7952-7956 Olika sociala miljöer och sociala verksamheter med anknytning till byggda miljöer enligt 722-726.(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)

7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722

7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723

7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724

7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69

79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414 Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus. Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517 Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder. 72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193 Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194 Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198 Elektricitetsverk.

Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)

79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524 Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529 Övriga merkantila byggnader

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 66/69.

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler. Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. Paviljonger o.dyl.

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid, underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263 Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor. 7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268 Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar. 7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl. (Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Flykten från jämlikheten. 080514.
Ett starkare skydd mot diskriminering.
Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform.
Mäns våld mot kvinnor.
Även fängelsedömda ska få nystartsjobb.

Vi tar gemensam kamp mot Reinfeldts orättvisor.

Polisen.
Räddningsverket.
Skyddsnätet.
JämO. Jämställdhetsombudsmannen.
Kvinnofridsportalen.
Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.
HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp.
DO. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
HomO - ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Ungdomsstyrelsen.
Medierådet.

Migrationsverket.
Kriminalvården.
Statens institutionsstyrelse SiS.
Brottsoffermyndigheten.
Brottsofferportalen.
Brottsofferjouren.
Justitiekanslern JK.
Riksdagens ombudsmän - JO.

Bristande bildning ger farliga poliser.
Behandlingar av unga brottslingar.
7952-7956 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602
Myndigheter under departementen i maj 2008.


Regeringen redovisar på Internet vad den arbetar med.
En stor sammanställning om det på 4,9 MB är "omr353g.pdf". Den finns i mindre delar och delar som berör område 7952-7956 finns efter innehållsförteckningen till den stora sammanställningen.

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.

http://wimnell.com/omr353g.pdf


Innehåll
sid
    3 Regeringskansliet med departementen
    5 Detta arbetar departementen med
    7 Ambassader, konsulat och reseråd
  11 Arbete
  17 Asyl, migration och integration
  28 Boende och byggande
  38 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  48 EU
  91 Försvar, skydd och säkerhet
115 Hållbar utveckling
127 Jordbruk, skogsbruk och fiske
156 Kommunikationer, infrastruktur och IT
166 Kultur, medier och fritid
180 Lag och rätt
202 Miljö, energi och klimat
247 Näringsliv, handel och regional tillväxt
306 Samhällsekonomi och statsbudget
372 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
423 Stat, kommuner och landsting
434 Utbildning och forskning
468 Utrikespolitik och internationellt samarbete
495 Ansvarsområden A-Ö
505 Statsministern och statsråden

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Asyl, migration och integration.
http://wimnell.com/omr353g03.pdf (7955)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
http://wimnell.com/omr353g05.pdf (32+7951)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Kultur, medier och fritid.
http://wimnell.com/omr353g11.pdf (102+2+70-78+791-794+7951+7955+7959+796-799+8+90)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Lag och rätt.
http://wimnell.com/omr353g12.pdf (34+7955)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Stat, kommuner och landsting.
http://wimnell.com/omr353g17.pdf (6520+657+658+7955)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Utrikespolitik och internationellt samarbete.
http://wimnell.com/omr353g19.pdf (32+34+61+6523+6525+653+7951)


Vad gjorde socialdemokraterna? Klicka på följande länk:

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

"Flykten från jämlikheten"

ETC. 08-05-13:

I senaste numret av den socialdemokratiska ide- och debattidskriften Tiden skriver dess redaktör Bo Bernhardsson att socialdemokratins uppdrag måste vara jämlikhet, en välfärd för alla: ”Det förutsätter politisk vilja och mod att fördela och omfördela.”


" Ökad jämlikhet var parollen i valrörelsen 1968. Socialdemokratin gjorde ett av sina bästa val någonsin och fick 50,1 procent av rösterna i valet. Det var vänsterns år och vänsterperspektiven skulle komma att dominera under åtminstone hela nästa årtionde.

Tiden går. Idag är stämningen en annan. Marknadstänkandets hegemoni har påverkat också socialdemokratins sätt att tänka och handla. Jämlikhetssträvandena överskuggas av idéer som siktar på ökad valfrihet.
Några ser det som en nödvändig förnyelse. Andra som ett hot mot den solidariska samhällsmodellen. Finns det en motsättning mellan jämlikhet och valfrihet?

Socialdemokratin har naturligtvis
flera uppgifter. Men strävan till jämlikhet är den som tydligast skiljer oss från socialliberalerna och borgerligheten.
”Endast det bästa är gott nog åt folket”. Välfärdstjänster som utbildning, vård och omsorg skall organiseras så att alla får del av dem efter behov och oberoende av enskild betalningsförmåga.
Arbetarrörelsens uppgift är därmed inte i första hand att möjliggöra det som ibland kallas klassresor, utan att lyfta klassen eller med andra ord att successivt jämna ut sociala och ekonomiska klyftor och förbättra livsvillkoren för de grupper och individer som den fria marknaden lämnar på efterkälken eller slår ut i konkurrensen.
En sådan jämlikhetspolitik både lyfter klassen och gör det möjligt för alltfler att göra klassresan, med andra ord att välja yrken, anta utmaningar och ta del av upplevelser längs vägar som annars skulle vara stängda för dem.

I länder som saknar jämlikhetsambitioner och där klassklyftorna är djupa, är också den sociala mobiliteten, det vill säga klassresorna, långt färre än i länder med jämlikhetspolitiska ambitioner.
Det är en omhuldad myt att USA är möjligheternas och klassresornas förlovade land. Jo, man kan hitta exempel på enastående framgångssagor. Om mannen, det är gärna en man, som började med två tomma händer och blev omåttligt rik.
Men i själva verket är det färre i USA som gör klassresan än i Sverige, därför att det saknas jämlikhetsambitioner – inte minst i utbildningssystemet – och generella trygghetssystem.
Det går för övrigt att bli mer än tillräckligt rik också i Sverige

Socialdemokratins viktigaste uppgift är jämlikhet och jämlikheten ökar friheten och valfriheten.
Den liberalt inspirerade ”valfrihetsrevolution” som nu pågår representerar i allt väsentligt något annat. Den skulle kunna innebära en förädling av välfärden. Men den är istället i hög grad ett uttryck för politikens och politikernas uppgivenhet. Den ersätter jämlikhetspolitiken.

Det som händer på skolans
område, där friskolesystemet slår sönder idén om en skola för alla, är ett exempel. Kundvalstänkandet som breder ut sig i hälso- och sjukvården och äldreomsorgen är ett annat.
Problemen inom vården är ett organisatoriskt och ett resursproblem. Patienternas krav är att få behandling när de behöver det och att komma fram i telefonköerna.
När politiken inte orkar hantera utmaningarna, minska köerna och öka tillgängligheten, erbjuds patienterna att bli kunder för att försöka välja bort det dåliga. Vilket förstås inte kommer att lyckas för alla, så länge resurserna används ineffektivt och är för små.
Undersökning efter undersökning visar att vad medborgarna förväntar sig är något helt annat. De vill att politikerna skall lösa problemen, men en mycket stor majoritet av befolkningen är också beredd att solidariskt ställa upp och betala de skatter som lösningarna kräver.

Det går att finna exempel också från andra områden än välfärdssektorn, där valfriheten blivit en ersättning för politiska åtgärder. På varumarknaderna utövar konsumenterna sin konsumentmakt allt aktivare. Det har lett till en ökad efterfrågan på varor som producerats med hänsyn till miljö och rättvisa arbetsvillkor.
På varumarknaderna kan och bör också konsumentmakten spela en tung roll, eftersom det handlar om en regelrätt efterfrågestyrd marknad med köpare och säljare.
Men också på det här området finns det en tendens att ”valfriheten” blir en ersättning för kraftfulla politiska åtgärder. Och också här finns det undersökningar som pekar på att medborgarna förväntar sig att politiker, myndigheter och företag skall göra mer för att lösa problemen där de uppstår och innan de når marknaden.

2008 är politikens modeord
ökad valfrihet. Och visst, valfrihetsreformer skulle, rätt utformade kunna vara ett sätt att förädla välfärden. Men det vi ser är istället en flykt från det politiska ansvaret. Och bakom ”valfrihetsreformerna” ligger stora ekonomiska intressen som vill förvandla också välfärdssektorn till en kapitalistisk ekonomi.

Socialdemokratins uppdrag är jämlikhet. Det förutsätter politisk vilja och mod att fördela och omfördela. När jämlikheten ökar växer också friheten. Jämlikheten är en förutsättning för verklig valfrihet.
Resurserna till välfärdsektorn måste fram också om det kräver skattehöjningar. Det finns folkligt stöd för den politiken.
Vinstintressena måste hållas borta från välfärdssystemen.
Från dessa utgångspunkten kan sedan mångfalden och valmöjligheterna utvecklas för att ännu bättre än tidigare möta olika behov, intressen och önskemål.
Det behöver inte finnas någon motsättning mellan jämlikhet och valfrihet. Jämlikheten är valmöjligheternas förutsättning. Men den valfrihetsrevolution vi sett under 1900-talets avslutning och 2000-talets inledning representerar något helt annat.
Det är kapitalismens intåg i välfärdsektorn. Det är politikens och politikernas flykt från demokratin och jämlikheten.
Det måste vara socialdemokratins uppgift att stoppa den flykten.

Bo Bernhardsson


Besöker Tidens webbplats här. "


Ett starkare skydd mot diskriminering.

Prop. 2007/08:95

Utgiven: 13 mars 2008
Typ: Proposition
Avsändare: Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Sammanfattning

Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag till riksdagen. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudets omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än idag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, vilket också föreslås bli startdatum för den nya diskrimineringsombudsmannen.

 • Läs mer om regeringens förslag till ny diskrimineringslag


 • Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform

  Prop. 2007/08:93

  Utgiven: 18 mars 2008
  Typ: Proposition
  Avsändare: Socialdepartementet

  Sammanfattning

  I propositionen föreslås att det införs en jämställdhetsbonus. Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Reformen underlättar även för föräldrar av samma kön att fördela föräldraledigheten jämlikt. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.


  Mäns våld mot kvinnor

  Regeringen den 18 mars 2008:
  Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Ytterst är det en fråga om jämställdhet. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt. Regeringens strävan är att detta våld ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp.

  Den 15 november 2007 beslutade regeringen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

  Handlingsplanen omfattar 56 åtgärder inom sex insatsområden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan och ökade kunskaper.

  Regeringen satsar drygt 800 miljoner kronor under mandatperioden för att genomföra handlingsplanen.  DN 080307:

  "Även fängelsedömda ska få nystartsjobb "

  Nytt regeringsförslag om utslussning från fängelserna:
  Regeringen presenterar i dag flera förslag som ska göra det lättare för dömda att få ett nytt arbete efter avtjänat straff. Regelverket ändras också så att frigivna kan få nystartsjobb och kvalificera sig för jobbgarantin för unga och jobb- och utvecklingsgarantin. De kan då få anställningar med särskilt anställningsstöd. Risken för återfall i brott minskar betydligt om en frisläppt fånge har utsikt till ett jobb, vilket även samhället tjänar på, skriver justitieminister Beatrice Ask och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.


  Regeringens arbetslinje är en framgång. Fler människor har fått arbete, en lön att försörja sig på, arbetskamrater och ett socialt sammanhang. Men fortfarande finns grupper som befinner sig alltför långt från arbetsmarknaden. Dömda, framför allt fängelsedömda, är en av dessa grupper. Regeringen tar nu krafttag för att ge denna grupp förbättrade möjligheter att träda in och etablera sig på arbetsmarknaden efter avtjänat straff. Vi är överens om att det krävs extra satsningar för att förbättra situationen för grupper som behöver särskilt stöd.

  Vi presenterar i dag ett antal förslag för att göra det lättare för dömda att redan under fängelsetiden förbereda sig för att få ett arbete och kunna försörja sig själv efter avtjänat straff. Regeringen utökar nystartsjobben att även gälla dömda samt ökar tillgängligheten för dömda till jobbgarantin för unga och jobb- och utvecklingsgarantin.

  Därmed stärks möjligheten för dömda att använda sig av så kallade kompletterande aktörer. Vi har dessutom tagit initiativ till ett möte mellan departementen, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården för att diskutera hur vi ytterligare kan stärka samverkan mellan myndigheterna. Regeringen kommer också att följa upp de satsningar vi nu gör.

  Ett inträde och etablering på arbetsmarknaden leder till att tidigare kriminella får möjlighet att leva ett hederligt liv och stå på egna ben. Fler i arbete leder också till att fler kan vara med och bidra till de skattefinansierade uppgifterna som vi betalar gemensamt. Färre återfall leder till färre brottsoffer och minskat lidande för många människor, minskad belastning på rättsväsendet och minskade samhällsekonomiska kostnader.

  Tiden på anstalt ska användas för att förbereda de intagna för ett liv utan kriminalitet och droger efter frigivning. Sedan den 1 januari 2007 finns en ny kriminalvårdslagstiftning om utökade möjligheter till utslussning för intagna på anstalt. Tanken är att fler intagna ska få stöd och förankring i form av bostad och sysselsättning inför frigivningen och att färre ska stå med "en påse i handen" den dag de kommer ut och tvingas börja från noll. Vi anser att de insatser och det stöd som Arbetsförmedlingen kan ge har en viktig och central roll i detta arbete.

