Sven Wimnell
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

Verksamheter


Verksamheter i Sverige och i världen.

Planering och styrning på globala och nationella nivåer.
    Man bör skilja noga mellan planering och styrning. Man kan planera vad som helst utan att ha några möjligheter att styra det som planeras. Svenskarna har inte möjligheter att direkt ingripa i demokratiska styrningar i andra länder. Svenskar kan t ex inte styra de demokratiska processerna i Estland, Ryssland, USA, Japan eller Kina, men kan hålla en planering som gäller hur det var, hur det är, hur det kan bli och hur det bör bli i dessa länder.
    På grund av att svenskarna i mycket hög grad är beroende av utvecklingen i andra länder, är det av stor betydelse, att svenskarna får en uppfattning om hur det kan och bör bli i andra läner.
    Det är intressant att veta om andra länder bl a med hänsyn till svenskarnas konkurrensförmåga ifråga om svensktillverkade varor på världsmarknaden. Det är också intressant att veta om andra länder med hänsyn till risk för krig , miljöstörningar o d, som direkt kan beröra Sverige eller orsaka störningar i varuproduktionen i världen.
    Därför bör Sverige hålla sig med en svensk världsplanering som underlag för svenskarnas agerande i världen, och därmed blir det intressant att beakta både inhemska och utländska verksamheter.


Verksamheter i Sverige.

På hemsidan är verksamheterna fördelade på 129 områden. För att förklara och illustrera de olika avdelningarnas innehåll och för att komplettera de inledande avsnitten om forskningsarbetet har i verksamhetsområdena lagts in texter och länkar av olika slag, som också kan gälla verksamheter utanför Sverige.

Innehållet i de olika områdena 090101.
Ändringar kan ha skett därefter enligt förteckning i slutet på entrésidan.

Kort innehållsbeskrivning och förklarande inlägg i de olika områdena

Inläggen är ofta citat från länkar på Internet, länkar som senare kan ha reviderats med följd att inläggen kan innehålla ej aktuella uppgifter. Fel i inlägg kan också bero på att länkinnehavarna inte daterat upp sina uppgifter. Citat av detta slag är som regel försedda med datum för införandet på hemsidan.

   


1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
   

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar. Ledande, övergripande filosofiska verksamheter om samhället.
    Ledande, övergripande filosofiska verksamheter om samhället. finns i 101-109 i avdelning 10. Verksamhetena är svårfångade, men i det redovisade systemet har lagts in citat från den nya läroplanen för grundskolan mm, som avses klargöra avdelningarnas innehåll. Bl a har i 103 lagts in FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs Millenniedeklaration och en kort redovisning av Agenda 21, den s k Riodeklarationen. Dessa dokument kan bilda utgångspunkt för vad man bör sträva efter när människorna genom sina verksamheter förändrar världen.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 Övergripande om samhällsforskning och -planering
106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.


     Olika slags beskrivningar :
101 050430: Länkar
101 080501: reviderad, länkar.
101 m fl. 080522: Myndigheterna mm är fördelade på områdena 101, 102, 20, 31, 32, 34, 353, 52, 55, 61, 62, 63, 644, 647, 6520-6524, 6525-6529, 653, 654, 656, 657, 658, 70, 71, 72, 73, 74, 75-77, 78, 7914-7919, 792, 7951, 7552-7956, 7957, 80, 81, 90, 91, 92, 93.
102990701: Kompletterad med uppgifter om söksystemet Yahoo.
102990923: Några av de vanligaste sökmotorerna inlagda.
102 991016: Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog inlagd. Även inlagt på varje område.
102 991021: Kompletterad med avsnittet om BUBL LINK och NISS.
102 000714 Svesök inlagt.
102 000720 Inlagt PDF-fil: En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB. Innehåller också sammanställningar om samhällsplaneringens problem och verksamheter, arbetsställen och myndigheter mm enligt Sverige direkt fördelade på områden i SW-systemet.
102 000805 Inlagt PDF-fil: SAFARIs klassifikationssystem CERIF inlagt i SW klassifikationssystem.
102 000810 Inlagt PDF-fil Om metataggar.
102 010102 Inlagt. "Källkritik för Internet”.
102 Artikel från R&D 33 år 2000 borttagen.
102 011231: pdf-fil på 42 sidor: Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna även ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell.
102 011231: En pdf-fil på 59 sidor: Klassifikationssystemet för verksamheter.
102 020429: pdf-fil om metataggar reviderad och kompletterad med RDF od.
102 020517: "Om metataggar" kompletterad.
102 021231: Kompl. med länkar om SW klassifikationssystem.
102 080427: lagt in 102h.pdf, länkkatalog+ 102i.html ämneskataloger 1999+länkar.
102 080604: 102h.pdf kompl. med myndigheter under departementen-
103 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
103 Agenda 21, Riodeklarationen.
103 Utdrag ur svenska regeringsformen.
103 001210 Nationalencyklopedin
103 050430: Agenda 21 flyttat till 103 från 70
104 Beskrivningar om sammanhang.
104 991021: Kompletterad med en kort svensk sammanfattning med bilder, motsvarande den engelska introduktionen.
105 Beskrivningar om planering
105 Citat från SOU 1998:128 Forskning 2000 inlagda 27feb99. Delar även på 5, 351,37, 5, 61, 62, 63, 656, 658, 7951, 7957.
105991016: SAFARI. Svensk forskning. Redovisning. Även inlagt på varje område.
105 Utbildningsdepartementet. Pressmeddelande 2000-03-22. Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering.
105 Från Teknisk Framsyn (http://www.tekniskframsyn.nu/) 000402: Teknisk Framsyn för Sverige.
105 000805 Inlagt PDF-fil: SAFARIs klassifikationssystem CERIF inlagt i SW klassifikationssystem.
105 001228 Inlagt om de nya forskningsråden.
105 030205: Om nya forskningsorganisationen och om SAFARI
105 040501: Lagt in utdrag från forskning.se, med länkar mm.
105 040525: Artikel om kunskap.
105 040616: Artikel om forskarpengar.
105 041214:Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige.
105 041231: Forskningsämnen i statistiken.
105 050430: Planeringsprocesser flyttat till 105 från 70
105 080526: Uppgifter om forskning.se reviderade.
106 Grundskolans Teknik och Hemkunskap.
106991016: Antalet arbetsställen enligt SCBs statistik
106 Kort beskrivning av CPV-koder för näringsverksamheter.
106 010926 kursplaner grundskolan: teknik och hem-och konsumentkunskap.
106b 021231: Ny sida för Företagsstatistik.
106 050430: Länkar
107 Allmänt om undervisning i grundskolans läroplan.
107 991016: Skoldatanätets länkskafferi. Redovisning med nya adresser. Även inlagt på varje område, gamla adresser har tagits bort.
107 001215 Inlagt Sju nationella mål för kulturpolitiken
107 010926 kursplaner grundskolan: allmänt och om ämnen.
107 020128: Innehållsförteckning till Skoldatanätet reviderad.
107 020324: Skoldatanät och länkskafferi, ändringar införda. Ändringar i länkskafferiet införda på alla områden.
107b 021231: Ny sida för Skoldatanätet.
107 030225: Skolverket delat (även på verksamh. A+B)
107 050430: Länkar
108 Grundskolans Samhällskunskap. Samhällsguidens huvudområden.
108 010926 kursplaner grundskolan. samhällsorienterande ämnen, samhällskunskap. Gymnasiet samhällsvetenskapsprogrammet, samhällskunskap
108 020522: pdf-fil om demokrati och välfärd mm
108 050419: Samhällsguiden uppdaterad
108 050430: Länkar
108080512: lagt in förteckning hur samhällsguidens länkar lagts in på områdena.
109 Innehållsförteckning i en bok om filosofins historia.
109 000524 Referat av bok I skuggan av framtiden
109 010605: Inlagt pdf-fil med citat från Russelbok.
109 010605: Inlagt citat från NE:s uppslagsord Filosofi.
109 010910: Utbildningsbeskrivning: Idé- och lärdomshistoria.
109 080515: artiklar om filosofer.

