66-68b Tillverkning av varor.


(SAB P delar som gäller varutillverkning. DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller varutillverkning)

66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt. 661 Kemikalier. 662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen. 663 Drycker, njutningsmedel. 664 Livsmedel. 665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax. 666 Glas och porslin, lergods, cement, betong. 667 Färger. 668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar. 669 Metaller od

67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt. 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. 672 Enkla metallvaror av järn o stål. 673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn. 674 Trävaror . 675 Läder och skinn . 676 Pappersmassa, papper och pappersvaror . 677 Garn, tråd, textilier. 678 Plast- och gummivaror. 679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror

68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt. 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik. 682 Maskiner. 683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el o d. 684 Möbler o d. 685 Skor,lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. 686 Grafiska produkter, bokbindning o d. 687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d. 689 Transportmedel.


Vad gjorde socialdemokraterna?

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html .


070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

021231:

NÄRINGSDEPARTEMENTET.

Från näringsdepartementets hemsida 021216.
http://naring.regeringen.se/index.htm


Basindustri i ständig utveckling.
http://naring.regeringen.se/
fragor/basindustri/index.htm

Basindustrin är en viktig del av svensk ekonomi. Insatser för att främja kunskapsförsörjning, forskning och utveckling är nödvändiga för att basindustrin ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

Näringsminister Leif Pagrotsky är ansvarigt statsråd i regeringen för frågor som rör basindustri. Ulrica Messing är ansvarigt statsråd i regeringen för frågor som rör gruv- och mineralpolitik. 

Mål
Målet för regeringens arbete med frågor som rör basindustri är att främja goda villkor för industrins konkurrenskraft och bidra till att naturresurser kan tas till vara på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Området basindustri
Basindustrin omfattar frågor som rör skogsindustri, kemisk industri, gruv- och mineralindustri, fordonsindustri och annan energiintensiv industri, som till exempel stål och metalltillverkning samt underleverantörer och återvinningsindustri.

Nära och aktivt samarbete med industrin
Regeringen fäster stor vikt vid att utveckla formerna för samarbete med branscher och verksamheter inom basindustrin. Näringsdepartementet arbetar med att utveckla flexibla politiska styrmedel. Dessa ska både stärka industrins internationella konkurrenssituation och skapa möjlighet till kostnadseffektiva insatser för ökad säkerhet och en produktion som är acceptabel ur miljösynpunkt.

Regeringen genomför tillsammans med industrin ett antal projekt som syftar till att förstärka strategiska forskningsområden och tillgodose viktiga behov av kunskap och kompetensförsörjning.

Samarbetet mellan stat och industri har följande huvudinriktning:

Att utveckla lagstiftning och flexibla styrmedel
Att bidra till att stärka den industrinära forskningen
Att bidra till uppbyggnad av kunskap och kompetens

I november 2001 presenterade regeringen en kunskapsöversikt över den energiintensiva industrin ur ett hållbarhetsperspektiv, "Svensk basindustri - konkurrenskraft och hållbar utveckling". Rapporten beskriver vilka förutsättningar massa- och pappersindustrin, den energiintensiva kemiska industrin, gruvindustrin samt stål- och metalltillverkningen verkar under.

Tidigare utredningar har visat att basindustrin är viktig för vissa regioner, särskilt glesbygd. Enligt den nya rapporten är basindustrin fortfarande en betydande arbetsgivare regionalt. Vissa verksamheter är indirekt beroende av basindustrin för sin egen fortlevnad, visar studier som gjorts i samband med rapporten. Dessa indirekta beroenden måste också beaktas när man ska se på basindustrins sociala betydelse. Däremot har basindustrins betydelse som direkt arbetsgivare minskat över tiden om man ser till dess andel av de totalt sysselsatta inom industrin på nationell nivå.

När det gäller basindustrins "inre" sociala hållbarhet, dess arbetsmiljö, har antalet arbetsolyckor minskat över tiden för samtliga branscher, medan antalet arbetssjukdomar minskat eller är oförändrat. Generellt sett tyder dessa uppgifter på att basindustrin utvecklas mot en större social hållbarhet. Internationella uppgifter visar också att svensk kemisk industri har färre arbetsolyckor än konkurrentländer.

Miljöledningssystem tillämpas inom basindustrin i tre branscher av fyra. Olika typer av utsläpp till luft och vatten har minskat över tiden, antingen i absoluta tal och/eller utsläppen per ton produkt. Läs mer i Svensk basindustri - konkurrenskraft och hållbar utveckling (Ds 2001:63)

Fokus på konkurrenskraft och miljö
På kort sikt vill regeringen genom ett antal projekt fokusera på viktiga behov för den internationella konkurrenskraften hos svensk industri. Det gäller: 

Likvärdiga villkor för energibeskattningen mellan Sverige och viktiga konkurrentländer
Forskningsinsatser för utveckling av mer miljöanpassade fordon
Kompetensutvecklande åtgärder för industrins underleverantörer