  Det är av stor betydelse att arbetssituationen är löst vid tidpunkten för villkorlig frigivning eftersom det är en kritisk tidpunkt ur ett återfallsperspektiv. De nya utslussningsreglerna skapar förutsättningar för dömda att redan innan tidpunkten för villkorlig frigivning påbörja en anställning. Konkret innebär det att vi nu utökar nystartsjobben till att också gälla dömda.

  Regeringen ändrar vidare regelverket så att dömda även kan kvalificera sig för jobbgarantin för unga samt jobb- och utvecklingsgarantin. Genom tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin ges dömda möjlighet att få en anställning med särskilt anställningsstöd.

  Genom de förändringar som regeringen föreslår ökar möjligheten för dömda att använda sig av kompletterande aktörer. Dessa kan ofta på ett bra sätt ta till vara särskilda gruppers behov och vara ett bra komplement till arbetsförmedlingen.

  Det är därför viktigt att specifik kunskap och kompetens hos dessa aktörer tas till vara i åtgärderna för dem som står långt bort från arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst inom jobbgarantin för unga och jobb- och utvecklingsgarantin. Regeringen beräknar att runt 35 000 personer inom jobbgarantin för unga och jobb- och utvecklingsgarantin kan komma i fråga för sådana insatser, till exempel jobbcoachning, varav en tredjedel av ska erbjudas upphandlade tjänster. Det är viktigt att hänsyn tas till gruppen dömda vid dessa upphandlingar.

  Ett exempel på en kompletterande aktör är det sociala företaget " Vägen Ut" som startat tre verksamheter: Villa Solberg - halvvägshus för män, Karins Döttrar - arbetsträning för kvinnor och Café Solberg - kafé och catering med arbetsträning. Vi vill se fler liknande initiativ.

  Regeringens satsningar avser att gälla från och med 1 juli 2008. Dessa kommer naturligtvis att följas upp och efter behov vidareutvecklas.

  BEATRICE ASK
  Justitieminister
  SVEN OTTO LITTORIN
  Arbetsmarknadsminister  DN 071212:

  "Vi tar gemensam kamp mot Reinfeldts orättvisor"

  Claes Borgström ansluter sig till Mona Sahlin i ny jämställdhetsoffensiv: Vi måste driva ännu tydligare opposition mot regeringens orättvisor. Regeringen erkänner att den inte på egen hand har det mod som krävs för att föra jämställdheten i Sverige framåt. Efter ett drygt år med de borgerliga vid makten har jämställdhetsarbetet stannat av och går bakåt. Därför tar vi nu upp kampen för jämställdhet tillsammans, den ena som ordförande för landets största feministiska parti och den andra som ny socialdemokratisk ledamot i Jämställdhetsrådet. Vi två är båda sedan många år engagerade i jämställdhetsarbetet. Men den politik vi nu ser föras har svetsat oss samman i övertygelsen att en ännu tydligare opposition måste bedrivas mot regeringen Reinfeldts orättvisor. Det skriver socialdemokraternas ledare Mona Sahlin och före detta jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

  Jämställdheten har varit en av Sveriges paradfrågor internationellt. Vi lyfts ofta fram som det goda exemplet. Ändå vet vi att vi är långt ifrån målet. Många kvinnor åsidosätts fortfarande i yrkeslivet på grund av sitt kön och tjänar mindre än män för samma jobb. Många kvinnor drar ett stort lass hemma och på jobbet. Många blir diskriminerade eller lever under hot och trakasserier.

  Regeringen har beslutat att stödja Sveriges Kommuner och landsting med 100 miljoner kronor för att främja jämställdheten inom deras verksamhetsområde (DN Debatt 7/12). Det är bra men förändrar inte det faktum att regeringens jämställdhetsarbete saknar en sammanhållen analys. Efter ett drygt år med den moderatledda regeringen kan vi konstatera att jämställdheten på många sätt går kräftgång. Den står inte stilla. Den går tillbaka. I vissa avseenden så långt som till 1950-talet.

  Vi två är båda - med lite olika erfarenheter och bakgrund - sedan många år engagerade i jämställdhetsarbetet. Den politik vi nu ser föras har svetsat oss samman i övertygelsen att en ännu tydligare opposition måste bedrivas mot regeringen Reinfeldts orättvisor och ojämlikhet. Från och med nu kommer vi därför att ta upp den kampen tillsammans, den ena som ordförande för landets största feministiska parti och den andra som ny socialdemokratisk ledamot i Jämställdhetsrådet.

  De kvinnor som Fredrik Reinfeldt säger sig lyssna på - kommunalanställda kvinnor i offentlig sektor - måste fråga sig om statsministern skojar eller om han helt enkelt struntar i vad de säger.

  För vid en närmare granskning av regeringens så kallade jämställdhetspolitik visar det sig att kvinnorna är de riktigt stora förlorarna på den förda politiken.

  Riksdagens utredningstjänst (Rut) har tittat på vilka som får del av de skattesänkningar som regeringen gör, och på skillnaden mellan kvinnor och män. Genomgången visar att 66 procent av budgetpropositionen tillfaller männen, medan kvinnorna bara får 34 procent. Den borgerliga regeringens fördelningspolitik ökar klyftorna i inkomst och förmögenhet mellan kvinnor och män och gynnar männen i mycket stor utsträckning.

  Detta anser statsminister Fredrik Reinfeldt inte har med jämställdhet att göra. På en fråga av Maria Wetterstrand i riksdagen svarade han att den ojämna fördelningen inte hade att göra med att de som drabbades var kvinnor - utan det handlade om att de jobbar mindre, tjänar mindre och äger mindre.

  Ja, det är männen som i hög grad äger fastigheter, har förmögenheter och tjänar bäst. Och det är just detta som premieras av den borgerliga regeringen. Så har högerpolitik alltid fungerat.

  Lägg till detta att det också är männen som får nystarts- och instegsjobben, de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som regeringen valt att lyfta fram. 68 procent av alla nystartsjobb har gått till män - 32 procent till kvinnor. 79 procent av alla instegsjobb, har gått till män - 21 procent till kvinnor.

  Fredrik Reinfeldt sa i en intervju i radion angående detta att han tagit hand om kvinnojobben genom avdraget för hushållsnära tjänster. Den synen på kvinnors och mäns arbeten är förlegad! Den är något vi länge försökt skapa åtgärder för att bryta. Att se skatterabatt på hushållstjänster som jämställdhetspolitik är att bekräfta föreställningen att kvinnor ska sköta hushållsarbetet. Antingen hemma eller hos någon annan.

  Hade regeringen en verklig ambition att uppmuntra kvinnor att arbeta, och att låta kvinnor och män dela på föräldraförsäkringen och hushållsarbetet, då hade regeringen aldrig lagt fram ett förslag om ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag tar kvinnor bort från arbetslivet och tillbaka till 1950-talet. Regeringen är väl medveten om att vårdnadsbidraget minskar arbetsutbudet, att det försvagar kvinnors etablering på arbetsmarknaden och att det försämrar integrationen - trots detta så genomförs det. Regeringen satsar på bidrag i stället för arbete - för kvinnor. Att jobb skulle gå före bidrag höll inte länge efter att valrörelsen var över.

  Den borgerliga regeringens vårdnadsbidrag ska dessutom finansieras av kommunerna utan några extra tillskott. Vi utgår från att de borgerliga partierna inte vill att kommunerna ska höja skatten. Därför antar vi att vårdnadsbidraget ska finansieras inom kommunens budget för barnomsorg. Sveriges Kommuner och landsting uppskattar att vårdnadsbidraget kan komma att kosta kommunerna tre miljarder kronor. Det motsvarar kostnaden för cirka 9 000 personer som arbetar i barnomsorgen, eller mer än en tioprocentig minskning av antalet anställda, enligt Ruts beräkningar. Det är alltså en kraftig urholkning av den allmänna förskolans resurser med minskad personaltäthet och större barngrupper som följd. Kvinnors arbetsmarknad hotas därför dubbelt av den förda politiken.

  Statsministern har skrutit mycket om sin turné bland anställda inom omsorgen, i hög grad kvinnor anslutna till Kommunalarbetareförbundet. Men vad tjänar en sådan resa till om man sedan som tack för kaffet lägger fram en budget som innehåller försämringar för kvinnorna - inte minst när det gäller försvagande av fackföreningsrörelsen, försämrad trygghet i socialförsäkringarna och fler tillfälliga anställningar?

  Regeringen säger sig vilja skapa förutsättningar för kvinnor att jobba heltid men ändå lägger de det socialdemokratiska förslaget om en ny lag om rätt till heltid i pappersinsamlingen. Det drabbar alla ofrivilligt deltidsarbetande kvinnor som riskerar att tvingas leva på socialbidrag i stället för på egna inkomster.

  Fredrik Reinfeldt talar stolt om regeringens jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen, som ska få kvinnor och män att dela mer lika på hushållsarbete och förvärvsarbete. Men samtidigt införs alltså skatteavdraget för hushållsnära tjänster och vårdnadsbidraget. De positiva effekterna av jämställdhetsbonusen täcker inte upp de negativa effekter som dessa bär med sig.

  Sedan många år har vi socialdemokrater drivit på för att få en mer jämställd fördelning i styrelserummen, inte minst i näringslivet. Vi hotade med att lagstifta om kvotering till styrelser om inte läget förbättrades. Nu säger regeringens jämställdhetsminister Nyamko Sabuni så här om varför regeringen inte längre driver på heller denna del av jämställdhetsarbetet:

  "Om regeringen använder sig av den typen av hot måste vi också vara beredda att verkställa dem och det är vi inte än. Vi har inte jobbat med de här frågorna tillräckligt länge. Socialdemokraterna, efter många år i regeringsställning, var nog mer redo och hade det modet som krävdes för att verkställa ett sådant hot." (Göteborgs-Posten 070927).

  Det är ett talande citat. Regeringen erkänner alltså själva att de inte har det mod som krävs för att föra jämställdheten i Sverige framåt.

  Vi är dessvärre övertygade om att problemen med bristerna i politiken är större än så. Den moderatstyrda regeringen verkar utöver mod sakna både analys, vilja och förmåga att bryta de bestående könsskillnaderna. Resultatet är att jämställdhetsarbetet stannat av och går bakåt.

  MONA SAHLIN
  CLAES BORGSTRÖM  Polisen.

  Polisen

  Hur används pengarna?

  Genom att Polisen har fått förstärkta resurser och samtidigt vässat sina arbetsmetoder har Polisens arbete utvecklats på en rad områden.

  Polisens årsredovisning 2006»

  Så styrs Polisen

  Polisen är en av de största statliga verksamheterna i Sverige. Polisens verksamhet och organisation styrs av förordningar, lagar, föreskrifter och direktiv.

  Läs mer»


  Riksdagen har genom ett antal lagar bestämt vad Polisen i stora drag ska göra och hur. Dessa lagar har sedan regeringen kompletterat med förordningar, föreskrifter och direktiv.

  Riksdag

  Riksdagen, som utses genom demokratiska val, har genom ett antal lagar bestämt hur Polisen i Sverige ska arbeta och vad som ska göras.

  Regering

  Riksdagen utser regeringsbildare som i sin tur utser sin regering. Det är regeringen som utifrån riksdagens lagar, skriver förordningar, föreskrifter, och direktiv till Polisen.

  Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet arbetar fram olika planer för Polisens verksamhet och följer också upp hur verksamheten utvecklas.

  Rikspolisstyrelsen

  Rikspolisstyrelsen, RPS, som är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen, leds av rikspolischefen som utses av regeringen.
  Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen och verka för planmässighet, samordning och rationalisering. Rikspolisstyrelsen kan också, på regeringens uppdrag, leda polisverksamhet för att förebygga brott och avslöja brott mot rikets säkerhet. RPS beslutar om hur de medel som statsmakterna tilldelat Polisen ska fördelas mellan polismyndigheterna.

  En viktigt verksamhet för RPS är att ansvara för teknik- och metodutveckling inom Polisen. Styrelsen är också chefsmyndighet för Statens Kriminaltekniska Laboratorium och ansvarar genom Polishögskolan i Solna och polisprogrammen vid Umeå respektive Växjö universitet för polisutbildningen.

  RPS har också samordningsansvar för bland annat gränskontroll, internationellt polissamarbete, centrala polisregister och Polisens planering vid särskilda händelser.

  Följande lagar och förordningar styr Polisen arbete:


  Polislagen (1984:387)

  Lagen tar bland annat upp Polisens uppgifter, hur samverkan med andra myndigheter ska ske och vilka befogenheter Polisen har.

  Polisförordningen (1998:1558)

  Regeringen har utfärdat denna förordning som innehåller uppgifter om hur en polismyndighet både lokalt och regionalt får vara organiserad. Förordningen innehåller också vem som har beslutanderätt i olika frågor inom Polisen samt den enskilde polisens anställningsförhållande till respektive myndighet.