   

   

11-19 Människornas inre verkligheter. Individernas tankar, tycken och psykiska processer o d.
    Individernas viljor påverkar bl a de politiska processerna som leder fram till lagar och förordningar, penningfördelningar o d som i praktiken har stor betydelse för individernas levnadsförhållanden.
    Men individernas viljor är resultat av mycket komplicerade psykiska processer som troligen ofta leder till viljeyttringar som är oförnuftiga. För att kunna vilja på ett förnuftigt sätt måste man ha goda kunskaper om mycket och troligen om mer än människor mestadels har kunskaper om.
    Det är därför det är så viktigt att de politiska planeringarna när det gäller förslag till nya lagar och förordningar etc noga redovisar konsekvenserna för individernas levnadsförhållanden sedda i jämlikhetsperspektiv, dvs konsekvenserna för individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer.
    För att vilja på ett förnuftigt sätt måste idividerna bl a ha riktiga uppfattningar om de stora sammanhangen i världen, något som kan uttryckas som att ha bra livsåskådningar eller bra ideologier. Till ideologierna kan räknas individernas religioner. Hur individernas religioner i själva verket är beskaffade i de enskilda fallen är svårt att få klarhet i.

11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

    

Olika slags beskrivningar :
11-19 Innehåller bl a osorterat som gäller 11-19.
11-19 Hur bör man planera så att alla får ett rikt liv enligt Riodeklarationens krav, samtidigt som jorden vårdas ?
11-19001029. Inlagt om hjärnan
11Kompletterad 5 maj 99 med befolkningens utbildningsnivå.
11 000213 Inlagt: "Nästan var fjärde elev underkänd"
11 030312: Historiekunskaper i skolan
12000115 Inlagt om framtidsvisioner.
12 010107: PC Jersild:Kan man undvika att bli tidsblind?
12 030127: kompletterad.
13 Välfärd och Välfärdsprojektet i socialdepartementet.
13 Kompletterad med artikel om att uppfatta konstverk.
14 Några ord om ideologier. Kompletterat 9 jan 1999
15 001207 Inlagt citat från DN om nobelpristagares studier av minnet.
15 010910: universitet, ämnesbeskrivning.
15 020522: Artiklar om psykologi och socialpsykologi
16 010910: universitet, ämnesbeskrivningar.
17 Brottslighet, missbruk, moral och solidaritet.
17 000524 Referat om etik i bok I skuggan av framtiden.
17 010910: universitet, ämnesbeskrivningar.
17 010924: Terroristdåden i USA den 11 september 2001 och fortsättningen.
17 011108: Våldet beror på den rika världens hyckleri
17 011108: Visst handlar det om islam.
17 020105: Opinonsundersökning om dåden 11 sept 2001.
17 051022: Jersild om forskningsetik och moral.
18-19 050212: Habermas

   

   

2.20-29 Religiösa verksamheter.

    Avdelningarna 20-29 gäller religiösa verksamheter som de framträder i den yttre verkligheten och så som de förmodas vara i människornas inre verkligheter när de rättar in sig efter religionernas officiella dogmer och regler. Religionerna påverkar individernas viljor på ett oklart sätt.
    22-28 gäller de kristna religionerna enligt de för varje samfund gällande tankegångarna och reglerna, men det är inte alldeles givet att individerna ansluter sig till reglerna i de samfund de menar sig tillhöra.
    29 gäller ej kristna religioner, bland vilka hinduism, buddism, judendom och islam samt koreanska, japanska och kinesiska religioner anses omfattade av många.
    Vanligen är i världen religionerna skilda från staternas affärer, men i vissa länder ingår religiösa föreställningar som underlag för statsapparaternas verksamheter, det gäller bl a i vissa länder med islamsk dominans.
    De religiösa verksamheterna kan ses som specialfall av de filosofiska verksamheterna och kan ses som bihang till dessa.

20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d

    

Olika slags beskrivningar :

2 Grundskolans Religionskunskap
2 010926 kursplaner grundskolan och gymnasiet: religionskunskap.
2 080507: samt 20,21,22-28,29, 3, 31, 32, 33,6, 60, 792,793, 794, 795, 7958,7959, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 94, 95, 96, 97, 98, 99. lagt in länkar och skolämnen.+innehållsförteckningar.
21 Innehåll i en bok ”Vad är religion ?”Religiösa sammanslutningar. Inlagt i sept 98.
21 040630: Fundamentalism - modernitetetens motståndare.
21 050109: Varför stoppade inte Gud dödens våg?
21 080514: lagt in artikel "Illusionen om Gud"
22-28 011007 Länkar till hemsidor om Bibeln.
22-28 080514: lagt in artikel "Den kristna konspirationen"
29 080225: +om Islam.

   

   

3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.


31 Statistik, 32 Statsvetenskap och 33 Nationalekonomi.
Dessa avdelningar ska ses som avsedda för vetenskapliga forskningar som på sina olika sätt berör de politiska verksamheterna, och ger underlag för dem, men som i sig själva är opolitiska.


     Olika slags beskrivningar :
31Kompletterad i april 99 med förteckning över SCBs statistik .
31991016: Antalet arbetsställen enligt SCBs statistik. Även inlagt i varje område.
31 000607 Ändring av hänvisningar till SCB
31 020128: Statistiknätet inlag. Statistik inlagt på 7957 och "Verksamheter A och B"
31 030301: Länk till pdf-fil om klassifikationer
31 070605: Lagt in SCBs statistik. Delar inlagda på 102,32,34,61,63,644,647,653,654,656,657,658,69,70,71,72,73 79 7951,7952-7956,7957.
32 Kompletterad den 7 april 99 med föredrag om demokrati.
32 000326. Vägen till Europas förenta stater. En krönika.
32 000423 Motsättningar mellan regioner i Europa och Sverige.
32 000508 Yttrande om demokratiutredningen
32 000615 Svenska partier riskerar utplåning.
32 011007 Pristagare i demokrati
32 030205: Länk till pdf-fil om demokrati, välfärd mm.
32 030226: Demokrati bit för bit
32 050608: Riksrevisionen granskar regeringen.
32 051016: omr32a.pdf
32 080225: + om Islam+artikel.
32 080514: lagt in artiklar om FN-parlament och världsplanering.
32 080516: Om italiens nya högerregering.
33 Kompletterad med innehåll i FN-utredning om världens ekonomi 7 april 99 .
33 010409: Nobelpris i ekonomi
33 010914: Om EMU
33 011010: (Nobel)pris i ekonomi + (Percy Barnevik om globalisering - borttaget)
33 011108: Nya strategier i kampen mot fattigdomen
33 041221: Nobelpris ekonomi.

