7956.
79114 Folkligt liv. Officiellt liv, se även7916
79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel.
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, ordspråk, seder
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d. (7912 -. 7913 -.)

7914-794 Delta i nöjen, offentliga fester, lek, spel o d.
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video, radio od
7915-7919 Diverse nöjen. 7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d. 7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler. Maskerader. Festmaltider. Banketter. Offentlig utspisning. Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Speciella dagar t. ex. Mors dag. Lekar. Spel. Danser. Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. Invigningar. Processioner. Defileringar. Demonstrationer. Marknader. Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer. 7917 Nöjesfält. Tivoli o d 7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 -.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. Talpjäser. Skådespel. Operor. Operetter. Sångspel. Konserter. Varitéer. Kabareter. Revyer. Soareer. Baletter. Dansuppvisningar.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. Julfester. Födelsedags- och bröllopsfester. Firmafester. Dans. Motionslekar. Blindbock. Kurragömma. Pantlekar. Andra sällskapsspel. Intelligenslekar. Minneslekar. Frågesport. Trolleri. Tricks. Illusionistkonst.
794 Tanke-, skicklighets- och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. Schack. Dam, kvarnspel, halma osv. Bordsspel med turinslag.Tärningsspel. Domino. Mahjong. Kortspel.Läggspel. Tålamods- och skicklighetsspel. Små målspel. Miniatyrspel för barn, t.ex.ishockeyspel. Elektroniska datorspel o d. Hasardspel, roulett, lotto, tips, toto, lotterier bingo.

795 Delta i sociala miljöer, sociala relationer o d, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, föreningsliv.

7951 Socialvårdsmiljöer, socialvårdsverksamheter. Kunskaper om detta, delta i hjälparbete och vid behov få hjälp.
79510 Allmänt. 79511 Sociologi. 79513 Social frågor, socialt läge. 79514 Samhällets vårdproblem, socialvård. 795140 Sociallhjälpens organisation. 795141 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: näringsstruktur, nya familjetyper. 795142 Individuella förhållanden som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande utbildning osv. 795144 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 7951440 Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 7951442 Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, naturabidrag skolmåltider. 7951444 Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 7951446 Aktivering till självhjälp.7951448 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 795146 Personer i socialvård. 7951462 Socialarbetare. 7951465 Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar. Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar. Sjuka.Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem. Sjömanshem. Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn. Fosterbarn. Fosterhem. 79516 Kriminologi.

7952-7956 Delta i olika sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning till byggda miljöer enligt 722-726.
7952 Sociala miljöer med anknytning till fysiska forntidsmiljöer.
7953 Sociala miljöer med anknytning till fysiska medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
7954 Sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska miljöer.

7955 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d. Bl a polis och kriminalvård.
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till Offentliga byggnader. Byggnader:
72511 Riksdagsllus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72514 Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus. Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517 Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder. 72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193 Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194 Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198 Elektricitetsverk.
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till merkantila byggnader, affärshus, kontorshus. Byggnader: 72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524 Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529 Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer med anknytning till transport-och kommunikationsväsen. Byggnader: 72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer med anknytning till industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader. Byggnader: Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o d. Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d . Byggnader för tillverkningsverksamheter i 66/69.
79555 Sociala miljöer med anknytning till sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d. Byggnader: 72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut. 72555 Vård-hem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning till fängelser od.Byggnader: 72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 Alkoholistanstalter.
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader. Byggnader: 72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid, underhållning och sport. Byggnader: 72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till diverse offentliga byggnader. Byggnader: 72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, begravning och religion. Se även 20/29 och 79113. Byggnader : 7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a: O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl. (Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår huvudsakligen i 20/29.
20 / 29 Religiösa verksamheter o d. Kristna och ej kristna religioner mm.

7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisnings- o forskningsanstalter o d. Utbildning, undervisning.
Byggnader: 7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Verksamheter bl a undervisning 79571 / 79578:
79571 Undervisningens organisation, skoladministration. 795710 Undervisning, allmänt. 795711 Skolledning, lärare, övrig personal . 795712 Skolorganisation. 795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning. 795714 Pedagogiska system. 7895715 Skolordning, disciplinfrågor. 795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisningsmateriel, läromedel. 795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård. 795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner.
79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande skolformer.
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram.
79576 Specialundervisning, särskolor.
79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning.
79578 Universitet och högskolor. 795787 Forskning.
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter mm.

7958 Social miljöer och sociala verksamheter med anknytning till boende.
Byggnader:
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder Baracker.
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter
. 728222 Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224 Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus. 7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus. 72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus.
7284 Klubbhus. Föreningshus.
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar. Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen.
7286 Lantgårdar. Bondgårdar.
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor. 72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers. 72877 Husbåtar.
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott. 72883 Herrgårdar.
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.

