7958 Social miljöer och sociala verksamheter med anknytning till boende.


Byggnader:
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder Baracker. 7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222 Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224 Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus. 7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus. 72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus. 7284 Klubbhus. Föreningshus. 7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar. Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen. 7286 Lantgårdar. Bondgårdar. 7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor. 72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers. 72877 Husbåtar. 7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott. 72883 Herrgårdar. 7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.

Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.




Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.



På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:



Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf



Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)



Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Unga kvinnor räddast i Stockholm. 080612.
Stora jämställdhetsproblem bland ungdomar. 080608.
Utsatta bostadsområden.
Segregeringen i Stockholm.



DN 080612:

"Unga kvinnor räddast i Stockholm"

"Framför allt unga kvinnor, inte gamla tanter, känner sig otrygga i dagens Stockholm. Men de flesta vuxna är inte oroliga för att utsättas för brott, visar en stor trygghetsmätning.

"Undersökningen, som beställts av socialtjänstförvaltningen, är en av de största som någonsin genomförts i Stockholm. Var tjugonde stockholmare över 18 år, eller 32.415 personer, fick möjlighet att svara på frågor om polisanmälda brott, upplevd utsatthet, ordningsproblem och otrygghet. Svarsfrekvensen låg runt 65 procent - lägst (50 procent) i Rinkeby-Kista, högst i Älvsjö (69 procent).

Till hösten kommer en uppföljning med 14 lokala rapporter, en för varje stadsdelsnämnd. Materialet ska utgöra grund för stadens brottsförebyggande program för att skapa ett tryggare Stockholm.

Mest anmärkningsvärt i den stadsövergripande rapporten är unga kvinnor otrygghet. Medan en absolut majoritet av den vuxna befolkningen inte är orolig för att utsättas för något brott svarar närmare 37 procent av kvinnor mellan 18-24 år att de har varit oroliga för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare under det senaste året. Motsvarande siffra för unga män var knappt 20 procent.

Lika många unga kvinnor känner sig ganska eller mycket otrygga, alternativt vågar inte gå ut sent på kvällen i sitt bostadsområde (unga män 11,4 procent). 34 procent unga kvinnor är oroliga för att utsättas för våld i den offentliga miljön (män 14 procent). 20 procent är oroliga för att utsättas för sexuella trakasserier (unga män 1,4 procent) och 43 procent är oroliga för att utsättas för våldtäkt (unga män 1,2 procent).

De personer i studien som uttryckt oro för att utsättas för brott fick svara på frågor om oron medfört livsinskränkande konsekvenser, typ att inte våga gå ut under vissa tider på dygnet, att inte våga gå på bio eller restaurang, att ta omväg eller taxi hem på kvällen, som har svårt att sova etcetera.
Av alla tillfrågade kvinnor uppgav över häften att oron medfört fyra eller fler "konsekvenser". Motsvarande siffra för alla män var 38 procent.

- Klimatet i Stockholm för unga kvinnor är onekligen tufft, konstaterade socialborgarrådet Ulf Kristersson när han på torsdagen presenterade trygghetsmätningen.

I rapporten nämns fem grupper av aktiviteter som är viktiga att beakta inför det fortsatta arbetet med att skapa ett tryggare Stockholm:
1. Stärkande av formell och informell social kontroll.
2. Minskad brottsbenägenhet.
3. Försvårande av genomförandet av brott.
4. Lindring av brottens skadeverkningar.
5. Minskning av obefogad rädsla för brott.

Undersökningen visar att av de polisanmälda brott som kan antas ha betydelse för upplevelsen av trygghet var skadegörelse dominerande, tätt följt av egendomsbrott. De vanligaste brotten att ha blivit utsatt för var stöld och skadegörelse.

Det ordningsproblem som flest människor (nära 70 procent) anger i enkäten är nedskräpning, följt av mörka områden, skadegörelse och klotter.

En jämförelse med Brottsförebyggande rådets undersökningar bekräftar en gammal sanning - det är vanligare att ha blivit utsatt för hot och rån i Stockholm än i hela Sverige.