Effektivare användning av energi
Ett projekt bedrivs som syftar till att ta fram ett program för långsiktiga avtal mellan den energiintensiva industrin och staten. Avsikten är att ta fram ett kostnadseffektivt kompletterande styrmedel till skatteinstrumentet för att uppnå en minskad energianvändning inom industrin och därmed även minska utsläppen av växthusgaser. Ett principförslag till långsiktiga avtal med energiintensiv industri för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser har presenterats av en förhandlare tillsatt av regeringen. Programmet syftar till att effektivisera energianvändningen i denna sektor och bidra till uppfyllande av det svenska klimatmålet. Läs mer i Förslag till avtal med energiintensiv industri för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser (Ds 2001:65)

Gruv- och mineralpolitiken
Målet med gruv- och mineralpolitiken är att se till att landets mineralresurser utvinns med hänsyn till en långsiktigt balanserad utveckling och så att fler sysselsättningstillfällen skapas. 

Sveriges geologi ger oss goda förutsättningar för prospektering efter fyndigheter. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger landet bl.a. med inriktning på malmpotentiella områden. Gruvindustrin har varit en förutsättning för landets utveckling bl.a. genom sin nära anknytning till den metallurgiska industrin och till verkstadsindustrin och är fortfarande av stor betydelse för sysselsättning, särskilt i glesbygd. Sverige är idag EU:s största gruvland.

Minerallagen
Minerallagsutredningen har i sitt betänkande "Minerallagen, markägarna och miljön" (SOU 2000:89) föreslagit ändringar i minerallagen (1991:45). Ändringarna syftar till främst till att stärka markägarnas rätt i förhållande till den som undersöker eller utvinner mineral. Utredaren föreslog även åtgärder för att stärka skyddet för värdefulla natur- och kulturmiljöer. Betänkandet har remitterats och en sammanställning av remissvaren finns att läsa här.

Mot bakgrund av remissvaren har beslut tagits om att det krävs ytterligare analyser, bl.a. av systemet för ersättning och myndighetsstrukturen, men också av internationell lagstiftning och gruvnäringens globala konkurrenssituation. Ambitionen är att en proposition med förslag till en ny och modern minerallagstiftning, som grundas på hållbar utveckling och där vederbörliga hänsyn tas till mark- och sakägare, ska kunna överlämnas till riksdagen i början av nästa mandatperiod. Internationellt arbete. Basindustri.
http://naring.regeringen.se/
fragor/basindustri/internationellt.htm

Arbetet i EU - skogsindustri

Näringsdepartementet arbetar aktivt inom EU med frågor som rör skogsindustrin. Sverige har ingen särskild skogsindustripolitik. Däremot har lagstiftning på miljöområdet, framför allt inom EU, stor påverkan på den svenska skogsindustrins konkurrenskraft. Näringsdepartementet är engagerat i ett EU-initiativ som syftar till att främja skogsindustrins konkurrenskraft. Inom EU pågår också ett arbete med hållbar utveckling för skogsindustrin. Näringsdepartementet arbetar aktivt med skogsindustrifrågor även i andra internationella sammanhang.

Arbetet i EU - övrig basindustri

Fördraget om den europeiska kol- och stålgemenskapen
Aktuella frågor inom området industri är också EU:s icke energiutvinnande mineralindustri (malm, industrimineral och anläggningsmineral) samt fördraget om den europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG/CECA). Detta fördrag, som lade grunden för den Europeiska unionen, löper ut den 23 juli 2002. Stålindustrins forskning berörs av detta.

Under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2001 tog medlemsländerna ställning hur den fortsatta förvaltningen av EKSG:s medel och framtida forskning ska ske. Uppskattningsvis kommer 1,6 miljarder Euro att överföras till EG och öronmärkas för fortsatt kol- och stålforskning. Det svenska ordförandeskapet lyckades lösa utestående frågor i samtliga beslut så att rådet kan anta besluten så snart Europaparlamentet yttrat sig och Nice-fördraget ratificerats.

Hållbar utveckling på industriområdet
Under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2001 antogs sektorsslutsatser om integration av hållbar utveckling även inom industriområdet. Detta arbete mötte motstånd från kommissionen, som såg svårigheter med att formulera en strategi för industrisektorn. Efter att Sverige ensamt tagit fram slutsatser har DG Enterprise svängt och driver nu själva frågan, bl.a. som en fast punkt på generaldirektörsmötena.

Varvsindustrin
Industriministrarna antog under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd förslag till slutsatser om situationen i världens varvsindustri. Slutsatserna har givit starkt stöd till kommissionens intentioner att inleda en WTO-procedur mot Korea, utan att uttala stöd för dess intention att lägga fram förslag om tillfälliga stödmekanismer.

Internationellt samarbete om miljö och säkerhet
Regeringen arbetar för att i internationell samverkan harmonisera regler för miljö och säkerhet, samt bidra till en utveckling av system för handel med utsläppsrätter för koldioxid.© 1999, 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
080225. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr66-68b.html