7959 Sociala miljöer och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar o d.
Organisationernas verksamheter enligt deras syften ingår i de särskilda fackområden där de är verks amma. Sociala miljöer för de här angivna typerna av sammanslutningar kan också ingå i 7951-7958.
79591 Olika slag av sammanslutningar.
795910 Allmänt om verksamheter i sammanslutningar.
795911 Officiella sammanslutningar. Akademier.
795912 Icke-officiella, halvofficiella sammanslutningar. Allmännyttiga sällskap och föreningar. Organisationer, sällskap, rörelser med allmän inriktning. Ungdomsrörelser, t ex. scoutlörelser. Organisationer för främjande av vetenskap och kultur.Organisationer, rörelser med speciellt syfte eller verksamhetsfält. Organisationer, rörelser med ideologisk eller religiös inriktning. Humanitära organisationer, rörelser med filantropiska och rehabiliterande syften. Esoteriska, mer eller mindre hemliga . Kriminella, helt eller delvis hemliga rörelser. Ordenssällskap. Frimurare.Odd fellows, Lions m fl. Klubbar. Sällskapsföreningar. Cirklar. Sociala klubbar. Rotary.
795913 Möten, kongresser, konferenser.
795914 Icke-permanenta utställningar. Salonger. Mässor. Världsutställningar. Allmänna internationella utställningar. Fackutställningar. Mässor. Vandringsutställningar. 795915 Affärs- och industriföretag. Firmor.
795916 Vetenskapliga och tekniska insitutioner och tjänster.
795917 Festligheter. Jubileer. Mottagningar.

796 / 799 Sport och idrott o d. 796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik. 7961 Lek o vederkvickelse i det fria. 7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 Bollspel. 7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport.7968 Kamp- och försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. Simsport. Flygsport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

8 Verksamheter med språk och skönlitteratur. 80 Språk. 81 Litteraturvetenskap. 82/89 Skönliteratur. 82 Engelsk skönlitteratur o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 84 Fransk skönlitteratur o d. 85 Italiensk skönlitteratur o d. 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d

9 Verksamheter med blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, biografi, allmän historia. 90 Tidningar, tidskrifter, journalistik, skrifter i blandade ämnen. 91 Allmän geografi, reseskildringar. 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria. 94/99 Medeltidens och nya tidens historia : 94 i allmänhet och i Europa. 95 Asien. 96 Afrika. 97 Nord- och Mellanamerika. 98 Sydamerika. 99 Australien, Oceanien, polarområdena, rymdens historia.


Verksamheter i rollen A2.

 • A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
 • A2
  Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden.

Rollen A2 är en yrkesroll för förtroendevalda och deras medarbetare i de demokratiskt valda församlingarna och för forskare, utbildare, informatörer och tjänstemän o d som arbetar med samhällsplanering, miljöplanering, framtidsplanering o d, dvs som arbetar med problem där man bör beakta alla förhållanden som berör allas levnadsvillkor.

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter :

 • Individernas viljor.
 • Kollektiva viljor. (I politiska verksamheter)
 • Handlingar för kroppen ( ekonomiska- teknologiska handlingar ).
 • Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
  Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut

Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar är verksamheter som går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall :

 • Hur var det ?        Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
 • Hur är det ?          Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
 • Hur kan det bli ? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
 • Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
  Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
  Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av deras
 • psykiska och
 • kroppsliga förhållanden och av deras
 • fysiska och
 • sociala miljöer.

Verksamheter som formar världens framtid.

  1. Individernas inre psykiska verksamheter.
  Kunskaper, erfarenheter, visioner, känslor, värderingar, ideologier, psykiska mekanismer, logik, moral.
  2. Religioner.
  3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
  Statistik- och demografiverksamheter. Statsvetenskapliga verksamheter. Nationalekonomiska vetenskapliga verksamheter. Juridiska lagtolkningsverksamheter. Offentlig politisk förvaltning. Demokratiskt valdas verksamheter. Politisk planering. Planering av politiska / demokratiska styrningar.
  4. Sambandsforskningsverksamheter.
  Undersökningar om samband mellan olika verksamheter.
  5. Naturforskningsverksamheter.
  Matematik, matematikforskning. Astronomi, geodesi. Rymdforskning. Fysik. Kemi. Geologi, meteorologi, hydrologi . Paleontologi, arkeologi . Biologi. ekologi, mikrobiologi. Botanik .Zoologi .
  6. Ekonomiska / teknologiska verksamheter.
  Hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter. Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d). Biologisk produktion, jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning. Administration, distribution, kommunikation, organisation, bl a militära verksamheter. Tillverkning av kemivaror, bearbetningsvaror, komplexvaror, och byggnader och anläggningar.
  7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d.
  Övergripande formgivning av fysiska miljöer (stadsplaner mm). Formgivning av byggnader och anläggningar. Formgivning och visning av konstföremål, museiföremål. Formgivning av bruksföremål. Grundläggande form-och bildverksamhet. Konstmåleri. Formgivning av grafisk konst, trycksaker. Fotografiskt arbete. Musikalisk verksamhet. Artistunderållningsverksamhet, teater, sällskapsnöjen. Verksamheter med sociala miljöer, sociala relationer. Verksamheter med sport, gymnasik, utomhuslekar o d.
  8. Språkliga och skönlitterära verksamheter.
  Språk.Språkvetenskapliga verksamheter. Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. Skönlitteratur på olika språk.
  9. Saklitterära verksamheter i blandade ämnen och om allmän geografi, biografi och allmän historia.
  Verksamheter i blandade ämnen. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.

