7951 Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvårdsverksamheter.79510 Allmänt. 79511 Sociologi. 79513 Social frågor, socialt läge. 79514 Samhällets vårdproblem, socialvård. 795140 Sociallhjälpens organisation. 795141 Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå: näringsstruktur, nya familjetyper. 795142 Individuella förhållanden som kan föranleda vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande utbildning osv. 795144 Samhälleliga hjälpformer, socialvård. 7951440 Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc 7951442 Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning, naturabidrag skolmåltider. 7951444 Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm. 7951446 Aktivering till självhjälp.7951448 Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer. 795146 Personer i socialvård. 7951462 Socialarbetare. 7951465 Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn. Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar. Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar. Sjuka.Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma. Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem. Sjömanshem. Låginkomsttagare.Krigsskadade.Föräldralösa barn. Fosterbarn. Fosterhem. 79516 Kriminologi.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216
Flykten från jämlikheten. 080514.
En förnyad folkhälsopolitik
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren
Betänkande om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten
Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform
Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig version
Mål och prioriteringar för barnpolitiken
Barnpolitik
Regeringens barnskrivelse överlämnas till riksdagen

De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten

Innehållet i en bok om moderna samhällsteorier
Innehåll i en bok om sociologi

Socialstyrelsen
Barnombudsmannen
Handikappombudsmannen
Brottsförebyggande rådet. Brå
UNICEF
Rädda Barnen
BRIS
Barnrättsakademin
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
IPA Sweden - Barns Rätt Till Lek
Majblomman
Svenska Röda Korset

Sida: Det svenska biståndet måste fokuseras bättre

7951 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602
Myndigheter under departementen i maj 2008.

Regeringen redovisar på Internet vad den arbetar med.
En stor sammanställning om det på 4,9 MB är "omr353g.pdf". Den finns i mindre delar och delar som berör område 7951 finns efter innehållsförteckningen till den stora sammanställningen.

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.

http://wimnell.com/omr353g.pdf

Innehåll
sid
    3 Regeringskansliet med departementen
    5 Detta arbetar departementen med
    7 Ambassader, konsulat och reseråd
  11 Arbete
  17 Asyl, migration och integration
  28 Boende och byggande
  38 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  48 EU
  91 Försvar, skydd och säkerhet
115 Hållbar utveckling
127 Jordbruk, skogsbruk och fiske
156 Kommunikationer, infrastruktur och IT
166 Kultur, medier och fritid
180 Lag och rätt
202 Miljö, energi och klimat
247 Näringsliv, handel och regional tillväxt
306 Samhällsekonomi och statsbudget
372 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
423 Stat, kommuner och landsting
434 Utbildning och forskning
468 Utrikespolitik och internationellt samarbete
495 Ansvarsområden A-Ö
505 Statsministern och statsråden

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
http://wimnell.com/omr353g05.pdf (32+7951)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Hållbar utveckling.
http://wimnell.com/omr353g08.pdf (641+644+647+658+ 71 +7951)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Kultur, medier och fritid.
http://wimnell.com/omr353g11.pdf (102+2+70-78+791-794+7951+7955+7959+796-799+8+90)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Lag och rätt.
http://wimnell.com/omr353g12.pdf (34+7955)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring.
http://wimnell.com/omr353g16.pdf (61+641+643+647+649+657+658+7951)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Stat, kommuner och landsting.
http://wimnell.com/omr353g17.pdf (6520+657+658+7955)


Vad gjorde socialdemokraterna? Klicka på följande länk:

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html


"Flykten från jämlikheten"

ETC. 08-05-13:

I senaste numret av den socialdemokratiska ide- och debattidskriften Tiden skriver dess redaktör Bo Bernhardsson att socialdemokratins uppdrag måste vara jämlikhet, en välfärd för alla: ”Det förutsätter politisk vilja och mod att fördela och omfördela.”


" Ökad jämlikhet var parollen i valrörelsen 1968. Socialdemokratin gjorde ett av sina bästa val någonsin och fick 50,1 procent av rösterna i valet. Det var vänsterns år och vänsterperspektiven skulle komma att dominera under åtminstone hela nästa årtionde.

Tiden går. Idag är stämningen en annan. Marknadstänkandets hegemoni har påverkat också socialdemokratins sätt att tänka och handla. Jämlikhetssträvandena överskuggas av idéer som siktar på ökad valfrihet.
Några ser det som en nödvändig förnyelse. Andra som ett hot mot den solidariska samhällsmodellen. Finns det en motsättning mellan jämlikhet och valfrihet?

Socialdemokratin har naturligtvis
flera uppgifter. Men strävan till jämlikhet är den som tydligast skiljer oss från socialliberalerna och borgerligheten.
”Endast det bästa är gott nog åt folket”. Välfärdstjänster som utbildning, vård och omsorg skall organiseras så att alla får del av dem efter behov och oberoende av enskild betalningsförmåga.
Arbetarrörelsens uppgift är därmed inte i första hand att möjliggöra det som ibland kallas klassresor, utan att lyfta klassen eller med andra ord att successivt jämna ut sociala och ekonomiska klyftor och förbättra livsvillkoren för de grupper och individer som den fria marknaden lämnar på efterkälken eller slår ut i konkurrensen.
En sådan jämlikhetspolitik både lyfter klassen och gör det möjligt för alltfler att göra klassresan, med andra ord att välja yrken, anta utmaningar och ta del av upplevelser längs vägar som annars skulle vara stängda för dem.

I länder som saknar jämlikhetsambitioner och där klassklyftorna är djupa, är också den sociala mobiliteten, det vill säga klassresorna, långt färre än i länder med jämlikhetspolitiska ambitioner.
Det är en omhuldad myt att USA är möjligheternas och klassresornas förlovade land. Jo, man kan hitta exempel på enastående framgångssagor. Om mannen, det är gärna en man, som började med två tomma händer och blev omåttligt rik.
Men i själva verket är det färre i USA som gör klassresan än i Sverige, därför att det saknas jämlikhetsambitioner – inte minst i utbildningssystemet – och generella trygghetssystem.
Det går för övrigt att bli mer än tillräckligt rik också i Sverige

Socialdemokratins viktigaste uppgift är jämlikhet och jämlikheten ökar friheten och valfriheten.
Den liberalt inspirerade ”valfrihetsrevolution” som nu pågår representerar i allt väsentligt något annat. Den skulle kunna innebära en förädling av välfärden. Men den är istället i hög grad ett uttryck för politikens och politikernas uppgivenhet. Den ersätter jämlikhetspolitiken.

Det som händer på skolans
område, där friskolesystemet slår sönder idén om en skola för alla, är ett exempel. Kundvalstänkandet som breder ut sig i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är ett annat.
Problemen inom vården är ett organisatoriskt och ett resursproblem. Patienternas krav är att få behandling när de behöver det och att komma fram i telefonköerna.
När politiken inte orkar hantera utmaningarna, minska köerna och öka tillgängligheten, erbjuds patienterna att bli kunder för att försöka välja bort det dåliga. Vilket förstås inte kommer att lyckas för alla, så länge resurserna används ineffektivt och är för små.
Undersökning efter undersökning visar att vad medborgarna förväntar sig är något helt annat. De vill att politikerna skall lösa problemen, men en mycket stor majoritet av befolkningen är också beredd att solidariskt ställa upp och betala de skatter som lösningarna kräver.