Per Luthander"


DN 080608:

"Stora jämställdhetsproblem bland ungdomar"

"Det behövs krafttag från samhället för att öka jämställdheten och välmåendet bland unga tjejer och killar. Riktade insatser behövs framförallt mot tjejer för att bryta de tydliga könsmönstren då de känner sig otryggast och mår sämst.

Det menar Stjärnjouren, en tjejjour i Sundbybergs kommun, efter att ha gjort en enkätundersökning bland 16 högskole- och gymnasieklasser i Sundbyberg med över 300 elever.

Frågorna handlar om hur man mår, om man är nöjd med sig själv, och var man känner sig trygg. Sara Bäckström, projektledare vid Stjärnjouren, säger att svaren visar på väldigt tydliga könsroller i unga åldrar som riskerar stora negativa samhällsföljder om ingen förändring sker.

-Till exempel så har 39 procent av alla högstadiekillar svarat att om de blir arga på någon så kan de ta till våld jämfört med 12 procent av tjejerna. Det ger verkligen varningssignaler för vad som kan hända senare, säger Bäckström.

-En annan väldigt intressant siffra är att 36 procent av tjejerna på gymnasiet aldrig känner sig trygga i tunnelbanan jämfört med 6 procent av killarna, vilket visar på en otrolig otrygghet bland tjejer i det offentliga rummet.

-Och 59 procent av alla tjejer på högstadiet undviker genvägar på kvällarna mot 18 procent av killarna för att man känner sig otrygg.

Svaren visar på en "vardagsrädsla" för tjejerna som är helt normaliserad, säger Bäckström, och menar att tjejer måste uppmärksammas på hur "streetsmarta" de lärt sig att bli.

Ingen enskilt svar i enkäten är mest alarmerande, menar Stjärnjouren, som drivs på ideell basis av 20 tjejer mellan 18 och 55 år. Utan det är den tydliga uppdelningen mellan könen över lag som är det allvarliga.

Som att 52 procent av tjejerna på gymnasiet anser att de har dålig hälsa, jämfört med 16 procent av killarna. Eller att 38 procent av de tjejer på högstadiet som haft sex någon gång har haft det fast de känt att de inte velat, mot 19 procent av killarna.

Förstås kan det finnas skillnader i hur killar och tjejer svarar på frågor, och tjejer kan ha en vana att sätta ord på sina känslor som unga killar inte alltid har, säger Bäckström.

-Men när det är så många tjejer som säger att de mår dåligt så är det det vi måste lyssna på. Vi kan inte bara säga att det finns en norm som gör att tjejer vågar prata mer om känslor än killar. För fortfarande upplever ju tjejerna att de mår dåligt, säger hon.

Enkäten är framtagen i samarbete med ett examensarbete vid Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola, och Stjärnjouren har utifrån resultaten skapat ett antal workshops för att arbeta vidare med ungdomarna i Sundbyberg.

Det finns all anledning att undersöka om inte liknande trender finns i resten av Sverige, säger Bäckström.

- Sundbyberg innehåller alla olika statusområden och kan ses som ett miniatyrsamhälle. Det vi finner här kommer att finnas på andra ställen också, säger hon.

Jenny Clevström"


Utsatta bostadsområden.

041208:

DN 041205 sid 6:
"Explosiv ökning av antalet utsatta bostadsområden
"

" Tiodubbling av områdena med en extremt låg sysselsättningsnivå, visar ny kartläggning från fp. År 1990 fanns det bara tre bostadsområden i Sverige som kunde klassas som verkligt utsatta. I dag är de hela 136. Samtidigt har områdena med en extremt låg sysselsättning, under 50 procent, ökat från nio till 91. Skåne har ovanligt många bostadsområden som präglas av utanförskap. Det gäller även Västmanlands, Östergötlands och Södermanlands län - problemet når numera långt utanför storstadsregionerna. Det visar en ny kartläggning från folkpartiet.



Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige, ett landskap präglat av utestängning från arbetsmarknaden, bostadssegregation, bidragsberoende och maktlöshet. Det handlar om tiotusentals människor för vilka den vitala sociala rörligheten har upphört att fungera och om bostadsområden vars liv nästan helt präglas av socioekonomiska villkor som på ett markant sätt skiljer sig från samhället i övrigt. Det är områden där utanförskapet har blivit det sammanfogande kittet i en kollektiv identitet som grundar sig på en stark känsla av att vara utstötta och inte tillhöra gemenskapen i övrigt. Det är en tragisk utveckling, inte minst i ett rikt land som dessutom nyligen upplevde en rekordlång högkonjunktur.

Folkpartiet liberalerna ser med största allvar på denna process, som håller på att splittra Sverige. I valrörelsen 2002 satte vi därför integrationsfrågan i fokus och sedan dess har vi arbetat intensivt med att vidareutveckla både vår integrationspolitik och partiets närvaro i utsatta förorter.

Nu tar vi ett steg till och redovisar i rapporten "Utanförskapets karta" den första detaljerade kartläggningen som gjorts i vårt land över utanförskapets utbredning.

Vi gör inte detta i syfte att peka finger åt redan starkt stigmatiserade områden. Vi gör det som en brådskande appell att handla och som ett verktyg för att effektivt kunna kanalisera våra insatser i kampen mot utanförskapet.

Vår kartläggning bygger på mycket detaljerad sysselsättningsstatistik, bostadsområde för bostadsområde, som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram på vårt uppdrag, kombinerad med två andra indikatorer: skolresultaten för skolåret 2002-03 (baserad på Skolverkets Salsa-register) och valdeltagandet vid kommunalvalet 2002 (baserad på Valmyndighetens register). För storstäderna har vi kompletterat detta med våldsbrottsstatistik för 2003 från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Den bild som framkommer av denna "Utanförskapets karta" är alarmerande. Utanförskapet, som 1990 var ett relativt begränsat storstadsfenomen, finns i dag runt om i Sverige. Drivkraften bakom denna process är det sysselsättningssammanbrott som har inträffat mellan den föregående och den senaste konjunkturcykeln. De siffror som vi har fått från SCB illustrerar detta med all önskvärd tydlighet. Genom att jämföra sysselsättningen bostadsområde för bostadsområde 1990 och 2002, det vill säga jämförbara toppår i de två senaste högkonjunkturerna, har vi kunnat konstatera en explosiv utveckling.

Antalet områden med extremt låg sysselsättning (under 50 procent) tiodubblades och likaså de med mycket låg sysselsättning (under 60 procent). Om man tittar på alla områden med låg sysselsättning (det vill säga under 70 procent) handlar det om en åttadubbling. 1990 fanns det bara nio områden med en sysselsättning under 50 procent. Siffran för 2002 var 91. Antalet områden under 60 procent växte från 24 till 252 under samma period och områden under 70 procent från 93 till 746.

År 1990 fanns det ganska många län (Halland, Jämtland, Dalarna, Kalmar, Gotland, Örebro och Västmanland) där samtliga bostadsområden hade en sysselsättningsnivå över 70 procent. Denna situation förekom inte i något län 2002.


Det är utifrån detta prekära sysselsättningsläge som Sverige 2003 gick in i en period med sjunkande sysselsättning och vår analys visar att det är just de redan mest utsatta områdena som drabbas värst i en sådan nedgång. Detta betyder att läget i dag med all sannolikhet är betydligt värre än det redan allvarliga läget som vi redovisar i "Utanförskapets karta".

Vår kartläggning begränsar sig inte till sysselsättningen. Vi har också kontrollerat skolresultaten och valdeltagandet i syfte att verkligen fånga de mest utsatta bostadsområdena i Sverige. För att ett område ska klassas som "utanförskapsområde" i vår kartläggning ska sysselsättningen ligga under 60 procent för personer mellan 20 och 64 år men också skolresultaten eller valdeltagandet ska ligga på en uppseendeväckande låg nivå (att färre än 70 procent av eleverna lämnar grundskolan utan att uppnå kunskapsmålen eller färre än 70 procent av de röstberättigade röstar).

På detta sätt har vi funnit 136 bostadsområden klart präglade av utanförskap. 1990 fanns det bara tre områden som kunde klassas på detta sätt.

