7951b Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvårdsverksamheter.


Vad gjorde socialdemokraterna?

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html .


070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

021203.

SOCIALDEPARTEMENTET

Från Socialdepartementets hemsida http://social.regeringen.se/dettaar/index.htm:


Socialminister och chef för Socialdepartementet är Lars Engqvist. .Barn- och familjeminister är Berit Andnor, folkhälso- och socialtjänstminister är Morgan Johansson.

Närmast under statsråden leds arbetet inom departementet av fyra statssekreterare: Mikael Sjöberg, Ewa Persson Göransson, Staffan Bengtsson och Stefan Noreén. Till sin hjälp i de politiska frågorna har departementsledningen en politisk stab, som består av fyra politiskt sakkunniga och tre pressekreterare. Den politiska staben bistår statsråden i de politiska sakfrågorna, det politiska planerings- och samordningsarbetet samt massmediekontakterna.

Departementets verksamhet är indelad i ansvarsområden. För varje område finns en sakenhet som svarar för de frågor som faller inom området. Socialdepartementet har fyra sakenheter: 

Socialförsäkringsenheten (SF-enheten)
Enheten för sociala tjänster (ST-enheten)
Enheten för folkhälsa (FH-enheten) 
Enheten för hälso- och sjukvård (HS-enheten).

Inom departementet finns det även två kanslier som ger ledningen och sakenheterna stöd och service: 

juridiska kansliet 
samordningskansliet. 

Varje enhet och samordningskansliet leds av ett departementsråd. Chef för juridiska kansliet är expeditions- och rättschefen, som är departementets högste opolitiske tjänsteman.

Socialdepartementet har cirka 180 personer anställda och ligger på Fredsgatan 8 i Stockholm.


Socialminister Lars Engqvist ansvarar för:
* Hälso- och sjukvård, läkemedel
* Äldrefrågor
* Tandvård

Barn- och familjeminister Berit Andnor ansvarar för:
* Ålderspensioner och efterlevandepensioner
* Socialförsäkringsadministrationen
* Barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldraförsäkring
* Barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention
* Internationella adoptionsfrågor
* Handikappfrågor
* Nordiska samarbetsfrågor

Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson ansvarar för:
* Folkhälsa (smittskydd, hälsoskydd, alkohol, narkotika, tobak)
* Socialtjänstens stöd till utsatta grupper.

Regeringens välfärdspolitik syftar till att
* värna medborgarnas ekonomiska trygghet vid vård och fostran av barn, vid sjukdom, föräldraledighet och handikapp, på ålderdomen

* erbjuda sociala tjänster av god kvalitet, anpassade efter människors behov
* främja människors hälsa, förebygga sjukdom och skador samt minsk ojämlikheterna i hälsa.

Socialdepartementets uppgift är att bistå regeringen i genomförandet av sin politik. * Arbetsuppgifter. Departementets arbetsuppgifter består bland annat av att
* planera och leda utvecklingen inom departementets verksamhetsområde och ta intitiativ till reformer
* utarbeta förslag till propositioner till riksdagen vad gäller budget och lagstiftningsfrågor mm inom departementets verksamhetsområde * utarbeta förslag till förordningar och andra bestämmelser bland annat till ledning för myndigheternas verksamhet
* bereda inkomna förvaltningsärenden från myndigheter och enskilda.
* Ansvarsområden. Verksamheten är indelad i olika områden, så kallade ansvarsområden eller politikområden.


http://social.regeringen.se/dettaar/organisation.htm

Sakenheternas ansvarsområden

Socialförsäkringsenheten (SF-enheten):

ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (sjukpenning och rehabilitering, förtidspensioner [från 2003 sjukersättning/aktivitetsersättning], handikappersättningar, arbetsskadeersättningar, ersättning för kroppsskador)

ekonomisk trygghet vid ålderdom (ålderspensioner, efterlevandepensioner till vuxna, bostadstillägg till pensionärer, delpensioner)

ekonomisk trygghet för familjer och barn (allmänna barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd, bidrag till kostnader för internationella adoptioner, barnpensioner, vårdbidrag för funktionshindrade barn)

bostadsbidrag

socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten

socialförsäkringens administration och finansiering

beredning av frågor som rör myndigheter inom enhetens verksamhetsområde

intern och extern information inom enhetens område

 

Enheten för sociala tjänster (ST-enheten):

socialtjänst:
- socialbidrag
- förebyggande insatser, stöd och vård för barn och unga, hemlösa, brottsoffer, missbrukare och andra socialt utsatta grupper
- vård, omsorg och service för äldre personer
- vård, omsorg och service för personer med funktionsnedsättningar

personlig assistans och assistansersättning

bilstöd och andra bidrag inom handikappområdet

samordning av handikappfrågor

samordning av frågor som rör barns rättigheter

internationella adoptioner

frågor som rör myndigheter och bolag inom området

intern och extern information inom enhetens område

Allmänna arvsfondsdelegationen, i den mån dess frågor inte hör till annat departement.
Besök allmänna arvsfondens hemsida! Adress: www.arvsfonden.nu

 

Enheten för folkhälsa

samordning av folkhälsoarbetet

alkohol

narkotika 

tobak

hälsoskydd

smittskydd

dopning

psykisk hälsa

matvanor och fysisk aktivitet

spelberoende

beredning av frågor som rör myndigheter och bolag inom verksamhetsområdet

intern och extern information inom enhetens område

 

Enheten för hälso- och sjukvård (HS-enheten):

hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet 

tandvård

hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning

medicinsk etik

läkemedel, apoteksväsendet, medicintekniska produkter och kosmetika 

beredning av frågor som rör myndigheter och bolag inom verksamhetsområdet

intern och extern information inom enhetens område

 

Kansliernas uppgifter

Juridiska kansliet:

rättsfrågor

förvaltningsjuridik

arkiv/registratur

Samordningskansliet:

planering/budget

internationella frågor

analys/utvärdering

administrativt stöd

intern och extern information


http://social.regeringen.se/dettaar/myndigheter.htm

Myndigheter, verk och bolag 

Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Här kan du hitta länkar till egna hemsidor för vissa myndigheter, verk och bolag som hör till socialdepartementet.


Alkoholsortimentsnämnden
Hemsida: www.kammarkollegiet.se
Garanterar att försäljningsmonopolet inte verkar diskriminerande.   

Allmänna försäkringskassor
Finns i varje landstingskommun samt i kommun som inte tillhör landstingskommun. Administrerar socialförsäkringarna på lokal nivå.
Tillsyn över försäkringskassorna utövas av Riksförsäkringsverket (RFV).

Försäkringskasseförbundet
Hemsida: www.fkf.se
En sammanslutning av de allmänna försäkringskassorna.

Apoteket AB
Hemsida: www.apoteket.se

Ensamrätt i Sverige när det gäller att sälja läkemedel.

Barnombudsmannen (BO)
Hemsida: www.bo.se
Bevakar barns och ungas intressen och rättigheter.

Familjemedicinska institutet (Fammi)
Hemsida: www.fammi.se
Center för kunskapsutveckling och kunskapsspridning med syfte att stärka primärvården.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Hemsida: www.fas.forskning.se
Stödjer och initierar grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Handikappombudsmannen
Hemsida: www.ho.se
Bevakar rättigheter och intressen för personer med funktionshinder.


Hjälpmedelsinstitutet
Hemsida: www.hi.se

Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hemsida: www.hsan.se

Undersöker och beslutar i fall som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården. 

Institutet för psykosocial medicin (IPM)
Hemsida: www.ki.se/ipm
Utvecklar, värderar och förmedlar kunskap om psykosociala aspekter. 

Läkemedelsförmånsnämnden
Hemsida: www.lfn.se

Beslutar om vilka läkemedel och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på dessa produkter.

Läkemedelsverket (LV)
Hemsida: www.mpa.se

Kontrollerar läkemedel samt ger producentobunden information och behandlingsrekommendationer.

Riksförsäkringsverket (RFV)
Hemsida: www.rfv.se

Svarar på central nivå för tillsyn och utvärdering av socialförsäkringssystemet.

Smittskyddsinstitutet (SMI)
Hemsida: www.smittskyddsinstitutet.se

Bevakar det epidemiologiska läget i landet.

Socialstyrelsen
Hemsida: www.sos.se

Utöver tillsyn, utvecklar, samordnar samt bedriver utbildning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Hemsida: www.sbu.se
Granskar de metoder som används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta.

Statens folkhälsoinstitut
Hemsida: www.fhi.se
Följer upp, utvärderar och sprider kunskap om metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver tillsyn inom områdena alkohol, narkotika och tobak.

Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus)
Hemsida: www.sisus.se
Främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder.

Statens institutionsstyrelse (SiS)
Hemsida: www.stat-inst.se

Ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna på särskilda institutioner.

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA)
Hemsida: www.nia.se
Övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Steriliseringsersättningsnämnden
Hemsida: finns ej


Systembolaget AB
Hemsida: www.systembolaget.se
Ensamrätt i Sverige när det gäller att sälja alkoholhaltiga drycker.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/familj.htm

Barn och familj
Barn behöver båda sina föräldrar. Det är utgångspunkten i föräldrabalken och det är samma princip som kommer till uttryck i barnkonventionen. Där sägs bl.a. att de länder som har anslutit sig till konventionen ska göra sitt bästa för att säkerställa att det blir så.

Även den svenska lagstiftningen betonar barnets rätt till båda sina föräldrar och bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge är viktiga. Att ha vårdnaden om ett barn innebär ett ansvar för hur barnet har det – att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det innebär också en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet.

Oftast står ett barn under vårdnad av båda sina föräldrar. Bor föräldrarna inte ihop har de ett gemensamt ansvar för att barnet också får träffa den förälder det inte bor med.

Regeringen ska utvärdera de nya reglerna för vårdnad av barn.

Hur många barn föds det?
Antalet födda barn har minskat under hela 1990-talet. Mellan år 1990 och år 1999 sjönk födelsetalen från 124 000 till 88 000. Minskningen har bromsats upp under de senaste åren, men når ändå rekordlåga nivåer. Utan invandringsöverskottet skulle den totala befolkningen minska.