Bild 1:

Bild 2.

Bild 7:


Det stora kretsloppet.
    Det har på senare tid blivit modernt att tala om kretslopp, och det man då menar är vanligen kretslopp i naturen och materiens kretslopp i människornas ekonomiska verksamheter, från råvaror till varuproduktion, förbrukning av varor och återanvändning av det förbrukade.
    Men det stora mest intressanta kretsloppet gäller det stora kretsloppet från individernas inre psykiska processer till de politiska styrningarna, som styr de ekonomiska verksamheterna, som påverkar de kulturella verksamheterna som påverkar individernas psyken, deras välbefinnande och vilja att påverka de politiska styrningarna etc.
    För att kunna leva sitt liv på bra sätt behöver individerna kunskaper om detta stora kretslopp. Individens önskemål och handlande beror av hur riktiga hennes kunskaper är om världen.
* Individen behöver kunskaper om sitt eget psyke och hur det fungerar, behöver kunskaper om de politiska processerna och deras möjligheter, behöver kunskaper om hur olika verksamheter beror av varandra, hur universum och den döda och levande materien är beskaffad. Och vidare:

Ekonomiska / teknologiska verksamheter:
* Individen behöver kunskaper om hur man bör sköta sin kropp, vad man bör äta och vad man bör undvika, tex alkohol och droger, kunskaper om sjukdomar och hur de botas.
* Kunskaper om hur man kan konstruera hjälpmedel i form av redskap och maskiner
* Kunskaper om hur man odlar jorden, håller djur till föda od och sköter naturen.
* Kunskaper om hur man lagar mat och sköter ett boende, hur man sköter hygienutrustning för uppvärmning, vatten och avlopp, sophantering, hur man sköter hushållsekonomin od.
* Kunskaper om adminstrationsverksamheter, offentliga icke-politiska verksamheter (bl a kunskaper om militära verksamheter ), handels-, kommunikations- och transportverksamheter, penningverksamheter , kunskaper om företagsledning och förhållanden på arbetsplater o d
* Kunskaper om tillverkning av varor, byggnader och anläggningar.

Kulturella verksamheter:
* Individen behöver kunskaper om fysiska och social miljöer och hur de påverkar individens psyke, behöver kunskaper om språk, skönlitteratur och tidningar och litteratur som beskriver händelser i världen och världens geografi och historia .
    De fysiska och social miljöerna kan ge upplevelser, skönhetsupplevelser o d som kan ge inidivden en känsla av ”hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen”, som det står i Riodeklarationen. I deklarationen om de mänskliga rättigheterna står i artikel 27, att envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten.
    Byggnader, anläggningar och bruksföremål används vanligen i första hand praktiskt och utformas efter det sociala liv de tjänar. De kan utformas så, att det ger sköhetsupplevelser och så att de mer eller mindre understyker det sociala livet.
    Byggnader och anläggningar från äldre tider speglar vanligen de äldre tidernas sociala liv,och speglar levnadssätt och jämlikhetsförhållanden som inte stämmer med vår tids ambitioner om jämlikhet och allas lika värde. Äldre tiders slott och herresäten speglar de gamla tidernas ojämlikhet. Vår tids monumentala bankpalats och shoppingcentra speglar den nutida kommersialismen och understödjer och befrämjar kommersialisternas intressen. Byggnader och anläggningar används praktiskt, men ger genom utformningen också information om det sociala livet och påverkar människornas uppfattningar om hur livet bör levas.
    Den nutida reklamen befrämjar konsumtion av varor och tjänster på ett sätt som ofta strider mot Riodeklarationens krav om återhållsamhet i konsumtionen. Affärslivet i de rika länderna inbjuder till slöseri, som inte rimmar med den sparsamhet som behövs för att det ska bli möjligt att förbättra villkoren för folken i u-länderna. Bildkonst, musik, teater, sällskapsnöjen och sport o d kan vara källa till rika upplevelser, men också vara destruktiva. Filmer med våld gör i viss mån reklam för våld.
    Beteenden i det sociala livet smittar av sig på gott och ont. De kulturella verksamheterna, med det som händer i de sociala miljöerna, påverkar individens upplevelse av livet som rikt eller eländigt, och formar hennes uppfattningar om lämpligt beteende.

Materiens kretslopp.
Materiens kretslopp är av två slag: kretslopp i naturen som pågår utan människornas medverkan och kretslopp som orsakas av människornas verksamheter.

