Sven Wimnell 080518:
Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden
i SW-klassifikationssystem.
Myndigheterna mm är fördelade på områdena 101, 102, 20, 31, 32, 34, 353, 52, 55, 61, 62, 63, 644, 647, 6520-6524, 6525-6529, 653, 654, 656, 657, 658, 70, 71, 72, 73, 74, 75-77, 78, 7024-7919, 792, 7951, 7552-7956, 7957, 80, 81, 90, 91, 92, 93.
Hela systemet finns på slutet i det följande.

Regeringskansliet med departementen

Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av Statsrådsberedningen, fackdepartementen och förvaltningsavdelningen.

Statsrådsberedningen

Huvudplats 353.

Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.

Arbetsmarknadsdepartementet

Huvudplats 658

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik och arbetslivpolitik.

Finansdepartementet

Huvudplats 657.

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, bostäder, länsstyrelser samt kommuner och landsting.

Försvarsdepartementet

Huvudplats 6525-6529.

Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Huvudplats 7952-7956.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar bland annat för integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor och konsumentfrågor.

Jordbruksdepartementet

Huvudplats 63.

Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller jordbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.

Justitiedepartementet

Huvudplats 34.

Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, migration och asyl.

Kulturdepartementet

Huvudplats 70.

Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

Miljödepartementet

Huvudplats 71.

Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

Näringsdepartementet

Huvudplats 658.

Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.

Socialdepartementet

Huvudplats 7951.

Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.

Utbildningsdepartementet

Huvudplats 7957.

Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning.

Utrikesdepartementet

Huvudplats 653.

Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.

EU-representationen

EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken.

Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten

Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets och Klarspråksgruppens service till myndigheter.

Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
Uppdaterad 8 februari 2008101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

Kulturdepartementet

Riksarkivet och landsarkivens webbplats

Till 101.

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för Landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, Härnösand, Lund, Stadsarkivet i Stockholm, Uppsala, Visby, Vadstena, Värmlandsarkiv i Karlstad och Östersund.

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats

Till 101.

Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: arbab@arbarkiv.a.se

Utbildningsdepartementet

Statens ljud- och bildarkivs webbplats

Till 101.

Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. I Statens ljud- och bildarkivs uppdrag ingår att samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för besökare och forskare. Det är ett av Europas största forskningsarkiv inom ovanstående områden.102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.

Utbildningsdepartementet

Kungliga bibliotekets webbplats

Till 102.

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper.

Kulturdepartementet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats

Till 102.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.
20 Övergripande religiösa verksamheter o d.

Kulturdepartementet

Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats

Till 20.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. Bidrag utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
31 Statistik och demografi.


Finansdepartementet.

Statistiska centralbyrån

Till 31.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer.32 Statsvetenskap.

Statsrådsberedningen.

Expertgruppen för EU-frågor (SIEPS)

till 32.

Universitetsvägen 10 F, plan 6
106 91 Stockholm
Tfn: 08-16 46 00
Fax: 08-16 46 66
E-post: info@sieps.se

Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Verksamheten bedrivs inom ramen för tre övergripande temata:

* makt och demokrati
* EU:s roll i världen
* effekter av EU:s politik.

Justitiedepartementet.

Valmyndigheten

Till 32.

Box 4210, 171 04 Solna
Tfn 08 - 635 69 00
Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar.34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

Justitiedepartementet. Myndigheter.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående myndigheter och nämnder ligger under Justitiedepartementets ansvarsområde.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Till 7951.

Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn 08 - 401 87 00
Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för officiell statistik för rättsväsendet.

Brottsoffermyndigheten (BrOM)

Till 7952-7956.

Box 470, 901 09 Umeå
Tfn 090 - 70 82 00
Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur brottsofferfonden.

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm
Tfn 08 - 657 61 00
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

Domstolsverket (DV)

551 81 Jönköping
Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Box 820, 101 36 Stockholm
Tfn 08 - 762 00 00
Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Gentekniknämnden

Till 63.

Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.

Justitiekanslern (JK)

Box 2308, 103 17 Stockholm
Tfn 08 - 405 10 00
Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor.

Kriminalvården

Till 7952-7956.

601 80 Norrköping
Tfn 077 - 22 80 800
Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.

Migrationsverket

Till 7952-7956.

601 70 Norrköping
Tfn 011-15 60 00
Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i Sverige,
asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

Revisorsnämnden

till 657.

Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn 08 - 783 18 70
Arbetsområde: handlägger frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag.

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Till 7952-7956.

Box 12256, 102 26 Stockholm
Tfn 08 - 401 90 00
Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör säkerhetspolisen och en enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

Rättshjälpsmyndigheten

Box 853, 851 24 Sundsvall
Tfn 060 - 13 46 00
Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Rättsmedicinalverket (RMV)

Till 61.

111 20 Stockholm
Tfn 08 - 441 76 00
Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Box 22523, 104 22 Stockholm
Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Valmyndigheten

Till 32.

Box 4210, 171 04 Solna
Tfn 08 - 635 69 00
Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar.

Åklagarmyndigheten

Box 5553, 114 85 Stockholm
Tfn 08 - 453 66 00
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 30 mars 2004
Uppdaterad 2 januari 2008

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 34 från
Justitiedepartementet:

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm
Tfn 08 - 657 61 00
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

Domstolsverket (DV)

551 81 Jönköping
Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Box 820, 101 36 Stockholm
Tfn 08 - 762 00 00
Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Justitiekanslern (JK)

Box 2308, 103 17 Stockholm
Tfn 08 - 405 10 00
Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor.

Rättshjälpsmyndigheten

Box 853, 851 24 Sundsvall
Tfn 060 - 13 46 00
Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Box 22523, 104 22 Stockholm
Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Åklagarmyndigheten

Box 5553, 114 85 Stockholm
Tfn 08 - 453 66 00
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsdomstolen

Till 34.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00

Näringsdepartementets domstol

Till 34.

Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50

Näringsdepartementet

Patent- och registreringsverket, PRV

Till 34.

PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)


Statsrådsberedningen. Myndigheter.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Statsrådsberedningen hör nedanstående myndigheter.

Expertgruppen för EU-frågor (SIEPS)

till 32.

Universitetsvägen 10 F, plan 6
106 91 Stockholm
Tfn: 08-16 46 00
Fax: 08-16 46 66
E-post: info@sieps.se

Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Verksamheten bedrivs inom ramen för tre övergripande temata:

* makt och demokrati
* EU:s roll i världen
* effekter av EU:s politik.

Harpsundsnämnden

till 647.

Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31, Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com

Statsrådsberedningen (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 353 inga myndigheter.52 Astronomi, rymdforskning.


Näringsdepartementet

Rymdstyrelsen

Till 52.

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.
Box 4006, 17104 Solna
Telefon 08-6276480

Utbildningsdepartementet.

Institutet för rymdfysiks webbplats

Till 52.

Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.


Miljödepartementet.

Statens geotekniska institut, SGI

Till 55.

Statens geotekniska institut, SGI, ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

Till 55.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en resurs i miljöarbetet.

Näringsdepartementet

Sveriges geologiska undersökning, inkl.Bergsstaten, SGU

Till 55.

SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00

Utbildningsdepartementet.

Polarforskningssekretariatets webbplats

Till 55.

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinärverksamheter.

Socialdepartementet

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Till 61.

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden garanterar att försäljningsmonopolet inte verkar diskriminerande.

Apoteket AB

Till 61.

Apoteket AB har ensamrätt i Sverige på att sälja läkemedel.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Till 61.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undersöker och beslutar i fall som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsförmånsnämnden

Till 61.

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om vilka läkemedel och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på dessa produkter.

Läkemedelsverket (LV)

Till 61.

Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden information och behandlingsrekommendationer.

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

Till 61.

Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk handikappolitik.

Smittskyddsinstitutet (SMI)

Till 61.

Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Till 61.

Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta.

Statens folkhälsoinstitut (FHI)

Till 61.

Statens folkhälsoinstitut följer upp, utvärderar och sprider kunskap om metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver tillsyn inom områdena alkohol, narkotika och tobak.

Miljödepartementet.

Kemikalieinspektionen, KemI

Till 61.

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket (RMV)

Till 61.

111 20 Stockholm
Tfn 08 - 441 76 00
Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

Försvarsdepartementet

Statens räddningsverk (SRV)

Till 61.

Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om räddningstjänst samt olycks- och skadeförebyggande åtgärder både i Sverige och internationellt.
Besöksadress: Norra Klaragatan 18
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-13 50 00, Fax 054-13 56 00

Jordbruksdepartementet

Veterinära ansvarsnämnden

Till 61.

Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om disciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Till 61.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).

Utrikesdepartementet.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC

Till 62.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter.
Box 878
501 15 Borås
Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92

Näringsdepartementet.

Elsäkerhetsverket

Till 62.

Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 0063 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od

Jordbruksdepartementet. Myndigheter, nämnder m.m.

Följande sorterar under Jordbruksdepartementet:

Jordbruksverket

Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

Veterinära ansvarsnämnden

Till 61.

Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om disciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.

Livsmedelsekonomiska institutet

Livsmedelsekonomiska institutet är en ekonomisk analysmyndighet inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Till 61.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

Fiskeriverket

Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för fiskevård och fiske i Sverige. Fiskeriverket har till uppgift att verka för en god fiskevård, en effektiv fiskenäring och ett utvecklat fritidsfiske.