  Polisdatalagen (1998:622)

  Lagen behandlar vad Polisen får datorregistrera. Den säger också att Polisen får ha ett kriminalunderrättelseregister och ett DNA-register.

  Förvaltningslagen (1986:223)

  Lagen innehåller uppgifter om hur en myndighet ska handlägga ärenden, serviceskyldighet, samarbete mellan myndigheter och vad som räknas som allmänna handlingar med mera.

  Lag om belastningsregister (1998:620)

  Lagen säger att Rikspolisstyrelsen ska ha ett register över domar och domslut som rör svenska medborgare. Lagen talar också om vilka som har rätt att få ut information ur detta register. Generellt sett är uppgifterna sekretessbelagda.

  Lag om misstankeregister (1998:621)

  Lagen säger att Rikspolisstyrelsen ska ha ett register över personer som är skäligen misstänkta för brott. I lagen står också vilka myndigheter som har rättighet att få information från registret. Generellt är uppgifterna sekretessbelagda.

  Förordningen med instruktion för Rikspolisstyrelsen (1989:773)

  Förordningen, som är utfärdad av regeringen, innehåller uppgifter om Rikspolisstyrelsens uppdrag och skyldigheter. Här finns också information om vilka tjänstemän som regeringen tillsätter, vilka stora enheter som ska ingå i Rikspolisstyrelsen och vilka tjänster som Rikspolisstyrelsen själv får tillsätta. I förordningen står bland annat att Rikspolisstyrelsen är Polisens förvaltningsmyndighet och som sådan ska utöva tillsyn över Polisen.

  Polisutbildningsförordningen (1999:740)

  Förordningen behandlar polisutbildningens omfattning och elevernas studieförhållande i form av disciplinpåföljd och avstängning med mera.


  Organisation

  Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna med 24 631 anställda, varav 17 423 poliser, och med ett totalt anslag på 16 723 miljoner kronor. Polisens verksamhet och organisation regleras i lagar och förordningar.
  Utöver de vanliga förvaltningslagarna för offentlig verksamhet är polislagen den viktigaste lagen som direkt berör Polisen.

  Polislagen kompletteras med polisförordningen och regleringsbrev för polisorganisationen. Det sistnämnda är ett årligen återkommande beslut av regeringen om resurstilldelning och om prioritering av polisens insatser. Rikspolisstyrelsen kan dessutom meddela föreskrifter bland annat när det gäller ekonomi-, IT- och personaladministrativa rutiner.

  Polisen lyder under justitiedepartementet
  Polisen, som lyder under justitiedepartementet, består av:

  • Rikspolisstyrelsen, centrala förvaltnings- och tillsynsmyndighet
  • Statens Kriminaltekniska Laboratorium
  • 21 Polismyndigheter

  Rikskriminalpolisen

  RKP07.pdf Rikskriminalpolisen är Sveriges centrala operativa resurs med uppgift att bekämpa den organiserade brottsligheten på nationell och internationell nivå.

  Mångfald och likabehandling, Polisens nationella policy

  Mangfald_och_likabehandling_Polisens_nationella_policy_och_plan[1].pdf
  Polisens nationella policy och plan


  Kris och säkerhet

  Något som inträffar och kräver speciella insatser från Polisens sida kallas av Polisen för särskild händelse. Det kan till exempel röra sig om:
  • allvarlig ordningsstörning
  • sabotage eller bombhot
  • större olycka eller överhängande fara för sådan
  Polisens åtgärder i samband med insatser vid en särskild händelse beror på händelsens karaktär. Följande uppgifter kan bli aktuella:
  • larm
  • trafikreglering
  • avspärrning
  • utrymning
  • bevakning
  • allmän övervakning
  • eftersökning/genomsökning
  • förhandling
  • inbrytning
  • gripande/omhändertagande
  • utredning
  • spaning
  • registrering
  • identifiering
  • uppsamling och omhändertagande av gods (personliga tillhörigheter)
  • information

  Vissa polismyndigheter har särskilda uppgifter när det gäller insatser vid utsläpp av radioaktiva ämnen. En polismyndighet som har ett kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning inom länet planerar för insatser i samband med räddningstjänst och med utgångspunkt från länsstyrelsens planer och andra myndigheters föreskrifter.
  [2006-12-22]

  Risk- och sårbarhetsanalys

  Vid en kris måste myndigheterna kunna upprätthålla den verksamhet som samhället behöver för att hantera krisen.

  Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter varje år ska analysera vilka hot, risker eller sårbarheter som finns inom deras verksamhetsområden.

  Polismyndigheterna, Rikskriminalpolisen och Statens kriminaltekniska laboratorium gör risk- och sårbarhetsanalyser för sina verksamhetsområden. Rikspolisstyrelsen sammanställer deras resultat och gör Polisens nationella risk- och sårbarhetsanalys.

  För att Polisen ska kunna förebygga och minska effekten av en kris måste vi veta vilka risker och hot som finns, och var i vår krisberedskapsförmåga det finns sårbarheter. Genom att arbeta systematiskt får vi kunskap som gör att vi kan sätta in rätt åtgärder och verkligen förebygga kriser.

  Krisberedskap handlar om vår förmåga att förebygga kriser och särskilda händelser, men också om förmågan att motstå och hantera de kriser som trots allt inträffar, samt att efter en kris vidta de åtgärder som krävs för att den inte ska upprepas. Genom att utbilda oss, öva och göra risk- och sårbarhetsanalyser skapar vi den organisation och den förmåga som behövs för att kunna hantera konsekvenserna av kriser och särskilda händelser.
  (2008-02-21)

  Polisen ansvarar
  för fjällräddning

  Polisen har ansvaret för att rädda människor i fjällen. Till sin hjälp har man cirka 400 frivilliga fjällräddare, som utbildas och utrustas av polisen. Läs mer om fjällräddning


  Antal anställda inom Polisen 30 juni 2007
  Personal och ekonomi jan 2007


  Polisen.se - Rikspolisstyrelsen | Box 12256, 102 26 Stockholm | Tel: 08-401 90 00 | Fax: 08-401 99 90
  Besök: Polhemsgatan 30 E-postadress till Rikspolisstyrelsen - e-posten läses på helgfria vardagar - i nödsituation ring 112. rikspolisstyrelsen@polisen.se


  Räddningsverket

  Räddningsverket.se


  2008-03-18

  Ny myndighet för samhällsskydd och beredskap

  Den 1 januari 2009 inrättas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den nya myndighetens huvudsakliga lokalisering ska vara Stockholm och Karlstad med utbildningsverksamheten förlagd till Revinge och Sandö.
  Läs mer


  2008-02-23

  Ny startsida och sökfunktion

  Alla nyheter

  Beställ och ladda ner

  Publikationsservice, böcker, skolmaterial, blanketter, broschyrer, rapporter och media
  Läs mer

  Hitta statistik

  Statistik inom Räddningsverkets alla områden. Hitta siffror för din kommun i statistikverktyget IDA.
  Läs mer

  Sök utbildning

  Vi utbildar Sveriges brandmän och sotare. Vi genomför utbildningar inom risk och säkerhet för bl a företag, myndigheter och kommuner.
  Läs mer

  Detta gäller - regler, stöd och råd

  Företag - Information och tjänster för dig som jobbar på företag. Läs mer
  Kommuner och länsstyrelser - Information och tjänster för dig som jobbar i kommuner eller länsstyrelser. Läs mer
  Räddningstjänsten - Information och tjänster för dig som jobbar inom den kommunala räddningstjänsten. Läs mer
  I hemmet och på fritiden - Information och tips om hur du gör din vardag säkrare. Läs mer

  Presskontakt

  Till pressrummet
  Jag vill:
  Få nyhetsbrev
  Hitta lagar och regler
  Kontakta beredskap
  Kontakta verket
  Läsa Sirenen
  Olycksrapportera

  Räddningsverket, 65180 Karlstad, 054-135000.


  Skyddsnätet.

  Skyddsnätet

  Skyddsnätet är en fristående journalistisk webbplats med syfte att hjälpa våra läsare att undvika olyckor och skador, men också agera på rätt sätt när de väl inträffar. Skyddsnätet drivs av Räddningsverket tillsammans med över 20 myndigheter och organisationer som vill göra det enklare att leva tryggt och säkert. Läs mer om Skyddsnätet

  Startsida
  Press
  Kontakta oss
  Om skyddsnätet

  Tips & fakta
 • Checklistor
 • El
 • Bil
 • NTF Nättidningen. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.


  JämO. Jämställdhetsombudsmannen.

  http://www.jamombud.se/

  Lättläst | Teckenspråk | Anpassa | In English | Other Languages | Jämsides | JämO Juridik | Till JämO

  Jämställdhet

  Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det gäller till exempel:

  • makt och inflytande

  • ekonomiskt oberoende

  • företagande, arbete, arbetsvillkor

  • utbildning och utveckling

  • ansvar för hem och barn

  • frihet från könsrelaterat våld

  Hur fungerar jämställdhetspolitiken i Sverige?

  Jämställdhetspolitikens utförande sker på olika nivåer. Högst upp befinner sig regeringen, som bestämmer vilka jämställdhetspolitiska mål som landet ska sträva efter att uppnå. Dessa mål är:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande

  • Ekonomisk jämställdhet

  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Varje statsråd svarar för jämställdheten inom sitt politikområde. Jämställdhetsministern ansvarar för samordning och uppföljning av jämställdhetspolitiken.

  Jämställdhetsministern har till sin hjälp en så kallad jämställdhetsenhet på regeringskansliet. Jämställdhetsenhetens uppgifter går bland annat ut på att ge ekonomiska bidrag och stödja jämställdhetsprojekt, ha hand om jämställdhetsfrågor inom EU och göra utredningar så att regeringen kan fatta beslut.

  Regeringen reglerar också myndigheten JämOs arbete genom att skriva regleringsbrev och förordning för myndigheten. Regeringen utser också vem som ska vara Jämställdhetsombudsman. Regleringsbrevet och förordningen bestämmer vad JämOs uppgifter i stort ska vara. JämO har dock en självständig ställning gentemot regeringen, eftersom Sveriges konstitution förbjuder ministerstyre.

  För att uppnå de jämställdhetspolitiska målen ute i landet finns det också en särskilt sakkunnig i jämställdhet i varje läns Länsstyrelse. Dessa jobbar med att verkställa regeringens jämställdhetspolitiska mål för länet.

  Jämställdhet eller jämlikhet?

  Det svenska språket skiljer mellan jämställdhet och jämlikhet:
  • Jämlikhet = alla individers lika värde
  • Jämställdhet = lika villkor mellan kvinnor och män

  Jämställdhet gäller alltså bara förhållandena mellan könen.


  Kvinnofridsportalen

  Kvinnofridsportalen


  SKR Sveriges Kvinnojourers Riksförbund/

  SKR:s Kvinnojour på Nätet - Välkommen till Sveriges Kvinnojourers Riksförbund!


  HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

  HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp


  DO. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering  Katri Linna, Ombudsman mot etnisk diskriminering (DO): Att slippa bli diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet eller tro är en mänsklig rättighet och den rätten skyddas i svensk lag. Som DO ska jag tillsammans med mina medarbetare värna om den rätten.

  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) är en myndighet som arbetar för dig som blir diskriminerad på grund av etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning.

  DO verkar inom politikområde Integration och är en myndighet direkt under regeringen. DO:s verksamhet finansieras med statliga medel. Nivån på anslagen anges i regeringens budgetproposition och beslutas av riksdagen.

  Varje år får DO ett regleringsbrev från regeringen. Det anger i stora drag vilka områden som myndigheten ska koncentrera sig på under året. DO beslutar dock självständigt om ett diskrimineringsärende ska föras till domstol, vilka arbetsgivare som ska granskas, om åtgärder för information och utbildning och så vidare.

  DO har funnits sedan 1986 och har i dag ett fyrtiotal anställda. Myndighetschefen kallas liksom myndigheten för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och utses av regeringen. Sedan mars 2005 är Katri Linna DO.

  Vårt uppdrag

  DO ska arbeta för att förebygga och stoppa diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

  Diskriminering betyder negativ särbehandling. Lagen säger att diskriminering sker när en person behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation.

  Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller ras. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering.

  DO har tre huvudsakliga arbetsområden. Dessa är att:

  • hjälpa den som utsatts för diskriminering att ta tillvara sina rättigheter
  • utöva tillsyn över att arbetsgivare, högskolor och skolor följer lagens krav och förebygger diskriminering genom ett målinriktat och aktivt arbete
  • informera, utbilda och bilda opinion mot diskriminering inom vårt område.  HomO - ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

  http://www.homo.se/


  Årsrapport 2007.