   

   

34 Lagar och förordningar.
    Nästan alla verksamheter är mer eller mindre reglerade genom lagar och förordningar eller genom penninganslag och bidrag från skattemedel.
    Till undantagen hör, att man får tänka och tycka vad man vill, men man får inte säga vad som helst. Man får trycka nästan allt, med vissa undantag, men framställning och distribution av trycksaker är reglerade genom regler om tryck.
    Lagar och förordningar finns i avdelning 34, där domstolar tolkar lagarna. Av lagar och förordningar framgår vad man får och inte får göra, vad man skall och bör och inte skall och inte bör.
    Som lagar gäller också föreskrifter i internationella överenskommelser som svenska staten gått med på. Till sådana hör överenskommelser som gjorts i samband med Sveriges inträde i Europeiska Unionen, EU, 1 januari 1995. Inträdet i EU innebär bl a, att svenskarna måste foga sig i EU-reglerna.
    Kommunerna har egen beskattningsrätt, men vad de ska göra med skattepengarna bestäms i svensk lag.
    De svenska lagarna och förordningarna finns samlade i en årligen reviderad, nära en dm tjock lagbok med fin stil och tunna blad. Sannolikt har bara några få procent av svenskarna någonsin tagit i en sådan lagbok. Ändå klarar de flesta att leva innanför de ramar lagboken ställer upp.


     Olika slags beskrivningar :
34 ( Kompletterad 9 april 99 med Amsterdamfördraget i EU - borttaget)
34 011007 Om personuppgiftslagen, PuL.
34 020207: Lagrummet. Myndigheter: författningssamlingar.
34 020414: inlagt två artiklar om inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.Amsterdamfördrag borttaget.
34 021216+ 021231: Nytt om departement. Justitie.
34 080225: reviderad.
34+ 080225:Revideringar från 34 och uppåt gäller bl a regeringens verksamheter. Ibland kompletterade med nya artiklar.

   

   

35 Offentlig politisk förvaltning.
    Hit hör i första hand de demokratiskt valda församlingarnas verksamheter, i riksdagen och kommunfullmäktige etc och numera även i de demokratiska församlingarna i EU. Verksamheter i FN hör i viss mån hit. I andra hand hör hit verksamheterna i de demokratiska församlingarnas verkställande politiska organ, dvs regeringen och kommunstyrelserna etc.
    Vanligen är det så att regeringen ger förslag till riksdagen på underlag av offentliga utredningar o d i 36-39. I riksdagen kompletterar oppositionspartierna med sina egna utredningar och med sina egna tolkningar av de offentliga utredningarna.
    Riksdagen stiftar lagar och fördelar skattemedel och delegerar till regeringen att utfärda förordningar.

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)


     Olika slags beskrivningar :
351 Riksdagens utskott. Statsbudgetens utgiftsområden. Budget 1999.
351 Innehåll i Riksdagens websida inlagt 5 feb 99.
351Uppgifter om Riksdagen kompletterade den 20 mar 99.
351 010519 Riksdagen, reviderad.
351 031211: ny adresslista.
353 Regeringsdepartementens ansvarsområden.
353Uppgifter om Regeringen kompletterade den 20 mars 99.
353 Kompleterad den 28 mars 99 med hänvisningar till sammanfattningar om departement.
353 991021: Ändringar av statsråd i regeringen noterade.
353 001004 . Justitieministern slutat. Politikområden inlagda
353 001015. Pressmedelande om regeringsombildning
353001020. Inlagt pdf-fil med statsbudget 2001.
353 010311: Statsrådens ansvarsområden, ny lista.
353 010918: Regeringsförklaringen 010918.
353 020116: Nya ministrar.
353 020528: Årsbok om EU. SW-version.pdf. Delar inlagda på: 32, 33, 34, 61, 63, 64, 641, 644, 6525, 653, 654, 656, 657, 658, 70, 71, 7951, 7952-, 7957.
353 021021 Ny regering
353 021206: Ny regering.
353 021210: Nytt om departement. Om alla dep.
353 021215: Nytt om departement. Alla + utrikes.
353 031003: Ny regering
353 041021: Ny regering
353 060115: reviderad
353080225: reviderad.
353 080225: Om den nya regeringen. Länkar 353g+ 353g01-353g19 om nya regeringen. Samtidigt har införts länkar om den gamla s-regeringen: 34b+353h+61b+62b+63b+644b+647d+651b+6525-6529d+ +653b+654b+656b+657b+658h+66-68b+70b+71b+ +7951b+7952-7956b+7957c+796-799b+91c.
354 Kompletterat den 15 mars 99 med uppgifter om EU, Europaparlamentet och FN.
354 001209 Adresser om EU
354 010712: Inlagt om svenskt orförandeskap i EU första halvåret 2001
354 021110: FN om ekonomisk och social utveckling och globalisering.

   

   

36-39 Politiska krav och politisk planering.
Det uppstår ideligen behov av att ändra lagar och förordningar. Folkets önskemål kanaliseras genom de politiska partierna. De borde hålla igång planeringar som underlag för krav i riksdagen och i de demokratiskt valda kommunala församlingarna, men partiernas planeringar är mycket outvecklade och har stora brister.
    Partiernas verksamheter hör hemma i 36-39, som gäller politiska planeringar, dvs gäller utredningar om vad man bör vilja, och det med hänsyn till individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och indvidernas fysiska och sociala miljöer.
    Statens offentliga utredningar görs vanligen med syfte att ge underlag för politiska beslut och kan då räknas hit. Utredningarna redovisar dock sällan på lämpligaste sätt konsekvenserna av de förslag till åtgärder utredningarna kommer fram till. Konsekvenserna för individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, sedda i jämlikhetsperspektiv borde redovisas.

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d


     Olika slags beskrivningar :
36-39 Kompletterat den 15 mars 99 med länkar om EU och EMU.
36-39 Referat av 2 skrifter om EMU. Okt 99
36-39 001210 DNdebatt
36-39 001228 Kritik av s-partiprogramförslag
36-39 010106 Inlagt SOU 2000+ länkar till partier
36-39 010309: PDF-fil: kommentarer till partiprogram.
36-39 010427: Moderaternas politik
36-39 010809 Tal om EU och EMU+ länk yelah
36-39 011007 Länk till Palmecenter
36-39 020115: Länkar till SOU hos departementen
36-39 020210: en pdf-fil med innehållsförteckningar till partiprogrammen som de är 020210
36-39 020213 länk till en lättläst version av socialdemokraternas partiprogram.
36-39 020401: S Wibe om Argentina.
36-39020512: 36-39e.pdf inlagd
36-39 020606: pdf-fil omr 36-39e.pdf kompletterad med sid 175-177.
36-39f 021231 Ny sida för EU och EMU.
36-39 030214: v-partiet + sou 2002
36-39 030315: Länkar om EMU
36-39 030409: Bok om EMU
36-39 050610: omr36-39h.pdf och länk till folkomröstning
36-39 051016: omr36-39i.pdf
36-39 060114: Inlagt omr 36-39j om LO och moderaterna
36-39 060813: Inlagt 36-39k, 36-39l, 36-39m, 36-39n
36-39 060921: lagt in 36-39o.pdf
36-39 061023: 36-39p.pdf
36-39 070317: omr36-39q.pdf, omr40ze.pdf
36-39 070328: omr36-39r.pdf
36-39 070514: omr36-39s.pdf
36-39 080203: Lagt in omr 36-39t.pdf
36-39 080404: 36-39t fått tillägg med hushållsbudget 20008.
36-39 080528: 36-39u.pdf inlagd.
36-39 081108: 36-39v.pdf+ 36-39x.pdf +36-39xbudgets.pdf + 36-39xbudgetmp.pdf +36-39xbudgetv.pdf inlagda
38 001105 Ett öppet brev till regeringen från Svenska kyrkans centralstyrelse om utvecklingssamarbetet och den sociala och ekonomiska utvecklingen.

   

   

4. 40-49 Sambandsforskningsverksamheter.