Sametinget

Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

Styrelsen för samefonden

Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt hänvisas till Jordbruksdepartementet.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk produktion.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör skogsbruket och har till uppgift arr verka för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.

Jordbruksdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 12 maj 2008

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 63 från
Jordbruksdepartementet:

Jordbruksverket

Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

Livsmedelsekonomiska institutet

Livsmedelsekonomiska institutet är en ekonomisk analysmyndighet inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

Fiskeriverket

Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för fiskevård och fiske i Sverige. Fiskeriverket har till uppgift att verka för en god fiskevård, en effektiv fiskenäring och ett utvecklat fritidsfiske.

Sametinget

Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

Styrelsen för samefonden

Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt hänvisas till Jordbruksdepartementet.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk produktion.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör skogsbruket och har till uppgift arr verka för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.

Justitiedepartementet.

Gentekniknämnden

Till 63.

Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.

Näringsdepartementet

Statens energimyndighet

Till 644.

Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av elcertifikatsystemet, utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00

Miljödepartementet.

Kärnavfallsfonden

Till 644.

Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Statens kärnkraftinspektion, SKI

Till 644.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, kontrollerar att de som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs: på säkerhet vid drift av anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI ska också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas.

Statens strålskyddsinstitut, SSI

Till 644.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har i uppdrag att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en säker strålmiljö genom att ge ut föreskrifter och kontrollera att de efterlevs, forska om strålning samt öka kunskapen om strålning och strålskydd genom information och utbildning.

Statens va-nämnd

Till 644.

Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna värmesystem.
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Allmänna reklamationsnämnden

Till 647.

Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08-555 017 00

Konsumentverket

Till 647.

Box 48, 651 02 Karlstad
Tfn 0771 - 42 33 00

Marknadsdomstolen

Till 647.

Box 2217, 103 15 Stockholm
Tfn 08-412 10 30

SIS Miljömärkning

Till 647.

Miljömärkningen, 118 80 Stockholm
Tfn 08-55 55 24 00

Fastighetsmäklarnämnden

Till 647.

Box 17174, 104 62 Stockholm
Tfn 08-555 524 60

Finansdepartementet.

Statens fastighetsverk

Till 647.

Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. De äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.

Statens bostadsomvandling AB

Till 647.

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett aktiebolag med uppgift att omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.

Statsrådsberedningen.

Harpsundsnämnden

till 647.

Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31, Mellösa
Tfn: 0157-600 03
Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com

Miljödepartementet.

Småhusskadenämnden

Til 647.

Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden) lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus.6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

Finansdepartementet.

Statskontoret

Till 6520-6524.

Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

Verket för förvaltningsutveckling

Till 6520-6524.

Verket främjar myndighetsutveckling och kompetensförsörjning samt verkar för samarbete mellan myndigheter, stat och kommuner och mellan myndigheter och näringsliv. Verket är också expert på elektronisk förvaltning, i Sverige och utomlands.

Länsstyrelserna (21 st.)

Till 6520-6524.

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.
6525-6529 Militära verksamheter

Försvarsdepartementet. Myndigheter.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Försvarsdepartementet hör 10 myndigheter.

Försvarsmakten (FM)

Försvarsmaktens uppgift är att: försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred
Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

Försvarets materielverk (FMV)

Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till insatsförsvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

Totalförsvarets pliktverk (TPV)

Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga samt stöd under deras tjänstgöring.
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

Försvarets radioanstalt (FRA)

Försvarets radioanstalt bedriver underrättelsehämtning genom signalspaning. Rapportering sker bland annat till regeringen, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Totalförsvarets forskningsinstituts arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar KBM samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.
Besöksadress: Kungsgatan 53
Postadress: Box 599, 101 31 Stockholm
Telefon 08-593 710 00, Fax 08-593 710 01

Kustbevakningen (KBV)

Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21

Statens räddningsverk (SRV)

Till 61.

Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om räddningstjänst samt olycks- och skadeförebyggande åtgärder både i Sverige och internationellt.
Besöksadress: Norra Klaragatan 18
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-13 50 00, Fax 054-13 56 00

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

Styrelsen för psykologiskt försvar ger råd och vägledning om massmedieföretagens beredskapsplanering och mediernas beredskap för kriser i samhället. SPF ska även sprida kunskap om och främja information om säkerhetspolitik och totalförsvar samt följa opinionsutveckling av betydelse för det psykologiska försvaret.
Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 3 tr.
Postadress: Box 2195, 103 15 Stockholm
Telefon 08-698 33 10, Fax 08-20 80 74

Statens haverikommission (SHK)

Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-555 017 70, Fax 08-555 017 90

Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 17 februari 2004
Uppdaterad 14 maj 2008

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 6525-6529 från
Försvarsdepartementet:

Försvarsmakten (FM)

Försvarsmaktens uppgift är att: försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred
Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

Försvarets materielverk (FMV)

Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till insatsförsvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

Totalförsvarets pliktverk (TPV)

Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga samt stöd under deras tjänstgöring.
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

Försvarets radioanstalt (FRA)

Försvarets radioanstalt bedriver underrättelsehämtning genom signalspaning. Rapportering sker bland annat till regeringen, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Totalförsvarets forskningsinstituts arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar KBM samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.
Besöksadress: Kungsgatan 53
Postadress: Box 599, 101 31 Stockholm
Telefon 08-593 710 00, Fax 08-593 710 01

Kustbevakningen (KBV)

Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

Styrelsen för psykologiskt försvar ger råd och vägledning om massmedieföretagens beredskapsplanering och mediernas beredskap för kriser i samhället. SPF ska även sprida kunskap om och främja information om säkerhetspolitik och totalförsvar samt följa opinionsutveckling av betydelse för det psykologiska försvaret.
Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 3 tr.
Postadress: Box 2195, 103 15 Stockholm
Telefon 08-698 33 10, Fax 08-20 80 74

Statens haverikommission (SHK)

Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-555 017 70, Fax 08-555 017 90

Utrikesdepartementet.

Folke Bernadotteakademin

Till 6525-6529.

Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-82 200
Fax: 0612-82 021

Finansdepartementet.

Fortifikationsverket

Till 6525-6529.

Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter.653 Handelsverksamheter.

Utrikesdepartementet. Myndigheter.

Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden. Till UD hör elva myndigheter.

Exportkreditnämnden, EKN

Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

Folke Bernadotteakademin

Till 6525-6529.

Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken
Tel: 0612-82 200
Fax: 0612-82 021

Inspektionen för strategiska produkter, ISP

Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsssamarbete, Sadev

Till 7951.

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt analysera det internationella utvecklingssamarbete.
Box 1902
651 19 Karlstad
Tel: 054-10 37 00

Invest in Sweden Agency, ISA

Till 657.

(Myndigheten för utländska investeringar i Sverige)
Invest in Sweden Agency ska genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag investerar eller samverkar med svenska företag för att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar i Sverige.
Box 90
101 21 Stockholm
Tel: 08-402 78 00
Fax: 08-402 78 78

Kommerskollegium

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59

Nordiska Afrikainstitutet

Till 91

Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC

Till 62.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter.
Box 878
501 15 Borås
Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

Till 7951.

Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en hållbar utveckling.
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64

Svenska institutet, SI

Till 91.

Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48

Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 9 april 2004
Uppdaterad 2 januari 2007

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 653 från
Utrikesdepartementet:

Exportkreditnämnden, EKN

Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

Inspektionen för strategiska produkter, ISP

Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

Kommerskollegium

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59
654 Telekommunikationsverksamheter.

Näringsdepartementet.

Post- och telestyrelsen, PTS

Till 654 och 656

PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

Näringsdepartementet

Banverket

Til 656

Banverket är central förvaltningsmyndighet som ansvarar för att driva, underhålla och utveckla statens spåranläggningar. Banverket har också ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet i Sverige. I sektorsansvaret ingår även tunnelbane- och spårvägssystem.
781 85 Borlänge
Telefon 0243-44 50 00

Järnvägsstyrelsen

Till 656.

Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen. Järnvägsstyrelsen ska verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spår och tunnelbanesystemen och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.
Box 14, 781 21 Borlänge
Telefon 0243-24 69 00

Luftfartsstyrelsen

Till 656.

Luftfartsstyrelsen ansvarar för regler och tillsyn för säkerhet inom svensk luftfart samt övervakar, analyserar och utvärderar luftfartssektorns utveckling.
Vikboplan 7, 601 73 Norrköping
Telefon 011-415 21 00

Vägverket

Till 656.

Vägverket är statens företrädare på central nivå för frågor inom vägområdet. Vägverket förvaltar statens vägar och har dessutom ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt frågor som rör körkort och registerhållning, väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik och tillämpad samhällsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet.
Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119

Post- och telestyrelsen, PTS

Till 654 och 656

PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00

Rederinämnden

Till 656.

Nämndens uppgift är att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart och följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation.
Box 11125, 404 23 GÖTEBORG
Telefon 031-80 63 40

Rikstrafiken

Till 656.

Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och samordning av den kollektiva interregionala persontrafiken och därigenom bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken svarar som en del av detta arbete för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad persontrafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder, t.ex. sovvagnstrafiken mellan norra Sverige och Stockholm/Göteborg.
Box 473, 851 06 SUNDSVALL
Telefon 060-67 82 50

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Till 656.

SIKA arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet. Myndigheten ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.
Akademigatan 2, 831 40 Östersund
Telefon 063-14 00 00

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Till 656.

VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår analyser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping
Telefon 013-20 40 00

Stängselnämnden

Till 656.

Stängselnämnden prövar frågor om stängsel utmed järnväg enligt lagen om stängselskyldighet (1945:119).
Nämnden nås genom:
Infrastrukturenheten
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

LFV

till 656.

LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt driva och utveckla statens flygtrafiktjänst och flygplatser och därmed sammanhängande verksamhet. Verket driver 19 flygplatser och svarar för flygtrafikledningen i Sverige.
601 79 Norrköping
Telefon 011-19 20 00

Sjöfartsverket

Till 656.

Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska fartyg samt att sjöfarten ska bli mer miljöanpassad.
601 78 Norrköping
Telefon 011-19 10 00

Statens järnvägar

Till 656.

Statens järnvägar är ett affärsverk som förvaltar den egendom och ansvarar för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet har följande uppgifter:
- förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
- fordonsförvaltning
- administration och avveckling av diverse åtaganden, ex personal, fastigheter, arkiv m.m
Box 1153
111 81 Stockholm
Telefon 08-762 32 00

Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Resegarantinämnden

Till 656.

Kammarkollegiet, Box 2215, 103 15 Stockholm
Tfn 08-700 08 00657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

Finansdepartementet. Myndigheter m.m.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Finansdepartementet har totalt ett bolag, 34 centrala myndigheter, sex myndigheter i form av AP-fonder samt 21 regionala myndigheter - länsstyrelserna. Därutöver tillkommer tre stiftelser.

Första AP-fonden

Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga nytta för pensionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i förhållande till risken i placeringarna.

Andra AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Tredje AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Fjärde AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel för de som avstått från att välja någon annan fond (Premiesparfonden) samt en fritt valbar fond inom premiepensionssystemet (Premievalsfonden).

Arbetsgivarverket

Till 658.

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Ekonomistyrningsverket

ESV är expertmyndigheten för den samlade ekonomistyrningen i staten.

Finansinspektionen

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system. Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet ska årligen följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken uppnås. Rådet kommer att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i det underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Forskarskattenämnden

Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

Fortifikationsverket

Till 6525-6529.

Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. De analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta.

Krigsförsäkringsnämnden

Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn konkurs.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Länsstyrelserna (21 st.)

Till 6520-6524.

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Premiepensionsmyndigheten (PPM)

PPM ansvarar för frågor om premiepension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension och lagen med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten. PPM samverkar med Försäkringskassan i frågor om det allmänna pensionssystemet, när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet.

Riksgälden

Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. Riksgälden ansvarar också för att hantera statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om. Riksgälden ger även statliga garantier och lån, efter beslut av riksdag och regering. Sedan årsskiftet 2007/2008 hanterar Riksgälden även Insättningsgarantin och Investerarskyddet uppgifter som Insättningsgarantinämnden tidigare avsvarade för.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Nämndens ledamöter utses av regeringen.
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

Skatteverket

Skatteverket finns över hela landet och är sedan den 1 januari 2004 en myndighet med huvudkontor i Solna. Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Statens ansvarsnämnd

Till 658.

Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

Statens bostadskreditnämnd

Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att:
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat,
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala bostadsföretag,
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av genomförda åtgärder,
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

Statens fastighetsverk

Till 647.

Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. De äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.

Statens pensionsverk

SPV skall sköta tjänstepensioner med statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen.

Statens Personadressregisternämnd (SPAR-nämnden)

Statens personadressregisternämnd är huvudman för det statliga personadressregistret (SPAR). Nämnden är också personuppgiftsansvarig för SPAR.

Statens skaderegleringsnämnd (SSRN)

SSRN avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)

PGN inrättades 1988 enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.

Statens utlandslönenämnd, UtN (Swedens Board for Overseas Allowances)

Till 658.

Myndigheten inrättades 1977 enligt avtal om villkor för utlandsstationerade. Myndigheten leds av en nämnd som består av företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att i den utsträckning som regeringen eller Arbetsgivarverket bestämmer, besluta om anställnings och anställningsvillkor för sådana arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands. Nämndens kansli har sitt säte hos Arbetsgivarverket i Stockholm.

Statistiska centralbyrån

Till 31.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer.

Statskontoret

Till 6520-6524.

Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa

För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank

Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

Tullverket

Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

Verket för förvaltningsutveckling

Till 6520-6524.

Verket främjar myndighetsutveckling och kompetensförsörjning samt verkar för samarbete mellan myndigheter, stat och kommuner och mellan myndigheter och näringsliv. Verket är också expert på elektronisk förvaltning, i Sverige och utomlands.

Bolag

AB Svenska spel

Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och står för 54 procent av den totala spelmarknaden.

Statens bostadsomvandling AB

Till 647.

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett aktiebolag med uppgift att omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.

Stiftelser

Stiftelsen Statshälsan

Till 658.

Stiftelsens ändamål att främja god arbetsmiljö och motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackföreningarna.

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Trygghetsstiftelsen

Stiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

Finansdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 29 februari 2008
Uppdaterad 11 mars 2008

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 657 från
Finansdepartementet:

Första AP-fonden

Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga nytta för pensionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i förhållande till risken i placeringarna.

Andra AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Tredje AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Fjärde AP-fonden

Se Första AP-fonden.

Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel för de som avstått från att välja någon annan fond (Premiesparfonden) samt en fritt valbar fond inom premiepensionssystemet (Premievalsfonden).

Bokföringsnämnden

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Ekonomistyrningsverket

ESV är expertmyndigheten för den samlade ekonomistyrningen i staten.

Finansinspektionen

Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system. Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet ska årligen följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken uppnås. Rådet kommer att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i det underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Forskarskattenämnden

Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. De analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta.

Krigsförsäkringsnämnden

Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn konkurs.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Offentliga sektorns särskilda nämnd

Premiepensionsmyndigheten (PPM)

PPM ansvarar för frågor om premiepension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension och lagen med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten. PPM samverkar med Försäkringskassan i frågor om det allmänna pensionssystemet, när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet.

Riksgälden

Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. Riksgälden ansvarar också för att hantera statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om. Riksgälden ger även statliga garantier och lån, efter beslut av riksdag och regering. Sedan årsskiftet 2007/2008 hanterar Riksgälden även Insättningsgarantin och Investerarskyddet uppgifter som Insättningsgarantinämnden tidigare avsvarade för.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Nämndens ledamöter utses av regeringen.
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

Skatteverket

Skatteverket finns över hela landet och är sedan den 1 januari 2004 en myndighet med huvudkontor i Solna. Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

Statens bostadskreditnämnd

Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att:
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat,
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala bostadsföretag,
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av genomförda åtgärder,
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

Statens pensionsverk

SPV skall sköta tjänstepensioner med statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen.

Statens Personadressregisternämnd (SPAR-nämnden)

Statens personadressregisternämnd är huvudman för det statliga personadressregistret (SPAR). Nämnden är också personuppgiftsansvarig för SPAR.

Statens skaderegleringsnämnd (SSRN)

SSRN avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)

PGN inrättades 1988 enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.

Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa

För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank

Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

Tullverket

Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

Bolag

AB Svenska spel

Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och står för 54 procent av den totala spelmarknaden.

Stiftelser

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Trygghetsstiftelsen

Stiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

Justitiedepartementet

Revisorsnämnden

till 657.

Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn 08 - 783 18 70
Arbetsområde: handlägger frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag.

Socialdepartementet

Försäkringskassan

Till 657.

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer.

Utrikesdepartementet.

Invest in Sweden Agency, ISA

Till 657.

(Myndigheten för utländska investeringar i Sverige)
Invest in Sweden Agency ska genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag investerar eller samverkar med svenska företag för att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar i Sverige.
Box 90
101 21 Stockholm
Tel: 08-402 78 00
Fax: 08-402 78 78658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling och arbetsmarknad

Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Arbetsmarknadsdepartementet hör 10 myndigheter, varav en domstol.

Arbetsdomstolen

Till 34.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00

Arbetsmiljöverket, AV

AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser.
Box 1259, 171 84 Solna
Telefon 08-730 90 00

Arbetsförmedlingen

Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-5860 6000

ILO-kommittén

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar Arbetsmarknadsverket i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU

IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245)och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta, och i vissa fall enbart informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EUs viktigaste redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt. Programmen är Växtkraft Mål 3, Equal och Artikel 6.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 08-579 171 00

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (1949:345).
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till Arbetsmarknadsdepartementet)
Publicerad 28 december 2006
Uppdaterad 3 januari 2008

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 658 från
Arbetsmarknadsdepartementet:

Arbetsmiljöverket, AV

AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser.
Box 1259, 171 84 Solna
Telefon 08-730 90 00

Arbetsförmedlingen

Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-5860 6000

ILO-kommittén

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar Arbetsmarknadsverket i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU

IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70

Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245)och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta, och i vissa fall enbart informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EUs viktigaste redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt. Programmen är Växtkraft Mål 3, Equal och Artikel 6.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 08-579 171 00

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (1949:345).
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Näringsdepartementet. Myndigheter.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Näringsdepartementet hör 28 myndigheter, varav fyra affärsverk och en domstol.