I vår kartläggning redovisar vi skolresultaten för dessa 136 utanförskapsområden. I de mest utsatta är det inte ens hälften av eleverna i nionde klass som lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Det finns skolor, som Värner Rydénskolan i Rosengård (Malmö) och Fittjaskolan i Fittja (Botkyrka), där inte ens en fjärdedel av grundskolans elever uppnår utbildningsmålen. Valdeltagandet visar samma bekymmersamma bild. I Sveriges mest utanförskapspräglade områden är det mindre än hälften av de röstberättigade som går till valurnorna, att jämföras med nästan 80 procent för landet i allmänhet.

Till sist visar våldsbrottsstatistiken ett av utanförskapets grymmaste uttryck. Både som brottsförövare och brottsoffer är de människor som bor i utanförskapets Sverige klart överrepresenterade. Så begås till exempel mer än dubbelt så många våldsbrott i Rinkeby (Stockholm), Malmös södra innerstad (där det mycket utsatta Möllevången ligger) och Bergsjön (Göteborg) än i landet i genomsnitt.

Vår "Utanförskapets karta" redovisar också de olika länens situation. Skånes extrema utsatthet framgår här med all tydlighet.

Nästan en tiondel av Skånes bostadsområden präglades 2002 av utanförskap och i städer som Malmö och Landskrona kunde omkring en femtedel av alla bostadsområden klassas som utanförskapsområden. Också Västmanlands, Östergötlands och Södermanlands län visar uppseendeväckande höga utanförskapstal, något som vittnar om att problem numera når långt utanför storstadsregionerna.


Detta är läget i Sverige i dag. Utanförskapet är en av vår tids svåraste och mest brådskande utmaningar, men regeringen behandlar frågan med en nonchalans och brist på idéer som kan komma att stå oss alla mycket dyrt. Integrationsministrar har kommit och gått, men integrationsmisslyckandet har bestått. Ja, inte bara det, det har förvärrats. Det är denna misslyckandets kontinuitet som nu måste brytas innan dess följder blir ännu allvarligare. Sverige befinner sig farligt nära den punkt då de etniska och sociala konflikterna kan urarta på det sätt vi sett i andra europeiska länder, nu senast Holland.

Därför behövs en radikal förändring, ett perspektivskifte som öppnar vägen för en inkluderande utvecklingspolitik baserad på egenmakt i stället för omhändertagande, på arbete i stället för bidrag. Det behövs en ny förmåga att våga ställa krav på att alla människor ska göra så mycket de förmår - att ställa krav är att bry sig. För utanförskapet kan inte brytas utifrån. Det är bara inifrån, när de berörda själva tar saken i egna händer, som någonting positivt kan hända. Och utan arbete finns det ingen väg ut ur utanförskapet.

Det är den liberala vägen ut ur utanförskapet. Den grundar sig på en konsekvent arbets- och egenansvarslinje. Den ställer krav och öppnar möjligheter. Vilken är regeringens väg? Efter tio år med Göran Persson i Rosenbad undrar vi fortfarande.
Lars Leijonborg
Partiledare (fp)
Mauricio Rojas
Riksdagsman och integrationstalesman (fp)"