Naturens egna kretslopp undersöks och beskrivs av naturforskarna i avd 5.
I avd 52 om astronomi m m undersöks universums stora kretslopp med galaxernas, stjärnornas och planeternas bildande, förändringar och rörelser o d.
I avd 53-54 om fysik od och kemi o d undersöks materiens minsta delar, elementarpartiklar, atomer, molekyler och kraftspelen dem emellan, elektricitet, magnetism, kemiska föreningar o d.
I avd 55 om geologi, meteorologi, hydrologi o d undersöks den döda materien i, på och närmast omkring jordklotet, jordens uppkomst, beskaffenhet och förändringar genom jordbävningar, vulkanaktiviteter, vindar och nederbörd o d. Här undersöks bl a förekomsten av drickbart vatten och mineralerfyndigheter som är begärliga för människor.
I avd 56-59 undersöks det levande på jorden , nu och under tidigare epoker. I 56 undersöks utdöda växter och djur o d, i 57-59 undersöks växt- och djurliv, bl a naturens ekosystem, de levande cellerna och mikroorganismer o d.
I avd 5 ger forskningsverksamheterna uppohov till avfall av olika slag, bl a uttjänta forskningssatelliter och raketer od, som kan sväva länge i rymden. Forskningsverksamheterna i 5 ger underlag för verksamheterna i avd 6, som handlar om människornas tillämpningar av naturforskarnas rön.

Kretslopp i materien som påverkas av människor förekommer i första hand i avd 6.
I avd 61 undersöks och beskrivs kretsloppen i människokroppen i avd 611-612 om anatomi och fysiologi. I avd 613 undersöks och beskivs människokroppens behov av näring, motion och vila od och behov av att undvika felaktigt näringsintag, fel i kroppsarbete och fel när det gäller giftintag i form av alkohol, tobak , droger o d, påverkan av stressfaktorer mm.
Avd 614-618 gäller räddningstjänst och sjukvård o d och här påverkas naturens eget kretslopp av människor för att förbättra människornas levnadsvillkor. 619 gäller i veterinärverksamheter motsvartande för djuren.
I avd 61 används bl a varor som tillverkas i avd 66-69 och i avd 61 uppkommer avfall av olika slag, som tas om hand av reningsanläggningar, sopstationer o d i avd 64 eller återgår till varuproduktionen i form av skrot o d, i den mån avfallen inte tas om hand inom 61. Döda människor tas om hand och begravs i verksamheter i avd 614.

I avd 62 undersöks möjligheter att konstruera maskiner och utrustningar, transportmedel, konstruera hus och anläggningar od. Tillverkning sker i avd 66-69, men undersökningarna i 62 kan ge upphov till avfall från experiment o d.Det finns skäl att understryka, att verksamheterna i 62 med konstruktion o d sker på materiens villkor och att formgivning med hänsyn till trevnadsvärden, skönhet, sociala krav od sker i avd 7.
Till det materiella kretsloppet kan man kanske räkna ritningar o d till konstruktioner som görs i 62 och kommer till användning i bl a industrierna i 66-69 och i formgivningsverksamheter, bl a i 71-72.

I avd 63 om lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske o d påverkar människor genom att odla växter och hålla djur od. Gödselmedel, verktyg, maskiner, byggnader o d hämtas från varuproduktionen i avd 66-69.
Producerade livsmedel skickas till avd 64 om bl a mathållning eller till livsmedelsindustrierna i avd 66. Här produceras också timmer, bomull, textilfibrer o d, som skicksas till varuproduktionen i 66-69. Avfall från växter och djur i form av naturgödsel och kompostmaterial kan återgå inom avd 63. Avfall från verksamheterna är bl a läckage av gödselmedel som läcker ut i vattendrag.
I 63 förekommer också verksamheter som avser att förbättra kretsloppen i naturen, man skjuter rovdjur tex och förbättrar villkor för utrotningshotade växter och djur, kalkar sjöar o d.

I avd 64 förekommer verksamheter som gäller mathållning och boende, system för energi- och hygienförsörjning, personlig hygien, fastighetsförvaltning, tvätt och rengöring, o d. Varor, byggnader od till verksamheterna kommer från industrier i avd 66-69 och i någon mån direkt från lantbruk od i 63.
I 64 finns energiproducerande anläggningar som vatten- kol- och kärnkraftverk, reningsanlägningar för dricksvatten och avloppsvatten, anläggningar för omhändertagande av sopor o d.
Verksamheterna i 64 åstadkommer avfall och gasutsläpp o d , som kan åtgergå inom 64 till värmeanläggningar od eller skickas till industrier i 66-69 för återanvändning, t ex metallskrot, papper, glas. En del avfall hamnar i naturen , och åstadkommer skador, bl a påverkas atmosfären av gasutsläpp, som ger ozonhål och påverkas klimatet på jorden så att t ex Golfströmmen kan vända.