Banverket

Til 656

Banverket är central förvaltningsmyndighet som ansvarar för att driva, underhålla och utveckla statens spåranläggningar. Banverket har också ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet i Sverige. I sektorsansvaret ingår även tunnelbane- och spårvägssystem.
781 85 Borlänge
Telefon 0243-44 50 00

Bolagsverket

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00

Elsäkerhetsverket

Till 62.

Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00

Glesbygdsverket

Till 71.

Glesbygdsverket har regeringens uppdrag att genom påverkan på olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.
Box 3044, 831 03 Östersund.
Telefon 063-57 67 00

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

ITPS ansvarar för att förse det politiska beslutssystemet med omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 063-16 66 00

Järnvägsstyrelsen

Till 656.

Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen. Järnvägsstyrelsen ska verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spår och tunnelbanesystemen och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.
Box 14, 781 21 Borlänge
Telefon 0243-24 69 00

Konkurrensverket, KKV

KKV:s övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter. Myndigheten övervakar att företagen följer konkurrenslagen, föreslår regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkurrens.
103 85 Stockholm
Telefon 08-700 16 00

Luftfartsstyrelsen

Till 656.

Luftfartsstyrelsen ansvarar för regler och tillsyn för säkerhet inom svensk luftfart samt övervakar, analyserar och utvärderar luftfartssektorns utveckling.
Vikboplan 7, 601 73 Norrköping
Telefon 011-415 21 00

Oljekrisnämnden

Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom:
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Patent- och registreringsverket, PRV

Till 34.

PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00

Post- och telestyrelsen, PTS

Till 654 och 656

PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00

Rederinämnden

Till 656.

Nämndens uppgift är att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart och följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation.
Box 11125, 404 23 GÖTEBORG
Telefon 031-80 63 40

Rikstrafiken

Till 656.

Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och samordning av den kollektiva interregionala persontrafiken och därigenom bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken svarar som en del av detta arbete för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad persontrafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder, t.ex. sovvagnstrafiken mellan norra Sverige och Stockholm/Göteborg.
Box 473, 851 06 SUNDSVALL
Telefon 060-67 82 50

Rymdstyrelsen

Till 52.

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.
Box 4006, 17104 Solna
Telefon 08-6276480

Statens energimyndighet

Till 644.

Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av elcertifikatsystemet, utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00

Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Till 656.

SIKA arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet. Myndigheten ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.
Akademigatan 2, 831 40 Östersund
Telefon 063-14 00 00

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Till 656.

VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår analyser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping
Telefon 013-20 40 00

Stängselnämnden

Till 656.

Stängselnämnden prövar frågor om stängsel utmed järnväg enligt lagen om stängselskyldighet (1945:119).
Nämnden nås genom:
Infrastrukturenheten
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Sveriges geologiska undersökning, inkl.Bergsstaten, SGU

Till 55.

SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00

Verket för innovationssystem, VINNOVA

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00

Verket för näringslivsutveckling, Nutek

Nutek är en nationell myndighet för frågor inom entreprenörskap, företagsutveckling och regional utveckling. Nuteks syfte är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd genom fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner.
117 86 Stockholm
Telefon 08-681 91 00

Vägverket

Till 656.

Vägverket är statens företrädare på central nivå för frågor inom vägområdet. Vägverket förvaltar statens vägar och har dessutom ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt frågor som rör körkort och registerhållning, väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik och tillämpad samhällsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet.
Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 28 januari 2008

Näringsdepartementet. Affärsverk.

Till Näringsdepartementets myndigheter hör fyra affärsverk. Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av staten.
Regeringen har direktivrätt gentemot affärsverken och verken har lydnadsplikt i förhållande till regeringen på samma sätt som en myndighet. Ett affärsverk finansierar sin verksamhet med intäkter från de tjänster och produkter det tillhandahåller.

LFV

till 656.

LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt driva och utveckla statens flygtrafiktjänst och flygplatser och därmed sammanhängande verksamhet. Verket driver 19 flygplatser och svarar för flygtrafikledningen i Sverige.
601 79 Norrköping
Telefon 011-19 20 00

Sjöfartsverket

Till 656.

Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska fartyg samt att sjöfarten ska bli mer miljöanpassad.
601 78 Norrköping
Telefon 011-19 10 00

Statens järnvägar

Till 656.

Statens järnvägar är ett affärsverk som förvaltar den egendom och ansvarar för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet har följande uppgifter:
- förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
- fordonsförvaltning
- administration och avveckling av diverse åtaganden, ex personal, fastigheter, arkiv m.m
Box 1153
111 81 Stockholm
Telefon 08-762 32 00

Svenska Kraftnät

till 644.

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
Box 526, 162 15 Vällingby
Telefon 08-739 78 00

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 13 november 2007

Näringsdepartementets domstol

Till 34.

Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 7 juni 2007

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 658 från
Näringsdepartementet:

Bolagsverket

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

ITPS ansvarar för att förse det politiska beslutssystemet med omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 063-16 66 00

Konkurrensverket, KKV

KKV:s övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter. Myndigheten övervakar att företagen följer konkurrenslagen, föreslår regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkurrens.
103 85 Stockholm
Telefon 08-700 16 00

Oljekrisnämnden

Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom:
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Verket för innovationssystem, VINNOVA

VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00

Verket för näringslivsutveckling, Nutek

Nutek är en nationell myndighet för frågor inom entreprenörskap, företagsutveckling och regional utveckling. Nuteks syfte är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd genom fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner.
117 86 Stockholm
Telefon 08-681 91 00

Finansdepartementet.

Statens ansvarsnämnd

Till 658.

Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

Arbetsgivarverket

Till 658.

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Statens utlandslönenämnd, UtN (Swedens Board for Overseas Allowances)

Till 658.

Myndigheten inrättades 1977 enligt avtal om villkor för utlandsstationerade. Myndigheten leds av en nämnd som består av företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att i den utsträckning som regeringen eller Arbetsgivarverket bestämmer, besluta om anställnings och anställningsvillkor för sådana arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands. Nämndens kansli har sitt säte hos Arbetsgivarverket i Stockholm.

Stiftelsen Statshälsan

Till 658.

Stiftelsens ändamål att främja god arbetsmiljö och motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackföreningarna.70 Allmänt om konst o kultur.

Kulturdepartementet. Myndigheter och bolag, stiftelser m. m.

Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd myndigheter, bolag och stiftelser.

Myndigheter

Statliga myndigheter är samtliga statliga organ med undantag för riksdagen. Andra myndigheter än domstolarna och regeringen benämns förvaltningsmyndigheter. Statliga förvaltningsmyndigheter finns antingen under regeringen eller riksdagen.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Bolag

Bolag (aktiebolag) är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. Det är en form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder. Som statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av staten.

Stiftelse

Stiftelse är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. En sådan uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av staten.

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 16 januari 2008

Kulturdepartementet. Myndigheter inom kulturområdet.

Arkitekturmuseets webbplats

Till 72.

Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

Forum för levande historias webbplats

till 93.

Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde och rättigheter.

Institutet för språk och folkminnens webbplats

Till 80.

Den tidigare regeringen beslutade i juni 2006 att Språk- och folkminnesinstitutet från och med den 1 juli 2006 får nya uppgifter på språkvårdens område och blir en central myndighet på språkets område. Samtidigt byter myndigheten namn till Institutet för språk och folkminnen.

Myndigheten har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten finns i Göteborg, Lund, stockholm, Umeå och Uppsala.

Konstnärsnämndens webbplats

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Till 73.

Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 1900.

Moderna museets webbplats

Till 73.

Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats

till 73.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom konstmuseiområdet.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats

till 73.

Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria.

Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats

Till 74.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppdrag att ta initiativ, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden. Nämnden samordnar bidragsgivandet till den hemslöjdskonsulentverksamhet som bedrivs i landet samt fördelar bidrag till olika projekt som främjar hemslöjdens utveckling. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) på Liljeholmen i Stockholm.

Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats

Till 20.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. Bidrag utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

Riksantikvarieämbetets webbplats

Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.

Riksarkivet och landsarkivens webbplats

Till 101.

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för Landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, Härnösand, Lund, Stadsarkivet i Stockholm, Uppsala, Visby, Vadstena, Värmlandsarkiv i Karlstad och Östersund.

Riksutställningars webbplats

Till 73.

Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.

Statens försvarshistoriska museers webbplats

Till 73.

Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.

Statens historiska museers webbplats

Till 73.

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

Statens konstråds webbplats

Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar om den offentliga konsten i samhället.

Statens kulturråds webbplats

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

Statens maritima museers webbplats

Till 73.

Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Statens museer för världskulturs webbplats

Till 73.

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

Statens musiksamlingars webbplats

Till 78.

Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.

Svenskt biografiskt lexikons webbplats

till 92.

Myndigheten svenskt biografiskt lexikon (SBL) har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon som innehåller biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden.