  Förord sid 4
  Preface 6
  Inledning 9
  Vad är HomO? 9
  Antidiskrimineringsintegrering 10
  Kompetensutveckling 10
  Arbetsliv och arbetsmiljö 13
  Varor, tjänster och samhällsservice 23
  Familjeliv 23
  Samhällsservice 33
  Utbildningsområdet 43
  Skolan 43
  Högskolan 46
  Intersektionalitet 55
  Utbildning och information 59
  Informations- och utbildningsmaterial 60
  Material som publicerats i samarbete med andra aktörer 61
  HomO:s webbplats och nyhetsbrev 62
  Press och media 63
  Pridefestivalen 66
  Internationellt 71
  Ärendeutveckling 75
  Diskrimineringsärenden 75
  Anmälningsärenden 76
  Initiativärenden 77
  Avslutade ärenden 78
  Information, rådgivning och stöd 80
  Remisser och framställningar till regeringen 83
  Lagsamling, förordningar, förkortningar, ordförklaringar 85
  Summary in English 89

  Förord

  Rätten att inte utsättas för diskriminering på grund av sexuell läggning är en grundläggande mänsklig rättighet; det är ingen förhandlingsbar förmån. Att den rätten inte respekteras, vare sig i vårt land eller på andra håll i världen, är uppenbart precis som när det gäller kvinnors rättigheter, eller barns. Men det betyder bara att dessa rättigheter måste uppmärksammas och synliggöras än mer, att arbetet med att skydda dem oförtrutet måste fortsätta. En skillnad är emellertid att när det gäller homo- och bisexuellas rättigheter så ifrågasätts dessa ofta i sig. Det gäller inte minst i internationella sammanhang på global nivå då mänskliga rättigheter diskuteras. Just därför är det så viktigt att Yogyakartaprinciperna, som antogs i Yogyakarta, Indonesien, i november 2006 har presenterats på många olika håll i världen under år 2007. Principerna beskriver hur internationella konventioner och andra instrument om de mänskliga rättigheterna utgör ett bindande rättsligt skydd mot människorättskränkningar som har samband med sexuell läggning eller könsidentitet. Principerna har utarbetats av en internationell grupp av experter inom området internationell rätt och mänskliga rättigheter, däribland FN:s f.d. högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, Mary Robinson, flera av FN:s särskilda rapportörer på människorättsområdet, högsta domstolsdomare, ledamöter i olika länders nationella människorättskommissioner, samt rättsvetenskapliga forskare som specialiserat sig på ämnet. Dokumentet är lättillgängligt både till form och till innehåll, även för den som inte är jurist och finns enkelt att tillgå på internet. För den som i stället vill gå direkt till rättskällorna, rekommenderas Internationella juristkommissionens sammanställning av officiella referenser till avgöranden om människorättskränkningar på grund av sexuell läggning eller könsidentitet från FN-systemets olika organ till skydd för de mänskliga rättigheterna, också den lätt att hitta på "nätet".

  HomO:s uppdrag, att motverka förekomsten av homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning på alla områden av det svenska samhällslivet, är en liten kugge i det gemensamma bygge som ansvaret för att främja och upprätthålla principen om alla människors lika värde och rättigheter innebär. Under år 2007 har arbetet med att fullgöra det uppdraget varit fortsatt intensivt, med flera domstolsprocesser i principiellt viktiga ärenden, ett antal bra uppgörelser utom rätta i diskrimineringsärenden på arbetslivets område, inom tandvården och i skolans värld, samt ett starkt tryck på medverkan som expertorgan i olika sammanhang.

  I det dagliga livet är kontakterna med olika kommunala organ av stor betydelse för mängder av människor. Hur kommuner och landsting hanterar sina uppdrag i förhållande till medborgarna är därför av grundläggande betydelse. Mot den bakgrunden och för att möta kommunernas behov har HomO under året satt i gång arbetet med att utarbeta en webbaserad handbok för tillhandahållande av en samhällsservice som är likvärdig för alla, oavsett också sexuell läggning.

  På arbetslivets område har det under ett antal år pågått ett arbete med att utveckla ett fruktbart samarbete med arbetsmarknadens parter. Hittills har fokus i stor utsträckning varit på ett samarbete med arbetstagarnas organisationer liksom med offentliga arbetsgivare. På senare tid har emellertid intresset för att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet blivit synligt även i det privata näringslivet. HomO har varit med och tagit initiativ till ett särskilt näringslivsnätverk där bl.a. flera internationella storföretag deltar. Under år 2007 har IBM tagit över stafettpinnen för att samordna arbetet i det nätverket.

  Utvecklingen på HomO:s ansvarsområde har på många sätt varit fortsatt positiv under år 2007. Många utmaningar ligger dock framför oss – och inte minst framför den nya gemensamma sammanslagna ombudsmannamyndighet som regeringen aviserat lagstiftning om till våren 2008. Den kommer att få viktiga uppgifter för utvecklingen mot ett samhälle där homo- och bisexuella människor kan leva sina liv med samma öppenhet, självklarhet och värdighet kring sin sexuella läggning som heterosexuella kan ta närmast för given.

  Hans Ytterberg
  Ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning


  Ungdomsstyrelsen.

  Ungdomsstyrelsen

  Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden, fritid och föreningsliv, internationellt ungdomsutbyte, kommunal ungdomspolitik och nationell ungdomspolitik.

  Bidrag
  Startsida Bidrag
  Att stimulera utvecklingen av kommunal ungdomspolitik
  Fritid och organisering
  Jämställdhetsprojekt
  Kvinnors organisering
  Nationella minoriteter
  Projektbidrag till organisationer som främjar integration
  Statligt stöd till riksorganisationer bildade på etnisk grund
  Statsbidrag till ungdomsorganisationer
  Stöd till avhopparverksamhet
  Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt transpersoner
  Stöd till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering

  Fakta om unga
  Startsida Fakta om unga
  Hälsa
  Fritid
  Arbete
  Inflytande
  Boende
  Utbildning

  Internationellt ungdomssamarbete
  Startsida Internationellt ungdomssamarbete
  Ung och Aktiv i Europa – allmänt om programmet
  Kontaktpersoner
  Ungdomsutbyte
  Ungdomsinitiativ
  Demokratiprojekt
  Europeisk volontärtjänst
  Ung i världen
  Utbildning och nätverksbyggande
  Stöd till europeiskt politiskt samarbete
  Utveckling för ungdomsledare
  Utbyte med utvecklingsländer
  Projektexempel
  Ordlista
  Ansökningstider
  Internationella länkar
  Eurodesk – fler möjligheter inom EU
  Lyx eller livsviktigt?

  Ungdomspolitik Startsida Ungdomspolitik
  Sveriges ungdomspolitik
  EU:s ungdomspolitik
  Ungas inflytande och delaktighet
  Att utveckla ungdomspolitiken
  Årets ungdomskommun
  Nätverk för ungdomsfrågor

  Utveckling
  Startsida Utveckling
  Förebyggande och främjande
  Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken
  Navigatorcentrum
  Stöd till tjejjourer
  Unga och nätverkskulturer
  Tips för dig som arbetar i projekt

  OM UNGDOMSSTYRELSEN
  Startsida Om oss
  Kontakta oss
  Regeringsuppdrag Vår uppgift
  Våra målgrupper
  Organisation
  Lättläst om Ungdomsstyrelsen
  Historik
  Vanliga frågor
  Om webbplatsen
  Remissvar
  Lediga jobb

  TIDSKRIFTEN BRUS

  NYHETER & PRESS
  Startsida Nyheter & Press Pressmeddelanden
  Nyheter
  Debattartiklar
  Pressbilder
  Användning av Ungdomsstyrelsens logotyp

  KONFERENSER & KURSER
  Startsida Konferenser & Kurser
  2008-04-02 Training course for Cross-community youth work
  2008-04-03 Ungdomsstyrelsens konferensturné
  2008-04-15 Skapa internationella ungdomsinitiativ
  2008-04-26 Alla olika alla lika – en metodutbildning 2008-04-28 Förebygga våld mot unga kvinnor
  2008-05-07 Skapa korttidsprojekt inom Europeisk volontärtjänst
  2008-05-08 Icke-formellt lärande
  2008-05-14 Soho – utbildning för Europeisk volontärtjänst
  2008-05-14 Studiebesök i St Petersburg
  2008-05-18 Unga kvinnor från etniska minoriteter
  2008-06-04 EuroMed Youth Platform Re-launch
  2008-11-27 Ungdomsstyrelsens rikskonferens
  Dokumentation

  PUBLIKATIONER

  BLANKETTER
  Startsida Blanketter
  Kvinnors organisering
  Demokratiprojekt
  Europeisk volontärtjänst
  Statligt stöd till riksorganisationer bildade på etnisk grund
  Statsbidrag till ungdomsorganisationer
  Stimulera utvecklingen av kommunal ungdomspolitik
  Stöd till avhopparverksamhet
  Stöd till europeiskt politiskt samarbete
  Stöd till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering
  Ung i världen
  Ungdomsinitiativ
  Utbildning och nätverksbyggande
  Ungdomssamarbete i österled
  Ungdomsutbyte
  Utbyte med utvecklingsländer
  Tips på andra bidragsgivare


  Medierådet

  Medierådet

  Medierådet arbetar med frågor om mediepåverkan - med särskild inriktning på barns och ungas mediesituation.

  Medier
  Aktuell debatt
  Tips & verktyg
  Publikationer/Beställ
  Om oss

  Det unga Internet
  En kampanj för säkrare Internet bland barn och unga.
  Aktuell debatt
  En översikt av vad som skrivs om mediepåverkan i media just nu.
  Barn, unga & mobiler
  Konkreta tips till vuxna om barn, unga & mobiltelefoner.
  Ungar & Medier 2006
  Medierådets undersökning om barns och ungas medievanor.

  Publikationer
  Medierådet har gett ut flera skrifter som här kan beställas eller laddas ner direkt.

  Om Medierådet
  Medierådet arbetar med frågor om mediepåverkan - med särskild inriktning på barns och ungas mediesituation.
  Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 30-32. Telefon: 08-405 10 00

  Blöjbarnens tv-tittande utforskat i unik studie
  En ny studie vänder upp och ner på föreställningen att det är olämpligt för så kallade blöjbarn att titta på tv. Studien Blöjbarnsteve – om hur barn under 3 år upplever tv och leker med fjärrkontroll av docent Margareta Rönnberg är först i Norden med att undersöka tv-tittande bland barn under 3 år. Visa hela artikeln | Visa fler artiklar

  Publikationer
  Rapporter
  Broschyrer
  Pedagogiska verktyg
  Övrigt
  Seminarier
  Verktygslådan

  Tips till föräldrar om dataspel
  För många barn och unga är dataspel en stor del av vardagen. Spelandet är inte bara underhållning utan också ett sätt att socialisera, i spelet såväl som i verkliga livet. Medierådet har i samverkan med Dataspelsbranschen tagit fram en guide med enkla tips till föräldrar om dataspel. Beställ / Ladda ner

  Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner?
  Eftersom barns och ungdomars liv alltmer präglas av Internet, IT och mobiltelefoni handlar också alltfler av BRIS kontakter med barn och ungdomar om detta. Denna rapport från BRIS tar upp problem som bland annat e-mobbning och spridning och publicering av personliga bilder och filmer. Ladda ner

  "Koll på porr" – ny rapport med nakna sanningar
  Författare: En antologi från Medierådet med artiklar av Maria Bergström, Christina Rogala, Thomas Johansson, Nils Hammarén, Daniel Foxhage, Anja Hirdman, Carl-Göran Svedin, Ingrid Åkerman och Annica Frithiof. Utgivningsår:2006

  Ladda ner:kall_pa_porr.pdf, 3Mb.

  Något som oroar de flesta föräldrar är att deras barn skall komma i kontakt med pornografi. Nu visar Medierådets nya rapport "Koll på porr" att de flesta tonårspojkar och en stor del av tonårsflickorna är bekanta med porr, men också att de inte är okritiska användare.

  Skilda röster om unga, medier, sex och pornografi
  Medierådet, som är regeringens expertorgan på barns och ungas mediesituation, presenterar i dag en rapport om hur sex och porr i media används och upplevs av ungdomar. Från olika perspektiv skriver experter från ungdomsmottagningar, RFSU och universitet: Maria Bergström, Christina Rogala, Thomas Johansson, Nils Hammarén, Daniel Foxhage, Anja Hirdman, Carl-Göran Svedin, Ingrid Åkerman och Annica Frithiof.

  – Att läsa "Koll på porr" kan hjälpa många vuxna; föräldrar, lärare, skolsköterskor, kuratorer. Men lika viktigt är att den läses av politiker och mediebransch – som en uppdatering av en verklighet som båda grupperna bär ansvar för, säger Inger Segelström, ordförande i Medierådet.

  Raka och osminkade sanningar
  I rapporten presenteras raka och osminkade sanningar, ofta från de ungas perspektiv. Här finns återblickar på porrens uråldriga existens, information om flickors porrtittande i dag, och om nya sex- och skönhetsideal som starkt påverkar både mans- och kvinnorollen. Här berörs också djupa existentiella frågor, som vilken sexualitet vuxenvärlden anser "normal" eller önskvärd. I rapporten beskrivs även storkonsumenter av pornografi och vad som skiljer dem från andra ungdomar.