Det finns inga enkla metoder när det gäller att påverka födelsetal. De slutsatser man kan dra av utvecklingen är att människor i arbete och ett – ur barnfamiljernas perspektiv – stabilt fungerande samhälle är viktiga förutsättningar för att unga människor ska skaffa sig barn. Regeringen kommer noga att analysera utvecklingen och har till sin hjälp tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att analysera vilka faktorer som påverkar barnafödandet.

Ekonomisk hjälp till familjer
Under 1990-talet har de ekonomiska stöden till barnfamiljerna ändrats många gånger. Bland annat har ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen ändrats vid flera tillfällen. Både bostadsbidragen och underhållsstödet har förändrats kraftigt.

Sammantaget har den ekonomiska utvecklingen för ensamstående föräldrar varit sämre än för gifta/samboende med barn. Den svaga utvecklingen kan delvis bero på fattigdomsfällor. Sådana kan uppstå när en familj med låg lön får högre lön. Då kanske t.ex. bostadsbidraget dras in. Därmed innebär inte löneförhöjningen mer pengar.

När ekonomin i samhället blir bättre och fler arbetar är det viktigt att se över hur systemen för de ekonomiska familjestöden fungerar. Regeringen utsåg därför en utredare med uppgift att se över det ekonomiska familjestödet. Utredaren har redovisat sitt arbete till regeringen och förslagen är ute på remiss.

Under de senaste åren har barnfamiljerna i Sverige fått bättre ekonomi. Att barnbidraget höjs och skatten sänks innebär troligen en fortsatt förbättring. Regeringen vill förlänga föräldrapenningen, dvs. tiden som föräldrar får pengar så att de kan vara hemma med nyfödda barn.

Socialbidrag
Mer än ett av tio barn lever i familjer som får socialbidrag.

Kunskaperna om vad som händer med barn, vars föräldrar behöver socialbidrag under lång tid, är dåliga. Det finns dock anledning att tro att situationen inte gynnar en bra uppväxt. Det är viktigt att förbättra kunskaperna om vad som händer barn i dessa situationer.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/index.htm

Barn
Ansvarigt statsråd:
Berit Andnor

Barn och ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden.

Insatser för att sätta barnets bästa i centrum ska genomsyra alla delar av regeringens politik och all verksamhet i samhället som rör barn. Inom varje politikområde ska FN:s barnkonvention och dess intentioner beaktas.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer fastslår att:

barnets bästa ska komma i främsta rummet vid allt beslutsfattande och alla åtgärder som rör barn.
inget barn ska diskrimineras av orsaker som till exempel härkomst, kön, religion och funktionshinder.
varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
varje barn ska få framföra sina åsikter i frågor som rör dem och de vuxna ska respektera barnets åsikter.

Socialdepartementet har ett samordningsansvar för arbetet med barnkonventionsfrågor inom Regeringskansliet. Syftet med samordningsfunktionen är att barnkonventionens grundläggande principer ska beaktas i alla beslut som rör barn. Samordningsfunktionen fungerar både stödjande och pådrivande.

Under de kommande åren vill regeringen förbättra för barnfamiljerna, öka resurserna till skola, vård och omsorg, uppmärksamma och stödja utsatta barn samt öka möjligheterna för barns och ungdomars inflytande. Arbetet med att genomföra barnkonventionen fortsätter.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/barnkonventionen.htm

FN:s barnkonvention
FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Nedan finns Barnkonventionen i en förkortad och lättläst version.
Alla artikelnummer tas ej upp i texten.

Artikel 1
Ett barn – det är varje människa under 18 år.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Ingen får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Artikel 4
Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga
barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker till bör man söka lösningar genom internationellt samarbete.

Artikel 6
Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

Artikel 7
Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet.
Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

Artikel 9
Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot
deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

Artikel 10
Ansökningar från familjer som vill återförenas över
statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

Artikel 12-15
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor
som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 18
Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa ska för dem komma i första rummet.

Artikel 19
Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt
våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Artikel 20-21
Barnet, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt
till alternativ omvårdnad. Vid adoption ska staterna säkerställa barnets bästa i enlighet med gällande lagar.

Artikel 22
Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det
kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan person.

Artikel 23
Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har
rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.

Artikel 24
Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder
ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor. Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård.

Artikel 28-29
Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning.
Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken.

Artikel 30
Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin
kultur och religion.

Artikel 31
Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32
Barnet har rätt att skyddas mot ekonomisk utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa.

Artikel 33
Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning
av narkotika.

Artikel 34
Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i
prostitution och pornografi.

Artikel 35
Bortförande, försäljning eller handel med barn
ska förhindras.

Artikel 36-37
Inget barn får utsättas för tortyr eller annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt med besök av sin familj.

Artikel 38
Inget barn under 15 år får användas för direkt
deltagande i väpnade konflikter. Ingen får värva så unga barn som soldater till väpnade konflikter.

Artikel 39
Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande,
försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Artikel 40
Barnet, som är anklagat för brott eller blivit
dömt för straffbara handlingar, har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Artikel 41
Rättigheterna i konventionen gäller inte om
andra nationella lagar ger barnet större möjlig
heter att förverkliga rättigheterna.

Artikel 42
De stater som anslutit sig till konventionen åtar
sig att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn.

Artikel 43-45
Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig
till konventionen ska arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar konventionsstaternas rapporter. FN-organ och frivilligorganisationer kan också delta med information till FN.

Artikel 46-54
Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar gälla. Konventionsstater kan inte reservera sig mot artiklar som strider mot konventionens ändamål och syfte.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/b_genomforande.htm

Barnkonventionens genomförande
År 1990 anslöt sig Sverige till FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Därefter har mycket arbete lagts ner på att öka kunskapen om den och för att anpassa lagarna till den. Några exempel är att:

Socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlänningslagen har fått ett tydligare barnperspektiv.
Regeringen har i två omgångar beslutat att låta pengar ur Allmänna arvsfonden gå till frivilligorganisationerna för att sprida kunskap om barnkonventionen.
Barnombudsmannen (BO) inrättades år 1993 som en myndighet med uppgift att särskilt bevaka Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen.
Barnkommittén tillsattes av regeringen år 1996 för att se över den svenska lagstiftningens överensstämmelse med barnkonventionens bestämmelser och intentioner. Översynen resulterade bl.a. i ett förslag till en nationell strategi för hur barnkonventionen skall förverkligas.
Regeringen föreslog år 1998 – och riksdagen antog år 1999 – en strategi för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Regeringen förklarade att barnkonventionen ska efterlevas och att politiska beslut som rör barn ska bedömas utifrån hur de påverkar barns situation.

Barnkonventionen har ännu inte blivit ett självklart redskap i planering och vid beslut inom något samhällsområde. Mycket arbete kvarstår alltså innan barnkonventionen kan sägas vara helt genomförd i vårt land.

I skolan
Barnkonventionen är ett av de grunddokument som utgör basen för läroplaner och kursplaner. Det säger regeringen, som också betonar att det är viktigt att alla barn och ungdomar känner till sina rättigheter.

Hos myndigheterna
För att förverkliga FN:s barnkonvention måste myndigheter, kommuner och landsting ta hänsyn till barnkonventionen i sin verksamhet. Målet är att konventionen och dess intentioner ska finnas med i alla beslut som rör barn.

Barnombudsmannen fick i april 1999 i uppdrag att utveckla metoder för barnkonventionens genomförande och att utbilda dem som i sitt arbete möter barn.

Detta arbete pågår på olika nivåer i samhället. Myndigheter, landsting och kommuner visar ett allt större intresse för barnkonventionen, men de behöver hjälp med att omsätta den på riktigt. Ännu har inte barnkonventionen blivit ett självklart begrepp inom något samhällsområde.

I kommunerna och landstingen/regionerna
Det viktigaste verksamheterna som berör barn finns på lokal nivå. Därför är genomförandet på kommunal nivå en särskilt viktig uppgift i arbetet med barnkonventionen. Regeringen menar att det är viktigt att få med barn och ungdomar i beslutsfattandet och att utveckla former för delaktighet och inflytande. Detta gäller inte minst de yngre barnen.

För den enskilde
Alla människor har lika värde. Detta – och principen om den enskilde individens okränkbarhet – är grundläggande i en demokrati. Därför är dessa frågor oerhört viktiga. Diskriminering p.g.a. kön, funktionshinder, sexuell läggning eller ursprung är oacceptabel.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/halsa.htm

Barns hälsa
I all medicinsk behandling är förhållandet mellan sjukvårdspersonal och patient viktigt. Det gäller kanske särskilt när barn behandlas. Det är viktigt att kunna lyssna på barn och förstå vad de säger. Därför måste det finnas barnkompetens både inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen undersöker hur man kan förbättra bemötandet av barn och öka barnkompetensen.

Barn i Sverige mår i allmänhet bra, både fysiskt och psykiskt. Många sjukdomar som förr var ett allvarligt hot mot barn har försvunnit eller minskat i omfattning och farlighet. Några områden som kräver fortsatt arbete är:

Allergi-, astma och överkänslighetssjukdomar. Det är svårt att förklara varför dessa sjukdomar ökar, men förändringar i vad barn äter och miljön i hemmet kan bidra till att sjukdom inte uppstår, eller att de blir mindre allvarliga. Det är viktigt att kunskap från hälso- och sjukvården når skolpersonal, föräldrar och barn.
Psykiska problem. Undersökningar gjorda under 1990-talet visar att barn och ungdomar själva upplever att deras psykiska hälsa har minskat. Undersökningar visar att mellan fem och tio procent av alla barn och ungdomar lider av psykiska problem vid en viss tidpunkt.
Missbruk av alkohol, droger och tobak. Alkoholproblemen bland ungdomar i Sverige är begränsade, men det finns tecken på att ungdomar dricker allt mer. Det är viktigt att engagera ungdomarna mer i arbetet, att stärka deras förmåga att avstå från narkotika och att skjuta upp alkoholdebuten. Svenska ungdomar börjar dock dricka alkohol senare än de flesta ungdomar i övriga Europa. Folköl är den dryck som många ungdomar gör sin alkoholdebut med. Undersökningar av vilken erfarenhet och vilka attityder som elever i årskurs 9 har till narkotika visar på större nyfikenhet och ökad erfarenhet av narkotika under 1990-talet. Rökning är den viktigaste orsaken till ohälsa. Folkhälsoinstitutet har fått 30 miljoner kronor för att motverka rökning bland barn och ungdomar.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/rattigheter.htm

Alla barn har samma rättigheter
Alla barn i Sverige ska växa upp under goda och trygga förhållanden. Det är målet med den svenska barnpolitiken. Den utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnkonventionen, och den svenska barnpolitiken, handlar om att:

alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor.
barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn.
man ska tänka på barnets rätt till utveckling. Det gäller såväl dess fysiska som psykiska, sociala, andliga och moraliska utveckling.
barnet ska ha rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade.

