7957 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till undervisnings- o forskningsanstalter o d.Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier. Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798 Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

Verksamheter
bl a undervisning 79571 / 79578: 79571 Undervisningens organisation, skoladministration. 795710 Undervisning, allmänt. 795711 Skolledning, lärare, övrig personal . 795712 Skolorganisation. 795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning. 795714 Pedagogiska system. 7895715 Skolordning, disciplinfrågor. 795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisningsmateriel, läromedel. 795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård. 795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner. 79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer. 79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande skolformer. 79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram. 79576 Specialundervisning, särskolor. 79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning. 79578 Universitet och högskolor.
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter, museer, bibliotek.
(SAB E, DC, DK 37)

79571 Undervisningens organisation. Skoladministration o d

79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.

79573 Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande skolformer.
Grundskola och gymnasium.

79574 Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram.

79576 Specialundervisning. Särskolor.

79577 Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning.

79578 Högskolor.(Och forskningsverksamheter som inte kan placeras i särkilda fack). 795787 Forskning.

79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter , museer, bibliotek mm. Bl a mobbning o d.
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Ny lag gör att förskolan blir mer som en vanlig skola
Krav för gymnasiet kan skärpas

Nya skolinstitutioner. Obs att följande två artiklar inte är helt aktuella

Skolverket
Myndigheten för skolutveckling

Barn- och elevombudet (BEO)
Varannan svensk elev bestraffas kollektivt
Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar
Fri eller privat?

Högskoleverket
Verket för högskoleservice

Vetenskapsrådet
FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ny myndighet krävs för allt forskningsstöd

Några förteckningar
    


Regeringen redovisar på Internet vad den arbetar med.
En stor sammanställning om det på 4,9 MB är "omr353g.pdf". Den finns i mindre delar och delar som berör område 7957 finns efter innehållsförteckningen till den stora sammanställningen.


Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.

http://wimnell.com/omr353g.pdf

Innehåll
sid
    3 Regeringskansliet med departementen
    5 Detta arbetar departementen med
    7 Ambassader, konsulat och reseråd
  11 Arbete
  17 Asyl, migration och integration
  28 Boende och byggande
  38 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  48 EU
  91 Försvar, skydd och säkerhet
115 Hållbar utveckling
127 Jordbruk, skogsbruk och fiske
156 Kommunikationer, infrastruktur och IT
166 Kultur, medier och fritid
180 Lag och rätt
202 Miljö, energi och klimat
247 Näringsliv, handel och regional tillväxt
306 Samhällsekonomi och statsbudget
372 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
423 Stat, kommuner och landsting
434 Utbildning och forskning
468 Utrikespolitik och internationellt samarbete
495 Ansvarsområden A-Ö
505 Statsministern och statsråden


Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr353g18.pdf ( 7957)


Vad gjorde socialdemokraterna? Klicka på följande länk:

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html


DN 080318:

Ny lag gör att förskolan blir mer som en vanlig skola

" Alliansledarna presenterar regeringens nya paket för höjd kvalitet i förskolan: Ny läroplan satsar på inlärning och kunskap. Barnens inlärning hamnar i centrum för regeringens satsning på förskolan. Här finns en stor outnyttjad potential. Vi skapar därför en mer specialiserad förskollärarutbildning med inriktning på det pedagogiska arbetet. Bland annat vill vi ha ett mer aktivt arbete med språket i förskolan. Förskolelärarnas ansvar måste bli tydligt i läroplanen. I den nya skollagen som regeringen lägger fram senare i år ska förskolecheferna jämställas med rektorer och verksamheten vara en frivillig skolform som mer liknar övriga skolväsendet. Denna fortbildningssatsning blir unik i sitt slag, skriver Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund.

Det är som barn grunderna läggs för de värderingar som ska bära oss genom livet. Tryggheten i barndomen, den första samvaron med andra och den tidiga bekantskapen med världen omkring påverkar oss inte bara för stunden, utan finns närvarande långt efter det att vi tagit steget ut i vuxenvärlden. I den processen är ingenting viktigare för flertalet av oss än vår familj.

Inför valet 2006 presenterade Allians för Sverige vad vi ville se som bärande delar i en förnyelse av den svenska familjepolitiken. Med tydlig utgångspunkt i den lilla världen och den moderna familjens skiftande behov, där även behovet av en välfungerande förskola ingår, lade vi grunden för en politik som bättre ser till olika familjers situation och önskemål. Nu tar vi som regering de första stegen för att förverkliga våra löften till väljarna. Vi kan samtidigt avisera ett antal nya förslag inom familjepolitikens område.

I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen som innebär att kommuner kan införa vårdnadsbidrag från den 1 juli i år. Det blir ett efterlängtat stöd för de familjer som vill vara hemma med sina barn lite längre eller gå ned i arbetstid. Även om förskolan är en bra lösning för de allra flesta finns de som beroende på familjetillvaron eller barnens behov önskar utforma andra lösningar då barnen är små. Med vårdnadsbidraget ges dessa en viktig pusselbit för att bättre få ihop sin vardag, där mer tid tillsammans med de minsta barnen är en viktig möjlighet.

I dag överlämnar regeringen också propositionen om jämställdhetsbonus till riksdagen. Den innebär ett stöd för ökad jämställdhet för såväl föräldraledighet som deltagande i arbetslivet. I dag påverkas möjligheten att dela föräldraledigheten lika inte sällan av löneskillnaderna mellan föräldrarna. Jämställdhetsbonusen förstärker möjligheten att bygga en jämlik relation till sitt barn, men förbättrar också löneutvecklingen samt förankringen på arbetsmarknaden för båda föräldrarna.

Vi vill samtidigt vara tydliga i att vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen inte utgör tillräckliga reformer för att förstärka familjepolitiken. En politik för valfrihet, jämställdhet och mångfald måste också främja ett bredare utbud av förskole- och barnomsorgsverksamhet till stöd för föräldrars möjligheter och barns utveckling.

Alliansen har tidigare aviserat att samma regler som i dag gäller för den allmänna förskolan för fyra- och femåringar skall utvidgas till att även gälla för treåringar. Förberedelserna med detta förslag fortsätter i regeringskansliet. Reformen ska även innebära bättre tillgång till pedagogisk stimulans för barn som annars inte går i förskola, så att möjligheten till förskola inte blir en fråga om familjens ekonomi.

Det fjärde benet i vår förnyelse av den svenska familjepolitiken är barnomsorgspengen - en ersättning som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer. Genom en uppgörelse mellan allianspartierna och miljöpartiet 2006 infördes valfrihet och etableringsfrihet när det gäller förskolan. Nu vill regeringen ytterligare stärka valfriheten för föräldrarna men också öka utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande inom välfärdsområdet genom etableringsfrihet.

Det ska bli enklare att starta olika former av verksamhet såsom familjedaghem, flerfamiljssystem och andra lösningar som kan tänkas uppstå. En flexiblare barnomsorg där föräldrar har större möjlighet att både efterfråga och skapa egna barnomsorgslösningar är en efterlängtad reform. Det blir också fritt att söka barnomsorg i en annan kommun. Regeringen kommer att återkomma om detaljerna kring barnomsorgspengen.

I Sverige tillbringar fler än åtta av tio 1-5-åringar delar av sin vardag i förskolan. Det är viktigt att den svenska förskolan med sin pedagogik bildar en helhet med omsorg, fostran, lärande och lek. Under det senaste årtiondet har det pedagogiska uppdraget i förskolan fått en allt större betydelse. Flera undersökningar har understrukit vikten av pedagogisk stimulans som en grund för barnens fortsatta skolgång.

Vi kan i dag presentera en större satsning på att höja kvaliteten i förskolan. Satsningen består av ett antal olika delar varav följande är några.

En bra tillgång till utbildade förskollärare är avgörande för att säkerställa förskolans kvalitet och likvärdighet. I dag råder dock brist på förskollärare runt om i landet. Upplösningen av den särskilda förskollärarutbildningen 2001 har lett till att utbildningen har förlorat i identitet och attraktionskraft. En bra förskollärare är ett verkligt proffs på barn och deras utveckling. I omläggningen av lärarutbildningen vill vi skapa en förskollärarutbildning med en egen tydlig identitet, för en högre specialiseringsgrad med inriktning just mot det pedagogiska arbetet i förskolan.

Vi är övertygade om att det finns en stor outnyttjad potential i förskolan. Ett lekfullt lärande, med hjälp av utbildade och kompetenta förskollärare, hjälper barnen att utveckla både talspråk och intresse för skriftspråk. Ett aktivt språkarbete i förskolan ger goda möjligheter att tidigt upptäcka barn som behöver extra stöd och på så sätt förebygga läs- och skrivsvårigheter.

Förskolans läroplan är bra men på vissa områden behöver målen förtydligas. För att ta tillvara den naturliga nyfikenheten behöver det pedagogiska uppdraget stärkas i takt med barnens utveckling. Regeringen avser därför att ta initiativ till en utveckling av förskolans läroplan. I det arbetet kommer vi att ta hjälp av landets främsta experter på förskolepedagogik.

Det är de högskoleutbildade förskollärarna som ska ha ansvaret för att det pedagogiska arbetet inriktas mot målen i förskolans läroplan. I utarbetandet av dagens läroplan vågade socialdemokraterna inte vara tydliga med det, utan gav "arbetslaget" ett kollektivt ansvar. Alliansregeringen kommer att förändra detta - förskollärarnas pedagogiska ansvar ska skrivas in i förskolans läroplan.

Förskolan kommer också att bli en egen skolform i den nya skollag som regeringen lägger fram senare i år. I lagens mening blir därmed förskolan en frivillig skolform som lyder under liknande tillsynsbestämmelser som övriga skolväsendet.

Ansvaret för förskolans verksamhet behöver förtydligas. Det övergripande ansvaret för förskolan ska ligga på en förskolechef, som i den nya skollagen i många avseenden jämställs med rektorer i skolan. Förskolecheferna ska, liksom skolans rektorer, ingå i målgruppen för den nya rektorsutbildning som alliansregeringen inför.


Minst lika viktigt som att läroplanen ger ett bra stöd är att förskollärarna har den kompetens de behöver för att kunna stimulera barnens lärande. Vi förbereder "förskollärarlyftet" - en satsning som ska omfatta fortbildning med tonvikt på förskollärare och inriktning bland annat på barns språkliga och matematiska utveckling. Även pedagogiskt ledarskap ingår i satsningen.

Denna fortbildningssatsning blir unik i sitt slag, någon motsvarande satsning står inte att finna under tidigare regeringar. Den kan jämföras med det lärarlyft som nu genomförs.

På många förskolor runt om i landet bedrivs ett mycket bra pedagogiskt arbete - ett arbete som gjort den svenska förskolan internationellt erkänd och omnämnd. För oss är det oerhört viktigt att alla barn, oavsett var i landet man bor eller vilken förskola man går i, får tillgång till en bra pedagogisk verksamhet.

Med förverkligandet av vårdnadsbidraget, jämställdhetsbonusen, barnomsorgspengen och en förstärkt pedagogisk förskola tar vi nu ett nytt och samlat grepp kring familjepolitiken. Vi gör det med valfrihet, jämställdhet, kvalitet och mångfald som utgångspunkter, väl medvetna om att en lösning inte passar alla. En modern familjepolitik tar fasta på varje barns möjlighet till en trygg uppväxt och att utvecklas som människa.

Fredrik Reinfeldt
Statminister och partiledare för moderaterna
Maud Olofsson
Näringsminister och partiledare för centerpartiet
Jan Björklund
Utbildningsminister och partiledare för folkpartiet
Göran Hägglund
Socialminister och partiledare för kristdemokraterna "DN 080330:

Krav för gymnasiet kan skärpas

" Kraven för gymnasiebehörighet är för låga. Utbildningsministerns uppfattning delas av gymnasieutredningen som därför föreslår skärpningar. För att få läsa vidare måste grundskoleelever få godkänt i minst åtta eller tolv ämnen, i stället för i tre. "


" I morgon, måndag,
presenterar regeringens särskilda utredare Anita Ferm gymnasieutredningen. Där väntas förslag på skärpta krav för att komma in på gymnasiet.

I dag behöver niondeklassare bara gå ut med godkänt i svenska, engelska och matematik för att få läsa vidare, men enligt utredningens förslag ska gymnasiebehörighet kräva fler antal godkänt.

För att få läsa på de teoretiska, högskoleförberedande programmen föreslås godkänt i minst tolv av sexton eller sjutton ämnen och för de yrkesförberedande i minst åtta ämnen.

- I dag lurar vi in ungdomar in på utbildningar som de ganska snart måste hoppa av för att de saknar rätt förkunskaper. Gymnasieavhoppen i Sverige är högst i världen och det här är en klart bidragande orsak till det, om än inte den enda, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp) till DN.se.

- De skärpta kraven är i praktiken inte höga i sig, men de är mer realistiska och vittnar om att man har studiekapacitet. Har man bara godkänt är det ändå inte säkert att man klarar av gymnasiet.

Att han välkomnar gymnasieutredningens förslag är ingen överraskning. Översynen av behörighetskraven ingick i utredningens uppdrag och när Jan Björklund var i opposition, för drygt två år sedan, krävde han med sina allianskolleger reformer av just den här typen på DN Debatt (28/12-05).

Då skrev han också att behörighetskraven måste variera beroende på vilket studieförberedande program en elev väljer: "till exempel bör elever som vill komma in på naturvetenskapligt program ha minst godkänt betyg i fysik, kemi och biologi från grundskolan".

Just detta föreslår gymnasieutredningen i morgon. För att få läsa ett samhällsvetenskapligt gymnasieprogram föreslås godkänt i geografi, historia, religion och samhällskunskap, utöver dagens krav. I övrigt räknas vilka ämnen som helst för att antalet betyg godkänd ska nå upp till tolv.

- Med den socialdemokratiska politiken har vi haft samma krav för alla gymnasieutbildningar. Men att låtsas att de skulle vara jämlika är löjligt. Alla förstår att det krävs större teoretiska förkunskaper för att läsa ett naturvetenskapligt program än exempelvis ett jordbruksprogram, säger Jan Björklund.

- Kraven

I fredags berättade DN.se att gymnasieutredningen också kommer att föreslå att det individuella programmet ska ersättas med ett tionde grundskoleår. Med det nya förslaget om skärpta krav är det nära till hands att tro att dessa tiondeklassare kommer bli en stor grupp för kommunerna att fördela sina grundskole- och gymnasieresurser på.

Marie Granlund, socialdemokraternas skolpolitiska talesperson, ser en risk i just att extraåret "översvämmas av elever som inte klarar av de skärpta kraven".

- Det blir väldigt många fler som inte kommer att klara sig. Den nya tionde årskursen i grundskolan lär ju expandera rejält och kommunerna får bygga nya skolor, säger hon till SvD.

Jan Björklund stillar hennes oro. Han säger att andelen icke-gymnasiebehöriga bara skulle öka från elva till tolv procent med de skärpta kraven - en ökning med cirka 1.500 elever. Uppskattningen baserar han på utredningen som gjort en systemjämförande datakörning på fjolårets niondeklassare.

Jan Björklund säger att man själv ska få välja att gå en tionde årskurs om man kvalificerat sig till en yrkesförberedande program, men vill gå ett studieförberedande.

Den exakta tidsplanen för de olika reformerna är oklar. 2010 väntas dock det nya gymnasiesystemet vara infört.

Ossi Carp "
090328:

Välkommen till det nya Skolverket


Ett nytt Skolverk har bildats. Stora reformer genomförs inom skolans område och Skolverket har ett stort ansvar att förbereda och genomföra dessa.

Samtidigt har myndigheterna inom skolväsendet organiserats om vilket påverkar Skolverket. Vi tar över den utvecklingsstödjande verksamheten från Myndigheten för skolutveckling som, i likhet med Centrum för flexibelt lärande (CFL), har lagts ned. Inspektion, tillsyn och tillståndsprövning av fristående skolor har förts till en ny myndighet; Statens Skolinspektion. Alla andra uppgifter ligger kvar i Skolverket.

Vi kommer fortsätta att följa upp resultaten i svensk skola, utvärdera verksamheterna, utveckla prov och bedömningsmaterial, delta i internationella undersökningar och svara för olika styrmedel, till exempel kursplaner och betygskriterier.

Skolutveckling blir en av Skolverkets nya hörnstenar. Alla pågående regeringsuppdrag som rör skolutveckling tas över av Skolverket. En nyinrättad avdelning inom Skolverket riktar sig helt mot utvecklingsfrågorna.

Det mesta av innehållet från Myndigheten för skolutvecklings webb kommer att finnas på Skolverkets webb, även webbplatsen IT för pedagoger, liksom publikationer som rör skolutveckling - gamla såväl som nya.

Nationell skolutveckling behövs och kommer alltså även i fortsättningen att drivas på statlig nivå - nu i samspel med genomförandet av nya reformer, kursplanearbete, nationella och internationella utvärderingar, kunskapsbedömningar och statistiska analyser. Det är en styrka.

Skolverket kommer fortsätta vara en stark aktör inom skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen.

Vi ser fram emot fortsatt samarbete med det gemensamma målet att göra den svenska skolan ännu starkare inför framtiden.

Per Thullberg
Generaldirektör

Senast granskad: 30 september 2008
090328:

Om Skolinspektionen


Enligt Skolinspektionens regleringsbrev ska myndigheten bedriva verksamhet inom två verksamhetsgrenar – tillståndsprövning respektive tillsyn och kvalitetsgranskning.

Inom tillståndsprövningen ska Skolinspektionen pröva ansökningar om godkännande och rätt till bidrag respektive rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående skolor.

Myndigheten ska därvid

 • bidra till en mångfald av skolor av hög kvalitet
 • ha en effektiv och likvärdig handläggning av tillståndsärenden,
 • följa upp beslut om tillstånd eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start, samt
 • sprida kunskap om vad som krävs för att starta fristående förskoleklass, en fristående skola eller en internationell skola.

Inom tillsyn och kvalitetsgranskning ska Skolinspektionen bland annat

 • bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet,
 • regelbundet och med utgångspunkt i en risk och väsentlighetsanalys granska kvaliteten i och utöva tillsyn över huvudmän och verksamheter,
 • kommunicera resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning,
 • ha en effektiv handläggning av anmälningsärenden, samt
 • skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Därutöver ska Skolinspektionen utöva tillsyn över kommunernas ansvar för tillsyn för enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt granska arbetet med att följa upp de studerandes resultat inom vuxenutbildningen.
090328:

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten


Specialpedagogiska skolmyndigheten bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten.

Alla våra insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

Vår uppgift är att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare.

Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.

Råd och stöd

Vi ger råd och stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn. I uppdraget ingår att:

 • anordna och medverka i kompetensutveckling
 • sprida information till skolhuvudmän och föräldrar
 • bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet
 • främja och informera om tillgång till anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Skolor

Vi driver tre nationella och fem regionala specialskolor. De nationella skolorna tar emot elever med

 • synskada och ytterligare funktionsnedsättningar,
 • dövhet eller hörselskada kombinerad med utvecklingsstörning eller med medfödd dövblindhet respektive
 • grava tal- och språkstörningar.

De regionala skolorna erbjuder utbildning som motsvarar grundskolan för elever med dövhet eller hörselskada

Resurscenter

Våra fyra nationella resurscenter har fördjupad kompetens kring elever med

 • synskada med eller utan ytterligare funktionsnedsättning,
 • dövhet eller hörselskada kombinerad med utvecklingsstörning,
 • medfödd dövblindhet
 • grava tal- och språkstörningar.

Resurscentren erbjuder bland annat utredningar av barn och ungdomar samt fortbildning av skolpersonal och föräldrar.

Bidrag

I vårt uppdrag ingår att fördela statsbidrag bland annat till folkhögskolor, universitet och högskolor och till riksgymnasium för elever med svåra rörelsehinder. Vi kan också bevilja bidrag till vuxna studerande med funktionsnedsättning vid vissa korta studier.

Sidan senast uppdaterad: 2008-11-12

>På grund av nya skolinstitutioner: Obs att följande två artiklar om Skolverket och Myndigheten för skolutveckling inte är helt aktuella

Skolverket

Skolverket

Om skolväsendet
Här får du veta hur förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen fungerar.


Lagar & regler
Här finns de dokument som reglerar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.


Inspektion
Skolverkets utbildningsinspektion granskar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning i alla landets kommuner.


Betyg
Här finns beskrivningar av betygssystemet och information om betyg och bedömning för de olika skolformerna.


Nationellt provsystemHär hittar du informatiom om de diagnosmaterial och prov som ingår i det nationella provsystemet.


Statistik
Här hittar du statistik om barn, elever, personal, kostnader och resultat.


Om Skolverket
Läs mer om vad Skolverket gör.


Lärare
Elever & föräldrar
Pressrum

Snabbval

Publicerat

Andra tjänster från Skolverket

Inflytande och delaktighet
Myndigheten för skolutveckling

Något från Skolverkets sidor på Internet den 24 mars 2008:

Brister i särskilt stöd drabbar de svagaste eleverna

Trots att det särskilda stödet många gånger sätts in tidigt är det ofta inte anpassat efter elevernas behov. Det drabbar de elever som har störst behov av stödinsatser. Skolorna måste därför förbättra utredningarna och följa upp så att hjälpen blir rätt utformad annars får inte stödet avsedd effekt.
Läs mer

"Lärarfortbildningen har rätt fokus"

Lärarfortbildningen tar fart som beräknat och kursutbudet innehåller det skolhuvudmännen efterfrågar. Den positiva bilden har projektansvariga för fortbildningen på Skolverket.
- Fortbildningen är ett erbjudande om kompetensutveckling inom områden där det finns brister. Goda ämneskunskaper hos lärare påverkar elevernas resultat positivt, säger Mona Bergman.
Läs mer

Vår omvärld

2008-03-19 Lärarnas kunskap uppdateras

Mer inflytande i skolan

Nu lanserar Skolverket en webbaserad presentation över det svenska skolsystemet och de möjligheter att påverka som finns. Presentationen är översatt till åtta stora invandrarspråk.
Läs mer

Nyhetsbrevet för mars

Bristande stöd bakom många kränkningar, viktigt informera om nya antagningsregler och mängden avknoppningar en ny situation. Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev.
Läs mer

Allmänna råd för kvalitet i fritidshem

Nu kan du ladda ned Skolverkets nya allmänna råd för kvalitet i fritidshem.
Läs mer

Handikapp i skolan

Här kan du läsa hur skolväsendet i olika tider har bemött barn och ungdomar med funktions- hinder.
Läs mer

Ny presentation av förskola och skola - på nio språk

Här kan du läsa om rätten till inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. Vi ger exempel på vad och hur det går att påverka - som barn, elev, förälder och vuxenstuderande. Du kan också läsa om hur det fungerar i förskola och skola, vem som ansvarar för och beslutar om de olika verksamheterna.
Läs mer

Allt fler skolor kritiseras för att de inte stoppar kränkningar

Skolverket kritiserar allt fler skolor för brister i arbetet mot kränkande behandling. Kritikbesluten har ökat med drygt 60 procent det senaste året. Anmälningarna om kränkande behandling har ökat något från 473 fall år 2006, till 487 anmälningar förra året.
Läs mer

För en trygg och lugn studiemiljö

Skolverket har tagit fram ett informationsmaterial om de nya bestämmelserna som införts i skollagen för att ge förutsättningar för en förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan.
Läs mer

Allmänna råd för kvalitet i fritidshem

Nu kan du ladda ned Skolverkets nya allmänna råd för kvalitet i fritidshem.
Läs mer

Individuella utvecklingsplaner i förskolan - vad gäller?

Vilken roll får individuella utvecklingsplaner spela i förskolan? Med anledning av intresset kring detta har Skolverket tagit fram en informationstext.
Läs mer

Ökat inflytande med individuella utvecklingsplaner

Skolverket har publicerat allmänna råd för individuella utvecklingsplaner.
- Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett aktivt verktyg i elevens lärande som följer eleven genom grundskoletiden, säger Mona Bergman, undervisningsråd på Skolverket.
Läs mer

Ny lag mot diskriminering av barn och elever

Från den 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i alla verksamheter som omfattas av skollagen. Barn och elever har i och med det fått ett stärkt skydd. Samtidigt inrättas ett Barn- och elevombud (BEO) som bl a ska se till att lagen följs.

Tydligare styrning och ledning behövs för att fler elever ska nå målen i Solna

Skolverkets inspektion visar att många elever i Solna kommun lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Kommunen måste därför vidta kraftfulla åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten. Kommunen måste också tydligare styra och leda verksamheten i riktning mot de nationella målen samt stödja det pedagogiska ledarskapet.
Läs mer

Inspektionskartan

Kommunindelad Sverigekarta som ger en överblick över planerade, pågående och slutförda inspektioner.
Läs mer

Vilken effekt har Skolverkets inspektion?

Ekonomi- styrningsverket har utvärderat effekterna av Skolverkets utbildningsinspektion.
Läs mer
Läs mer

Varför två SCB-koder i betygskatalogen för gymnasieskolan?

Varje skola har två olika koder från SCB. Den ena är SCB:s skolidentitet och det är en unik kod för varje skola. Den andra koden, till SCB:s skolregister, används i många statistiska sammanhang och kan förändras beroende på kommunens skolorganisation. Denna SCB-kod är således inte unik för varje skola. För att betygskatalogen ska vara användbar i olika sammanhang ska bägge SCB-koder anges i betygskatalogen. Den enskilda skolans skolid finns i databasen Kursinfo.
Gå till Kursinfo

Fler steg i ny betygsskala

Förslag till en ny betygsskala har presenterats av Jan Björklund. Förslaget innebär att betygsskalan ska vara sexgradig med fem godkända betygssteg, A-E, och ett steg för icke godkända resultat, F. Därutöver ska streck ges om underlag för bedömning helt saknas. Betygsskalan ska vara målrelaterad och nationella betygskriterier ska finnas för det högsta, mellersta och lägsta betygssteget för godkända resultat, dvs för A, C och E. Regeringen vill införa de nya betygen i gymnasieskolan läsåret 2010/2011 och i grundskolan läsåret därpå.
Läs mer

Stora skillnader i skolors betygsättning

En analys från Skolverket visar att likvärdigheten i betygsättningen fortfarande brister. Skolor tolkar betygskriterierna olika och variationen är stor mellan hur skolor sätter slutbetyg i förhållande till de nationella proven.
Läs mer

Ny broschyr om betygskatalog för gymnasieskolan

Skolverket har tagit fram en broschyr om föreskrifter för betygskatalog i gymnasieskolan. Den finns att ladda ner eller beställa gratis.
Läs mer

Ny broschyr om Skolverkets betygsstöd

Att sätta rättvisa betyg är ingen lätt uppgift. Det är viktigt med en lokal planering på skolan och att känna till och kunna tillämpa kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser. Den här broschyren visar vilket stöd du kan hitta hos Skolverket.
Läs mer

Myndigheten för skolutvecklings betygssidor

På Myndigheten för skolutvecklings webbplats finns information och tips om material till stöd för en mer likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.
Läs mer

Det nationella provsystemet

De nationella provsystemet omfattar dels nationella prov i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk, dels provmaterial i Skolverkets provbank. Förutom prov och provmaterial erbjuds för grundskolan diagnostiska material.

Syftet med det nationella provsystemet skall vara att
- bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,
- förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor,
- konkretisera kursmål och betygskriterier
- stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

Proven är inte utformade så att de prövar elevens kunskaper mot alla uppställda mål.

Resultat från ämnesprov i årskurs 5

Ta del av rapporten om hur det gick för eleverna i årskurs 5 på de nationella proven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk våren 2007. Rapporten bygger på resultat från ett slumpmässigt urval av 200 skolor.
Läs mer

Nationella prov

Det finns nationella prov i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk.
Nationella prov

Provbanken

I provbanken erbjuds prov och provmaterial i ämnen som inte har nationella prov. Provbanken utökas senare i vår med provmaterial i franska, spanska och tyska för språkval åk 9 i grundskolan/steg 2 på gymnasieskolan.
Provbanken

Diagnostiska material

I grundskolan finns diagnosmaterial i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk.
Diagnostiska material

Stort intresse för fristående gymnasium

Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin. Detta läsår går 391 000 elever i gymnasieskolan. Av den totala elevökningen på 14 000 elever har 11 000 valt att gå på en fristående skola. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna när det gäller antalet fristående skolor. Sex av tio fristående gymnasieskolor ligger i storstadslänen. Två av tre kommuner saknar fristående skola.
Läs mer

Databaser

Du kan även söka statistik i våra tre databaser: SIRIS, SALSA och databasen för jämförelsetal
Läs mer

Hur ser det ut i din kommun?

I kommunbladen publiceras en sammanfattande bild av kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.
Läs mer

Sök information om skolor

Här kan du söka information om enskilda skolor. Du hittar bland annat betygs- och provresultat.
Läs mer

Attityder till skolan 2006

I Skolverkets attityd-undersökning ger elever i årskurs 4-9 och gymnasieskolan samt lärare sin syn på skolan. Här kan du ta del av resultaten i rapporten samt en sammanställning av frågor och svar.
Läs mer

Vår bild av statistiken

Här hittar du en klickbar karta med länkar till statistik om de olika verksamhetsformerna.
Läs mer

Barn till högutbildade föräldrar når högre resultat

Elever med högutbildade föräldrar når bättre resultat på de nationella proven redan i årskurs 5. Skillnaden mellan könen, till flickors fördel, är störst i ämnet svenska. Elever med utländsk bakgrund når kravnivåerna i mindre utsträckning jämfört med elever med svensk bakgrund. Det visar Skolverkets resultatrapport för ämnesprovet i åk 5.
Läs mer

Lediga jobb

Svenska utlandsskolor söker personal.
Läs mer

Här hittar du de regeringsuppdrag Skolverket redovisat hittills i år. Du kan ladda ned dessa som PDF-filer.
Läs merMyndigheten för skolutveckling

Myndigheten för skolutveckling

Vi stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Skolledare, lärare och skolchefer är våra främsta målgrupper och vi vänder oss till dem som är verksamma i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.
Publikationer
 • Nya publikationer
 • Sök och beställ
 • Här kan du söka bland våra publikationer, beställa tryckt material och även ladda ner publikationerna i elektronisk version.

  Hur hittar jag och beställer publikationer?

  Gå till Sök/Beställ publikationer. I katalogen finns alla titlar som vi lagerför. Du kan söka på titel eller del av titel, ämne, sökord i sammanfattningen med mera. Du beställer genom att klicka på knappen "Beställ" och följa instruktionerna.

  Allt vårt material finns hos Liber Distribution.
  Har du frågor om din beställning kan du ringa Liber Distribution på telefon 08-6909576.

  Lexinserien

  Från och med 2 april beställer du Lexinböcker via Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen via webbadressen: http://www.mamut.com/lexinorder.
  Du kan även beställa Lexin per telefon 08-6909576 (Liber distribution). För frågor angående utgivningen av kommande Lexin, restnoteringar eller dylikt kan du kontakta Språkrådet på telefon 08-442 44 31 (Margareta Terner) eller växelnummer 08 - 442 42 00.

  Dina frågor om Lexinserien ska du skicka till lexin@sprakradet.se. Lexinserien har sedan 1 januari 2007 övertagits av Institutet för språk och folkminnen.

  Ny samtalsguide i Bild

  2008-03-17
  Ladda ned eller beställ våra samtalsguider. Stöd för diskussioner om undervisningens innehåll, arbetssätt och bedömning.

  Bättre stöd för kvalitetsutveckling

  2008-03-10
  Det nya BRUK är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom har hela innehållet reviderats och uppdaterats, och omfattar även vuxenutbildningen.

  Lokalt- innovativ- variationsrikt

  2008-02-14
  Knappt något har varit för stort och inte heller för litet, när vi stött lokala initiativ till utvecklingsarbete, med fokus på mångfald. Läs mer om några av projekten som fått stöd.

  Verktygslåda för lärlingsutbildning

  2008-02-19
  Vad krävs det för att starta en gymnasial lärlingsutbildning? Använd vår nya verktygslåda med konkreta tips och praktiskt stöd i planering och utarbetande av lärlingsutbildningar.


  Myndigheten för skolutveckling
  Karlbergsvägen 77-81
  113 35 Stockholm
  Telefon: 08 - 52 77 80 00
  Fax: 08 - 52 77 80 01


  Barn- och elevombudet (BEO)

  För föräldrar och personal inom förskola och skola

  Känner du dig ledsen och blir illa behandlad på något sätt? Då kan du vara utsatt för kränkande behandling. Skolan är skyldig att hjälpa dig, men om du inte får den hjälp du behöver kan du vända dig till Barn- och elevombudet (BEO).

  Barn- och elevombudet är till för dig

  Jag heter Lars Arrhenius och jag är Barn- och elevombud (BEO). Mitt jobb är att hjälpa dig som tycker att du blivit illa behandlad i förskolan, på fritids eller i skolan. Du kan antingen skriva, ringa eller e-posta till mig. Läs mer

  Har du blivit kränkt?

  Känner du dig ledsen och blir illa behandlad på något sätt? Då kan du vara utsatt för kränkande behandling. Kränkningar kan vara att någon skickar elaka mail, SMS eller liknande. Det kan även vara att man upprepade gånger blir retad för hur man ser ut, att man är blyg eller annorlunda. Läs mer

  Re-agera

  Nu finns ett utbildningsmaterial för dig som vill utbilda dina kamrater. Läs mer

  Diskutera mera för att få respekt!

  Vill du som lärare diskutera teman som värdegrund, diskriminering, mobbning och mänskliga rättigheter med dina elever? Då kan du beställa tidningen Respekt! Läs mer

  Barn- och elevombudet
  106 20 Stockholm | Besöksadress: Alströmergatan 12
  Telefon: 08-527 332 00 Fax: 08-24 44 20 E-post: beo@skolverket.se

  Webbplatskarta
  Senast granskad: 6 september 2007
  Innehållsansvar: Barn- och elevombudet


  DN 080330:

  Varannan svensk elev bestraffas kollektivt

  " Barnombudsmannens årsrapport till regeringen: Mer än hälften av flickorna lider av stress i skolan. Kollektiv bestraffning drabbar nära hälften av eleverna i svenska skolor. Detta trots att vår rättsordning föreskriver att individer enbart ska stå till svars för sina egna handlingar. Kvarsittning, indragna förmåner, kollektiv utskällning och avstängning av gemensamma trivsellokaler är vanliga kollektiva bestraffningar för något som andra har gjort. Hela 49 procent av eleverna i grund- och gymnasieskolan lider också av stress minst en gång i veckan - av flickorna 53 procent. Inom barn- och ungdomsidrotten förekommer ofta mobbning, trakasserier och diskriminering samt alltför höga prestationskrav. Det vore rimligt att regeringen och en ny skollag sätter stopp för detta, skriver barnombudsmannen Lena Nyberg."

  " Hur är det att vara barn och ung i Sverige i dag? Barnombudsmannens årsrapport "Sverige äger! Barn och unga berättar om sitt land" överlämnas till regeringen på måndag. I rapporten framkommer bland annat hur 1.060 elever ur våra 190 kontaktklasser, från mellanstadiet till gymnasiet ser på sin vardag.

  Skolan är den viktigaste sociala arenan under uppväxtåren. När eleverna fick skriva två saker som är bra i skolan hamnade lärare och annan personal överst, följda av kompisar och skolämnen. Om de fick bestämma i skolan skulle de framför allt ändra på skolmaten och skolmatsalen, arbetstiderna, den fysiska miljön, lärarnas pedagogiska hjälp, planeringen och ordningsreglerna.

  På frågan "Om du fick bestämma i hela Sverige - vilka två saker skulle du ändra på?" svarar en av fem "vet ej" och 13 procent tar upp frågor som "invandring, integration, rasism". Ungefär hälften av dem som tar upp invandring är positiva till invandrare, medan den andra hälften är negativa. Andra frågor som eleverna vill ändra på är skolan, brott och straff, miljön och klimatet.