Avdelningarna 40-49 är avsedda för undersökningar om samband mellan olika verksamheter, bl a till hjälp för de politiska planeringarna i 36-39. Denna sambandsforskning är dock ännu tämligen outvecklad, men är av betydelse om man vill att de politiska besluten skall vara förnuftiga.


     Olika slags beskrivningar :
4 Samband mellan verksamheter. Verksamheter enligt statistik. Bilder som visar samband.
4 070208: Justerad.
4 080511: samt 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-19,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 34, 35, 351, 352, 353, 354, 36-39, 36, 37, 38, 39, 40, lagt in länkar, och gjort innehåll till sidorna. Därmed alla sidor reviderade.
40 Ny sida "Systemvetenskap"inlagd den 15 mars 99.
40,41-49 000608 Tillägg om infostruktur
40 011231: En pdf-fil på 17 sidor: Infrastruktur för information.
40 011231: En pdf-fil på 23 sidor med ett sammandrag om samhällsplaneringens problem.
40 011231: En pdf-fil med 51 sidor: Samhällsplaneringens problem.
40 011231: En pdf-fil på 59 sidor : Klassifikationssystemet för verksamheter.
40 011231: En pdf-fil på 72 sidor : Den mjuka infostrukturen.
40 011231: pdf-fil på 42 sidor: Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna även ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell.
020325 : omr01d.pdf och omr01g.pdf : På SverigeDirekt förts in på omr63 tidigare bortfallna : Svenska FAO-kommittén, Statens utsädeskontroll, Gentekniknämnden, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Statens jordbruksverk, Jordbrukstekniska institutet JTI , Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, på omr656 tidigare bortfallna : Fartygsuttagningskommissionen FUK, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande NTF, Rikstrafiken, Sjöhistoriska samfundet, Svenska vägföreningen, Sveriges redarförening, Tullverket, Vänerns seglationsstyrelse, Järnvägsinspektionen, Svenska Lagerhus AB, Rederinämnden.
40 020606; en pdf-fil Sven Wimnell 020606: Den mjuka infostrukturen.
40 021231: Kompletterad, mjuk infostruktur.
40 030120: Kompletterad med läroplan och Vad informera om.
40 031020: Länk om mjuk/ hård infostruktur: http://www.wimnell.com/omr40b.pdf
40 031105: Länk:Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt: http://www.wimnell.com/omr40c.pdf
40 031205 Ny länk http://www.wimnell.com/omr40d.pdf om klassifikationssystemet.
40 031231: Sammanfattningen "omr40d.pdf" kompletterad med tillägg.
40 040308:Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen.
40 040430: Utbildningar i systemvetenskap förnyats. Samt inlagt sammanställning om utbildningar vid universitet och högskolor.
40 041114: Sammanställning 041112 om samhällsplaneringens problem.
40 041214: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige.
40 050109: SABsystemet och SAB-ämnen inlagda i SW-systemet. 40i.pdf
40 050109: Forskningsämnen. 40j.html
40 050115: Termer ur MeSH , 40k.
40 050115: Databaser .40l.
40 050121: omr40m.pdf sverige.se ersätter SverigeDirekt.
40050121: omr40g.pdf ändrad 050121.
40 050123: Ett inlägg om regeringens hemsida.
40 050206: 40n.pdf CPV-koder.
40 050206: 40o.pdf CPV-koder i SW-system.
40 050206: 40p.pdf CPV-koder, kortat i SW-system.
40 050206: 40q.pdf SNI2000 i SW-systemet.
40 050206: 40r.pdf SSYK 96 i SW-systemet.
40 050206: 40s.pdf SUN i SW-systemet.
40 050206: 40t.pdf LIBRIS/SAB, sverige.se, forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen, SSYK yrken, SUN, i SW-systemet.
40 050227: omr40u.pdf Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
40 050403: omr40v.pdf Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
40 050403: omr40vb.pdf 040505: Ny gymnasieskola.
40 050411: omr40m.pdf sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide.
40 050430: omr40x Klassifikation för museer
41-49 050113: Samordningsproblem.
40 051106; Inlagt omr 40z Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.Vad göra ?
40 051109: tillägg på omr40z.pdf
40 051120: inlagt omr40za.pdf om välfärd
40 050610: omr40y.pdf har fått tillägg 050610
40 060114: inlagt omr40zb.pdf om trender och prognoser
40 060114: inlagt omr36-39j.pdf om LO och moderaterna
40 060127: inlagt omr40zc om kriser mm
40 060220. omr40h.pdf kompletterad
40 060224. omr40zd.pdf inlagd
40 060316+060326: omr36-9k.pdf
40 060327: omr36-39l.pdf
40 060408 omr36-39m,pdf
40 060525: omr40h.pdf kompletterad
40 060813: Inlagt 36-39n
40 060921: lagt in 36-39o
40 061023: 36-39p.pdf
40 070217: omr36-39q.pdf, omr40ze.pdf
40 070328: omr 36-39r.pdf
40 070514: omr36-39s.pdf
40 080213 lagt in omr93c.pdf , omr36-39t.pdf, omr40zf.pdf,omr71f.pdf
40 080427:lagt in 102h.pdf, länkkatalog + 102i.html ämneskattaloger 1999.
40 080518: lagt in omr353i.pdf:myndigheter mm + omr40mc.pdf: sverige.se+ 080522:omr353j.html myndigheter fördelade på SWområden.
40 080524: kompletterad med myndigheer under departementen.
40 080528: 36-39u.pdf inlagd.
40 081108: 36-39v.pdf+ 36-39x.pdf +36-39xbudgets.pdf + 36-39xbudgetmp.pdf +36-39xbudgetv.pdf inlagda
40 081231: omr40zf kompletterad.

   

   

5. 50-59 Naturforskning.

    De här verksamheterna gäller s k grundforskning. Tillämpningar i det praktiska livet av de framforskade rönen sker i avdelningarna 60-69 om ekonomiska verksamheter.
    Matematik, 51, förs enligt tradition till naturforskningen. Avdelningen astronomi, 52, gäller universum med bl a vårt planetsystem och jorden sedd som planet. Avdelningen har nära kontakt med verksamheterna i 53 om fysik, där bl a materiens minsta delar, kvarkar od, studeras. Fysik har nära samband med verksamheterna om kemi i 54.
    Avdelning 55 gäller geologi, meterologi, hydrologi od, dvs gäller jordens uppbyggnad och rymden närmast däromkring. Här undersöks bl a klimat, tillgångar på vatten, olja, mineraler etc som är av ekonomisk betydelse för människorna. Utnyttjandet av tillgångarna sker genom verksamheter i avdelning 6.
    Avdelning 56 gäller forskning kring utdöda växter och djur, paleontologi, och arkeologi o d. Avdelningarna 57-59 gäller forskningar kring det levande, i 58 växtvärlden och i 59 djurvärlden. I 57 gäller verksamheterna sådant som är gemensamt för det levande, bl a forskningar om gener, ärftlighet, celler etc. Här också forskningar om ekologi. Grundforskningar om människan sker i viss utsträckning i avdelning 61 i anslutning till tillämpningar inom sjukvården. Vissa rön tillämpas i verksamheterna 63 om jordbruk, djurhållning, jakt och fiske, praktisk naturvård o d.