Sveriges författarfonds webbplats

Till 81.

Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och översättarpenningar, dels till stipendier med mera.

Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats

Till 102.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.

Regionala museer

Till 73.

Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.

Blekinge museums webbplats

Bohusläns museums webbplats

Dalarnas museums webbplats

Jämtlands läns museums webbplats

Jönköpings läns museums webbplats

Kalmar konstmuseums webbplats

Kalmar läns museums webbplats

Kulturen i Lunds webbplats

Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats

Länsmuseet Gävleborgs webbplats

Länsmuseet Halmstads webbplats

Länsmuseet Varbergs webbplats

Länsmuseet Västernorrlands webbplats

Malmö museers webbplats

Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats

Norrbottens museums webbplats

Regionmuseet Kristianstads webbplats

Regionmuseum Västra Götalands webbplats

Smålands museums webbplats

Stockholms läns museums webbplats

Sörmlands museums webbplats

Upplandsmuseets webbplats

Värmlands museums webbplats

Västerbottens museums webbplats

Västergötlands museums webbplats

Västmanlands läns museums webbplats

Örebro läns museums webbplats

Östergötlands länsmuseums webbplats

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 22 april 2008

Kulturdepartementet. Myndigheter inom medieområdet

Granskningsnämnden för radio och TVs webbplats

Till 7914-7919.

Granskningsnämnden för radio och TV granskar innehållet i redan sända radio- och TV-program och prövar om det överensstämmer med de lagar och tillståndsvillkor som gäller för sändningarna. Granskning sker efter anmälan eller på nämndens eget initiativ och övervakningen omfattar alla svenska programföretag som sänder till allmänheten. Myndigheten har också till uppgift att följa utländska sändningar till svensk allmänhet, samt att publicera rapporter om utvecklingen av radio- och TV-utbudet.

Presstödsnämndens webbplats

Tll 90.

Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.

Radio- och TV-verkets webbplats

Till 7914-7919.

Radio- och TV-verket (RTVV) har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet.

Statens biografbyrås webbplats

Till 7914-7919.

Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Taltidningsnämndens webbplats

Till 90.

Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om statligt stöd till radio-och kassettidningar.

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 16 januari 2008

Kulturdepartementet. Stiftelser m.m.

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) webbplats

till 75-77.

Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se

Bildmuseets webbplats

Till 73.

Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post: info@bildmuseet.umu.se

Judiska Museet i Stockholms webbplats

till 73.

Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se

Kungliga Akademien för de fria konsternas webbplats

Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24

Kungliga Musikaliska Akademiens webbplats

Till 78.

Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens webbplats

Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se

Medierådets webbplats (tidigare Våldsskildringsrådet)

Till 7914-7919 och 90

Regeringsgatan 30-32. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) webbplats

Till 7914-7919 och 90

Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post: nordicom@nordicom.gu.se

Riksteaterns webbplats

Till 792.

Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se

Röhsska museet för konsthanverk och designs webbplats

Till 74.

Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: info@designmuseum.se

Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen

Till 8o.

Bjurholmsgatan 12. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Tfn: 08-442 42 00, Fax: 08-442 42 15, E-post: info@spraknamnden.se

Stiftelsen jtte - Svenskt fjäll- och samemuseums webbplats

Till 73.

Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks webbplats

Till 101.

Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: arbab@arbarkiv.a.se

Stiftelsen Arbetets museums webbplats

Till 73.

Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post: info@arbetetsmuseum.se

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhems webbplats

Till 73.

Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se

Stiftelsen Dansens Hus webbplats

Till 792.

Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se

Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseets webbplats

Till 792.

Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu

Stiftelsen Drottningholms teatermuseums webbplats

Till 792.

Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104 65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post: sverigesteatermuseum@dtm.se

Stiftelsen framtidens kulturs webbplats

Dag Hammarskjölds väg 10 C. Postadress: Glunten, 751 83 Uppsala
Tfn: 018-17 19 40, Fax: 018-17 19 41, E-post: info@framtidenskultur.se

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum för lättlästs webbplats

Till 90.

Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se

Stiftelsen Föremålsvård i Kirunas webbplats

Till 73.

Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd

c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se

Stiftelsen Nordiska museets webbplats

Till 73.

Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se

Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Arts webbplats

till 73.

Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se

Stiftelsen Skansens webbplats

Till 73.

Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se

Stiftelsen Svenska Filminstitutets webbplats

Till 7914-7919

Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se

Stiftelsen Svenska rikskonserters webbplats

Till 792.

Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 16 00, Fax: 08_407 16 50, E-post: info@rikskonserter.se

Stiftelsen Tekniska museets webbplats

till 73.

Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post: info@tekniskamuseet.se

Stiftelsen Thielska galleriets webbplats

till 73.

Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post: thielska.galleriet@telia.com

Strindbergsmuseets webbplats

till 73.

Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post: info@strindbergsmuseet.se

Styrelsen för Sveriges författarfonds webbplats

till 81.

Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se

Zornsamlingarnas webbplats

till 73.

Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 11 april 2008

Kulturdepartementet. Bolag.

Bolag inom kulturområdet

Kungliga Dramatiska Teatern AB:s webbplats

Till 792.

Nybroplan. Postadress: Box 5037, 102 41 Stockholm
Tfn: 08-665 61 00, Fax: 663 88 16

Kungliga Operan AB:s webbplats

Till 792.

Jakobs Torg 4. Postadress: Box 16094, 103 22 Stockholm
Tfn: 08-791 43 00, Fax: 08-791 44 44, E-post: info@operan.se

Voksenåsen A/S webbplats

Ullveien 4, NO-0791 Oslo
Tfn: 0047-22 81 15 00, Fax: 0047-22 81 15 21

Bolag inom medieområdet

Sveriges Radio AB:s webbplats

Oxenstiernsgatan 20. Postadress: 105 10 Stockholm
Tfn: 08-784 50 00, Fax: 08-667 83 36, E-post: yvonne.premstedt@sr.se

Till 7914-7919.

Sveriges Television AB:s webbplats

Oxenstiernsgatan 26-34. Postadress: 105 10 Stockholm
Tfn: 08-784 00 00, Fax: 784 15 00, E-post: information@svt.se

Till 7914-7919.

Sveriges Utbildningsradio AB:s webbplats

Till 7914-7919.

Tulegatan 7. Postadress: 113 95 Stockholm
Tfn: 08-784 40 00, Fax: 08-784 42 00, E-post: kundtjanst@ur.se

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 21 maj 2007
Uppdaterad 21 maj 2007

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 70 från
Kulturdepartementet:

Myndigheter inom kulturområdet.

Konstnärsnämndens webbplats

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Riksantikvarieämbetets webbplats

Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.

Statens konstråds webbplats

Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar om den offentliga konsten i samhället.

Statens kulturråds webbplats

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

Stiftelser m.m.

Kungliga Akademien för de fria konsternas webbplats

Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens webbplats

Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se

Stiftelsen framtidens kulturs webbplats

Dag Hammarskjölds väg 10 C. Postadress: Glunten, 751 83 Uppsala
Tfn: 018-17 19 40, Fax: 018-17 19 41, E-post: info@framtidenskultur.se

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd

c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se

Bolag.

Voksenåsen A/S webbplats

Ullveien 4, NO-0791 Oslo
Tfn: 0047-22 81 15 00, Fax: 0047-22 81 15 2171 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer


Miljödepartementet. Myndigheter.

Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Boverket

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

fattar beslut om åtgärder i gränsälv som innebär byggande i vatten eller vattenreglering eller som kan medföra förorening. Kommissionen beslutar även i fiskefrågor inom gränsälvsöverenskommelsen.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

Kemikalieinspektionen, KemI

Till 61.

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

Kärnavfallsfonden

Till 644.

Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Lantmäteriverket

Lantmäteriverket är central myndighet för det statliga lantmäteriet. Verket förser samhället med allmänna kartor och annan grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriverket arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en ändamålsenlig fastighetsindelning. Verket är även ortnamnsmyndighet.

Miljöskadeförsäkringens skadenämnd

har till uppgift att avge utlåtanden över tvistiga eller principiella skadeersättningsfall inom miljöskadeförsäkringen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

Småhusskadenämnden

Til 647.

Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden) lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus.

Statens geotekniska institut, SGI

Till 55.

Statens geotekniska institut, SGI, ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Statens kärnkraftinspektion, SKI

Till 644.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, kontrollerar att de som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs: på säkerhet vid drift av anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI ska också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas.

Statens strålskyddsinstitut, SSI

Till 644.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har i uppdrag att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en säker strålmiljö genom att ge ut föreskrifter och kontrollera att de efterlevs, forska om strålning samt öka kunskapen om strålning och strålskydd genom information och utbildning.

Statens va-nämnd

Till 644.

Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna värmesystem.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

Till 55.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en resurs i miljöarbetet.

Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 25 september 2007

Miljödepartementet. Stiftelser, bolag m. m.

Inom departementets och enheternas ansvarsområden
finns även stiftelser, bolag med mera.