  Andelen barn med utländsk bakgrund ökar i Sverige, särskilt i storstadslänen. Många unga har i dag en öppen inställning till andra, men tycker att vuxna har abdikerat och lagt en stor del av ansvaret för kampen mot rasismen på ungdomarna. Det visar intervjuer med ungdomar i årsrapporten.

  Eleverna i kontaktklasserna mår i allmänhet bra och trivs med livet. Nästan vart femte barn har ont i huvudet varje dag eller flera gånger i veckan, i stort sett samma andel som för fem år sedan. Flickorna lider i högre utsträckning än pojkarna av huvudvärk. Färre elever än för fem år sedan har ofta ont i magen.

  Stressen är fortfarande markant bland eleverna, särskilt bland flickorna. 49 procent känner sig stressade minst en gång i veckan, 53 procent av alla flickor och 41 procent av alla pojkar, 2002 svarade 42 procent att de gjorde det, 45 procent av flickorna och 38 procent av pojkarna.

  Många vuxna anser att det talas för mycket om barns rättigheter och att vi i stället borde fokusera på deras skyldigheter. Men barns och ungdomars kunskaper om sina rättigheter är inte så goda som många kanske tror.

  Drygt 70 procent av eleverna i kontaktklasserna har inte hört talas om FN:s barnkonvention eller är osäkra på om de har gjort det. En av tre svarar att de inte känner till någon rättighet som är viktig. Rätten att få komma till tals - en av barnkonventionens huvudprinciper - har de en mycket vag uppfattning om.

  Det är oroande att många av de yngsta medborgarna i samhället inte känner till att de har rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Den nationella strategin för barnkonventionens genomförande som riksdagen beslutade om 1999 är fortfarande okänd för de allra flesta. För att förverkliga konventionens intentioner borde strategin därför kompletteras med en långsiktig strategisk planering om hur kunskapen ska spridas till barn och unga. Om fler barn och unga blir medvetna om sina rättigheter ökar trycket på vuxenvärlden att på olika sätt lyssna på och ta hänsyn till rättigheterna. Vi föreslår att förskolans och skolans styrdokument förses med tydliga skrivningar om barnkonventionen och att det blir obligatoriskt med utbildning i barnkonventionen i lärarutbildningen.

  Skolan ska värdera alla lika. Men på frågan "Respekteras barns och ungdomars lika värde i skolan?" svarar bara 44 procent "ja", medan 32 procent svarar "nej". Högstadieelever och utlandsfödda beskriver en större känsla av ojämlikhet än andra. Det är framför allt andra elever som tycker att andra är mindre värda, en fjärdedel av eleverna svarar att både elever och lärare står för uppfattningen att andra är mindre värda. Vilka är då mindre värda? "Vet inte" svarar de flesta, följt av "de som är annorlunda, töntarna, de med låg status".

  Nedslående är att många svarar att de inte vet vad skolan ska göra åt att allas lika värde inte respekteras eller att det inte går att ändra på något. Andra skriver att skolan måste arbeta aktivt mot fördomar och orättvisa, ha fler och tydligare vuxna i skolan och att eleverna måste ta ansvar för att behandla varandra väl. Kommunikationen mellan elever och lärare behöver bli bättre, undervisningen borde förändras och innebära fler diskussioner, temadagar, mer samtal och fler samarbetsövningar, anser eleverna.

  Nära hälften uppger att de har blivit bestraffade för något som andra har gjort i skolan. De har erfarenhet av kvarsittning, indragen rast, indragna förmåner, pengar tagna från klasskassan, kollektiv utskällning och av att datasalar, bibliotek och k aféer har stängts av.

  Kollektiv bestraffning förekommer i svenska skolor trots att en viktig grundprincip i den svenska rättsordningen är att man endast ska stå till svars för sina egna handlingar. Det är tillåtet att ge en elev kvarsittning om eleven uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till en mindre förseelse. Men när åtgärden drabbar oskyldiga strider den mot vårt rättsmedvetande. I den nya skollag som är under ombearbetning bör det föras in en regel som tydligt förbjuder kollektiv bestraffning. Vuxna skulle aldrig på sina arbetsplatser acceptera att straffas för något som en kollega gjort sig skyldig till.


  Idrotten kan när den fungerar som bäst bidra till att barns lika värde lyfts fram. Den kan förena människor från olika länder, kulturer och grupperingar. Barn- och ungdomsidrotten kan bidra till ökad respekt för olikheter och idrottsrörelsen står för en grundsyn som stämmer väl överens med viktiga delar av barnkonventionen.

  Tyvärr får vi ofta signaler från barn och föräldrar om att barns rättigheter inte respekteras inom barn- och ungdomsidrotten. Barns och ungas inflytande över idrottandet tycks ofta vara minimalt. Mobbning, trakasserier och diskriminering förekommer liksom alltför höga prestationskrav och förväntningar från vuxna.

  Idrottsrörelsen är till stora delar en ideell verksamhet som stat och kommuner har begränsade möjligheter att styra. Riksidrottsförbundet är den organisation som fördelar de medel staten ställer till förfogande. Förbundet har regleringsbrev och vissa myndighetsliknande uppgifter. Det är därför rimligt att staten ställer krav på att idrottsrörelsens aktivt verkar för att barnkonventionens principer genomsyrar barn- och ungdomsidrotten.


  Därmed borde det finnas goda möjligheter för staten att driva på utvecklingen mot ett ökat barnperspektiv och verksamheter i barnkonventionens anda. I praktiken bidrar staten varje år med hundratals miljoner kronor till verksamheter som man valt att inte ställa krav på. Genom att göra barnkonventionen vägledande för barn- och ungdomsidrotten kan den kan bli en spjutspets för barns inflytande, delaktighet och integration.

  Ett ökat barnperspektiv innebär att vi i högre utsträckning än i dag bör utgå ifrån barns och ungdomars egna erfarenheter och kunskaper. Vi behöver gemensamt anstränga oss för att göra vardagen bättre och höja kvaliteten i de verksamheter som berör alla invånare som är under 18 år.

  LENA NYBERG "


  DN 080309 sid 6:

  Skolan struntar i hur barns hjärnor fungerar

  Hjärnforskaren Martin Ingvar dömer ut svensk skolpolitik: Våra flummiga modeller för inlärning saknar helt grund i vad vi i dag vet om hjärnan.

  I dag kan du bli lärare för de minsta barnen utan att ha en aning om hur man lär dem läsa. Unga lockas dessutom att välja bort språkundervisningen vid den tid i livet när hjärnan är som bäst lämpad att ta till sig främmande språk. Ett resursslöseri som saknar motstycke. Vi har också världens sämsta betygssystem som entydigt diskriminerar pojkar från arbetarklassen. Just arbetarklasspojken som är född på landet i Sverige är den största förloraren i det misslyckade skolsystem som socialdemokratin bär ett sådant avgörande ansvar för. Inte så uppmuntrande för oss som vill ha ett fungerande välfärdssamhälle. Det skriver professor Martin Ingvar vid Karolinska institutet i Stockholm.


  Sverige har världens dyraste skola. Men vi har inte världens bästa skola. Tvärtom har vi haft en generande misshushållning med skolan, eftersom den baserats på en flummig central dogmatik som saknar förankring i god vetenskap. På senare år har Sveriges elever halkat ner från en bra position till en tydligt medioker plats i de internationella jämförelser som finns. Det kommer krävas långt mer än kosmetiska förändringar i betygssystemet om vi skall öka Sveriges konkurrenskraft på kunskapsområdet. Det är hög tid. De nya ekonomierna i Indien och Sydostasien stormar fram och har elitsatsningar, betoning av goda insatser från eleverna och internationell utblick med en nationalistisk överton. Samtidigt envisas vi med en skola där den internationella utblicken saknas och där barnen luras till att tro att alla kan bli Lucia, och det utan ansträngning.

  Det är mycket uppseendeväckande när Mona Sahlin uppfordrar till samarbete över blockgränserna om skolan. Skammens rodnad lyser med sin frånvaro. Socialdemokratin är ett parti med stolta kunskapsideal i sin historia. Kunskap var vägen ur ofrihet, kunskap var vägen till jämställdhet och kunskap var vägen till välstånd. Vetenskap var metoden för att nå dit. Men hela detta fina arv som funnits och förkroppsligats i folkbildningstraditionen, folkskolan och inte minst i instiftandet av forskningsråden har förslösats sedan Palmes tid.

  En av de viktigaste felgreppen som nu haft lång tid på sig att utvecklas är idén om att pedagogiken inte har att göra med hur barns hjärnor fungerar. Barns hjärnor är som vuxnas, fast bättre. Trots att skolans styrdokument genomsyras av ytligt sett kloka ord kan de inte ses som annat än floskler när flummiga modeller för inlärning används som helt saknar grund i vad vi i dag vet om hjärnan. Det finns en historiskt grundad rädsla för "pluggskolan". Den rädslan har på senare tid blivit styrande för hela tänkandet. Flera centrala områden har drabbats av detta.

  Att ha en bra läsförmåga är en helt central färdighet för att få de sociala nycklar som behövs i dag. Det är nyckeln till kunskap, nyckeln till matematikens begreppsvärld och nyckeln till att få flera språk utöver modersmålet. När man lär sig att läsa och skriva får man efter idog träning en automaticitet i sitt läsande som i sin tur avlastar tänkandet och minnet. Då kan man förstå en text. Då kan man tänka själv. Då kan man bli en kritisk väljare och allt annat som befordrar demokratins utveckling. I stället för att bygga på vetenskapen i området har Sverige nu på ett unikt sätt tagit bort läsmetodik ur lärarutbildningen.

  I dag är det möjligt att bli lärare för de minsta barnen utan att ha insikt om hur man lär barn att läsa. Läsfärdigheten sjunker nu på bred front i skolan och vi har ännu inte sett botten.

  I en ideologisk ratatouille har missriktade jämlikhetsmål varit styrande. Alltså skall alla ämnen vara lika mycket värda. Därför har det inte lönat sig för den enskilde eleven att läsa språk medan hjärnan är ung. Samtidigt som Sverige gick in i EU har en katastrofal nedgång av antalet elever med tredjespråk skett. Det har varit bättre att göra det i den komplettering av skolan som görs inom ramen för komvux av en förfärande stor del av medelklassens barn.

  Detta är ett resursslöseri som saknar motstycke i världen. Då har hjärnan redan har en ålder då den är mindre bra på att lära in nya färdigheter. Nu skall det systemet ändras genom att det skall förbjudas. Bättre hade varit att skolan konstruerades så att behovet för komvuxkomplettering avtog.

  Svenska barn är hyggliga på räkning men dåliga på matematik. Och försämringen pågår. Medan räkning kommer behövas allt mindre är logiska resonemang och symboltänkande viktiga kommande färdigheter. Det går att göra rätt. Rinkebyskolan är ett lysande exempel där man genom att göra matematiken central och integrerad i snart sagt alla ämnen fått elever som har kul med matematiken och dessutom blir jätteduktiga. Flera har dessutom nått nationell toppklass. Vi behöver sådana breda insatser om vi skall kunna höja kvaliteten för naturvetenskap och teknik i skolan.

  Centralt för de misslyckanden som vi ser är betygsdebatten. Här står inte socialdemokratin ensam vid skampålen. Vankelmodig populism har präglat flera partiers hållning, inklusive flera av de borgerliga. Tvehågsenheten inför betygen är tydlig. Begreppssammanblandningen är ännu mer påtaglig. Att lära sig något nytt kräver arbete och en insats från eleven. Återkoppling är en central del i en socialt driven pedagogisk process. Medan utvecklingssamtal anses ok är betyg inte accepterade. Det betyder att skolans lärare får ägna mycket tid åt socialt ansträngande kommunikation med föräldrar till välartade barn som det går bra för och missar resurser för att hantera återkopplingen till de barn och föräldrar som har störst behov.

  Men betygen då? Sverige har världens i särklass sämsta betygssystem. Det levererar inte. Det diskriminerar entydigt pojkar från arbetarklass. Problemen med betygen är att de introduceras för sent, har för få steg, saknar legitimitet i barnens ögon, stressar och har alltför komplexa betygskriterier.

  Bara föräldrar med mycket hög motivation och god utbildning kan ta del av den kvalificerade information som betygskriterierna utgör. När man sedan dessutom uppfunnit idén att kriterierna skall utformas regionalt har vi dessutom fått ett betygssystem som inte ens strävar efter ett slags rättvisa. Trots det används det för riksintagning till högskola. Men inte ens i det sammanhanget fungerar de utan en allt större del sker via högskoleprovet och kvotgrupper vars bestämmelser innehåller en kod som bara medelklassens barn kan tyda.

  Pojkar ligger 18-24 månader efter flickor i den biologiska utvecklingen får i dag första betyget mitt i flammande pubertet. En period i livet då dom måste ha mössa på sig för att hålla ihop tankarna. Innan de kommit ur puberteten har de fått sina första slutbetyg i gymnasiet. De har aldrig fått lära sig vad återkoppling är utan blandar ihop det med bestraffning. Självklart blir betygen illa omtyckta då. Antipluggkulturen frodas.

  Åtgärdsbehovet är tydligt. Antingen gör man om betygen så att de fungerar eller så bör de tas bort i sin helhet. Skall man ha betyg måste de vara en del av hela skolans kommunikationssystem från början med huvudsaklig betydelse för att se att skolans arbete utvärderas. Det är i själva verket lärarens insatser man kan mäta med betygen. Då kan man få kvitto på att utvecklingsarbetet i skolan har en kvantitativ ansats så att man kan avläsa förbättringar allteftersom. Man kan också se om man når målet att alla läser redan efter första klass. Internationella siffror ligger på 5 procent eftersläntrare medan i svenska skolan är den andelen ofta tre gånger så hög.

  Den viktigaste effekten av alla de missgrepp som jag radat upp är att arbetarpojkarna kommit på undantag. Flickorna tycks klara sig något bättre än pojkarna. Den förväntade förvärvsförmågan för en pojke ur arbetarklass född på landet i Sverige visar inga glada siffror, särskilt för oss som vill ha ett fungerande välfärdssamhälle.

  Jag delar Mona Sahlins uppfattning att det är ballt att betala skatt. Men jag har synpunkten att jag vill bara vara med att finansiera system som fungerar på ett rimligt sätt. Socialdemokraternas skolpolitik måsteavsevärt förändras innan den förtjänar förtroende. Den måste kunna lova en skola som fungerar för andra än medelklassens flickor. Vägen till framgång ligger i att våga se vad man ställt till med, även om det gör ont.

  MARTIN INGVAR
   

  DN 080112:

  Fri eller privat?

  P C Jersild

  Ibland kan det gå runt i skallen, särskilt när det gäller begreppet fri. Sveriges Television annonserar sig som fri tv. Man påstår sig inte vara beroende av reklamintäkter. Men plötsligt dyker reklamskyltarna upp. I TV 4 brukar det heta att "Programmet görs i samarbete med ". I Sveriges Television heter det i stället "Programmet sponsras av ".

  Hur fri står Sveriges Television från politikerna? Den frågan hänger i luften så länge man inte vet vad den borgerliga regeringen tänker ta sig till. Även om inga genomgripande inskränkningar i friheten är på gång, kan riksdagen tricksa med radio- och teve-licensen. Som bekant undgick public service efter valet på ett hår när att hamna under en kulturminister som bedrivit en privat bojkott av licenserna. I rättvisans namn måste dock erkännas att det finns fog för att Sveriges Television kallar sig fri. Eller i varje fall mindre beroende av reklam än reklamkanalerna.

  En annan verksamhet som basunerar ut begreppet fri är de så kallade friskolorna. Den som lyckades etablera prefixet fri i stället för privat om dessa skolor gjorde en demagogisk bravad. Ty vilken frihet gäller det här? Varför kan inte den kommunala skolan, public service-skolan, med samma rätt som Sveriges Television kalla sig fri?

  På vilka grunder är den ena skolformen friare än den andra? Gentemot vem? Vilka friheter bör hållas högst? Möjligheten att fritt få hålla sig med en hög andel obehöriga lärare, frihet att slippa en utbyggd skolhälsovård eller att fritt få ägna sig åt religiös indoktrinering?

  Varför ska religiösa privatskolor få drivas med skattepengar? Varför ska allmänna medel gå till religiös indoktrinering fem dagar i veckan? Räcker det inte med söndagsskolan? Eller för muslimernas del fredagsskolan och för judarnas lördagsskolan? Lägg därtill vad som sker efter skoltid: ingen förbjuder föräldrarna att uppfostra sina barn i familjens religion. Därför är den icke-religiösa skolan vissa barns enda möjlighet att möta en mindre inskränkt bild av omvärlden.

  Varför kan inte privatisering få kallas just privatisering? Övertas driften av en vårdcentral från landstinget kallas det inte frivård utan privat driven vård, oberoende av om det är personalen som går samman eller det handlar om utförsäljning till en koncern. Inom vården har man sedan länge en mer avvaktande inställning till begreppet fri. Det påminner för mycket om frigångare, de som hade tillåtelse att gå utanför grindarna på de gamla mentalsjukhusen. Eller om frivård inom kriminalvården.

  Man kan vara fri att, eller fri från. Fri från sponsorer och reklam, fri från statlig eller kommunal styrning. Riktigt rörigt blir det beträffande pappersmedierna. Aftonbladet har en utländsk ägare som inte delar ledarsidans ideologiska linje. En frihet under ansvar eller under galgen? När centern sålde ut sina tidningar ingick i köpet ett servitut att ledarsidorna skulle fortsätta i centerristisk riktning.

  DN är beroende av annonserna och ägs av en familj som pekar ut den politiska kursen. Svenska Dagbladet är på samma sätt beroende av både reklam och ägare. Men här kompliceras friheten dessutom av presstödet. Kan en tidning med statligt presstöd kalla sig fri? Det skulle vara intressant att veta hur många av de moderater som bojkottade tv-licensen som också undvikit, inte att läsa SvD, men av ideologiska skäl inte betalat prenumerationen.

  Om medierna gärna håller sig till begreppet fri-från, verkar skolvärlden mer intresserad av fri-att. Privatskolorna kom till i den andan. Eleverna skulle fritt få välja skola - som om det inte vore möjligt i ett kommunalt system. Ägarna skulle också vara fria att lägga upp sin pedagogik. Det verkar ha legat någon darwinistisk tanke bakom att blott de bästa undervisningsmetoderna skulle överleva den konkurrensen.

  Men hittills har vi inte sett någon segrande pedagogik, snarare ett sammelsurium av försök i olika riktningar. Privatskolorna får locka till sig elever med gåvor. Den enda part som gjort en säkrad vinst är reklammarknaden, inte minst sedan också den kommunala skolan tvingats in i annonskriget.

  Nyligen gjorde Mona Sahlin och lärarförbunden ett utspel om en blocköverskridande överenskommelse om den framtida skolpolitiken. Men Björklund släpper ingen jävel över bron utan står fast vid betygen. Som utomstående kan man tycka att betygsfrågan fått orimliga proportioner. Betygskäbblet skymmer angelägnare mål: Att hindra skolor från att brännas ner, att lära alla barn läsa och skriva, och att låta barn ur skilda samhällsklasser och med olika etnisk bakgrund mötas. Det är i skolan barnen kanske får sin enda chans att frigöra sig från föräldragenerationens fiendebilder.


  Högskoleverket

  Högskoleverket

  Om Högskoleverket   Verksamhet
  Organisation
  Jobba hos oss
  Pressrum
  Konferenser
  Kontakta oss

  VÅRA WEBBPLATSER
  NU-statistikdatabas
  studera.nu
  Doktorandhandboken
  Överklagandenämnden
  Avskiljandenämnden

  GENVÄGAR
  Pressrum
  Om arbetsmarknad
  Så går det till - bedömning av utländsk utbildning
  Kvalitetssäkring 2007-2012
  Nya tillträdesregler till högskolan
  Lediga jobb

  AKTUELLA RAPPORTER
  Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2007
  Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden
  Utvärdering av veterinärprogrammet
  Rättssäkerheten när en högskola avbryter en students praktik
  Bildning och teknologi

  Aktuella publikationer, beslut och remissvar

  Den svenska högskolan

  I Sverige är staten ansvarig för den verksamhet som bedrivs på högskoleområdet. Det är riksdag och regering som bestämmer vilka regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas. Verksamheten på högskoleområdet bedrivs av ett antal myndigheter, däribland Högskoleverket.

  Utbildning och forskning sker vid lärosätena

  Det finns 14 statliga universitet och 22 statliga högskolor i Sverige. Dessutom finns det tre lärosäten med enskild huvudman som har rätt att ge forskarutbildning nämligen Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping. Det finns också nio högskolor, så kallade enskilda utbildningsanordnare, med rätt att ge grundläggande högskoleutbildning och ett antal utbildningsanordnare med examensrättigheter för psykoterapeututbildning.

  Sammanlagt finns det 61 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som ger akademisk utbildning i Sverige. Universitetens och högskolornas huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildning och forskarutbildning samt samverka med det omgivande samhället. En stor del av den statligt finansierade forskningen sker vid universiteten och högskolorna.

  Tre utbildningsnivåer

  Den 1 januari 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur som ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till arbetet i Bolognaprocessen. Varje utbildningsnivånivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er).

  Förändringar i tillträdesreglerna

  I juni beslutade regeringen om nya regler för tillträde till universitet och högskola. De nya reglerna ska i viss utsträckning tillämpas från och med antagningen till höstterminen 2008, men den större delen av förändringarna ska tillämpas först vid antagningen till höstterminen 2010.

  I Högskoleverkets sammanfattning av de nya reglerna anges vilken tidpunkt som gäller. Högskoleverkets kommentarer till reglerna är kursiverade.  Statistik

  Det statistiska material som Högskoleverket samlar in finns bland annat tillgängligt i NU-statistikdatabasen. Det presenteras också årligen i en årsrapport om universitet och högskolor. Högskoleverket gör även analyser utifrån det material som samlas in. Statistiska Meddelanden (SM) om högskolesektorn publiceras av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Högskoleverket.

  Senaste statistiska analyserna och rapporterna

  2008-02-26

  2008-02-20

  2007-12-19

  2007-12-18

  2007-11-28

  2007-11-21

  2007-11-20

  Fler analyser
  Fler rapporter om statistik

  Senaste statistiska meddelandena

  2007-11-22

  2007-06-28

  2007-06-14

  Senast uppdaterad: 2008-02-26

  Kvalitet i högskolan

  Högskoleverket utvärderar kvaliteten i den högre utbildningen. Kvaliteten granskas inte bara i de utbildningar som ges, utan även i högskolornas eget kvalitetssäkringsarbete.

  Därför granskas kvaliteten

  En hög kvalitet på svensk högre utbildning är viktigt ur flera perspektiv. Den enskilde studenten har rätt att kräva att den utbildning han eller hon har valt att gå har hög kvalitet. Arbetslivet är ytterligare en intressent som berörs av kvaliteten på högre utbildning. Allmänheten har också intresse av att avsatta pengar faktiskt resulterar i en verksamhet av hög kvalitet. Även i ett internationellt perspektiv är det angeläget att svensk högre utbildning håller en hög kvalitet.

  Lag och rätt

  Tillsyn över universitet och högskolor

  Det innebär att Högskoleverket ser till att de följer de lagar och regler som finns på högskoleområdet. För att kontrollera att de utför vissa uppgifter på ett korrekt sätt gör Högskoleverket även så kallade tillsynsbesök på universiteten och högskolorna.

  Kanslistöd åt två nämnder

  Högskoleverket ger kanslistöd åt Högskolans avskiljandenämnd, som prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning, och Överklagandenämnden för högskolan, som prövar överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.

  Utländsk utbildning

  Har du en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Högskoleverket. Vi talar då om vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Detta underlättar både för dig och arbetsgivaren när du söker jobb. Men det finns undantag. Högskoleverket bedömer inte utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige, med undantag för lärarutbildning där Högskoleverket är den behöriga myndigheten.

  Ansvarsfördelning för bedömning av utländska utbildningar

  Högskolorna och Högskoleverket har tillsammans ansvar för att bedöma utländska akademiska utbildningar. I dokumentet nedan beskriver vi hur ansvarsfördelningen och rutinerna ser ut.

  Rutiner och ansvarsfördelning (64kb)

  Ämnesområden

  I publikationssöktjänsten

  Bedömning av utländska utbildningar

  Området omfattar Högskoleverkets uppgift att bedöma avslutade utländska akademiska utbildningar samt att utfärda lärarbehörighet.

  Bildning

  Högskoleverket anser att bildning är en kvalitetsfråga inom utbildningen eftersom bildningsprocessen förutsätter kritiskt tänkande och reflektion.

  Examensrättsprövning

  En offentlig högskola som vill ha rätt att utfärda en examen ansöker om detta hos Högskoleverket som då gör en examensrättsprövning. Högskoleverket prövar också högskolornas examensrätter inom ramen för ämnes- och programutvärderingarna. Här samlar vi framför allt Högskoleverkets beslut och yttranden inom området.

  Forskarutbildning

  Högskoleverket ägnar speciell uppmärksamhet åt utbildningen på forskarnivå på olika sätt. Vi har ansvar för nationellt samordnad studieinformation inom området, vi samlar och analyserar statistik och genomför utredningar.

  Högskoleprovet Högskoleverket ansvarar för att genomföra och utveckla högskoleprovet. Inom området gör vi utredningar, samlar statistik och ger ut informationsmaterial.

  Internationalisering Ämnesområdet omfattar internationella jämförelser och omvärldsbevakning. Det omfattar också information om internationellt arbete som syftar till att förenkla erkännandet av utländska utbildningar inom Europa och i världen.

  Jämställdhet

  Högskoleverket har till uppgift att främja likabehandling mellan kvinnor och män inom högre utbildning. I den uppgiften ingår att driva projekt inom området och hitta perspektiv på jämställdhet som gäller högskolan.

  Kvalitetsarbete

  Högskoleverket arbetar för utveckling av högskolornas kvalitetsarbete, alltså det arbete de gör för att förbättra kvaliteten på utbildning och sådant som påverkar studenten på annat sätt. Vi har bland annat granskat universitetens och högskolornas kvalitetsarbete i två omgångar.

  Ledarskap

  Ledarskapet är en kvalitetsaspekt inom den högre utbildningen. Högskoleverket driver ett nationellt chefs- och ledarskapsprogram. Programmet ska vara ett stöd för högskolornas ledningsorgan. Det ska också bidra till utvecklingen av ett professionellt akademiskt ledarskap och ledningsarbete.

  Mångfald

  Inom ämnesområdet mångfald ingår vårt arbete som rör social snedrekrytering, andel studenter med invandrarbakgrund i högskolan, funktionshindrade i högskolan etcetera.

  Prövning av vetenskapsområde

  Högskoleverket prövar på uppdrag från regeringen om en högskola som inte är ett universitet ska tilldelas ett eller flera så kallade vetenskapsområden. Om en högskola tilldelas ett vetenskapsområde innebär det att högskolan får bedriva forskarutbildning och utfärda doktorsexamen inom detta område. Det är relativt sällsynt att Högskoleverket gör sådana prövningar.

  Relationen högskola-arbetsmarknad

  Högskoleverket har ett uppdrag att analysera relationen högskoleutbildning och arbetsmarknad. Vi utreder och samlar statistik inom området.

  Statistik

  Högskoleverket har till uppgift att samla in statistik inom högskoleområdet och analysera den. Ämnesområdet statistik omfattar våra årsrapporter, analyser och liknande.

  Studentinflytande

  Studenterna har rätt att påverka sin utbildning. Högskolorna har skyldighet att se till att de får möjlighet till inflytande bland annat genom representation i olika organ och kursutvärderingar.

  Tillsyn

  Högskoleverket utövar tillsyn över högskolorna. Det innebär att vi granskar hur de följer de lagar, förordningar och föreskrifter som finns inom området.

  Tillträde

  Högskoleverket utreder frågor som rör tillträde till högre utbildning, det vill säga frågor om sökandes behörighet och hur högskolorna gör urval till sina utbildningar. För att få tillträde till högre utbildning krävs vissa förkunskaper. Dessa förkunskapskrav kallas också behörighetskrav. Inom ämnesområdet "Tillträde" finns exempelvis rapporter och beslut.

  Ämnes- och programutvärdering

  Högskoleverket genomför ämnes- och programutvärderingar för att granska kvaliteten på grund- och forskarutbildningen. Utvärderingarna görs på uppdrag av regeringen under perioden 2001-2006.


  Högskolorna

  Högskolorna

  Adresser

  Det finns 14 statliga universitet och 22 statliga högskolor i Sverige. Dessutom finns det tre lärosäten med enskild huvudman som har rätt att ge forskarutbildning nämligen Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping.

  Det finns också nio högskolor, så kallade enskilda utbildningsanordnare, med rätt att ge grundläggande högskoleutbildning och ett antal utbildningsanordnare med examensrättigheter för psykoterapeututbildning.

  Lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning

  Statlig huvudman  Blekinge tekniska högskola


  371 79 KARLSKRONA
  Tfn: 0455-38 50 00
  Fax: 0455-38 50 57
  E-post: registrator@bth.se
  Webb: http://www.bth.se/

  Göteborgs universitet


  Box 100
  405 30 GÖTEBORG
  Tfn: 031-786 00 00
  Fax: 031-786 10 64
  E-post: info@gu.se
  Webb: http://www.gu.se/

  Högskolan i Kalmar


  391 82 KALMAR
  Tfn: 0480-44 60 00
  Fax: 0480-44 60 32
  E-post: info@hik.se
  Webb: http://www.hik.se/

  Karlstads universitet


  651 88 KARLSTAD
  Tfn: 054-700 10 00
  Fax: 054-700 14 60
  E-post: info@kau.se
  Webb: http://www.kau.se/

  Karolinska institutet


  171 77 STOCKHOLM
  Tfn: 08-524 864 00
  Fax: 08-31 11 01
  E-post: info@ki.se
  Webb: http://www.ki.se/

  Kungliga Tekniska högskolan (KTH)


  100 44 STOCKHOLM
  Tfn: 08-790 60 00
  Fax: 08-790 65 00
  E-post: registrator@kth.se
  Webb: http://www.kth.se/

  Linköpings universitet


  581 83 LINKÖPING
  Tfn: 013-28 10 00
  Fax: 013-149 403
  E-post: liu@liu.se
  Webb: http://www.liu.se/

  Luleå tekniska universitet


  971 87 LULEÅ
  Tfn: 0920-49 10 00
  Fax: 0920-49 13 99
  E-post: universitetet@ltu.se
  Webb: http://www.ltu.se/

  Lunds universitet


  Box 117
  221 00 LUND
  Tfn: 046-222 00 00
  Fax: 046-222 47 20
  E-post: registrator@lu.se
  Webb: http://www.lu.se/

  Malmö högskola


  205 06 MALMÖ
  Tfn: 040-665 70 00
  Fax: 040-665 70 10
  E-post: info@mah.se
  Webb: http://www.mah.se/

  Mittuniversitetet


  851 70 SUNDSVALL
  Tfn: 0771-97 50 00
  Fax: 0771-97 50 01
  E-post: info@miun.se
  Webb: http://www.miun.se/

  Mälardalens högskola


  Box 883
  721 23 VÄSTERÅS
  Tfn: 021-10 13 00
  Fax: 021-10 13 20
  E-post: info@mdh.se
  Webb: http://www.mdh.se/

  Stockholms universitet


  106 91 STOCKHOLM
  Tfn: 08-16 20 00
  Fax: 08-15 95 22
  E-post: registrator@su.se
  Webb: http://www.su.se/

  Sveriges lantbruksuniversitet


  Box 7070
  750 07 UPPSALA
  Tfn: 018-67 10 00
  Fax: 018-67 20 00
  E-post: registrator@slu.se
  Webb: http://www.slu.se/

  Umeå universitet


  901 87 UMEÅ
  Tfn: 090-786 50 00
  Fax: 090-786 99 95
  E-post: umea.universitet@umu.se
  Webb: http://www.umu.se/

  Uppsala universitet


  Box 256
  751 05 UPPSALA
  Tfn: 018-471 00 00
  Fax: 018-471 20 00
  E-post: registrator@uu.se
  Webb: http://www.uu.se/

  Växjö universitet


  351 95 VÄXJÖ
  Tfn: 0470-70 80 00
  Fax: 0470-832 17
  E-post: registrator@vxu.se
  Webb: http://www.vxu.se/

  Örebro universitet


  701 82 ÖREBRO
  Tfn: 019-30 30 00
  Fax: 019-303 465
  E-post: info@oru.se
  Webb: http://www.oru.se/

  Enskild huvudman

  Chalmers tekniska högskola


  412 96 GÖTEBORG
  Tfn: 031-772 10 00
  Fax: 031-772 38 72
  E-post: registrator@chalmers.se
  Webb: http://www.chalmers.se/

  Handelshögskolan i Stockholm


  Box 6501
  113 83 STOCKHOLM
  Tfn: 08-736 90 00
  Fax: 08-31 81 86
  E-post: info@hhs.se
  Webb: http://www.hhs.se/

  Högskolan i Jönköping


  Box 1026
  551 11 JÖNKÖPING
  Tfn: 036-10 10 00
  Fax: 036-15 08 12
  E-post: info@hj.se
  Webb: http://www.hj.se/

  Lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning

  Statlig huvudman

  Försvarshögskolan


  Drottning Kristinas väg 37
  115 93 Stockholm
  Tfn: 08-553 425 00
  Fax: 08-553 425 98
  E-post: exp@fhs.se
  Webb: http://www.fhs.se/sv/

  Danshögskolan


  Box 27043
  102 51 STOCKHOLM
  Tfn: 08-459 05 00
  Fax: 08-459 05 10
  E-post: info@danshogskolan.se
  Webb: http://www.danshogskolan.se/

  Dramatiska institutet


  Box 27090
  102 51 STOCKHOLM
  Tfn: 08-55 57 20 00
  Fax: 08-55 57 20 05
  E-post: kansli@draminst.se
  Webb: http://www.draminst.se/

  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH


  Box 5626
  114 86 STOCKHOLM
  Tfn: 08-402 22 00
  Fax: 08-402 22 80
  E-post: registrator@gih.se
  Webb: http://www.ihs.se/

  Högskolan Dalarna


  791 88 FALUN
  Tfn: 023-77 80 00
  Fax: 023-77 80 80
  E-post: registrator@du.se
  Webb: http://www.du.se/

  Högskolan i Borås


  501 90 BORÅS
  Tfn: 033-435 40 00
  Fax: 033-435 40 01
  E-post: registrator@hb.se
  Webb: http://www.hb.se/

  Högskolan i Gävle


  801 76 GÄVLE
  Tfn: 026-64 85 00
  Fax: 026-64 86 86
  E-post: registrator@hig.se
  Webb: http://www.hig.se/

  Högskolan i Halmstad


  Box 823
  301 18 HALMSTAD
  Tfn: 035-16 71 00
  Fax: 035-14 85 33
  E-post: registrator@hh.se
  Webb: http://www.hh.se/

  Högskolan i Skövde


  Box 408
  541 28 SKÖVDE
  Tfn: 0500-44 80 00
  Fax: 0500-41 63 25
  E-post: info@his.se
  Webb: http://www.his.se/

  Högskolan Kristianstad


  291 88 KRISTIANSTAD
  Tfn: 044-20 30 00
  Fax: 044-12 96 51
  E-post: info@hkr.se
  Webb: http://www.hkr.se/

  Högskolan på Gotland


  621 67 VISBY
  Tfn: 0498-29 99 00
  Fax: 0498-29 99 62
  E-post: info@hgo.se
  Webb: http://www.hgo.se/

  Högskolan Väst


  461 86 TROLLHÄTTAN
  Tfn: 0520-22 30 00
  Fax: 0520-22 30 99
  E-post: registrator@hv.se
  Webb: http://www.hv.se/

  Konstfack


  Box 3601
  126 27 STOCKHOLM
  Tfn: 08-450 41 00
  Fax: 08-450 41 28
  E-post: info@konstfack.se
  Webb: http://www.konstfack.se/

  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm


  Box 27711
  115 91 STOCKHOLM
  Tfn: 08-16 18 00
  Fax: 08-664 14 24
  E-post: info@kmh.se
  Webb: http://www.kmh.se/

  Kungl. Konsthögskolan


  Box 16315
  103 26 STOCKHOLM
  Tfn: 08-614 40 00
  Fax: 08-679 86 26
  E-post: info@kkh.se
  Webb: http://www.kkh.se/

  Lärarhögskolan i Stockholm har upphört som egen högskola. Från 1 januari utbildar Stockholms universitet blivande lärare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.