I avd 65 förekommer verksamheter som ger stora bidrag till det materiella kretsloppen. Här förekommer handelsverksamheter, i 653, som distribuerar varor o d, och transportverksamheter, i 656, som transporterar varor och personer o d.
I 652 finns militära verksamheter, som har enorm påverkan på de materiella kretsloppen, de förstör människor, växt-och djurliv och materiell egendom.
I 657 finns verksamheter som sysslar med pengarnas kretslopp.
I 658 finns bl a verksamheter som fördelar arbete och förmedlar arbetskraft i kretslopp på den s k arbetsmarknaden.
Verksamheterna i 65 förbrukar varor och anläggningar som kommer från idustrierna i 66-69, bl a förbrukas transportmedel, och i krig o d mycket annat.
Verksamheterna i 65 ger upphov till avfall och ej önskade biverkningar, bl a utsläpp från trafiken, dödade och skadade i krig och i trafiken o d. Avfall och biverkningar tas om hand bl a av sjukvården i 61 och avfallsanläggningar o d i 64, men mycket släpps ut i naturen , bl a bilavgaser, som ger skador på atmosfären o d.

I avd 66-69 tillverkas varor och byggnader och anlägningar och förekommer gruvdrift o d i 679. Råvaror tas i viss mån från lantbruk o d i 63 och i viss mån i form av användbart avfall från nästan alla avdelningar 10-99. Mellan avd 66-69 förekommer många slags utväxlingar mellan tillverkare av hel-och halvfabrikat o d. Byggverksamheterna i 69 t ex hämtar byggnadsmaterial från industrier i 66-68.
Tillverkade varor skickas till alla avdelningar 10-99 med transportverksamheter i 656 och vanligen via handeln i 653.
Avfall och biverkningar i 66-69 är bl a utsläpp avgaser i luften och utsläpp av restprodukter i sjöar och vattendrag.

I avd 7 tillverkas bl a konstföremål, tavlor o d, som är av materiell natur, men som huvudsakligen inte har till syfte att användas materiell. Här förekommer också verksamheter med museiföremål, antikviteter o d, där värdena inte grundas på materiella förhållanden.
I 71-72 formges fysiska miljöer, byggnader och anläggningar med hjälp av bl a ingenjörsverksamheter i 62, men tillverkning av byggnader och anläggningar o d sker i 69.

Verksamheterna i avd 7-9 och 1-4 gäller i liten mån direkt deltagande i de materiella kretsloppen, de har däremot mycket stor betydelse i de stora kretsloppen om människornas kunskaper, viljor, åsikter o d, saker som i hög grad styr de materiella kretsloppen.

Sammanfattningsvis om människornas direkta medverkan i de materiella kretsloppen gäller följande.
* I första hand biologisk produktion i 63 och tillverkning av varor, byggnader och anläggningar i 66-69.
* I avd 64 matlagning, skötsel av boende, personlig hygien och kläder,skötsel av anlägggningar för vatten och avlopp, värme, energi, sopor, fastighetsskötsel, skötsel av hushållsekonomin räknat i pengar, och tvätt och rengöring o d.
* Handel, transporter och krig o d i 65.
* Omhändertagande av skador od på människokroppen i 61.
* Konstruktionsberäkningar od i 62 för konstruktion av varor och anläggningar od
* I liten direkt mån tillverkning av konstföremål i 7.
De nämnda verksamheterna ger upphov till avfall och skadliga biverkningar. Indirekt påverkan på de materiella kretsloppen har naturforskningar i 5 och verksamheter i 1-3 och 7-9, som i hög grad styr dem som direkt arbetar med det materiella.

Bild 5:


    
    
Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar.
    Det stora kretsloppet har behandlats i det föregående. Det handlar om hur alla verksamheterna 10-99 samspelar och bl a styr materiens kretslopp i den mån de kan och bör styras. Alla verksamheter 10-99 påverkar varandra direkt eller indirekt.
    Verksamheterna i 1-5 och 7-9 styr i hög grad det stora kretsloppet, men antalet förvärvsarbetande i dess områden är litet i förhållande till det stora flertalet som arbetar inom avd 6. Antalen i 1-5 och 7-9 är så relativt små, att statistikerna inte presenterar dem i den offentliga statistiken så detaljerat, som deras betydelse motiverar. Det är också så, att verksamheterna i 1-5 och 7-9 till stor del sker som fritidsverksamheter, som inte registreras i den offentliga statistiken.
    Klassifikationssystemet innehåller två viktiga saker: människornas verksamheter inom olika områden och människornas sambandsverksamheter mellan dessa områden. Klassifikationssystemet ger en systematisk, sammanhängande bild av samhällenas tillstånd och förändringsverksamheter och en bild av hur de många olika förändringsverksamheterna påverkar varandra. Systemet bildar ett nät av verksamheter som förändrar världen.
    Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel, men det behövs också ett annat hjälpmedel, planeringar. Planeringar är verksamheter som går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller följande fyra planeringsmomentsom kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheter i varje planeringsfall:
* Hur var det ?        Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
* Hur är det ?          Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
* Hur kan det bli ?  Vilka alternativ är möjliga i framtiden?
* Hur bör det bli ?  Vilket eller vilka alternativ bör man välja?
    Man kan förändra världen genom att förändra verksamheterna och världen kan då bli bättre eller sämre, bli bättre för några och sämre för andra. Vill man förbättra världen för alla måste man ha en gemensam värderingsprincip, och den principen finns i den valda förutsättningen att demokratins princip är önskad och bra. Demokratins idé representerar en maktfördelnings- och beslutsprincip. Demokratins fördelningsprincip är jämlikheten.
    Men det är uppenbart att världens människor inte är mogna för någon fullständig jämlikhet och därför blir principen snarare "ökad jämlikhet". Under alla förhållanden bör alla förändringsåtgärder undersökas med hänsyn till effekterna på jämlikheten i väsentliga avseenden.