  Det råder kraftiga skillnader mellan könen. Flickor har en betydligt mer skeptiskt inställning till pornografi och också mindre erfarenhet av den. Flickorna upplever också i högre grad att pornografin är förnedrande för såväl kvinnor som män.

  Vuxenvärldens oro
  Rapporten berör också vuxenvärldens oro och vad oron egentligen består av. En slutsats är att en del av problemet är de vuxnas vaga kunskap om ungas medievardag, inte minst via Internet.

  – Det behövs en dialog präglad av positiv nyfikenhet, tolerans och respekt. Sex och porr i media har mer att göra med stora livsfrågor som identitet, normalitet och självrespekt än man först kan tro, säger Medierådets kanslichef Ann Katrin Agebäck.

  Frågor om rapporten kan ställas till: Ann Katrin Agebäck, kanslichef Medierådet
  tel. 08-405 30 21, 070-657 12 98, e-post: ann-katrin.ageback@educult.ministry.se

  Om beställningar
  På grund av den höga efterfrågan är vi tvingade att begränsa antalet som kan beställas till endast fem exemplar per beställare. Skulle det finnas särskilda skäl för att beställa fler ber vi dig kontakta oss på telefon.

  Svenska barn lever sitt eget liv på nätet
  Utgivningsår: 2003 Ladda ner: SAFT_barnstudie.pdf, 1Mb.
  Publikationer/Beställ / Svenska barn lever sitt eget liv på nätet

  Internet är en stor del av barns och ungdomars liv. I stort sett alla svenska barn och ungdomar använder det, hälften av dem dagligen.
  Internetanvändningen börjar i tidig ålder, var fjärde 9-åring har redan gett sig ut på nätet. Detta framgår av den hittills mest omfattande studien om barns och ungdomars liv på nätet. Det är 4 700 svenska, norska, danska, isländska och irländska barn mellan 9 och 16 år som har deltagit i studien. Tidigare har även 3 200 föräldrar intervjuats. Det är EU-projektet SAFT som samlat värdefulla fakta inför den informationskampanj som ska ge både barn och vuxna redskap för en säkrare vistelse på nätet.

  Veckans Brott. En studie av våld i Reality TV-program (Nr 24)
  Författare: Ulf Dalquist. Utgivningsår:2000
  Publikationer/Beställ / Veckans Brott. En studie av våld i Reality TV-program (Nr 24) Skriften beskriver hur TV-program som "Efterlyst" och "Razzia" skildrar våld, brott, polis och brottslingar samt diskuterar vilken samhällsbild programmen förmedlar till publiken.


  Migrationsverket

  Migrationsverket

  Menyn på första sidan:

  Startsida
  http://www.migrationsverket.se/main/swedish/firstpage.jsp

  Nyheter/Pressinfo
  http://www.migrationsverket.se/news/getArticle.do?ldid=10

  Visum
  http://www.migrationsverket.se/swedish/visum/index.jsp

  Arbetstillstånd
  http://www.migrationsverket.se/swedish/at/at.jsp

  Familjeanknytning
  http://www.migrationsverket.se/swedish/familj/index.jsp

  Studier
  http://www.migrationsverket.se/swedish/studier/index.html

  Medborgarskap
  http://www.migrationsverket.se/swedish/medborg/

  Asyl & flyktingar
  http://www.migrationsverket.se/swedish/asyl/asylflykt.html

  För kommuner &landsting
  http://www.migrationsverket.se/swedish/kommuner/index.html

  Återvandring
  http://www.migrationsverket.se/swedish/atervand/atervand.html

  Om migration
  http://www.migrationsverket.se/swedish/migration/migrpol.html

  Vem ansvarar?
  http://www.migrationsverket.se/swedish/migration/vemvad.html

  Historik
  http://www.migrationsverket.se/swedish/migration/historik.html

  Ord & begrepp
  http://www.migrationsverket.se/cgi-bin/ordlista.pl?glossary

  EU
  http://www.migrationsverket.se/swedish/eu/eu.html

  Varaktigt bosatt i EU
  http://www.migrationsverket.se/swedish/varaktig/index.html

  Lifos landinformation
  http://www.migrationsverket.se/lifos/

  Om verket
  http://www.migrationsverket.se/swedish/verket/viochvar.html

  Statistik
  http://www.migrationsverket.se/swedish/statistik/index.html

  Informationsmaterial
  http://www.migrationsverket.se/swedish/pm_inet.jsp

  Blanketter
  http://www.migrationsverket.se/blanketter/index.jsp

  E-blanketter
  http://www.migrationsverket.se/swedish/eform/index.jsp

  Länkar
  http://www.migrationsverket.se/swedish/lankar/index.jsp

  Migrationsverkets hemsida är inte konstruerad så att det enkelt går att göra en html-sammanställning som kan placeras in här. Istället har gjorts en pdf-fil som kan klickas fram: Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)


  Kriminalvården

  http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_PortalTargets____4374.aspx

  Kriminalvården

 • Fängelse
 • Frivård
 • Häkte
 • Klient
 • Jobba hos oss
 • Statistik
 • Medier
 • Om Kriminalvården
 • Publikationer
 • English

 • Fängelse

  Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott.
  Snabbfakta Fängelse: Det finns 55 fängelser i Sverige. De är antingen öppna eller slutna. Varje dag sysselsätter Kriminalvården cirka 5 000 intagna i fängelse med arbete, utbildning och behandling.
  Om fängelse
  Våra anstalter
  Säkerhetsklass A-F
  Arbete, utbildning och behandling
  Kvinnor i fängelse
  Unga i fängelse
  Arbetet mot narkotika
  ADHD-projekt
  Utslussning
  Livstidsstraff
  Rymningar
  KrimProd

  Frivård

  Frivård är kriminalvård i frihet och innebär kontroll och stöd.
  Snabbfakta Frivård:Det finns 35 frivårdskontor över hela landet. Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, samhällstjänst, kontraktsvård, villkorligt frigivna och de klienter som har fotboja istället för fängelsestraff. Antalet klienter i frivården är cirka 13 500.
  Om frivård
  Skyddstillsyn
  Fotboja
  Arbetet mot narkotika
  Arbete, utbildning och program
  Lekmannaövervakare

  Häkte

  I häkte sitter personer som misstänks för att ha begått allvarliga brott.
  Snabbfakta Häkte: Det finns 31 häkten och 7 häktesfilialer i Sverige. Häktena ligger ofta i anslutning till polishusen, men kan också finnas vid en anstalt. År 2007 var i medeltal 1 745 personer intagna på häkte.
  Om häkte
  Arbetet mot narkotika

  Klient

  Information till klienter och anhöriga om vistelsen i fängelse.
  Är det något du saknar? Är det något du vill veta som du inte hittar svar på här? Skriv i så fall till Kriminalvården, e-post: info@kriminalvarden.se
  Gå i fängelse
  Ankomsten
  Barn
  Besök
  Droger
  Ekonomi
  Fotboja
  Fritid
  Inför frigivningen
  Kontroll och säkerhet
  Permission
  Var är den intagne?
  Religion
  Telefon & brev
  Sjukvård
  Sysselsättning
  Överklaga ett beslut

  Jobba hos oss

  Kriminalvården erbjuder många olika typer av arbeten.
  En human kriminalvård.Gemensamt för allt arbete i kriminalvården är den grundläggande synen på en human kriminalvård. Du ska kunna tro på människans möjlighet till förändring.
  Lediga jobb
  Några av våra yrken
  Lämplig bakgrund
  Utbildning
  Arbetsgivaren/ arbetsplatsen

  Statistik

  I databasen hittar du aktuell statistik.
  I vänstermenyn hittar du viss specialstatistik och äldre statistik.
  Snabbfakta Statistikdatabasen: Databasen redovisar månatlig statistik för anstalt, häkte, frivård och transporttjänst. Det går att påverka den statistik som ska visas genom att till exempel göra val av ingående data och att sortera. För uppgifter om direktrymningar från anstalt, se Rymningar i vänstermenyn.
  Vänstermenyn
  Livstidsdömda
  Rymningar
  Arkiv
  Statistikdatabasen
  Länk till databasen
  Tryckt statistik
  Återfall
  Droger
  Läkemedel
  Norden

  Medier

  Nyheter 2008
  Nyhetsarkiv
  Aktuell debatt
  Pressmeddelande
  Bildgalleri
  Remissvar
  Tidningen Runtikrim
  Kriminalvårdens presskontakter. Det går att nå oss dygnet runt:
  Kontaktpersoner:

  Informationschef AnneMarie Dahlgren
  Tel. 011-496 37 50
  Mobil. 0708-19 37 50
  E-post: annemarie.dahlgren@
  kriminalvarden.se


  Pressekreterare Merja Metell Suomalainen
  Tel. 011-496 33 30
  Mobil. 0768-67 37 38
  E-post: merja.metellsuomalainen@
  kriminalvarden.se


  Generaldirektör Lars Nylén
  Tel. 011-496 39 05
  E-post: lars.nylen@
  kriminalvarden.se


  Pressjour efter kontorstid:
  0708-19 37 50

  Informationsenheten
  info@kriminalvarden.se

  Om Kriminalvården

  Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. Centralt i arbetet är de dagliga samtalen med klienten.
  Snabbfakta Kriminalvården:Kriminalvården är landets fjärde största myndighet med 9 000 anställda. Myndigheten ansvarar för verkställigheten av straff i fängelse och frivård samt för verksamheten vid häktena.
  Mål och medel
  Organisation
  Styrdokument
  Lagar, föreskrifter
  Remissvar
  Internationellt
  Application Form
  Frågor och svar
  Ordlista
  Rättskedjan
  Länkar
  Läs mer:
  Nya fängelser och häkten
  Kriminalvården bygger flera nya fängelser och häkten.
  Påföljder
  Läs om bland annat skyddstillsyn och fotboja.
  Fångvårdens historia

  Publikationer

  Dokumenten går att ladda ner eller skriva ut direkt. Några dokument går också att beställa från Kriminalvården, antingen via fax (011-496 35 17) eller via länk vid dokumentet.För att läsa våra dokument behöver du programmet Adobe Reader. Du kan hämta det gratis här: "http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html"

  Jobba hos oss
  Barn till klienter
  Behandlingsprogram
  Ekonomi och statistik
  Rapporter
  Narkotika
  För klienterna
  Tidningen Runtikrim

  Svar direkt
  En faktaspäckad broschyr i fickformat som innehåller svar på de flesta frågor om svensk kriminalvård.2007. 34 s. Ladda ner

  Kriminalvård i Sverige
  Ett informationsmaterial om grunderna i svensk kriminalvård. Skriften, som är på 38 sidor, beskriver grundligt verksamheten i anstalt, häkte och inom frivården. Dokumentet innehåller äver ett historiskt avsnitt om svensk kriminalvårds framväxt. 2006. Ladda ner

  Vägen tillbaka
  En presentation av svensk kriminalvård.
  2007. 12 s. Ladda ner

  Kriminalvårdens organisation 2006 (karta)
  En karta i A3-format som visar kriminalvårdens organisation. Kartan innehåller information om var fängelser, häkten och frivård ligger och vilken region de tillhör. Ladda ner

  Bli övervakare!
  Vill du göra en samhällsinsats och stödja en medmänniska som hamnat snett? Ladda ner

  Brott & straff
  En tidning för skolan. Vad händer när någon begår brott och hamnar i fängelse?
  11 sidor. 2006. Ladda ner

  Kontraktsvård
  Information om skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Denna information riktrar sig till socialtjänst, beroendevård, vårdgivare i öppenvård och behandlingshem samt till rättsväsendet. Ladda ner

  Fångarna, fängelset och samhället
  En undersökning som beskriver förändringar hos anstaltsintagna och samhällsförändringar som har betydelse för kriminalvården. 2004. 92 sidor. Ladda ner

  Motiverande samtal
  Att hjälpa människor till förändring / William R. Miller, Stephen Rollnick. 2003. 250 sidor.Beställningsnummer: 4771 (kan beställas i fler exemplar)
  Med organisationsnummer: 220 kronor plus frakt (ange organisationsnumret vid beställning) Utan organisationsnummer: 310 kronor inkl. frakt och postförskott Beställ

  Samhällstjänst, två kategorier...
  Broschyren beskriver de två kategorierna av samhällstjänst som finns i det svenska påföljdsystemet. 1999. 2 sidor. Ladda ner

  Resan genom rättsväsendet
  Vad händer med den som begår brott? Vad händer unga? Vilka är polisens, åklagarens, domstolens och kriminalvårdens olika roller? CD-skiva, 2007. Beställ

  Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-22 80 800, Fax: 011-496 36 40, E-post: hk@kriminalvarden.se, Organisationsnr: 202100-0225

  Allt fler fångar arbetar

  Publicerat 2008-03-07
  Treårig satsning har ökat sysselsättningen för intagna i landets fängelser.
  För andra året i rad ökade förra året sysselsättningen för intagna i arbetsdriften och i det som kallas service (städ, tvätt, fastighetsskötsel, mark- och parkunderhåll). De intagna arbetade det gångna året 100 000 fler timmar än 2006.