  Tfn: 08-16 20 00 (vx)
  Fax: 08-16 10 95
  E-post: lararutbildningar@su.se
  Webb: www.su.se/lararutbildningskansliet

  Operahögskolan i Stockholm


  Teknikringen 35
  114 28 STOCKHOLM
  Tfn: 08-545 810 60
  Fax: 08-545 810 61
  E-post: registrator@operahogskolan.se
  Webb: http://www.operahogskolan.se/

  Södertörns högskola


  Alfred Nobels allé 7
  141 89 HUDDINGE
  Tfn: 08-608 40 00
  Fax: 08-608 40 10
  E-post: info@sh.se
  Webb: http://www.sh.se

  Teaterhögskolan i Stockholm


  Box 20044
  104 60 STOCKHOLM
  Tfn: 08-556 093 00
  Fax: 08-702 95 80
  E-post: info@teaterhogskolan.se
  Webb: http://www.teaterhogskolan.se/

  Enskild huvudman

  Beckmans Designhögskola


  Nybrogatan 8
  114 34 STOCKHOLM
  Tfn: 08-660 20 20
  Fax: 08-665 00 87
  E-post: info@beckmans.se
  Webb: http://www.beckmans.se/

  Ersta Sköndal högskola


  Box 11189
  100 61 STOCKHOLM
  Tfn: 08-555 050 00
  Fax: 08-555 050 60
  E-post: info@esh.se
  Webb: http://www.esh.se/

  Gammelkroppa skogsskola


  Box 64
  682 22 FILIPSTAD
  Tfn: 0590-910 10, 910 11
  Fax: 0590-910 22
  E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
  Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

  Johannelunds teologiska högskola


  Heidenstamsgatan 75
  754 27 UPPSALA
  Tfn: 018-16 99 00
  Fax: 018-169 910
  E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se
  Webb: http://www.johannelund.nu/

  Röda Korsets Högskola


  Teknikringen
  114 28 STOCKHOLM
  Tfn: 08-690 01 00
  Fax: 08-690 01 90
  E-post: info@rkh.se
  Webb: http://www.rkh.se/

  Sophiahemmet Högskola


  Box 5605
  114 86 STOCKHOLM
  Tfn: 08-406 20 00
  Fax: 08-10 29 09
  E-post: info@sophiahemmethogskola.se
  Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/

  Stockholms Musikpedagogiska Institut


  Box 26164
  100 41 STOCKHOLM
  Tfn: 08-611 05 02
  Fax: 08-611 52 61
  E-post: smi@smi.se
  Webb: http://www.smi.se/

  Teologiska Högskolan, Stockholm


  Åkeshovsvägen 29
  168 39 Bromma
  Tfn: 08-564 357 00
  Fax: 08-564 357 06a
  E-post: ths@ths.se
  Webb: http://www.ths.se/

  Örebro Teologiska Högskola


  Box 1623
  701 16 ÖREBRO
  Tfn: 019-30 77 50
  Fax: 019-30 77 79
  E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se
  Webb: http://www.orebromissionsskola.se/

  Enskild huvudman med enbart examensrätt för psykoterapeututbildning

  Beteendeterapeutiska Föreningen (BTF)


  Box 1510
  751 45 UPPSALA
  Tfn: 08-700 00 83
  Fax:
  E-post:
  Webb: http://www.kbt.nu/

  Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg AB


  Thorilds gränd 1
  442 31 KUNGÄLV
  Tfn: 0303-20 75 60
  Fax: 0303-20 75 61
  E-post: info@cognitivterapi-gbg.se
  Webb: http://www.cognitivterapi-gbg.se/

  Ericastiftelsen


  Odengatan 9
  114 24 Stockholm
  Tfn: 08-402 17 60
  Fax: 08-10 96 91
  E-post: mail@ericastiftelsen.se
  Webb: http://www.ericastiftelsen.se/

  Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut


  Box 17240
  104 62 STOCKHOLM
  Tfn: 08-658 48 84
  Fax: 08-669 47 19
  E-post: info@st-lukas.se
  Webb: http://www.st-lukas.se/

  Göteborgs Psykoterapi Institut


  Vasagatan 16
  411 24 GÖTEBORG
  Tfn: 031-711 97 51
  Fax: 031-711 50 49
  E-post:
  Webb: http://www.gpsi.se/

  Linnéstadens Psykoterapi Institut (LPI)


  Järntorget 4
  413 04 GÖTEBORG
  Tfn: 031-42 31 31
  Fax: 031-12 86 20
  E-post: lpi@telia.com
  Webb: http://w1.314.telia.com/%7Eu31409562/lpi/inledning.htm

  Otterhällans Institut för Psykoanalys


  Kungsgatan 10 A
  411 19 GÖTEBORG
  Tfn: 031-774 09 29
  Fax:
  E-post: otterh.inst@swipnet.se
  Webb: http://www.otterhallans.se

  Psykoterapisällskapet i Stockholm AB


  Liljeholmsvägen 30 B
  117 61 STOCKHOLM
  Tfn: 08-462 12 21
  Fax:
  E-post: hela@psykoterapisallskapet.se
  Webb: http://www.psykoterapisallskapet.se/

  Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning


  Brännkyrkagatan 76
  118 23 STOCKHOLM
  Tfn: 08-642 10 24
  Fax: 08-442 04 41
  E-post: info@sapu.se
  Webb: http://www.sapu.se/

  Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi


  Sabbatsbergs Sjukhus Box 640
  113 82 STOCKHOLM
  Tfn: 08-690 52 60
  Fax:
  E-post:
  Webb:

  Svenska psykoanalytiska föreningen


  Västerlånggatan 60
  111 29 STOCKHOLM
  Tfn: 08-10 80 95
  Fax: 08-10 80 95
  E-post: SPAF@SPAF.a.se
  Webb: http://www.spaf.a.se/

  Svenska psykoanalytiska sällskapet


  Upplandsgatan 83
  113 44 STOCKHOLM
  Tfn: 08-33 82 58
  Fax: 08-33 64 18
  E-post: info@spas.nu
  Webb: http://www.spas.nu

  Senast uppdaterad: 2008-01-10

  Universitet och högskolor

  Universitet och högskolor i Sverige är myndigheter som lyder under regeringen. Universitetens och högskolornas verksamhet regleras av de lagar och regler som finns på högskoleområdet. Verksamheten styrs också av de ramar och resurser som riksdag och regering beslutar om.

  Utbildningsuppdrag anger målen för högskolornas verksamhet

  Universiteten och högskolorna får utbildningsuppdrag av regeringen. I utbildningsuppdragen anges målen för verksamheten. Till exempel anges hur många helårsstudenter universitetet eller högskolan ska ha samt hur många examina som ska avläggas under en treårsperiod. Utbildningsuppdraget kan också specificera hur många studenter ett visst ämnesområde ska ha eller hur många examina som ska avläggas inom ett visst område. Utbildningsuppdraget kan dessutom innehålla särskilda åtaganden som universitetet eller högskolan har. Ett särskilt åtagande är till exempel att anordna utbildning inom ett visst område eller med en viss inriktning.

  Högskolorna har stor frihet


  Inom ramen för de regler och ramar som riksdag och regering sätter upp har universiteten och högskolorna stor frihet. Universiteten och högskolorna bestämmer själva hur de organiserar sin verksamhet, använder sina resurser och organiserar sina studier.


  Högre utbildning  I Sverige styrs den högre utbildningen av olika lagar och förordningar, främst högskolelagen och högskoleförordningen. I dem anges målen för högre utbildning.
  Enligt målen ska all högre utbildning vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge studenterna kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser.

  Den ska också ge studenterna:

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

  Den 1 januari 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur. Förändringarna är ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till arbetet i Bolognaprocessen. I den nya strukturen ska all högre utbildning delas in i tre nivåer:
  Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er).

  Förändringarna tillämpas på utbildning som ges efter den 30 juni 2007. I högskolelagen och högskoleförordningen hittar du mer information.

  Förändringar i tillträdesreglerna

  I juni beslutade regeringen om nya regler för tillträde till universitet och högskola. De nya reglerna ska i viss utsträckning tillämpas från och med antagningen till höstterminen 2008, men den större delen av förändringarna ska tillämpas först vid antagningen till höstterminen 2010.

  I Högskoleverkets sammanfattning av de nya reglerna anges vilken tidpunkt som gäller. Högskoleverkets kommentarer till reglerna är kursiverade.


  Forskning vid universitet och högskolor

  Forskning
  Staten har ansvaret för grundforskningen och forskarutbildningen. Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet. Sverige ska vara ett av världens mest forsknings- och utvecklingsintensiva länder och forskningen ska vara både bred och specialiserad. Sverige avsätter nästan fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP) till forsknings- och utvecklingsarbete.

  Forskning bedrivs vid universitet och högskolor

  Den största delen av den statligt finansierade forskningen utförs vid universitet och högskolor. Sedan 1997 har alla universitet och högskolor fasta forskningsresurser. Den största delen av forskningen vid universitet och högskolor finansieras av den offentliga sektorn.

  Styrelsen ansvarar för strategiska satsningar

  Universitets eller högskolans styrelse fattar beslut om strategiska satsningar och omprioriteringar i avsikt att få till stånd starka forskningsmiljöer. Styrelsen ska också stimulera universitetet eller högskolan till att profilera sig, samt ta initiativ till nationella och internationella utvärderingar av forskningsverksamheten.

  Fakultetsnämnderna ansvarar för forskningen

  Ansvaret för forskningen ligger dock hos fakultetsnämnderna, som består av vetenskapligt meriterade personer. Därigenom värnas den akademiska friheten.

  Arbetsmarknaden efter utbildningen


  I Högskoleverkets uppdrag ingår att bevaka den högre utbildningens relevans för arbetsmarknaden. I fältet till vänster har vi samlat information om denna verksamhet. Förutom Högskoleverkets material finns också länkar till relevant information från övriga aktörer.

  Aktuellt om arbetsmarknaden

  Nedan presenteras ett urval av aktuella nyheter om arbetsmarknaden och utbildningsbehoven. Mycket är länkar till externa uppgiftslämnare, material som inte nödvändigtvis Högskoleverket ställer sig bakom.
  Vecka 12, 2008

  Varför försöka prognostisera arbetsmarknadens behov?

  I senaste numret av Högskoleverkets Nyheter och Debatt uttalar sig Stig Fornäng om rapporten Högskoleutbildning och arbetsmarknaden. Enligt verkets mening fyller prognoser en funktion som ett stöd inför högskolornas planering. Läs artikeln i PDF-format, sidan 5.
  Vecka 12, 2008

  Antalet undersysselsatta fortsätter att minska

  I den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU) noteras att arbetslösheten och även det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskar. Det senare avser de latent arbetssökande, dvs personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i februari var 88 000 personer. Av dessa var 56 000 ungdomar i åldern 15-24 år. Läs mer på SCB:s webbplats
  Vecka 11, 2008

  Nuteks årsbok 2008

  I Nuteks årsbok analyseras trender och förändringar i svenskt näringsliv och i svenska regioner. Utifrån analysen ger Nutek sin syn på vad som krävs för att skapa fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Bland annat kan man bland annat läsa att de snabbast växande branscherna fortfarande finns i tjänstesektorn - kunskapsintensiva tjänstebranscher som behöver behöver stora differentierade arbetsmarknader med tillgång till många olika typer av kompetens.
  Läs rapporten på Nuteks webbplats

  Vecka 10, 2008

  Ett verktyg för uppföljning

  SISTER har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en kunskapsöversikt som behandlar universitets och högskolors arbete med att följa upp sina studenter efter fullgjorda studier. Syftet med översikten är att inspirera utbildningsanordnare och avnämare till att genomföra väl avvägda och användbara uppföljningar av tidigare studenter/nyutexaminerade för att utveckla utbildningarna så att de motsvarar kraven i arbetslivet.
  Bland slutsatserna märks bland annat att avnämare och utbildningsanordnare bättre borde kunna ta tillvara varandras perspektiv för att än mer kunna utveckla utbildningens kvalitet och arbetsrelevans. Läs rapporten här.

  Vecka 10, 2008

  Arbete efter utbildningen?

  Högskoleverket har publicerat 2008 års rapport med prognoser om hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem som börjar studera i höst.
  Läs pressmeddelandet och rapporten

  Vecka 9, 2008

  Statistik om yrkesstrukturen i Sverige

  I en ny publikation från SCB kan man bland annat läsa att Stockholm har högsta andelen yrken som kräver högskoleutbildning, att var fjärde läkare i Sverige är född utomlands, och att yrkesgruppen Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän har jämnast könsfördelning. Läs mer på SCB:s webbplats.

  Vecka 7, 2008

  KK-stiftelsen stödjer profilering och samverkan

  De närmaste tio åren kommer KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) att satsa 1,5 miljarder kronor i ett långsiktigt strategiskt samarbete med ledningarna vid landets nya universitet och högskolor kring profilering, specialisering och samarbete med näringslivet och det omgivande samhället. Läs mer på KK-stiftelsens webbplats

  Vecka 6, 2008

  Arbetskraftsbrist inom vården

  Enligt Socialstyrelsens årliga rapport är efterfrågan fortsatt hög inom hälso- och sjukvårdsyrken såsom läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandhygienister. Särskild brist är det på specialistsjuksköterskor. Många landsting har särskilt svårt att rekrytera vissa grupper sjuksköterskor med specialistkompetens.
  Läs mer på SoS webbplats

  Vecka 50, 2007

  AMS: Något minskad brist på arbetskraft 2008

  Den årliga prognosen från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är baserad på intervjuer med 13000 arbetsgivare. Man bedömer att även nästa år kommer konjunkturen att vara god, även om den dämpas något bland annat eftersom det inom delar av arbetsmarknaden inte finns tillräckligt med arbetskraft för en fortsatt expansion. Enligt AMS beror detta mycket på regionala obalanser och att det reguljära utbildningsväsendet inte är anpassat efter arbetsmarknadens behov.
  AMS bedömer att de nya jobben som tidigare till största delen går till högutbildade och i allt högre grad till högskoleutbildade utlandsfödda.
  Läs hela prognosen på AMS webbplats.

  Vecka 50, 2007

  Arbetskraftsbarometern '07

  De senaste årens goda utveckling på arbetsmarknaden har medfört en ökad efterfrågan på arbetskraft. Enligt SCB:s årliga Arbetskraftsbarometern uppger arbetsgivare nu en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på nyutexaminerade, efter flera år med överskott. Läs mer på SCB:s webbplats.

  Högskolesektorn

  I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Det är riksdag och regering som bestämmer vilka regler som ska gälla inom högskoleområdet. De bestämmer också mål, riktlinjer och resursfördelning för området.

  Utbildningsdepartementet har ansvaret

  Inom regeringen är områdena utbildning och forskning samlade under Utbildningsdepartementet. Det statsråd som är ansvarig för utbildning och forskning och också chef för Utbildningsdepartementet är utbildningsminister Jan Björklund. Lars Leijonborg är högskole- och forskningsminister.

  Högskoleverket en av myndigheterna

  Utbildningsdepartementet ansvarar för allt som rör utbildning och forskning såsom barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola, forskning, studiestöd och ungdomsfrågor. Under Utbildningsdepartementet lyder olika myndigheter. Högskoleverket är en av dessa myndigheter. Vi ansvarar för högre utbildning. De två myndigheterna Skolverket och Myndigheten för skolutveckling ansvarar för all annan utbildning medan Vetenskapsrådet ansvarar för forskning.


  Högskoleverket Besöksadress: Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm
  Telefon: 08-563 085 00 Fax: 08-563 085 50 E-post: hsv@hsv.se


  Verket för högskoleservice

  Verket för högskoleservice Verket för högskoleservice är en avgiftsfinansierad myndighet som ger service till universitet och högskolor samt till övriga statliga myndigheter

  Pressarkiv
  Pressbilder

  Organisation
  Remissvar och yttranden
  Styrdokument
  Kontakta oss
  Om webbplatsen
  Nyheter
  Nyhetsarkiv
  English

  Om VHS


  Verket för högskoleservice är en avgiftsfinansierad myndighet som ger service till universitet och högskolor samt till övriga statliga myndigheter.

  Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning, bedömning av utländska betyg samt upphandling. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda.

  På uppdrag av universitet och högskolor leder och samordnar VHS antagning till programutbildningar och kurser. VHS ansvarar för systemdriften av de för högskolesektorn gemensamma antagningssystemet NyA. Det inkluderar till exempel support till lärosäten och studie- och yrkesvägledare avseende antagningssystemet och antagningsverksamheten. VHS sköter handläggning av meriter i samband med ansökningar till högre utbildning.

  VHS ansvarar för Antagningens Contact Center, ett center som erbjuder sökandeinformation via telefon och e-post. Webbplatsen studera.nu är ett samarbete mellan Högskoleverket och VHS där VHS ansvarar för information till sökande, sökmotorn Hitta utbildning samt Dina sidor. VHS tar också fram bedömningshandböcker och en anmälningskatalog. Förutom att ta fram tydlig information som riktar sig till sökande och lärosäten, arbetar VHS ständigt med att förbättra och skapa goda förutsättningar för en bra kommunikation med VHS primärkunder (universitet och högskolor).

  VHS ger information om utländska skolsystem och värderar utländska gymnasiebetyg åt enskilda individer, arbetsgivare samt universitet och högskolor. Bedömningen av utländska gymnasiebetyg resulterar i ett skriftligt utlåtande som kan användas för planering av fortsatta studier och anställning. Denna verksamhet är anslagsfinansierad.

  VHS ansvarar för bland annat it-system avseende verksamhetsförvaltning, insamling av krav, systemutveckling och system- och acceptanstester. Aktuella system är Ladok (enbart teknisk systemutveckling på uppdrag av systemägaren ladokkonsortiet), NyA (antagningssystem), Nationella Exjobbpoolen, högskoleprovsanmälan och Betygsdatabasen för gymnasiebetyg.

  VHS är en av flera ramavtalsslutande myndigheter och ingår därigenom i den statliga inköpssamordningen med ett tiotal ramavtalsområden. VHS erbjuder hela statsförvaltningen konsultstöd för hela inköpsprocessen inom upphandling och inköpsutveckling. Myndigheten anordnar även skräddarsydd utbildning i lagen om offentlig upphandling.

  NyA

  Här hittar du information om antagningssystemet NyA.

  Vad är NyA?
  På uppdrag av regeringen har VHS drivit ett utvecklingsprojekt vars syfte varit att ta fram ett nytt nationellt antagningssystem. Arbetet har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan VHS och universitet och högskolor.

  VHS är systemägare och tog under våren 2005 emot den första releasen av systemet inför produktionsstart hösten 2005. Under hösten 2006 kommer universitet och högskolor att fullt ut använda det nya systemet. Det innebär att all antagning sker i ett och samma system i stället för som tidigare där flera olika system användes.

  De sökande kan hitta all information på webbplatsen www.studera.nu och där även söka fram utbildningar och göra webbanmälan.

  Allmän information
  Inloggning för NyA-användare


  Upphandling. Att upphandla rätt handlar inte bara om att undvika fel utan också att göra ett bra inköp. Hur kan VHS Upphandling hjälpa dig? Vi erbjuder tjänster inom inköpsanalys- och utveckling, utbildning och upphandling. Kontakta ossFör mer information om våra tjänster och offert.
  Läs mer

  Antagning. Vi samordnar arbetet med antagning till högskoleutbildningar på uppdrag av universitet och högskolor. Dessutom gör vi bedömningar av utländska gymnasiebetyg. Kontakta oss. Kontaktuppgifter och e-postformulär. Läs mer

  Poängstatistik. Antal antagna till vårterminen 2008 Läs mer

  Systemförvaltning. Vår erfarenhet är din trygghet. Vi har modellen! Med hjälp av vår förvaltningsmodell hanterar vi kundernas önskemål på bästa sätt. Läs mer

  Statistik

  Om Enheten för antagningsproduktion
  För dig som söker utbildningsplats
  Enheten för bedömning av utländska betyg
  Statistik Tidigare terminer
  Inloggning för syv
  Länkar

  På VHS statistiksidor publiceras statistik över antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng till utbildningar vid svenska universitet och högskolor.

  På denna sida finns statistik från den pågående antagningsomgången tillgänglig. Statistik för antal sökande läggs här ut efter sista anmälningsdag. Då respektive urval genomförts publiceras statistik över antal antagna och lägsta antagningspoäng.

  Från och med vårterminen 2008 har VHS inte längre möjlighet att publicera statistikuppgifter uppdelat per utbildningsområde. Statistik för sökande och antagna redovisas här således enbart grupperat per lärosäte. Under "Tidigare terminer" i menyn till vänster redovisas statistik för tidigare antagningsomgångar.


  Antal antagna till programutbildningar vårterminen 2008 efter urval 2

  Antal antagna till samtliga program sorterat efter lärosäte

  Excel

  PDF

  VT2008VT2008

  Antal antagna till kurser vårterminen 2008 efter urval 2

  Antal antagna till samtliga kurser sorterat efter lärosäte

  Excel

  PDF

  VT2008 (zip-fil)VT2008

  Platser och platser inklusive överintag
  Antal platser och antal platser inklusive överintag anges i antagningssystemet av respektive lärosäte. I de fall denna information utelämnats, anges här "-". För övriga frågor kring platser hänvisas till respektive lärosäte.

  Urvalsgrupper
  I statistiken över antagna anges antalet antagna och lägsta antagningspoäng per urvalsgrupp. De vanligast förekommande urvalsgrupperna är följande:

  BGBetyg från gymnasium
  BFAvslutad folkhögskoleutbildning
  HPHögskoleprovsresultat
  HAHögskoleprovsresultat med poäng för arbetslivserfarenhet


  Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de ovanstående. Här har dock alla dessa en asterisk (*) i kolumnen för lägsta jämförelsetal. För vidare information kring de urvalsgrupperna hänvisas till respektive lärosäte. Två asterisker (**) i denna kolumn betyder att ingen har antagits i urvalsgruppen.


  Antal antagna till programutbildningar vårterminen 2008 efter urval 1

  Antal antagna till samtliga program sorterat efter lärosäte

  Excel

  PDF

  VT2008 VT2008

  Antal antagna till kurser vårterminen 2008 efter urval 1

  Antal antagna till samtliga kurser sorterat efter lärosäte

  Excel

  PDF

  VT2008 (zip-fil) VT2008

  Detaljerad sökande- och antagningsstatistik för programutbildningar vårterminen 2008 efter urval 1

  Nedan redovisas detaljerad sökande- och antagningsstatistik för programutbildningar, sorterat efter antal behöriga sökande. För frågor kring uppgifterna hänvisas till nedanstående läsanvisningar.

  Detaljerad sökande- och antagningsstatistik för programutbildningar

  Excel

  PDF

  VT2008 VT2008
  Läsanvisningar till detaljerad sökand- och antagningsstatistik för programutbildningar (PDF)
  Antal sökande till programutbildningar till vårterminen 2008

  Antal sökande till samtliga program sorterat efter lärosäte

  Excel

  PDF

  VT2008 VT2008  Antal sökande till kurser till vårterminen 2008

  Observera att eftersom man som sökande kan bli antagen till totalt 45 högskolepoäng på sin anmälan, så kan man till många kurser också bli antagen till fler alternativ än bara sitt förstahandsval. "Antal sökande första hand" är här därför inte helt rättvisande vad gäller faktisk sökandemängd.

  Antal sökande till samtliga kurser sorterat efter lärosäte

  Excel

  PDF

  VT2008 VT2008
  Vetenskapsrådet


  Vetenskapsrådet


  Webbkarta
  Om Webbplatsen

  Startsida

  Söka bidrag
  Ansökningsprocessen
  Beredningsgrupper
  Vetenskapsrådets utlysningar
  Internationella utlysningar
  Större svenska forskningsfinansiärer
  Vetenskapsrådets bidragsformer
  Tjänster vid internationella anläggningar

  Forskarservice
  Bidragsbeslut
  Press och nyheter

  Forskning vi stödjer
  Seminariedokumentation
  Arbeta som forskare
  Starka forskningsmiljöer
  Utbildningsvetenskap
  Samhällsomvandling kräver livslångt lärande
  Linné och hans lärljungar
  Lärandets pegagogik
  Webbtv

  Humaniora och samhällsvetenskap
  Månadens projekt
  Slutförda projekt 2001-2005
  Deltagande i Almedalen 2008

  Medicin
  Allergi och astma
  Cancersjukdomar
  Diabetes och fetma
  Epidemiologi, folkhälsa och vårdforsknigi
  Hjärnans sjukdomar
  Hjärt-kärlsjukdomar
  Infektion och global hälsa
  Livets byggstenar
  Psykiska sjukdomar
  Reumatiska sjukdomar
  Stamceller och cellterapi
  Systembiologi, bildteknik, nanomedicin
  Åldrande

  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Den kondenserade materiens fysik
  Kvartärgeologi
  Medicinsk teknik
  Östersjön

  Forskningens infrastruktur
  Att skydda vårt arv
  Att sprida ljus över mörk materia
  Betydelsen av e-science
  Databasen berättar hur vi brukade leva
  Det förflutna ger ledtrådar till framtidens klimat
  Digitaliserad humaniora
  En ny verktygslåda för materialvetenskapen
  En titt in i rymden är bra för ögat
  European spallation source – ett framsteg för neutronforskningen
  Europeiska forskare vill öppna nytt fönster mot universum
  Framstående astronomisk forskning
  Fusionsforskning bidrag till miljövänlig energi
  Isen hjälper oss att spåra händelser i avlägsna galaxer
  Iskallt sökande vid polerna
  MAX-lab: Nytt ljus på materialforskningen
  När dubbelseende hjälper forskningen
  Radaranläggningar avslöjar jonosfärens hemligheter
  Storskalig molekylärbiologi
  Studier av europeiska samhällsförändringar
  Tillgång till superdatorer

  Internationella samarbeten
  Etik för forskare
  Tryckt och publicerat

  Om Vetenskapsrådet
  Generaldirektören
  Vetenskapsrådets styrelse
  Medarbetare
  Organisation
  Lediga anställningar
  Styrande dokument
  Upphandlingar
  Årsredovisningar
  Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
  Ämnesrådet för medicin
  Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap
  Kommittén för forskningens infrastrukturer
  Utbildningsvetenskapliga kommittén
  Vetenskapsrådet - lättläst
  Kontakta oss
  Forskningsfinansiering

  Forskningspolitiska frågor
  Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2009-2012
  Vetenskapsrådets forskningsstrategi för 2005-2008

  Forskningsinfrastruktur
  Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen
  Referat från möten och hearingar
  Rapporter och utredningar
  ESS till Sverige?

  Humaniora och samhällsvetenskap
  Medicin
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Utbildningsvetenskap

  Forskningsinformation
  Kommunikation - kanaler och projekt
  Populärvetenskap från Vetenskapsrådet
  Internationellt
  Populärvetenskap på Bok & Bibliotek 2007

  Ansök här (VR-Direct)
  För granskare (VR-Review)
  Beviljade bidrag (VR-Project)

  Vetenskapsrådets tidningar
  Forska
  Forskning & Medicin
  Tentakel
  Tvärsnitt

  Vetenskapsrådets nyhetsbrev
  Forskningskommunikation
  Forskningsinfrastruktur
  Humaniora och samhällsvetenskap
  Medicin
  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Utbildningsvetenskap
  Expertsvar - Journalistens genväg till forskarexpertisen
  Regler och riktlinjer för forskning

  Om Vetenskapsrådet

  Lättläst version

  Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar att stödja och främja utveckling av svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

  Vetenskapsrådets instruktion
  Vetenskapsrådets regleringsbrev
  Vetenskapsrådets årsredovisning 2007
  Myndighetsförordningen (SFS 2007:515) — ersätter den tidigare Verksförordningen

  Nationellt och internationellt samarbetar Vetenskapsrådet med ett stort antal myndigheter och organisationer som finansierar forskning.

  Vetenskapsrådets verksamhet

  Vetenskapsrådet är en myndighet under utbildningsdepartementet och den största statliga finansiären av grundforskningi Sverige. Vetenskapsrådets verksamhet innefattar att finansiera och främja utveckling av grundforskning inom alla vetenskapsområden, forskningspolitiska frågor och att stödja och utveckla forskningsinformation. Forskning är en internationell verksamhet och Vetenskapsrådet deltar i det internationella samarbetet på en mängd olika sätt.

  Inom myndigheten finns tre ämnesråd och en kommitté, som var och en stödjer grundforskning inom sina verksamhetsområden. De är: ämnesråden för humaniora och samhällsvetenskap, medicin samt naturvetenskap och teknikvetenskap och kommittén för utbildningsvetenskap. Det finns även en kommitté för forskningens infrastrukturer.

  Forskningsfinansiering

  Vetenskapsrådet fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådet fördelade omkring 2,7 miljarder kronor i forskningsstöd 2006. Stödet växer och beräknas vara 3,6 miljarderår 2008.

  Huvuddelen av Vetenskapsrådets forskningsstöd går till projekt som initierats av forskarna själva och bedömts som mest lovande av andra forskare i peer reviewprocessen. Regeringen gör en första grov fördelning av resurser till breda ämnesområden men inom dessa ramar finfördelar Vetenskapsrådet till mer specifika områden utifrån kvalitetskriterier.Vetenskapsrådet finansierar också forskarassistenttjänster, postdoktorsstipendier samt stöd till lärosäten för, av dem själva föreslagna, starka forskningsmiljöer (Linnéstödet och Berzelii Centra).

  Omfattande stöd går även till uppbyggnad och utnyttjande av infrastruktur för svensk forskning, till exempel forskningsanläggningar, faciliteter för registerforskning och omfattande datanätverk som används nationellt eller internationellt. Varje år får Vetenskapsrådet in en stor mängd bidragsansökningar (5 293 st för år 2006), som bedöms och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Det görs av beredningsgrupper som tillsätts av ämnesråd/motsvarande och består av aktiva forskare, svenska eller utländska, med expertis inom de områden som ansökningarna berör. Bedömningsprocessen bygger på fyra hörnstenar:

  • största möjliga öppenhet i beredningsprocessen
  • inomvetenskaplig bedömning; flera forskare granskar varje ansökan för att säkerställa både vetenskaplig bredd och djup i bedömningen
  • strikta jävsregler för att förhindra att jävsituationer uppstår
  • femgradig betygskala för en rättvis och jämförbar bedömning

  Beslut om fördelning av bidrag fattas av ämnesråden/motsvarande på grundval av detta arbete.

  Forskningspolitiska frågor

  Vetenskapsrådet arbetar med analyser, uppföljningar och strategiska frågor som rör forskning och forskningsfinansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vetenskapsrådet är, som enda forskningsfinansiär, rådgivare till regeringen i
  forskningspolitiska frågor. Övergripande forskningspolitiska frågor som Vetenskapsrådet
  arbetar med är:
  • analyser och uppföljningar av forskning och forskningsfinansiering internationella utvärderingar av olika forskningsområden
  • ökat internationellt samarbete
  • etiska frågor; ansvarar för att dessa uppmärksammas vid forskning och förmedlar information om forskningsetiska frågor
  • jämställdhet
  • genusperspektiv i forskning och särskilt stöd till genusforskning

  Forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att stödja och utveckla forskningsinformation.

  Forskningsinformation handlar inte längre om enkelriktad upplysningsverksamhet, snarare om samarbete och dialog - forskningskommunikation. Det övergripande målet med utveckling av forskningskommunikation är att främja demokrati och tillväxt. Vetenskapsrådet arbetar främst med att stärka grundforskningens ställning i samhället, utveckla förutsättningar för dialog och kommunikation inom forskarsamhället och se till att
  forskningsresultaten når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv.

  Det finns ett ökat behov av kommunikation av forskning mellan forskarsamhället och allmänheten. Vetenskapsrådets roll är att tillsammans med universitet och högskolor, andra forskningsfinansiärer och inte minst forskarna själva, skapa mötesplatser för forskare och allmänhet, utveckla nya metoder för att sprida populärvetenskap och lyfta fram kontroversiella frågor inom forskning till debatt.

  Internationell verksamhet

  Vetenskapsrådet arbetar aktivt för att förenkla för svenska forskare att verka internationellt,
  liksom för forskare i andra länder att verka i Sverige. För att förstärka svensk forskningsfinansiering med europeiska och internationella forskningsmedel, samverkar
  Vetenskapsrådet både nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer som finansierar forskning. Vetenskapsrådet ska på internationell nivå driva frågor som är av vikt för dagens och framtidens forskare. Myndigheten är också kontaktorgan för ett stort antal internationella organisationer och program.

  Faktablad om Vetenskapsrådets verksamhet.


  Historik

  År 2001 lagstiftade Riksdagen om att inrätta Vetenskapsrådet för att "ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden".

  Fem råd blev till ett
  Vetenskapsrådet inledde verksamheten den 1 januari 2001 och är en myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet. Vetenskapsrådet ersatte fem tidigare forskningsråd: Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet samt Forskningsrådsnämnden.

  En myndighet - fem ämnesråd/kommittéer
  Inom Vetenskapsrådet finns nu tre ämnesråd - ett för humaniora och samhällsvetenskap, ett för medicin och ett för naturvetenskap och teknikvetenskap - samt två kommittéer, en för utbildningsvetenskap och en för forskningens infrastrukturer.

  Ämnesområden som stöds av Vetenskapsrådet

  Humaniora och samhällsvetenskap
  Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur samhället fungerar och om hur kulturella värden skapas och sprids. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, bland annat rättsvetenskap, religionsvetenskap, historia och demokrati.

  Medicin
  Medicinsk forskning ger kunskap om hur människokroppen fungerar och hur sjukdomar förebyggs, uppkommer och behandlas. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor.

  Naturvetenskap och teknikvetenskap
  Forskning om natur och teknik ger kunskap om naturen och förutsättningarna för människans tekniska system som bland annat ligger till grund för industriutveckling. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom hela bredden av naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig grundforskning, till exempel om biologisk mångfald, kemi, elektronik,
  astronomi, bioteknik och matematik.

  Utbildningsvetenskap
  Utbildningsvetenskap handlar om forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. Vetenskapsrådet stödjer forskning om bland annat utbildningssystemets sociala, ekonomiska och politiska villkor, lärande, kunskapsbildning och kunskapsanvändning samt vägar till att öka mångfalden inom utbildning och undervisning.

  Forskningsinfrastruktur
  Forskningsinfrastruktur är till exempel forskningsanläggningar, faciliteter för registerforskning eller omfattande datanätverk som används nationellt eller internationellt av flera forskargrupper och som är en förutsättning för högkvalitativ forskning.


  Forskningspolitiska frågor

  En del av Vetenskapsrådets verksamhet handlar om att arbeta med analyser, uppföljningar och strategiska frågor som rör forskning och forskningsfinansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv.

  Vetenskapsrådet är, som enda forskningsfinansiär, rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor.

  Myndigheten har även ett övergripande ansvar för frågor som rör till exempel etiska krav på forskningen.