Dessa fyra utgångspunkter är grunden för alla åtgärder och alla beslut som på något sätt rör barn. De är också utgångspunkter för regeringens arbete för att förbättra barns och ungdomars villkor i samhället.

På sikt bör alla beslut som fattas av statliga myndigheter, kommuner och landsting – och som har betydelse för barn – ha ett barnperspektiv. Det vill säga en bedömning av vad beslutet kommer att innebära för barn.

Barnkonventionen är inte en miniminorm som när den är uppnådd kan läggas åt sidan. Arbetet med barnkonventionen är en ständigt pågående process och ett instrument för utveckling.


http://www.social.regeringen.se/ansvar/barn/sexuell_exploatering/index.htm

Arbetsgruppen för kunskap om sexuell exploatering av barn 

Regeringen tillsatte i början av 2002 Arbetsgruppen för kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige. Arbetsgruppen har i uppgift att:

göra en nationell inventering av kunskaper om sexuell exploatering av barn

se över behovet av insatser för attitydpåverkan kring kommersiell sexuell exploatering av barn

identifiera aktörer och bygga nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter för samverkan

följa upp den svenska handlingsplanen mot kommersiell sexuell exploatering av barn

lämna förslag till framtida åtgärder för den svenska handlingsplanen.

Varje barn som utsätts för sexuell exploatering är ett barn för mycket. Det har emellertid visar sig vara svårt att få fram exakta siffror för exploateringen. Barnprostitution, barnpornografi och handel med barn är förbjudet i de flesta länder. Exploateringen sker ofta i det fördolda och omgärdas av hemlighetsmakeri.

Svårigheterna att fastställa det exakta antalet barn gör det särskilt angeläget att öka kunskaperna om hur man upptäcker barn som är sexuellt exploaterade. Det är viktigt att öka kunskaperna om de utsatta barnen, deras miljöer och hur barnen kan stöttas. Det är även viktigt att öka kunskaperna om förövarna och deras beteende.

Nätverk bidrar med kunskap
För att få del av så mycket kunskap som möjligt, har arbetsgruppen till sitt förfogande nätverk av myndigheter och organisationer.
Arbetsgruppen har också knutit till sig ett nätverk av professionella experter som arbetar med barn som utsätts eller riskerar att utsättas för sexuell exploatering. Nätverken kommer att uppdateras efter behov.  

Myndigheter

- Barnombudsmannen
- Brottsförebyggande rådet
- Brottsoffersmyndigheten

- Domstolsverket

- Statens folkhälsoinstitut

- Integrationsverket

- Kommunförbundet
- Kriminalvårdsstyrelsen

- Landstingsförbundet

- Migrationsverket

- Riksåklagaren
- Rikspolisstyrelsen
- Rättsmedicinalverket

- Sida
- Skolverket
- Socialstyrelsen
- Statens institutionsstyrelse

- Tullverket

- Ungdomsstyrelsen

Frivilligorganisationer

- BRIS

- ECPAT

- Föreningen för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB)

- Kriminellas revansch i samhället (KRIS)
- Kvinnoforum 


- Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
- Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
- Riksförening för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
- Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
(HOPP) 
-
Riksorganisationen - stödcentrum mot incest (RSCI)
- Rädda Barnen
- Röda Korset

- Sveriges kvinnojourers riksförbund
- Sveriges kvinnojourers riksförening (SKR)
- Svenska kyrkan

- Terrafem

Se vidare:
http://www.social.regeringen.se/ansvar/barn/sexuell_exploatering/index.htm


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/skolan.htm

Barn i förskolan och skolan
Största delen av sina liv tillbringar barn i förskola, skola och fritidshem. Lärande och social fostran är de viktigaste uppgifterna för dessa verksamheter.

Under 1990-talet har antalet elever i grundskolan ökat med ca 100 000 elever. Kostnaden per elev har under samma tid minskat med 9 procent. Utgifterna för undervisning har minskat med 15 procent. Betygssystemet har förändrats från ett relativt system till ett kunskaps- och målinriktat system.

Cirka 1 procent av eleverna går ut grundskolan utan slutbetyg. Hälften av de elever som kommit till Sverige efter 10 års ålder lämnade grundskolan med fullständiga slutbetyg. Motsvarande siffra för elever med svensk bakgrund är 95 procent.

Antalet elever i den obligatoriska särskolan (motsvarande grundskola) har ökat med 52 procent sedan 1992.

På gång
Det pågår ett stort arbete med att utveckla och förbättra förskolan och skolan.

En allmän förskola från fyra års ålder och en maxtaxa ska göra barnomsorgen till en del av den generella välfärden. Precis som skolan, barnbidraget och hälso- och sjukvården ska barnomsorgen omfatta alla barn och avgifterna ska bli så låga att ingen utestängs.

Allmän förskola för fyra- och femåringar införs år 2003. Kommunerna måste anordna den allmänna förskolan, men det ska vara frivilligt för barnen att gå där.
Maxtaxa inom barnomsorgen ska göra så att fler barn får tillgång till barnomsorgen.
Pengar har satsats på att göra det bättre inom barnomsorgen.
Lärarnas kunnande breddas och anpassas till dagens krav på lärande. Skolan och förskolan är en viktig miljö för barnens demokratiska fostran och för barns möjlighet att lära sig att uttrycka sina åsikter. Skolan är också viktig för att barn ska må bra.
Skollagen ses över, bl.a. eftersom kommunerna nu är ansvariga för skolornas verksamhet.
Skolhälsovården ses över. Förslag finns om att elevvård och skolhälsovård slås samman till Elevhälsa. Elevhälsans personal ska underlätta lärande, en god hälsa och en allmänt god utveckling bland eleverna.
Barn i behov av särskilt stöd ska tidigt få hjälp, bl.a. genom resurser och åtgärdsprogram. Statens engagemang i läromedel för barn, elever och vuxna med funktionshinder i förskola, skola och vuxenutbildning ska utredas liksom vissa förändringar när det gäller specialskolorna.

Alla har rätt att bli behandlade med respekt - i och utanför skolan. Hur många elever som mobbas i skolan vet vi inte exakt. Den enda stora vetenskapliga undersökning som gjorts, visar att elva procent av eleverna i årskurs 1-6 och fem procent av eleverna i årskurs 7-9 mobbas. Sedan år 1998 markeras skyldigheten att motarbeta mobbning, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling, både i skollagen och i skolans läroplan.

Särskilda utvecklingsområden för skolan de närmaste två åren är samhällets värdegrund, språkutveckling, matematik samt naturvetenskap, teknik och miljö. Språkutvecklingen är ett av förskolans och skolans allra viktigaste uppdrag och regeringen kommer att gynna språkutvecklingen.


http://social.regeringen.se/ansvar/barn/utsatthet.htm

Utsatta barn
Olika grupper av barn lever i en utsatt situation. När man talar om utsatta barn brukar man nämna olika grupper av barn, bland annat:

Barn som utsatts för fysisk eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp
Barn till missbrukare
Barn till psykiskt sjuka
Barn till utvecklingsstörda
Barn till misshandlade kvinnor
Barn som försummas

De här barnen har behov av samhällets stöd och skydd, men det är svårt att uttala sig om hur många barn som kan tillhöra gruppen utsatta barn. Statistik kan aldrig bli uttömmande eftersom det finns mörkertal. Det är viktigt att man inte sätter olika barngruppers behov mot varandra, utan man måste i varje situation uppmärksamma det enskilda barnets behov av stöd och skydd.

Barnperspektivet i socialtjänstlagen stärktes år 1998 och nya bestämmelser för skydd, vård och behandling av barn och ungdom infördes. I kommunerna pågår mycket arbete när det gäller utsatta barn, bl.a. genom olika sätt att arbeta.

Sedan år 1979 är det förbjudet att slå barn i Sverige.

En kommitté har tillsatts för att:

Bestämma begreppet barnmisshandel, beskriva utvecklingen av barnmisshandel och hitta förklaringar till den
Utforma strategier för det förebyggande arbetet
Öka medvetenheten om barnmisshandel hos allmänheten och hos dem som arbetar med barn
Bilda opinion och öka kunskapen kring barnmisshandel

Kommittén har lämnat förslag till förändringar, bl.a. att polis och åklagare ska lära sig mer om barn och barns behov.

Kommittén har gett ut Föräldraboken, en gratisbok som vänder sig till föräldrar. Boken blev mycket populär. Den kommer att översättas till några av de vanligaste invandrarspråken. Man kommer också informera dem som på olika sätt arbetar med barn om skyldigheten att anmäla när barn misshandlas eller på något annat sätt behandlas illa.

Barn och brott
Det är viktigt att försöka förhindra att barn utsätts för brott. När barn ändå utsätts för brott är det viktigt att de blir hjälpta på ett sätt som uppfyller höga krav på kunskap, medkänsla och rättssäkerhet.