Rapporten finns på www.folkpartiet.se

DN 041206 sid 9:
Fler områden i riskzonen
Utanförskapet i Sverige har bara ökat sedan i början av 90-talet. Regeringen måste redovisa en itegrationspolitik, uppmanar folkkpartiets Lars Leijonborg och Mauricio Rojas. Pröva med halva hyran för svenskar, föreslår Giovanni Bugdayci i Fittja.
     På gårdagens DN Debatt presenteade folkpartiet en undersökning som visar att antalet bostadsområden där sysselsättningen är under 60 procent har ökat från tre 1990 till 136 året 2002. Resultatet visar att fler bostadsområden i fleradelar av landet inte bara har hög arbetslöshet. Där finns också skolor med många elever som inte går ut med betyg i alla ämnen och där valdeltagandet är lågt. Utanförskapet är farligt, menar Lars Leijonborg.
     De utsatta områdena listades efter ett index och Fittja hamnar på tredje plats. Här arbetade bara 53,7 procent 2002, bara 24 procent av eleverna i Fittja gick ut grundskolan med betyg i alla ämnen och bara 46 procent röstade i det senaste valet.
     - Jag är uppvuxen i Fittja, berättar Gökay Alp när vi träffar honom utanför centrum på söndagen.
     - Men lyssna på mig. Jag kan inte svenska som en svensk. Utbildningen på skolorna här är inte bra. Det är viktigt att den blir bättre om människor ska få jobb. Man måste kunna svenska och ha körkort.
     Gökay Alp jobbar som restaurangchef och hans kompis Giovanni Bugdayci arbetar också inom livsmedelsbranschen. 1 deras bekantskapskrets finns det de som saknar jobb, men att det skulle vara så många som knappt hälften i Fittja som inte jobbar har de svårt att tro.
     - Men det finns förstas män som inte vill att deras fruar ska jobba.
     Både Gökay Alp och Giovanni Bugdayci är gifta och har nyligen blivit pappor. Deras fruar har liksom de själva en kurdisk bakgrund. Varför blev det inte fruar med svensk bakgrund?
     - Svenska tjejer vill att man ska göra lika mycket av allting. Vi tycker att kvinnorna ska ta hand om det mesta hemma. Men de ska också få jobba om de vill, säger Bugdayci.
     Fp:s rapport redovisar statistik från hela Botkyrka 2003, där våldsbrotten är betydligt fler än det svenska genomsnittet. lngen av de två männen är rädda när de rör sig i grannskapet.
     - Nej. Det har blivit mycket bättre här sedan de startade Ungdomens hus, förklarar de.
     De saknar båda två det Fittja som fanns när de var små. Då fanns det fortfarande svenskar i skolorna och bostadsområdet. Men hur ska man hindra att det blir områden i Sverige med utanförskap?
     - Få svenskarna att flytta till Fitt ja. Locka hit dem med att de bara behöver betala halva hyran, föreslår Giovanni Bugdayci.
     Folkpartiet vill förklara områden med mindre än 60 procents sysselsättning som "prioriterade sociala riskområden" och införa en jobbgaranti som innebär att den som kan arbeta men är arbetslös i stället ska jobba med samhällsnyttiga arbeten såsom assistenter på skolor eller i servicehus för äldre. De ska också utbilda sig för att det ska bli lättare att få jobb. Ersättningen blir då något högre än socialbidraget. Den som vägrar får inga pengar.
HELENA ÖBERG
helena.oberg@dn.se 08-738 16 25”

Här är utanförskapet störst.
     Fp har i sin undersökning använt tre kriterier för att lokalisera de mest utsatta bostadsområdena i landet. Det är sysselsättningsgraden (andel invånare i arbetsför ålder som har jobb), slutbetygen i årskurs nio (hur många som blev godkända i alla ämnen) och valdeltagandet (i kommunalvalet 2002). Här är de 20 områden som ligger sämst till: 1. Södra Rosengård, Malmö. 2. Östra Bergsjön, Göteborg. 3. Fittja, Botkyrka. 4. Södra Rinkeby, Stockholm. 5. Västra Bergsjön, Göteborg. 6. Gårdstensberget, Göteborg. 7. Norra Rinkeby, Stockholm. 8. Norra Biskopsgården, Göteborg. 9. Norra Tensta, Stockholm. 10. Hjällbo, Göteborg. 11. Norra Rosengård, Malmö. 12. Södra Tensta, Stockholm. 13. Möllevången, Malmö. 14. Hammarkullen, Göteborg. 15. Lövgärdet, Göteborg. 16. Hjulsta, Stockholm. 17. Råbergstorp, Eskilstuna. 18. Mikael 64, Örebro. 19. Holma, Malmö. 20. Södra Biskopsgården, Göteborg. På listan över de 136 mest utsatta områdena finns också följande områden i Stockholms län: 21. Hovsjö, Södertälje. 22. Husby, Stockholm. 27. Västra Flemingsberg, Huddinge. 95. Ronna, Södertälje.”


Segregeringen i Stockholm.