  Vetenskapsrådet arbetar enligt forskningsstrategin för 2005-2008, men har den 20 december lämnat in en forskningsstrategi för 2009-2012.

  Läs Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2009-2012

  Läs ämnesrådens och kommittéernas underlag till Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2009-2012

  Övergripande forskningspolitiska frågor som Vetenskapsrådet arbetar med

  Analyser och uppföljningar Vid Vetenskapsrådet sker en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området analys och uppföljning av forskning och forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet följer den allmänna forskningspolitiska utvecklingen och arbetar kontinuerligt med statistik- och metodutveckling inom området, bl.a. genom bibliometriska studier och statistiksamarbete med SCB.

  Vetenskapsrådet utför analyser av frågeställningar som rör till exempel finansiering av grundforskning, tvärvetenskaplig forskning och jämställdhet i fördelning av forskningsstöd. Analyserna används av bl.a. regeringen som underlag och stöd till forskningspolitiska beslut.

  Samarbete kring analysfrågor sker löpande med andra finansiärer för att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor och öka jämförbarheten av data. Till exempel har Vetenskapsrådet tillsammans med Verket för innovationssystem, VINNOVA, köpt in en publikationsdatabas där svensk och internationell publicering kan studeras.

  Utvärderingar Vetenskapsrådet gör kontinuerligt internationella utvärderingar av olika forskningsområden.

  Utvärderingarna utförs ofta av internationella forskargrupper. Som några exempel kan nämnas en utvärdering av forskare och forskningsprojekt inom området kvartärgeologi, en uppföljning och utvärdering av Vetenskapsrådets satsning på vårdvetenskaplig forskning samt en utvärdering av den svenska forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.

  Internationellt samarbete Vetenskapsrådet verkar för att stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. För att förstärka den nationella forsknings-finansieringen arbetar man även för att öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel. Vetenskapsrådet fungerar som företrädare för Sverige i ett trettiotal forskningsorganisationer och forskningssamarbeten. Genom bland annat European Heads of Research Councils (EUROHORCs) och European Science Foundation (ESF) deltar Vetenskapsrådet aktivt i den europeiska forskningspolitiken och dess implementering.

  Vetenskapsrådet ger också synpunkter till regeringen på utformningen av EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

  Etiska frågor Vetenskapsrådet har ett övergripande ansvar för att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och att förmedla information om frågor som rör forskningsetik. Vetenskapsrådet arbetar bland annat för att skapa en större medvetenhet om etiska frågor och om deras betydelse i forskarsamhället. Huvudansvaret för att driva detta arbete ligger på Vetenskapsrådets etikkommitté. Etikkommittén arbetar även med övergripande etiska frågor som till exempel hur etiska frågor i samband med kommersialisering av forskning ska hanteras. Ärenden där man misstänker forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen, granskas av en särskild expertgrupp som finns under etikkommittén. En annan viktig uppgift är att se till att den forskning som Vetenskapsrådet stöder genomförs på ett etiskt godtagbart sätt. All forskning som rör människor eller djur måste etikprövas, vilket görs av etikprövningsnämnder och djurförsöksetiska nämnder. Inom olika områden, som exempelvis human stamcellsforskning, finns riktlinjer som forskare som söker bidrag från Vetenskapsrådet måste följa.

  För att undvika jävssituationer i beredningsarbetet har Vetenskapsrådet satt upp strikta interna riktlinjer. Strävan är att även förebygga mindre tydliga jävsituationer. En webbplats som rör forskningsetik, CODEX (www.codex.vr.se), med samlade länkar och översikter om forskningsetik, tillhandahålls av Vetenskapsrådet. Den syftar till att ge bl.a. forskare tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som finns när det gäller etiska krav på forskningsprocessen.

  Jämställdhet Vetenskapsrådet arbetar aktivt för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett av målen är att uppnå samma beviljningsgrad i genomsnitt för kvinnor och män vid fördelning av forskningsstöd. Ett annat mål är att främja jämställdheten i forskarvärlden

  Vetenskapsrådet strävar också efter att uppnå en jämn könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen som granskar och prioriterar forskningsansökningar.

  Främjande av genusforskning och genusperspektiv

  Vetenskapsrådet har ett ansvar för att verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen och att stödja genusforskning. Till exempel har man upprättat en kommitté för genusforskning som arbetar med frågor som handlar om att öka genusforskningens vetenskapliga status och dess acceptans både som vetenskaplig disciplin och som ett viktigt perspektiv inom andra discipliners områden.

  Samverkan med andra forskningsfinansiärer

  Vetenskapsrådet samarbetar i olika former med andra forskningsfinansiärer, med universitet och högskolor och med andra aktörer inom forskningssystemet. Syftet är att man på ett bra sätt ska kunna samordna de forskningsresurser som finns och att öka förmågan till förnyelse, kraftsamling och profilering inom forskningssystemet.

  Vetenskapsrådets faktablad för Forskningspolitiska frågor

  Här kan du läsa mer om Vetenskapsrådets uppgifter:
  Vetenskapsrådets instruktion
  Vetenskapsrådets regleringsbrev
  Vetenskapsrådets årsredovisning
  Vetenskapsrådets forskningsstrategi för 2005–2008


  Svensk och internationell Forskningsinfrastruktur

  Kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI, utarbetar tillsammans med experter inom olika områden en svensk långsiktig plan för forskningsinfrastruktur – Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Den första versionen publicerades 2006, den första uppdaterade versionen i december 2007. Guiden används som underlag vid strategiska diskussioner och inför beslut om finansiering eller avveckling av infrastrukturer. Målet är att svenska forskare ska få tillgång till infrastruktur för forskning av högsta kvalitet. KFI utvärderar också behov och användning av infrastruktur för forskning och följer upp beviljade bidrag.

  Vi stöder svensk forskningsinfrastruktur

  Sverige stöder genom Vetenskapsrådet infrastruktur i form av till exempel stora databaser, mikrofabrikationslaboratorier, universitetsdatanätet SUNET, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och Database InfraStructure Committee (DISC).

  Vetenskapsrådet bidrar även till driften av två nationella forskningsanläggningar: MAX-lab och Onsala rymdobservatorium. Vid MAX-lab i Lund sker experiment inom acceleratorfysik, synkrotronstrålning och kärnfysik. Onsala rymdobservatorium är Sveriges ledande observatorium inom radioastronomi och deltar som svensk part vid planeringen av experiment vid ESO, Europeiska sydobservatoriet, i Chile.

  Vi samarbetar internationellt

  Kommittén för forskningens infrastrukturer hanterar Sveriges deltagande i flera internationella organisationer och anläggningar för forskningsinfrastruktur. Sverige är till exempel medlem i partikelfysiklaboratoriet CERN, de molekylärbiologiska organisationerna EMBL och EMBC, europeiska universitetsinstitutet EUI, europeiska sydobservatoriet ESO, synkrotronljuskällan ESRF och djuphavsborrningsprogrammet IODP. Läs mer om de olika organisationerna under Relaterade länkar > Forskningsinfrastrukturer. Kommittén representerar även Sverige i samarbetsorganisationen ESFRI, European Strategy Forum on Research Infrastructures, där deltagare från cirka 30 europeiska länder arbetar för att stärka Europa som forskningsarena genom att bland annat ta fram en gemensam vägvisare för europeisk forskningsinfrastruktur.

  Framtida infrastrukturprojekt

  Kommittén för forskningens infrastrukturer deltar i diskussioner och förhandlingar som rör bland annat följande anläggningar:
  • faciliteter för registerforskning
  • frielektronlasern XFEL i Tyskland
  • acceleratorkomplexet FAIR för kärn- och hadronfysik i Tyskland
  • nästa generations neutronkälla, European Spallation Source, ESS, och dess eventuella placering i Sverige
  • nästa generations synkrotronkälla MAX IV i Lund
  • fusionsreaktorn ITER.

  Relaterade länkar
  Forskningsfinansiering KFI
  Kommittén för forskningens infrastrukturer
  ESFRI
  Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen
  Forskningsinfrastrukturer

  Forskningens infrastruktur

  Här kan du läsa populärvetenskapliga texter om olika typer av forskningsinfrastruktur och den forskning som bedrivs där. Se artikelrubriker i vänsterspalten.

  Resurser för framtiden

  En av paradoxerna med forskningens historia är att många viktiga upptäckter grundar sig på misstag som gjorts i sökandet efter någonting annat. Ibland känns "misstaget" genast igen som en nyckel till framtida upptäckter, ibland tar det generationer innan samhället inser vad den nya kunskapen kan leda till. För att ständigt nå nya genombrott inom forskningen behövs allt mer avancerade resurser.

  Forskningsinfrastruktur är ett kollektivt namn för alla typer av avancerade och enklare hjälpmedel som underlättar forskningen inom samtliga vetenskapsområden.

  Hur skickliga vissa astronomer eller partikelfysiker än är, skulle vi förmodligen inte veta särskilt mycket om hur universum bildades om det inte hade funnits forskningsinfrastrukturer i form av stora teleskop och partikelacceleratorer. Vi skulle inte heller veta huruvida det är arv eller miljömässiga faktorer som utgör en större risk för sjukdom om det inte hade funnits avancerade databaser. På samma sätt har avancerade synkrotron- och neutronanläggningar varit oumbärliga för "atomslöjd" av nya material såsom mångsidiga polymermembran för avancerade bränsleceller, odlad mänsklig vävnad för att läka sår eller nanotunn film av titaniumoxid för självrengörande fönster.

  Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastrukturer formulerar långsiktiga strategier och fördelar medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, stora forskningsanläggningar och stora databaser. Kommittén har också hand om svenska intressen inom olika internationella forskningsinfrastrukturer. Den övergripande målsättningen är att skapa bättre villkor för svenska forskare genom att garantera dem tillgång till högkvalitativa infrastrukturer. 

  Vår största utmaning i dagsläget är att skapa en nationell strategi för forskningens infrastrukturer. Den kommer att täcka samtliga forskningsområden och ha ett perspektiv på 10-20 år. En parallell process pågår på europeisk nivå och handhas av ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

  Denna text har tidigare publicerats i tidskriften "Facilities for future discoveries - focus on research infrastructure by the Swedish research council" från februari 2006. Texterna har anpassats till svenska av Helena Bornholm.


  Större svenska forskningsfinansiärer

  Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest pengar på forskning och utveckling (FoU) i förhållande till BNP. De svenska utgifterna för FoU ligger på 4 procent av BNP. Av detta svarar näringslivet för tre fjärdedelar och högskolesektorn för knappt en fjärdedel. Företagen finansierar till största delen sin egen forskning, men får visst tillskott från staten och utlandet.

  Den offentliga FoU-finansieringen sker dels genom anslag direkt till universitet och högskolor, dels genom anslag till forskningsråd och sektorsforskningsmyndigheter. Därutöver finns ett antal offentliga forskningsstiftelser som sammanlagt finansierar forskning på över 1,6 miljarder kronor per år. Riksdagen anslår FoU-medel inom samtliga departements ansvarsområden.

  Utbildningsministern har det övergripande samordningsansvaret för forskningspolitiken i regeringskansliet. Den övervägande delen av den offentligt finansierade forskningen utförs vid landets universitet och högskolor och bara en liten del vid forskningsinstitut, vilket särskiljer Sverige i en internationell jämförelse.

  Forskningsråden stödjer huvudsakligen grundforskning. Sektorsforskningsmyndigheterna finansierar forskning och utveckling för att både tillgodose enskilda sektorers kunskapsbehov och driva på samhällsutvecklingen. Sammanlagt fi nns ett trettiotal sektorsforskningsmyndigheter med resurser för FoU. Landsting och kommuner fi nansierar också i någon utsträckning forskning, främst inom vård och omsorg.

  Utöver de offentliga finansiärerna finns privata fonder, stiftelser och insamlingsorganisationer. Flera av dessa är stora aktörer inom forskningsområdet och ger betydande bidrag till forskning inom sina respektive områden.

  Det finns 14 universitet och 25 högskolor där forskning, eller konstnärligt utvecklingsarbete, bedrivs. Antalet studenter är cirka 360 000. Därav är 19 000 forskarstuderande. 25 000 personer arbetar som lärare och forskare.

  Läs mer om Sveriges större forskningsfinasiärer
  S V E N S K  F O R S K N I N G

  Större forskningsfinansiärer

  I N N E H Å L L
  Medel för forskning 2006. Insatsområde.


  S V E N S K  F O R S K N I N G S F I N A N S I E R I N G

  S TAT L I G  A M Y N D I G H E T E R

  E N E R G I M Y N D I G H E T E N
  815 miljoner kronor
  Forskning som skapar förutsättningar för ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem.

  F O R S K N I N G S R Å D E T  F Ö R  M I L J Ö , A R E E L L A
  N Ä R I N G A R  O C H  S AM H Ä L L S B Y G G A N D E , Formas
  574 miljoner kronor
  Främjar framstående forskning som bidrar till hållbar utveckling inom miljö, areella näringar, byggande och samhällsplanering.

  F O R S K N I N G S R Å D E T  F Ö R  A R B E T S L I V  O C H 
  S O C I A L V E T E N S K A P , FA S
  300 miljoner kronor
  Forskning inom arbetsmarknad, arbetsorganisation, folkhälsa, arbete och hälsa, välfärd och socialförsäkring, omsorg och sociala relationer.

  N AT U R V Å R D S V E R K E T
  100 miljoner kronor
  Tvärvetenskaplig forskning inom miljöoch naturvård.

  R Y M D S T Y R E L S E N
  50–60 miljoner kronor
  Forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till svensk rymdoch fjärranalysverksamhet.

  S I D A
  350 miljoner kronor
  Svensk forskning om utvecklingssamarbete, internationellt utvecklingsarbete.

  V I N N O V A
  1 100 miljoner kronor
  Främjar hållbar tillväxt för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och fi nansiering av behovsmotiverad forskning.

  V E T E N S K A P S R Å D E T
  2 520 miljoner kronor
  Utvecklar och fi nansierar grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.


  S T I F T E L S E R

  K N U T  O C H  A L I C E  W A L L E N B E R G S 
  S T I F T E L S E
  700 miljoner kronor
  Främst dyrbar vetenskaplig utrustning inom naturvetenskaplig, teknisk och biomedicinsk grundforskning.

  S T I F T E L S E N  R I K S B A N K E N S 
  J U B I L E U M S F O N D
  300 miljoner kronor
  Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

  S T I F T E L S E N  F Ö R 
  I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G  A V  H Ö G R E 
  U T B I L D N I N G  O C H  F O R S K N I N G , S T I N T
  75 miljoner kronor
  Internationalisering av högre utbildning och forskning.

  S T I F T E L S E N  F Ö R  M I L J Ö S T R AT E G I S K 
  F O R S K N I N G , M I S T R A
  200 miljoner kronor
  Investerar i forskning för en god livsmiljö och hållbar utveckling.

  S T I F T E L S E N  F Ö R  K U N S K A P S - O C H 
  K O M P E T E N S U T V E C K L I N G , K K - S T I F T E L S E N
  215 miljoner kronor
  Ökar Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom kunskaps- och kompetensutveckling.

  S T I F T E L S E N  F Ö R  S T R AT E G I S K  F O R S K N I N G
  500 miljoner kronor
  Naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.

  V Å R D A L S T I F T E L S E N
  60 miljoner kronor
  Vård, allergi och hälsa.


  I N S A M L I N G S O R G A N I S AT I O N E R

  B A R N C A N C E R F O N D E N
  75 miljoner kronor
  Forskning som förebygger och bekämpar cancersjukdomar hos barn.

  C A N C E R F O N D E N
  300 miljoner kronor
  Cancerforskning, information om cancer, stöd för utveckling av nya metoder i vården av cancersjuka.

  H J Ä RT- L U N G F O N D E N
  80 miljoner kronor
  Medicinsk forskning om hjärt-, kärloch lungsjukdom samt information om dessa sjukdomar.


  D E T  S V E N S K A
  F O R S K N I N G S F I N A N S I E R I N G S S Y S T E M E T


  Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest pengar på forskning och utveckling (FoU) i förhållande till BNP. De svenska utgifterna för FoU ligger på 4 % av BNP. Av detta svarar näringslivet för tre fjärdedelar och högskolesektorn för knappt en fjärdedel. Företagen fi nansierar till största delen sin egen forskning, men får visst tillskott från staten och utlandet.

  Den offentliga FoU-fi nansieringen sker dels genom anslag direkt till universitet och högskolor, dels genom anslag till forskningsråd och sektorsforskningsmyndigheter. Därutöver fi nns ett antal offentliga forskningsstiftelser som sammanlagt fi nansierar forskning på över 1,6 miljarder kronor per år. Riksdagen anslår FoU-medel inom samtliga departements ansvarsområden. Utbildningsministern har det övergripande samordningsansvaret för forskningspolitiken i regeringskansliet. Den övervägande delen av den offentligt fi nansierade forskningen utförs vid landets universitet och högskolor och bara en liten del vid forskningsinstitut, vilket särskiljer Sverige i en internationell jämförelse.

  Forskningsråden stödjer huvudsakligen grundforskning. Sektorsforskningsmyndigheterna fi nansierar forskning och utveckling för att både tillgodose enskilda sektorers kunskapsbehov och driva på samhällsutvecklingen. Sammanlagt fi nns ett trettiotal sektorsforskningsmyndigheter med resurser för FoU. Landsting och kommuner fi nansierar också i någon utsträckning forskning, främst inom vård och omsorg.

  Utöver de offentliga fi nansiärerna fi nns privata fonder, stiftelser och insamlingsorganisationer. Flera av dessa är stora aktörer inom forskningsområdet och ger betydande bidrag till forskning inom sina respektive områden.

  Det finns 14 universitet och 25 högskolor där forskning, eller konstnärligt utvecklingsarbete, bedrivs. Antalet studenter är cirka 360 000. Därav är 19 000 forskarstuderande. 25 000 personer arbetar som lärare och forskare.


  Finansiering av FoU i Sverige 2003. Miljarder svenska kronor.

  F I N A N S I Ä R E R
  Från utlandet, 7,1 därav 1,0 miljarder från EU
  Företagssektorn 63,2
  Staten 22,1
  Offentliga forskningsstiftelser 1,8
  Privata fonder och stiftelser 2,3

  U T F Ö R A R E
  Företagssektorn 71,2
  Universitet och högskolor 21,4
  Övriga offentliga 3,6

  Företagssektorn är den största finansiären av FoU. De statliga forskningsmedlen fördelas dels genom anslag direkt till universitet och högskolor, dels genom anslag till forskningsråd och sektorsmyndigheter. Offentliga forskningsstiftelser samt privata fonder, stiftelser och insamlingsorganisationer är också viktiga fi nansiärer. Utöver den finansiering av FoU som nämnts, finansieras mycket forskning av ideella insamlingsorganisationer.  E N E R G I M Y N D I G H E T E N
  Statlig myndighet under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Naturvetenskap och teknik.
  Huvuduppgift inom FoU:
  Finansiering, Företagsutveckling, Nätverksbyggande, Statistik, Utvärdering och kontroll av FoU

  Postadress: Box 310, 631 04 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 43 Telefon: 016-544 20 00 Fax: 016-544 20 99
  Webb: www.stem.se E-post: stem@stem.se

  Energimyndigheten arbetar för en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och användning av energi. Myndigheten är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor om användning och tillförsel av energi. Huvuduppgiften är att genomföra de energipolitiska program som riksdagen antog 1997 och 2002. Arbetet syftar till att skapa ett ekologiskt uthålligt och ekonomiskt bärkraftigt energisystem i Sverige och internationellt.

  Energiforskningsprogrammet löper 2005-2011. Målet är att utveckla energisystemet och skapa tillväxt. Verksamheten omfattar såväl grundläggande som tillämpad forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering. Den bedrivs inom sex temaområden; Bränslebaserade energisystem, Bebyggelsens energianvändning, Transportsektorn, Energiintensiv industri, Kraftsystemet, och Energisystemstudier. För varje tema fi nns en utvecklingsplattform för samverkan med näringslivet och andra användare av resultat. Plattformarna bidrar med omvärldsanalys och identifi erar behov, bland annat för att åstadkomma en bättre samverkan mellan forskning och andra styrmedel.

  EU och internationellt. Myndigheten medverkar aktivt i det internationella samarbetet om bl.a. klimatfrågor och energiforskning, huvudsakligen genom engagemang i olika nivåer av IEA, International Energy Agency och EU:s olika FoU-relaterade program.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 815 miljoner kronor  F O R S K N I N G S R Å D E T  F Ö R   MI L J Ö , A R E E L L A
  N Ä R I N G A R   O C H   S A M H Ä L L S B Y G G A N D E , Formas

  Forskningsråd. Statlig myndighet under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgift inom FoU:
  Finansiering, Information om forskning och forskningsresultat

  Postadress: Box 1206, 111 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 21 Telefon: 08-775 40 00 Fax: 08-775 40 05
  Webb: www.formas.se E-post: info@formas.se

  Formas är ett forskningsråd med det övergripande målet att främja och stödja högkvalitativ forskning av betydelse för hela samhällets omställning till en hållbar utveckling. Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Rådet främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Formas ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.

  Formas ger stöd till bl.a. yngre forskare genom fi nansiering av doktorander i projekt eller inom ramen för forskarskolor. Formas finansierar också forskarassistenter, post doc-stipendier och tidsbegränsade anställningar som s.k. särskilda forskare. Rådet ansvarar vidare för att information om forskning och forskningsresultat blir lätt tillgängliga. Rådet arbetar också med att skapa plattformar för dialog mellan forskning och praktik samt stödjer högskolans uppgift att samverka med samhället. Formas arbetar även med att främja internationella kontakter. En viktig uppgift är att bevaka Sveriges intressen när det gäller nationell närvaro inom EU:s forskningsprogram.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 574 miljoner kronor  F O R S K N I N G S R Å D E T  F Ö R  A R B E T S L I V  O C H
  S O C I A L V E T E N S K A P , FA S

  Forskningsråd. Statlig myndighet under Socialdepartementet

  Ämnesområde:
  * Arbetsliv * Folkhälsa * Välfärd.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering, Forskningskommunikation, Utvärdering

  Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2 Telefon: 08-775 40 70 Fax: 08-775 40 75
  Webb: www.fas.se E-post: fas@fas.se

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har i uppdrag att stödja och initiera grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd och socialförsäkring, omsorg och sociala relationer.

  I rådets huvuduppgifter ingår bl.a. att utvärdera forskningen inom de egna ansvarsområdena, identifi era områden för nya satsningar och utarbeta forskningsprogram i samråd med andra forskningsfi nansiärer, arbeta för ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskarvärlden, främja mångoch tvärvetenskaplig forskning, främja vetenskaplig publicering, kunskapsförmedling och dialog, verka för jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskningen. FAS har ett särskilt samordningsansvar för forskning om äldre, funktionshinder och handikapp, internationell migration och etniska relationer, barn och ungdomar samt socialvetenskaplig alkoholforskning. FAS ska även bevaka forskning om elektromagnetiska fält och elöverkänslighet.

  EU och internationellt. FAS arbetar för ökat internationellt samarbete och utbyte inom den forskning man ansvarar för, både genom olika former av bidrag och genom informationsverksamhet. FAS är engagerat inom European Science Foundation samt samarbetar med andra europeiska fi nansiärer av arbetslivsforskning och äldreforskning inom två ERA-NET.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 300 miljoner kronor


  N AT U R V Å R D S V E R K E T
  Statlig myndighet under Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Naturvetenskap och teknik.
  Huvuduppgift inom FoU:
  Finansiering, Statistik, Utvärdering och kontroll av FoU

  Postadress: 106 48 Stockholm Besöksadress: Blekholmsterrassen 36 Telefon: 08-698 10 00 Fax: 08-20 29 25
  Webb: www.naturvardsverket.se E-post: natur@naturvardsverket.se Naturvårdsverket är Sveriges centrala miljömyndighet, som med utgångspunkt från de 15 miljömål som riksdagen har satt upp, arbetar för att unik natur bevaras, att naturresurser används genomtänkt och att luft, vatten och mark hålls fria från föroreningar

  Miljöpolitiska styrmedel. Vi utvecklar miljölagstiftningen genom att bevaka och driva mål i domstolar och föreslå förändringar. Vi tar fram miljöpolitiska styrmedel och hållbara system för produktion, konsumtion och kommunikation för att beslutsfattare ska kunna ta in miljöaspekter i besluten.

  Miljöövervakning och forskning. Genom övervakning, kontroll och dokumentation upptäcker vi miljöstörningar, övervakar miljöpåverkan och föreslår normer för miljökvalitet. Forskning är en viktig kunskapskälla och 2006 fi nansierar vi 17 tvärvetenskapliga miljöforskningsprogram med 100 miljoner kronor per år.

  Bidrag och markköp. Genom vägledning och fi nansiering styr vi arbetet med skötsel av skyddad natur, kalkning av försurade vattendrag, rovdjursinventering, viltskador samt efterbehandling av förorenad mark. Vi fi nansierar också EU:s klimatinvesteringsprogram och skyddar värdefull natur genom köp av mark för nationalparker och reservat.

  Jakt och vilt. Naturvårdsverket ansvarar för förvaltning av vilda däggdjur och fåglar. Jakt och skyddsjakt på varg, lodjur, björn och järv ingår som en del av viltförvaltningen.

  EU och internationellt. Mycket av miljöarbete görs inom EU där vi representerar Sverige i över 100 av EUs expertgrupper, kommittéer och undergrupper för miljöfrågor. Vi deltar i det globala miljöarbetet genom fl era internationella konventioner.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 100 miljoner kronor.  R Y M D S T Y R E L S E N
  Statlig myndighet under Näringsdepartementet

  Ämnesområde:
  * Naturvetenskap och teknik.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering

  Postadress: Box 4006, 171 04 Solna Besöksadress: Solna strandväg 86 Telefon: 08-627 64 80 Fax: 08-627 50 14
  Webb: www.rymdstyrelsen.se E-post: rymdstyrelsen@snsb.se

  Rymdstyrelsen ska ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten. Myndigheten ska också verka för att dessa verksamheter samordnas. Dessutom främjas ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet.

  Rymdstyrelsen fördelar statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet. Myndigheten bereder ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utövar kontroll av sådan verksamhet. De för även register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet. Dessutom verkar Rymdstyrelsen internationellt genom att bl.a. bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete främst genom det europeiska rymdorganet, ESA.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 50–60 miljoner kronor (nationell forskningsfinansiering)  S I D A , Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
  Statlig myndighet under Utrikesdepartementet

  Ämnesområde:
  * Miljö * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgift inom FoU: Finansiering.

  Postadress: 105 25 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 20 (till augusti 2006), Valhallavägen 191 (från augusti 2006) Telefon: 08-698 50 00 Fax: 08-20 88 64
  Webb: www.sida.se E-post: sida@sida.se

  Sida ansvarar för den största delen av Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Det övergripande målet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Huvuddelen av Sidas anslag för forskningssamarbete går till utveckling av forskning i fattiga samarbetsländer och till regionala och internationella forskningsprogram.

  Genom sitt u-landsforskningsråd stödjer Sida också svensk forskning. Syftet är att främja forskning av värde för utvecklingssamarbetet samt kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Sida fungerar som forskningsråd med årlig utlysning och vetenskaplig bedömning i referensgrupper. Under 2006 går cirka 140 miljoner kronor till doktorand- och forskningsprojekt samt forskarnätverk.

  Programmet Swedish Research Links syftar till att främja samarbete mellan svenska forskare och forskare i Asien, Mellanöstern och Sydafrika. Ansökan hanteras av Vetenskapsrådet i samarbete med FAS, Formas, VINNOVA och Sida. Under 2006 går cirka 35 miljoner kronor till sådana samarbeten.

  EU och internationellt. SAREC (Sidas avdelning för forskningssamarbete) representerar Sverige i: Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), Joint coordinating Board, WHO; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human reproduction, (HRP), Policy and coordination committee, WHO; European and Developing countries Clinical trials programme (EDCTP); European Malaria Vaccine Initiative; Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR); European Initiative for Agricultural Research for development (EIARD); International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE); International Foundation for Science (IFS).

  Forskningsfinansiering 2006: anslaget till forskningssamarbete uppgår 2006 till ca 975 miljoner kronor, varav 350 miljoner kronor går till svensk forskning och forskningssamarbete.  V I N N O V A
  Statlig myndighet under Näringsdepartementet.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering, Nätverksbyggande.

  Postadress: 101 58 Stockholm Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56 Telefon: 08-473 30 00 Fax: 08-473 30 05
  Webb: www.vinnova.se E-post: vinnova@vinnova.se

  VINNOVA har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom fi nansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem inom områdena IT, bioteknik, produktframtagning och material, arbetslivsutveckling samt transporter.

  VINNOVA ska bidra till en långsiktig ekonomisk tillväxt, som är hållbar såväl ekologiskt som socialt.

  VINNOVAs speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Två huvuduppgifter är att fi nansiera behovsmotiverad forskning, där behoven hämtas från näringsliv, samhälle och nya områden med tillväxtpotential, och att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.

  För att kunna göra detta analyserar VINNOVA inom vilka områden det fi nns en potential för innovationer och tillväxt. VINNOVA verkar i dag inom områdena IT, bioteknik, produktframtagning och material, arbetslivsutveckling samt transporter.

  VINNOVA arbetar med fl era olika insatsformer för att åstadkomma hållbar tillväxt. Gemensamt för dessa är en strävan att åstadkomma samverkan mellan forskare, offentliga aktörer och näringslivet. VINNOVA har krav på medfi nansiering i alla projekt.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 1 100 miljoner kronor. På grund av kravet på samfi nansiering ihop med andra aktörer uppgår dock de sammanlagda resurserna till det dubbla, d.v.s. drygt 2 000 miljoner kronor.  V E T E N S K A P S R Å D E T
  Forskningsråd. Statlig myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet

  Ämnesområde:
  * Miljö * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering, Statistik och analys, Utvärdering och kontroll av FoU, Nationellt ansvar för forskningsinformation

  Postadress: 103 78 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 56 Telefon: 08-546 44 000 Fax: 08-546 44 180
  Webb: www.vr.se E-post: vetenskapsradet@vr.se

  Vetenskapsrådet är den största statliga fi nansiären av grundforskning i Sverige. Vetenskapsrådet fördelar stöd med sikte på högsta kvalitet, utveckling och förnyelse. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

  Vetenskapsrådet är rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar med strategiska frågor om forskning och forskningsfi nansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv. Myndigheten har ett övergripande ansvar för att etiska frågor uppmärksammas inom forskningen och arbetar för ökad jämställdhet i forskningssamhället, samt för att genusperspektiv ska få genomslag i forskningen.

  Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att främja och utveckla forskningsinformation. Vetenskapsrådets roll är att tillsammans med universitet och högskolor, andra forskningsfinansiärer och inte minst forskarna själva, skapa mötesplatser för forskare och allmänhet, utveckla nya metoder för att sprida populärvetenskap och lyfta fram kontroversiella frågor inom forskning till debatt.

  EU och internationellt. För att förstärka den svenska forskningsfi nansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel, samverkar Vetenskapsrådet både nationellt och internationellt med andra myndigheter och organisationer, bland många andra: European Science Foundation, Joint Committees of Nordic Research Councils, European University Institute, International Group of Funding Agency, CERN, UNESCO m.fl . (se vår webbplats för mer information).

  Forskningsfinansiering 2006: 2 520 miljoner kronor (inklusive forskningsinformation)  K N U T  O C H  A L I C E  W A L L E N B E R G S 
  S T I F T E L S E

  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering.

  Postadress: Box 16066, 103 22 Stockholm Telefon: 08-545 017 80 Fax: 08-545 017 85
  Webb: www.wallenberg.org/kaw E-post: kaw@kaw.se

  Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är en av Sveriges största forskningsfi nansiärer och delar ut anslag till forskning och utbildning vid svenska universitet, högskolor och vetenskapliga institutioner. Under år 2004 delades 786 miljoner kronor ut till omkring hundra olika projekt. Flertalet anslag avsåg dyrbar vetenskaplig utrustning främst till naturvetenskaplig, teknisk och biomedicinsk grundforskning. Dessutom har Stiftelsen givit stöd till större projekt där forskare från fl era universitet samverkar.

  Stiftelsens ändamål är att "främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd". Det innebär att universitet, högskolor och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan erhålla bidrag för följande områden:
  - dyrbar vetenskaplig utrustning
  - stipendieprogram
  - särskilda forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet
  - utbildningsvetenskapliga projekt
  - projekt som syftar till att främja ungdomars forskningsintresse.

  Stiftelsen prioriterar anslag till utrustning för vetenskapligt framstående projekt, som redan har personaloch driftsstöd från andra källor, och till utrustning för nationella forskningsanläggningar. Stiftelsen bekostar också stipendier till lovande unga forskare genom anslag till Kungl Vetenskapsakademien samt gemensamt till Svenska Akademien och Vitterhetsakademien.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 700 miljoner kronor  S T I F T E L S E N  R I K S B A N K E N S 
  J U B I L E U M S F O N D , R J

  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgifter inom FoU
  Finansiering.

  Postadress: Box 5675, 114 86 Stockholm Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 18 Telefon: 08-506 264 00 Fax: 08-506 264 31
  Webb: www.rj.se E-post: rj@rj.se

  Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stöder vetenskaplig forskning genom att dela ut projektanslag till enskilda forskare och forskargrupper inom framför allt humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik. RJ är den största forskningsfi nansiären utanför universiteten och högskolorna inom humaniora och samhällsvetenskap.

  För att kartlägga behovet av forskningsinsatser och stimulera till forskning och informationsutbyte inom områden som bedöms som angelägna men inte tillräckligt uppmärksammade, inrättar RJ ibland särskilda områdesgrupper. Några exempel kan nämnas: Människan och kommunikationsteknologin, Jämställdhetsforskning, Alkoholforskning, Riksdagsforskning, Kapitalmarknadsforskning, Konst och gestaltning, Forskning om kunskapssamhället samt Forskning om kultur – säkerhet – hållbar samhällsutveckling.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 300 miljoner kronor  S T I N T , S T I F T E L S E N  F Ö R 
  I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G  AV  H Ö G R E  
  U T B I L D N I N G  O C H  F O R S K N I N G

  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering.

  Postadress: Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm Besöksadress: Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm Telefon: 08-662 76 90 Fax: 08-661 92 10
  Webb: www.stint.se E-post: info@stint.se

  Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, inrättades 1994 genom beslut av statsmakterna. Enligt stadgarna ska STINT:s verksamhet byggas upp successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar och aktiva planering. Det är svenska intressen som ska främjas.

  Stiftelsens styrelse utses av regeringen. För närvarande har styrelsen nio ledamöter varav de flesta företräder den akademiska världen.

  Med ett startkapital på 1 057 miljoner kronor har STINT sedan starten beviljat ca 1 300 miljoner kronor som stöd för internationalisering av det svenska systemet för högre utbildning och forskning.

  Det innebär att över 500 unga svenska forskare har getts möjligheter att vistas upp till två år vid utländska universitet; att nära 200 gästforskare kunnat forska och undervisa vid svenska universitet och högskolor och att närmare 200 samarbetsprojekt fi nansierats. Vidare har stiftelsen gett stipendier för Masters-studier vid svenska lärosäten för över 800 unga akademiker från länder i dynamisk utveckling.

  350 doktorander huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap har vistats utomlands en termin, som en särskild insats för internationalisering av kulturvetenskaperna. I samarbete med Riks bankens Jubileumsfond gör stiftelsen en särskild satsning för att främja studier och forskning kring Stillahavsområdet.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 75 miljoner kronor.  MI S T R A , S T I F T E L S E N  F Ö R  
  MI L J Ö S T R AT E G I S K  F O R S K N I N G

  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur. Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering, Nätverksbyggande.