Det går att finna exempel också från andra områden än välfärdssektorn, där valfriheten blivit en ersättning för politiska åtgärder. På varumarknaderna utövar konsumenterna sin konsumentmakt allt aktivare. Det har lett till en ökad efterfrågan på varor som producerats med hänsyn till miljö och rättvisa arbetsvillkor.
På varumarknaderna kan och bör också konsumentmakten spela en tung roll, eftersom det handlar om en regelrätt efterfrågestyrd marknad med köpare och säljare.
Men också på det här området finns det en tendens att ”valfriheten” blir en ersättning för kraftfulla politiska åtgärder. Och också här finns det undersökningar som pekar på att medborgarna förväntar sig att politiker, myndigheter och företag skall göra mer för att lösa problemen där de uppstår och innan de når marknaden.

2008 är politikens modeord
ökad valfrihet. Och visst, valfrihetsreformer skulle, rätt utformade kunna vara ett sätt att förädla välfärden. Men det vi ser är istället en flykt från det politiska ansvaret. Och bakom ”valfrihetsreformerna” ligger stora ekonomiska intressen som vill förvandla också välfärdssektorn till en kapitalistisk ekonomi.

Socialdemokratins uppdrag är jämlikhet. Det förutsätter politisk vilja och mod att fördela och omfördela. När jämlikheten ökar växer också friheten. Jämlikheten är en förutsättning för verklig valfrihet.
Resurserna till välfärdsektorn måste fram också om det kräver skattehöjningar. Det finns folkligt stöd för den politiken.
Vinstintressena måste hållas borta från välfärdssystemen.
Från dessa utgångspunkten kan sedan mångfalden och valmöjligheterna utvecklas för att ännu bättre än tidigare möta olika behov, intressen och önskemål.
Det behöver inte finnas någon motsättning mellan jämlikhet och valfrihet. Jämlikheten är valmöjligheternas förutsättning. Men den valfrihetsrevolution vi sett under 1900-talets avslutning och 2000-talets inledning representerar något helt annat.
Det är kapitalismens intåg i välfärdsektorn. Det är politikens och politikernas flykt från demokratin och jämlikheten.
Det måste vara socialdemokratins uppgift att stoppa den flykten.

Bo Bernhardsson


Besöker Tidens webbplats här. "

En förnyad folkhälsopolitik

Prop. 2007/08:110

Utgiven: 17 mars 2008. Typ: Proposition Avsändare: Socialdepartementet

 • En förnyad folkhälsopolitik, prop. 2007/08:110 (pdf 1,2 MB)
 • Sammanfattning

  I propositionen redogör regeringen för en förnyad folkhälsopolitik. Folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens förutsättningar. Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas. Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg. Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjandet folkhälsoarbetet. För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008 och avser att avsätta samma belopp årligen 2009 och 2010. Dessa medel kommer framför allt att användas till att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket. Den nuvarande mål- och uppföljningsstrukturen möjliggör ett bra och omfattande aktivt folkhälsoarbete men rubriceringen av målområdena bör tydliggöras. Regeringen föreslår att målområdena ska vara: 1. Delaktighet och inflytande i samhället; 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar; 3. Barns och ungas uppväxtvillkor; 4. Hälsa i arbetslivet; 5. Miljöer och produkter; 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård; 7. Skydd mot smittspridning; 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa; 9. Fysisk aktivitet; 10. Matvanor och livsmedel; 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.


  Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren

  SOU 2008:18

  Utgiven:12 mars 2008. Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)Avsändare: Socialdepartementet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren, SOU 2008:18 (pdf 1009 kB)

  Sammanfattning

  Kunskap om sociala insatsers resultat och vad som ger god kvalitet och avsedd effekt är på många sätt en förutsättning för en väl fungerande socialtjänst. För klienten/brukaren är det viktigt att känna till vad som fungerar bra inför planeringen av insatser. För yrkesverksamma är kunskapen nödvändig för att de ska kunna bedriva och utveckla arbetet. Motsvarande gäller för att huvudmän och verksamhetsansvariga ska kunna följa upp verksamheten och besluta om förändringar och hur resurser skall användas.

  Även medborgarna efterfrågar i allt större utsträckning lättillgänglig information som var och en kan tillgodogöra sig. För att kunna träffa egna val behöver man kunna informera sig om olika verksamheters innehåll, kvalitet och resultat.

  Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Arbetet bedrivs i huvudsak på grundval av professionella erfarenheter i kombination med lagstiftning och riktlinjer för ärendehandläggning. I för liten utsträckning bedrivs socialtjänsten utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och metoder.

  Det finns därför ett behov av insatser till stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det kräver ett målmedvetet och starkt engagemang hos huvudmännen, liksom ett strategiskt utformat stöd från statens sida.
  Pressmeddelande 19 mars 2008. Socialdepartementet.

  Betänkande om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten

  Den 19 mars överlämnas betänkandet från utredningen om en förstärkt kunskapsutveckling inom socialtjänsten till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Betänkandet heter "Evidensbaserad praktik - till nytta för brukaren" och överlämnas av den särskilda utredaren Kerstin Wigzell. Förslaget ska nu skickas ut på remiss.

  - Socialtjänstens insatser har stor betydelse för många människor, och det finns därför ett behov av en förstärkt kunskapsutveckling när det gäller insatsernas resultat, kvalitet och effektivitet. Ökad kunskap gör det möjligt att utveckla socialtjänstens arbete - i första hand till nytta för klienter och brukare, men också för andra berörda, säger utredaren Kerstin Wigzell i en kommentar.

  I betänkandet föreslås att:

  - Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) sluter avtal om gemensamma insatser för att stödja den långsiktiga kunskapsutvecklingen.

  - En särskild modell utformas för hur statliga satsningar ska genomföras så att de också bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling.

  - Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) ges medel för en särskild programsatsning under sex år för forskning om socialtjänstens resultat, kvalitet och effektivitet.

  Regeringen gav utredningen i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Utredningen fick också i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som främjar att ny kunskap tas fram, sprids och tillämpas i praktiken. Syftet är att socialtjänstens insatser i högre utsträckning ska baseras på kunskap om det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet.

  SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren


  Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform

  Prop. 2007/08:91

  Utgiven:18 mars 2008. Typ: Proposition. Avsändare: Socialdepartementet
  Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform, prop. 2007/08:91 (pdf 987 kB)

  Sammanfattning

  I propositionen lämnas förslag till lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Lagen är kompetensutvidgande för landets kommuner och ger dessa möjlighet att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnadsbidrag inom vissa ramar. Genom införandet av ett vårdnadsbidrag ges ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år. De kommuner som önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3 000 kronor per månad och barn. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet. Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt. Vårdnadsbidraget kan inte lämnas till en vårdnadshavare som har vissa ersättningar som t.ex. arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.

  Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


  Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig version

  Utgiven:18 december 2007 Typ: Rapporter Avsändare: Socialdepartementet

  Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig version (pdf 468 kB)

  Sammanfattning

  Sverige ska enligt FN:s konvention om barnets rättigheter rapportera till FN:s kommitté för barnets rättigheter vart femte år. Detta är den fjärde rapporten om hur Sverige genomför konventionen. Rapporten innehåller främst de insatser som regeringen och de statliga myndigheterna har genomfört under de senaste fem åren. När det är relevant behandlar rapporten även andra aktörers arbete för barnets rättigheter, så som kommuner och landsting, stiftelser och enskilda organisationer.  Mål och prioriteringar för barnpolitiken

  Målet för barnpolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

  Regeringens barnpolitik är en politik för barnets rättigheter och syftar till att genomföra de rättigheter som varje barn har enligt FN:s barnkonvention.

  Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra alla politikområden och verksamheter där barn är berörda, såsom utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken. Det betyder att beslutsfattare och andra som arbetar med frågor som rör barn ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheter varje flicka och pojke upp till 18 år har. Barn ska ses som kompetenta individer, respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem. De ska ges möjligheter till en trygg uppväxt, och kunna utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

  För att ta till vara och stärka barns rättigheter och intressen under de närmaste åren vill regeringen

  • förstärka det strategiska arbetet med att genomföra barnkonventionen
  • ge bättre stöd till föräldrar
  • främja barns psykiska hälsa
  • bekämpa våld mot barn.

  Regeringen ska också fortsätta att aktivt arbeta för barnets rättigheter inom EU och internationellt.

  Mer om målen för och regeringens insatser inom dessa prioriterade områden kan du läsa på de särskilda webbsidorna för varje område.

  Barns verklighet förändras ständigt. Därför planerar regeringen att under 2010 följa upp deras livsvillkor för att se inom vilka områden deras rättigheter behöver stärkas.

  Den fullständiga beskrivningen av regeringens mål och prioriteringar för barnpolitiken finns i regeringens skrivelse Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter (skr. 2007/08:111).

 • Pressmeddelande: Regeringens barnskrivelse överlämnas till riksdagen
 • Skr. 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter
  Uppdaterad 18 mars 2008


  Barnpolitik

  Varje flicka och pojke upp till 18 år har särskilda rättigheter. Barn är kompetenta individer som ska respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem. De ska kunna vara trygga och ha möjlighet att utvecklas. Regeringens barnpolitik är en politik för barnets rättigheter och syftar till att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. I mars 2008 presenterade regeringen sina prioriteringar för barnpolitiken för de närmaste åren.

  Regeringen presenterar sin politik för barnets rättigheter

  Regeringen beslutade den 13 mars om skrivelsen Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter. Skrivelsen presenterar de områden som regeringen under de närmaste åren särskilt prioriterar för att ta till vara och stärka barns rättigheter och intressen. Prioriteringarna handlar om att förstärka det strategiska arbetet med att genomföra FN:s barnkonvention, ge bättre stöd till föräldrar, bekämpa våld mot barn och att främja barns psykiska hälsa.

  Handlingsplan mot sexuell exploatering av barn

  Den 19 december 2007 beslutade regeringen en uppdaterad handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. Den innehåller tio nya åtgärder för att motverka den sexuella exploateringen av barn i Sverige och världen. Dessutom beskriver den vad som redan görs av såväl offentlig, privat som frivillig sektor, både i och utanför Sverige.

  Bättre skydd för barns rättigheter i Sverige

  De senaste åren har det skett tydliga förbättringar i Sverige av barns rättigheter. Frågor kring barns rättigheter möter större intresse, flera nya lagar ger ökat skydd för utsatta barn och åtgärder som nya familjecentraler och en ungdomsmottagning på Internet ger både barn och föräldrar stöd i viktiga frågor. Det framgår av regeringens rapport om barnkonventionens genomförande i Sverige 2002-2007 som i oktober 2007 lämnades till FN:s barnrättskommitté i Genève.

  Ansvarigt statsråd

 • Läs mer om regeringens mål och prioriteringar för barnpolitiken
 • Läs mer om handlingsplanen mot sexuell exploatering av barn
 • Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - Fullständig version
 • Sveriges fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté - En sammanfattning
 • Pressmeddelande: Bättre skydd för barns rättigheter i Sverige
 • Uppdaterad 14 mars 2008

  Pressmeddelande. 18 mars 2008. Socialdepartementet

  Regeringens barnskrivelse överlämnas till riksdagen

  Skrivelsen "Barnpolitiken - en politik för barnens rättigheter" har i dag överlämnats till riksdagen. Skrivelsen är en redogörelse för regeringens arbete med att stärka barnens rättigheter. I skrivelsen lyfter regeringen fram fyra områden som kommer att vara särskilt prioriterade under de närmaste åren.

  Ett av de prioriterade frågorna är att stärka det strategiska arbetet med att genomföra barnkonventionen. För att förbättra och utveckla arbetet med hur barnkonventionen tillämpas kommer regeringen bland annat ge Barnombudsmannen, BO, ett förtydligat uppdrag. BO får bland annat ett utökat ansvar beträffande uppföljning och utvärdering.

  Regeringen vill också prioritera arbetet med att ge föräldrar stöd. En av de planerade åtgärderna på området är att ge Barnens rätt i samhället, BRIS, medel för att utveckla en webbplats riktad till föräldrar. Samtidigt tillsätts en utredning med uppdrag att ta fram en Nationell strategi för föräldrastöd.

  - Föräldrarna är i regel de viktigaste personerna i barns liv. Men ibland är det tufft att vara förälder och då är det viktigt att det finns stöd att få. Samhället har ett ansvar för att se till att ett sådant stöd finns och fungerar, säger socialminister Göran Hägglund.

  Att bekämpa alla former av våld mot barn hör också till de prioriterade uppgifterna. Regeringen kommer att ta fram ett underlag för få en samlad bild och för att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att bekämpa våld mot barn. Den 28 april anordnas också ett Barnrättsforum med fokus på våld mot barn där representanter för myndigheter och berörda organisationer deltar. Vidare ger regeringen Karolinska institutet medel för att förebygga våld mot spädbarn (shaken baby syndrome) samt uppdrar åt Barnrättsakademin att inrätta ett särskilt utbildningsprogram med fokus på våld mot barn.

  - Den bistra verkligheten är att allt för många barn utsätts för våld. Regeringen tar problemet på mycket stort allvar och arbetar aktivt med att stärka barns skydd mot alla former av våld. Våld mot barn, oavsett om det sker inom familjen, i skolan eller på stan, kan inte bekämpas med isolerade insatser. Här krävs ett långsiktigt strategiskt arbete på nationell nivå, säger Göran Hägglund.

  Även arbetet med att främja barns psykiska hälsa är prioriterat. Ett nationellt kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk sjukdom har redan sjösatts. En internetbaserad ungdomsmottagning är under uppbyggnad. Regeringen har också gett medel till landstingen för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.

  50 miljoner satsas nu på forskningsinsatser för barns psykiska och fysiska hälsa. Därutöver satsar regeringen tio miljoner på en nationell undersökning av barns och ungdomars psykiska hälsosituation. Resultatet ska ge ett nationellt riktvärde som möjliggör jämförelser mellan kommuner och stadsdelar.

 • Läs om regeringens barnpolitik
 • Skr. 2007/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter


 • DN 080221:

  "De allra flesta svenskar misstror socialtjänsten"

  Fackförbundet SKTF:s ordförande Eva Nordmark presenterar ny opinionsmätning: Bara var sjätte medborgare har någon grad av förtroende för socialtjänsten. Socialtjänsten i svenska kommuner saknar förutsättningar att göra ett bra jobb. Det har lett till att socialsekreterarna som yrkeskår har tappat i förtroende hos allmänheten. Saken blir inte bättre av massmediernas rapportering, exempelvis om skandalhändelserna i Vetlanda och Rödeby. En ny opinionsmätning visar att blott 17 procent av svenskarna har förtroende för socialtjänsten. Även bland dem som haft privat kontakt med socialtjänsten är det bara drygt var fjärde svensk som hyser förtroende för dess verksamhet. Därför bör regeringen utreda frågan om professionaliteten i socialtjänsten. Men ansvaret får inte ligga enbart på socialsekreterarna. Alla samhällsaktörer måste ställa upp för att värna om ett tryggt Sverige. Det skriver Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF.
  När tv-lamporna slocknat och krutröken lagt sig kring händelserna i Vetlanda och Rödeby finns det en chans att föra en seriös diskussion om socialtjänsten och socialsekreterarnas arbetsinsatser.