Hur bör det bli ?
    Det slutliga målet finns i sektor 13 med individernas inre subjektiva upplevelser av sin situation och bl a av jämlikhet. Men de inre upplevelserna påverkar viljorna och blir då också medel för förändringar. Både sedda som mål och som medel bör upplevelserna vara grundade på riktiga uppfattningar om världen, en mycket betydande komplikation. Man kan få grepp om förändringskrav om man jämför de fyra väsentliga levnadsvillkoren: individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
    Andra verksamheter än de slutliga upplevelseverksamheterna är både delmål och medel beroende på från vilket håll man ser dem. Det är inte alltid möjligt eller nödvändigt att undersöka åtgärders inverkan på de subjektiva slutupplevelserna, men man bör i möjligaste mån undersöka åtgärders inverkan på objektivt konstaterbara jämlikhetsförhållanden i de fyra väsentliga avseendena.
    Individens kroppsliga förhållanden och utveckling beror av de fysiska miljöerna och av de sociala miljöerna samt av de sociala miljöernas styrningar av de fysiska miljöerna och deras styrningar av individens plats i de fysiska miljöerna och i de sociala miljöerna.
    Fördelningar genom marknadsmekanismer o d kan i viss utsträckning vara lämpliga inom ramar för politiska styrningar. En medveten styrning av de fysiska och de sociala miljöerna kan dock ske endast i liten mån genom marknadsmekanismer, varför miljöerna i hög grad måste styras genom politiska styrningar.
    Även om individernas viljor är grundläggande motorer i förändringarna- förbättringarna så finns den viktigaste makten att förändra i området för de kollektiva viljorna - de politiska styrningarna. Individerna kommer och går, dvs de föds och dör, men de kollektiva viljorna består och tar sig uttryck bl a i lagar som överlever individerna. Individerna är med och förändrar de kollektiva viljorna- lagarna etc, men var och en föds in i samhällen med kollektiva viljor som föregående generationer åstadkommit.
    Vare sig vi vill det eller inte är vi i de demokratiska länderna fångade i demokratins ambitioner att styra medborgarnas levnadsvillkor genom politiska styrningar. Den viktigaste planeringsuppgiften blir att förbättra de politiska styrningarna. Dagens demokratier är alltfor mycket grundade på blinda viljor. Demokratin bör bli mer medveten och kunskapsbaserad.

Politiska och opolitiska planeringar.
    Huvudområde 3 gäller politik och demokratiska styrningar. Delområdena 30-34 gäller statistik, statsvetenskap och juridik o d, område 35 gäller lagstiftningsverksamheter och andra politiska styrningsverksamheter. Områdena 36-39 är områden för verksamhetersom går ut på att planera de politiska styrningarna, varvid gäller att planeringarna är upplagda kring tillstånd och förändringar beträffande:
* 36 individernas kroppsliga förhållanden
* 37 individernas psykiska förhållanden
* 38 de fysiska miljöerna
* 39 de sociala miljöerna
    36-39 bildar tillsammans en grupp planeringsvetenskaper. Planeringarna där kan ske på olika nivåer och för olika rums- och tidsavsnitt. Planeringarna i 36-39 kallas här politiska planeringar till skillnad från planeringar inom andra områden, som kallas opolitiska.
    I planeringsverksamheterna i 36-39 ingår bl a det statliga utredningsväsendet, som producerar SOU-betänkanden. Det finns redan många planeringsverksamheter som ägnar sig åt frågor om hur de kollektiva viljorna - de politiska-demokratiska styrningarna har varit, är, kan vara och bör bli, men de förekommande utredningarna är för det mesta tillfälliga och föga samordnade och tycks ofta vara alltför ovetenskapliga.
    Utredningarna i 36-39 måste använda sig av forskningar-undersökningar-planeringar som görs eller borde göras i nområdena 10-35 och 40-99. Om det inte finns goda undersökningar i de facken blir planeringarna i 36-39 troligen dåliga. I områdena 10-35 och 40-99 bör bedrivas delplaneringar huvudsakligen inom ramarna för de politiska styrningarna. I de opolitiska planeringarna i 10-35 och 40-99 kan man dock upptäcka behov av att ändra de politiska styrningarna, och då får man skicka impulser till de politiska planeringarna om det. Man kan säga att de opolitiska planeringarna gäller detaljområden och de politiska planeringarna övergripande samordnande planeringar som ligger som underlag för de politiska makthavarnas beslut.
    De politiska planeringarna bör pågå kontinuerligt och det bör ständigt pågå ett utbyte mellan de politiska och de opolitiska planeringarna, så att man alltid har ett aktuellt och bra underlag för både politiska beslut och andra beslut.