  Postadress: Gamla Brogatan 36–38,111 20 Stockholm Besöksadress: Gamla Brogatan 36–38 Telefon: 08-791 10 20 Fax: 08-791 10 29
  Webb: www.mistra.org E-post: mail@mistra.org

  Mistra har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen ska ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas tillvara. Mistras strategi är:
  Starka forskningsmiljöer som skapar användarvärde
  Kapitalförvaltning för hållbar utveckling
  Aktiv kommunikation.

  Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för ett miljöanpassat samhälle och en globalt hållbar utveckling. Mistra investerar i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Användare av forskning fi nns inom såväl näringsliv som inom förvaltning, politik och frivilligorganisationer.

  Mistra investerar huvudsakligen i stora integrerade och gränsöverskridande forskningssatsningar. De stora satsningarna kompletteras med ett fåtal mindre satsningar för att stimulera nya idéer och högriskprojekt.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 200 miljoner kronor (realt i 2003 års penningvärde). Mistra förväntas därmed kunna verka till omkring år 2020.  S T I F T E L S E N  F Ö R  K U N S K A P S - O C H 
  K O M P E T E N S U T V E C K L I N G ,
  K K - S T I F T E L S E N

  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik * Samhälle och kultur.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering, Nätverksbyggande.

  Postadress: Box 3222, 103 64 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33 Telefon: 08-56 64 81 00 Fax: 08-24 75 09
  Webb: www.kks.se E-post: info@kks.se

  KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja följande områden.

  Forskning vid nya universitet och högskolor. Utifrån näringslivets behov byggs internationellt konkurrenskraftig forskning upp vid nya högskolor och universitet. KK-stiftelsen satsar även på forskarutbildningar för att öka kompetensen inom svenskt näringsliv.

  Kompetensutveckling för näringslivet. KK-stiftelsen arbetar för att näringsliv, högskolor, universitet och industriforskningsinstitut ska samproducera kunskap och kompetens inom svenskt näringsliv som höjer Sveriges konkurrenskraft.

  Främjandet av IT inom skola, utbildning och vård. Samverkar kring satsningar på skolutveckling och IT i skolan för att IT ska bli en integrerad del av skolans vardag. KK-stiftelsen bidrar också med kunskap kring den forskning som bedrivs om lärande och IT. KK-stiftelsen arbetar även för att höja vårdkvaliteten och effektivisera hälso- och sjukvården med hjälp av IT.

  Omstrukturering av industriforskningsinstitut. Industriforskningsinstituten ska fungera som en brygga mellan högskola och näringsliv. KK-stiftelsen har medverkat till omstrukturering av instituten och de fl esta är i dag aktiebolag med näringslivet som huvudägare. Målet är att skapa färre, större och mer konkurrenskraftiga institut som har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

  Forskningsfinansiering 2006: 215 miljoner kronor (inkluderar forskarutbildning)  S T I F T E L S E N  F Ö R  S T R A T E G I S K  F O R S K N I N G
  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Medicin och hälsa * Naturvetenskap och teknik.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering.

  Postadress: Box 704 83, 107 26 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 1 Telefon: 08-505 816 00 Fax: 08-505 816 10
  Webb: www.stratresearch.se E-post: found@stratresearch.se

  Stiftelsen för Strategisk Forskning har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Stiftelsen fi nansierar ca 100 stora forskningsprogram och ca 100 forskningsprojekt. Den koncentrerar sina insatser så att strategiska forskningscentra med internationell slagkraft kan etableras. Den beviljar också individuella anslag till särskilt framstående forskare. Industrisamarbete spelar en viktig roll och internationell utvärdering är en central funktion för att garantera kvalitet och relevans. EU och internationellt. Stiftelsen för Strategisk Forskning har tecknat samarbetsavtal med Finlands Akademi, Genome Canada, Japan Science and Technology Agency, Japan Society for the Promotion of Science, National Science Foundation (USA) och The Wellcome Trust (Storbritannien).

  Forskningsfinansiering 2006: ca 500 miljoner kronor.  V Å R D A L S T I F T E L S E N
  Stiftelse.

  Ämnesområde:
  * Miljö * Medicin och hälsa.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering.

  Postadress: Box 3210, 103 64 Stockholm Besöksadress: Holländargatan 13 Telefon: 08-545 13 550 Fax: 08-545 13 560
  Webb: www.vardal.se E-post: info@vardal.se

  Vårdalstiftelsen, Stiftelsen för vård- och allergiforskning, bildades 1994 efter beslut av Sveriges riksdag. Stiftelsens uppgift är att stödja tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning med inriktning på vård samt allergier och annan överkänslighet. Omkring 60 miljoner kronor per år avsätts till olika former av forskningsstöd. Mer än 1 000 forskningsprojekt har fått forskningsstöd. Strategiska, gränsöverskridande satsningar har gjorts på Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet samt Vårdalinstitutet vid Lunds och Göteborgs universitet i samarbete med vårdens huvudmän och respektive universitet. Vårdal stiftelsen samverkar även med andra finansiärer för att ge större kraft i forskningsfi nansieringen. Exempel på en sådan samverkanssatsning är "Swedish Brain Power" – ett konsortium för neurovetenskaplig forskning vid Karolinska institutet samt Etik i vården-programmet. Vårdalstiftelsen satsar även på att öka forskningen om barns hälsa med ett fl ervetenskapligt program samt stöd till yngre forskare för att förbereda ett generationsskifte inom högre forskartjänster. Stiftelsen satsar även på studier om förändringar i processer inom det moderna hälso- och sjukvårdssystemet och hur ny kunskap implementeras i klinisk praktisk verksamhet.

  Utmärkande för stiftelsens verksamhet ska vara:
  * koncentration av insatser så att forskargrupper med hög kvalitet främjas
  * befordrande av projekt och program som innebär gränsöverskridanden mellan discipliner
  * befordrande av forskarutbildning och forskarrekrytering
  * samverkan och samfi nansiering med övriga organ som ger stöd till forskning och forskarutbildning inom Stiftelsens verksamhetsområde.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 60 miljoner kronor.  B A R N C A N C E R F O N D E N
  Insamlingsorganisation.

  Ämnesområde:
  * Medicin och hälsa.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering.

  Postadress: Box 5408, 114 84 Stockholm Besöksadress: Grevgatan 39 Telefon: 08-584 209 00 Fax: 08-584 109 00
  Webb: www.barncancerfonden.se E-post: info@barncancerfonden.se

  Barncancerfonden har som ändamål att anskaffa medel och verka för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn. Barncancerfonden fi nansierar ca 90 procent av all barncancerforskning som bedrivs i Sverige i dag.

  Barncancerfonden är en ideell förening vars största och viktigaste uppgift är att stödja forskningen kring barncancer. Verksamheten bedrivs endast tack vare gåvor och testamenten från privatpersoner, organisationer och företag, eftersom Barncancerfonden inte uppbär något stöd från stat, landsting eller kommuner. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden fi nansierat forskningen med över en halv miljard kronor och i dag fi nansierar Barncancerfonden mer än 150 forskningsprojekt och ett tjugotal forskartjänster.

  Barncancerfonden har också till syfte att genom olika informationsinsatser öka kunskapen om barncancer och ger stöd till utbildning och fortbildning. EU och internationellt. Barncancerfonden arbetar internationellt via ICCCPO, en internationell organisation för patientorganisationer inom barnonkologi, samt via SIOP och NOPHO som är en internationell respektive nordisk organisation för barnonkologer. Barncancerfonden fi nansierar också deltagande i internationella symposier och utbyte mellan barnonkologer från olika länder.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 75 miljoner kronor.  C A N C E R F O N D E N
  Insamlingsorganisation.

  Ämnesområde:
  * Medicin och hälsa.
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering, Informera om cancer, Cancerprevention.

  Postadress: David Bagares gata 5, 101 55 Stockholm Besöksadress: David Bagares gata 5 Telefon: 08-677 10 00 Fax: 08-677 10 01
  Webb: www.cancerfonden.se E-post: info@cancerfonden.se

  Cancerfonden är en ideell organisation med tre viktiga uppgifter: att stödja och samordna cancerforskning, att informera om cancer och att ge stöd för utveckling av nya metoder i vården av cancersjuka.

  Genom olika former av gåvor från privatpersoner och företag är Cancerfonden, som grundades 1951, den enskilt största fi nansiären av svensk cancerforskning. Cancerfonden har inga statliga bidrag.

  Genom forskningsnämnden stöds grundforskningsprojekt, kliniska projekt inriktade på t.ex. diagnostik eller behandling, epidemiologisk forskning samt vårdforskning. Den största delen av stödet går till enskilda projekt, men Cancerfonden har även ett program för tjänster. Under 2006 delar Cancerfonden ut cirka 300 miljoner kronor till 425 forskningsprojekt och ett 30-tal forskartjänster.

  Cancerfonden informerar om cancer genom patientbroschyrer och information på webben, där vi även erbjuder möjligheter för patienter och anhöriga att nå varandra via ett diskussionsforum och förmedlingstjänsten Samtalsvän. Vi upprätthåller en stödlinje, via telefon och e-post, som bemannas av speciellt utbildad sjukvårdspersonal. Särskilda insatser är fokuserade på preventivt arbete, bl.a. rökavvänjning och solprevention.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 300 miljoner kronor.  H J Ä RT- L U N G F O N D E N
  Insamlingsorganisation.

  Ämnesområde:
  * Medicin och hälsa
  Huvuduppgifter inom FoU:
  Finansiering.

  Postadress: Riddargatan 18, 114 51 Stockholm Besöksadress: Riddargatan 18 Telefon: 08-566 24 200 Fax: 08-566 24 229
  Webb: www.hjart-lungfonden.se E-post: info@hjart-lungfonden.se

  Hjärt-Lungfonden är Sveriges största fi nansiär av den oberoende och fria medicinska forskningen inom hjärt- och lungområdet. Fonden är en ideell organisation vars uppgift är att samla in och fördela pengar till medicinsk forskning mot hjärt-, kärl- och lungsjukdom samt att informera om dessa sjukdomar.

  Hjärt-Lungfonden delar årligen ut ca 80 miljoner kronor i forskningsstöd. Trots detta kan Hjärt-Lungfonden endast dela ut 15 procent av de sökta forskningspengarna vilket innebär att Hjärt-Lungfonden har en stor uppgift att samla in mer pengar på sikt. Forskningen som Hjärt-Lungfonden stödjer är primärt kliniskt inriktad och tanken är att resultaten snabbt ska komma sjukvården till godo.

  Forskningsfinansiering 2006: ca 80 miljoner kronor.


  Forskningsinformation.
  Kunskap om forskning behövs.

  Att främja och utveckla forskningsinformation är en del av Vetenskapsrådets verksamhet. Forskningsinformation behövs för att den kunskap som genereras av forskning ska komma till nytta i samhället.

  Kunskap är en förutsättning för tillväxt och välstånd i samhället och grunden för de enskilda individernas livskvalitet och medborgarinflytande. För att medborgare och politiker ska kunna ta ställning till avgörande framtidsfrågor som t.ex. klimatförändringar, demografi, teknikutveckling och livsstilsrelaterade sjukdomar, behövs vetenskaplig kunskap.

  Forskningsinformation handlar om samarbete och dialog

  Termen forskningsinformation har på senare år, i Sverige och inom EU, fått en vidare betydelse. Den handlar inte längre om enkelriktad upplysningsverksamhet, snarare om samarbete och dialog - kommunikation. Ett område där man har funnit att det finns ett ökat behov av kommunikation av forskning är med allmänheten. Den utvidgade demokrati som skapas i ett samhälle med upplysta och kritiskt tänkande medborgare är forskningskommunikationens övergripande mål.

  Mål - att främja demokrati och tillväxt

  Vetenskapsrådets arbete med forskningskommunikation har som främsta mål att främja demokrati och tillväxt. Andra mål är att stärka grundforskningens ställning i samhället, främja dialog och kommunikation inom forskarsamhället och se till att forskningsresultaten når de områden i samhället där de kan komma till nytta, t.ex. inom utbildning, sjukvård och i näringsliv.

  Forskarna är nyckelpersoner

  Forskarna själva är nyckelpersoner i Vetenskapsrådets arbete med forskningskommunikation. Samverkan sker i första hand med universitet och högskolor, men också med en rad andra aktörer som t.ex. andra forskningsfinansiärer, Utbildningsradion (UR), Nationalencyklopedin och tidskriften Forskning och Framsteg.

  Exempel på hur Vetenskapsrådet främjar dialog mellan forskare och andra i samhället

  www.expertsvar.se - en medietjänst för journalister
  Expertsvar består av ett nätverk av informatörer som hjälper journalister att hitta forskare som kan kommentera, förklara eller ge en ny vinkel på ett ämne. Tjänsten har skapats av universiteten och Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling och drivs nu av Vetenskapsrådet i nära samarbete med svenska forskande myndigheter. Expertsvar samarbetar även med internationella medie- och presstjänster, till exempel ProfNet.com i USA.

  Pocketerad populärvetenskap (Pop) - populärvetenskap i pocketform Serien Pocketerad populärvetenskap (Pop) tar upp frågor som rör alla i samhället, ger forskare från olika vetenskapsområden möjlighet att framföra sina olika åsikter och dela med sig av sin kunskap från olika forskningsperspektiv. Läsaren får ta del av aktuell forskning och kan sedan själv ta ställning till aktuella samhällsfrågor.

  www.forskning.se - en webbplats med aktuell vetenskap för alla
  Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som vänder sig till allmänheten. Syftet med webbplatsen är att göra det enkelt att hitta och förstå information om forskning, att öka intresset för forskningen och dess roll i samhället samt att se till att forskningsresultat kommer till nytta i arbetsliv och samhälle. Bland annat kan man fördjupa sig inom områdena; Nya biologin, Se hjärnan och Östersjön, som presenteras i form av interaktiva kunskapsöversikter (Infact) som går från ett helikopterperspektiv till djupdykning, beroende på vad man som besökare vill fördjupa sig i. Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning, vars redaktion är placerad på Vetenskapsrådet.

  Vetenskapsrådets faktablad om Forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets roll är att genom samverkan:

  Skapa gemensamma mötesplatser för forskare och allmänhet
  Detta görs på flera olika sätt, bl.a. genom olika webbplatser, festivaler, teater, film/ tv, konferenser, tävlingar och populärvetenskapliga böcker och tidskrifter.

  Utveckla populärvetenskapliga metoder
  Ett exempel är webbplatsen www.forskning. se, som är ett samarbetsprojekt mellan olika myndigheter och stiftelser, vars syfte är att väcka allmänhetens intresse för forskning. Där presenteras och debatteras populärvetenskap inom en rad olika ämnen. Andra exempel är populärvetenskapliga temaböcker och serien Pocketerad populärvetenskap, där läsaren får ta del av aktuell forskning och själv kan ta ställning i aktuella samhällsfrågor.

  Lyfta fram kontroversiella frågor inom forskning till debatt
  För att människor själva ska kunna ta ställning i olika frågor är det viktigt att kontroversiella frågor, till exempel i fall där forskarna inte själva är eniga, lyfts fram. Exempel kan vara stamcellsdebatten och miljöfrågor. Viktiga frågor att debattera kan vara försöksdjursfrågor, etiska frågor och forskningsfusk.

  Verka för internationellt samarbete med forskningskommunikation
  Vetenskapsrådet har också en aktiv roll i internationellt arbete med forskningskommunikation. Ett exempel är programmet Science in Society inom EU:s sjätte ramprogram, som syftar till att öka dialogen mellan forskarsamhället och samhället i övrigt.

  Dessutom är Vetenskapsrådet medarrangör och deltagare i många internationella arrangemang, som till exempel den alleuropeiska vetenskapskonferensen - Euroscience Open Forum (ESOF) - i Stockholm 2004 och i München 2006, en konferens där forskare och allmänhet kan mötas för att diskutera vetenskap. Ett annat exempel är Public Communication of Science and technology (PCST), ett världsomspännande nätverk av forskningskommunikatörer, där Sverige kommer att stå som värd för den 10:e konferensen som äger rum 2008. Tanken är att konferensen ska fungera som en brygga mellan forskare och allmänhet.


  MediaService

  Sök själv bland forskningsprojekt
  Glöm inte att webben är en outtömlig nyhetskälla!
  På universitetens, högskolornas, forskningsfinansiärernas samt institutens webbplatser kan du hitta information om pågående forskning, kompetensprofiler och/eller publikationer.
  Här under har vi listat några exempel på databaser och sökmöjligheter.

  Universitet och högskolor

  Chalmers tekniska högskola
  I Chalmers publikationsdatabas, CPL, kan du söka olika publikationer som avhandlingar, examensarbeten, "papers" publicerade vetenskapliga artiklar etc. I vissa fall finns de i sin helhet, i andra kan det vara abstract eller vidarelänkar till elektroniskt publicerade artiklar. Inom en snar framtid kommer funktionen med fulltext att utökas.

  http://publications.lib.chalmers.se/search/

  Linköpings universitet
  Här kan du bläddra eller söka efter äldre och kommande doktorsavhandlingar:
  www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp.asp
  Här kan du söka i LiU:s publikationsdatabas (referenser till vetenskapliga artiklar, böcker och proceedings) och LiU Electronic Press (fulltextdatabas över examensarbeten, doktorsavhandlingar, tidskrifter och konferensartiklar).
  www.liu.se/forskning/publicerad/

  Stockholms universitet
  Här kan du söka bland avhandlingar, examensarbeten/uppsatser mm . I vänstermenyn kan du även välja kommande avhandlingar samt aktuella avhandlingar.
  www.diva-portal.org/su/

  Luleå tekniska universitet
  När du söker i Luleå tekniska universitets databas över doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, forskningsrapporter och tekniska rapporter, har du flera möjligheter: Sök på författare, titel, institution, avdelning, ämnesord eller i fritext.
  epubl.luth.se/

  Femdok under Lunds universitet
  Forskningsregistret FEMDOK är en databas för kvinno-, genus- och jämställdhetsforskning i Sverige. Databasen omfattar information om pågående och avslutade forskningsprojekt, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och magisteruppsatser skrivna 1990 eller senare. Här hittar du också uppgifter om forskare, föreläsare och experter. Ibland hittar du korta beskrivningar på lättillgänglig svenska.
  www.genus.lu.se/femdok

  Lunds universitets avhandlingsdatabas
  I Lunds universitets databas över avhandlingar går det att söka på datum och fakultetsområde. Sök i fritext eller mer avancerat. Språket är i första hand engelska och ofta avancerat. Många gånger finns en svensk populariserad och välskriven sammanfattning. Eftersom volymen är stor går det att hitta vetenskapsnyheter för journalister.
  http://theses.lub.lu.se/postgrad/

  Göteborgs universitets avhandlingsdatabas
  Göteborgs universitetsbibliotek driver en avhandlingsdatabas där det går att söka på datum och fakultetsområde. Ibland får du träffar på enbart titel och författare. Många gånger finns det en länk till ett abstract på engelska. Och vissa innehåller även svenska pressmeddelanden. Mycket omfångsrik.
  www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/

  RASK
  RASK är en ämnesportal med kvalitetsbedömda länkar till webbplatser och webbdokument inom humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och genusvetenskap. I RASK samlas databaserna SamWebb, AGORA, Rättskällan samt Kvinnwebb under en och samma sajt.

  RASK vänder sig i första hand till studenter och övriga verksamma inom forskning och högre utbildning. Informationen finns även på engelska.
  rask.ub.uu.se

  GENA – avhandlingar i kvinno-, mans- och genusforskning
  GENA (GENusAvhandlingar) är en databas som innehåller referenser, det vill säga kortfattad information som titel, utgivningsår och författarnamn till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Databasen produceras av Kvinnohistoriska samlingarna i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Databasen uppdateras löpande.
  www.databasengena.nu

  Högskolan i Jönköping
  Via länken nedan får du fram tidigare framlagda avhandlingar med kort information. För att kunna göra sökningar så hänvisas till
  Tidigare framlagda avhandlingar
  Diva

  KVINNSAM
  Kvinnsam är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska kvinnovetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. Här finns kortfattade referenser från 1978 och framåt.
  http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=kvin

  Kungl. Musikhögskolan
  Vid Kungl. Musikhögskolan bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete med olika förgreningar. Ett särskilt FoU-centrum är under uppbyggnad. För tillfället finns endast ett fåtal projektbeskrivningar. Alla är på svenska.
  http://www.kmh.se/visasida_sv.php?p=24&t=s

  Karolinska Institutet
  Karolinska Institutets avhandlingsdatabas innehåller cirka 1 500 abstracts från slutet av 1996 och framåt. Det går också att söka på kommande avhandlingar. Språket är avancerad engelska. Ibland finns det även länkar till övriga artiklar, även de på engelska.
  diss.kib.ki.se

  Karlstads universitet
  Sökbar forskningsdatabas med information kring forskningsprojekt, publikationer och forskare – du kan göra sökningar både efter ämne och forskningsgrupper. Allt på svenska. www.kau.se/forskning/forskdb/index.lasso

  Södertörns högskola
  I Södertörns högskolas forskningsdatabas kan du söka efter forskare, forskningsprojekt, forskargrupperingar och publikationer/artiklar. Vissa publikationer är länkade till en publikationsdatabas där de kan läsas i fulltextformat. För andra finns abstracts eller kortare sammanfattningar. Samtliga sidor och sökvägar har både en svensk och engelsk motsvarighet. Sökningar kan göras i fritextfält eller mer specifikt.
  Forskningsdatabas
  Publikationsdatabas

  Högskolan i Skövde
  Deras webbplats innehåller bla en sida där du kan ta del av högskolans avhandlingar i form av pressmeddelanden.
  www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=2231

  Högskolan i Borås
  Vid Högskolan i Borås bedrivs forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid sex institutioner. Högskolan satsar på spetsforskning inom ett begränsat antal områden, där man har en specifik profil och där kvalificerad grundutbildning bedrivs. Ett antal forskningsprofiler har preciserats med stark koppling till olika professionsområden med lokal, regional och nationell förankring. Två av profilerna, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Textil och design, har en nationellt ledande ställning.
  http://www.hb.se/forskning

  Högskolan Väst
  I högskolans forskningsdatabas hittar du information om Högskolan Västs forskare och forskningsprojekt. Det mesta är på svenska.
  http://www.hv.se/extra/pod/?id=422&module_instance=3&action=pod_show

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  SLU har en sökbar databas, Epsilon, över avhandlingar, rapporter och examensarbeten mm. Här hittar du engelska abstract och fulltextversioner av avhandlingar. Ofta finns även en länk till svenska referat av avhandlingarna.
  http://epsilon.slu.se/

  Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
  KTH har en forskningsdatabas där du bland annat kan söka i fritext. Allt material är på engelska.
  www.kth.se/forskning/pocket/find.asp

  Växjö universitet
  Aktuella doktors- och licentiatavhandlingar från Växjö universitet finns listade på denna sida. Kortfattade beskrivningar i form av abstracts på engelska. En databas för forskningsprojekt är under uppbyggnad.
  www.vxu.se/avhandlingar/

  Blekinge Tekniska Högskola
  Forskningsarkivet är på engelska. Här kan man bland annat söka på författare, titel och ämne. Här finns både avhandlingar och papers, samt information om högskolans forskning.
  www.bth.se/fou/forskinfo.nsf

  Umeå universitet
  Sedan hösten 2003 publiceras alla avhandlingar i fulltext, i pdf-format, vid Umeå universitet. Dessa är tillsammans med en del äldre avhandlingar sökbara i en databas.
  http://www.diva-portal.org/umu/
  http://www.info.umu.se/fodb/

  Forskningsdatabas
  Umeå universitet har även en sökbar forskningsdatabas som beskriver forskningsprojekt, projektdeltagare, projektperiod och finansiär.
  http://info.adm.umu.se/forskningsdatabas/sok.asp

  Uppsala universitet
  Databasen omfattar Uppsala universitets avhandlingar från 1998 och framåt samt även en del avhandlingar från 1997. Den avser att vara en elektronisk fortsättning av den tryckta förteckningen Scripta academica och innehåller över 1600 titlar med tillhörande abstract. Materialet är på engelska.

  Länk till forskningswebb för medicin och farmaci:
  http://www.medfarm.uu.se/forskning/index.php

  Länk till forskningswebb för teknik och naturvetenskap:
  http://www.teknat.uu.se/forskning/

  Malmö högskola
  Malmö University Electronic Publishing (MUEP) är högskolans system för digital publicering av forskningspublikationer.
  http://dspace.mah.se:8080/

  Mälardalens högskola
  I MdHs forskningsdatabas kan du fritextsöka.

  Myndigheter, stiftelser och forskningsinstitut

  Vinnova
  Verket för innovationsforskning (VINNOVA) har till uppgift att främja hållbar tillväxt hos näringsliv, samhälle och arbetsliv genom att utveckla effektiva innovationssystem och finansiera forskning och utveckling. Här kan du få information om vilka program för forskning och utveckling som VINNOVA stödjer.
  www.vinnova.se

  FAS Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  Fas stödjer framförallt grundforskning, men också tillämpad forskning – sådan forskning som syftar till att skaffa kunskap om ett specifikt problem – inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljörelaterade hälsorisker, folkhälsa, välfärd och socialförsäkring, samt omsorg och sociala relationer. I Fas projektkatalog kan du läsa korta projektbeskrivningar på svenska. Det går att söka dels på område, dels på den projektansvariges namn. Du kan även göra fritextsökning.
  www.fas.forskning.se/projekt

  Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  Formas främjar forskning till stöd för en hållbar utveckling genom att finansiera grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. De fem övergripande forskningsområdena är miljöforskning, jord- och trädgårdsbruk, fiske- och rennäring, skog och skogsbruk, bebyggelse och samhällsplanering. I Formas projektkatalog kan du läsa korta projektbeskrivningar på svenska. Du kan söka på ämne, projekttitel och projektledarens namn samt avgränsa till de senast beviljade anslagen. Du kan även göra fritextsökning.
  www.formas.se/asp/proj_search.asp

  Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
  Mistra arbetar för en hållbar utveckling genom att investera i samverkan mellan forskare och användare - för att lösa viktiga miljöproblem. Sökmotorn på Mistras webbplats hittar du på ingångssidan. Samtliga pågående och avslutade forskningsprojekt hittar du under rubriken Forskning & Resultat i vänstermenyn.
  www.mistra.org

  Vetenskapsrådet
  Här finns en projektdatabas över de forskningsprojekt som Vetenskapsrådet beviljat. Du hittar en sammanfattande beskrivning och namn på kontaktperson. Du kan göra avancerade sökningar på exempelvis ämne, universitet, klassificering, bidragsform.
  http://vrproj.vr.se/default.asp?funk=s

  Vårdalstiftelsen
  Vårdalstiftelsen stödjer forskning inom vårdområdet samt forskning kring allergier och annan överkänslighet. I Vårdalstiftelsens databas kan du söka bland olika projekt inom dessa områden. Klicka först på Forskningsstöd, välj sedan Allergi eller Vård och sedan bland olika årtal för Beviljade projekt. Projektbeskrivningar på engelska.
  http://www.vardal.se

  Institutet för framtidsstudier
  Institutet för framtidsstudier bedriver tvärvetenskapliga projekt med utgångspunkt från de senaste årens framsteg inom historisk och samhällsvetenskaplig forskning. Ett trettiotal projektbeskrivningar finns listade under rubriken Projekt i vänstermenyn.
  www.framtidsstudier.se/

  KK-stiftelsen
  KK-stiftelsen stödjer forskning som verkar för en bred användning av IT i samhället. I KK-stiftelsens projektdatabas kan du söka bland mer än 1200 projekt. Sök i fritext eller välj mellan olika områden. Projektbeskrivningarna är på svenska.
  www.kks.se/dethargorvi/projekt

  CONRID
  CONRID (Consumer Research Interdisciplinary Database), är en databas för konsumtionsforskning i Sverige och Norden. Här finns information bl.a. om forskare, projekt och publikationer inom konsumentområdet. Initiativtagare till databasen är Centrum för konsumentvetenskap, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  www.conrid.cfk.gu.se/

  Etik i vården
  Etik i vården är ett program för forskningsstöd som startade 2000. Deras projektkatalog är på svenska.
  Etik i vården finansieras av Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Vårdalstiftelsen.
  www.etikprogrammet.net/projektkatalog.asp

  Hjärt-Lungfonden
  Hjärt-Lungfonden är en ideell, opolitisk förening som stödjer forskningen inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. På deras webbplats har du möjlighet att söka bland beviljade anslag.
  www.hjart-lungfonden.se

  Livsmedelssverige
  Sök forskare eller projekt inom forskningsinstitutioner som bedriver forskning om lokal och regional mat, lokal försörjning och småskalig livsmedelsförädling. Kortfattad information. www.livsmedelssverige.org/regmat/forskning.cfm

  Övriga

  Arbetsplatskonflikt
  Forskare på institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet står bakom en webbplats som handlar om arbetsplatskonflikter. Här kan du få stöd, råd och kunskap och stimulans i ämnet.
  arbetsplatskonflikt.av.gu.se

  SciDev.Net
  SciDev.Net är en webbplats som bevakar vetenskap och teknologi i tredje världen. SciDev.Net finansieras bland andra av Sida och Department for International Development i England.
  www.scidev.net

  Codex - webbplats om etiska riktlinjer för forskning
  Codex syfte är att ge kännedom om och tillgång till de krav som ställs på forskningsprocessen vad gäller riktlinjer etiska koder och lagar. Webbplatsen vänder sig till forskare och intresserad allmänhet.
  www.codex.uu.se

  Havet.nu
  Är du intresserad av forskning om havet är detta den självklara startpunkten på webben, här samlas information från samtliga lärosäten, myndigheter och organisationer. Bland annat finns en sökbar lista över havsforskare.
  www.havet.nu/

  Sökguide på forskning.se
  Sök bland nyheter publicerade på forskning.se eller sök på hela sajten.
  Observera att sökfunktionerna är under utveckling.

  www.forskning.se/soktjanster/avanceradsok. 4.705eaf29114cef9d7d28000332.html

  Sök på forskning.no
  Sök bland nyheter publicerade på forskning.no eller sök på hela sajten.
  www.forskning.no  Humaniora och samhällsvetenskap

  Inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen studeras människan som individ och som del av samhället. Man studerar hur människor agerar och formar kulturer och mönster för samexistens.

  Inom forskning av det slaget är det svårare än inom t.ex. naturvetenskap att nå absoluta sanningar. Kunskapen är alltid i utveckling och omvärderas ständigt. Däremot vinns stor kunskap som kan vara till nytta inom alla verksamheter i samhället. Utan forskning inom humaniora och samhällsvetenskap hade vi inte haft de kunskaper om människors beteendemönster som ligger till grund för alla beslut inom politik, ekonomi och rättsväsende.

  Här kan du läsa populärvetenskapliga artiklar om forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

  Alla projekt är slutförda och rapporterade till ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Här presenteras ett urval av projekten. Pågående projekt kan sökas i Vetenskapsrådets projektdatabas
  Forskning för ett bättre samhälle
  Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap - ett urval grundforskningsprojekt som stötts av Vetenskapsrådet 2001-2005

  Magasinet presenterar på ett lättillgängligt sätt några av de forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som slutförts under åren 2001 till 2005. Läs om allt från antikens offerritualer till Beatles betydelse för Liverpool, från kvinnliga stereotyper i finansvärlden till polisarbete på 1800-talet.

  Beställ den kostnadsfritt från Vetenskapsrådets internetbokhandel. Du kan också kontakta Vetenskapsrådets distributör CM Gruppen per e-post: vr@cm.se, ordertelefon: 08-5059 3345 (vard. 10-12, 13-15) eller orderfax: 08-50593399.

  Medicin

  Ämnesrådet för medicin verkar för att
  • öka den statliga finansieringen av medicinsk forskning
  • öka stödet till den kvalitativt bästa forskningen
  • rekrytera nya forskare
  • samverka och samordna resurser
  • arbeta för jämställdhet inom medicinsk forskning
  • öka kunskapen hos allmänheten om den medicinska forskningen och dess resultat.

  Vetenskapsrådet samarbetar internationellt

  Vetenskapsrådet ger bidrag till internationell medicinsk forskarsamverkan, är representant i olika europeiska forskningsorganisationer och samarbetar med forskningsråd i andra länder. Tillsammans med utländska finansiärer administrerar Vetenskapsrådet ett program inom stamcellsforskning.

  Vetenskapsrådet lämnar också bidrag till internationella symposier som hålls i Sverige och till forskare för forskning utomlands.

  Vi samarbeter bland annat inom

  Vi utreder etiska frågor

  Ämnesrådet för medicin arbetar framför allt med etikfrågor inom forskning på människor eller försöksdjur. Arbetsgruppen för etik vid ämnesrådet utreder etiska frågor och fungerar som policyorgan i forskningsetiska frågor. Ett nationellt policyorgan är Nämnden för försöksdjursvetenskap som är placerad vid ämnesrådet för medicin.

  Naturvetenskap och teknikvetenskap

  Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap arbetar för att öka det statliga stödet till naturvetenskaplig och teknikvetenskaplig grundforskning. Ämnesrådet verkar också för att öka bredden, förnyelsen och jämställdheten inom forskningen utan att göra avkall på kvaliteten.

  Vetenskapsrådet samarbetar internationellt

  En stor del av frontlinjeforskningen sker i internationella samarbeten. Särskilt viktig för Sverige är samverkan inom EU. Vetenskapsrådet stöder ett flertal internationella anläggningar och forskningsorganisationer på naturvetenskapens och teknikvetenskapens område. Det ger svenska forskare tillgång till betydelsefull utrustning och expertis, samtidigt som de själva blir resurser i det internationella samarbetet.

  Vi utvärderar

  Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap utvärderar kontinuerligt sina prioriteringar nationellt och internationellt.

  Läs mer

  Här kan du läsa mer om forskningspolitik och forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap:
  Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap
  Vetenskapsrådets forskningsstrategi 2009-2012
  Vetenskapsrådets internationella samarbeten


  Utbildningsvetenskap

  Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet som är relevant för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om
  • lärande
  • kunskapsbildning
  • utbildning
  • undervisning.

  Kommittén fördelar medel till forskningsprojekt, forskarnätverk och forskarskolor. Utöver detta delar kommittén ut resebidrag för internationellt utbyte mellan forskare. Kommittén har startat program för att uppmärksamma eftersatta forskningsområden. Dessutom satsar kommittén på praxisnära forskning. För att sprida information och stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området arbetar kommittén just nu med översikter och kartläggningar av några teman på det utbildningsvetenskapliga området. Dessutom ordnar kommittén varje höst en konferens inom något aktuellt område.

  Utbildningsvetenskapliga kommitténs övergripande mål är att verka för en långsiktig utveckling av forskningsområdet och en permanentning av forskningsstödet.

  Den sökande ansvarar för etisk prövning

  Den sökande ansvarar själv för den forskningsetiska prövningen. För de ansökningar som beviljas kan vi i efterhand kräva intyg om att den regionala etikprövningsnämnden har godkänt forskningen.

  Vi samarbetar internationellt

  För att öka deltagandet i internationella sammanhang har utbildningsvetenskapliga kommittén utlyst medel för att bjuda in utländska gästforskare till svenska lärosäten. Kommittén har även startat ett samarbete med Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) i Lyon, Frankrike.

  Medfinansiering

  När vi fördelar pengar till utbildningsvetenskaplig forskning ska de deltagande lärosätena tillsammans satsa egna resurser som motsvarar minst en tredjedel av de pengar som utbildningsvetenskapliga kommittén bidrar med. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning om den kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt.

  Lärosäten som genom en sökande har fått pengar för forskarskolor eller enskilda forskningsprogram eller projekt ska redovisa hur lärosätet har uppfyllt kraven på medfinansiering. Vetenskapsrådet sänder årligen ut en enkät till de berörda lärosätena.