  Närmare målet

  Den totala sysselsättningsgraden steg därmed till 76 procent, från att ha legat kring 70 procent 2004. Målet är en 80-procentig sysselsättningsgrad.
  Bakom den positiva utvecklingen de två senaste åren ligger en extra satsning som Kriminalvården beslutade om redan 2005 och som löper 2006-2008. Satsningen kommer därefter att permanentas.

  Ökade intäkter

  Projektet "Ökad sysselsättning och utveckling av programmet arbete" ska, förutom ökad sysselsättning, också resultera i högre kostnadseffektivitet, rationalisering av produktionen och ökade intäkter för arbetsdriften.
  Samtidigt med satsningen på arbetsdriften ägnar Kriminalvården allt större uppmärksamhet åt den intagnes behov. Arbetsdriften i kriminalvården ska vara en kombination av produktion och vård.

  "Rätt man på rätt plats"

  - Utgångspunkten är den intagnes verkställighetsplan. Vi bedömer varje intagen och har just börjat arbetet med att sätta upp individuella mål för var och en. Det ska vara rätt män på rätt plats, säger Christer Birch, kriminalvårdsinspektör på Tidaholm med ansvar för anstaltens arbetsdrift.
  Du kan läsa mer om arbetsdriften och Kriminalvårdens nya syn på sysselsättning i den årsbok som myndigheten publicerar i dagarna. Där hittar du bland annat följande fakta:

  • Det finns totalt 97 produktionsenheter i anstalterna och 24 i häktena där det varje dag arbetar motsvarande 1 200 intagna på heltid.
  • 22 av produktionsenheterna är träindustrier och 13 är mekaniska verkstäder. Listan toppas av enheter för montering och förpackning. De är 42 till antalet.
  • Jämte produktion/vård i arbetsdriften bedriver Kriminalvården också yrkesinriktad utbildning på 33 anstalter. Denna finansieras av Arbetsförmedlingen och hade 2007 en budget på 43 miljoner kronor. Bland utbildningarna kan nämnas bygg-, svets- och truckförarutbildning. Representanter för Arbetsförmedlingen besöker regelbundet de stora anstalterna för arbetsförmedling kopplad till den villkorliga frigivningen.

  Allt fler får behandling

  Publicerat 2008-02-25
  Årsredovisning 2007: stor ökning av antalet dömda som deltar i behandlingsprogram.
  Aldrig tidigare har så många intagna i svenska fängelser behandlats med så, på vetenskapliga grunder, väl utprovade metoder som idag. Det visar Kriminalvårdens årsredovisning för 2007.

  "Ambitiös satsning"

  Antalet intagna i fängelse som påbörjade brotts- och missbruksrelaterade program ökade mellan 2006 och 2007 med 74 procent. I frivården har antalet nästan tredubblats.
  - Den stora ökningen är ett resultat av en ambitiös satsning på evidensbaserade brotts- och missbruksrelaterade program. Under 2007 satsade vi 50 miljoner kronor extra på en spridning av programmen till fler fängelser och frivårdskontor och på utbildning av fler programledare, säger Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén.
  Kriminalvården har de senaste åren tagit hem utvärderade program och tillsammans med andra länder utvecklat egna program, bland annat för män som utövar våld i nära relation (programmen IDAP och ROS).

  Stor ökning

  Totalt finns det i kriminalvården 15 sådana evidensbaserade brotts- och missbruksrelaterade program, varav tio är ackrediterade. Under 2007 påbörjade 5 074 intagna i fängelse brotts- och missbruksprogram jämfört med 2 917 år 2006.
  En utvärdering av ett av programmen, Våga Välja, visade nyligen på 13 procents relativ lägre risk att återfalla i brott för dem som deltagit i behandlingen jämfört med dem som inte deltog. Utvärderingar av övriga program kommer inom kort.
  Också på flera andra punkter redovisar Kriminalvården framgångar med innehållet i verkställigheten:

  • Kriminalvården utfärdar allt fler betyg i klientutbildningen (938 förra året jämfört med 433 år 2006). Varje betyg är en fullföljd kurs.
  • Allt fler anstalter kan erbjuda yrkesinriktade utbildningar (33 förra året jämfört med 24 år 2006).
  • Sysselsättningen i arbetsdriften för intagna ökade för andra året i rad, i år med 100 000 fler arbetade timmar. Den totala sysselsättningen i anstalt tog ytterligare ett kliv närmare målet på 80 procent.

  Bland övriga resultat från 2007 kan nämnas det halverade antalet rymningar direkt från anstalter och att Kriminalvården för andra året i rad redovisar en budget i balans.

  Fakta

  • Behandlingsprogrammen ska, enligt Kriminalvårdens nya syn, på vetenskapliga grunder kunna påvisas ha effekt på återfallen i brott. Därför ackrediteras de av en panel, bestående av bland annat ledamöter från forskarvärlden.
  • Ett helt nytt program, VPP, provas just nu på anstalterna Kumla, Hall och Tidaholm. Programmet riktar sig till intagna som har begått våldsbrott och/eller mord och bedöms ha hög risk för återfall. Programmet ska testas i ytterligare ett par omgångar innan Kriminalvården eventuellt lämnar in en ansökan om ackreditering.
  • Kriminalvårdens klientutbildning sker i så kallade lärcentrum och finns i de flesta anstalter. Antalet lärare vid dessa är drygt 100 i hela landet. Verksamheten står under Skolverkets tillsyn. Totalt deltog cirka 3 800 av dem som var intagna i anstalt någon gång under 2007 i klientutbildningen. Det är cirka 30 procent av det totala antalet intagna under 2007.

  Årsredovisning 2007 »
  Här kan du ladda ner hela dokumentet (74 sidor)

  Kartläggning av intagnas utbildningbakgrund - studiebehov

  Publicerat 2008-02-26
  Rapport 24: En enkätstudie riktad till klienter vid samtliga kriminalvårdsanstalter och en del av en nordisk kartläggning av intagnas studiebakgrund och deras upplevda studiebehov.

  Fler yngre än äldre intagna har inte slutfört tidigare utbildning

  Rapporten visar bland annat att utbildningsnivån är generellt låg och att 11 procent av de intagna inte har fullföljt någon utbildning alls. Knappt 40 procent har grundskola som högsta fullföljd utbildning. Procentuellt fler yngre intagna har inte slutfört någon utbildning jämfört med intagna som är 32 år och äldre.

  Motiven är bland andra att förbättra betyg och få jobb

  Sammanlagt uppgav 36 procent av de intagna att de studerar under anstaltsvistelsen och de allra flesta av dem studerar på gymnasienivå. De vanligaste motiven för att delta i utbildning är att utnyttja tiden, förbättra betyg, få jobb och att klara tillvaron efter frigivning.

  Utmaning för kriminalvården att motivera och engagera

  Den stora utmaningen för utbildningssatsningar inom kriminalvården tycks mot bakgrund av här presenterade sammanfattade resultat vara att informera, motivera och engagera unga, lågutbildade intagna med korta strafftider i studier. Dessutom ställs krav på utbildningssatsningar med fokus på grundläggande färdigheter vid läsning, skrivning och matematik.

  Bakgrund till rapporten

  Rapport 24 är genomförd av Stefan Samuelsson och Anna-Lena Eriksson Gustavsson på Institutionen för Beteendevetenskap och Lärarnde vid Linköpings universitet. Rapporten är, utöver att vara en fristående rapport som beskriver situationen i Sverige under en vecka i oktober 2006, det svenska underlaget till en jämförande studie av förhållandena i de olika nordiska länderna. Den nordiska studien finansieras av Nordiska Ministerrådet och beräknas vara klar hösten 2008.

  Kriminalvårdens historiska utställning

  Här inledningarna till de många kapitlen.

  BROTT OCH STRAFF
  Medeltidens fängelser utgjordes av slottens källare och torn, underjordiska hålor, dit fångarna sänktes genom ett hål i taket. I städerna fanns fängelser i tornen i stadsmuren, i rådhus och kloster. Även i bödelns hus kunde man förvara fångar. I dessa lokaler fick fångarna sitta och vänta på den egentliga bestraffningen. Här förvarades rannsakningsfångar, krigsfångar, personer som dömts till fängelse som förvandling av böter eller som nåd för svårare kroppsstraff. Dessa fängelsehålor låg ofta i underjorden och var ganska fuktiga och saknade ofta helt fönster och gluggar.

  Fångarna satt bundna till händer och fötter i kraftiga stockar eller slagna i järn. Stanken var outhärdlig då avträde oftast saknades. Rengöring sköttes av bödelns drängar en gång om året.

  Synen på straff var annorlunda i gamla tider. För brott dömdes vanligen till dödsstraff eller andra kroppsstraff. Till de riktigt grova förseelserna räknades även stöld. Mindre brott bestraffades oftast med skamstraff eller böter. Brottslingar kunde även dömas till landsförvisning.

  RASP OCH SPINNHUS
  År 1698 kom en ny stadga om lösdriveri och tiggeri, där Kungl Maj:t förklarade sig skola inrätta ett "arbets-, rasp- och spinnhus". "Tukthus" övergår samtidigt till att betecknas straffanstalt för kvinnor. I rasphuset skulle "så väl vanartiga tiggare som andra osedliga olydiga barn och tjänstepojkar" straffas med att raspa bresiljeträ till färgstoffer. I spinnhuset skulle "allehanda vanartiga föra och starka kvinnspersoner under en tjänlig uppsikt tillhållas att dagligen göra sitt vissa arbete med lins beredande, häcklande och spinnande". I verkligheten spann man bara ull. Kombinationen av barnhus och korrektionsinrättning var naturligtvis inte bra och man beslöt sig för att skilja de två åt. Det genomfördes emellertid inte förrän 1779.

  Centralfängelset Norrmalm i Stockholm var ett av landets tre kvinnofängelser. De två andra fanns i Göteborg och Norrköping. I dessa fanns i början av 1860-talet omkring 500 av landets 1 800 kvinnliga fångar. På Norrmalm var fångantalet omkring 300. De flesta var arbetsfångar, d v s de hade dömts till tvångsarbete på grund av att de inte kunde försörja sig själva. Straffångarna som fanns där var sådana som dömts till längre straff än två år, oftast efter upprepande stölder eller barnamord.

  Mer permanenta spinnhus började anläggas på 1740-talet i Norrköping och Göteborg. i ett ruckligt tvåvåningars, trähus i den fattiga stadsdelen Saltängen i Norrköping arbetade ett 20-tal spinnhushjon 1702-1790. 1790 invigdes kronospinnhus som skulle ta emot och sysselsätta kvinnliga fångar från Götaland. Det nybyggda fängelset låg på en hög och Motala Ströms friska vatten som forsade ner genom staden hade ännu inte blivit nedsmutsat av staden många utsläpp. Detta innebar att spinnhuset kunde bli en effektiv arbetsanstalt. Arbetstiden var lång. Den räckte från klockan 4 på morgon till klockan 22 på klockan måndag-fredag. På lördagar upphörde arbetet vid middagstiden och på söndagen vilade man.

  FÄSTNINGSTIDEN
  Länge nöjde man sig med att låta de dömda dela fängelse med de häktade, men när behov uppstod att förstärka rikets fästningar var det naturligt, att de grova brottslingarna skulle skickas till det ofta mycket hårda arbetet i dessa fästningsfängelser, av vilka Carlstens fästning i Marstrand blev särskilt bekant och fruktad.

  Marstrandsarbete ansågs i hårdhet komma näst efter dödsstraff. En straffordning av 1653 använder uttrycket "slås i järn och arbeta för brott sitt". Fångar användes också för arbete i Falu gruva. Fästningsfängelser fanns också i Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Landskrona, Malmö och Nya Älvsborg (vid Göteborg), senare tillkom Vaxholm, Karlsborg och Varberg.

  STYRELSEN FÖR RIKETS FÄNGELSER
  1800-talets första halva kom att innebära mycket stora omvälvningar för fångvården. En omfattande administrativ förändring ägde rum 1825 då styrelsen för Rikets fängelser och arbetsinrättningar inträttades. Dessförinnan hade straffanstalterna sorterat under olika huvundmän. Nu samlades all fångvård under en hatt. Det som vi idag kallar kriminalvårdsstyrelsen hade uppstått och den fick snabbt ett stort inflytande.

  LIVET INNANFÖR
  Det nya fångvårdssystemet byggde i grunden på religionens, ensamhetens och arbetets fostrande inverkan. Genom att erbjuda arbete i fängelserna hoppades man att fången skulle få smak för ett arbetsamt och skötsamt liv även i friheten.

  SKARPRÄTTAREN ANDERS GUSTAF DALMAN
  Född år 1848 i Norberg, död 1920 i Stockholm, halshögg de sex sista "lifdömda" i Sverige. Sedan 1868 hade han tjänat vid Kungliga Vestmanlands regemente och hade 1873 befodrats till kopral. Han var gift sedan 1869 och bodde med sin familj i Norberg. Från militärtjänsten erhöll han avsked 1882. Under 1885 antogs han till skarprättare för Stockholms stad och län och flyttade med hustrun, en dotter och två söner till huvudstaden och bosatte sig först vid Tulegatan, senare vid S:t Eriksgatan. Under åren fram till 1901 blev han undan för undan skarprättare även i flera andra län.