  Det är bra att medierna kritiskt granskar socialtjänsten när den brister. Det ska vi värna. Däremot kan bilden av en hel verksamhet drabbas av enskilda händelser. Och den politiska diskussionen kan inte bara handla om skola, vård och omsorg utan måste också behandla socialtjänsten. Vilken socialtjänst vill vi ha? Ansvaret ska ligga på varje kommun, och lokalpolitiker måste bli tydligare med vilka prioriteringar man gör och vilken socialtjänst man kan erbjuda.

  Nu har ansvaret hamnat i knät på socialsekreterarna i stället för att ansvaret också borde ligga på hela samhället - föräldrarna, barnomsorgen, skolan, polisen, fritidsgårdarna, kommunpolitikerna, föreningslivet, grannarna och arbetskamraterna.

  Socialsekreterarna gör dagligen en viktig samhällsinsats. Men det är ingen lätt uppgift för en yrkeskår att framgångsrikt klara en situation som antingen bemöts med att när du agerar gör du fel och när du inte agerar gör du också fel.

  Vilka förutsättningar har socialsekreterarna för att göra ett bra jobb?

  Alltför ofta saknas tillräckliga ekonomiska resurser. Ofta går de rikspolitiska ambitionerna emot de kommunala riktlinjerna. Det ser olika ut i olika kommuner, men på många håll får man inte en tillräckligt bra introduktion i ett svårt arbete.

  Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning efter svåra fall saknas. Detsamma gäller tillräckligt skydd när man hotas av våldsamma klienter. Deras professionella bedömning av ett enskilt ärende går inte alltid vidare till beslut. Man har begränsad tid för att samtala med klienterna. Arbetsledningen har ansvaret, men det borde finnas en bättre dialog med de enskilda socialsekreterarna.

  Sammantaget har vi en yrkeskår som tappar i förtroende hos allmänheten trots att de inte alltid har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

  I den undersökning som SKTF låtit Novus Opinion genomföra bland 1.000 tillfrågade den 4 februari hade bara en av fem varit i kontakt med socialtjänsten men hade ändå en negativ bild av verksamheten. Bara 17 procent hade mycket stort eller ganska stort förtroende för socialtjänsten.

  Bland dem som varit i kontakt med socialtjänsten genom sitt arbete ökade siffran till 42 procent. Bland dem som varit i kontakt med socialtjänsten privat ökade också siffran till 28 procent. Det ger en ganska positiv bild av det arbete som utförs. Har man erfarenhet av socialtjänst och socialsekreterare är bilden mer positiv än om man bara följt massmediernas rapportering.


  De socialsekreterare som stannar kvar på jobbet överlever där det finns en bra chef, ett bra kamratskap och för att de brinner för jobbet. Enligt en tidigare SKTF-undersökning svarar 40 procent av socialsekreterarna att det har tillkommit nya klientgrupper under 2007 och var tredje tycker att den psykiska pressen i arbetet har ökat. Utvecklingen med nya klientgrupper gör arbetssituationen mer komplex och behovet av kontinuerlig fortbildning växer.

  Socialsekreterare är människor som du och jag, med fel och fördelar. Låt oss diskutera hur vi kan ge socialsekreterarna bättre förutsättningar för sitt arbete. Fackförbundet SKTF har ett antal konkreta förslag:

  Vi behöver skapa en bättre dialog mellan skola, barnomsorg, socialtjänst, politik, föräldrar, föreningar, grannar, arbetsförmedling, försäkringskassa och andra aktörer i samhället för att skapa ett gott samhälle, där färre behöver socialtjänsten.

  Ge ekonomiska incitament för samarbete mellan olika myndigheter och institutioner. Mycket samarbete sker redan i dag, men det behöver utvecklas ytterligare.

  De kommunala riktlinjerna för socialtjänsten måste diskuteras öppet och offentliggöras för att öka förståelsen för social-sekreterarnas arbete.

  Det behövs en tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän.

  Socialsekreterarna måste få rätt att alltid göra en professionell bedömning i varje enskilt fall oavsett uttalade politiska prioriteringar, ett förslag SKTF valt att kalla Lex Realia. Regeringen borde tillsätta en utredning i frågan för att öka professionaliteten i socialtjänsten.

  Vi måste skapa en tryggare arbetsmiljö för socialsekreterarna med bättre skydd när hoten och våldet mot yrkesgruppen ökar.


  Det måste bli en gemensam linje i de rikspolitiska besluten om socialtjänsten och de lokala riktlinjerna med en större tydlighet i vem som har ansvaret.

  Vi ser många av de problem som socialsekreterarna möter i sin vardag. Deras arbetssituation måste förbättras. Men det räcker inte. Vi vill medverka till ett bredare samhällsansvar präglat av medmänsklighet.

  Ett tryggt samhälle för alla kan inte socialsekreterarna själva klara, inte ens med hjälp av politiker eller budgetar. I ett bättre framtidssamhälle bär vi alla ett individuellt och gemensamt ansvar för varandra.

  EVA NORDMARK  Innehållet i en bok om moderna samhällsteorier.  Per Månson (red):
  Moderna samhällsteorier Traditioner riktningar teoretiker.
  Femte reviderade upplagan RABÉN PRISMA.
  Bokförlaget Raben Prisma. Besöksadress: Kungstensgatan 49. Box 45002. 104 30 Stockholm.
  e-postadress: raben.prisma@raben.se
  ©1998 Per Månson. Första upplagan 1988. Femte reviderade upplagan 1998.
  Tryckt hos Fälth & Hässler, Smedjebacken 1998 ISBN 91-518-33964.

  Innehåll
  Förord sida 11
  Kapitel 1: Moderna samhällsteorier (Per Månson) 13
  Inledning 13. På sid 15 står bl a:” Idag, mot slutet av 1990-talet, domineras den internationella sociologin av de fyra teoretiker som presenteras i del III i denna bok, och de har alla det gemensamt att de överskridit den uppdelning i olika typer av sociologi med vattentäta skott emellan, som existerade för bara tjugo år sedan.”
  Sociologins dualitet 16
  Bokens innehåll 18

  DEL I: TEORETISKA TRADITIONER
  Kapitel 2: Strukturalism och funktionalism (Anders Boglind) 25 .....
  Kapitel 3: Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap (Margareta Bäck-Wiklund) 71.
  Kapitel 4: Marxism (Per Månson) 103 ....

  DEL II: RIKTNINGAR INOM SOCIOLOGIN
  Kapitel 5: Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen (Lars-Erik Berg) 153 ...
  Kapitel 6: Kunskaps- och vetenskapssociologi (E. M. Rigné) 187 ...
  Kapitel 7: Feministisk teori (Margareta Ljung) 221 ...
  Kapitel 8: Historiskt konkretiserande sociologi (Rolf Törnqvist) 261 ...