  Läs mer

  Här kan du läsa mer om forskningspolitik och utbildningsvetenskaplig forskning: Forskningsfinansiering – utbildningsvetenskap
  Om utbildningsvetenskapliga kommittén


  Vetenskapsrådet
  103 78 Stockholm . Besöksadress: Klarabergsviadukten 82, Stockholm
  Telefon: 08-546 44 00 . Fax: 08-546 44 180  FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap


  FAS - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

 • Webbkarta
 • Om webbplatsen

 • Om FAS forskningsfinansiering
 • Huvudområden
 • Samordningsområden
 • Bevakningsområden
 • Att ansöka om bidrag
 • Hur behandlas ansökan
 • Kvalitetssäkring
 • Forskningsetik
 • Jävsregler
 • Stöd till unga forskare
 • Projektkatalog
 • FAS-centra
 • Nya bidrag

 • Om FAS kunskapsförmedling
 • Konferensdokumentation
 • Populärvetenskapliga kunskapsöversikter
 • Forskning och resultat
 • Forskare berättar
 • FAS-centra
 • Samarbetsprojekt
 • Tema!
 • Utvärderingar
 • Nyhetsarkiv
 • Bokhandel
 • Forskningsfinansiärer
 • Länkar

 • Om samordning och analys
 • Samordningsområden
 • Utvärderingar
 • Besvarade remisser
 • Nationellt samarbete
 • Internationellt samarbete
 • Forskningsfinansiärer
 • Länkar

 • FAS Bokhandel

 • Allmänt om FAS
 • Instruktion
 • Regleringsbrev
 • Forskningsstrategi
 • Organisation
 • Personal
 • Kontakt
 • FAS nyhetsbrev
 • Informationsdag om genus och jämställdhet i 7:e ramprogrammet
 • Årsredovisningar
 • Lediga tjänster
 • Upphandlingar
 • FAS internt

 • eKlara

  Allmänt om FAS

  (Pdf-filer öppnas i nytt fönster. Du behöver Adobe Reader för att öppna pdf-filerna.)

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en av fyra statliga forskningsfinansiärer och har som huvudsaklig uppgift att stödja forskning inom områdena arbetsliv, folkhälsa och socialvetenskap. På så vis tillförs dessa för välfärden centrala områden forskningsresurser.

  Ibland sker riktade satsningar mot särskilt angelägna problemområden där kunskapsbristen bedöms vara stor. Även långsiktiga kompetensuppbyggande insatser kan förekomma.

  Beslut om prioriteringar och fördelning av forskningsresurser görs av en styrelse sammansatt av forskare med varierande ämnesbakgrund, valda av forskarsamhället, och allmänrepresentanter utsedda av regeringen.

  Verksamhet

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  • stödjer och initierar grundläggande forskning och behovsstyrd forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer.
  • utvärderar forskningen inom de egna ansvarsområdena
  • har ett samordningsansvar för forskning om äldre, handikapp, internationell migration och etniska relationer samt socialvetenskaplig alkoholforskning
  • identifierar områden för nya satsningar och utarbetar forskningsprogram i samråd med andra forskningsfinansiärer
  • främjar mång- och tvärvetenskaplig forskning
  • strävar efter att forskningsresultat görs tillgängliga, prövas och diskuteras i olika sammanhang
  • arbetar för ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskarvärlden
  • arbetar för att öka förutsättningarna för yngre och nydisputerade forskare att fortsätta sin forskarkarriär
  • främjar genusperspektiv i forskningen
  • verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskningen
  • främjar vetenskaplig publicering, kunskapsförmedling och dialog

  Beställ broschyr om FAS. Gratis!

  Huvudområden

  Forskningen om arbetsliv och sociala förhållanden behandlar skilda aspekter av människors liv. FAS stödjer forskningen inom nedanstående huvudområden

  Huvudområden
  Arbete och hälsa
  - Fysikaliska, kemiska, biologiska faktorer etc.
  - Psykosociala faktorer, stress, sjukskrivning etc.
  Arbetsorganisation
  Arbetsmarknad
  Folkhälsa
  Välfärd och socialförsäkring
  Omsorg och sociala relationer

  Arbete och hälsa

  Detta område omfattar forskning om hälsorisker i arbetslivet och i obetalt arbete orsakade av biologiska, kemiska och fysikaliska faktorer, hur dessa faktorer påverkar människor och bidrar till uppkomsten av bland annat allergier, astma och cancer, hjärt-kärlsjukdomar, belastningsskador, elöverkänslighet samt vibrations- och bullerskador. Området omfattar också forskning om psykiska och somatiska besvär relaterade till psykosociala faktorer i arbetsmiljön. Här finns vidare utveckling av metoder för exponeringsmätning och riskbedömning.

  Arbetsorganisation

  Många problem i samhället har sitt ursprung i sättet att organisera verksamheter. Forskning om betydelsen av arbetets utformning och organisation, av arbetsbelastning, omorganisation, bemanning m.m. för de yrkesverksammas villkor och utveckling utgör huvuddelen av detta område.

  Andra centrala delar är kompetens, lärande och yrkesroller samt hur förändringar av teknik, arbetsvillkor och produktionsorganisation påverkar de berörda individerna. Styrning, ledarskap och inflytande samt könsrelationer, maktförhållanden och sociala hierarkier på arbetsplatsen är förhållanden som studeras liksom mångfald, diskriminering och utestängning.

  Arbetsmarknad

  Huvudområdet omfattar arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildning och strukturell förändring. Viss forskning berör t.ex. arbetsrättslig reglering, förhållandet mellan parterna samt avtal på arbetsmarknaden.

  I detta huvudområde ingår också forskning om arbetslöshet, arbetsförmåga och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis vägar för inträde på och utträde från arbetsmarknaden:

  Segregering i arbetslivet, professionalisering, hur yrken och professioner definieras, utvecklas och förändras och hur nya kvalifikationskrav uppstår är andra teman.

  Med den ökande internationaliseringen blir också arbetskraftens rörlighet och den gemensamma europeiska arbetsmarknaden viktiga forskningsområden.

  Folkhälsa

  Forskning inom detta område omfattar bland annat levnadsvanornas, miljöns, samhällsförhållandenas och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa — såväl fysisk som psykisk — liksom även hälso- och sjukvårdens effektivitet. Dessutom ingår psykosociala faktorers betydelse för hälsoproblem samt samspelet mellan riskbenägenhet, livsstilar och ohälsa.

  Studier av orsaker, förekomst och förebyggande av ohälsa i befolkningen, fördelning av ohälsa efter klass, kön, etnicitet, ålder och utbildning är också en del av forskningen om folkhälsa. Hälsoproblem under barndomen liksom åldrandeprocessen och åldrandets sjukdomar är ytterligare exempel inom området. Vidare ingår forskning om handikapp och funktionshinder, studier av bruk och missbruk av alkohol och andra droger och studier av skador och prevention i olika sammanhang.

  Välfärd och socialförsäkring

  Huvudområdet inrymmer forskning om socialpolitikens och socialförsäkringens mål, lagstiftning och institutioner samt om hur de påverkar välfärdssystemet. Levnadsnivå och inkomstfördelning är viktiga områden, liksom studier av familje- och uppväxtförhållandenas betydelse för livschanser. Av särskilt intresse är trygghetssystemets betydelse för människors villkor och utveckling.

  Till forskningen om välfärd och socialförsäkring räknas även studier av befolkning och migration. Huvudområdet inrymmer forskning om socialpolitikens och socialförsäkringens mål, lagstiftning och institutioner samt om hur de påverkar välfärdssystemet. Inom området faller också studiet av välfärd och levnadsvillkor i särskilda grupper såsom barn och äldre.

  Den ökande andelen sjukskrivna i arbetskraften pekar på vikten av att studera samspelet mellan arbetsvillkor, hälsa och socialförsäkring.

  Omsorg och sociala relationer

  Forskning om omsorg och sociala relationer handlar bland annat om anhörigvårdens villkor och om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg. Sociala och etniska relationer i samhället och i relationer mellan människor i familjen och dess omgivning är föremål för studium.

  I området ingår även forskning inom utvecklingspsykologi och om socialisation och identitetsutveckling, om mobbning, våld och övergrepp, samlevnad och sexualitet. Hit förs även forskning om funktionshindrades villkor i samhället.

  Äldre

  Stöd till forskning inom FAS samordningsområde åldrande och äldre 2006 (pdf-fil).

  Forskning om äldres villkor och åldrande i samhället är ett viktigt mångvetenskapligt område för FAS. Det innefattar hälsa och levnadsvillkor, äldreomsorgens förutsättningar och demografiska förändringar liksom psykisk ohälsa, Alzheimer, nedsatt funktionsförmåga och benskörhet.

  Äldreforskningen innehåller också longitudinella studier liksom specialundersökningar av människor över 85 år. Vidare finns psykologiskt inriktad forskning om subjektiv livskvalitet, livshistoriemetodik och pensionärers intressen och samhällsdeltagande. Äldreforskning och social gerontologi utgör således en mångvetenskaplig mötesplats.

  Två FAS-centra med äldre-inriktning kommer att fr.o.m. år 2007 få finansiellt stöd av FAS med 10 miljoner kr respektive 5 miljoner kr per år:  KI-SU Aging Research Center, Karolinska Institutet, professor Laura Fratiglioni , tel. 08-690 58 18, läs mer om centret; och Centre for Aging and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet, professor Susanne Iwarsson , tel. 046-222 19 40, läs mer om centret.

  Barn och ungdomar

  Regeringen beslutade 21 april 2005 att tilldela FAS samordningsansvaret för svensk barn- och ungdomsforskning. FAS skall på olika sätt stödja detta mångdisciplinära och breda forskningsområde. Viktiga delar av uppdraget är att göra strategiska satsningar inom området, skapa samverkan mellan olika finansiärer, sprida forskningsresultat samt ordna mötesplatser för forskare och praktiker.

  Forskning om barns och ungdomars livsvillkor och hälsa är viktiga underlag för utformningen av regeringens barn- och ungdomspolitik.

  Barn- och ungdomsområdet är ett av FAS största stödområden. Stöd lämnas via programstöd, anställningar och projektstöd.

  Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Barn och ungdom år 2006 (pdf-fil)

  Funktionshinder och handikapp

  Stöd till forskning inom FAS samordningsområde funktionshinder och handikapp 2006 (pdf-fil)

  Ett FAS-centrum med inriktningen "hearing disabilities in working life and society" har beviljats stöd med 5 miljoner kr per år under tio år fr.o.m. år 2007. Centrets Projektledare är Mats Ulfendahl vid Karolinska Institutet, tel. 08-517 63 07. Läs mer om centret.

  Läs om Handikappforskning 2003. En fullständig rapport från den konferens som hölls på lärarhögskolan i Stockholm i maj 2003 kan beställas här.

  Program för forskning om funktionshinder och handikapp
  Regeringen uppdrog åt FAS att utarbeta ett program för forskning om funktionshinder och handikapp i samråd med övriga berörda forskningsfinansiärer. FAS styrelse utsåg professor Erland Hjelmquist, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, till ordförande i programkommittén.

  Övriga medlemmar i kommittén var professor Arne Leijon, Kungliga tekniska högskolan; professor Jerker Rönnberg, Linköpings universitet; professor Mårten Söder, Uppsala universitet; professor Karin Harms-Ringdahl, Karolinska Institutet (representerade Vetenskapsrådet); handläggare Gunilla Lundén (representerade Verket för innovationssystem); professor Birgitta Öberg, Linköpings universitetet (representerade Vårdalstiftelsen).

  Kerstin Carsjö från FAS tjänstgjorde som sekreterare i kommittén. Förslaget till forskningsprogram överlämnades till regeringen den 27 september 2001. Ladda ned (pdf-fil).

  Socialvetenskaplig alkoholforskning

  Stöd till forskning inom FAS samordningsområde socialvetenskaplig alkoholforskning 2006 (pdf-fil) – det totala stödet till området under perioden 2002–2006.

  Rådets insatser för att främja socialvetenskaplig alkoholforskning innefattar stöd till delar av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet (SoRAD), olika forskningsprojekt, programstöd och nätverk.

  SoRAD har beviljats stöd från FAS med 5 miljoner kr per år under de kommande tio åren fr.o.m. år 2007 för sitt FAS-centrum Exclusion and Inclusion in the Late Welfare State: The Case of Alcohol and Drugs. Projektledare är Börje Olsson , tel. 08-674 70 50. Läs mer om centret.

  En viktig del av kunskapsförmedlingen inom området har skötts av  Statens Folkhälsoinstitut och CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

  IMER Internationell migration och etniska relationer

  Stöd till forskning inom FAS samordningsområde Internationell migration och etniska relationer (IMER) 2006 (pdf-fil).

  IMER-forskningen är tvärvetenskaplig och berör många olika samhällssektorer. Den omfattar hela migrationsprocessen, dvs sådana förhållanden i såväl utvandringslandet som invandringslandet som har betydelse för migrationen eller påverkas av denna.

  Centre of Excellence for Research on Migration, Economy and Society (REMESCO) vid Linköpings universitet har beviljats FAS-stöd med 5 miljoner kr per år i tio år fr.o.m. år 2007. Projektledare: Carl-Ulrik Schierup , tel. 011-21 89 16. Läs mer om centret.

  Utvärdering av IMER-forskningen
  FAS fick i uppdrag att under 2001 initiera en utvärdering av den IMER-forskning som bedrivits från mitten av 1990-talet och fram till idag. Det gällde i första hand projekt som stötts av SFR och RALF. Utvärderingen skulle även beakta forskning som genomfördes med bidrag från andra finansiärer.

  Utvärderingen utfördes av en internationell forskargrupp under ledning av professor Ellie Vasta, Oxford University, och var klar våren 2003. Den kan beställas här.

  IMER-forskning förekommer i ett flertal länder och har även en stark bas i de nordiska länderna. Utvärderingen ger goda möjligheter att jämföra svensk forskning inom området med andra länder.

  Elektromagnetiska fält och elöverkänslighet

  När det gäller elektromagnetiska fält och elöverkänslighet är det fråga om både grundforskning och behovsstyrd forskning, men antalet aktiva svenska forskare är relativt begränsat.

  Den projektgrupp som tillsatts med anledning av ett regeringsuppdrag till FAS har lämnat sin femte årsrapport, Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält 2008 (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster). Fyra årsrapporter har kommit ut tidigare:

  • 2007 (pdf-fil, 704 KB)
  • 2006 (pdf-fil, 126 KB)
  • 2005 (pdf-fil, 308 KB)
  • 2004 (pdf-fil, 192 KB)

  Vetenskapsrådet har under 2004 på regeringens uppdrag granskat svensk forskning kring hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Rapporten överlämnades till regeringen den 1 november 2004. Rapporten visar att forskningen i Sverige generellt håller en tillfredsställande vetenskaplig kvalitet. Mer information finns på Vetenskapsrådets webbplats. Läs Vetenskapsrådets rapport Forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

  Statens strålskyddsinstituts (SSI) internationella expertgrupp för elektromagnetiska fält (EMF) lämnade sin första rapport i december 2003.

  I korthet anser expertgruppen att inga nya genomgripande resultat kommit fram under de senaste tre åren som förändrar nuvarande riskbedömningar inom de områden som diskuteras: mobiltelefoni och strålningens påverkan på blod-hjärnbarriären och på stressproteiner i kroppen. Pressmeddelande från SSI

  Regeringen uppdrog åt dåvarande Rådet för arbetslivsforskning att göra en forskningsöversikt och utvärdering av såväl svensk som internationell forskning inom området elöverkänslighet och hälsorisker av elektriska och magnetiska fält. Nedan är länkar till de rapporter som producerades av den arbetsgrupp som tillsattes.

  Information om aktuell FAS-stödd forskning inom området finns i FAS projektkatalog.

  Mer information finns här:

  (Länkarna öppnas i nytt fönster.)

  forskning.se, Tema, finns en sammanställning av fakta om elektromagnetiska fält och elöverkänslighet. (Mars 2003)

  Post- och telestyrelsen har tillsammans med Statens strålskyddsinstitut, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Boverket producerat en broschyr om strålning från mobiltelesystem (pdf, 1 495 KB).

  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
  Oberoende stiftelse, lokaliserad i München, Tyskland.

  Världshälsoorganisationen WHO:s International EMF Project, lokaliserat till WHO i Geneve, Schweiz.

  Storbritanniens strålskyddsmyndighet: National Radiological Protection Board
  Vid NRPB finns bl.a. en Independent Expert Group on Mobile Phones, som nås via denna webbadress.

  Kanadas strålskyddsmyndighet: Radiation Protection Bureau, Health Canada.

  United States Federal Communications Commission.

  Rapport från Royal Society of Canada: Expert Panel Report on the Potential Health Risks of Radiofrequency Fields from Wireless Telecommunication Devices.

  Rapporten från National Institute of Environmental Health Sciences i USA kan hämtas här.

   

  Forskningsfinansiärer

  Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  Stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  Främjar vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av "landsgagnelig innebörd". Stiftelsen uppfyller målet genom att i första hand lämna stöd till dyrbar vetenskaplig utrustning eller till större forskningsprogram.

  Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
  Finansierar breda, långsiktiga forskningsprogram som bryter disciplingränser. Forskningsresultaten ska komma till praktisk användning inom företag, förvaltningar och frivilligorganisationer för att bidra till att lösa centrala miljöproblem.

  NordForsk
  Ett självständigt organ under Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning. NordForsk ansvarar för nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning och skall spela en huvudroll i arbetet med att göra Norden till en ledande och integrerad forskningsregion.

  Nordisk InnovationsCenter
  Stimulerar, initierar och finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt, där det nordiska samarbetet ger mervärde. Forskare och industrirepresentanter i Norden arbetar tillsammans och stärker den nordiska gemenskapen.

  Riksbankens Jubileumsfond
  En stiftelse som har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning genom att dela ut projektanslag till enskilda forskare eller forskargrupper.

  Rymdstyrelsen
  Ansvarar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.

  Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
  KK-stiftelsen verkar för en bred användning av IT i samhället och stödjer forskning vid mindre/medelstora högskolor och nya universitet.

  Stint – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
  Stödjer internationalisering av forskning, forskarutbildning och högre utbildning inom alla vetenskapsområden.

  Stiftelsen för Strategisk Forskning
  Stödjer naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning och skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Med strategisk forskning menas forskning som på sikt bedöms komma till nytta för Sverige.

  Vetenskapsrådet
  "... stödjer grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden för att försäkra Sverige en position som ledande forskningsnation."

  Vinnova – Verket för innovationssystem
  Främjar hållbar tillväxt och utveckling för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling.

  Vårdalstiftelsen
  Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och forskarutbildning med inriktning mot vårdområdet samt mot allergier och annan överkänslighet.

  Ladda ned broschyr om det svenska forskningsfinansieringssystemet. Svensk version eller engelsk version (pdf).

  Länkar

  (Länkarna öppnas i nytt fönster.)

  Tidskrifter inom FAS ansvarsområden med stöd från FAS
  Handikappforskning pågår, utkommer 4 ggr/år, gratis.
  I & M (Invandrare & Minoriteter), utkommer 6 ggr/år, prenumeration för företag/institutioner: 253 kr; för privatpersoner: 170 kr.
  Svensk Rehabilitering, utkommer 4 ggr/år.
  Äldre i centrum, utkommer 4 ggr/år, prenumeration: 230 kr/år.


  Aging Research Center (ARC)

  ARC skall bl.a. bedriva och stödja åldrandeforskning av hög kvalitet ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv.

  AMFORA-gruppen
  Arrangerar nordiska konferenser för forskare, arbetsmarknadens parter, representanter för ministerier, myndigheter och organisationer. Syftet är att presentera det bästa som nordisk forskning kan erbjuda och skapa en mötesplats för diskussioner och idéutbyte. Följande organisationer ingår:

  Arbetarskyddsfonden, Finland
  NHO:s Arbeidsmiljøfond, Norge
  Norges forskningsråd

  Arbejdsforskningsinstituttet
  Nationellt kompetenscentrum för arbetslivsforskning i Norge.

  Arbejdsmiljørådets Service Center
  Lyder under det danska Arbejdsmiljørådet.

  Arbetshälsoinstitutet
  Finskt forskningsinstitut som har som uppgift att forska, utbilda, sprida information, erbjuda service och ge råd i frågor som berör arbete och hälsa.

  Arbetslivsbibliotekets samlingar
  Samlingar av böcker, tidskrifter och rapporter från det nedlagda Arbetslivsbiblioteket finns numera på Stockholms universitetsbibliotek. Databasen Arbline kommer under våren 2008 att flyttas till Arbetsmiljhögskolan i Lund.

  Arbetsmarknadsdepartementet

  arbetsmiljöupplysningen.se
  Ett drygt trettiotal aktörer inom arbetsmiljöområdet samverkar kring portalen – nya forskningsrön, litteratur, praktiska verktyg, goda exempel.

  Arbetsmiljöforum
  En ideell och fristående organisation med uppgift att informera, förmedla kunskap och bedriva opinionsbildning. Målet är att verka för god hälsa i arbetslivet.

  Arbetsmiljöverket
  Ger ut föreskrifter som preciserar arbetsmiljölagen med mer detaljerade regler. Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

  CHESS – Centre for Health Equity Studies
  Forskningsinstitut som bedriver forskning om varför hälsorisker, hälsotillstånd och överlevnad varierar mellan olika samhällsgrupper.

  Codex – regler och riktlinjer för forskning
  Innehåller länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer samt översikter om etik i forskning.

  Cordis
  Community Research and Development Information Service – en gratistjänst från Europeiska kommissionens Innovation/SME-program. Cordis ger tillgång till en mängd information om EU:s FoU-aktiviteter.

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  Ett självständigt sektorsforskningsorgan under det danska Arbejdsministeriet.

  EIROnline
  European Industrial Relations Observatory – innehåller aktuell information på engelska om de viktigaste händelserna på arbetslivsområdet i varje EU-land.

  Epidemiologiskt Centrum
  Det övergripande målet för EpC är att följa, analysera och rapportera om utbredning och utveckling av befolkningens hälsa, sjukdomar, sociala förhållanden, vårdutnyttjande och riskfaktorer för sjukdomar och sociala problem.

  Equalsoc
  Nätverk för forskare. Ett samarbete mellan ledande europeiska samhällsvetenskapliga forskningsinstitutioner med syfte att förbättra villkoren för yngre forskare och deras möjligheter att utveckla kontakter med kolleger runt om i Europa.

  ERA-MORE
  Europeiskt nätverk av Mobility Centres för forskare med 200 centra i 32 länder.

  European Research Area
  Information om prioriteringarna i EU:s forskningspolitik.

  European Science Foundation (ESF)
  ESF stöder forskning av hög kvalitet på en europeisk nivå. FAS är en av 70 medlemsorganisationer i 27 länder i Europa.

  Europaprogrammen (tidigare EU/FoU-rådet)
  ... verkar för att främja det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling.

  Finlands Akademi
  Finlands Akademi är en sakkunnigorganisation för forskningsfinansiering.

  Focal Point Sweden
  Här finns länkar till den arbetsmiljöinformation som departement, myndigheter, arbetsmarknadens parter och organisationer har under de rubriker som omfattas av den gemensamma eruropeiska strukturen.

  Folkhälsoguiden
  Stockholms läns landstings webbplats för alla som på något sätt arbetar med folkhälsofrågor

  Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  Stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

  Forskning.se
  En webbplats för information om forskning. Den vänder sig brett till den som vill veta mer om forskning och forskningsresultat. Bakom webbplatsen står FAS, Formas, Vetenskapsrådet, Vinnova, MISTRA, Naturvårdsverket, KK-stiftelsen och Vårdalstiftelsen. Initiativet kommer från Forskningsforum.

  Forskning & Framsteg
  Populärvetenskaplig tidskrift som rapporterar om de senaste forskarrönen.

  FoU Välfärd
  ... syftar till att förbättra kommunikation och information inom välfärdsområdets FoU-verksamhet, såväl mellan FoU-miljöerna som mellan FoU-miljöerna och andra intresserade.

  Global Forum for Health Research
  Varje år avsätts mer än 70 miljarder dollar av privata och allmänna medel till medicinsk FoU. Ungefär 10 procent av denna summa går till forskning om 90 procent av världens hälsoproblem. Det kallas för "10/90-klyftan". Global Forums huvudsakliga syfte är att hjälpa till att minska den klyftan genom att fokusera på forskningen om de sjukdomar som utgör de allvarligaste hälsoproblemen.

  IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
  Ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.

  IMS – Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete
  Verksamhetsfältet omfattar omsorgen om individ och familj, äldre och funktionshindrade.

  Integrations- och jämställdhetsdepartementet

  Institutet för handikappvetenskap, IHV

  Iris – Industrial Research Institutes in Sweden
  En samarbetsorganisation med cirka 30 industriforskningsinstitut som medlemmar. Iris vill bl.a. vara en länk mellan industri och universitet/högskola.

  IRSST – Occupational Health and Safety Research Institute
  Kanadensiskt forskningsinstitut inom arbetslivsområdet.

  ITPS – Institutet för tillväxtpolitiska studier
  En statlig myndighet med ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.

  Klarspråk
  Klarspråkgruppens webbplats. Här finns bl.a. handböckerna Myndigheternas skrivregler och Svarta listan, språkfrågor och svar samt länkar till ordböcker och termdatabaser.

  Mobility Centre Sweden
  En portaltjänst för europeiska forskare med information och praktiskt stöd och hjälp.

  Mångfald i arbetslivet
  Ett projekt som syftar till att förstärka redan pågående initiativ och arbete med mångfald i arbetslivet.

  Människan och bullret
  Ett nätverk för forskare, doktorander och andra aktörer inom bullerområdet.

  Next Wave Europe
  riktar sig till unga forskare vid universitet och högskolor, forskningsinstitut och industri och erbjuder information och stöd särskilt vad gäller möjligheter till utveckling och karriär.

  Nordic Network on Disability Research
  Ett nätverk med syftet att arrangera och främja FoU inom handikappområdet utifrån ett socialvetenskapligt perspektiv.

  Nordic Youth Research Information

  Nordiska rådet & Nordiska ministerrådet
  Det officiella nordiska samarbetet kanaliseras genom dessa båda organisationer.

  Norges forskningsråd

  Näringsdepartementet

  Occupational Health and Safety Research Institute (IRSST)
  The IRSST's scientific activities are concentrated in seven research fields: accidents, chemical substances and biological agents, musculoskeletal disorders, noise and vibration, protective equipment, occupational rehabilitation, safety of industrial tools, machines and processes.

  Prevent
  Utvecklar och förmedlar kunskap och erfarenhet av arbetsmiljö. Prevent ägs av SAF, LO och PTK gemensamt.

  Regeringskansliet

  Sisus – Statens institut för särskilt utbildningsstöd
  främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder och för förbättrat bemötande av personer med funktionshinder.

  Sociala Nätet
  En tjänst på Internet för dem som arbetar med sociala frågor och för andra personer intresserade av ämnesområdet. Här finns en indexerad sökfunktion för den som vill hitta den sociala informationen på Internet. Man kan också prenumerera på ett nyhetsbrev via e-post.

  Socialdepartementet

  SocialVetenskap
  ... bevakar nyheter inom forskningsfältet socialt arbete och angränsande ämnen och innehåller länkar till olika forskningssidor och sökmöjligheter.

  SoRAD – Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
  Stödjer och bedriver socialvetenskaplig forskning om alkohol och droger. Spelmissbruk ingår också i området.

  Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Naturvetenskapligt forskningsinstitut i Norge som skapar, använder och förmedlar kunskap om arbete och hälsa.

  Statens Folkhälsoinstitut (FHI)
  FHI skall bl.a. fungera som ett nationellt kunskapscentrum när det gäller folkhälsa och bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

  Sverige.se
  Vägvisaren till samhällsinformation och offentliga tjänster

  Sveriges Kommuner och Landsting
  Intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner.

  Teknisk framsyn för Sverige
  Ett nationellt projekt med syftet att diskutera hur samspelet mellan tekniska, ekonomiska, institutionella och sociala processer bäst kan främjas på lång sikt.

  Utbildningsdepartementet

  Utvecklingsrådet för den statliga sektorn
  Ska ge kunskap, underlag och metoder som kan användas i det lokala arbetsmiljöarbetet inom den statliga sektorn.

  Vetenskapsrådet
  "...stödjer grundforskning av högsta kvalitet för att försäkra Sverige en position som ledande forskningsnation."

  Vinnova – Verket för innovationssystem
  Främjar hållbar tillväxt och utveckling för näringsliv, samhälle och arbetsliv genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling.

  Youth Partnership web portal
  Ett samarbete mellan Europakommissionen och Europarådet.

  Länkar till samarbetspartners

  Instruktion för FAS

  Regeringens instruktion för en myndighet gäller tills den ändras.
  Länk till Svensk författningssamling, SFS:
  Förordning med instruktion för FAS (SFS 2007:1431)

  Organisation

  Forskningsstrategi

  På regeringens uppdrag utarbetar FAS styrelse och kansli tillsammans forskningsstrategier. Den senaste gäller åren 2009–2012.
  Strategi för forskning om människors arbete, hälsa och livsvillkor, 2009–2012
  Engelsk version: FAS's research strategy for the years 2009–2012
  Forskning om människors arbete och livsvillkor – Forskningsstrategi för åren 2005–2008
  Engelsk version: FAS's research strategy for the years 2005–2008

  Årsredovisningar

  FAS årsredovisningar fr.o.m. år 2004 kan laddas ned som pdf-filer nedan.
  2007 (4 432 kB)) 2006 (4 080 kB) 2005 (696 kB) 2004 (598 kB)


  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  Box 2220 . 103 15 Stockholm. Westmanska Palatset . Wallingatan 2
  Tel: 08 775 40 70 fas@fas.se


  Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


  Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 • A till Ö
 • Webbkarta

 • Hem
 • Om Formas
 • Söka bidrag
 • Bedöma ansökningar
 • Rapportera projekt
 • Forskningsområden
 • Press
 • Publikationer
 • Kontakt

 • Om Formas
 • Formas uppdrag
 • Organisation
 • Så här styrs vårt arbete
 • Forskningskommunikation
 • Internationellt samarbete
 • Forskningsstrategier och -program
 • Utvärderingar
 • Kunskapsöversikter
 • Årsredovisningar
 • Upphandlingar
 • Remisser
 • Lediga tjänster
 • Miljö och natur
 • Areella näringar, djur och livsmedel
 • Jord- och trädgårdsbruk
 • Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
 • Livsmedel
 • Fiske och vattenbruk, akvatiska ekosystem
 • Rennäring
 • Skog och skogsbruk
 • Samhällsvetenskaplig miljöforskning
 • Klimat
 • Miljötoxikologi
 • Biologisk mångfald

 • Samhällsbyggande
 • Miljö- och hälsofrågor
 • Materialvetenskap
 • Byggnader och anläggningar
 • Stadsutveckling
 • Landsbygdsutveckling
 • Ämnesövergripande
 • Forskningskommunikation
 • Strategiska satsningar

 • Årsredovisning för 2007

 • Om Formas

  Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. Forskningsrådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.

  För mer information om Formas klicka på nedan länkar:

  Formas organisation »

  Så här styrs vårt arbete »

  Formas årsredovisningar »

  Forskningsområden

  Tre huvudområden

  Formas forskning är indelad i tre huvudområden:
  Miljö och natur,
  Areella näringar, djur och livsmedel samt
  Samhällsbyggande.
  Dessa tre huvudområden är indelade i mindre delområden.

  Strategiska satsningar

  Inom vissa delområden görs särskilda strategiska satsningar. För mer information om Formas strategiska satsningar klicka här »


  Ämnesövergripande forskning

  Formas arbetar med ämnesövergripande forskning mellan och inom huvudområdena. Särskilda utlysningar görs även på ämnesövergripande forskning. För mer information klicka här »

  Miljö och natur

  Området innefattar forskning om företeelser som inte är specifikt sektorsanknutna utan har större generalitet. Det kan t ex gälla effekter av klimatförändringar eller storskaligt spridda föroreningar/miljögifter på terrestra (som har att göra ed jorden) och akvatiska (som har att göra med vatten) ekosystem, ett hållbart nyttjande av naturresurserna och en bedömning av människans påverkan på grundläggande villkor för det levande.

  Miljöproblem har oftast ett tydligt samband med mänsklig aktivitet. För att upptäcka, förstå och åtgärda miljöproblem behövs forskning inom flera olika vetenskapsområden, även de som studerar människan och hennes handlande.
  De beredningsgrupper som arbetar med bedömning av forskning inom Miljö och natur når du genom att klicka här.

  Nedan finner Du en närmare beskrivning av delområdena inom Miljö och natur. För att läsa mer om dessa kan du klicka på respektive område.

 • Samhällsvetenskaplig miljöforskning »
 • Klimat »
 • Miljötoxikologi »
 • Biologisk mångfald »
 • Snabbval

  Areella näringar, djur och livsmedel

  Areella näringar avser de näringsgrenar som använder land eller vatten för produktion eller fångst av biologiskt relaterade varor och tjänster. De areella näringarna uppvisar idag en större mångfald av varor och tjänster än tidigare.

  Areella näringar kan indelas i Jord och trädgårdsbruk, veterinärmedicin och husdjursvetenskap, fiske och vattenbruk, akvatiska ekosystem, rennäring och livsmedel samt i skog och skogsbruk.

  Jord och trädgårdsbruk, veterinärmedicin och husdjursvetenskap, fiske och vattenbruk, akvatiska ekosystem, rennäring och livsmedel

  Forskningens syfte är att bidra till en hållbar utveckling inom områdena jord- och trädgårdsbruk, djurhållning, veterinärmedicin, fiske och akvakultur, rennäring och livsmedel. Viktiga delområden är genteknikens möjligheter och risker, nya eller modifierade odlings- eller djurmaterial, produktionsmetoders effektivitet, miljöeffekter och resurshushållning, naturvård, djurhälsa, etikfrågor, smittskydd och livsmedelssäkerhet, samband mellan odling/djurhållning och livsmedlens kvalitet och hälsoeffekter, och utveckling av ett mångfunktionellt lantbruk med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och estetiska värden.

  Skog och skogsbruk

  Forskningen ska bidra till en hållbar utveckling inom skogsområdet. Viktiga delområden är skogsskador, risker och riskhantering, genteknikens möjligheter och risker, nya eller förändrade odlingsmaterial och användningsområden, skötselmetoder, miljö- och naturvård, och mångbruk och målkonflikter. Forskningen ska ge underlag för en hållbar förvaltning av skogslandskapets naturresurser som tar såväl produktions- och miljömål som ekonomiska, sociala, kulturella och estetiska aspekter i beaktande.

  De beredningsgrupper som arbetar med bedömning av forskning inom Areella näringar, djur och livsmedel hittar du här.

  Nedan finner Du en närmare beskrivning av delområdena inom Areella näringar, djur och livsmedel. Klicka på respektive område för att läsa mer.


  Samhällsbyggande

  Samhällsbyggnadssektorn - i dagligt tal byggsektorn - är en viktig del i samhällsekonomin och har stark inverkan på sysselsättningen, folkhälsan, miljöutvecklingen och naturresursanvändningen. Till byggsektorn hör den tekniska infrastrukturen i form av byggnader samt anläggningar för vatten, avlopp, energiförsörjning, transporter och kommunikationer.

  Bebyggelsen inklusive den yttre miljön som till exempel trädgårdar, parker, kyrkogårdar med mera, representerar stora kulturmiljövärden. Bevarandet och förnyelsen av denna kulturella mångfald ställer stora krav på forskning. Den snabba utvecklingen i form av nya material, av- och omregleringar, ändrade finansieringsformer samt ökade krav på miljöhänsyn ger också upphov till nya forskningsbehov. Dessa frågeställningar kan också breddas till den betydligt större frågan om vem som har makten över samhällsbyggandet.