Under de senaste åren har flera förändringar gjorts för att förbättra barns skydd:

Regeringen har beslutat att de som erbjuds arbete inom förskola, skola och fritidshem ska kontrolleras och att de som har dömts för vissa brott inte bör anställas för att arbeta med barn
Arbete pågår för att stärka säkerheten för barn som utsätts för brott och regeringen kommer att föreslå ett förbättrat skydd för dem som utsätts för brott
Sexualbrottskommittén har undersökt bestämmelserna om sexualbrott. Skyddet för den sexuella integriteten ska göras så heltäckande som möjligt
Sedan år 1998 kan exempelvis föräldrar som begår brott mot sina barn dömas för grov fridskränkning. Straffet är fängelse mellan sex månader och sex år
Efter ändringar i lagen om barnpornografi är det nu i princip förbjudet att på något sätt ha med barnpornografi att göra

Det är viktigt att sätta in tidiga åtgärder för att på ett effektivt sätt hindra att barn och ungdomar begår brott. Om de ändå begår brott ska samhället reagera snabbt och tydligt och hjälpa dem till ett liv utan brottslighet.

Sedan år 1999 kan den som är under arton år och begår brott dömas till sluten ungdomsvård, vilket innebär att brottslingen tas in på ett särskilt ungdomshem i minst två veckor och som mest fyra år.


http://social.regeringen.se/ansvar/familj/index.htm

Familj
Ansvarigt statsråd:
Berit Andnor

Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn ska minska.

Samhället har byggt upp ett stödsystem för att ge ekonomisk trygghet till familjer under den period dessa har stor försörjningsbörda. Genom bidrag omfördelas pengar över olika perioder i livet så att skillnaderna i ekonomiska villkor minskas mellan familjer med och utan barn. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer omfattar bland annat barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och föräldraförsäkring.

Sedan 50 år tillbaka får alla barnfamiljer ekonomisk förstärkning i form av barnbidrag. Föräldraförsäkringen ger möjlighet för båda föräldrarna att kombinera arbete och studier med föräldraskap. Familjestöden är även utformade så att de tillgodoser specifika behov för till exempel särlevande föräldrar och föräldrar till funktionshindrade barn.

Det ska löna sig bättre att arbeta mera: att gå från arbetslöshet till arbete eller att öka sin arbetstid. Regeringen vill öka barnfamiljernas möjligheter att själva påverka sin ekonomi. Barnbidraget och adoptionsstödet har höjts, och maxtaxa inom barnomsorgen har införts. 

Föräldraförsäkringen 
Föräldrapenningen kan betalas ut i totalt 480 dagar. Den betalas ut i 390 dagar med ersättning som motsvarar förälderns sjukpenninggrundande inkomst (80 % av inkomsten upp till det så kallade taket som ligger på drygt 23 000 kronor).

För föräldrar som har låg eller ingen inkomst alls betalas de 390 dagarna ut enligt en grundnivå som är 120 kronor per dag från den 1 januari 2002.

Förutom de 390 dagarna kan en förälder vara hemma med sitt barn i ytterligare 90 dagar enligt en lägsta nivå där ersättningen är 60 kronor per dag (lika för alla).

Av föräldrapenningdagarna är 60 dagar reserverade för pappan respektive mamman.

Den tillfälliga föräldrapenningen är till för att underlätta för föräldrar att kunna ta hand om ett sjukt barn. Inom den tillfälliga föräldrapenningen är det möjligt att ta ut 120 dagar per år. Ersättningen är 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till det så kallade taket.

- Kontaktdagar
Föräldrar till barn som fyller 6-11 år under kalenderåret kan ta ut en kontaktdag per barn och år. Under kontaktdagen har föräldrarna rätt till tillfällig föräldrapenning när de avstår från förvärvsarbete, för att till exempel vara med barnet i skolan eller fritidsverksamheten. Kontaktdagen kan också användas för att delta i föräldrasamtal. 

Det går att spara kontaktdagen till kommande år, men inte längre än till det år barnet fyller elva år.

Barnbidrag
Barnbidraget betalas ut för alla barn upp till 16 år. Beloppet är nu 950 kronor per månad.

Förlängt barnbidrag betalas ut för barn över 16 år om barnet går i grundskolan. Beloppet är 950 kr per månad.

Flerbarnstillägg betalas ut till familjer med tre barn eller fler. Tillägget är 254 kr per barn och månad för det tredje barnet, 760 kr per barn och månad för det fjärde barnet och 950 kr per barn och månad för det femte barnet.

Underhållsstöd
Underhållsstödet kan lämnas till barn vars föräldrar inte bor tillsammans. Det är högst 1 173 kronor per barn och månad. Det betalas ut till den förälder som barnet bor hos. Den förälder som är bidragsskyldig ska helt eller delvis återbetala samhällets kostnader för underhållsstödet. Beloppet som ska betalas av den bidragsskyldige är baserat på uppgifter från senaste taxering och antalet barn.

Underhållsstöd kan också betalas ut som utfyllnadsbidrag. Den bidragsskyldige betalar då direkt till den andra föräldern och försäkringskassan betalar ut mellanskillnaden upp till 1 173 kronor per månad. Utfyllnadsbidrag kan också betalas ut om barnet i stor omfattning bor hos båda föräldrarna, så kallat växelvis boende.

Bostadsbidrag
Bostadsbidrag kan sökas av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn (samt ungdomar utan barn mellan 18-28 år). Det söks hos försäkringskassan. Bidragets storlek beror på bostadskostnaden, hushållets inkomst och antalet barn. 

Bostadsbidraget betalas ut som ett preliminärt bidrag utifrån den inkomst den sökande själv uppskattat. Den inkomsten jämförs sedan i efterhand av försäkringskassan med den fastställda taxerade inkomsten för det år då bostadsbidraget betalades ut.

Vårdbidrag
Vårdbidraget kan sökas av föräldrar som har ett funktionshindrat barn. För att få vårdbidrag krävs att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att barnets funktionshinder innebär extra kostnader. Föräldrar kan få vårdbidrag om barnet är yngre än 16 år. 

Ett helt vårdbidrag är 2,5 prisbasbelopp per år. Prisbasbeloppet för 2002 är 37 900 kronor. Vårdbidraget kan även betalas ut som tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Vårdbidraget räknas som skattepliktig förmån. Det ger även pensionsrätt.

Läs mer

PDF-format Socialförsäkringen i siffror (73 kb)
Faktablad november 2002


pdf-hjälp Ekonomiskt stöd till familjer med barn (40 kb)
Faktablad juni 2002

Budget 2003

PDF-format Faktabladet "Föräldraförsäkring och pensioner" (50 kb)
Faktablad oktober 2002 i samband med budgetpropositionen för 2003

Myndigheter

För mer information om de olika förmånerna, se Riksförsäkringsverkets webbplats: www.rfv.se


http://social.regeringen.se/ansvar/folkhalsa/index.htm

Folkhälsa
Ansvarigt statsråd: Morgan Johansson

Folkhälsan ska förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.

Svenska folkets hälsa är generellt sett god. Vi lever längre och är i många fall fysiskt friskare än tidigare. Framför allt bidrar nedgången i hjärt- och kärlsjukdomar och skador till den ökande medellivslängden.

Det förbättrade hälsoläget gäller emellertid inte för alla. De sociala skillnaderna i hälsa består. Människor med kortare utbildning och med arbetaryrken löper betydligt större risk att drabbas av sjukdom än till exempel mer utbildade tjänstemän. Det finns även tydliga skillnader i hälsa mellan könen och mellan olika etniska grupper.

Arbetet inom folkhälsoområdet är inriktat på att främja människors hälsa och förebygga sjukdom. I detta ingår att skapa goda förutsättningar för hälsa och att skydda såväl enskilda som samhället mot olika hälsofaror. Arbetet berör så gott som samtliga samhällssektorer.

Alkohol
Målet för den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Detta sker genom åtgärder mot skadligt dryckesbeteende och genom olika insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Narkotika
Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett samhälle utan narkotika. Politiken är inriktad på att begränsa tillgången på och efterfrågan av narkotika samt att stärka individens vilja och förmåga att avstå från droger.

Internationellt följer Sverige EU:s narkotikastrategi. Däri ingår att minska konsumtion och missbruk, bekämpa narkotikahandel och utöva påverkan på länder både inom och utanför EU.

Tobak
Svenskarna tillhör dem som röker minst i världen. Den svenska tobakspolitiken har en bred ansats och omfattar många åtgärder och aktiviteter. Exempel på detta är upplysnings- och informationsinsatser samt en successiv skärpning av lagstiftningen. Sammantaget har dessa insatser bidragit till att minska antalet rökare i Sverige.

Tobak är också ett internationellt hälsoproblem och för att den nationella tobakspolitiken ska vara effektiv krävs gränsöverskridande samarbete inom bl.a. WHO och EU vilket Sverige prioriterar högt.

Smittsamma sjukdomar
Inom smittskyddsområdet har olika åtgärder bidragit till att markant minska antalet smittsamma sjukdomar. Utvecklingen på området måste emellertid även fortsättningsvis följas med stor noggrannhet och regeringen avser därför att utarbeta ett förslag till ny smittskyddslag.

Sverige har i internationell jämförelse haft en mycket skonsam utveckling när det gäller spridning av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det förebyggande arbetet är prioriterat, liksom satsningen på forskning för att utveckla ett hiv/aids-vaccin.