  DEL III: MODERNA TEORETIKER
  Kapitel 9: Jürgen Habermas och moderniteten (Per Månson) 305 ...
  Kapitel 10: Michel Foucault och sanningens historia (Sven-Åke Lindgren) 344 ...
  Kapitel 11: Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion (Jan Carle) 371 ...
  Kapitel 12: Anthony Giddens och det senmoderna (Thomas Johansson) 413 ..
  Personregister 447-456.
  FÖRORDET, sid 11:
  ”Denna bok är en reviderad upplaga av en bok med samma titel som först publicerades hösten 1988 och sedan i reviderade och utökade upplagor 1989, 1991 och 1995. En tidig upplagan gavs även ut i rysk översättning 1992. Det stora intresset för och användningen av boken har gjort att vi nu fått möjlighet att komma ut med ytterligare en omarbetad upplaga. De tidigare upplagorna har använts i samhällsvetenskaplig undervisning och forskning på många ställen, och några av de förändringar som skett i denna femte upplaga bygger på erfarenheter från detta....
       Ett skäl till de ändringar som gjorts i denna upplaga är således de erfarenheter som bokens författare fått, dels i sin egen undervisning och dels förmedlat av andra som använt de tidigare upplagorna. Ett annat och kanske viktigare skäl är att det gått tre år sedan den tidigare upplagan gavs ut. Även om det är en kort tid ur ett långt historiskt perspektiv hinner det hända mycket inom samhällstänkandet på bara några år. Inte så att allt det gamla plötsligt försvinner och ersätts av någonting helt nytt. Snarare så att debatten, både i samhället och bland samhällsvetarna, utvecklas och förändras. Det är i samspelet mellan traditioner och nyskapande som samhällstänkandet utvecklas, och ända från slutet av 1960-talet har det skett en otrolig utveckling inom samhällsvetenskapen, och då inte minst inom sociologi. Denna bok försöker framhäva både "traditionens makt" och "nyhetens behag" hos samhällsteorin, därför att mycket av det samtida i den består av lösningsförsök på teoretiska problem i tidigare sam- hällsteori. Speciellt "de fyra kungarna" som tas upp i tredje delen har alla utvecklat egna orginella teoretiska bidrag på basis av ett brottande med tidigare teorier och teoretiska riktningar....
      Göteborg den 8 mars 1998 Per Månson.
  Per Månsson (f. 1946) är docent i sociologi...”


  Innehåll i en bok om sociologi.  ”...Skriven av en författare med internationell auktoritet...är en nödvändig lärobok för alla som för första gången kommer i kontakt med sociologiämnet vid universitet och högskola.. har tidigare varit professor i sociologi vid universitetet i Cambridge och är numera rektor vid London School of Economics and Political Science.”

  Anthony Giddens : Sociologi.
  Översättning: Björn Nilsson. Studentlitteratur. Originalets titel: Sociology.
  Utgiven av: Polity Press, Cambridge, England 1993. ©Anthony Giddens 1989, 1993, 1997.
  Art.nr 6599. ISBN 91-44-00554-7. © Studentlitteratur 1998 för den svenska utgåvan.
  Printed in Sweden. Studentlitteratur, Lund. Webbadress: www.studentlitteratur.se

  Innehåll
  Förord l l
  Inledning 13
  Grundläggande teman 13
  Bokens uppläggning 15
  1 Vad är sociologi? 17

  2 Kultur, samhälle och individ 34
  Inledning 34
  Människan som art 35
  Kulturell mångfald 40
  Kulturell identitet och etnocentrism 40
  Socialisation 42
  Barnens tidiga utveckling 44
  Teorier om barns utveckling 49
  Livscykeln 59
  Generationernas gång 63
  Socialisationen och individens frihet 64
  Sammanfattning 65
  Att läsa 66

  3 Olika typer av samhällen 68
  Inledning 68
  De första samhällena: jägare och samlare 68
  Nomadkulturer och agrara samhällen 72
  Traditionella stater och icke industrialiserade civilisationer 76
  Den moderna världen: industriella samhällen 79
  Första, Andra och Tredje världen 81
  NIC - nyligen industrialiserade länder 87
  Social förändring idag: globalisering 88
  Sammanfattning 89
  Att läsa 90

  4 Socialt samspel och vardagsliv 91
  Inledning 91
  Studiet av vardagen 92
  Icke-verbal kommunikation 93
  Sociala regler, samtal och "prat" 96
  Samspelet mellan ansikte, kropp och tal 102
  Samspel i tid och rum 110
  Vardagligt liv i ett kulturellt och historiskt perspektiv 112
  Makrosociologi och mikrosociologi 114
  Sammanfattning 115
  Att läsa 117

  5 Kön och sexualitet 118
  lnledning 118
  Kön, könsroller och biologi 119
  Könssocialisation 122
  Svårigheter med en icke-sexistisk barnuppfostran 125
  Könsidentitet och sexualitet - tre teorier 128
  Chodorows teori om könsrollsutvecklingen 129
  Människans sexualitet 131
  Slutsats - kön, sexualitet och ojämlikhet 146
  Sammanfattning 147
  Att läsa 148

  6 Kroppen - föda, sjukdom och åldrande 150
  Inledning 150
  Kropp och samhälle 152
  Ätstörningar och den "kultiverade" kroppen 153
  Kroppen och reproduktionsteknologin 155
  Den fungerande kroppen - bilder av hälsa och sjukdom 157
  Hälsa och miljö 165
  Hälsa och åldrande 166
  Avslutning 169
  Sammanfattning 169
  Att läsa 171

  7 Familj, äktenskap och privatliv 172
  Inledning 172
  Viktiga begrepp 173
  Världsomspännande förändringar i familjemönstret 176
  Familj och äktenskap i Skandinavien 177
  Vad händer med familjen idag? 178
  Separation och skilsmässa i Västerlandet 181
  Nya relationer och styvföräldrar 191
  Familjens mörka sidor 196
  Alternativ till äktenskap och familj 201
  Debatten om familjens värden 204
  Sammanfattning 205
  Att läsa 207

  8 Avvikelse och brottslighet 208
  Inledning 208
  Studiet av avvikande beteende 209
  Teorier om kriminalitet och avvikelse 212
  Brott och statistik 220
  Fängelse och straff 225
  Kön och brottslighet 230
  Brottslighet och "manlighetskris" 234
  Brottsoffer 235
  Ekonomisk brottslighet 240
  Organiserad brottslighet 242
  Brottslighet, avvikelse och den sociala ordningen 244
  Sammanfattning 245
  Att läsa 246

  9 Etnicitet och ras 248
  Inledning 248
  Etnicitet 248
  Fördomar och diskriminering 251
  Etniska motsättningar - ett historiskt perspektiv 256
  Exempel på etniska relationer i ett historiskt perspektiv 259
  Immigrationen i Storbritannien 268
  Etniska relationer i övriga Europa 269
  Utvecklingen i framtiden 271
  Sammanfattning 273
  Att läsa 274

  10 Stratifikation och klass 276
  Inledning 276
  Sociala stratifikationssystem 276
  Teorier om stratifikationen i moderna samhällen 281
  Klasser i dagens västerländska samhällen 287
  Kön och stratifikation 298
  Social rörlighet 302
  Fattigdom och jämlikhet 308
  Klass, orättvisor och ekonomisk konkurrens 314
  Avslutning 315
  Sammanfattning 315
  Att läsa 317