  Samhällsbyggande kan indelas dels i Bebyggelse, dels i Samhällsplanering. Nedan följer en beskrivning av dessa forskningsområden.

  Bebyggelse

  Forskningen ska stödja en hållbar utveckling inom bygg-, anläggnings-, och fastighetssektorn. Den ska bidra till förbättrad kvalitet och effektivitet. Forskningen ska präglas av miljö- och kretsloppstänkande, liksom av en helhetssyn på hälsomässiga, arkitektoniska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.

  Några viktiga delområden är materialvetenskap, miljö- och hälsofrågornas integrering, aktörernas möjligheter att bidra till hållbar utveckling, och människornas upplevelse av och reaktion på den byggda miljön.

  Samhällsplanering

  Forskningen syftar till att främja en hållbar utveckling av städer och stadsområden, landsbygd och regioner samt belysa hur människor, hushåll, företag, organisationer, samhälleliga regler, processer och system samspelar med den fysiska miljön. Viktiga delområden är integrerad ekonomisk, social och fysisk rumslig planering, olika aktörernas betydelse, genomförandefrågor, samband mellan olika planeringsnivåer som region, kommun, stadsområde samt kopplingar mellan stads- och landsbygdutveckling. Forskningen ska ge underlag för ett hållbart samhällsbyggande varvid människors hälsa och försörjning, liksom sociala, kulturella och estetiska aspekter ska beaktas.

  Kommunala utvecklingsfrågor bedrivs nu i mer informella och oreglerade former. Samverkan mellan offentligt och privat investeringskapital krävs ofta för att projekt ska kunna genomföras och detta reser också frågor om hur insyn, medborgarinflytande och planeringsdemokrati kan tillgodoses. Verktyg som kan kanalisera och styra krav från en stor mängd intressenter med motstridiga intressen behöver utvecklas. Detta kräver i sin tur nya kompetenser och kanske också nya organisationsformer.

  Här krävs forskningsinsatser av ämnesövergripande slag. Det gäller inte minst de utvecklingsfrågor som är förknippade med relationen stad-landsbygd.Kommunala utvecklingsfrågor bedrivs nu i mer informella och oreglerade former. Samverkan mellan offentligt och privat investeringskapital krävs ofta för att projekt ska kunna genomföras och detta reser också frågor om hur insyn, medborgarinflytande och planeringsdemokrati kan tillgodoses.

  Verktyg som kan kanalisera och styra krav från en stor mängd intressenter med motstridiga intressen behöver utvecklas. Detta kräver i sin tur nya kompetenser och kanske också nya organisationsformer. Här krävs forskningsinsatser av ämnes-övergripande slag. Det gäller inte minst de utvecklingsfrågor som är förknippade med relationen stad-landsbygd.

  De beredningsgrupper som arbetar med bedömning av forskning inom Samhällsbyggande når Du genom att klicka här.

  Nedan finner Du en närmare beskrivning av delområdena inom Samhällsbyggande. Klicka på respektive område för att läsa mer.

 • Miljö- och hälsofrågor
 • Materialvetenskap
 • Byggnader och anläggningar
 • Stadsutveckling
 • Landsbygdsutveckling

  Högklassig ämnesövergripande forskning

  Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhället. Detta förutsätter att människors och djurs hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, miljön och naturens bärkraft, ekonomi, etik samt sociala och kulturella värden beaktas.

  Viktiga forskningsfrågor för Formas är ofta systemövergripande och bör hanteras med bredare grepp än enskilda discipliner förmår. Därför arbetar Formas aktivt för att åstadkomma tvärgående, ämnesövergripande forskning inom hela sitt ansvarsområde. Denna typ av forskning är ofta nödvändig för att reda ut samspel och konflikter mellan de ekologiskt, ekonomiskt och socialt inriktade delar som ingår i en hållbar utveckling.

  Den beredningsgrupp som arbetar med bedömning av forskning inom Ämnesövergripande forskning når du genom att klicka här ».

  Vill du läsa mera kan du läsa Formas underlag till forskningspropositionen 2004/2005 kan du klicka här ».

  Strategiska satsningar

  Formas prioriteringar återspeglas både i forskningsprogrammen och i strategiska satsningar. Dessa spänner ofta över flera FoU-områden och kännetecknas av en helhetssyn, hög relevans och aktualitet. Målet är att de inom en begränsad tids-period ska generera kompetensuppbyggnad och/eller praktiskt tillämpbara resultat.

 • Forskningskommunikation

  Syftet med Formas forskningskommunikation är att sprida information om forskning inom Formas forskningsområden. Forskningskommunikationen utmynnar i olika informationsprodukter som till exempel Formas publikationer och tidningen Miljöforskning, utställningar, konferenser. seminarier m m.

  Varje år utlyser Formas medel för informationsprojekt. Denna utlysning sker i den ordinarie anslagsutlysningen. Mer om utlysningen finns att läsa under Söka anslag

  Publikationer

  Välkommen till Formas nätbokhandel. Du kan göra din beställning via internet. Du kan även beställa eller göra din förfrågan genom Formas Kundtjänst på LIBER, tel 08-690 95 22, fax 08-690 95 50, e-post: formas.ldi@liber.se

 • Böcker
 • Formas Fokuserar
 • Rapporter
 • Broschyrer
 • PDF-skrifter
 • Övrigt
 • Tidningen Miljöforskning
 • Prenumeration Miljöforskning


 • Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Kungsbron 21. Box 1206. 111 82 Stockholm
  Tel 08-775 40 00. Fax 08-775 40 10 info@formas.se »


  DN 080319:

  Ny myndighet krävs för allt forskningsstöd

  "Regeringens utredare underkänner den statliga forskningsfinansieringen i nytt betänkande: lägg ned de fyra huvudaktörerna inklusive Vetenskapsrådet och börja på nytt. En enda ny myndighet måste ersätta de fyra statliga forskningsfinansiärerna. Vetenskapsrådet och övriga aktörer har inte förmått samarbeta. Därför har den vetenskapliga kvaliteten försvagats och kontakten mellan grund- och tillämpad forskning brustit. I början av utredningsarbetet trodde jag att det kunde räcka med att rätta till skevheter i nuvarande organisation. Men problemen är så djupgående att det krävs en helt ny myndighet för att lösa situationen, menar regeringens utredare Madelene Sandström, generaldirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI."


  "I dag finns fyra huvudaktörer inom den statliga forskningsfinansieringen. De är Vetenskapsrådet med ansvar för grundforskningens alla vetenskapliga discipliner, områdesforskningsråden Formas och FAS samt forsknings- och innovationsmyndigheten Vinnova. Dessa myndigheter inrättades 2001 med syftet med åstadkomma bättre samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och att ge staten möjlighet att kraftsamla kring satsningar på viktiga forskningsfrågor. Att effektivisera finansieringen av forskningen samt skapa förnyelse och stötta utvecklingen av innovationssystem var andra mål med reformen.

  Har då intentionerna med omorganisationen förverkligats? Mitt svar är nej. Jag har som utredare haft i uppdrag att utvärdera den nuvarande organisationen. Jag kan konstatera att vi har fyra mycket kompetenta organisationer som effektiviserat beredningsorganisationen för forskningsansökningar, gett innovationsstödet en mer professionell inramning och bidragit till att vissa strategiska områden har blivit föremål för samlade forskningsinsatser.

  Men det räcker inte. Samhället måste få ut mer av de skattepengar som satsas på statlig forskningsfinansiering. Det måste skapas bättre förutsättningar för kraftfulla och riktade satsningar på den inomvetenskapligt orienterade forskningen. Den behovsmotiverade forskningen måste i långt högre grad än vad som är fallet nu baseras på den bästa inomvetenskapliga forskningen.

  I en alltmer globaliserad och kunskapsberoende ekonomi måste forskningens kvalitet öka och kommersiellt tillämpbara forskningsresultat länkas till innovationsverksamhet i företag. Kunskapsöverföring och samverkan mellan forskningsfinansiärer och avnämare av forskning för andra samhälleliga behov än kommersiella behöver också förbättras. Forskningen är viktig för att lösa många av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Forskningsfinansieringssystemet måste skapa bättre förutsättningar för att föra samman grundforskningens starka forskningsmiljöer med tillämpade frågeställningar och praktisk användning.

  Det kan ske genom en bibehållen arbetsdelning mellan aktörerna, men där kunskap sprids från den ena formen av forskning till andra. Det kan också åstadkommas genom att forskare parallellt arbetar med grundforskning och tillämpningar av denna, något som visat sig framgångsrikt inom delar av den medicinska forskningen. För att detta ska ske måste den statliga organisationen för forskningsfinansiering kunna ge sådana förutsättningar.

  Det är inte fallet i dag. I mitt utredningsarbete trodde jag inledningsvis att det skulle räcka med att rätta till olika skevheter i ansvarsfördelningen mellan de statliga forskningsråden och Vinnova. Under utredningens gång kom jag dock att inse att de väsentligaste problemen kommer att kvarstå även om ansvarsfördelningen mellan råden ändras inom den nuvarande strukturen.

  Grundforskningens starka forskningsmiljöer utgör alltid samhällets viktigaste kunskapsbas för att lösa samhällets problem inom teknisk utveckling, hälsa, miljö eller vad det nu må vara. Men den förmågan blir aldrig mer än en möjlighet om finansieringsformer och strukturer inte stödjer att den bästa grundforskningen omsätts till behovsmotiverad forskning och innovationsverksamhet. Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan råden och Vinnova och bristen på samverkan dem emellan skapar en flaskhals i forskningens möjligheter att generera utveckling.

  De viktigaste problemen i det sammanhanget är att:

  Det saknas kopplingar mellan grundforskning och behovsmotiverad eller tillämpad forskning.

  Forskningsfinansiärerna arbetar utan tydliga forskningspolitiska och forskningsstrategiska mål.

  Nya modeller och inriktningar för forskningsfinansiering som visat sig vara framgångsrika i andra länder får inte genomslag.

  Ingen har ett samlat ansvar för att starka forskningsmiljöer också ges förutsättningar att skapa länkar till, samarbeta med och befrukta mer tillämpad behovsmotiverad forskning och tvärtom.

  Dagens självständiga myndigheter under olika departement tar inte hänsyn till gränsöverskridande målsättningar och aktiviteter som utvecklar forsknings- och innovationssystemet. De hanterar i stället huvudsakligen tusentals forskningsansökningar. Ansökningarna bereds och bedöms och det fåtal som beviljas är i praktiken en- eller fåmansprojekt. De nuvarande rådens struktur gör att resurser, tid och delvis kompetens saknas för att skifta inriktning.

  Utredningens huvudförslag går därför längre än att enbart föreslå smärre justeringar. Jag föreslår en organisation som ger en bättre överblick över forsknings- och innovationssystemets utveckling och som har reella förutsättningar för att uppfylla även de mer ambitiösa och långsiktiga syftena med statens forskningsfinansiering. I utredningen presenteras en sammanhållen statlig myndighet för forskningsfinansiering. En ny myndighet med samlat ansvar för grundforskning, tillämpad forskning och innovationssystem kommer att ha bättre möjligheter och förmåga att planera och utforma forskningsfinansiering som kan svara emot de forskningspolitiskt strategiska målen om kvalitet och användbarhet i forskningen.

  Den nya myndigheten, Forsknings- och innovationsmyndigheten, skall innehålla fyra forskarstyrda forskningsråd med inriktning mot teknik och natur, hälsa och medicin, klimat, miljö och jordbruk samt samhälle och kultur. Forskningsråden ska inom sig samla alla finansieringsformer, i stället för som i dag separera forskningsstöd inom grundforskning, behovsmotiverad forskning och innovationsbefrämjande finansiering i olika myndigheter. Varje råd ska ges en hög kompetens att hantera alla typer av forskningsfinansiering och satsningar.

  Därigenom ökar möjligheterna att uppnå både hög vetenskaplig kvalitet och nyttiggörande, samt undvika den polarisering mellan grundforskning och tillämpad forskning som råder i dag. Råden ska hållas samman av en central myndighetsorganisation med ansvar för övergripande forskningspolitisk, strategisk och analytisk verksamhet samt för forskningens infrastruktur. Myndigheten ansvarar för att de ingående råden stimulerar och finansierar forskning inom alla steg av forskningen.

  Förslagets grundtanke är att inom breda, forskarstyrda områdesinriktade forskningsråd hantera alla typer av forskningsfrågor, forskarinitierad forskning såväl som riktade utlysningar, kraftsamling, nätverk, internationella konstellationer, centrumbildningar, tekniska demonstratorer, med mera. Om inte forskningsfinansieringen kan samlas inom sammanhållna råd av detta slag kommer de brister vi har i dag att leva kvar. Statligt finansierade forskningsresultat kommer att i allt för ringa utsträckning att omsättas i till exempel produkter, produktionsprocesser och medicinska behandlingar inom Sverige.

  Mitt förslag är ett nytt sätt att försöka nå de mål som sattes upp redan när de nuvarande forskningsråden inrättades. Den nya organisationens tänkta utformning och uppgifter kommer i än högre grad att kunna gagna forskningen och de forskare som är verksamma vid svenska universitet och högskolor, men också verksamheten vid forskningsinstitut och företag. Vi får därigenom en forskningsfinansiär som på en och samma gång arbetar med F (forskning) och U (utveckling), vilket gagnar hela det svenska samhället.

  Madelene Sandström"


  I område 73 behandlas museernas roll för utbildning och information.

  010415:
  Från IT-kommissionens skrivelse till Regeringen 2001-03-20. (Se 654):
  " Skolväsendet: Infostruktur för överblick, vägledning och samverkan i ett livslångt lärande
       Betoningen av utbildning och kompetensutveckling, från ungdomsåren till hela den yrkesverksamma perioden, ställer oss alla inför frågan om vilka kunskaper och färdigheter som behövs i nästa skede av livet. Breddningen av utbudet av utbildningar och det ökade antalet utbildningsanordnare gör det nödvändigt att orientera sig i utbildningslandskapet och att kunna bedöma faktorer som förkunskapskrav, angelägenhetsgrad, kvalitet och meritvärde hos olika utbildningsalternativ. I IT-propositionen betonades särskilt behovet av en infrastruktur för en samlad information om hela det offentliga utbildningsutbudet. En samordning som ger möjligheter för medborgare i ett livslångt lärande att få överblick över nationellt utbud av utbildningar/kurser från olika utbildningsanordnare inom ungdomsskolan och offentligt finansierad utbildning som står under statlig tillsyn.
       Flexibelt lärande kräver flexibla IT och lärmiljöer. En växande grupp utbildningsalternativ är tillgängliga på Internet, med eller utan personlig handledning. Sådana lösningar, liksom olika former av utbildningsmaterial och "paket", är viktiga att kunna söka och bedöma både för den som söker utbildningar för egen del och för lärare och handledare som söker arbetsverktyg för användning inom traditionella utbildningsformer. Ett utbud av modulariserat undervisningsmaterial, anpassat till relevanta internationella standarder och därför flyttbart, kan utnyttjas på många fler sätt än ett traditionellt läromedelspaket. Eleverna måste kunna ta hem material från Internet, förena det med eget material, tillfoga sina egna kommentarer och göra alltsammans tillgängligt för eleverna i en annan skola. En lärare kan fylla sitt eget digitala handbibliotek med råmaterial för framställning av skräddarsydda läromedel. Utbildningsväsendet och lärarna behövs för att skapa ordning i mångfalden.
       Om sådan information, om kursutbud och läromedel mm, finns tillgänglig på ett sätt som underlättar sökning oavsett sektor, ämnesinriktning och utbildningsstadium, kan både elever, lärare och samtliga medborgare i ett livsvitt lärande själva hitta rätt alternativ. Framför allt lägger en sådan samlad information grunden för nya och mer avancerade tjänster, t ex de väglednings- och kvalitetsgranskningstjänster som nu utreds Vägledningsutredningen (U 1999:11).
       Redan idag har Högskoleverket, via den Automatiska StudieKatalogen (ASK) och den nya tjänsten studera.nu, gett en struktur för informationen om olika utbildningsvägar och lagt en byggsten som avser de postgymnasiala utbildningsvägarna. För ungdomsskolan, vuxenutbildningen och folkbildningsväsendet saknas dock motsvarande överblick idag. Skolverket har inom ramen för Skoldatanätet lagt grunden för en mer systematisk information om IT och lärande i skolan. Skoldatanätet bör därför i flera avseenden användas som en samlande informationsplats/informationsmäklare för innehåll och tjänster kring skolväsendet. Men arbetet måste börja i en bred samverkan om infostrukturer för de parter/informationsgivare som har skolan primärt intressefält.
  IT-kommissionens rekommendation
       Skolverket bör få i uppdrag att i samverkan med Högskoleverket bedriva ett systematiskt arbete för att utveckla standards, metadata och terminologi på utbildningsområdet i samråd med olika intressenter och parter på området.
       Skolverket bör vidare få ett vidgat uppdrag att skapa en informationsinfrastruktur med tillhörande presentationssystem över fortbildningskurser från Universitet och högskolor för lärare, till att även omfatta motsvarande information för övriga delar av skolväsendet, i samverkan med berörda intressenter. En utgångspunkt bör vara den informationsstruktur och den standards som utformats under Högskoleverkets arbete.
       Skolverket bör också ges i uppdrag att granska förutsättningarna för en mer systematisk beskrivning och katalogisering av utbildningsmoduler och paket, samt formerna för hur producenter och enskilda utvecklare kan länka sina produkter till ett gemensamt virtuellt "lärmodulbibliotek"."

  020517:

  IT-kommissionen: Vision 2011.

  På område 654 redovisas IT-kommissionens rapport: "Vårt digitala tjänstesamhälle - vision 2011+. Visioner och reflektioner om önskvärda framtider - rapport från IT-kommissionens hearing, 24-25 september 2001. " Korta sammanfattningar av alla visionerna finns på område 12.

  Visioner som berör område 7957:

  "Utbildning och lärande:" Nätet är mötesplats för lärprocesser"
       Vision 2011:
  Inom skolan ligger fokus på nya personliga redskap och ett brett spektrum av digitala tjänster i kombination med en radikal organisatorisk förändring av hela lärprocessen.
       Skolan är nu förvandlad till ett bildnings- och kulturcentrum som har tillgång till handledare och som fungerar som en fysisk och virtuell mötesplats för att sortera och stödja de olika lärprocesserna. Den innehåller inte bara grund- och gymnasieskola, utan även högskola och andra utbildningar.
       IT-stödet är centralt i denna mötesplats för lärprocessen. Allt kretsar kring en portal som elever och lärare kan ansluta sig till och arbeta var de vill. De traditionella klassrummen finns inte längre.
       Borta är den grupporienterade utbildningen. Fokus ligger på individorienterat lärande. Lärarna fungerar som handledare, inspiratörer och informationslotsar. Genom portalen får elever och lärare närsomhelst överblick över sina aktuella lärprocesser. Det går att lätt planera sitt lärande och aktivt påverka sin egen studietid.
       Hela utbildningssystemet bygger på en integration av ny teknik och ny pedagogik. Det intellektuella kapitalet, kunskapen, definieras och räknas in på alla nivåer i samhället. Alla människor har ett utvecklingskonto och ett kompetenskonto. Grundskolan grundlägger det livslånga lärandet. Gymnasieskolan är flexibel och mycket individuell. Universiteten är flexibla och tillgängliga - hundratusen elever går på det svenska nätuniversitetet. Ett stort antal kurser rullar dygnet runt och är öppna över nätet för alla medborgare. Globala, digitala bibliotek finns tillgängliga dygnet runt. Utbildning över nätet blir Sveriges främsta exportvara 2015.
       Alla människor - som vill, barn, ungdomar och vuxna - har sin egna personliga utvecklingsplan på internet. Där samlar man ständigt en rad uppgifter om sina intressen och mål. Alla, även barnen, har privata delar i utvecklingsplanen som inte någon annan kan komma åt, men det mesta är allmänna uppgifter om t ex studiemål och kompetensnivåer som förldrar, lärare och chefer har tillgång till på olika sätt. Man uppmuntrar till personlig öppenhet.
       Arbetsliv, fritid och utbildning blir alltmer integrerade. Modern teknik gör det möjligt för alltfler grupper att arbeta på individuella villkor, t ex unga, gamla, invandrare och funktionshindrade.
       I företagen och arbetslivet har man lyckats skapa en fungerande kunskapsdelning. Den bygger på värderingen av det intellektuella kapitalet. Det innebär att företagen nu har miljöer där man kunskapsdelar, så att inte medarbetarna behåller sin egen kunskap för sig själva. Det gamla beteendet finns det inte längre utrymme för. Fokus på inlärning, paketering av kunskap och olika former av intensivt nätverkande är vägarna för att höja kunskapsnivån i företaget och vara konkurrenskraftig. Det är allt viktigare för människor i arbetslivet att verkligen behärska grundlggande redskap som läsa, skriva, räkna, sovra och förmedla."

  Se vidare: Vision 2011: Utbildning och lärande. (340K)
  http://www.itkommissionen.se/
  dynamaster/file_archive/020423/
  b1a04b4c7458c2280c53404dcf2b6bdd/
  Vision%202011%20%2d%20Utbildning.pdf  DN 001221 sid A6:

  ”Skola prickas för mobbning.

  Var det mobbning eller olycksfall? Ord står emot ord på Sävar skola. Men nu riktar Skolverket allvarlig kritik mot Umeå kommun för att den inte följt skollagens och läroplanens bestämmelser om kränkande behandling.
  I TVÅ ÅR HOTADES, knuffades, tappades, sparkades och trakasserades den nu femtonåriga flickan, elev vid Sävar skola i Umeå. Fem ganger skadades hon så allvarligt att hon blev hämtad med ambulans. En gång med ambulanshelikopter. Mobbning och trakasserier, menar flickans föräldrar som till sist anmälde kommunen till Skolverket. Olyckshändelser. Kamratligt bus och lek, anser skolans ledning.
  BARA I ETT FALL, när flickan fick ta emot ett trettiotal anonyma mejl, varav några grovt kränkande, erkänner skolan mobbning. Då har också åtgärder satts in, förövarna avslöjats och trakasserierna upphört. Men i övrigt har allt fortsatt som förut. Knuffar, lyft, medvetslöshet och ambulanstransport. - Om skolan i stället hade arbetat med lagens och läroplanens vidare begrepp kränkande behandling hade kanske allt kunnat sluta annorlunda, säger undervisningsrådet Carl Åsemar vid Skolverket i Umeå som utrett föräldrarnas anmälan. -Vad som är kränkande behandling kan bara den som utsätts avgöra. Om flickan känner sig kränkt så är hon det och då ska atgärder sättas in. I två fall medger skolan i efterhand att det handlar om kränkande behandling. Det är det traditionsenliga ’duschandet’ på födelsedagen och när flickans kryckor sparkas undan. - Men inte ens här har skolan följt lagen som säger att man aktivt ska motverka och bekämpa den typen av handling ar, säger Carl Åsemar.
  ETT STORT PROBLEM är att skolan inte har satt de olika händelserna i samband med varandra utan betraktat dem som separata tillbud. - Om man hade gjort en sammanfattande analys av vad flickan varit med om kunde det ha givit en annan bild av situationen och kanske påverkat fortsättningen, säger Carl Åsemar. Det var först när läkarna på barnkliniken reagerade över flickans många skador som den samlade bilden kom fram. Vid det möte som läkarna sammankallade läste flickan upp en dikt för skolledningen. I den framgår tydligt hur djupt kränkt hon kände sig. - Då om inte förr borde skolledningen ha reagerat, menar Skolverket.
  SKOLAN OCH KOMMUNEN har nu tre månader på sig att vidta de atgärder som krävs för att något liknande inte ska hända igen. Den femtonariga flickan har lämnat skolan. Efter att hon fått ta del av hur skolan ser på de hon varit utsatt för kände hon sig ännu mera kränkt. Den 8 december tömde hon därför sitt skåp på skolan och tog farväl av sina klasskamrater och klassföreståndare.
  Sigrid Boe sigrid.boe@dn.se 08-738 24 22”

  ”Kritik från Yrkesinspektionen. Även Yrkesinspektionen har granskat forhållandena vid Sävar skola. På flera punkter krävs förbättring. Bland annat måste skolan förtydliga och komplettera sina rutiner vad gäller kränkande behandling. Inspektionen vill också att skolan utvecklar rutiner för att utreda och sammanställa elevers olycksfall och ohälsa som hör samman med arbetsmiljön. TT”

  ”Fakta/kränkande behandling.
  ° I skollagens 1 kapitel 2 paragrafen anges skolans värdegrunder: ’Särskilt ska den som verkar inom skolan
  1. främja jämställdhet mellan könen
  2. motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden’
  ° 1 Iäroplanen (LpO 94) framhålls att ingen i skolan ska utsättas för mobbning samt att tendenser till trakasserier aktivt ska bekämpas.
  ° Rektor har ett särskilt ansvar för: ’att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling’

  ”Fakta/så plågades skolflickan i Sävar.
  Skolverket har granskat följande händelser:
  1. Hösten 1998 tar flickan parti för en redan mobbad elev. Hon blir då själv utfryst och hotas med stryk i anonyma brev och telefonsamtal.
  2. Den 11 maj 1999 blir hon kittlad av en annan elev tills hon tappar balansen, faller och slår i huvudet mot en bordsskiva. Vårdcentralen konstaterar hjärnskakning.
  3. Den 11 oktober 1999 lyfter en elev upp henne bakifrån. Flickan faller, slår huvudet i golvet och förlorar medvetandet. Förs till sjukhuset i ambulans. Hjärnskakning.
  4. 1 november 1999 går flickan på kryckor efter en knäoperation. Några pojkar vill se om hon klarar sig utan. De knuffar henne och sparkar på kryckorna tills hon faller. När hon återvänder till skolan två veckor senare fortsätter samma pojkar att trakassera henne och försöka ta kryckorna.
  5. Den 24 januari fyller hon år och uppvaktas enligt skolans tradition genom att först släpas ut i en snödriva utan ytterkläder Där efter får hon en kall dusch och stängs åter ute i 16 graders kyla. Efter tio minuter blir hon upptäckt och insläppt av en lärare.
  6. Den 27 januari utsätts hon för "flipper". Elever på ömse sidor av korridoren knuffar henne mellan sig tills hon faller och slår huvudet i golvet.
  7. Den 14 februari bryts hon ned av en pojke som lägger sin arm runt hennes hals och trycker ner henne till marken. Flickan blir sängliggande två veckor och tvingas ta smärstillande mot värken i nacken.
  8. Mellan november 1999 och april 2000 får flickan ett trettiotal anonyma mejl. En del grovt kränkande. Några har skickats från skolans datorer och avsändarna avslöjas. Det är elever som flickan dittills räknat som sina kamrater.
  9. Den 28 april 2000 lyfts hon återigen mot sin vilja och blir tappad i golvet varvid hon förlorar medvetandet. Flickan förs i ambulas till sjukhus där hjärnskakning konstateras.
  10. På sommarlovet går flickan en sommarkurs för att ta igen skolarbete hon missat under året. Än en gång lyfter en elev upp henne mot hennes vilja och tappar henne i golvet så att hon förlorar medvetandet. Ambulanshelikopter tillkallas och hjärnskakning konstateras.
  11. Den 21 augusti knuffas hon och faller mot en järndörr när hon står i kö till matsalen. Efter en stund svimmar hon och förs till sjukhus men får åka hem efter undersökning.
  12. Den 7 september förlorar flickan känseln i ena armen när hon vilar i uppehållsrummet. Hon blir rädd, börjar krampa och hyperventilera och förlorar medvetandet. Ambulans tillkallas och flickan läggs in på sjukhus för observation.
  13. Den18 september kallar barnklinikens läkare skolledning, skolläkare, kurator, lärare, flickan själv och hennes far till möte. Läkaren förklarar att kliniken ser allvarligt på flickans skador och inte vill se henne där någon fler gång.
  14. Den 8 november knuffas flickan in i väggen, förlorar medvetandet och får kramper. Ambulans tillkallas igen och flickan vårdas på sjukhuset i tre dygn.
  15. Den 16 november anmäler flickans föräldrar skolan och händelserna till Skolverket.”  010910: Friends. Elever mot mobbning.
  "September 1997 beslutades det om en lagstiftning som innebär att alla skolor skall utarbeta en handlingsplan om hur mobbing skall motarbetas.

  Denna lag har tyvär inte tagits på något större allvar, då det intill dags dato endast är cirka sju av tio skolor som har en sådan handlingsplan. friends är en organisation som har skapats för att hjälpa skolor att bygga upp en aktiv plan mot mobbing, och vi startade vårterminen 97. Sedan dess har vi upptäckt att det är möjligt att göra något åt den dåliga situation som idag råder i många av våra skolor.

  I vårt arbete hjälper vi elever att våga säga ifrån vid elakheter och orättvisor, att tro på sig själva och att bry sig om och respektera varandra. Vi informerar om hur viktigt det är att elever, personal och föräldrar tar sitt personliga ansvar och använder sina möjligheter att påverka i positiv riktning.

  Därför vill vi med vårt arbete skapa engagemang, väcka känslor och inbjuda till ett aktivt deltagande hos såväl elever, personal och föräldrar.

  Vad är mobbing?
  Stiftelsen friends (97):
  "Mobbing är ingen engångsföreteelse, utan en systematisk kränkning av en person."
  Mobbning, (eng. = bullying.) Definitionen på mobbning, som finns i litteraturen, placerade i bokstavsordning:

  Arbetarskyddsstyrelsen(93): Säger att mobbning finns när återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar, som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt, kan leda till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
  Svein Otto Aarland (88): Säger att han ser på mobbningen som ett specifikt problem. Han kallar mobbning ett fenomen bland flera; mobbningsproblem, aggressionsproblem, samlevnadsproblem och konfliktproblem. Aarland börjar sin bok med att granska Olweus(73) definitioner och hans vetenskapliga fynd om mobbare och offer. Han säger "Varje mobbningssituation är unik, och lösningen ligger nästan i detta. Vi kan inte hitta en universell lösning utifrån statistiska forskningsdata. Men vi kan hitta vissa hjälpmedel inom olika former av pedagogisk och psykologisk litteratur. Hjälpmedlen får väljas utifrån det som är speciellt med mobbningssituationen. "Vi kan inte använda allt överallt."
  Gunilla Björk (95): Säger i sin doktorsavhandling att mobbning utgör en serie kränkningar. Varje kränkning är en sorts inkompetensförklaring. Inkompetensförklaringen gäller det spel, som för närvarande spelas, till vilket hör vissa regler. För att få vara med och spela krävs, att man ställer upp på dessa regler. Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme, och speglar de maktförhållanden, som för tillfället råder. En ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en ökning av makt. Björk anser att om ledarskapet i en klass brister finns det utrymme för maktövertagande från individerna i klassen/gruppen. I det klimatet frodas mobbning och jag är benägen att hålla med henne.
  Roger Ellmin (85): Säger att om vi hanterar konflikter rätt uppstår sällan mobbning i skolan. Han säger också att aggressiva handlingar i skolan kan ha sin upprinnelse i mobbning likväl som i en konflikt. Det är först när analysen av händelser som synts i skolan, vi kan avgöra vad som är vad. Det går ingen synlig linje mellan mobbning och konflikt. Ellmin nämner att lärare kan mobba genom att använda ironi i klassrummet. Ett sådant "pedagogiskt grepp" kan leda till mobbning säger Ellmin. Läraren förminskar en elev genom ironiska anmärkningar. Eleven är redan i sina egna tankar mindre än liten. Det är när detta händer det är öppet för mobben att göra likaledes.
  Zelma Fors (93): Har ingen direkt definition i sin avhandling men väl i sin efterföljande bok Makt Maktlöshet Mobbning där hon separerat slagsmål och barnmobbning: I mobbningen har plågaren mer makt än offret och plågaren har kontroll över offret. I mobbningen förekommer negativa handlingar från plågaren mot offret i avsikt att skada offret. Dessutom förekommer de negativa handlingarna upprepade gånger och över en längre tid.
  Peter-Paul Heinemann (87): Har en ursprunglig definition på mobbning som Gruppvåld. Han säger i inledningen till sin bok att "Mobbning" är vardags engelska. Det betyder ungefär "pöbla" eller "bråka i gäng eller i grupper" eller ännu neutralare "trängas i mängder" Det finns ingen riktigt bra svensk motsvarighet, och täcker inte det som åsyftas. "Mobbning" har större bredd och täcker in hela skalan från ett mer godartat småretande till en aggressiv massattack. Vi mobbar när vi har tråkigt, när vi inte känner varandra. Det är det enda vi verkligen kan enas om, att överfalla någon som är ännu räddare och mer utsatt än vi själva. Vi mobbar också när vi äntligen nått en gemenskap och av någon anledning får för oss att den hotas. Är gemenskapen fast och stabil fyller den ett behov som uppenbart är en del av den "mänskliga naturen". En sådan gemenskap försvarar vi med hänsynslöshet och råhet från det ögonblick vi tror att vi håller på att förlora den. Ett omistligt ting ger man inte upp godvilligt.
  Gunnar Höistad (94): Säger att mobbning pågår när en grupp trakasserar en eller flera. Ibland handlar det emellertid om en enskild som plågar en annan. Därför bör man även komplettera definitionen på mobbning med: "När en person blir systematiskt utsatt av en eller flera." Höjstad skiljer på 1)psykisk, 2)verbal och 3)fysisk mobbning.
  Heintz Leyman (86) Säger att mobbning föreligger om trakasserier pågår regelbundet i form av psykiskt våld. Han pekar på att mobbning försiggår ofta i arbetslivet. Om den pågår under en längre tid hotar den att ge allvarliga psykiska konsekvenser för individen. Leyman säger att vuxenmobbning liknar barn-mobbning.
  Karl Ljungström (92): Säger att mobbning innebär: "att en person utsätts av andra personer för upprepade och systematiska trakasserier. Det är också. mobbning när en person systematiskt blir "utfryst" av andra personer." Det finns ännu en definition av Karl Ljungström: Skolmobbning är när en eller flera elever systematiskt trakasserar en annan elev, fysiskt eller psykiskt eller båda delarna. Det bör betonas att det sker vid upprepade tillfällen under viss tid. Ljungström vill utöka sin definition att omfatta trakasserier, tråkningar trouble och kombinera det med rimmet på mobbning : "TROBBING". Ljungström bygger i stort på Pikas metoder som Pikas kallar GBm (gemensamma bekymmers- modellen) och STm (suggestiv tillsägelse-metoden) när han stoppar mobbning
  Dan Olweus (73/86): Säger att mobbning föreligger när en person upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Innebörden i uttrycket "negativa handlingar" måste anges närmare. Det är en negativ handling när en person tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag dvs ungefär det man lägger i begreppet aggressiv handling. Man kan utföra sådana handlingar med ord (verbalt) som när man hotar , hånar eller säger elaka och obehagliga saker som den andre inte tycker om att höra. När en person slår knuffar, sparkas, nyper eller håller fast någon mot hans/hennes vilja, är också det negativa handlingar. Olweus trycker också på att det föreligger viss obalans i styrkeförhållandet. Han pekar på att det går att skilja mellan direkt mobbning - med relativt öppna angrepp på offret - och indirekt mobbning i form av social isolering och utfrysning.
  Anatol Pikas (75): Säger att mobbning är fysiskt eller psykiskt våld, som utövas av en grupp mot en person. Pikas (87) Utökad version: Mobbning är medvetna, icke legitima fysiska eller psykiska angrepp och eller uteslutningar ut gemenskapen, som riktas mot en enskild individ i underläge, av en grupp, vars medlemmar förstärker varandras beteende i interaktion. Mobbning är gruppvåld. Pikas menar att allt är inte mobbning. Definierar vi mobbning allt för brett förlorar vi perspektivet. Pikas har förordat två olika modeller för behandling av mobbning. Båda dessa har blivit starkt kritiserade. Han kallar den ena modellen GBm (gemensamma bekymmersmodellen) och den andra STm (suggestiv tillsägelsemetoden). Skillnaden, som jag ser det är, att i STm behöver terapeuten ha en etablerad tillit i gruppen för att kunna intervenera. I GBm förutsätter terapeuten att mobbaren också mår illa av att mobbningen pågår och att han/hon kan hjälpa till att få stopp på mobbningen. Pikas skiljer sig i sin definition gentemot andra att han har noggrant försökt definiera när bråk är mobbning utifrån makt, underlägsenhet/överlägsenhet och styrka.
  Roland (83): Säger att mobbning är långvarigt våld, psykiskt och/eller fysiskt, riktat mot ett offer utövat av enskilda personer eller grupper. "  PRESSMEDDELANDE 2001-04-13 från Skolverket

  Ökad stress bland elever

      Skolverkets stora attitydundersökning visar att många elever känner sig stressade i skolan. 35 procent säger att de ofta eller alltid är stressade. Fler flickor än pojkar känner sig ofta stressade. Men 94 procent säger också att de känner sig trygga i sin skola. Det eleverna är mest kritiska till är lärarnas förmåga att skapa engagemang och intresse.
      Rapporten visar också att lärare, föräldrar och allmänhet har ett litet förtroende för de ansvariga för de svenska skolorna. Att de som arbetar i skolor har ett mycket lågt förtroende för de lokala skolpolitikerna visar på en allvarlig förtroendekris, skriver Skolverket i rapporten som presenteras idag. 75 procent av lärarna, 64 procent av skolbarnsföräldrarna och 60 procent av allmänheten säger att de har litet förtroende för de lokala skolpolitikerna, 69 procent av lärarna och 63 procent av föräldrar och 61 procent av allmänheten har litet förtroende för rikspolitikerna. 39 procent av lärarna har litet förtroende för Skolverket.
       Ju längre ifrån verksamheten man är desto mer kritisk är man till hur skolor lyckas att nå sina mål. Föräldrarna tycker att skolan lyckas bättre än vad allmänheten tycker, lärare och elever tycker skolan lyckas bättre än vad föräldrarna tycker.
       Jämfört med de övriga nordiska länderna är den svenska allmänheten mer kritisk till hur skolan lyckas nå målen.