Läs mer om folkhälsa

pdf-hjälp Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan
(1,65 MB)
Betänkande från Nationella Folkhälsokommittén
SOU 2000:91
Bilagor till SOU 2000:91:
pdf-hjälp Förord till kapitel 6 (1027 kb)
pdf-hjälp kapitel 7-15 (661 kb)
pdf-hjälp kapitel 16-29 (752 kb)

Hälsa på lika villkor/andra steget mot nationella folkhälsomål
pdf-hjälp Del 1 (553K)
pdf-hjälp Del 2 (775K)
pdf-hjälp Del 3
(926K)
Delbetänkande från Nationella folkhälsokommittén
SOU 1999:137

pdf-hjälp Hur skall Sverige må bättre? - första steget mot nationella folkhälsomål (1,7MB)
Betänkande av Nationella Folkhälsokommittén

SOU 1998:43

pdf-hjälp En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet (770K)
Betänkande av Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000

SOU 1997:119

Läs mer om alkohol

pdf.gif (167 bytes) Att förebygga alkoholskador. En samlad politik för Folkhälsa (804 kb)
Oktober 2001


Vissa ändringar i alkohollagen
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. bilaga 2 (745 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 fr.o.m. bilaga 3 (731 kb)
Proposition 2000/01:97

pdf.gif (167 bytes) Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador (549K)
Proposition 2000/2001:20

pdf.gif (167 bytes) Faktablad om propositionen (196 Kb)

pdf.gif (167 bytes) Fact sheet in English (82 kb)

pdf.gif (167 bytes) Vissa alkoholfrågor, m.m (714K)
Proposition 1998/99:134

pdf.gif (167 bytes) Faktablad om propositionen (159K)

Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
pdf-hjälp Del 1 Kapitel 1-5 (966K)
pdf-hjälp Del 2 Kapitel 6-16, bilagor (1179K)
Slutbetäkande från Alkoholutredningen

SOU 2000:60

pdf-hjälp OAS Oberoende AlkoholSamarbetet i framtiden (725K)
Betänkande av Kommitén om samverkan angående information kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter (OAS)

SOU 1998:154

Läs mer om narkotika

pdf.gif (167 bytes) Nationell handlingsplan mot narkotika (473 kb)
Proposition 2001/02:91

pdf.gif (167 bytes) Faktablad om propositionen (60 kb)
pdf.gif (167 bytes) Faktabladet i lättläst version (48 kb)

pdf.gif (167 bytes) Fact sheet in English (62 kb)

Temasidor om handlingsplanen

Vägvalet - den narkotikapolitiska utmaningen
pdf-hjälp Del 1 Kap 1 t.o.m. kap 5 (815K)
pdf-hjälp Del 2 kap 6 t o m bilagorna (533K)
Slutbetänkande från Narkotikakommissionen
SOU 2000:126

pdf-hjälp Narkotikastatistik - Om samhällets behov av information om narkotikastatistik (388 kb)
Delbetänkande från Narkotikakommissionen
SOU 1999:90

Läs mer om tobak

pdf.gif (167 bytes) Vissa tobaksfrågor (321 kb)
Proposition 2001/02:64

pdf.gif (167 bytes) Indirekt tobaksreklam m.m. (627K)
Proposition 1999/2000:111

Läs mer om smittskydd

Smittskydd, samhälle och individ
pdf-hjälp Del 1 (815K)
pdf-hjälp Del 2  (888K)
pdf-hjälp Del 3  (1,25MB)
Betänkandet av 1996 års smittskyddskommitté
SOU 1999:51

Läs mer om dopning

pdf.gif (167 bytes) Åtgärder mot doping (371K)
Proposition 1998/99:3

Övrigt

pdf.gif (167 bytes) Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter (374 kb)
Proposition 2000/01:99

Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter
pdf-hjälp Del 1 Kapitel 1-6 (1455K)
pdf-hjälp Del 2 Bilagor (903K)
Slutbetänkande från Organisationskommittén för Folkhälsoinstitutet
SOU 2000:57

Myndigheter

Apoteket: www.apoteket.se
Smittskyddsinsitutet: www.smittskyddsinstitutet.se
Socialstyrelsen: www.sos.se
Statens folkhälsoinstitut: www.fhi.se


http://social.regeringen.se/ansvar/handikapp/index.htm

Handikapp
Ansvarigt statsråd:
Berit Andnor

Mål:
- en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir  fullt delaktiga i samhällslivet,
- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Personer med funktionshinder ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. För att full delaktighet och jämlikhet ska uppnås, måste alla miljöer bli tillgängliga för funktionshindrade. All verksamhet i samhället ska utformas så att var och en kan delta. I planering på central, regional och lokal nivå ska hänsyn tas till handikapperspektivet.

Mänskliga rättigheter
Människor med funktionshinder har alltför ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället. Handikappfrågorna har ofta behandlats som medicinska och sociala frågor. Nu får frågorna alltmer sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och rätten till aktivt medborgarskap.

Förbättrad tillgänglighet
Under de närmaste åren kommer handikappolitiken att inriktas på tre områden:

handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer
samhället ska bli tillgängligt för alla
bemötandet av personer med funktionshinder ska förbättras.

Det innebär bland annat att statliga myndigheter får i uppdrag att integrera handikapperspektivet i sin verksamhet. Till exempel ska de anpassa sina lokaler och sin information så att den blir tillgänglig för alla samhällsmedborgare.

Internationellt perspektiv
Funktionshindrades rättigheter uppmärksammas även internationellt. EU har infört en möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering av bland annat människor med funktionshinder. FN har markerat att handikappolitik handlar om mänskliga rättigheter.

Europeiska handikappåret 2003
EU har utlyst år 2003 till Europeiskt handikappår. Möten, evenemang och informationskampanjer med mera kommer att genomföras på temat mänskliga rättigheter i syfte att öka medvetenheten om funktionshindrades rätt till skydd mot diskriminering.  Handikapporganisationerna skall ha en framträdande roll i planering och genomförande av Europeiska handikappåret 2003. Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) har fått i uppdrag att samordna Sveriges insatser.

Läs mer om Europeiska handikappåret:
- Läs pressmeddelandet
- Statens institut för särskilt utbildningsstöd
- The official website of the European Year of People with Disabilities 2003 (på engelska)
- Handikappförbunden

-
European Disability Forum (på engelska)

Läs mer

Propositioner

pdf.gif (167 bytes)  Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (331 kb)
Proposition 2000/01:149

pdf.gif (167 bytes) Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel (44 kb)
Proposition 2000/01:128

pdf.gif (167 bytes) Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (212K)
Proposition 2000/2001:6

pdf.gif (167 bytes) Personlig assistans till personer över 65 år (308K)
Proposition 2000/2001:5

pdf.gif (167 bytes) Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken (743K)
Proposition 1999/2000:79

Propositionen i wordformat (514K)

Propositionen i HTML-format

pdf.gif (167 bytes) Ett tillgängligare Sverige (236K)
Faktablad mars 2000

pdf.gif (167 bytes) Faktabladet på lättläst svenska (179K)

Faktabladet i HTML-format


pdf.gif (167 bytes) Ombildning av Handikappinstitutet (140K)
Proposition 1997/98:57

Ds

pdf.gif (167 bytes) Rekrytering av personliga assistenter (578 kb)
Rapport från arbetsgruppen för att underlätta rekrytering av personliga assistenter
Ds 2001:72

Skrivelser

pdf.gif (167 bytes) Om handikapp (140K)
Skr. 1996/97:120

SOU

pdf.gif (167 bytes) Funktionshinder och välfärd (654 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:56

pdf.gif (167 bytes) Statsbidrag till handikapporganisationer (551K)
Betänkande av Utredningen om statsbidrag till handikapporganisationer
SOU 1999:89

pdf.gif (167 bytes) Handikappombudsmannens framtida förutsättningar och arbetsuppgifter (828K)
Betänkande av Utredningen om översyn av handikappombudsmannen
SOU 1999:73

pdf.gif (167 bytes) Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet (430K)
Slutbetänkande från Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
SOU 1999:21

pdf.gif (167 bytes) En särskild utsatthet - Om personer med funktionshinder från andra länder (152K)
Rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
SOU 1998:139

pdf.gif (167 bytes) Kvinnor, män och funktionshinder (193K)
Rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
SOU 1998:138

pdf.gif (167 bytes) Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möte med personer med funktionshinder (1,2MB)
Rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
SOU 1998:121

pdf.gif (167 bytes) Kontrollerad och ifrågasatt? - intervjuer med personer med funktionshinder (325K)
Betänkande av Utredning om bemötande av personer med funktionshinder
SOU 1998:48

pdf.gif (167 bytes) När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder  (425K)
Betänkande av utredningen för att kartlägga och analysera frågan om
bemötande av personer

Myndigheter

Handikappombudsmannen: www.ho.se
Hjälpmedelsinstitutet: www.hi.se
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus): www.sisus.se

 


http://social.regeringen.se/ansvar/halso_sjukvard/index.htm

Hälso- och sjukvård
Ansvarigt statsråd: Lars Engqvist

Vårdens kvalitet och tillgänglighet ska förbättras.

Hela befolkningen ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Vården ska ges efter behov, styras demokratiskt och vara solidariskt finansierad. Dessutom ska människor ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i vården.

Regeringens målsättning är att vårdens kvalitet och tillgänglighet ska förbättras.

Vårdens grundläggande struktur och inriktning behöver utvecklas.
Trycket på vårdpersonalen ska minskas.
Nya arbetssätt med en mångfald av vårdgivare och driftsformer bör uppmuntras.

Primärvården, psykiatrin och sjukvårdsinsatserna i äldreomsorgen är viktiga områden. En nationell handlingsplan ligger till grund för det utvecklingsarbete som har påbörjats.

Läkemedel och tandvård
Läkemedel är en av flera viktiga behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården. De senaste åren har samhällets kostnader för läkemedelsförmånen ökat kraftigt. För att bromsa kostnadsökningarna är det viktigt att läkemedel förskrivs och används på ett effektivt sätt. 

Ett reformerat tandvårdsstöd som bland annat innebär fri prissättning på tandvård trädde i kraft 1 januari 1999. De prishöjningar som skett sedan dess har varit större än väntat. Från och med den 1 juli 2002 införs ett högkostnadsskydd för protetik samt högre ersättning för bastandvård som ska gälla från och med det kalenderår då man fyller 65 år.

Medicinsketiska frågor
Den snabba utvecklingen inom biomedicinsk forskning öppnar nya möjligheter att diagnostisera och behandla sjukdomar. Utvecklingen väcker stora förväntningar samtidigt som svåra etiska frågor uppstår. Hälso- och sjukvårdspolitiken ska ha en beredskap för att stimulera och reglera utvecklingen inom området.