5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi


     Olika slags beskrivningar :
5 Grundskolans ämnen Matematik, Fysik, Kemi och Biologi.
5 Innehåller bl a osorterat som gäller 50-59.
5 010926 kursplaner grundskolan: naturorienterande ämnen, fysik, kemi, biologi. Gymnasiet: naturvetenskapsprogrammet, naturkunskp, matematik.
5 080505: samt 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59: lagt in länkar+skolämnen.
51 020607: Artikel om matematikundervisning.
52 030214: Universums ålder.
52 030327: Astronomins historia.
53 010409: Nobelpris i fysik
53 0110101. Nobelpriset i fysik.
53 041221: Nobelpris fysik
54 010409: Nobelpris i kemi
54 0110101. Nobelpriset i kemi.
54 041221: Nobelpris kemi.
55 001210 DNvader
57 010409: Nobelpris i medicin
57 0110101. Nobelpriset i fysiologi/ medicin.
57 041221: Nobelpris medicin.

   

   

6. 60-69 Ekonomiska verksamheter.

    Alla verksamheterna här bygger på rön inom naturforskningen.

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
På omr6 inlagt :050430:Kursplaner grundskola teknik o hemkunskap


   


61 Hälso-och sjukvård od.
    Avdelning 61 gäller i första hand människokroppen och dess vård i friskt och sjukt tillstånd och verksamheter med anknytning till det, bl a räddningstjänst, hygienkontroller, begravningsverksamheter o d. I avdelningen ingår också veterinärverksamheter.
    Anläggningar och utrustningar som behövs för verksamheterna konstrueras i 62, formges med hänsyn till estetik, social miljö od i 7 och tillverkas i 66-69. Läkemedelsforskning kan anses ingå i 61. Läkemedelsindustrin finns i 66.Tillverkning av läkemedel i liten skala kan förekomma i 61.

610 Allmänt.
611 Människans anatomi. 612 Fysiologi.
613 Medicinska råd om enskild hygien.
614 Offentliga hygienverksamheter, räddning, sjukvårdsorganisation o d.
615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård, fysikalisk terapi o d.
615A Farmakologi, läkemedelsforkning. 615 B Allmänna sjukvårdverksamheter. 615 C Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård, utom läkare. 615 D Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska vårdavd., barnavd., långvård o d 615 E Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av utvecklingsstörda, utom läkare. 615 F Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik och fysiklisk terapi o d. 615 G Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 Läkarverksamheter o d av läkare, operationsassistenter o d
616 Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar, infektionssjukdomar o d. 616 A Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d. 616 B Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) . 6161 Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.). 6162 Andningsorganens sjukdomar. 6163 Matsmältningsorganen sjukdomar. 6164 Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, lymfatiska system o d. 6165 Hudsjukdomar. Dermatologi. 6166 Urogenitala systemets sjukdomar, urologi. 6167 Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala sjukdomar. 6168 Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi. Psykiatri. 6169 Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma sjukdomar.
617 Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d. 6171/6175 Kirurgiläkare. 6176 Tandläkare. 6177/6178 Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik. Otorinolaryngologi. 6179 Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård av nyfödda o d
619 Veterinärverksamheter o d

    

Olika slags beskrivningar :

61 Folkhälsorapport från socialstyrelsen.
61Kompletterade den 28 mars 99 med uppgifter från social-och jordbruksdepartementen.
61 010331: Folkhälsorapport 2001 ersätter rapport 1997.
61 010409: Nobelpris i medicin
61 010909 SBU: alkohol- och narkotikaproblem
61 011107: Ett program om hälsa i världen.
61 020115: Mål för folkhälsa. SOU
61 020429: på slutet några nya länkar
61 021206: Nytt om departement. Del social (sjukvård), del jordbruk.
61 030312: Folkhälsomöte.
61 051016: omr61a.pdf
61 080503: Länkar inlagda
61 080512: lagt in artikel om sjukvård för papperslösa.

   

   

62 Ingenjörsverksamheter.
    Avdelning 62 gäller utforskning av lämpliga sätt att tillämpa naturforskningens rön ifråga om döda ting och innehåller bl a verksamheter som tänker ut konstruktioner av föremål och byggnader och anläggningar, som sedan tillverkas inom industrierna, 66-68, och i byggnadsbranschen, 69. Formgivning med hänsyn till estetik o d ingår i verksamheterna i avdelning 7.

620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, elektroteknik, mekanisk teknologi. 6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 6212 Hydraulisk energi, vattenkraft. 6213El- och telekonstruktion o d, elektronik. 6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od. 6216 Maskiner o d för lagring o transport av gaser o vätskor. 6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, verktygsmaskiner. 6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, dragning, värmebehandling, ytbehandling, sammanfogning, lödning, limning. 6218 Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, transportdon, fästelement, smörjning. 6219 Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.

622 Gruvkonstruktioner o d. 623 Militärkonstruktioner . 624 Konstruktion av byggnader o d. 625 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, gator, vägar o d.626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för jordbruk, fiske. 627 Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, dammar. 628 Hygienkonstruktioner, vatten och avlopp, belysning o d. 629 Transportmedelskonstruktion o d.


   

     Olika slags beskrivningar :
62 020517: Teknik och IT
62 021231: Nytt om departement. Näring (forskning).
62 030202: it-plattform
62 080504: samt 66-68,641-642,643,644,645,646,648,649,651,6525,653,654 länkar inlagda.
62 080505: samt 66-68, 69: lagt in skolämnen.
62 080515: om elbilar.

   

   

63 Biologisk produktion o d.
    Här används marken för odling och används tama och vilda djur på olika sätt. Användning av djur för sport och underhållning ingår i 79. Maskiner och anläggningar o d för verksamheterna konstrueras i 62 och tillverkas i 66-69. Producerade produkter går till 64 och tillverkning i 66-69.

630 Allmänt. 631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi. 632 Växtsjukdomar, växtförädling o d. 633Växtodling (åkerbruk ) o d. 634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling. 635 Trädgårdsodling o d. 636 Djurhållning. 637 Djurprodukter. 638 Biodling, silkesodling o d. 639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.

    

Olika slags beskrivningar :

63Kompletterade den 28 mars 99 med uppgifter från jordbruksdepartementet.
63 001218 Inlagt länk till Miljöhusesyn
63 010506: artikel om skogarna i Världen och i Sverige
63 021206: Nytt om departement. Jordbruk, del näring.
63 080515: artikel om skogen.

   

   

64 Hushållsverksamheter, energi- och hygienförsörjning o d.
    Föremål, maskiner, byggnader och anläggningar o d för verksamheterna konstrueras i 62 och tillverkas i 66-69. I 64 är det fråga om användning av den utrustning som finns för verksamheterna.
    Det är fråga om användning av bostäder av olika slag, hotell, restauranger od, användning av stora och små anläggningar för värme-och kraftförsörjning, bl a kärnkraftverk, ventilation, avfallshantering o d, användning av utrustningar och anläggningar för tvätt och rengöring, bad, kroppsvård o d.

641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.


     Olika slags beskrivningar :
641-642 001228 Länk till ätstörningsjouren.
641 -642: 021114: FN om hungersnöd.
641-642 031210: ny länk om mat och hälsa.
641-642 060517: länk till bra skolmat.
643 020115: Innehåll till SOU om Hemlöshet.
644Kompletterade den 28 mars 99 med uppgifter från näringsdepartementet.
644Kompletterad med energimyndigheten och KSU den 6 april 99.
644 021216: Nytt om departement. Näring (energi).
644 030210: sopsortering
644 030218: sopsortering
644+647: 080225: reviderade.
644 080411: Inlagt om Energimyndigheten och Kärnkraftinspektionen.
645 001210 DNkonsument
645 001228 KO om säkerhet för barn.
645 030204: Mobiltelefoner
647 Kompletterad med hushållsbudgetar 16jan99.
647 Reviderad och kompletterad den 3 april 99 med nya levnadskostnader.
647 991208: Kompletterad med länk till Constellator.
647 000302 Hushållskostnader uppdaterade till 2000. (000308 Summakostnader rättade.) Länkadresser kontrollerade.
647 001210 DNbostad
647 010124: Inlagt hushållskostnader för 2001
647 010303: Kompletterat hushållskostnaderna.
647 020126: Hyror 2002.
647 020326: Hushållsbudgetar uppdaterade.
647 021216: Nyt om departement. Justitie (konsument).
647 030202: it-plattform
647 030221: hushållsbudgetar mm
647 041028: Kostnader för datorer.
647 060930: hushållskostnader mm 647c.pdf
647 080404: revidering hushållsbudget, hyresgästföreningen, viillaägarna.
647 080501: hyresförslag SOU+länkar.
649 030224: Hemhjälp åt gamla
649 080505: lagt in länkar+hemkunskap.