010425:
Exempel på utredningar om sociala miljöer i bostadsområden:

DN 010424 sid A4: Dagens debattartikel.
Nya rapporter om segregeringen i Stockholm:

"Barn missar välfärdsökning"
     "Barnen släpar efter när välståndet i Stockholm ökar. Av barnen i huvudstaden bor 15 procent i en familj som hade socialbidrag 1999. Detta trots att bara 8,4 procent av befolkningen fick socialbidrag. 22 procent av barnen växte upp med hel- eller deltidsarbetslösa föräldrar. Det visar nya undersökningar från Stockholms integrationsförvaltning. Alla partier är skyldiga till de ökande skillnaderna, skriver integrationsnämndens ordförande Hardy Hedman (kd) och borgarrådet Alf T Samuelsson (kd). "

     "Samtidigt som välståndet har ökat i Stockholm under de senaste tio åren har skillnaden mellan olika områden inom staden ökat. Av barnen i Stockholm växer 15 procent upp i områden där befolkningen har i genomsnitt lägst utbildning, högst arbetslöshet, lägst inkomst samt lägst valdeltagande. Motsvarande andel för den vuxna befolkningen är 9 procent. Det visar två undersökningar som Stockholms stads integrationsförvaltning presenterar i dag, och som har tagits fram av utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad samt konsultföretaget Inregia. Undersökningarna visar på en hel del ljusglimtar. Stockholm har blivit en välmående stad under den senaste tioårsperioden. Andelen högutbildade har ökat från 17 till 44 procent och andelen invånare som bor i områden med höga till extremt höga inkomster har ökat från 22 till 43 procent. Samtidigt har andelen stockholmare som bor i områden med låga till extremt låga inkomster minskat från 37 till 19 procent.

     I takt med att välståndet har ökat har dock även skillnaden mellan områdena ökat. Andelen områden med genomsnittliga förhållanden har minskat, vilket innebär att en ökad andel av befolkningen bor i antingen höginkomst- eller låginkomstområden. Utbildningsnivån har inte ökat i områden med låga utbildningsnivåer och inkomsterna har minskat i områden med redan låga inkomster. Invandrartätheten har ökat i redan invandrartäta områden medan andelen invandrare har minskat i redan invandrarglesa områden.

     Mest oroande med denna utveckling är barnens situation. Barnen har inte fått del av det ökade välståndet i samma utsträckning som vuxna. 15 procent av barnen bor i en familj som under 1999 hade socialbidrag. Detta trots att bara 8,4 procent av befolkningen fick socialbidrag detta år.

     Av barnen i Stockholm växte 22 procent 1998 upp med föräldrar som var hel- eller deltidsarbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program. 56 procent växer upp med föräldrar som inte har eftergymnasial utbildning. Här kan noteras att antalet socialbidragstagare och arbetslösa snabbt har minskat de två senaste åren. Särskilt mycket har arbetslösheten minskat i de invandrartäta områdena. Denna utveckling kommer sannolikt att fortsätta, helt enkelt eftersom det i dag föds flest barn i de strukturellt mest utsatta områdena.

     Av barnen har 39 procent minst en förälder som är född utomlands. Att en stor andel av barnen växer upp med föräldrar som har sitt ursprung i andra länder är något positivt. Här måste skolan på ett helt annat sätt än hittills ta till vara resurserna hos föräldrar med utländsk bakgrund. Dessa föräldrar har betydande resurser som inte utnyttjas i dag men som rätt använda kan ge barnen goda förutsättningar för att bli en viktig samhällsresurs i en allt mer internationaliserad värld. Det måste också betonas att alla föräldrar är viktiga resurser för sina barn, även låginkomsttagare, arbetslösa och ensamstående föräldrar. Skolan och socialtjänsten måste inse att denna resurs inte kan mätas i ekonomiska mått eller i utbildningsår. Skolan och övriga statliga och kommunala verksamheter ska stå till tjänst för alla grupper av medborgare.
     Det som kunde vara en möjlighet blir dock ett problem när många barn växer upp i starkt segregerade områden med få eller inga svensktalande i bekantskapskretsen. Det omvända förhållandet gäller också - barn i strukturellt gynnade områden får inte del av den mångfald som ett internationellt inslag ger vilket sannolikt påverkar deras värderingar och världsbild. Detta medan barn i strukturellt utsatta områden riskerar att inte komma in i det svenska samhället och få chansen att utvecklas efter sin förmåga, vilket innebär ett hot mot tillväxten och en fortsatt välståndsökning.
     Diskrimineringen i det svenska samhället är en viktig orsak till att vissa grupper utestängs från att ta del av välfärds-ökningen. Det handlar bland annat om arbetsgivares ovilja att anställa människor med invandrarbakgrund, vilket innebär att mycket av den kompetens som vi genom invandringen fått gratis inte har tagits till vara, vilket i sin tur lett till brist på arbetskraft och hämmad tillväxt.