Läs mer om hälso- och sjukvård

Propositioner   

pdf-hjälp Bildandet av ett familjemedicinsk institut (72 kb)
Proposition 2001/02:38

pdf-hjälp Sjukhus med vinstsyfte (459 (459K)
Proposition 2000/2001:36

pdf-hjälp Nationell handlingsplan för utveckling av hälso-och sjukvården (435K)
Proposition 1999/2000:149

pdf-hjälp Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor (110K)
Proposition 1999/2000:56

pdf-hjälp Stärkt patientinflytande (310K)
Proposition 1998/99:4

pdf-hjälp  Patientens ställning (220K) 
Proposition 1997/98:189

pdf-hjälp Hälsodata- och vårdregister (440K)
Proposition 1997/98:108

SOU

Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
pdf-hjälp Del 1 t.o.m. kap. 10 (676 kb)
pdf-hjälp Del 2 t.o.m. bilaga 3 (133 kb)
Slutbetänkande från Utredningen om tillskapande av ett familjemedicinskt institut
SOU 2001:49

pdf-hjälp Prioriteringar i vården - Perspektiv för politiker, profession och medborgare (1,8 kb)
Slutrapport från prioriteringsdelegationen
SOU 2001:8

pdf-hjälp Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut (750 kb)
Slutbetänkande från Kommittén om vård i livets slutskede
SOU 2001:6

pdf-hjälp Utveckla kvaliteten i den palliativa vården, bilagedel (198K)
Delbetänkande från Kommittén om vård i livets slutskede
SOU 2000:6

pdf-hjälp Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster (1331K)
Betänkande från Utredningen om sjukvårdsupphandling
SOU 1999:149

pdf-hjälp God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjukvården (651K)
Slutbetänkande av HSU 2000
SOU 1999:66

pdf-hjälp De 39 stegen - Läkemedelsutredningar under 1900-talet och annat underlagsmaterial till läkemedel i vård och handel (880K)
Betänkande av Läkemedelsdistributionsutredningen 
SOU 1998:50

pdf-hjälp Klara spelregeler - en förutsättning för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård (920K)
Betänkande av Samverkansdelegationen 
SOU 1997:179

pdf-hjälp Bemötande av äldre (830K)
Betänkande av Utredningen för att kartlägga och analysera frågan om bemötande av äldre 
SOU 1997:170

Patienten har rätt 
pdf-hjälp Del 1 (1,54 Mb)
pdf-hjälp Del 2 (1,21 Mb)
Sammanfattning (100K)
Betänkande av Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000,
SOU 1997:154

Vårdens svåra val
pdf-hjälp Del 1 kap 1 t.o.m. kap 8 (1120 kb)
pdf-hjälp Del 2 kap 9 t.o.m. bilagorna (1585 kb)
Slutbetänkande av Prioriteringsutredningen
SOU 1995:5

DS

Vård ITiden - strategier och åtgärder för att bredda användningen av telemedicin och distansöverbryggande vård
pdf-hjälp Del 1 t.o.m. kap. 9 (580 kb)
pdf-hjälp Del 2 t.o.m. kap. 17 (601 kb)
pdf-hjälp Del 3 t.o.m. bilaga 3 (273 kb)
Sammanfattning på engelska (90 kb)
Ds 2002:3

pdf-hjälp Swedish Blood Plasma Self-Sufficiency in a European Context (458K)
Ds 1999:77

Skrivelser 

pdf-hjälp Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2002 (97 kb)
Skr. 2001/02:87

pdf-hjälp Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2001 (334K)
Skr.2000/01:46

Läs mer om läkemedel

Propositioner

pdf-hjälp De nya läkemedelsförmånerna (537 kb)
Proposition 2001/02:63

pdf-hjälp Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. (49K)
Proposition 1998/99:106

SOU

pdf-hjälp Den nya läkemedelsförmånen
Del 1 t.o.m. kapitel 7 (964K)
Del 2 t.o.m. kapitel 21 (943K)
Del 3 t.o.m. kapitel 30 (721K)
Del 4 t.o.m. bilagorna (801K)
Betänkande från kommittén Utredningen om läkemedelsförmånen
SOU 2000:86

pdf-hjälp Läkemedelsinformation för alla (365K)
Betänkande av Läkemedelsdistributionsutredningen 
SOU 1998:41

pdf-hjälp Läkemedel i vård och handel - Om en säker, flexibel och samordnad läkemedelsförsörjning (1,2MB)
Betänkande av Läkemedelsdistributionsutredningen 
SOU 1998:28

Faktablad

pdf.gif (167 bytes) De nya läkemedelsförmånerna (50 kb)
September 2002

Läs mer om tandvård

Propositioner

pdf-hjälp Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. (177 kb)
Proposition 2001/02:51

pdf-hjälp Reformerat tandvårdsstöd (295K)
Proposition 1997/98:112

SOU

pdf-hjälp Bättre tandvårdsförsäkring för äldre (430K)
Delbetänkande från Tandvårdsutredningen
SOU 2001:36

pdf-hjälp Tänder hela livet - nytt ersättningssystem för vuxentandvåden (320K)
Betänkande av utredningen Ny inriktning på tandvårdsförsäkringen 
SOU 1998:2

Faktablad

pdf.gif (167 bytes) Bättre tandvårdsstöd för äldre (70kb)
Faktablad juni 2002

Läs mer om medicinsketiska frågor

Propositioner

pdf-hjälp Behandling av ofrivillig barnlöshet (326 kb)
Proposition 2001/02:89

pdf-hjälp Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. (493 kb)
Proposition 2001/02:44

pdf-hjälp Frysförvaring av befruktade ägg (50K)
Proposition 1997/98:110

SOU

pdf-hjälp Från en art till en annan - transplantation från djur till människa
Del 1 (1,1Mb)
Del 2 (1,1Mb)
Betänkande från Xenotransplantationskommittén 
SOU 1999:120

DS

pdf-hjälp Behandling av ofrivillig barnlöshet (254K)
Ds 2000:51

pdf-hjälp Genetisk integritet (106K)
Skr. 1998/99:136http://social.regeringen.se/ansvar/pensioner/index.htm

Pensioner
Ansvarigt statsråd: Berit Andnor 

Den ekonomiska politiken för pensionärerna ska tillsammans med god hälso- och sjukvård samt omsorg ge ett tryggt och värdigt åldrande.

Det reformerade pensionssystemet
Sedan den 1 januari 1999 har Sverige ett nytt ålderspensionssystem. Det reformerade systemet består av flera olika delar: inkomstpension, premiepension och garantipension. Utöver detta tillkommer för de flesta avtalspension/tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Det nya systemet ersätter folkpension och ATP helt för personer som är födda efter år 1953 och delvis för personer som är födda mellan 1938-1953.

Pensionen i det nya systemet grundas på hela livsinkomsten. Pensionen är kopplad till Sveriges ekonomiska tillväxt och systemet ska tåla befolkningsmässiga förändringar. Storleken på pensionen från det allmänna systemet avgörs av hur mycket pengar man tjänar under hela livet och inte bara under de femton bästa åren som tidigare. Pensionens storlek avgörs också av hur löntagarnas inkomster i Sverige utvecklas. Utvecklas inkomsterna bra blir pensionerna högre, blir inkomstutvecklingen sämre utvecklas pensionerna i motsvarande mån.

Garantipension
Det finns en grundtrygghet i form av garantipension.
Garantipensionen är i första hand ett grundskydd för den som inte själv har arbetat ihop till någon pension eller bara har en låg inkomstrelaterad pension.

Garantipension för personer födda 1937 eller tidigare
I det nya pensionssystemet för personer födda 1938 eller senare har dagens grundskydd – folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag (SGA) – ersatts av en garantipension. En motsvarande omläggning görs även för personer födda 1937 eller tidigare. Syftet är att få en likabehandling av alla pensionärer och löntagare när det gäller beskattning. Förändringen gäller från 2003.

Premiepension
Premiepensionen är den del av pensionen som var och en själv får placera i fonder. Den inbetalda avgiften (premien) fonderas. Den enskilde kan själv välja kapitalförvaltare. Pensionens storlek beror bland annat på utfallet av kapitalförvaltningen.

Efterlevandepension
Den nya efterlevandepensionen är en anpassning till det reformerade pensionssystemet och berör fler än tidigare. I efterlevandepensionen ingår inkomstrelaterade förmåner i form av barnpension, omställningspension och övergångsvis änkepension samt särskild efterlevandepension enligt övergångsregler. Därtill kan ett grundskydd betalas ut till vuxna efterlevande i form av garantipension och till barn i form av efterlevandestöd.

De nya reglerna gäller från år 2003. De efterlevande som vid dödsfallet har barn upp till 18 års ålder boende hos sig beviljas omställningspension under den första tiden efter dödsfallet. De som har barn mellan 12 och 18 år kan få omställningspension under 22 månader, dock längst till och med barnet fyllt 18 år. Den som har barn under 12 år får precis som i dag omställningspension till dess yngsta barnet fyllt 12 år.

Bostadstillägg till pensionärer (BTP)
Bostadstillägg till pensionärer är en viktig del i grundskyddet för pensionärer med låga pensioner. Förändringarna i BTP från den 1 januari 2003 är en anpassning till det reformerade ålderspensionssystemet och till att de särskilda skattereglerna avskaffas från 2003. Till följd av detta kommer bruttopensionerna att höjas för att kompensera den enskilde men nettopensionen blir i stort sett oförändrad. Knappt en halv miljon pensionärer har bostadsstillägg.

Läs mer

Faktablad

PDF-format Socialförsäkringen i siffror (73 kb)
Faktablad november 2002


PDF-format Faktabladet "Föräldraförsäkring och pensioner" (50 kb)
Faktablad oktober 2002 i samband med budgetpropositionen för 2003


Propositioner

Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap 2 (171K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kap. 15 (601K)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 t.o.m. bilaga 3 (279K)
Proposition 2000/01:140

pdf.gif (167 bytes) Faktablad om propositionen (65 kb)

pdf.gif (167 bytes) Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare (849K)

pdf.gif (167 bytes) Faktablad om propositionen (15K)

Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 14 (1342K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 fr.o.m. kap. 15 (666K)
Proposition 1999/2000:91

pdf.gif (167 bytes) Faktablad om propositionen (131K)

SOU

pdf.gif (167 bytes) Garantipension och Bosättningstillägg - för personer födda år 1937 eller tidigare (754K)
Betänkandet av Ö-garpsutredning
SOU 1999:17

Myndigheter

Riksförsäkringsverkets webbplats: www.rfv.se
Premiepensionsmyndighetens (PPM) webbplats: www.ppm.nu

Övrigt
För mer information om äldreförsörjningsstöd, se ansvarsområdet "Äldre".