AB Svenska Miljöstyrningsrådet

AB Svenska Miljöstyrningsrådet är svenskt registreringsorgan enligt EG:s miljölednings- och miljörevisionsordning, EMAS. Bolaget registrerar även certifierade miljövarudeklarationer, EPD, samt förvaltar och vidareutvecklar EKU-verktyget, ett Internetbaserat system för ekologiskt hållbar upphandling.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet. Forskningen finansieras av staten, forskningsstiftelser, EU och näringslivet. Uppdragsverksamheten omfattar konsultinsatser samt nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

förvaltar stiftelsens kapital och beslutar om stöd till institutet.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra,

är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar årligen hundratals miljoner i forskning, varav huvuddelen i stora forskningsprogram. En mindre del går till projektgrupper genom idéstöd.

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL,

äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Stockholms internationella miljöinstitut, SEI,

är ett internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är att stödja beslutsfattare, arbeta med institutions- och kapacitetsbyggande samt bidra med lösningar inom dessa områden.

Swedesurvey AB

exporterar svenskt kunnande inom lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk information och fastighetsinformation samt geografisk informationsteknik.

Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden

Följande råd ingår också i Miljödepartementets ansvarsområden:
- Naturvårdsverkets friluftsråd
- Naturvårdsverkets miljömålsråd
- Naturvårdsverkets råd för investeringsstöd
- Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
- Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald

Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 8 februari 2007
Uppdaterad 8 februari 2007

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 71 från
Miljödepartementet:

Boverket

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

fattar beslut om åtgärder i gränsälv som innebär byggande i vatten eller vattenreglering eller som kan medföra förorening. Kommissionen beslutar även i fiskefrågor inom gränsälvsöverenskommelsen.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

Lantmäteriverket

Lantmäteriverket är central myndighet för det statliga lantmäteriet. Verket förser samhället med allmänna kartor och annan grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriverket arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en ändamålsenlig fastighetsindelning. Verket är även ortnamnsmyndighet.

Miljöskadeförsäkringens skadenämnd

har till uppgift att avge utlåtanden över tvistiga eller principiella skadeersättningsfall inom miljöskadeförsäkringen.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

AB Svenska Miljöstyrningsrådet

AB Svenska Miljöstyrningsrådet är svenskt registreringsorgan enligt EG:s miljölednings- och miljörevisionsordning, EMAS. Bolaget registrerar även certifierade miljövarudeklarationer, EPD, samt förvaltar och vidareutvecklar EKU-verktyget, ett Internetbaserat system för ekologiskt hållbar upphandling.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet. Forskningen finansieras av staten, forskningsstiftelser, EU och näringslivet. Uppdragsverksamheten omfattar konsultinsatser samt nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

förvaltar stiftelsens kapital och beslutar om stöd till institutet.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra,

är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar årligen hundratals miljoner i forskning, varav huvuddelen i stora forskningsprogram. En mindre del går till projektgrupper genom idéstöd.

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL,

äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Stockholms internationella miljöinstitut, SEI,

är ett internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är att stödja beslutsfattare, arbeta med institutions- och kapacitetsbyggande samt bidra med lösningar inom dessa områden.

Swedesurvey AB

exporterar svenskt kunnande inom lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk information och fastighetsinformation samt geografisk informationsteknik.

Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden

Följande råd ingår också i Miljödepartementets ansvarsområden:
- Naturvårdsverkets friluftsråd
- Naturvårdsverkets miljömålsråd
- Naturvårdsverkets råd för investeringsstöd
- Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
- Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald

Näringsdepartementet

Glesbygdsverket

Till 71.

Glesbygdsverket har regeringens uppdrag att genom påverkan på olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.
Box 3044, 831 03 Östersund.
Telefon 063-57 67 0072 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

Kulturdepartementet.

Arkitekturmuseets webbplats

Till 72.

Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.

Kulturdepartementet.

Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Till 73.

Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 1900.

Moderna museets webbplats

Till 73.

Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats

till 73.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom konstmuseiområdet.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats

till 73.

Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria.

Riksutställningars webbplats

Till 73.

Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.

Statens försvarshistoriska museers webbplats

Till 73

Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.

Statens historiska museers webbplats

Till 73.

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

Statens maritima museers webbplats

Till 73.

Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Statens museer för världskulturs webbplats

Till 73.

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

Regionala museer

Till 73.

Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.

Blekinge museums webbplats

Bohusläns museums webbplats

Dalarnas museums webbplats

Jämtlands läns museums webbplats

Jönköpings läns museums webbplats

Kalmar konstmuseums webbplats

Kalmar läns museums webbplats

Kulturen i Lunds webbplats

Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats

Länsmuseet Gävleborgs webbplats

Länsmuseet Halmstads webbplats

Länsmuseet Varbergs webbplats

Länsmuseet Västernorrlands webbplats

Malmö museers webbplats

Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats

Norrbottens museums webbplats

Regionmuseet Kristianstads webbplats

Regionmuseum Västra Götalands webbplats

Smålands museums webbplats

Stockholms läns museums webbplats

Sörmlands museums webbplats

Upplandsmuseets webbplats

Värmlands museums webbplats

Västerbottens museums webbplats

Västergötlands museums webbplats

Västmanlands läns museums webbplats

Örebro läns museums webbplats

Östergötlands länsmuseums webbplats

Kulturdepartementet

Bildmuseets webbplats

Till 73.

Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post: info@bildmuseet.umu.se

Judiska Museet i Stockholms webbplats

till 73.

Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se

Stiftelsen jtte - Svenskt fjäll- och samemuseums webbplats

Till 73.

Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

Stiftelsen Arbetets museums webbplats

Till 73.

Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post: info@arbetetsmuseum.se

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhems webbplats

Till 73.

Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se

Stiftelsen Föremålsvård i Kirunas webbplats

Till 73.

Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se

Stiftelsen Nordiska museets webbplats

Till 73.

Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se

Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Arts webbplats

till 73.

Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se

Stiftelsen Skansens webbplats

Till 73.

Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se

Stiftelsen Tekniska museets webbplats

till 73.

Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post: info@tekniskamuseet.se

Stiftelsen Thielska galleriets webbplats

till 73.

Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post: thielska.galleriet@telia.com

Strindbergsmuseets webbplats

till 73.

Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post: info@strindbergsmuseet.se

Zornsamlingarnas webbplats

till 73.

Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se74 Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.Inredning.

Kulturdepartementet.

Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats

Till 74.

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppdrag att ta initiativ, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden. Nämnden samordnar bidragsgivandet till den hemslöjdskonsulentverksamhet som bedrivs i landet samt fördelar bidrag till olika projekt som främjar hemslöjdens utveckling. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) på Liljeholmen i Stockholm.

Röhsska museet för konsthanverk och designs webbplats

Till 74.

Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: info@designmuseum.se75-77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafik, tecken. 77 Fotografi.

Kulturdepartementet

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) webbplats

till 75-77.

Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se78 Musik ( konserter o d 792).

Kulturdepartementet

Statens musiksamlingars webbplats

Till 78.

Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.

Kungliga Musikaliska Akademiens webbplats

Till 78.

Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.

Kulturdepartementet. Myndigheter inom medieområdet

Granskningsnämnden för radio och TVs webbplats

Till 7914-7919.

Granskningsnämnden för radio och TV granskar innehållet i redan sända radio- och TV-program och prövar om det överensstämmer med de lagar och tillståndsvillkor som gäller för sändningarna. Granskning sker efter anmälan eller på nämndens eget initiativ och övervakningen omfattar alla svenska programföretag som sänder till allmänheten. Myndigheten har också till uppgift att följa utländska sändningar till svensk allmänhet, samt att publicera rapporter om utvecklingen av radio- och TV-utbudet.

Radio- och TV-verkets webbplats

Till 7914-7919.

Radio- och TV-verket (RTVV) har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet.

Statens biografbyrås webbplats

Till 7914-7919.

Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Kulturdepartementet.

Sveriges Radio AB:s webbplats

Oxenstiernsgatan 20. Postadress: 105 10 Stockholm
Tfn: 08-784 50 00, Fax: 08-667 83 36, E-post: yvonne.premstedt@sr.se

Till 7914-7919.

Sveriges Television AB:s webbplats

Oxenstiernsgatan 26-34. Postadress: 105 10 Stockholm
Tfn: 08-784 00 00, Fax: 784 15 00, E-post: information@svt.se

Till 7914-7919.

Sveriges Utbildningsradio AB:s webbplats

Till 7914-7919.

Tulegatan 7. Postadress: 113 95 Stockholm
Tfn: 08-784 40 00, Fax: 08-784 42 00, E-post: kundtjanst@ur.se

Stiftelsen Svenska Filminstitutets webbplats

Till 7914-7919

Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se

Medierådets webbplats (tidigare Våldsskildringsrådet)

Till 7914-7919 och 90

Regeringsgatan 30-32. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) webbplats

Till 7914-7919 och 90

Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post: nordicom@nordicom.gu.se792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

Kulturdepartementet.

Kungliga Dramatiska Teatern AB:s webbplats

Till 792.

Nybroplan. Postadress: Box 5037, 102 41 Stockholm
Tfn: 08-665 61 00, Fax: 663 88 16

Kungliga Operan AB:s webbplats

Till 792.

Jakobs Torg 4. Postadress: Box 16094, 103 22 Stockholm
Tfn: 08-791 43 00, Fax: 08-791 44 44, E-post: info@operan.se

Riksteaterns webbplats

Till 792.

Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se

Stiftelsen Dansens Hus webbplats

Till 792.

Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se

Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseets webbplats

Till 792.

Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu

Stiftelsen Drottningholms teatermuseums webbplats

Till 792.

Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104 65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post: sverigesteatermuseum@dtm.se

Stiftelsen Svenska rikskonserters webbplats

Till 792.

Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 16 00, Fax: 08_407 16 50, E-post: info@rikskonserter.se
7951 Sociologi. Socialvård.

Socialdepartementet. Myndigheter m.m.

Till Socialdepartementets verksamhet hör myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden. Till departementets verksamhetsområde hör 14 statliga myndigheter, två statligt ägda bolag, ett institut samt en delegation. Till området hör också ett antal kommittéer.

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Till 61.

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden garanterar att försäljningsmonopolet inte verkar diskriminerande.

Apoteket AB

Till 61.

Apoteket AB har ensamrätt i Sverige på att sälja läkemedel.

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen fördelar stöd ur Allmänna arvsfonden till ideella organisationer för utveckling av verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Barnombudsmannen (BO)

Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Försäkringskassan

Till 657.

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan. Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer.

Hjälpmedelsinstitutet (HI)

Till 61.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Till 61.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undersöker och beslutar i fall som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsförmånsnämnden

Till 61.

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om vilka läkemedel och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på dessa produkter.

Läkemedelsverket (LV)

Till 61.

Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden information och behandlingsrekommendationer.

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

Till 61.

Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk handikappolitik.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Smittskyddsinstitutet (SMI)

Till 61.

Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

Socialstyrelsen (Sos)

Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Till 61.

Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta.

Statens folkhälsoinstitut (FHI)

Till 61.

Statens folkhälsoinstitut följer upp, utvärderar och sprider kunskap om metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver tillsyn inom områdena alkohol, narkotika och tobak.

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Till 7952-7956

Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna på särskilda institutioner.

Systembolaget AB

Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.

Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 1 oktober 2007

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 7951 från
Socialdepartementet:

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen fördelar stöd ur Allmänna arvsfonden till ideella organisationer för utveckling av verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

Barnombudsmannen (BO)

Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Socialstyrelsen (Sos)

Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Systembolaget AB

Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.

Justitiedepartementet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Till 7951.

Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn 08 - 401 87 00
Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för officiell statistik för rättsväsendet.

Utrikesdepartementet.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

Till 7951.

Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en hållbar utveckling.
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsssamarbete, Sadev

Till 7951.

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt analysera det internationella utvecklingssamarbete.
Box 1902
651 19 Karlstad
Tel: 054-10 37 007952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående myndigheter och nämnder ligger under Integrations- och jämställdhetsdepartementets ansvarsområde.

Allmänna reklamationsnämnden

Till 647.

Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08-555 017 00

Fastighetsmäklarnämnden

Till 647.

Box 17174, 104 62 Stockholm
Tfn 08-555 524 60

Handikappombudsmannen

Box 49132, 100 29 Stockholm
Tfn 08-20 17 70

Jämställdhetsnämnden

Box 2066, 103 12 Stockholm
Tfn 08-617 64 21

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

Box 3397, 103 68 Stockholm
Tfn 08 - 440 10 60

Konsumentverket

Till 647.

Box 48, 651 02 Karlstad
Tfn 0771 - 42 33 00

Marknadsdomstolen

Till 647.

Box 2217, 103 15 Stockholm
Tfn 08-412 10 30

Nämnden mot diskriminering

Box 16300, 103 25 Stockholm
Tfn 08 - 545 292 46

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Box 3327, 103 66 Stockholm
Tfn 08 - 50 88 87 80

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Box 3045, 103 64 Stockholm
Tfn 08 - 50 88 87 00

Resegarantinämnden

Till 656.

Kammarkollegiet, Box 2215, 103 15 Stockholm
Tfn 08-700 08 00

SIS Miljömärkning

Till 647.

Miljömärkningen, 118 80 Stockholm
Tfn 08-55 55 24 00

Ungdomsstyrelsen

Box 17801, 118 94 Stockholm
Tfn 08-566 219 00

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (e-post till Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Publicerad 19 december 2006
Uppdaterad 3 juli 2007

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 7952-7956 från
Integrations- och jämställdhetsdepartementet:

Handikappombudsmannen

Box 49132, 100 29 Stockholm
Tfn 08-20 17 70

Jämställdhetsnämnden

Box 2066, 103 12 Stockholm
Tfn 08-617 64 21

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

Box 3397, 103 68 Stockholm
Tfn 08 - 440 10 60

Nämnden mot diskriminering

Box 16300, 103 25 Stockholm
Tfn 08 - 545 292 46

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Box 3327, 103 66 Stockholm
Tfn 08 - 50 88 87 80

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Box 3045, 103 64 Stockholm
Tfn 08 - 50 88 87 00

Ungdomsstyrelsen

Box 17801, 118 94 Stockholm
Tfn 08-566 219 00

Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten (BrOM)

Till 7952-7956.

Box 470, 901 09 Umeå
Tfn 090 - 70 82 00
Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur brottsofferfonden.

Kriminalvården

Till 7952-7956.

601 80 Norrköping
Tfn 077 - 22 80 800
Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.

Migrationsverket

Till 7952-7956.

601 70 Norrköping
Tfn 011-15 60 00
Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i Sverige,
asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Till 7952-7956.

Box 12256, 102 26 Stockholm
Tfn 08 - 401 90 00
Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör säkerhetspolisen och en enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

Socialdepartementet.

Statens institutionsstyrelse (SiS)

Till 7952-7956

Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna på särskilda institutioner.7957 Undervisning o d.

Utbildningsdepartementet. Myndigheter.

Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 januari 2005
Uppdaterad 4 oktober 2007

Utbildningsdepartementet. Myndigheter inom utbildningsområdet.

Centrala studiestödsnämndens webbplats

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central myndighet för studiesociala frågor. CSN beviljar och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier på olika nivåer. CSN administrerar även hemutrustningslånet till flyktingar och vissa andra utländska medborgare.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

Högskolans avskiljandenämnds webbplats

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Högskoleverkets webbplats

Högskoleverket (HSV) är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor och verksamheten består av utvärdering, tillsyn, uppföljning och information. Högskoleverket utvärderar högskoleutbildningar i Sverige, prövar och beviljar examensrätt för grundutbildning eller ger underlag till regeringen över högskolors rätt att utfärda doktorsexamen inom vetenskapsområden. Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom högskolan och högskolesektorn. Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för högskolan och ska även svara för information om verksamheten och högskolestudier. Högskoleverket bedömer även utländska utbildningar på eftergymnasial nivå.

Institutet för rymdfysiks webbplats

Till 52.

Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

Internationella programkontoret för utbildningsområdets webbplats

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor för EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Kungliga bibliotekets webbplats

Till 102.

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper.

Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats

Kungliga Vetenskapsakademien (KVS) är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. KVA har forskarutbyten med akademier i andra länder

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings webbplats

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den centrala förvaltningsmyndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten administrerar ansökningar från anordnare som vill hålla en KY-utbildning, och administrerar också utbetalningar till de anordnare som fått beslut om att anordna KY-utbildning. Myndigheten ansvarar för den statliga tillsynen av KY-utbildningar.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings webbplats (tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet)

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har sitt ursprung i Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor om breddad rekrytering, pedagogisk utveckling, fortsatt stöd till IT-stödd distansutbildning och ny utbildnings- och examensstruktur. Tillsammans med Sveriges universitet och högskolor arbetar myndigheten för att fördjupa kunskap och sprida nya erfarenheter. Studentportalen Nätuniversitetet finns kvar.

Myndigheten för skolutvecklings webbplats

Myndigheten för skolutveckling ska stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Nationellt centrum för flexibelt lärandes webbplats

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning.

Polarforskningssekretariatets webbplats

Tll 55.

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

Skolverkets webbplats

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för barnomsorgen och det svenska skolväsendet. Skolverkets främsta uppgift är utöva kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket utarbetar även kursplaner och betygskriterier, utfärdar föreskrifter och allmänna råd samt godkänner fristående skolor.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats

Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till uppgift att pröva vissa överklaganden av beslut inom skolväsendets område enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

Specialskolemyndighetens webbplats

Specialskolemyndigheten (SPM) består av Sveriges sex statliga specialskolor och det centrala kansliet i Örebro. Skolorna är Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Birgittaskolan i Örebro, Åsbackaskolan i Gnesta, Manillaskolan i Stockholm och Kristinaskolan i Härnösand. Det centrala kansliet ligger i Örebro. SPMs uppdrag är att ge elever som är döva och hörselskadade en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan, samt att ge döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning och elever som är dövblindfödda en utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Specialpedagogiska institutets webbplats

Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Institutet ger råd och stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Institutet främjar utveckling och anpassning av specialpedagogiska läromedel.

Statens ljud- och bildarkivs webbplats

Till 101.

Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. I Statens ljud- och bildarkivs uppdrag ingår att samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för besökare och forskare. Det är ett av Europas största forskningsarkiv inom ovanstående områden.

Svenska Unescorådets webbplats

Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco, varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet. Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i Sverige.

Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

Verket för högskoleservices webbplats

Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet som arbetar i huvudsak på uppdrag åt universitet och högskolor. VHS har tre verksamhetsområden - antagning, systemförvaltning och upphandling. VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grundläggande högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. VHS ansvarar för systemförvaltning av främst studieadministrativa IT-system och dess kringmiljöer på uppdrag av bl.a. universitet och högskolor. VHS erbjuder även upphandlingstjänster i form av konsulthjälp till universitet, högskolor och andra statliga myndigheter samt medverkar vid tecknande av statliga ramavtal.

Vetenskapsrådets webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. VR har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Överklagandenämnden för högskolans webbplats

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiemedel, korttidsstudiestöd, studiehjälp eller återkrav av dessa stöd enligt den lag som gäller från och med den 1 juli 2001. Från och med den 1 januari 2003 prövar ÖKS även överklaganden av CSN:s beslut enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 25 april 2008

Utbildningsdepartementet. Myndigheter inom forskningsområdet.

Centrala etikprövningsnämnden

Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 är att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättades som fristående myndigheter. Etikprövningen sker i de regionala nämnderna. De regionala nämnderna är indelade i två eller flera avdelningar. Minst en avdelning på varje ort prövar ärenden inom det medicinska vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och klinisk psykologi) medan en prövar ärenden som rör övrig forskning. Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. De sex regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid Karolinska Institutet.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

Institutet för rymdfysiks webbplats

Till 52.

Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

Kungliga bibliotekets webbplats

Till 102.

Kungliga Biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper.

Polarforskningssekretariatets webbplats

Till 55.

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

Statens ljud- och bildarkivs webbplats

Till 101.

Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. I Statens ljud- och bildarkivs uppdrag ingår att samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för besökare och forskare. Det är ett av Europas största forskningsarkiv inom ovanstående områden.

Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers webbplats

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa bidrag från offentliga och privata finansiärer. Huvuduppgiften består av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

Vetenskapsrådets webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 januari 2005
Uppdaterad 25 april 2008

Sedan myndigheter fyttats ut återstår på 7957 från
Utbildningsdepartementet:

Myndigheter inom utbildningsområdet.

Centrala studiestödsnämndens webbplats

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central myndighet för studiesociala frågor. CSN beviljar och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier på olika nivåer. CSN administrerar även hemutrustningslånet till flyktingar och vissa andra utländska medborgare.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

Högskolans avskiljandenämnds webbplats

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Högskoleverkets webbplats

Högskoleverket (HSV) är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor och verksamheten består av utvärdering, tillsyn, uppföljning och information. Högskoleverket utvärderar högskoleutbildningar i Sverige, prövar och beviljar examensrätt för grundutbildning eller ger underlag till regeringen över högskolors rätt att utfärda doktorsexamen inom vetenskapsområden. Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom högskolan och högskolesektorn. Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för högskolan och ska även svara för information om verksamheten och högskolestudier. Högskoleverket bedömer även utländska utbildningar på eftergymnasial nivå.

Internationella programkontoret för utbildningsområdets webbplats

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor för EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats

Kungliga Vetenskapsakademien (KVS) är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. KVA har forskarutbyten med akademier i andra länder

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings webbplats

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den centrala förvaltningsmyndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten administrerar ansökningar från anordnare som vill hålla en KY-utbildning, och administrerar också utbetalningar till de anordnare som fått beslut om att anordna KY-utbildning. Myndigheten ansvarar för den statliga tillsynen av KY-utbildningar.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings webbplats (tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet)

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har sitt ursprung i Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor om breddad rekrytering, pedagogisk utveckling, fortsatt stöd till IT-stödd distansutbildning och ny utbildnings- och examensstruktur. Tillsammans med Sveriges universitet och högskolor arbetar myndigheten för att fördjupa kunskap och sprida nya erfarenheter. Studentportalen Nätuniversitetet finns kvar.

Myndigheten för skolutvecklings webbplats

Myndigheten för skolutveckling ska stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

Nationellt centrum för flexibelt lärandes webbplats

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning.

Skolverkets webbplats

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för barnomsorgen och det svenska skolväsendet. Skolverkets främsta uppgift är utöva kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket utarbetar även kursplaner och betygskriterier, utfärdar föreskrifter och allmänna råd samt godkänner fristående skolor.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats

Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till uppgift att pröva vissa överklaganden av beslut inom skolväsendets område enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

Specialskolemyndighetens webbplats

Specialskolemyndigheten (SPM) består av Sveriges sex statliga specialskolor och det centrala kansliet i Örebro. Skolorna är Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Birgittaskolan i Örebro, Åsbackaskolan i Gnesta, Manillaskolan i Stockholm och Kristinaskolan i Härnösand. Det centrala kansliet ligger i Örebro. SPMs uppdrag är att ge elever som är döva och hörselskadade en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan, samt att ge döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning och elever som är dövblindfödda en utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Specialpedagogiska institutets webbplats

Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Institutet ger råd och stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Institutet främjar utveckling och anpassning av specialpedagogiska läromedel.

Svenska Unescorådets webbplats

Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco, varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet. Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i Sverige.

Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

Verket för högskoleservices webbplats

Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet som arbetar i huvudsak på uppdrag åt universitet och högskolor. VHS har tre verksamhetsområden - antagning, systemförvaltning och upphandling. VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grundläggande högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. VHS ansvarar för systemförvaltning av främst studieadministrativa IT-system och dess kringmiljöer på uppdrag av bl.a. universitet och högskolor. VHS erbjuder även upphandlingstjänster i form av konsulthjälp till universitet, högskolor och andra statliga myndigheter samt medverkar vid tecknande av statliga ramavtal.

Vetenskapsrådets webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. VR har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Överklagandenämnden för högskolans webbplats

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiemedel, korttidsstudiestöd, studiehjälp eller återkrav av dessa stöd enligt den lag som gäller från och med den 1 juli 2001. Från och med den 1 januari 2003 prövar ÖKS även överklaganden av CSN:s beslut enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Myndigheter inom forskningsområdet.

Centrala etikprövningsnämnden

Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 är att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättades som fristående myndigheter. Etikprövningen sker i de regionala nämnderna. De regionala nämnderna är indelade i två eller flera avdelningar. Minst en avdelning på varje ort prövar ärenden inom det medicinska vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och klinisk psykologi) medan en prövar ärenden som rör övrig forskning. Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. De sex regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid Karolinska Institutet.

Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers webbplats

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa bidrag från offentliga och privata finansiärer. Huvuduppgiften består av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

Vetenskapsrådets webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.

Kulturdepartementet

Institutet för språk och folkminnens webbplats

Till 80.

Den tidigare regeringen beslutade i juni 2006 att Språk- och folkminnesinstitutet från och med den 1 juli 2006 får nya uppgifter på språkvårdens område och blir en central myndighet på språkets område. Samtidigt byter myndigheten namn till Institutet för språk och folkminnen.

Myndigheten har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten finns i Göteborg, Lund, stockholm, Umeå och Uppsala.

Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen

Till 8o.

Bjurholmsgatan 12. Postadress: Box 20057, 104 60 Stockholm
Tfn: 08-442 42 00, Fax: 08-442 42 15, E-post: info@spraknamnden.se81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89.

Kulturdepartementet

Sveriges författarfonds webbplats

Till 81.

Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och översättarpenningar, dels till stipendier med mera.

Styrelsen för Sveriges författarfonds webbplats

till 81.

Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.

Kulturdepartementet.

Presstödsnämndens webbplats

Tll 90.

Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.

Taltidningsnämndens webbplats

Till 90.

Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om statligt stöd till radio-och kassettidningar.

Medierådets webbplats (tidigare Våldsskildringsrådet)

Till 7914-7919 och 90

Regeringsgatan 30-32. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00, Fax: 08-20 15 64, E-post: ann-katrin.ageback@culture.ministry.se

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) webbplats

Till 7914-7919 och 90

Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 E-post: nordicom@nordicom.gu.se

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum för lättlästs webbplats

Till 90.

Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se91 Allmän geografi, reseskildringar.913/919 motsvarar 93/99.

Utrikesdepartementet.

Nordiska Afrikainstitutet

Till 91

Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90

Svenska institutet, SI

Till 91.

Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 4892 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.

Kulturdepartementet

Svenskt biografiskt lexikons webbplats

till 92.

Myndigheten svenskt biografiskt lexikon (SBL) har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon som innehåller biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden.93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.

Kulturdepartementet

Forum för levande historias webbplats

till 93.

Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde och rättigheter.Sven Wimnells klassifikationssystem för verksamheter.

Systemtabell på Internet (http://wimnell.com /omr04.html)
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter

O....10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
________________________________________________
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
________________________________________________
O....3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
________________________________________________
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40 Systemvetenskap. Infostruktur.
O....41-49. Samband o samordning mellan olika verksamheter.
________________________________________________
O....5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
________________________________________________
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske od

O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.
O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete.

O....65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
O....658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar
________________________________________________
O....7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst o kultur.

O....71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Fotografi
O....78 Musik ( konserter o d 792)

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips etc.

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

O....796/799 Sport, idrott o d.
________________________________________________
O....8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89.

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
________________________________________________
O....9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allmän geografi, reseskildringar.913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
________________________________________________Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
080522. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr353j.html