  Den första avrättningen verkställde Dalman 1890, den sista 1910. Vid de fem första använde han en handbila. Hugget utdelades i en kroppsställning, som krävde böjd rygg och böjda knän. Vid den sista avrättningen behövde han endast trycka på en fjäder på giljotinen.

  Vid de fyra sista uppdragens fullgörande anlitade han såsom biträde sin son Gustav Albert Dalman, född 1880.

  För alla med handbilan verkställda halshuggningar tillverkade skarprättare Dalman stupstocken i Stockholm. De var fyrkantiga, ungefär 1 meter lång, höjden 10 cm, urholkad framför bröstet och mitt över halsen. Där fångens skuldror skulle befinna sig fastskruvades en säkerhetskedja. På andra sidan stocken på båda sidor om huvudet slogs en ögla, som med ett snöre nedpressade huvudet. Stupstocken fastskruvades vid schavotten. Denna förfärdigades på avrättningsplatsen av Dalman och hans medhjälpare och bestod av 12 plankor av 4 tums tjocklek. Vidare behövdes ca 3 lass fin sand. Sanden utbreddes framför och vid sidorna av schavotten för att uppfånga blodet. Sand borde också finnas under delinkventen för att åstadkomma rätt läge i förhållande till stockens höjd. Stupstocken transporterades i ett svart tygfodral till förrättningsorten. I bland lämnades den kvar i fängelset, ibland återfördes den till Stockholm.

  KARL SCHLYTER
  Justitieministern och hovrättspresidenten Karl Schlyter förknippas med parollen "avfolka fängelserna. År 1932 satt 13 000 bötesfångar i fängelse, och det var främst dessa som han inte tyckte inte borde vara där.

  År 1934 lade Schlyter fram ett omfattande program. Han ansåg att ungdomar inte skulle sitta i fängelse utan uppfostras och utbildas av pedagoger på särskilda enheter. Inte heller tyckte han att psykopater, sinnessjuka och alkoholister hörde hemma i fängelserna. Han ville inrikta påföljdssystemet på vård i frihet, som villkorlig dom och villkorlig frigivning med övervakning.

  Det reformarbete som ägde rum i samband med Brottsbalkens tillkomst pågick under hela 1930- och 1940-talen. Innehållet i fängelsestraffet skulle enligt denna reform vara vård. De intagna skulle under anstaltsvistelsen beredas möjligheter till anpassning utanför murarna.


  Statens institutionsstyrelse SiS.

  Statens institutionsstyrelse

  Statens institutionsstyrelse, SiS, är den statliga myndighet som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem.

  Förstasidan
 • Hitta rätt
 • Om SiS
 • Vård av missbrukare
 • Vård av unga
 • Sluten ungdomsvård
 • Forskning & utveckling
 • Publikationer
 • Faktabanken
 • Länkar
 • Lediga jobb
 • Sidor för:
 • Socialtjänst
 • Forskare
 • Studerande
 • Press

 • Om SiS

  Här information om SiS, Statens institutionsstyrelse.
  Senast ändrad 18 mar 2008
  20 frågor och svar om SiS
  Adresser, e-post och telefonnummer
  Basfakta om SiS
  Hitta rätt på SiS webbplats
  Huvudkontoret
  Kontakta SiS (e-post)
  Organisationsschema Regionkontor
  Remisser
  SiS uppdrag och verksamhet
  Ärendelistor

  LÄS MER
 • Huvudkontoret
 • SiS insynsråd
 • Vetenskapliga rådet »

 • LÄNKAR
  SiS instruktion 2008

  DOKUMENT
 • SiS verksamhetsplan 2008 (pdf 566 kB)
 • SiS årsredovisning 2007 (pdf 802 kB)
 • SiS budgetunderlag 2008 (pdf 104 kB)
 • Regleringsbrev för budgetåret 2008 (pdf 134 kB)

 • SiS uppdrag och verksamhet

  Senast ändrad 27 feb 2008

  Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare.

  Vården sker oftast utan den enskildes samtycke med stöd av LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) samt SoL (socialtjänstlagen). SiS ansvarar även för verkställighet av straff för ungdomar i åldern 15-17 år som dömts för brott enligt LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård).

  Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten.

  SiS har 45 olika institutioner runt om i landet. För unga finns 32 institutioner med knappt 700 platser och för vuxna missbrukare finns 13 institutioner med cirka 350 platser. SiS institutioner har mycket hög personaltäthet och många olika yrkesgrupper samverkar för att ge effektiv och bra vård.

  I SiS uppdrag ingår att utöva tillsyn över verksamheten vid de institutioner som drivs av SiS. Tillsynen över verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen utövas av SiS tillsyns- och uppföljningsstab och sker dels i form av ordinarie/planerad tillsyn, dels när det på grund av inträffade händelser finns en speciell anledning för tillsyn.

  SiS bedriver även en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Ett vetenskapligt råd fördelar forskningsanslag till projekt vid fristående universitet och högskolor. Inom ramen för både FoU-verksamheten och den löpande verksamheten vid institutionerna har stor kunskap och erfarenhet samlats om SiS målgrupper.

  Antalet anställda är cirka 2800 personer och ekonomin omsluter årligen 1,75 miljarder kr. Verksamheten finansieras dels genom statsanslag och dels genom vårdavgifter. SiS har funnits som myndighet sedan 1993. Innan dess bedrevs verksamheten av kommuner, landsting och kommunalförbund.

  Huvudkontoret är placerat i Stockholm och har funktioner för administrativt och strategiskt stöd.

  Tjänster med kvalitet

  Fem SiS-tjänster beskrivs i tjänstekartor som ska garantera att den vård och behandling som ges på SiS institutioner håller rätt kvalitet. Läs mer

  Vårdkedja Ungdom - MVG

  Frågor och svar om projektet Vårdkedja Ungdom - MVG. Läs mer

  MultifunC för unga

  SiS prövar en ny behandlingsmodell för pojkar och flickor med allvarliga beteendeproblem. Läs mer

  Vård efter LVM-tiden

  Ett kontrakt för livet.
  "Ett kontrakt för livet" ger rabatt till kommuner som satsar på bra eftervård. Här hittar du anvisningar och avtal.

  Statens institutionsstyrelse Box 16363
  103 26 Stockholm TEL 08-453 40 00


  Brottsoffermyndigheten

  Brottsoffermyndigheten

  Att bli utsatt för brott medför ofta en mängd känslomässiga reaktioner. Förutom dessa psykiska effekter kan brottet också medföra fysiska skador och ekonomiska förluster. Som brottsoffer bör man så snart som möjligt polisanmäla brottet.

  Allmänt om Brottsoffermyndigheten

  Brottsoffermyndigheten inrättades 1994 och dess övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov. Myndigheten är placerad i Umeå och har rikstäckande ansvar för tre områden:
  Brottsskadeersättning
  Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd och om det inte finns någon försäkring för skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Den rätten kan finnas även om gärningsmannen är okänd. Ersättningen kompenserar framför allt personskador och kränkning.
  Brottsofferfonden
  Fondens medel delas ut till forskning och andra brottsofferinriktade projekt drivna i ideell, offentlig eller privat regi. Fonden byggs huvudsakligen upp av en särskild avgift på 500 kr som varje dömd person ska betala om brottet kan straffas med fängelse. Årligen fördelas cirka 30 miljoner kr ur fonden.
  Kunskapscentrum
  Brottsoffermyndigheten ska samla och sprida information och forskningsresultat för att bidra till ett bättre bemötande och behandling av brottsoffer. Det sker bl. a. genom informationsmaterial till andra myndigheter, ideella organisationer och brottsoffer. Brottsoffermyndigheten arrangerar också konferenser, temadagar och vidareutbildningar.
  BrOM
  Brottsoffermyndighetens vedertagna förkortning är BrOM (stort B, litet r, stort O och stort M).

  Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på underrubriker i vänstermenyn.


  Brottsofferportalen.

  Brottsofferportalen

 • Startsidan
 • Brottsoffer
 • Sexualbrottsoffer
 • Ungdom
 • Nyheter
 • Kontakter
 • Publikationer
 • Teman
 • Länk till Rättegångsskolan

  Brottsoffer:
  Som brottsoffer har du säkert många frågor. Du kan behöva olika former av praktiskt stöd eller akut ekonomisk hjälp. Kanske undrar du hur rättsprocessen går till? Här finns mycket information att hämta. Läs mer om brotttsoffer.

  Sexualbrott:
  Här hittar du som varit utsatt för sexualbrott information som är speciellt viktig för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter och möjligheter till råd och stöd. Här finns till exempel beskrivning av hur en medicinsk undersökning går till och användbara kontaktuppgifter. Läs mer om sexualbrottsoffer.

  2008-03-10: Barnahus - bra stöd för utsatta barn
  2008-02-26: Rättegångsskola på nätet!
  2008-02-05: Brottsrummet
  Fler nyheter


  Brottsoffer

  Polisanmälan
 • Reaktioner på brott
 • Stöd och råd
 • Skyddsåtgärder
 • Rättsprocessen
 • Ekonomisk ersättning
 • Frågor och svar
 • Lagar
 • Polisanmälan

  Ett brott är en handling som är straffbar enligt lag, vilka händelser som är att betrakta som brott kan ibland vara svårt att veta. Det är därför bra om du polisanmäler händelsen.
  Du har ingen skyldighet att anmäla ett eventuellt brott men för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter krävs det att du gör en polisanmälan. Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen.
  Du är inte skyldig att anmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter som brottsoffer. En polisanmälan görs genom att kontakta polisen via telefon eller genom att besöka en polisstation. Läs mer

  Reaktioner på brott

  Den som utsatts för brott kan drabbas såväl fysiskt som psykiskt. Hur reaktionerna ser ut är väldigt olika, men vissa är mer vanliga. Läs mer

  Stöd och råd

  Som brottsoffer kan du behöva stöd och råd. Det finns både myndigheter och flera ideella organisationer som kan hjälpa dig med allt från samtalsstöd till praktisk hjälp under själva rättsprocessen. Läs mer

  Rättsprocessen

  Rättsprocessens olika delar kan vara svåra att förstå. Här hittar du en beskrivning av rättsprocessens olika delar med länkar till fördjupad information. Alltifrån förundersökning och rättegång till vad som händer efter domen. Läs mer

  Skyddsåtgärder

  Du som brottsoffer kan behöva skydd för att känna dig säker. Det kan vara fysiskt skydd som exempelvis besöksförbud eller skydd av personuppgifter. Alla brottsoffer kan inte erbjudas skydd utan rätten till skydd provas av Skatteverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Läs mer

  Ekonomisk ersättning

  Som brottsoffer kan du ha rätt till ekonomisk ersättning för den skada som du drabbats av på grund av brottet. Det finns flera olika typer av ersättning. Som brottsoffer är det viktigt att du själv bevakar dina intressen och agerar för att ha möjlighet att få ersättning. Det kan handla om skadestånd från gärningsmannen, försäkringsersättning från ditt försäkringsbolag och brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Läs mer  Brottsofferjouren

  Brottsofferjouren

  Hem Om BOJ Brottsdrabbad Stöd oss Länkar Press Sök Aktuellt besökare

  BOJ bryr sig om brottsoffer

  Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet.
  BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
  * tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
  * information om hur en polisanmälan går till
  * stöd vid eventuell rättegång
  * information om hur det går till i rättssalen
  * hänvisa till myndighetskontakter
  * hjälp att ställa krav på skadestånd
  * samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare. Läs mer här

  Brottsofferjourernas Riksförbond. Box 11014, 100 61 Stockholm. Tel 08-644 88 00.


  Justitiekanslern JK.

  Justitiekanslern JK

  VERKSAMHETSÖVERSIKT ALLMÄNT 2007

  Justitiekanslerns främsta uppgifter är att utöva tillsyn över den offentliga förvaltningen för regeringens räkning, att vara åklagare i mål om tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott, att svara för statens skadereglering, att bevaka statens rätt i rättegångar och att ge juridiska råd åt regeringen.

  Vid sidan av dessa huvuduppgifter ska Justitiekanslern värna den enskildes privatliv i olika sammanhang, utöva tillsyn över rättshjälpen, övervaka Advo-katsamfundets disciplinverksamhet och i särskilda fall utöva statens arbetsgivarfunktion. Härtill kommer att Justitiekanslern bedriver viss informations- och utbildningsverksamhet och ett mötesutbyte med motsvarande myndigheter i andra länder.