 


http://social.regeringen.se/ansvar/socialtjanst/index.htm

Socialtjänst
Ansvarigt statsråd:
Morgan Johansson

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

Socialtjänst omfattar insatser för att förbättra situationen för utsatta grupper. Ansvaret för att människor i socialt utsatta situationer får det stöd och den hjälp de behöver vilar enligt socialtjänstlagen på kommunerna. Regeringen styr kommunernas verksamhet inom socialtjänstområdet genom att formulera och följa upp mål för politikens genomförande, lagstiftning samt genom tillsyn, uppföljning och utvärdering.

Insatser för utsatta grupper
De statliga insatserna inriktas bland annat på att minska det långvariga behovet av socialbidrag, att personer med missbruksproblem genom rehabiliteringsinsatser ska bli fria från sitt beroende, att hemlösa ska få ett ordnat boende och att motverka att barn växer upp i social utsatthet.

Individens sociala situation påverkas av en mängd olika faktorer. Det innebär att det främst är insatser inom andra politikområden, till exempel folkhälso-, familje-, arbetsmarknads- och bostadspolitik, som är avgörande för att förebygga social utsatthet.

Läs mer 

Propositioner

Ny socialtjänstlag m.m.
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 16 (827 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 fr.o.m. bilaga 1 (424 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 fr.o.m. bilaga 5 (540 kb)
Proposition 2000/01:80

Ds 

pdf.gif (167 bytes) Från sidovagn till huvudfåra (161K)
- Lägesrapport från Genderprogram för social välfärd 
Ds 1999:64

pdf.gif (167 bytes) Samverkan för färre bidrag och fler i jobb (341K)
Betänkande från arbetsgruppen Förslag till åtgärderssystem för långtidsberoende socialbidragstagare
Ds 1999:54

pdf.gif (167 bytes) Utan spaning ingen aning (218K)
- En rapport från Socialdepartementets genderprojekt
Redaktörer: Ilija Batljan och Hans Andersson
Ds 1999:33

SOU 

Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 6 (463 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kap. 12 (536 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 t.o.m. bilaga 3 (286 kb)
Slutbetänkande av Kommittén för hemlösa
SOU 2001:95

Bilagedel Expert- och forskningsrapport
pdf.gif (167 bytes)
Utanför bostadsmarknaden: myndigheter som motståndare och medspelare (544 kb)
pdf.gif (167 bytes) Vräkningar i praktiken - vilka vräks och vilka får stanna? (388 kb)
pdf.gif (167 bytes)  Hemlöshet i Västerås - hur samverkar socialtjänst och hyresvärdar? (235 kb)
pdf.gif (167 bytes)  När hemlösa själva får bestämma - bostäder åt hemlösa i Tyskland (152 kb)
pdf.gif (167 bytes) Uppföljning av träningslägenheter i en mellansvensk stad: klienterna, hjälpsystemet och hyresvärdarna (235 kb)
pdf.gif (167 bytes) Kommunprojekten (256 kb)


Välfärdsbokslut för 1990-talet
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap.1 (804 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. bilaga 4 (600 kb)
Slutbetänkande från Kommittén Välfärdsbokslut SOU 2001:79

Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 7 (774 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kap. 17, reservationer och särskild yttranden, referenser och bilagorna 1-2 (613 kb)
pdf.gif (167 bytes)
Del 3 Bilagedel (465 kb)
Slutbetänkandet från Kommittén mot barnmisshandel

SOU 2001:72 

Välfärdens finansiering och fördelning
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 2 (605 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kap. 4 (587 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 t.o.m. kap. 7 (699 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:57

pdf.gif (167 bytes) Funktionshinder och välfärd (654 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:56

Barns och ungdomars välfärd
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap 2 (518 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kap 7 (674 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 t.o.m. kap 9 (529 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:55

Ofärd i välfärden
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 2 (785 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.om. kap. 5 (620 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:54

Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 3 (539 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 fr.o.m. kap. 4 (462 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:53

Välfärdstjänster i omvandling
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap. 2 (591 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kap. 4 (486 kb)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 t.o.m. kap. 6 (467 kb)
Forskarantologi från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2001:52

pdf.gif (167 bytes) Barn och misshandel - En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet (413 kb)
Rapport från Kommittén mot barnmisshandel
SOU 2001:18

pdf.gif (167 bytes) Two of a kind (0,98 MB) 
Forskningsrapport på engelska från kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:83

Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kapitel 5 (665K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 t.o.m. kapitel 15 (844K)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 Bilagorna (663K)
Betänkande från LVU-utredningen
SOU 2000:77

pdf.gif (167 bytes) Barnmisshandel – Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder (1520K)
Delbetänkande från Kommittén mot barnmisshandel
SOU 2000:42

pdf.gif (167 bytes) Välfärd, ofärd och ojämlikhet (1,2 Mb) 
Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:41

pdf.gif (167 bytes) Välfärd och försörjning (1,5 Mb) 
Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:40

pdf.gif (167 bytes) Välfärd och skola (1,2 Mb) 
Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:39


Välfärd, vård och omsorg
pdf.gif (167 bytes) Del 1 Kapitel 1-4 (1022K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 Kapitel 5-8 (1104K)
Forskarvolym från Kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:38

Välfärdens förutsättningar
pdf.gif (167 bytes) Del 1 Kapitel 1-4 (1139K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 Kapitel 5-7 (834K)
Forskarvolym från Kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:37

pdf.gif (167 bytes) Adressat okänd – om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik (778K)
Delbetänkande från Kommittén för hemlösa
SOU 2000:14


pdf.gif (167 bytes) Välfärd vid vägskäl (1,3MB)
Delbetänkande från Kommittén Välfärdsbokslut
SOU 2000:3

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (1,1Mb)
Betänkande från Socialdatautredningen
SOU 1999:109

Socialtjänst i utveckling
pdf.gif (167 bytes) Del 1 t.o.m. kap 4 (808K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2 fr.o.m. kap 5 (651K)
pdf.gif (167 bytes) Del 3 fr.o.m. kap 12 (616K)
pdf.gif (167 bytes)
Del 4 bilagor (1,3M)
Slutbetänkande från Socialtjänstutredningen
SOU 1999:97

pdf.gif (167 bytes) Ökade socialbidrag - en studie om inkomster och socialbidrag åren 1990 till 1996 (602K)
Delbetänkande från Socialtjänstutredningen
SOU 1999:46

pdf.gif (167 bytes) Vad får vi för pengarna? - Resultatstyrning av statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området (630K)
Betänkande av Statsbidragskommittén
SOU 1998:38

Tre städer - En storstadspolitik för hela landet
pdf.gif (167 bytes) Del 1 (325K)
pdf.gif (167 bytes) Del 2  (340K)
Slutbetänkande av Storstadskommittén
SOU 1998:25

pdf.gif (167 bytes) Stöd i föräldraskapet (1M)
Betänkande av Utredningen om föräldrautbildning
SOU 1997:161

pdf.gif (167 bytes) Delade städer (495K)
Betänkande av Storstadkommittén
SOU 1997:118

pdf.gif (167 bytes) Sammanfattning av betänkandet Kvinnofrid (495K)
Betänkande av Kvinnovåldskommissionen
SOU 1995:60

pdf.gif (167 bytes) Sammanfattning av betänkandet Könshandel (50K)
Betänkande av 1993 års prostitutionsutredning
SOU 1995:15Handlingsplaner

pdf.gif (167 bytes) Handlingsplan mot social utslagning (EU)

pdf.gif (167 bytes) Nationell handlingsplan mot kommersiell sexuell exploatering

 

Myndigheter

Socialstyrelsen - www.sos.se

Statens institutionsstyrelse, SiS - www.stat-inst.se


http://social.regeringen.se/ansvar/sjukdom_handikapp/index.htm

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Ansvarigt statsråd:
arbetslivsminister Hans Karlsson, Näringsdepartementet

Målet är att en större andel av befolkningen i arbetsför ålder ska ha förmågan att arbeta och personer som inte har förmåga att arbeta ska ges en levnadsstandard som är anpassad till den ekonomiska utvecklingen i samhället.

Socialförsäkringarna är en viktig del av den generella välfärdspolitiken som syftar till att minska klyftor och gränser mellan olika samhällsgrupper. Systemet ska vara utformat så att det stimulerar till förvärvsarbete. Systemet ska så långt det är möjligt underlätta för människor att kunna bli anställda och främja rörlighet på arbetsmarknaden. En omfattande översyn av försäkringssystemet sker och syftet är att stärka arbetslinjen, men också att åstadkomma ökad försäkringsmässighet och göra reglerna enklare och mer överskådliga. (Med arbetslinjen menas att varje persons förmåga att arbeta ska tas tillvara.)

De långa sjukskrivningarna ökar
Det är en grundläggande politisk uppgift att skapa goda allmänna förutsättningar för att människor ska få vara friska och kunna arbeta. Det är i synnerhet de långa sjukskrivningarna som ökar. Ca 120 000 personer har för närvarande varit sjukskrivna under längre tid än ett år. 

Sjukförsäkringsutredningens kartläggning visar att sjukfrånvaron år 1999 är relativt sett högre bland anställda i kommuner och landsting (cirka 7 procent) jämfört med sjukfrånvaron inom stat (4 procent) och det privata näringslivet (4 procent). Det sker även en markant ökning av antalet nybeviljande förtidspensioner och sjukbidrag.

Utgifterna för sjukpenning ökar kraftigt
Det ökande antalet sjukskrivningar har medför att utgifterna för sjukpenning ökat dramatiskt. Under 1998 utbetalades cirka 20 miljarder kronor. År 2002 beräknas utgifterna uppgå till närmare 50 miljarder kronor. Regeringen ser mycket allvarligt på utvecklingen inom området, framförallt ur ett mänskligt men också ur ett mer långsiktigt ekonomiskt perspektiv.

