61b Hälso- och sjukvård.
    Hygien- och räddningsverksamheter o d.


Vad gjorde socialdemokraterna?

Delar på område 61 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html .


070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

021203:

Från socialdepartementets hemsida

( http://social.regeringen.se/dettaar/index.htm:)

Socialdepartementets ansvarsområde och organisation redovisas utförligare på 795. Hälso-och sjukvårdsverksamheter o d ingår i 61.

Socialminister och chef för Socialdepartementet är Lars Engqvist. Barn- och familjeminister är Berit Andnor, folkhälso- och socialtjänstminister är Morgan Johansson.

Närmast under statsråden leds arbetet inom departementet av fyra statssekreterare: Mikael Sjöberg, Ewa Persson Göransson, Staffan Bengtsson och Stefan Noreén. Till sin hjälp i de politiska frågorna har departementsledningen en politisk stab, som består av fyra politiskt sakkunniga och tre pressekreterare. Den politiska staben bistår statsråden i de politiska sakfrågorna, det politiska planerings- och samordningsarbetet samt massmediekontakterna.

Departementets verksamhet är indelad i ansvarsområden. För varje område finns en sakenhet som svarar för de frågor som faller inom området. Socialdepartementet har fyra sakenheter: 

Socialförsäkringsenheten (SF-enheten)
Enheten för sociala tjänster (ST-enheten)
Enheten för folkhälsa (FH-enheten) 
Enheten för hälso- och sjukvård (HS-enheten).

Inom departementet finns det även två kanslier som ger ledningen och sakenheterna stöd och service: 

juridiska kansliet 
samordningskansliet. 

Varje enhet och samordningskansliet leds av ett departementsråd. Chef för juridiska kansliet är expeditions- och rättschefen, som är departementets högste opolitiske tjänsteman.

Socialdepartementet har cirka 180 personer anställda.


Sakenheternas ansvarsområden (http://social.regeringen.se/dettaar/organisation.htm)


Socialförsäkringsenheten (SF-enheten):

ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (sjukpenning och rehabilitering, förtidspensioner [från 2003 sjukersättning/aktivitetsersättning], handikappersättningar, arbetsskadeersättningar, ersättning för kroppsskador)

ekonomisk trygghet vid ålderdom (ålderspensioner, efterlevandepensioner till vuxna, bostadstillägg till pensionärer, delpensioner)

ekonomisk trygghet för familjer och barn (allmänna barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd, bidrag till kostnader för internationella adoptioner, barnpensioner, vårdbidrag för funktionshindrade barn)

bostadsbidrag

socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

socialförsäkringens administration och finansiering

beredning av frågor som rör myndigheter inom enhetens verksamhetsområde

intern och extern information inom enhetens område

Enheten för sociala tjänster (ST-enheten):

socialtjänst:
- socialbidrag
- förebyggande insatser, stöd och vård för barn och unga, hemlösa, brottsoffer, missbrukare och andra socialt utsatta grupper
- vård, omsorg och service för äldre personer
- vård, omsorg och service för personer med funktionsnedsättningar

personlig assistans och assistansersättning

bilstöd och andra bidrag inom handikappområdet

samordning av handikappfrågor

samordning av frågor som rör barns rättigheter

internationella adoptioner

frågor som rör myndigheter och bolag inom området

intern och extern information inom enhetens område

Allmänna arvsfondsdelegationen, i den mån dess frågor inte hör till annat departement.
Besök allmänna arvsfondens hemsida! Adress: www.arvsfonden.nu

Enheten för folkhälsa

samordning av folkhälsoarbetet

alkohol

narkotika 

tobak

hälsoskydd

smittskydd

dopning

psykisk hälsa

matvanor och fysisk aktivitet

spelberoende

beredning av frågor som rör myndigheter och bolag inom verksamhetsområdet

intern och extern information inom enhetens område

Enheten för hälso- och sjukvård (HS-enheten):

hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet 

tandvård

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning

medicinsk etik

läkemedel, apoteksväsendet, medicintekniska produkter och kosmetika 

beredning av frågor som rör myndigheter och bolag inom verksamhetsområdet

intern och extern information inom enhetens område


070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

021204:

Från jordbruksdepartementets hemsida (http://jordbruk.regeringen.se/index.htm)

Organisation. (http://jordbruk.regeringen.se/dettaar/organisation/index.htm)

Jordbruksdepartementet är en del av Regeringskansliet. Departementet har ett brett verksamhetsområde och ansvarar bl.a. för frågor som gäller jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, fiske, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

Chef för Jordbruksdepartementet är jordbruksminister Ann-Christin Nykvist

Inom Jordbruksdepartementet, där cirka 135 personer arbetar, finns följande enheter:
* Livsmedelsenheten
* Vegetabilieenheten
* Djurenheten
* Miljö- och landsbygdsenheten
* Fiskeenheten
* Same- och utbildningsenheten
* Expeditionschefens enhet
* Rättssekretariatet
* Administrativa enheten

DJURENHETEN arbetar med frågor som rör djurens hälso- och sjukvård, djurskydd, veterinärväsendet, veterinära livsmedelsfrågor, foder och animaliskt avfall. Enheten handlägger administrativa ärenden gällande Statens veterinärmedicinska anstalt, besiktningsveterinärorganisationen, Centrala försöksdjursnämnden, djurförsöksetiska nämnderna, distriktsveterinärorganisationen och Veterinära ansvarsnämnden.

Övrigt om jordbruksdepartementet se område 63.


©1999, 2000, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 Sven Wimnell, arkitekt SAR.
Epost: sven.wimnell@telia.com
080225. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr61b.html