   

   

65 Administration, distribution, kommunikation o d.
    Här ingår drift av utrustningar och anläggningar som konstruerats i 62, formgetts i 7 och tillverkats i 66-69.
651: kontorsverksamheter o d, datoranvänsning.
652: verksamheter i offentliga förvaltningar o d, som verkställer i avdelning 3 politiskt fattade beslut om åtgärder, bl a militära verksamheter.
653: handelsverksamheter, parti- och detaljhandel, export och import.
654: telekommunikationsverksamheter. Här ingår bl a kommunikationssatelliter, rundradio- och TV- sändningar, men inte programverksamhet i radio-TV.
655: förlagsverksamhet o d.
656: transportverksamheter o d , tullverksamheter, passpolis, post, trafiksäkerhetsarbete etc. Här in- går drift av vägnät, farleder, hamnar flygplatser, flygleder etc.
657: penningverksamheter o d, bank, börs, försäkring, beräkning av skatter
658: företagsekonomiska verksamheter. Här ingår bl a de centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas verksamheter, arbetarskyddsverksamheter och arbetsförmedling.
659: marknadsföringsverksamheter o d.

    De olika verksamheterna i 65 överlappar varandra och överlappar verksamheter utanför 65. Kontorsarbete i 651 förekommer i alla branscher, i 651 avses verksamheter i allmänhet.
    I de civila offentliga verksamheterna i 652 ingår sådana som är gemensamma för offenliga verksamheter och särskilda sådana i den mån de inte ingår i andra områden.
    Offenliga sjukvårdsverksamheter t ex ingår i 61. Vägverket, sjöfartsverket, luftfartsverket mm ingår i 656. Kommunförbundet och landstingsförbunden torde bäst höra hemma i 652.
    I de militära verksamheterna i 652 ingår bl a telekommunikationsverksamheter och transportverksamheter som är speciella för de militära verksamheterna.
    I transportverksamheter i 656 ingår bl a navigationssystem o d som bygger på telekommunikationer. Räddningstjänstens transporter ingår i 61.


     Olika slags beskrivningar :
651och 654, 656, 658 kompletterade den 20 mars 99 med uppgifter från näringsdepartementet.
651 021219: Nytt om departement. Näring (IT).
651 +6525-6529+653+654+656+657+658: 080225.reviderade.
652 delad till 6520-6524 och 6525-6529 14feb99
6520- 030127: Direktiv till utredning om stat-landsting-kommuner.
6520- 030329: Årsbok för Sveriges kommuner 2003
6520 030419: Om 24-timmarsmyndigheter.
6520 050117 : SverigeDirekt ersatt med sverige.se
6520- 050220: SverigeDirekt ändrat till sverige.se
6520 080501: länkar inlagda-
6520-6524 080514: Landet stöps om
6520-6524 080518: om nedläggning av sverige.se +lagt in 353i.pdf+40mc.pdf
6525- -6529 kompletterad den 21 mars 99 med uppgifter från försvarsdepartementet.
6525Kompletterad med artikel av försvarsministern 21 maj 99.
6525-Kompletterad med NATO den 9 april 99.
6525- 010409: Nobelpris, fred
6525 011012 Nobelpris i fred.
6525 011108: Krig leder alltid till fattigdom.
6525 021205: Nytt om departement. Försvar.
6525- 030119: Israel-Palestina-konflikten
6525- 030205: Om ett Irak-krig.
6525- 030214: två artiklar om USA.
6525 031010: Databas om väpnade konflikter.
6525- 031210: Fredspriset 2003.
6525- 040113: Om Palestina och Israel.
6525 040117: ÖB-artikel om försvaret.
6525 041215: Försvarsprop 1999/2000 borttagen ,prop 2004/2005 inlagd.
6525- 041221: Nobelpris fred.
6525-6529 080516: Om försvaret.
653 Kompletterad den 21 mars 99 med uppgifter från utrikesdepartementet.
653 001210 DNkopoch salj
653 021210: Nytt om departement. Del utrikes (handel).
653 080408: Exportrådetinlagt.
654 000408 Pressmeddelande om IT-proposition
654 010415: IT-kommissionens skrivelse till regeringen 010320 med förslag på 101, 102, 61, 653, 658, 71, 73, 7957 och 90
654 010910: Internetombudsmannen.
654 020517: IT-kommissionen: Vision 2011. Delar även på 12, 61, 64, 651, 652, 653, 656, 658, 70, 7914, 7957, 90.
654 021219: Nytt om departement. Näring (IT, tele).
654 080407: .se stiftelse för Internet.
655 020408: Läromedel och förlag inlagda
655 080516: artikel om Bonniers bokförlag.
656 001210 DNresor
656 021219: Nytt om departement. Näring (transporter).
656 080503: Länkar inlagda
657 Kompletterad den 26 mars 99 med uppgifter från finans- och socialdepartementen.
657 001210 DNekonomi
657 010214: Lagt in Stockholmsbörsens branschsystem.
657 010402: Försäkringskassan
657 010429: Stockholmsbörsen ändrat adress.
657 021206: Nytt om departement. Finans.
657 061003: börsen utökad.
657 080503: Länkar inlagda.
657 080516: Om a-kassa.
657 080518: artikel om kapitalism, USA,Kina mm.
657 080604: Artikel om börsen reviderad. Artikel om kapitalism.
658 Arbetsförmedlingens platsbank inlagd 25 nov98. Delar inlagda på 102, 108, 2, 31,34, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 63, 641-642, 644, 646, 647, 648, 649, 65, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 66-68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75-77, 78, 792, 793, 7951, 7955, 7957, 796-799, 80, 907.
658 Kompletterat den 16 mars 99 med regler för arbetslösa.
658 Kompletterad med fackföreningar den 4 april 99.
658 990920: LÄNSARBETSNÄMNDEN I SÖDERMANLAND: Nyttiga framtidsadresser. en lista med adresser på svenska hemsidor som handlar om dagens och morgondagens arbetsmarknad, om framtiden och samhällstrender.
658991231 Inlagt om Näringsdepartementets tillväxtpolitik.
658 000512 Indikatorer inom åtta områden som påverkar ekonomisk tillväxt.
658 001117: Borttaget "Vad gäller för dig som är arbetslös". Inlagt: Pressmeddelande 001109 från AMS om Arbetslösheten oktober 00.
658 001210 DNjobb
658 010107: Från Arbetsmiljöverket
658 010329: SAF och Industriförbundet gått ihop i Svenskt Näringsliv
658 010419: Arbetarskyddsstyrelen och Yrkesinspektionen har gått samman till Arbetsmiljöverket.
658 010601: Pressmeddelande från Näringsdepartementet
658 011014: En pdf-fil om samhällsplanering och företagsplanering.
658 020115: Hälsa i arbetslivet. SOU
658 020126: AMS-statistik.
658 021216: Nytt om departement. Näring.
658 021231: Nytt om departement. Näring (komplettering).
658c 021231: Ny och nytt om departement. Ny sida med delar av näring.
658 040113: artikel om arbetskraft.
658 040309: Fackförbund 2004. Antal medlemmar.
658 040315: Svenskt Näringsliv. Medlemmar 2004.
658 041219: Näringslivets uppförandekod.
658 041220: Svenska lagar för arbete i Sverige.
658 060312; reviderad
658 080225: 658c och 658d borttagna.
658 080315: stor revidering+omr658e.pdf omr658f.pdf
658 080401: artikel om välfärsarbetare+Nutek.
658 080414: artikel: Värna svenska modellen.
658 080503: Länkar inlagda.
658 080512: lagt in artiklar om jobb o d enligt förteckning där.
659 020220: notis om pr-verksamhet
659 080515: artikel om reklam.