Regeringens program för ökad hälsa i arbetslivet
Under 2000 och 2001 har regeringen intensifierat arbetet för att bryta den negativa utvecklingen av ohälsan i arbetslivet. Arbetet leds av de berörda statsråden i Social-, Närings- och Finansdepartementen. En viktig utgångspunkt för arbetet är att alla ska kunna delta i arbetslivet efter sin förmåga. Det kräver en bred satsning på förebyggande insatser så att arbetsförhållanden och arbetsmiljö inte ger upphov till sjukdom eller arbetsskada. Det kräver också en väl fungerande medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering och effektiva försäkringssystem.

Regeringen har nu presenterat ett brett åtgärdsprogram. Tanken är att samla pågående och nya initiativ för en strategi som bidrar till ökad hälsa i arbetslivet. Programmet i 11 punkter innehåller

åtgärder för bättre arbetsmiljö och tydligare arbetsgivaransvar,
åtgärder för snabb återgång till arbete vid ohälsa,
åtaganden för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården och
insatser inom forskning.

Mer information om regeringens program för ökad hälsa i arbetslivet finns på en särskild webbplats. Till www.okadhalsa.regeringen.se! 

Den demografiska utvecklingen
I ett samhällsekonomiskt perspektiv understryker den demografiska utvecklingen behovet av att skapa förutsättningar för människor att stanna kvar i arbetslivet så länge som möjligt. Inom de närmaste decennierna kommer andelen äldre att öka mycket kraftigt. Då börjar de stora kullarna födda på 1940-talet komma upp i pensionsåldern. Det innebär att antalet människor i förvärvsaktiv ålder sjunker. Färre personer i arbetslivet måste försörja allt fler.

För att det ska vara ekonomiskt möjligt att behålla nuvarande välfärd måste därför varje persons förmåga till arbete tas tillvara. Den 1 januari 2000 kom reglerna om vilande förtidspension. Det innebär att den som har förtidspension får möjlighet att arbeta under ett år utan att rätten till pensionen påverkas. 

År 2003 börjar det reformerade förtidspensionssystemet gälla. Regeringen överväger att från och med då införa regler om aktivare uppföljning av arbetsförmågan hos dem som beviljats aktivitetsersättning eller sjukersättning. Aktivitetsersättning och sjukersättning ersätter förtidspension och sjukbidrag i det nya förtidspensionssystemet.

Utredningen om ökad hälsa i arbetslivet
Utredningen "Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet" lämnade sin slutbetänkande den 8 januari 2002. Utredningen omfattar en översyn och förslag avseende:

effektiviteten och träffsäkerheten i sjukförsäkring, rehabilitering, förtidspension, arbetsskadeförsäkring samt administrationen av dessa system,
åtgärder i syfte att effektivisera förebyggande åtgärder, rehabiliterande insatser och försäkringssystem. I detta sammanhang ska även företagshälsovårdens och sjukvårdens kopplingar till försäkringarna vägas in,
villkoren för personer med långa eller återkommande sjukskrivningsperioder.
Utredningen ska också analysera hur sjukfrånvaron påverkar arbetskraftutbudet och möjligheterna att uppnå målet att 80 procent av alla 20 till 64-åringar ska vara sysselsatta 2004.

- Läs mer på utredningens hemsida!

 

Läs mer

PDF-format Socialförsäkringen i siffror (73 kb)
Faktablad november 2002

Sjukersättning/aktivitetsersättning

Sjukersättning/aktivitetsersättning - det reformerade förtidspensionssystemet (25 kb)
Faktablad
oktober 2002

Arbetsskadeförsäkringen

PDF-format Propositionen "Vissa arbetsskadefrågor m.m."

PDF-format Faktabladet "Vissa arbetsskadefrågor" (67 kb)

PDF-format Faktabladet i lättläst version (60 kb)

PDF-format Faktabladet på engelska: Certain Issues Concerning Work Related Injury (70 kb)

Temasidor om arbetsskadepropositionen

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa

www.okadhalsa.regeringen.se

PDF-format Faktabladet "Fortsatt strategi för ökad hälsa i arbetslivet" (76 kb)
Faktablad oktober 2002 i samband med budgetpropositionen för 2003
PDF-format Faktabladet på engelska (80 kb)

PDF-format Ökad hälsa i arbetslivet (76 kb)
Faktablad april 2002

PDF-format Regeringens 11-punktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet  (340 kb)
Faktablad september 2001

PDF-format The Government's 11-point programme for better health in working life (120 kb)
Faktablad på engelska, september 2001


SOU

PDF-format Sociala skillnader i skador bland barn och ungdom (370 kb)
Rapport från Barnsäkerhetsdelegationen
SOU 2002:68  

En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet
PDF-format Del 1 t.o.m. kap. 7 (627 kb)
PDF-format Del 2 t.o.m. bilaga 3 (689 kb)
PDF-format Del 3 t.o.m. bilaga 10 (252 kb)

Bilagor:
PDF-format Del 1 t.o.m. bilaga 4 (652 kb)
PDF-format Del 2 t.o.m. bilaga 7 (449 kb)
PDF-format Del 3 t.o.m. bilaga 10 (608 kb)
Slutbetänkande av Utredningen om handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet
SOU 2002:5

Sjukfrånvaro och sjukskrivning – fakta och förslag
PDF-format Del 1 Kap 1 t.o.m. Särskilt yttrande (670K)
PDF-format Del 2 Bilagorna (851K)
Slutbetänkande från Sjukförsäkringsutredningen
SOU 2000:121

Rehabilitering till arbete – en reform med individen i centrum
PDF-format Del 1 t.o.m. kapitel 4 (810K)
PDF-format Del 2 t.o.m. kapitel 11 (747K)
PDF-format Del 3 t.o.m. kapitel 16 (763K)
PDF-format Del 4 t.o.m. kapitel 22 (496K)
PDF-format Del 5 bilagorna 1-5 (653K)
PDF-format Del 6 bilagorna 6-9 (569K)
Betänkande från Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
SOU 2000:78

PDF-format Unga i ohälsoförsäkringen - Tid för aktivitet och utveckling (540K)
Betänkande av Förtidspensionsutredningen
SOU 1998:106 
 

Myndighet

Riksförsäkringsverkets webbplats: www.rfv.se

 


http://social.regeringen.se/ansvar/aldre/index.htm

Äldre
Ansvarigt statsråd:
Lars Engqvist

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Ansvaret för äldreomsorg och hälso- och sjukvård ligger i första hand på kommuner och landsting. Statens insatser inom äldrepolitiken omfattar bland annat lagstiftning, tillsyn och olika åtgärder för att stimulera utvecklingen inom äldreområdet.

Ny syn på åldrandet
Äldrepolitiken står inför en rad utmaningar. Det handlar om att komma tillrätta med problem inom äldreomsorgen och att långsiktigt anpassa samhället till en befolkning med en större andel invånare som är 65 år och äldre. Det behövs en ny syn på åldrandet och på människors roll som samhällsmedborgare.

Även i fortsättningen behöver äldrepolitiken inriktas på att ge äldre förutsättningar att leva ett självständigt liv. Äldre med behov ska ges service, vård och omsorg av god kvalitet. De äldres förändrade situation i och med IT-samhällets framväxt behöver uppmärksammas. Människor utan tillgång till Internet ska till exempel inte utestängas från information eller möjlighet att sköta post- och bankärenden.

Långsiktig äldrepolitik
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk äldreberedning med uppgift att skapa förutsättningar för en långsiktig äldrepolitik. Utredningen inriktar sig främst på tre områden:

äldre i arbetslivet
det friska pensionärslivet
äldre inom vård och omsorg.

Läs mer

Propositioner

Äldreförsörjningsstöd (55 kb) 
Faktablad november 2002


pdf.gif (167 bytes) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (331 kb)
Proposition 2000/01:149

 pdf.gif (167 bytes) Äldreförsörjningsstöd (314 kb)
Proposition 2000/01:136

pdf.gif (167 bytes) Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (440K)
Propositionen 1997/98:113

pdf.gif (167 bytes) Kortversion av nationella handlingsplanen för äldrepolitiken (1,26 Mb)

pdf.gif (167 bytes) Regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken (41kb)
Faktablad april 1998 om regeringens proposition 1997/98:113

pdf.gif (167 bytes)
Policy for the elderly 
Fact Sheet March 2001

Ds

pdf-hjälp Gyllene år med silverhår - för vissa eller för alla? (297 kb)
Ett bokslut över pensionärernas ekonomiska situation under 1990-talet
Ds 2002:14


pdf.gif (167 bytes) Sämre för mig Bättre för oss (420K)
 En analys av pensionärernas ekonomiska situation under 1990-talet
Ds 1999:5

SOU

pdf.gif (167 bytes) Bo tryggt - Betala rätt - Särskilda boendeformer för äldre samt avgifter för äldre- och handikappomsorg (1,38MB)
Betänkandet av Boende och avgiftsutredningen
SOU 1999:33

pdf.gif (167 bytes) Omsorg om anhöriga (90K)
Betänkande av Utredningen om bemötande av äldre
SOU 1997:187

pdf.gif (167 bytes) Bemötande av äldre (830K)
Betänkande av Utredningen för att kartlägga och analysera frågan om bemötande av äldre
SOU 1997:170

pdf.gif (167 bytes) Barns bilder av åldrande - en fråga om bemötande av äldre (100K)
Betänkande av Utredningen om bemötande av äldre
SOU 1997:147

pdf.gif (167 bytes) Invandrare i vård och omsorg - en fråga om bemötande av äldre (930K)
Betänkande av Utredningen om bemötande av äldre
SOU 1997:76

pdf.gif (167 bytes) Omsorg med kunskap och inlevelse - en fråga om bemötande av äldre (370K)
Rapport av Utredningen om bemötande av äldre
SOU 1997:52

Brister i omsorg - en fråga om bemötande av äldre
pdf.gif (167 bytes)  Del 1
(540K)
pdf.gif (167 bytes)  Del 2 (425K)
Delbetänkande av Utredningen om bemötande av äldre
SOU 1997:51

Särskilda projekt

Äldre på egna villkor - Idéforum 2002
Länk till Idéforum 2002:s webbplats

Myndigheter

Socialstyrelsen - www.sos.se


© 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 Sven Wimnell, arkitekt SAR.
Epost: sven.wimnell@telia.com
080225. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr7951b.html