  11 Moderna organisationer 318
  Inledning 318
  Organisationer och det moderna livet 319

  Organisationsteorier 320
  Efter byråkratin? 329
  Storbolagens inflytande 332
  Teknologins omvandling och de moderna organisationerna 337
  Avslutning 339
  Sammanfattning 339
  Att läsa 341

  12 Arbete och ekonomi 342
  Betalt och obetalt arbete 343
  Arbetsdelning och ekonomiskt beroende 344
  Taylorism och fordism 346
  Nya trender på arbetsmarknaden 351
  Arbetsmarknadskonflikter 351
  Kvinnor och arbete 357
  Arbetslöshet 363
  Arbetets framtid 367
  Sammanfattning 371
  Att läsa 372

  13 Styrelseskick, politisk makt och krig 374
  Inledning 374
  Makt och auktoritet 375
  Demokrati 377
  Politiska partier och politiska val i Västerlandet 381
  Kvinnors politiska delaktighet 385
  Globala krafter 388
  Krig och militär makt 393
  En värld utan krig? 397
  Sammanfattning 398
  Att läsa 399

  14 Massmedia och populärkulturen 400
  Dagstidningar och veckopress 401
  TV:s inverkan 402
  Teorier om massmedia 409
  Globaliseringen av media 415
  Mediaentreprenörer 420
  Frågan om reglering av media 422
  Multimedia 424
  Internet 425
  Avslutning 427
  Sammanfattning 429
  Att läsa 430

  15 Utbildning 432
  Skolan och läs- och skrivkunnighetens historia 433
  Jämförelse mellan olika skolsystem 434
  Högre utbildning 436
  Utbildning och kön 437
  Utbildning i Tredje världen 439
  Teorier om utbildning 440
  Utbildning och "kulturell reproduktion" 445
  Utbildning och jämställdhet 448
  Intelligens och ojämlikhet 451
  Utbildningens framtid 456
  Sammanfattning 459
  Att läsa 460

  16 Religion 461
  Inledning 461
  Definition av religion och magi 463
  Olika typer av religioner 465
  Teorier om religionen 470
  Olika typer av religiösa organisationer 478
  Kön och religion 481
  Tusenårsriket 485
  Nutida religiös utveckling - den islamska revolutionen 488
  Religionen i Sverige 495
  Religionen i USA 497
  Religion, sekularisering och social förändring 499
  Sammanfattning 501
  Att läsa 503

  17 Städerna och urbaniseringen 505
  Den traditionella staden 505
  Utmärkande drag för den moderna urbanismen 506
  Teorier om urbaniseringen 510
  Den urbana utvecklingen i väst efter andra världskriget 519
  Urbanisering och internationell påverkan 524
  Urbanisering i Tredje världen 527
  Avslutande synpunkter 532
  Sammanfattning 533
  Att läsa 534

  18 Revolutioner och sociala rörelser 536
  Inledning 536
  Vad innebär en revolution? 537
  Revolutionsteorier 541
  Upplopp, massbeteende och andra kollektiva aktioner 547
  Sociala rörelser 548
  Sociala rörelser och sociologin 553
  Sammanfattning 554
  Att läsa 555

  19 Global förändring och den ekologiska krisen 556
  Definition av förändring 557
  Vad påverkar förändring? 558
  Förändring i modern tid 561
  Samtida förändringar och framtiden 564
  Hoten mot den globala miljön 569
  Miljön - ett sociologiskt problem? 572
  Global förändring - en blick in i framtiden 573
  Sammanfattning 574
  Att läsa 575

  20 Sociologiska forskningsmetoder 577
  Inledning 577
  Forskningsprocessen 579
  Forskningsmetoder 583
  Forskning i praktiken - metoder, problem och fallgropar 591
  Sociologins inflytande 595
  Att hitta generell information 595
  Sammanfattning 598
  Att läsa 599

  21 Sociologisk teori 600
  Teoretiska perspektiv 600
  Teoretiska dilemman 609
  Teorier 620
  Teoretiskt tänkande inom sociologin 624
  Sammanfattning 624
  Att läsa 626

  Termer och begrepp 627
  Litteratur 654
  Register 679-696  Förord, sid 11:
  ”I denna tredje upplaga av boken (den andra på svenska) har jag på ett genomgripande sätt reviderat innehållet. Alla empiriska data har uppdaterats. Jag har använt mig av den allra senaste forskningen från rapporter, böcker, tidskrifter, dagstidningar och Internet. Där jag funnit det nödvändigt, har jag också omarbetat de teoretiska avsnitten för att läsarna ska få en så aktuell bild som möjligt av de problem och frågeställningar som sociologin möter idag. Genom att integrera det nya materialet med de delar av boken som tidigare visat sig fungera bra har jag försökt skriva en bok som ger en aktuell och uppdaterad introduktion till sociologin.
      Den nya utgåvan innehåller många helt nyskrivna kapitel som bland annat tar upp massmedia, populärkulturen, utbildningssociologi och kroppens sociologi. De kapitel som har samma rubrik som i den föregående upplagan har fått ett nytt innehåll och en ny uppläggning. Jag har bibehållit samma komparativa synsätt som i de tidigare upplagorna.
  Anthony Giddens”


  080316:

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se

  Se broschyr 16 sidor:
  Detta är Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/5428379F-0E16-48B3-A373-682721235893/10102/20081183.pdf

  Detta är Socialstyrelsen

  Vi verkar för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen.

  Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

  Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Vi ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt:

  • Vi samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap.
  • Vi tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap.
  • Vi utövar tillsyn för att se till att normerna följs och för att minimera risker.
  • Vi utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.

  Vår vision

  Ett samhälle som ser hela människan.

  Våra strategiska mål

  Vi arbetar utifrån sju strategiska mål för att uppfylla våra uppdrag och arbeta mot vår vision:

  • Vi verkar för att arbete för hälsa och välfärd bedrivs utifrån en helhetssyn.
  • Vi styr huvudmännen mot ett gemensamt ansvarstagande för hälsa och välfärd.
  • Vi verkar för att ohälsa, skador och brister i levnadsförhållanden förebyggs och att risker minimeras.
  • Vi verkar för att arbete för hälsa och välfärd grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Vi arbetar för att vård, omsorg och smittskydd bedrivs säkert och rättstryggt.
  • Vi arbetar för systematisk kvalitetsutveckling med öppna, tillgängliga och jämförbara resultatredovisningar.
  • Vi har arbetsformer och metoder som stödjer samverkan mellan avdelningar, enheter och medarbetare.

  Ledorden för vårt arbete är säkerhet, kvalitet och kunskap.

  För oss är det särskilt viktigt att bevaka att människors behov av vård och omsorg tillgodoses genom hela livet. Vi vill att hälso- och sjukvården och socialtjänsten samverkar och tar hänsyn till den enskilde personens samlade behov, förutsättningar och önskemål. När resurserna är begränsade ska de användas för de människor som bäst behöver dem. (Uppdaterat: 7 mars 2008)

  Ämnen

  Socialstyrelsen är en nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamheter som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med frågor som berör hälsa och sjukvård från ett helhetsperspektiv.

  Helhetssyn är en av flera viktiga faktorer som bidrar till att vård och omsorg lever upp till kraven på hög säkerhet och kvalitet. Därför är många av de ämnesområden som vi arbetar med kopplade till flera av våra verksamhetsområden.