     En positiv åtgärd som borde kunna spridas är det rekryteringsprogram som har startats i Stockholms stad. Programmet visar att det till en relativt låg kostnad går att få in arbetslösa invandrare på arbetsmarknaden, samtidigt som man löser personalbristen inom vården och om- sorgen. Även inom ramen för Stockholms lokala utvecklingsarbete i utsatta storstadsområden har flera framgångsrika exempel skapats som givit människor möjlighet att gå från bidragsberoende och utanförskap till arbete och egenförsörjning. Bland de goda exemplen kan nämnas projekt som Kista matchning, Lunda Nova i Spånga-Tensta, Rinkeby arbetscentrum, Kunskapsutveckling för somalier, Iftiin, Arbetscentrum i Skärholmen och Mobiliseringen/Kompetensen i Rågsved. En annan viktig fråga för att komma till rätta med segregationen är bostadspolitiken. Boendeformerna bör blandas så att vi inte får renodlade villa- eller hyreshusområden i staden. En anledning till att människor lämnar ett område kan vara att man inte kan göra "bostadskarriär" inom området. Socialbidragsberoendet kan förändras i ett område på grund av att människor som fått högre inkomst flyttat ifrån området, medan nya familjer med lägre inkomster flyttat in.

     I storstadsområdena finns åtskilliga miljonprogramsområden där samma utveckling kan studeras. Det som förvånat oss är att ingen märkbar självkritik verkar finnas hos arkitekter, stadsplanerare och kommunpolitiker som en gång var med och planerade, ritade och beslöt om områdena. Nu söker man på många håll lösa detta med kortsiktiga projekt som i stor utsträckning är inriktade på människorna i områdena, inte på den totala bostadsmiljön, servicen, kommunikationerna och övrig infrastruktur, tryggheten och trivseln i området.

     I Stockholm lämnar arkitekter gratisförslag om hur man ska bygga om Sergels torg. Men inga gratisförslag har vad vi känner till kommit in om total omvandling av miljonprogramsområdena. Kort sagt är stadsplaneringens och arkitekturens skuld till en ökande segregation klart underskattad.

     Det är just därför som vi i Stockholm startat stora omvandlingsprojekt både i norra och södra delarna av staden. Syftet är att få in blandade upplåtelseformer när det gäller bostäder, fler företag och arbetsplatser i förorterna och en över huvud taget mer attraktiv förortsgestaltning. Det är också därför som staden begärt att som en start i upprustningen få använda en halv miljard kronor av vinstmedlen från de kommunala bostadsbolagen. Dessa vinstmedel är på grund av statsmakternas "stopplag" infrusna i stadens koncernbolag.

     Den ökade skillnaden mellan områdena i staden är även resultatet av de senaste 20 årens politik i Stockholms stad, i Stockholms läns landsting och i riksdagen. Under denna tid har majoriteterna skiftat mellan borgerligt och socialdemokratiskt styre på samtliga tre nivåer. Det går alltså inte att skylla ifrån sig; nu krävs krafttag av alla parter för att kunna trygga såväl stadens som hela rikets framtida utveckling.
     Från Stockholms stads sida pågår som bäst arbetet med ett nytt integrationsprogram som bland annat tar sin utgångspunkt just i hur integrationsarbetet kan anpassas efter barnens behov. Detta program, som förhoppningsvis får stöd från såväl majoritet som opposition, är ett viktigt första steg för en stad som vill ta till vara resurserna hos alla invånare.
Hardy Hedman
Alf T Samuelsson
"



Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr7958.html