Planeringsbrister och planeringsbehov.
    Inom alla delområden 10-35 och 40-93 förekommer på olika sätt många opolitiska planeringar, som är fullständiga eller ofullständiga. Planeringsverksamheterna bedrivs av enskilda men framförallt av organisationer av många olika slag, både privata och offentliga. Allmänt gäller att samordningarna som görs mellan de många planeringarna tycks ofullständiga och svåröverskådliga. Det finns i Sverige tusentals organisationer som är intressanta i sammanhanget.
    Bland alla organisationerna finns de politiska partierna, som kan anses ha sin största uppgift i att planera de politiska styrningarna och ge förslag om dem. De har alltså sin verksamhet främst inom områdena 36-39. Men det är lätt att konstatera att de politiska partierna både i Sverige och annorstädes har dåliga plaaneringar. Man kan säga att människorna i världen på det hela taget lever i ett planeringslöst tillstånd. Samtidigt står det klart att mänskligheten står inför mycket stora styrningsproblem som bara kan lösas väl med hjälp av planeringar - som alltså på det hela taget inte finns. Det i Sverige rådande s k politikerföraktet har naturligtvis sin grund i att de politiska partierna och politikerna inte löser sina uppgifter på ett bra sätt.
    Hur stor skickligheten än är hos dem som sköter de opolitiska planeringarna kan utvecklingen inte bli bra om inte de politiska planeringarna sköts väl. Det finns i Sverige inte politiska planeringar som tillräckligt väl kan fånga upp impulser från de opolitiska områdena och omsätta dem i goda planeringar. Sak samma kan antas gålla utanför landet. De politiska planeringarna bör förbättras, men också de opolitiska planeringarna behöver betydande förbättringar, så att de kan ge underlag till de politiska planeringarna.
    Det går att göra listor på brister och behov. Här ska nu bara nämnas att många åtgärder behövs inom områdena för forskning, utredning, planering, utbildning och information. Bland annat behövs det en svensk världsplanering som underlag för svenska beslut. Man bör också få igång planeringar om de sociala miljöerna, planeringar som nu knappast alls finns, men som borde finnas. De politiska planeringarna bör rustas upp. Förekommande planeringar är ofta endast kortsiktiga och bör kompletteras med mer långsiktiga.

Något om miljöplanering.
    Bland områdena skiljer sig 71-78 och 79 från de andra därigenom att de innehåller verksamheter som planerar fysiska miljöer och som planerar eller snarare borde planera sociala miljöer.
    Miljöplaneringarna i 71-78 och 79 är opolitiska och styrs genom de politiska planeringarna i 36-39, som är överordnade alla opolitiska planeringar. De opolitiska miljöplaneringarna i 71-78 och 79 är beroende av planeringarna i alla områdena 101-999, men har knappast några maktmedel som ger planerarna rätt att få del av planeringarna i 101-999. Genom de nämnda opolitiska miljöplaneringarna kan man styra huvudsakligen endast byggnadsverksamheterna i 69, andra verksamheter än 69 kan i viss mån styras indirekt genom utformningen av de byggnader och anläggningar som verksamheterna behöver, men det är mycket ofullständiga styrningar. Planeringarna av de fysiska miljöerna i 71-78 har svaga effekter på samhällsförändringarna. Mot detta står att alla verksamheter kan styras så mycket man önskar genom de politiska planeringarna i 36-39, eftersom de är underlag för den demokratiska apparatens beslut i 34-35.
    Tragiskt nog är de politiska planeringarna i 36-39 svagt utvecklade och följden av det är kriser och elände. Karakteristiskt för dem som planerar de politiska planeringanna är att de är dåliga på planering och har oklara planeringshorisonter, dvs framtida tidpunkter, vanligen går de inte tillräckligt långt in i framtiden.
    För att kunna göra goda planeringar med avlägsna tidshorisonter av svenska förhållanden måste man ha klart för sig Sveriges och svenskarnas plats i världen i framtiden, man bör därefter starta en svensk världsplanering som bakgrund till utvecklingen av Sverige. Intressant är då framför allt varor och tjänster som går över gränserna och skapar resurser för utvecklingen i Sverige.
    Att ta reda på exakt vad som ska undersökas i olika planeringsfall ingår i planeringsverksamheterna.