  Här under Ämnen hittar du de huvudämnen som kan vara intressanta. Om du håller markören över en rubrik får du en kortfattad beskrivning av vad du hittar under rubriken. Undantaget bland ämnesområdena är statistik, som har fått en egen huvudrubrik i menyn. Naturligtvis hittar du även länkar till aktuell statistik inom ämnesområdet.

  Kunskapsbanken
  Utbildningstorg
  Barnets rättigheter
  Kalendarium
  Press
  Kontakt

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar med frågor som rör barn, främst på det sociala området. Barnhuset grundades 1633 och var då ett hem för föräldralösa barn. Idag ger vi stöd till forskning , anordnar konferenser, ger ut skrifter och rapporter i ämnen som rör barn. Varje år delas också Allmänna Barnhusets Stora Pris ut till någon i Sverige som gjort en stor insats för barn och ungdomar. Barnhusets konferensgård heter Sätra Bruks Herrgård och ligger i Västergötland. Sedan verksamhetsåret 2004/2005 har Barnhuset en mer fördjupad inriktad verksamhet för att ge större möjligheter att förbättra situationen för socialt eller psykosocialt utsatta barn och unga.
  Nu kan du beställa ett stort antal av våra skrifter och rapporter direkt från hemsidan.


  IPA Sweden - Barns Rätt Till Lek

  Barns Rätt Till Lek

  Dags för sommarläger på Galtarö!

  Snart är det dags för ännu en underbar sommar med salta bad och roliga lekar på Majblommans sommargård Galtarö. Läs mer om Galtarö och ansökningar här.

  Bidrag till barn

  Majblomman delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

  Vill du vara med i insamlingen?

  I Majblommans insamling deltar varje år nästan 3000 skolor . Här hittar du mer information om hur även er klass kan delta.

  Varför sälja majblommor?

  Barn hjälper barn - en möjlighet att utföra en konkret handling av solidaritet med utsatta barn på sin egen ort.

  Bidrag till enskilda barn på orten - som gör att de kan dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

  Förbättra barns villkor i Sverige - genom forskning om barn och opinionsbildning.

  Skolan eller föreningen får behålla 10 procent - att använda i Majblommans syfte

  Barnen får behålla 10 procent - att man kan tjäna en slant utöver möjligheten att få hjälpa andra.

  Bred satsning mot barnfattigdom

  Vart femte EU-barn lever i fattigdom. Också i Sverige lever många barn i ekonomiskt utsatta familjer, en situation som ofta leder till utanförskap. För att belysa och bekämpa barnfattigdomen i Sverige lanserar Majblomman nu ett studiematerial.

  Majblommechef får medalj

  Den 29:e januari fick Majblommans generalsekreterare Lena Holm H.M. Konungens medalj 8. storleken för sina insatser för att förbättra barns villkor i Sverige genom utveckling av Majblommans organisation och verksamhet.
  Copyright © Majblommans Riksförbund 2008
  Plusgiro: 90 1907-6 | Bankgiro: 470-0605


  Svenska Röda Korset

  Svenska Röda Korset

  Stöd oss
  Om RödaKorset
  Mediaservice
  Medlemssidor
  Startsida
  På plats
  Nyheter
  Nyhetsbrev
  Kontakt

  DN 080401:

  "Det svenska biståndet måste fokuseras bättre"

  "Nytillträdde Sidachefen Anders Nordström presenterar nytt reformpaket för biståndet: Våra resurser har varit för tunt utspridda vilket förhindrat maximal effekt och resultat. I dag tar biståndsorganet Sida ett viktigt steg för att förstärka Sveriges utvecklingssamarbete. Vi ska strama upp kontrollen, förbättra uppföljningen och minska riskerna för oegentligheter inom biståndet. Sida ska koncentrera sig på färre områden - hittills har våra resurser varit för tunt utspridda med negativa följder för biståndets effekter och resultat. Vi förstärker också kapaciteten att koppla samman det civila biståndet med försvars- och säkerhetspolitiken. Samtidigt införs befattningen landchefer med tydligt ansvar och befogenheter för all verksamhet i de olika samarbetsländerna. Det skriver Sidas nytillträdde generaldirektör Anders Nordström inför beslutet om en omorganisation av Sida."

  "Utvecklingen går framåt på flera områden i arbetet mot den globala fattigdomen och antalet lågt utvecklade länder har halverats sedan 1990. Den snabba ekonomiska tillväxten i Asien har gjort det möjligt för hundratals miljoner människor att ta sig ur extrem fattigdom och de senaste tio åren har utvecklingen varit bättre än på många år i flera afrikanska länder. Allt fler barn upplever sin femårsdag och allt fler barn går i skolan. Flera länder i Afrika rör sig i en tydlig riktning mot demokrati, och konflikterna blir färre.

  Men fördelningen av denna globala utveckling är ojämn. Fortfarande lever nästan halva befolkningen söder om Sahara på mindre än en dollar om dagen. Detta innebär sammantaget att förutsättningarna för svenskt bistånd har förändrats.

  Utgångspunkten måste vara att länderna gör prioriteringar utifrån nationella förutsättningar och behov. Vi kan sedan föra en dialog kring detta och komma överens om samarbete utifrån dessa prioriteringar. Biståndsaktörerna ska inte ta fram egna lösningar utan utnyttja och förstärka samarbetsländernas system för resultat, budget och förvaltning.

  Utvecklingssamarbetet måste bli bättre på att bidra till att underlätta samarbetsländernas ansträngningar för att minska fattigdom eller, som fallet är med de europeiska samarbetsländerna, underlätta närmandet till EU.

  I dag kommer därför Sida att göra ett antal förändringar som alla syftar till att göra Sida till en ännu mer strategisk, tydlig och effektiv organisation med förstärkt kontroll, förbättrad uppföljning och minskade risker för oegentligheter:
  Tydligt ansvar under landchefer.


  Vi inför landchefer, så kallade Country Directors, med tydligt ansvar och befogenheter för verksamheten i de olika samarbetsländerna. De ska fungera som chefer för ett landteam med personal både utomlands och i Sverige. Det innebär att den som har ansvaret för samarbetet med ett land också har samtliga beslutsbefogenheter i sin hand. Med befogenheterna följer tydliga krav på att uppnå resultat och redovisa dem. Det innebär en ökad tydlighet gentemot våra samarbetsparter, allmänheten i Sverige och i samarbetsländerna och även internt.

  Genom landteamen och det ökade fältfokuset skapar vi förutsättningar för att arbeta mer koncentrerat med metoder och tematiska områden som passar ett specifikt land bäst. I länder där Sverige har ett långsiktigt samarbete, som Tanzania, Moçambique och Kambodja, behövs vissa typer av kompetens med fokus på breda programstöd. Insatser i konflikt- och postkonfliktländer som Afghanistan, Colombia, Irak och Kongo-Kinshasa kräver andra kompetenser.

  I den nya organisationen förstärker vi kapaciteten att koppla samman kortsiktiga humanitära insatser med långsiktigt utvecklingssamarbete liksom att arbeta med andra politikområden, till exempel försvars- och säkerhetspolitiken.

  Sida ska sträva efter att ha ett långsiktigt perspektiv i arbetet och analyserna. På så sätt kan Sida stödja rätt insatser som ger resultat som är bärkraftiga även när biståndet avslutas.

  Koncentration till färre tematiska områden.