   

   

66-69 Tillverkning av varor och byggnader och anläggningar.
    Varorna och anläggningarna konstrueras i 62 med hänsyn till materiella förhållanden och formges i 7 med hänsyn till påverkan på psyken och med hänsyn till de sociala miljöerna. Råvaror kommer från 63 och gruvor o d i 67, och till en del från avfallsskötarna i 64.
    Varorna och anläggningarna används på olika sätt i verksamheterna 10-99.
    I 66 ingår tillverkning i industriell skala av livsmedel, drycker, njutningsmedel, läkemedel o d, som i mindre skala kan ske i 63-64 när det gäller livsmedel o d, och i 61 när det gäller läkemedel. Tillverkning av konstnärers föremål sker i 7.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar


     Olika slags beskrivningar :
66-68 021231: Nytt om departement. Näring (industri).
66-68 031206: länkar till träindustrier och trä .
69 030202: it-plattform
69 030222: två artiklar om bostadsbygge

   

   

7. 70-99 Kulturella verksamheter.

    Det gemensamma för dessa verksamheter är, att de har som avsikt att påverka psyken, eget eller andras.
    Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevelser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78 gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.
    Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller formgivning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga värden.
    I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus och anläggningar ingår i avdelning 69.
    Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen och lekar i 791-794. Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av teater o d.
    Avdelning 795 gäller sociala verksamheter, dvs i första hand vardaglig samvaro i vid mening mellan människor och samvaro i uppfostrande syfte o d, bl a bland ungdomar och kriminella. Här bl a verksamheter rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade, barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En del vardagliga beteenden ingår i 791-794.
    Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter, som ju har till syfte att påverka psyken.
    Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.
    Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

   


7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur.


     Olika slags beskrivningar :
7 Grundskolans ämnen Slöjd, Bild, Musik och Idrott och hälsa.
7Innehåller bl a osorterat som gäller 70-79 (90).
7 010926 kursplaner grundskolan: slöjd, bild, musik, idrott och hälsa. Gymnasiet: estetiska programmet, medieprogrammet, barn-och fritidsprogrammet, estetisk verksamhet, idrott och hälsa.
70 Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
70 Planeringsprocesser: samspel mellan inre verkligheter i demokratiska förändringsprocesser.
70 Något om Kulturnät Sverige.
70Innehåller bl a osorterat som gäller 70-79 (80-99).
70 Kompletterad den 27 mars 99 med uppgifter från kulturdepartementet.
70 991210: Kompletterad med EUstöd till svensk kultur .
70 001210 DNkultur
70 001215 Inlagt hänvisning till 107 och rättat 13 till 103
70 010913: Kulturrådets omvärldsanalys 2001 mm.
70 011108: Kulturbegrepp.
70 021206: Nytt om departement. Kultur.
70050430: Agenda 21+planeringsprocesser bortflyttade
70 +71+72+73: 080225: reviderade. 73 artikel om museer.
70 080505: samt 74,75-77,78,796-799: lagt in länkar+skolämnen.

   

   

71-78 Fysiska miljöer .
71 Övergripande planering av fysiska miljöer
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik ( konserter o d 792)


     Olika slags beskrivningar :
71 Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design i prop 1997/98:117.
71 Miljömål enligt regeringens prop 97/98:145.
71 Det svenska miljönätets uppbyggnad.
71Kompletterad den 28 mars 99 med uppgifter från miljö-, kultur-, närings-, jorbruksdepartementen mm
71 Svenska miljönätet har gjort nya adresser, och de nya är införda i början av oktober 99.
71 991210: Kompletterad med de vilda djurens historia i Sverige.
71 991210: Kompletterad med Dödsstöten för landsortssverige.
71 020207: Bygglagen.
71 020417: Föreningen för samhällsplanering: utbildning och förening.
71 021110: SAFARI skall ersättas av www.forskning.se + agenda om staden
71 021206: Nytt om departement. Miljö, del näring.
71 030201: Medborgarinflytande, databaser
71 030309: Mobiltelefonmaster.
71 030404: Rapport: Fysisk planering i det digitala samhället.
71 041024: Länk till Arkitektutbildningar och dagens byggproblem.
71 041227: Mona Sahlin om planering.
71 041227: Fysisk planering i det... kapitel 1+2
71 060930: arkitektutbildningar
71 061222: Länk till ombyggnad av järnväg i Strängnäs.
71 080225: länk 71f.pdf om planering.
71 080315: Vi behöver en samsyn om staden. Stadsplanering.
71 081112: omr71g.pdf
72 030202: it-plattform
73 010409: Nobelmuseet
74 020523: Artikel om industridesign.
75-77 020523: Artikel om grafisk design.

   

   

79 Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer o verksamheter. Undervisning. Sport
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer
7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

796/799 Sport, idrott o d.