Slutsatser och förslag till åtgärder.
    Vill man förbättra världen måste man samtidigt arbeta på förbättringar på många olika områden. De många områdena kan sammanfattas i de fyra områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
    Alla dessa fyra områden gäller medel för att nå mål, men 1-2 och endast 1-2 gäller också ett slutmål.
    De fyra områdena påverkar alla varandra och påverkar alla direkt och / eller indirekt slutmålet. Det finns behov av förbättringar på alla områdena. Man kan säga att områdena bildar länkar i en kedja som leder till målet, varvid som vanligt gäller att ingen kedja är starkare än den svagaste länken.
    Man kan förenklat teckna sammanhangen på följande sätt : Schemat gäller för både individer, individgrupper, samhällen och grupper av samhällen. Det gäller också för verksamhetssektoer och för geografiska områden av olika storlekar och kan användas för tidsintervall av olika längd.

Bild 6:


Flyttat hit från omr 4 den 070208:

Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK) enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS). 10/99 Alla verksamheter.
Statistiken i SÅS är inte så ordnad att det är möjligt att exakt fördela verksamheterna på avdelningarna 10-99. Pedagogiskt arbete ingår i alla verksamheter 10-99, men alla redovisas på avd 795. Samma gäller Samhällsadministrativt arbete som redovisas på avd 652. Delar av Tekniskt arbete, som bara redovisas på avd 62, hör hemma på andra avdelningar, isynnerhet 61, 63-69 och 71-72. Delar av Socialt arbete på avd 795 hör hemma på avd 61 och 64. Delar av Ekonomiskt utredningsarbete på avd 658, hör hemma på andra avd, t ex 30-49.
Cirka 9% av alla förvärvsarbetande ingår i gruppen ”Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet”.
Antal i tusental, avrundat.
Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
413 varav kvinnor 185
Samtliga yrken enligt SÅS
4 491 varav kvinnor 2158

Sammanfattning :
10/19 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
11 varav kvinnor 9

20/29 Religiösa o allmänna framtidsvisionära verksamheter.
11 varav kvinnor 5

30/39 Politikvetenskaper och politiska verksamheter
12 varav kvinnor 3

40/49 Sambandsforskningsverksamheter.

50/59 Naturforskningsverksamheter. Med matematik
30 varav kvinnor 14

60 Övergripande teknologiskaekonomiska verksamheter.

61 Hälso-och sjukvård. Hygien-o räddningsverksamheter o d.
389 varav kvinnor 323

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d.)
258 varav kvinnor 26

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt o fiske o d.
140 varav kvinnor 31

64 Hushållsarbeten. Energi- o hygienförsörjning o d.
376 varav kvinnor 245

65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d.

651 Kontorsarbete, skriv-o registeringsarbete o d
312 varav kvinnor 249

652 Offentlig opolitisk förvaltning.
57 varav kvinnor 20

653 Handelsverksamheter.
329 varav kvinnor 166

654 Telekommunikationsverksamheter.
19 varav kvinnor 18

655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter resebyrå, lagring o d
358 varav kvinnor 93

657 Penningverksamheter od.
163 varav kvinnor 108

658 Allmänna företagsekonomiska verksameter.
97 varav kvinnor 36

659 Marknadsföringsverksamheter o d.
35 varav kvinnor 13

66/69 Tillverkning av kemivaror, bearbetningsvaror, komplexvaror o d och byggnader och anläggningar.

66 Huvudsakligen kemivaror o d.
75 varav kvinnor 17

67 Huvudsakligen bearbetningsvaror o d
176 varav kvinnor 36

68 Huvudsakligen komplexvaror.
294 varav kvinnor 68

69 Huvudsakligen byggnader och anläggningar.
290 varav kvinnor 6

70/99 Kulturella verksamheter (Handlingar till psykisk nytta)

70 Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska o sociala miljöer.
71 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm)
72 Formgivning av byggnader och anläggningar.
73 Formgivning och visning av konstföremål o d
74 Formgivning av bruksföremål.
75 Konstmåleri o d.
76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d.
77 Fotografiskt arbete.
78 Musikalisk verksamhet od
70/78
38 varav kvinnor 15

791/794 Artistunderhållningsverksamheter od. Teater, sällskapsnöjen o d.
6 varav kvinnor 3

795 Verksamheter m sociala miljöer, sociala relationer (socialvård, skola mm)
578 varav kvinnor 456

796/799 Verksamheter med sport, utomhuslekar o d.
3 varav kvinnor 1

80 Språkvetenskapliga verksamheter.
81 Litteraturvetenskapliga verksamheter.
82/89 Skönlitteratur.
90 Blandade saklitterära verksamheter.
91 Verksamheter m allmän geografi, reseskildring od.
92 Biografiska verksamheter.
93/99 Historieskrivande verksamheter. Allmän historia.
80/99
28 varav kvinnor 14


Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ,2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR.
Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr06.html