  Eleverna
  Av eleverna säger 94 procent att de för det mesta känner sig lugna och trygga i sin skola. Det är fler än undersökningen 1997 då 91 procent instämde i det. Men samtidigt säger
  4 procent att de känner sig mobbade eller trakasserade av andra elever. Motsvarande andel 1997 var 2 procent. 70 procent av eleverna i grundskolan och 50 procent i gymnasieskolan att skolan gör mycket för att förhindra mobbning och kränkande behandling. 6 procent säger också att de känner sig mobbade eller trakasserade av någon lärare, motsvarande andel 1997 var 4 procent. Trots detta så har andelen elever, som uppger att de kan vända sig i förtroende till sina lärare om de får problem som har med skolan att göra, ökat betydligt jämfört med tidigare undersökningar.
       En större andel elever säger att de
  trivs med sina lärare, 84 procent jämfört med 80 procent 1997. Och de allra flesta 85 procent säger att de trivs i sin skola – det är dock aningen färre än 1997 då 88 procent sa att de trivdes i sin skola.

  Mera stress
      En större andel eleverna uppger att de alltid eller ofta känner sig stressande jämfört med den tidigare attitydundersökningen. 35 procent uppger att de ofta eller alltid känner sig stressade. I 1997 års undersökning var det 25 procent som kände sig stressade.
  Stressen ökar i alla grupper av elever men elever i gymnasieskolan är de som i störst utsträckning uppger att de alltid eller ofta känner sig stressade (41 procent). På de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen är det varannan elev som ofta eller alltid känner sig stressade. Det är fler flickor än pojkar som säger att de ofta känner sig stressade.
       På grundskolan tycker 66 procent av eleverna att lärarna undervisar bra. På gymnasieskolan tycker 58 procent att undervisningen är bra. 20 procent av eleverna tycker att ett fåtal eller inga lärare undervisar bra. Det som eleverna är
  mest kritiska till är lärarnas förmåga att engagera och skapa intresse. Bara 50 procent tycker att de flesta lärare kan det och 30 procent tycker att bara några få eller inga lärare klarar detta.

  Lärarna
       Fyra av tio lärare anser att de inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att arbeta med elever med olika social och kulturell bakgrund och att upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd. Nästan alla lärare uppger att de
  trivs med eleverna (95 procent) och kollegerna (90 procent).Två tredjedelar trivs med skolledningen men bara en fjärdedel säger att de är nöjda med ledningens pedagogiska ledarskap. Och en fjärdedel menar att om de kommer med kritik så drabbar det dem själva. 15 procent av lärarna säger att de blivit utsatta för våld, hot och trakasserier från eleverna de senaste året, 4 procent säger att de blivit utsatt av annan personal på skolan.
       Skolbarnsföräldrarna i undersökningen är
  nöjda med den skola deras barn går i. 78 procent tycker att det är mycket bra eller ganska bra det barnen får lära sig, 79 procent tycker att barnens lärare är mycket bra eller ganska bra, 73 procent är nöjda med de utvecklingssamtal de haft.
       En stor majoritet av föräldrarna, 88 procent, säger att de känner sig lugna och trygga när deras barn är i skolan. Det som föräldrarna saknar minst tilltro till är möjligheterna att få extra stöd och hjälp till sitt barn. Endast var tredje förälder tycker att dessa möjligheter är bra.

  Inflytande
       Eleverna vill ha inflytande över hur de ska arbeta, vad de får lära sig i olika ämnen, läxor och prov. Och eleverna tycker att de i mycket högre grad kan
  bestämma över läxor och prov i jämförelse med undersökningen 1997.
       20 procent av eleverna tycker bara att några få eller inga lärare tar hänsyn till vad de tycker. Lärarna tycker att de har stort inflytande över den pedagogiska verksamheten men litet inflytande över storlek på klasser, skolmiljön och användningen av resurser.
       En majoritet av föräldrar säger att de kan tänka sig att
  engagera sig personligen i sin barn skola. Men klyftan mellan vad föräldrar vill och kan vara med och bestämma om har ökat jämfört med tidigare undersökningar.
       Skolverket skriver avslutningsvis i rapporten:

  • Skapa förtroende för skolan och den lokala styrningen av skolan!
  • Skapa förutsättningar för extra stöd till de elever som behöver det!
  • Skapa förutsättningar för elever och föräldrars inflytande!
  • Skapa meningsfullhet och lust att lära istället för stress!
  • Skapa goda sociala relationer!
  • Skapa förutsättningar för en ökad integrering av skolan i samhället!
  Rapporten innehåller bara nationella uppgifter, inga resultat finns utslagna lokalt eller regionalt.  010910: Klassmorfar för barnen.
  "Klassmorfar för Barnen är en ideell förening och ett socialt stödprojekt i grundskolan. Syftet är att främja barnens utveckling och berika deras liv under valspråket "Alla barn är våra barn". Arbetet sker med hjälp av män över 50, som valt att vara i skolan som stöd och förebild för barnen.
  Vad är en Klassmorfar?
  Klassmorfar är antingen pensionär eller tidigare långtidsarbetslös man över 50 år, som har ett samhällsengagemang och känner ansvar och intresse för barnens utveckling och trygghet. Klassmorfar finns i skolan, eftersom det är i skolan barnen tillbringar större delen av sin tid. Klassmorfar är inte lärare och han konkurrerar heller inte med andra yrkeskategorier i skolan. Arbetet med Klassmorfar startade 1996 och idag är ca 45 Klassmorfäder engagerade i ca 40 grundskolor i Stockholm. I Sandviken har en lokalförening bildats och arbete pågår med att sprida verksamheten till övriga delar i landet. Resultatet har varit mycket positivt. Klassmorfar har bidragit till ett bättre pedagogiskt klimat och samtidigt varit ett stort stöd för barnen. Både lärare och skolledning intygar att barnen mår bättre. Detta leder till lugnare lektioner och färre incidenter av mobbning och vandalism. Framgångarna med verksamheten har resulterat i att många skolor nu köar för att få sin egen Klassmorfar. Därför söker vi nu dig som skulle tycka att arbetet som Klassmorfar skulle vara en intressant och angelägen uppgift. Kontakta oss för mer information och vi lovar dig en stimulerande tillvaro som sätter guldkant på vardagen.
  Barn behöver vuxna
  Barn behöver bli sedda och hörda. De behöver goda förebilder och tillitsfulla relationer med vuxna som har tid. Barn söker trygghet, beskydd och gemenskap i utvecklingen till en självständig människa. Det är alla vi vuxna som måste se till att dessa relationer finns i barnens vardag. Idag är barnen dubbla förlorare i samhället. Dels har nedskärningar av lärare och elevvårdande personal påtagligt minskat möjligheten att möta barnens behov av stöd i sin sociala utveckling. Dels har tempot i arbetslivet skruvats upp så att föräldrarna får mindre tid och orka att umgås med barnen. Många barn lever dessutom med endast en förälder och urbaniseringen har gjort avstånden långa till mor- och farföräldrar. Klassmorfar har tid att lyssna på barnen!
  "Det bästa med Klassmorfar är att det är lugnare i klassrummet och att det finns flera vuxna när man behöver fråga något, säger de flesta av barnen i en undersökning."
  "Jag förstår inte hur vi klarade oss utan klassmorfar förut", säger Agneta Sjöholm, tidigare rektor på Bergfotens skola i Tyresö..
  "Det bästa arbete jag haft i hela mitt liv", säger flera av Klassmorfäderna."


  021113: Pressmedelande från skolverket
  (http://www.skolverket.se/
  publicerat/press/press2002/press021113.shtml
  )

  PRESSMEDDELANDE 2002-11-13

  De etiska frågorna måste prioriteras i skolan

  Skolverkets kartläggning av hur eleverna upplever den sociala miljön i skolan visar att skolornas arbete mot kränkande behandling ger ökad trygghet och trivsel. Samtidigt visar andra resultat att det finns brister. Fler än var fjärde elev har upplevt sexuellt laddade verbala kränkningar. Var fjärde elev med utländsk bakgrund har utsatts för verbala kränkningar kopplat till deras ursprung. Allt för ofta upplever elever att det är en eller flera lärare som behandlat dem illa.

  - Det är oacceptabelt att elever känner sig dåligt bemötta av lärare och av andra elever. För att skapa en trygg och lärorik miljö i skolan måste de etiska frågorna prioriteras i skolarbetet. Lärare och rektorer måste fördjupa sina kunskaper om ungdomskultur och om socialpsykologi. Därmed kan bättre alarmsystem byggas upp på skolorna, säger Mats Ekholm, generaldirektör, på Skolverket.

  3 procent upplever att de varit utsatta för mobbning under det senaste året. För att kunna jämföra med hur förhållanden varit tidigare har eleverna svarat på frågan om de för tre år sedan blev mobbade.
  9 procent av eleverna säger att de var utsatta för mobbning för tre år sedan. Det är markant fler jämfört med hur många som upplevde att de varit utsatta under det senaste året. Det kan tolkas som att olika insatser mot mobbning har haft avsedd verkan och att andelen mobbade elever har minskat. Samtidigt kan det tolkas som att det är lättare att i efterhand erkänna att man varit utsatt för mobbning än när det pågår.

  Kartläggningen visar att det är 6 procent som upplever att de flera gånger eller ofta har blivit illa behandlade av en eller flera elever under det gångna året. 4 procent av eleverna upplever att de flera gånger eller ofta blivit illa behandlade av lärare. Totalt sett anger 78 procent att de "aldrig" blivit illa behandlade av lärare och 91 procent anger att de aldrig blivit det av annan vuxen på skolan. Missnöjet med de vuxnas agerande ökar ju högre upp i skolåldrarna man kommer. Pojkar och elever med utländsk bakgrund upplever sig som mest utsatta.

  14 procent uppger att de ibland, nästan alltid känner obehag eller oro för att gå till skolan men det är 5 procent som uppger att de, ibland eller nästan alltid, är rädda i skolan.

  Behandlat andra illa
  Pojkar behandlar andra illa oftare än flickor. Flickor känner sig mer utsatta än pojkar för i stort sett alla olika former av kränkningar i samtliga år i grund- och gymnasieskolan. Fler elever med utländsk bakgrund känner sig utsatta för mobbning och andra former av kränkande handlingar. Proportionellt fler elever med utländsk bakgrund anger att de mobbar och kränker andra. 10 procent upplever att det är skolans personal som utsätter dem för verbala kränkningar.

  Den sociala miljön är hårdast under de senare åren i grundskolan. I jämförelse mellan åldersgrupperna visar resultaten att benägenheten att behandla andra illa, utsätta andra för mobbning och att förhålla sig passiv när andra drabbas är vanligare i år 8. Det är också vanligare att elever i denna ålder upplever sig illa behandlade av lärare än i övriga åldersgrupper.

  Sexuella trakasserier
  Fler än var fjärde elev har upplevt sexuellt laddade verbala kränkningar.
  Flickor och elever med utländsk bakgrund är mest utsatta för könsord och annat sexuellt laddat språkbruk. De sexuella orden laddas av sammanhanget. Det har stor betydelse vem som säger ordet och vem det riktas mot för att det ska uppfattas som kränkande.

  Var 10:e elev i år 8 har varit utsatt för fysiska handlingar som t ex tafsningar. Sexuella trakasserier är mest förekommande i år 8 bland de undersökta åldrarna.

  Homofobi
  Homofobi finns, särskilt bland pojkar, där den egna könsrollsidentiteten förefaller bli mest hotad av det homosexuella. Pojkar i år 8 reagerar kraftigare än flickor på att bli kallad för något homosexuellt.

  Etnicitet
  Var fjärde elev med utländsk bakgrund har utsatts för verbala kränkningar som kopplats till deras ursprung. 14 procent upplever att det är skolans personal som kränker dem med etniskt nedsättande ord.
  Var femte elev med utländsk bakgrund anger att deras ursprung är den direkta orsaken till att de blir sämre behandlade. Resultaten tyder på att en del elever med utländsk bakgrund känner sig etniskt diskriminerade i skolan. De upplever att de får mindre stöd och uppmärksamhet från lärarna och bedöms mer orättvist än andra.

  Rasism
  16 procent av rektorerna säger att det förekommer rasism på deras skolor. Rasism förekommer enligt lärarna i mer än var tionde skolklass. Enligt rektorer och lärare är rasism och främlingsfientlighet vanligast i år 8. En tredjedel av eleverna säger att det är vanligt med nazistiskt klotter på skolan av typ hakkors.

  Sexuellt utnyttjande
  171 elever (7 procent) i år 8 och år 2 på gymnasiet har blivit erbjudna fördelar mot sexuella tjänster. I huvudsak är det andra elever som står för erbjudandet. 29 elever anger att de har blivit erbjudna fördelar i utbyte mot sexuella tjänster av en lärare eller i något enstaka fall en annan vuxen på skolan.

  108 elever (4 procent) i år 8 och 2 på gymnasiet anger att de blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp på skolan. 24 elever anger att de utsatts för ett sexuellt övergrepp av en lärare på skolan.

  Faktorer som påverkar elevernas trygghet och trivsel
  Vuxnas närvaro, som rastvakter och kamratstödjare, skapar ökad trivsel. Större vuxentäthet skapar också färre kränkningar särskilt när det gäller sexuella och etniska trakasserier.

  Goda relationer och gott klimat på skolan påverkas av hur personalen samverkar och kommunicerar med varandra. I skolor där personalen arbetar i lag trivs eleverna bättre. Det fordras bra sociala nätverk som kan fungera som skyddsnät. Kartläggningen visar också att arbete mot kränkande behandling ger ökad trygghet och trivsel och färre kränkningar.

  Få skolor diskuterar och problematiserar olika sociala gruppers villkor och förhållande till varandra. Resultat visar att bilderna av vad skolan gör och problematiserar i undervisningen skiljer sig åt mellan vad eleverna och lärarna uppfattar. Sammantaget kan konstateras att skolan uppmärksammar elevernas agerande mot varandra mer än hur skolan själv agerar i t ex sin undervisning.

  Stödet från kommunen sviktar
  En tredjedel av rektorerna anser att de inte får stöd av kommunerna och politikerna i arbetet mot kränkande behandling.

  Skolverkets förslag till åtgärder

  • Skolverket föreslår regeringen att avsätta 3 miljoner per år under 2003, 2004 och 2005 till Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund så att de ska kunna intensifiera arbetet med att få de egna etiska reglerna att tillämpas på landets skolor.
  • Återkommande studier och frågeundersökningar på skolorna om vilken betydelse kön, socioekonomisk bakgrund och etnicitet har i skolans miljö.
  • Se till att elever får kunskap om det mänskliga samspelet för att motverka kränkande handlingar i skolan.
  • Komplettera lärarutbildningen och lärares kompetensutveckling med fördjupade kunskaper i socialpsykologi och om ungdomskulturer.
  • Skolverket kommer i sina resultatpresentationer att tydligare lyfta fram sambanden mellan undervisning, lärande, social utveckling och hälsa.

  För fler åtgärder se kartläggningen. ( http://www.skolverket.se/pdf/kak.pdf )


  DN 25 mars 2002 sid A6: “En undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde förra året visar att en av fem som tagit examen från landets lärarhögskolor inte jobbar som lärare. DN har talat med 1997 års avgångsklass av grundskolelärare i ma/no från Lärarhögskolan i Stockholm för att se om statistiken stämmer.
  I DEN KLASSEN tog sjutton personer examen strax innan jul 1997. Sex av de sjutton har bytt bana och jobbar inte längre som lärare. Tio är kvar i yrket, men tre av dem har allvarliga funderingar på att sluta. Alla utom en klagar pa att lärarutbildningen inte är verklighetsförankrad och ingen ser läraryrket som ett jobb för en livstid.
  ENKÄT / Vad gör du fem år efter examen? (Namnen är här ersatta med nummer)

  1, 30 ÅR. Mammaledig. Har jobbat som lärare i drygt tre år. Pa den förra skolan blev hon utbränd. Stannar hemma längre med barnet för att vila upp sig. Ångrar sitt yrkesval. “Jag ger det ett år till, funkar det inte då så lämnar jag läraryrket för gott."

  2, 29 AR. Jobbar som läkemedelskonsulent. Trivdes egentligen ganska bra med läraryrket, men tycker inte att hon fick lära sig tillräckligt på Lärarhögskolan för att hantera elevernas sociala problem: "Att vara mamma pappa, mormor och farmor till ett barn som knappt träffar sina föräldrar var jag inte direkt förberedd på."

  3, 31 ÅR. Har jobbat som lärare i fyra år. Trivs med jobbet, att det är tungt ibland vägs upp av alla positiva elever. "Det jag tycker är roligt är att få eleverna intresserade av något, att veta att man sätter spår hos dem."

  4, 29 ÅR. Har jobbat sedan examen, är nu hemma och väntar barn. Är nöjd med sitt yrkesval.

  5, 28 ÅR. Hann jobba som högstadielärare i två år efter examen. Sedan gick han in i väggen. Han tappade tron på sig själv, och på yrket. Tack vare okonventinella arbetsmetoder har han nu hittat tillbaka till skolans värld, funnit arbetsglädje och hopp om en framtid som lärare.

  6, 29 ÅR. Mammaledig. Började jobba som lärare direkt efter examen. Trivs ganska bra. Kritiserar läraryrkets låga status: "I Europa blir folk imponerade när man säger att man är lärare, i Sverige tycker andra människor synd om en."

  7, 47 ÅR. Egen företagare. Har aldrig jobbat som lärare. Insåg att hon inte skulle hli en bra lärare, att hon inte skulle orka med stressen.

  8, 28 ÅR. Läser just nu företagsekonomi på universitetet. Jobbade som lärare i två år. Hoppas att aldrig behöva jobba som lärare igen. "Vi fick ingen undervisning i konflikthantering eller organisation. När jag började jobba var allt kaos."

  9, 29 ÅR. Jobbar som lärare. Trivs så där med yrket, slutar om inte situationen förbättras. "På utbildningen blir man lurad att tro att jobbet handlar om att planera lektioner, hålla dem och sedan utvärdera."

  10, 38 ÅR. Har jobbat som lärare i fyra år på sex olika skolor. Försöker skriva klart sin uppsats för att kunna få fast tjänst. "Jag testar ett år till att jobba som lärare, fungerar det inte byter jag nog bransch. "

  11, 39 ÅR. Jobbar som lärare sedan tre år tillba ka på en liten byskola. Efter examen hade han ingen lust att över huvud taget jobba som lärare. "Att jag är lärare i dag beror helt och hållet på att jag är på en liten, foräldrastyrd skola. Jag skulle aldrig jobba på en vanlig grundskola."

  12, 30 ÅR. Har jobbat som lärare sedan examen, förutom en termin. Arbetsglädien är nu på väg upp efter en svacka förra året då hon höll på att knäckas av en jobbig klass. "Jag satt hemma och grinade i badkaret, kände att jag inte ville vara lärare om det skulle vara så."

  13, 47 ÅR. Har jobbat i fyra år.Trivs, men är trött på elever som sabbar för varandra. "Jag är forvånad över stagnationen hos tolk som jobbat länge i skolan, det är ofattbart att vuxna människor kan vara så stelbenta."

  14, 30 ÅR. Jobbar som lärare och läser astronomi på kvällskurs. Har "världens roligaste jobb", men känner sig som "en kurator med undervisningsplikt". Jämför yrket med att "pumpa läns på ett ständigt sjunkande fartyg."

  15, 31 ÅR. År i dag avdelningsdirektör på ett statligt verk. Jobbade som lärare i två och ett halvt år. Nöjd med lärarutbildningen, tycker att han var förberedd på att jobba som lärare. "Läraryrket innebar för lite undervisning och för mycket socialt arbete."

  16, 33 ÅR. Jobbar i dag som tekniker. Var lärare i två år. Tycker att lärarutbildningen var bra, men verkligheten var en annan. "Jag gjorde en lista på för- och nackdelar med yrket, och den med nackdelar blev längre."

  17, har inte kunnat nås.

  Cecilia Lindgren”  070514:
  Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

  020528:
  Svenska regeringens årsbok om EU 2001:

  Utbildning och forskning
       Som ett led i Lissabonstrategin på utbildningsområdet enades rådet i februari 2001 om gemensamma mål för utbildningssystemen. Livslångt lärande och IT-frågor är centrala delar i Lissabonstrategin och under 2001 hölls en bred debatt om det livslånga lärandet. I november lade kommissionen fram en samlad strategi med åtgärder för att främja det livslånga lärandet. Bland annat föreslås ökade satsningar på erkännande av kvalifikationer, studievägledning, finansiering, samverkansformer och pedagogisk utveckling.
       I mars 2001 presenterade kommissionen sin handlingsplan för e-lärande. I den understryks behovet av att anpassa nationella utbildningssystem till den nya informationstekniken. EU:s utbildningsministrar har också antagit en resolution där de pedagogiska aspekterna av IT-användningen inom utbildningen betonas.

  Ökad rörlighet för studenter
       För att öka rörligheten inom unionen ytterligare antog rådet och Europaparlamentet i juli 2001 en rekommendation om främjande av rörlighet för studerande, personer i yrkesutbildning, volontärer, lärare och utbildare. Syftet är att undanröja administrativa och rättsliga hinder för rörligheten inom EU och underlätta erkännande av studie- och praktikperioder som genomförs i andra medlemsländer.

  Europeiska språkåret
       Under 2001 genomfördes EU:s och Europarådets gemensamma kampanj Europeiska året för språk. Den 29 november antog rådet en resolution om språklig mångfald och språkinlärning. Där anges principer för språkundervisningens organisation och innehåll som skall bidra till att öka medvetenheten om värdet av språklig mångfald och flerspråkighet.

  Utbildningsprogram
       EU:s utbildningsprogram Sokrates II ska främja kvalitet och en europeisk dimension i utbildningssystemen. Programmet omfattar alla typer av utbildning, från förskola till högskola och vuxenutbildning. Programmet ger studerande och lärare möjlighet att studera och praktisera i andra europeiska länder. Programbudgeten för 2000-2006 är 1 850 miljoner euro, varav drygt hälften går till Erasmus, delprogrammet för högre utbildning. Drygt en fjärdedel går till delprogrammet för skolan, Comenius, och cirka sju procent går till det nya delprogrammet för vuxenutbildning, Grundtvig.
       Under 2001 deltog ungefär 250 svenska skolor, 12 000 elever och cirka 1 000 lärare i Comenius. Dessutom medverkade cirka 200 lärare i fortbildningsinsatser. Inom Erasmus är det ungefär 2 700 svenska studenter som årligen bedriver studier utomlands. Under 2001 deltog cirka 400 lärare i utbytesverksamhet. Omkring 50 svenska vuxenutbildningsinstitutioner medverkade i olika projekt inom Grundtvig.
       Inom ramen för Leonardo da Vinci II finns möjlighet till motsvarande utbyte inom yrkesutbildning. Dessutom genomförs transnationella utvecklingsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling i arbetslivet. Budgeten för detta program uppgår till 1 150 miljoner euro för åren 2000-2006.

  Nytt forskningsprogram
       EU:s verksamhet inom forskning hålls samman av ramprogram. Det femte ramprogrammet för forskning och utveckling började tillämpas 1999 och avslutas 2002. Därför pågick under året ett intensivt arbete med att enas om innehållet i det sjätte ramprogrammet. I december 2001 enades forskningsministrarna om ett förslag som innebär mer tematisk koncentration än tidigare. Mindre splittring på småprojekt förordas, liksom förenklad administration och ökad forskarstyrning. Särskilda satsningar vill man bland annat göra på bioteknik för hälsa, informationssamhällets teknik, nanoteknik och nya produktionsprocesser, flyg- och rymdteknik, livsmedelssäkerhet och hälsorisker samt hållbar utveckling och globala förändringar. Ramprogrammet kommer att vara ett viktigt led i arbetet med att fördjupa det europeiska forskningssamarbetet och skapa ”ett europeiskt område för forskning”.  7957 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:  Centrala studiestödsnämnden (CSN)

  851 82 Sundsvall. Tfn: 060-18 60 00. Fax: 060-18 61 92

  Ansvarar för officiell statistik på området
  Utbildning och forskning:
  Studiestöd

  Högskoleverket

  Box 7851, 103 99 Stockholm. Tfn: 08-453 70 00. Fax: 08-453 70 50

  Ansvarar för officiell statistik på området
  Utbildning och forskning:
  Högskoleväsende

  Statens skolverk

  Alströmergatan 12 106 20 Stockholm. Tfn: 08-527 332 00.
  Fax: 08-24 44 20

  Ansvarar för officiell statistik på området
  Utbildning och forskning:
  Skolväsende och barnomsorg


  Utbildning och forskning

  Statistiken belyser hela utbildningsväsendet i Sverige: förskola, grundskola, gymnasieskola, olika former av vuxenutbildning, högskoleutbildning och forskning samt övergången från skola till arbetsliv. SCB har också en omfattande uppdragsverksamhet - dvs. skräddarsydda statistikprodukter som betalas av användarna /kunderna - i anslutning till produktionen av den officiella statistiken.

  Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

  Länksymbol Arbetskraftsbarometern
  Länksymbol Arbetskraftsprognosen
  Länksymbol Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad
  Länksymbol Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft

  Skolväsende och barnomsorg

  Länksymbol Elever i kompletterande utbildningar
  Länksymbol Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: barn och personal per 15 oktober
  Länksymbol Grundskolan: elever per 15 oktober
  Länksymbol Grundskolan: slutbetyg
  Länksymbol Gymnasieskolan: elever per 15 oktober
  Länksymbol Gymnasieskolan: slutbetyg
  Länksymbol Gymnasieskolan: Sökande och intagna
  Länksymbol Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
  Länksymbol Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning
  Länksymbol Nationellt centrum för flexibelt lärande: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
  Länksymbol Registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
  Länksymbol Skolregistret
  Länksymbol Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat
  Länksymbol Svenskundervisning för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
  Länksymbol Sär- och specialskolan: elever per 15 oktober
  Länksymbol Vuxenutbildning för utvecklingsstörda: elever per 15 oktober
  Länksymbol Ämnesprov årskurs 9: resultat

  Högskoleväsende

  Länksymbol Forskarstuderande och examina i forskarutbildning
  Länksymbol Personal vid universitet och högskolor
  Länksymbol Studerande och examina i högskolans grundutbildning
  Länksymbol Sökande och antagna till högskolans grundutbildning
  Länksymbol Årsrapport för universitet och högskolor och NU-databasen

  Forskning

  Länksymbol Forskning och utveckling i Sverige
  - översikt, internationella jämförelser mm

  Länksymbol Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn
  Länksymbol Forskning och utveckling inom företagssektorn
  Länksymbol Forskning och utveckling inom statliga myndigheter
  Länksymbol Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn
  Länksymbol Forskning och utvecklingsverksamhet inom kommuner och landsting
  Länksymbol Innovationsverksamhet i Sverige
  Länksymbol Statliga anslag till forskning och utveckling

  Studiestöd

  Länksymbol Beviljning av studiestöd
  Länksymbol Återbetalning av studiestöd

  Befolkningens utbildning

  Länksymbol Befolkningens studiedeltagande
  Länksymbol Befolkningens utbildning
  Länksymbol Elevpaneler för longitudinella studier
  Länksymbol Folkhögskolan vår- och höstterminen
  Länksymbol Folkhögskoleuppföljning
  Länksymbol Forskarexaminerades arbetsmarknad
  Länksymbol Förskollärare
  Länksymbol Gymnasieungdomars studieintresse
  Länksymbol Högutbildade utrikes födda
  Länksymbol Inträdet på arbetsmarknaden
  Länksymbol Kostnader för utbildningsväsendet
  Länksymbol Lärarförsörjningen
  Länksymbol Nybörjare i komvux
  Länksymbol Personalutbildningsstatistik
  Länksymbol Registret över Befolkningens utbildning
  Länksymbol Sektorsövergripande publicering av utbildningsstatistik
  Länksymbol Svensk utbildning i internationell statistik
  Länksymbol Utbildningsstatistisk årsbok
  Länksymbol Vuxnas lärande

  Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

  Kortadress : www.scb.se/UF

  I 7957 ingår bl a studieförbund enligt Kulturrådet.

  Kultur och fritid

  Publicering av statistik sker bl.a. på: Statens kulturråds webbplats

  Bibliotek

  Länksymbol Skolbiblioteksstatistik
  Länksymbol Forskningsbiblioteksstatistik
  Länksymbol Folkbiblioteksstatistik

   Ansvarig myndighet är Statens kulturråd

  Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

  Kortadress : www.scb.se/KU


  Myndigheter under departementen i maj 2008.

  Utbildningsdepartementet:

  Myndigheter inom utbildningsområdet.

  Centrala studiestödsnämndens webbplats

  Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central myndighet för studiesociala frågor. CSN beviljar och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier på olika nivåer. CSN administrerar även hemutrustningslånet till flyktingar och vissa andra utländska medborgare.

  Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

  Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

  Högskolans avskiljandenämnds webbplats

  Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

  Högskoleverkets webbplats

  Högskoleverket (HSV) är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor och verksamheten består av utvärdering, tillsyn, uppföljning och information. Högskoleverket utvärderar högskoleutbildningar i Sverige, prövar och beviljar examensrätt för grundutbildning eller ger underlag till regeringen över högskolors rätt att utfärda doktorsexamen inom vetenskapsområden. Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom högskolan och högskolesektorn. Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för högskolan och ska även svara för information om verksamheten och högskolestudier. Högskoleverket bedömer även utländska utbildningar på eftergymnasial nivå.

  Internationella programkontoret för utbildningsområdets webbplats

  Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor för EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

  Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats

  Kungliga Vetenskapsakademien (KVS) är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. KVA har forskarutbyten med akademier i andra länder

  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings webbplats

  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den centrala förvaltningsmyndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten administrerar ansökningar från anordnare som vill hålla en KY-utbildning, och administrerar också utbetalningar till de anordnare som fått beslut om att anordna KY-utbildning. Myndigheten ansvarar för den statliga tillsynen av KY-utbildningar.

  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings webbplats (tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet)

  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har sitt ursprung i Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor om breddad rekrytering, pedagogisk utveckling, fortsatt stöd till IT-stödd distansutbildning och ny utbildnings- och examensstruktur. Tillsammans med Sveriges universitet och högskolor arbetar myndigheten för att fördjupa kunskap och sprida nya erfarenheter. Studentportalen Nätuniversitetet finns kvar.

  Myndigheten för skolutvecklings webbplats

  Myndigheten för skolutveckling ska stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

  Nationellt centrum för flexibelt lärandes webbplats

  Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning.

  Skolverkets webbplats

  Skolverket är central förvaltningsmyndighet för barnomsorgen och det svenska skolväsendet. Skolverkets främsta uppgift är utöva kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket utarbetar även kursplaner och betygskriterier, utfärdar föreskrifter och allmänna råd samt godkänner fristående skolor.

  Skolväsendets överklagandenämnds webbplats

  Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till uppgift att pröva vissa överklaganden av beslut inom skolväsendets område enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

  Specialskolemyndighetens webbplats

  Specialskolemyndigheten (SPM) består av Sveriges sex statliga specialskolor och det centrala kansliet i Örebro. Skolorna är Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Birgittaskolan i Örebro, Åsbackaskolan i Gnesta, Manillaskolan i Stockholm och Kristinaskolan i Härnösand. Det centrala kansliet ligger i Örebro. SPMs uppdrag är att ge elever som är döva och hörselskadade en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan, samt att ge döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning och elever som är dövblindfödda en utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar.

  Specialpedagogiska institutets webbplats

  Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Institutet ger råd och stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Institutet främjar utveckling och anpassning av specialpedagogiska läromedel.

  Svenska Unescorådets webbplats

  Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco, varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet. Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i Sverige.

  Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats

  Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

  Verket för högskoleservices webbplats

  Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet som arbetar i huvudsak på uppdrag åt universitet och högskolor. VHS har tre verksamhetsområden - antagning, systemförvaltning och upphandling. VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grundläggande högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. VHS ansvarar för systemförvaltning av främst studieadministrativa IT-system och dess kringmiljöer på uppdrag av bl.a. universitet och högskolor. VHS erbjuder även upphandlingstjänster i form av konsulthjälp till universitet, högskolor och andra statliga myndigheter samt medverkar vid tecknande av statliga ramavtal.

  Vetenskapsrådets webbplats

  Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. VR har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

  Överklagandenämnden för högskolans webbplats

  Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

  Överklagandenämnden för studiestöds webbplats

  Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiemedel, korttidsstudiestöd, studiehjälp eller återkrav av dessa stöd enligt den lag som gäller från och med den 1 juli 2001. Från och med den 1 januari 2003 prövar ÖKS även överklaganden av CSN:s beslut enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

  Myndigheter inom forskningsområdet.

  Centrala etikprövningsnämnden

  Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 är att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättades som fristående myndigheter. Etikprövningen sker i de regionala nämnderna. De regionala nämnderna är indelade i två eller flera avdelningar. Minst en avdelning på varje ort prövar ärenden inom det medicinska vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och klinisk psykologi) medan en prövar ärenden som rör övrig forskning. Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. De sex regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid Karolinska Institutet.

  Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

  Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

  Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers webbplats

  Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa bidrag från offentliga och privata finansiärer. Huvuduppgiften består av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

  Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)

  Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

  Vetenskapsrådets webbplats

  Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation  Till Entrésidan
  Till Introduktionen
  Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
  Till Verksamheter i Sverige och i världen.
  Till Verksamheter i rollerna A och B
  Till Sven Wimnells systemtabell.
  Till popup-tabell.
  © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR . Epost: sven.wimnell@telia.com
  140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr7957.html