     Olika slags beskrivningar :
79 Beteenden, sociala verksamheter och sociala miljöer.
791 Delad 16jan99: 7911-7913 och 7914-7919
7911-7913 080516: Artikel om antropologi
7914- 020402: inlagt om våld i TV.
7914 050430: omr7914b om hörsel.
7914-7919 080514: lagt in "Smalare programutbud förfuskar public service"
7914-7919 080516+18: artiklar om TV.
792 080516: Om teater.
794 010121: Artikel från folkhälsoinstitutet om spelberoende
794 041208: TV-spelberoende.
795 Social rapport 1997 från socialstyrelsen.
795 Välfärdsutvecklingen 1975-95 från SCB.
795 Läget i världen. Från FN.
795 Kompletterad den 27 mars 99 med uppgifter från socialdepartementet.
795 020115: Välfärdsbokslut för 1990-talet. SOU
795 020519: pdf-fil om demokrati och välfärd mm
795 021206: Nytt om departement. Social.
795 030329: Föreningslivet i Sverige. Välfärdsundersökning
795 040505: Artikel om kriminalitet och kriminalvård.
795 +7951+7952-7956+7957+796-799 reviderade 080225
7951 Innehåll i böcker om sociologi. 9jan 1999. Artikel om socialtjänsten inlagd 27 jan 99.
7951 Kompletterad 31 mars 99 med Barnombudsman o Handikappombudsman
7951 010112: Inlagt från Socialstyrelsens hemsida
7951 020326: Socialbidrag uppdaterat.
7951 030221: socialbidrag
7951 060309: reviderad
7951 080401: stor revidering.
7951 080514: Artikel om jämlikhet.
7952-7956: 010106 Inlagt länkar till KRIS mm
7952- 7956: 010423: Demonstranter och polis i Malmö
7952 010809 KRIS reviderad
7952- 020416: inlagt tre artiklar om polis
7952- 020519: Artikel om behandling av unga brottslingar.
7952- 021210+ 021231: Nytt om departement. Justitie, utrikes, näring.
7952- 030204: Polisutbildning
7952- 040504: 2 artiklar om svensk välfärd.
7952-7956 080401: stor revidering +omr 7952-7956c.pdf+ omr7952-7956d.pdf
7952-7956 080514: Artikel om jämlikhet.
7957 Information om gymnasieskolan 10+11 nov 98. Utbildningsprogram inlagda i omr. 108, 5, 61, 62, 63, 64 (641-642, 644), 65, 66-68, 69,7. Kärnämnen inlagda i omr. 108,2,5,7,8.
7957 Utbildningar vid universitet och högskolor enligt Högskoleverket. (13nov98). Utbildningar inlagda även i omr. 101, 102, 108, 109, 11-19, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 31, 32, 33, 34, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 641-642, 643, 644, 647, 65, 651, 652 , 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75-77, 78, 79, 791, 792, 793, 7951, 7957, 796-799, 8, 90, 91, 93-99.
7957 Forskningsämnen enligt SCBs statistik inlagda den 12 feb 1999 på 109, 11-19, 2, 31, 32, 33, 34, 4, 61, 62, 63, 64, 658, 70, 71, 72, 78, 7914-7919, 792, 7951, 7957, 8, 90, 91, 93-99.
7957 Kompetenshöjande yrkesutbildningar inlagda den 3 feb 99.
7957 Kompletterad den 26 mars 99 med uppgifter från utbildningsdepartementet.
7957Kompletterad 29 april 99 med artikel av utbildningsministern om högskolan.
7957Kompletterad 13 maj 99 med Sveriges utbildningsväsende + mål för utbildning
7957 Pressmeddelande om kunskapslyft
7957 001122 Inlagt länkar till Sveriges radios vetenskapsredaktion, TV och Utbildningsradion.
7957 001228 Inlagt om mobbning i skolan.
7957 010409: Nobelstiftelsen
7957 010427: Stress bland elever
7957 010910: Mobbning+ Klassmorfar.
7957 010918:FoU och samverkan i innovationssystemet Prop. 2001/02:2.
7957 010926 Gymnasieutbildning och komvux. Basinformation för skolan
7957 011030: Forskningspolitik
7957 020117: Några beskrivningar uppdaterade.
7957 020923: SAFARI skall ersättas av www.forskning.se
7957 021113: Skolverket om sociala miljön i skolan
7957 021227: Nytt om departement. Utbildning.
7957 030125: Kompl. utbdep. med ungdomspolitik.
7957 030225: Skolverket delat
7957 050107: Delar borttagna.
7957 080330: stor revidering.
7957 080503: Länkar inlagda
7958 010425: Nya rapporter om segregeringen i Stockholm
7958 041208: Utanförskap i bostadsområden.
7958 080616: två artiklar om brott i bostadsområden o d.
7959c 000820 reviderad.
7959 080406: Lagt in om ideella sektorn + PRO+ SPF.
796-799 001210 DNsport
796 021216: Nytt om departement. Näring (idrott).
796-799 080402: Riksidrottsförbundet.

   

   

8. 80-89. Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d


     Olika slags beskrivningar :
8 Grundskolans ämnen Svenska, Engelska, B-och C-språk och Hemspråk.
8 Innehåller bl a osorterat som gäller 80 och 81.
8 010926 kursplaner grundskolan och gymnasiet: språk.
8 080506: samt 71, 72, 73, 74, 80, 81, 90, 91, 93, 93-99, 7911-7913, 7914-7919, 7951, 7952-7956 lagt in länkar och skolämnen.
80 080503: Länkar inlagda.
81 010409: Nobelpris i litteratur
81 011011. Nobelpris i litteratur.
81 041221: Nobelpris litteratur.
81 080514: Artikel om barnböcker.
81 080515: artikel om kanon.
82-89 020205: Några författare och titlar.
82-89 040526: Bästa svenska skönlitterära verk.

   

   

9. 90-99. Saklitterärt. Allmän geografi, allmäm historia. Biografi.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshist.
94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden


     Olika slags beskrivningar :
9 Grundskolans ämnen Geografi och Historia
9 010926 kursplaner grundskolan och gymnasiet: geografi, historia.
90 010214: Lagt in journalistföreningar.
90 010505: artikel om journalistik.
90 031212: regler för journalister.
90 051106: Inlagt omr907a Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet .
90 +91+93: 080225:reviderade.
90 080503: länkar inlagda.
90 080514: Artikel om DN-debatt av debattredaktören-
91 001210 DNresor
91 001228 Inlagt världsarvslistan.
91 010223: Lagt in adresser till Lantmäteriet och Sveriges Nationalatlas med många kartor om allehanda förhållanden i Sverige.
91 021231: Nytt om department. Näring (turism).
91b 021231 Ny sida med Världsarvslistan.
92 010409: Alfred Nobel
93En världshistoria och en tabell om svensk historia
93Kompletterad den 2 april 99 med FN-historia.

93 991210: Kompletterad med 1900-talet
93 000615 Om årsbok 2000 från SIPRI
93 010604: Makthavare i världen efter andra världskriget.
93b 021231: Ny sida med FNs historia.
93 050610: omr40y.pdf har fått tillägg 050610
93 060203: Angela Merkel i Tyskland
93 080225: lagt in omr93c.pdf och omr36-39t.pdf
93 080412: lagt in Forum för levande historia + artikel om det.
98 040113: Om Palestina och Israel.

   

   

Verksamheter i andra länder.

    Verksamheter i andra länder följer mönstret för verksamheterna i Sverige, men verksamheterna kan vara annorlunda.
    Tänkesätt, ideologier, religioner, lagar, styrningssätt och kulturella verksamheter, dvs verksamheterna i avdelningarna 1-4 och 7-9 kan vara annorlunda, eftersom de är grundade på traditioner som kan ha utvecklats på andra sätt än i Sverige.
    Verksamheterna i 5 om naturforskning har världen över naturen som förutsättning och kan i princip inte ge olika resultat i olika länder, om de bedrivs på riktigt sätt.
    De ekonomiska verksamheterna i 6 har som förutsättning de för hela världen gällande rönen inom naturforskningen, men resursförhållanden och kulturella traditioner kan göra verksamheterna olika i olika länder.
    I fattiga u-länder bygger levnadsförhållandena i hög grad på jordbruksverksamheter, tillverkningsindustrier och transportverksamheter mm är inte lika utvecklade som i Sverige. Hushållsverksamheterna är vanligen enklare med sämre bostäder och sämre mathållning etc, sjukvårdsverksamheter, utbildningsverksamheter mm är vanligen mindre utvecklade.
    I de industriellt utvecklade länderna kan verksamheterna skilja från land till land. I USA är verksamheterna annorlunda än i Ryssland t ex, men de låter sig alltid, både i industriländer och fattiga u-länder, infogas i det uppgjorda schemat för verksamheter.


Samverkan mellan olika länder.

Telekomunikationer och transporter av personer och varor kan passera riksgränserna och är fysiska förbindelser mellan olika länder. Smuggling är en särskild form av förbindelse. Vid krigstillstånd kan de militära verksamheterna gå över gränserna på många sätt. Över riksgränserna passerar dessutom vindar och vattenströmmar och vilda djur. Vindar och vatten kan medföra föroreningar och frön. De vilda djuren bildar samhällen, som inte följer människornas gränser och påbud utan har sina egna lagar och verksamheter, som beskrivs av naturforskarna i verksamhetsområde 5.


Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr03.html