  Sida har arbetat inom alltför många samhällsområden. Våra resurser har varit för tunt utspridda, vilket förhindrat maximal effekt och resultat. Alla givarländer ska inte vara representerade i alla länder och alla biståndsorganisationer ska inte vara aktiva inom alla områden. Det finns saker som andra gör bättre än vi, och det finns saker som vi gör bättre än andra. Organisationer som Världsbanken är till exempel bättre lämpade än Sida på att driva stora infrastrukturprojekt, även om vi håller med om att god infrastruktur är mycket viktigt för att integrera Afrika i världsekonomin.

  I högre utsträckning än tidigare ska vi fokusera på frågor där Sverige har en komparativ fördel, där vi har god kunskap, lång erfarenhet och stor trovärdighet. Vi har valt att koncentrera och utveckla Sidas kompetens inom fem centrala områden, som är beroende av varandra för att skapa utveckling: 1) miljö och klimat, 2) demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, 3) kunskap och folkhälsa, 4) ekonomisk utveckling samt 5) fred och säkerhet.

  Stärkt kontroll och uppföljning av biståndsmedel.

  Regeringen fastställer politik och prioriteringar för utvecklingssamarbetet och en stor del av genomförandet delegeras till Sida. Sida har ett ansvar för att de miljontals människor vi arbetar för ser resultat av vårt arbete, men vi har också ett ansvar att svenska skattebetalare ser att deras pengar leder till minskad fattigdom i världen.

  Beslutet om en ny organisation och arbetssätt innebär att myndigheten ska bli mer fokuserad på resultat, på att följa upp och att utvärdera. Därför inför vi ett sammanhållet mål- och resultatsystem för organisationens inre arbete och förstärker internrevisionen. Vi utökar arbetet och redovisning av effekter avseende minskning av fattigdomens olika dimensioner, samt det kontinuerliga lärandet. Dessutom kommer vi att centralisera funktioner för upphandling och ekonomiadministration.

  Ökad samverkan med andra.

  Genom att tydligare arbeta med andra - myndigheter, organisationer och företag både inom Sverige och internationellt - kan vi skapa dialog, gemensamt lärande och hitta nya vägar till utveckling. Sida ska öka samverkan med andra parter.

  Den samlade utvecklingspolitiken har som mål att främja en rättvis och hållbar global utveckling. Handelspolitiken, jordbrukspolitiken, migrationspolitiken, miljöpolitiken och övriga politikområden måste gå hand i hand för att vi ska uppnå tydliga resultat. Sidas roll är att medverka till att målet om minskad fattigdom nås.

  Sida bidrar även till Sveriges multilaterala agerande, genom vårt samarbete inom EU och med Världsbanken och FN i de olika länderna. Erfarenheterna från det arbetet ska göra Sverige en starkare aktör i multilaterala sammanhang.

  Sidas medarbetare har ett starkt engagemang för uppdragen och målen. Detta ska vi bygga på för att Sida ska åstadkomma resultat i samarbetsländerna som gynnar fattigdomsbekämpning. Sidas uppdrag är att stödja människors strävanden för ett bättre liv och minska fattigdomen i världen. Förändringen av Sidas arbetssätt och organisation gör att vi blir en bättre aktör bland flera för att nå det målet.

  Våra målgrupper är exempelvis lantbrukarfamiljen i Etiopien, den kvinnliga företagaren i Bangladesh, statstjänstemannen i Moldavien och skolflickan i Afghanistan. Det är människorna i de svenska samarbetsländerna som står i centrum för Sidas arbete. Vi ska alltid sträva efter att förbättra metoder, rutiner och verktyg. Vi måste experimentera med nya idéer, våga ta risker och lära oss från utvärderingar och andras arbete. Vi ska främja god dialog och acceptans för andras uppfattningar. Sveriges bistånd ska ligga i framkant.

  Anders Nordström"

  7951 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

  Hälso-och sjukvård ingår i 61.

  Socialstyrelsen

  106 30 Stockholm. Tfn: 08-555 530 00.Fax: 08-555 532 52

  Ansvarar för officiell statistik på områdena
  Hälso- och sjukvård:
  Hälsa och sjukdomar
  Hälso- och sjukvård
  Dödsorsaker
  Socialtjänst:
  Individ- och familjeomsorg
  Äldre- och handikappomsorg
  Stöd och service till funktionshindrade

  Levnadsförhållanden

  Allmän statistik

  Länksymbol Barn- och familjestatistik

  Jämställdhet

  Länksymbol Jämställdhetsstatistik

  Levnadsförhållanden

  Länksymbol Tidsanvändningsundersökningen
  Länksymbol Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

  Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

  Kortadress : www.scb.se/LE

  Socialförsäkring m.m.

  Publicering av statistik sker bl.a. på Försäkringskassans webbplats

  Stöd till barnfamiljer

  Länksymbol Vårdbidrag
  Länksymbol Bilstöd
  Länksymbol Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
  Länksymbol Assistansersättning
  Länksymbol Underhållsstöd
  Länksymbol Föräldraförsäkring

  Stöd vid sjukdom och handikapp

  Länksymbol Handikappersättring
  Länksymbol Sjuk- och aktivitetsersättning
  Länksymbol Ohälsomått
  Länksymbol Dagersättning sjukförmåner
  Länksymbol Sjukfall
  Länksymbol Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor

  Stöd vid ålderdom

  Länksymbol Fondsparande i premiepensionssystemet
  Länksymbol Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

   Ansvarig myndighet är Försäkringskassan

  Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

  Kortadress : www.scb.se/SF

  Socialtjänst m.m.

  Publicering av statistik sker bl.a. på Socialstyrelsens webbplats

  Individ- och familjeomsorg

  Länksymbol Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik
  Länksymbol Ekonomiskt bistånd, årsrapport
  Länksymbol Familjerätt
  Länksymbol Insatser för barn och unga - mängduppgifter
  Länksymbol Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU
  Länksymbol Insatser för vuxna med missbruksproblem

  Stöd och service till funktionshindrade

  Länksymbol Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS

  Äldre- och handikappomsorg

  Länksymbol Funktionshindrade personer. Kommunala insatser
  Länksymbol Äldre - vård och omsorg. Kommunala insatser

   Ansvarig myndighet är Socialstyrelsen (SoS)

  Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

  Kortadress : www.scb.se/SO  Myndigheter under departementen i maj 2008.

  Socialdepartementet:

  Arvsfondsdelegationen

  Arvsfondsdelegationen fördelar stöd ur Allmänna arvsfonden till ideella organisationer för utveckling av verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder.

  Barnombudsmannen (BO)

  Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och rättigheter.

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)

  Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

  Socialstyrelsen (Sos)

  Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

  Systembolaget AB

  Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.

  Justitiedepartementet

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

  Box 1386, 111 93 Stockholm
  Tfn 08 - 401 87 00
  Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för officiell statistik för rättsväsendet.

  Utrikesdepartementet.

  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

  Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en hållbar utveckling.
  105 25 Stockholm
  Tel: 08-698 50 00
  Fax: 08-20 88 64

  Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsssamarbete, Sadev

  Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt analysera det internationella utvecklingssamarbete.
  Box 1902
  651 19 Karlstad
  Tel: 054-10 37 00  Till Entrésidan
  Till Introduktionen
  Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
  Till Verksamheter i Sverige och i världen.
  Till Verksamheter i rollerna A och B
  Till Sven Wimnells systemtabell.
  Till popup-tabell.
  ©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 20123, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
  140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr7951.html