  Som mål för verksamheten under året har följande gällt. Justitiekanslern ska värna rättssäkerheten och bidra till en fortsatt hög kvalitet inom den offentliga verksamheten samt medverka till ett starkt förtroende för advokatväsendet. Justitiekanslern ska vidare värna tryck- och yttrandefriheten utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa tryck- och yttrandefrihetsbrott, samt medverka till att rättstillämpningen och lagföringen på tryck- och yttrandefrihetsrättens område blir effektiv och rättssäker. När det gäller skadestånd ska Justitiekanslern se till att den enskilde kommer till sin rätt utan att det allmännas intresse sätts åt sidan. Vidare ska Justitiekanslern med beaktande av den enskildes rätt ta till vara statens intresse i rättsliga angelägenheter. Slutligen ska Justitiekanslern värna den enskildes integritet utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa brott, samt medverka till att rättstillämpningen inom de berörda områdena blir effektiv och rättssäker.

  Ett mål har vidare varit att antalet balanserade ärenden ska, med bibehållen kvalitet i ärendebehandlingen, minskas jämfört med år 2006. Vidare bör ärenden som avser klagomål eller anspråk från enskilda och som inte förs till rättegång vara avslutade inom två år från det att ärendet kom in till Justitiekanslern.


  Riksdagens ombudsmän - JO.

  JO (Justitieombudsmannen)

  Klaga hos JO (Justitieombudsmannen) - eller Riksdagens ombudsmän som det officiellt heter - kan var och en göra som anser sig själv eller någon annan ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myndighet inom den statliga eller kommunala sektorn. (Det krävs således inte att man skall vara svensk medborgare eller att man uppnått en viss ålder för att få klaga hos JO.) JO kan däremot inte granska exempelvis riksdagens ledamöter, regeringen eller enskilda statsråd, justitiekanslern och ledamöter i landstings- eller kommunfullmäktige. Tidningar, radio/TV, journalister, fackföreningar, banker, försäkringsbolag, privatpraktiserande läkare och advokater m.fl. står inte heller under JO:s tillsyn. För dessa finns andra övervakningsorgan, t.ex. Pressens opinionsnämnd, Finansinspektionen, Socialstyrelsen och Advokatsamfundet.

  Det svenska JO-ämbetet infördes redan 1809. Eftersom kungen på den tiden hade makt att styra riket ansåg den dåvarande ståndsriksdagen att det behövdes en institution som var oberoende av kungen och som kunde kontrollera att lagar och förordningar efterlevdes. Riksdagen valde därför en justitieombudsman (JO) och gör så fortfarande. Den förste JO:n valdes 1810. Trots att snart 200 år har gått arbetar JO efter samma grundprinciper som man hade från början.

  En justitieombudsman (JO) är en av riksdagen vald person som skall övervaka att domstolar och andra myndigheter och tjänstemän vid myndigheter (samt även andra vilkas arbete innebär s.k. myndighetsutövning) följer lagar och andra författningar och att de även i övrigt uppfyller sina skyldigheter. En JO väljs för en fyraårsperiod och kan väljas om. Det finns inte något formellt krav att en JO skall vara jurist, men i praktiken har alla justitieombudsmännen - utom den förste - varit jurister. Sedan kravet att JO skall vara man togs bort 1941 har fem kvinnor valts till JO. Det finns idag fyra justitieombudsmän - två är kvinnor, två är män. Varje ombudsman har sitt ansvarsområde (tillsynsområde). En av ombudsmännen har titeln chefsjustitieombudsman (ChefsJO), vilket innebär att han är administrativ chef och bl.a. bestämmer vilka ansvarsområden de olika ombudsmännen skall ha. Han kan däremot inte "lägga sig i" hur en annan JO utreder och avgör ett ärende inom sitt ansvarsområde. Varje JO svarar direkt inför riksdagen för sina handlingar. Ombudsmännen avger årligen rapport över sin verksamhet till riksdagen. Denna ämbetsberättelse - som ingår i riksdagstrycket - behandlas av konstitutionsutskottet, som skriver ett eget betänkande och anmäler ärendet i kammaren.

  Som framgår står förkortningen JO för såväl själva justitieombudsmannaämbetet som för en enskild justitieombudsman.

  Ombudsmännens tillsyn (övervakning) baseras på anmälningar som allmänheten skickar in till JO, initiativärende och på iakttagelser vid inspektioner. JO får in närmare 6 000 anmälningar - av de mest skiftande slag - om året. Det huvudsakliga arbetet hos JO består i att handlägga klagomål.

  Vilka "maktmedel" ( befogenheter) har en JO när han eller hon vid sin tillsyn upptäcker att en tjänsteman har tillämpat en lag felaktigt? Det yttersta vapnet är att en JO, som särskild åklagare, kan väcka åtal mot en tjänsteman för tjänstefel eller annat brott i tjänsten. Detta händer mycket sällan, men bara vetskapen om att JO har denna möjlighet har stor betydelse för JO-ämbetets auktoritet! JO har även rätt att initiera disciplinförfarande mot en tjänsteman för tjänsteförseelse. Vanligast är att en JO i sin tillsynsverksamhet gör kritiska, vägledande och/eller rådgivande uttalanden. Ett uttalande från JO är aldrig rättsligt bindande. JO-ämbetet är helt opolitiskt.

  Senast uppdaterad: 2006-10-30


  010423:

  DN 010423 sid A2: “Då gjorde det ont att säga sin mening.” Av Charlotta Friborg:

  URSINNIGA KNYTNÄVSSLAG rakt in i massan av demonstranter. Knän i ansiktet på tonåringar som redan tryckts ned i gatan. Besinningslösa batong- och knytnävsslag mot en liggande demonstrant. Ungdomar som omilt släpas i asfalten fram till bussar som rekvirerats for att skingra de omhändertagna.
       Lördagskvällens tevebilder kunde ha varit hämtade från Minsk i diktaturens och polisbrutalitetens Vitryssland. Men scenerna utspelades i Malmö.
       Polisen gick med full kraft lös på medborgare som utnyttjade sin grundlagsfästa rättighet att demonstrera mot en politik som de inte sympatiserar med.
       De många unga människor som inför EU:s finansministermöte gjort i ordning banderoller med slagord som "Nej till EU:s byråkrater och dess tusentals soldater" måste ha känt att deras värsta farhågor besannades. Krigsstämning rådde på Malmös gator.
       Långt innan nagra oroligheter brutit ut gjorde polisen sitt bästa för att sätta skräck i demonstranterna. Redan från bör jan omgavs tåget av kravallutrustade polismän, beriden polis och skällande polishundar. "Sverige håller på att bli en militärstat", säger en rejält upp skrämd 17-årig flicka som greps och bryskt visiterades av en manlig polis (Expressen 22/4).

  Vl BLEV PROVOCERADE, hävdar polisens företrädare. Någon använde en brandspruta mot en ridande polis. Någon kastade knallskott. Det är självklart att sådana tilltag måste beivras, men att bråkmakare försöker sabotera en demonstration motiverar inte det massingripande som gjordes i Malmö. Över 200 demonstranter greps. Snarare verkar enstaka provokatörers tilltag ha satt i gång ett på förhand planlagt massivt tillslag. Kanske är polisens strategi att redan nu sätta sig i respekt inför toppmötet i Göteborg.
       Att döma av tevebilder och vittnesmål tycks polisen ha gått in i folkmassan och tämligen godtyckligt omhändertagit även helt fredliga demonstranter. Vem som helst som råkade komma i en polismans väg riskerade att bli bortforslad.
       Så taggade var polismännen att de inte ens drog sig för att omhänderta en EU-parlamentariker som deltog i demonstrationen. Per Gahrton sveptes med i massingripandet, trots att han enligt egna uppgifter gång pa gång påtalade att han såsom EU-parlamentariker åtnjuter immunitet. Vid protesterna mot EU-toppmötet i Stockholm råkade en förbipasserande grånad dam i basker ut for en liknande behandling.
       Kan vi lita på svenska polismäns demokratiskå instinkt när bråkmakare och fredliga medborgare bemöts med samma brutalitet?

  MINST SAGT uppseendeväckande är det arroganta sätt på vilket Malmöpolisens talesman efter kravallerna avfärdade Gahrtons kritik. Enligt talesmannen skulle Gahrton inte alls kunna åberopa sin immunitet eftersom den endast gäller i tjänsteutövningen.
       Har då polisen ingenting begripit av grundläggande demokratiska spelregler? Tydligen tror polisen att Gahrton är politiker bara de dagar han befinner sig i EU-parlamentets byggnader.
       Att delta i demonstrationer och annat opinionsbildande arbete är givetvis en central del av en förtroendevald politikers uppdrag, minst lika viktigt som arbetet i utskott och plenarförsamling. Immunitetsskyddet har tillkommit just för att skydda EU-parlamentarikerna mot godtyckliga myndighetsövergrepp. Det är EU-parlamentet som fattar beslut om immuniteten ska hävas - inte maktfullkomliga svenska polismän.
       Per Gahrton har nu skrivit brev till EU-parlamentets talman Nicole Fontaine där han berättar om hur han behandlats av svensk polis. Det blir intressant att se reaktionen.

  KRAVALLERNA I MALMÖ väcker frågor om vilka order polismännen egentligen hade. Såg de som sin huvudsakliga uppgift att se till att demonstrationen kunde genomföras på ett lugnt sätt? Eller grep de första bästa chans att upplösa tåget?
       Mycket tyder på det senare, med tanke på att polisens taktik vid de första tecknen på oroligheter var att gå in för att skära av och stoppa den bakre delen av demonstrationståget. I så fall har polisen i grunden missförstått sitt uppdrag.
       Uppgiften är inte att till vilket pris som helst mota EU-kritiker så långt bort som möjligt från EU-topparnas möteslokaler. I polisens uppdrag ligger att värna ett öppet politiskt samtal, så att människor med skilda meningar kan komma till tals. Insatser ska riktas mot notoriska mötes- och demonstrationsförstörare, men fredliga demonstranter ska skyddas.
       Många unga människors lärdom från finansministermötet i Malmö är bitter. Att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter i Sverige kan göra förbannat ont.

  Charlotta Friborg.
  Medarbetare på ledarredaktionen. charlotta.friborg@dn.se “


  020416:
  DN 020307 sid 4:

  "Ny jämförande Brå-studie i dag om stölder och våld i kommunerna: De är sämsta brottsbekämparna"

  "Danderyd, Karlskoga och Storuman skulle kunna göra betydligt mer för att bekämpa våldsbrottsligheten bland sina invånare. I Kungälv, Finspång och Askersund gäller detsamma för stöldbrotten. Brottsligheten i Danderyd är visserligen relativt låg. Men våldsbrotten är 25 procent fler än väntat sett till den resursstarka befolkningen. Stölderna i Botkyrka är jämförelsevis många. Men de är ändå 13 procent färre än väntat med tanke på att kommunen hör till de mest resurssvaga i regionen. Det visar en ny studie från Brottsförebyggande rådet, som presenteras av generaldirektör Ann-Marie Begler och enhetschef Jan Andersson."

  "Brottsligheten varierar i landet. Men hur kommer det sig att det finns så stora skillnader i brottsnivån även mellan kommuner med samma invånarantal? I till exempel kommunerna Sala och Avesta anmäls nästan dubbelt så många brott som i Höganäs och Ekerö, trots att antalet invånare i de fyra kommunerna är ungefär lika stort.
       Förklaringarna till dessa skillnader är naturligtvis många och några av dem kan samlas under rubriken strukturella faktorer. Vissa kommuner har ju till exempel en betydligt högre andel invånare i så kallad brottsaktiv ålder, är mer attraktiva för turism, har en högre andel arbetslösa och har en befolkning som är mer koncentrerad till tätorter än vad andra kommuner har.
       Detta i sig genererar skillnader i brottsnivå mellan olika delar av landet. I dag publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökningen "Brottsnivåerna i landets kommuner". I undersökningen har vi tagit hänsyn till olika bakgrundsfaktorer så att kommunerna, trots sina olika betingelser, kan jämföra sig med varandra. Vi har beräknat vilken brottsnivå man utifrån varierande strukturella förutsättningar i kommunerna kan förväntas ha. Dessa nivåer har sedan jämförts med den faktiska anmälda brottsligheten.
       Resultaten visar att somliga kommuner som enligt statistiken uppvisar en relativt hög brottslighet, har en nivå som trots allt ligger lägre än vad som kan förväntas.
       Ett sådant exempel är Botkyrka kommun utanför Stockholm som tillhör de mer resurssvaga i regionen. Antalet stöldbrott är här jämförelsevis högt, men när hänsyn tas till olika bakgrundsfaktorer visar det sig att stöldbrotten är 13 procent färre i Botkyrka än vad som kan förväntas. Andra exempel på kommuner som uppvisar en betydligt lägre nivå av stöldbrott än förväntat utifrån deras strukturella betingelser, är Borås, Söderhamn och Torsby som alla tre har närmare 30 procent lägre nivå.

  Även våldsbrottsnivåerna har studerats i rapporten. Bland de kommuner som har en lägre våldsnivå än vad som kan förväntas finns till exempel Uppsala, Halmstad, Bollnäs och Orsa, som samtliga har cirka 20 procent lägre våldsnivå än förväntat. Undersökningen visar också att i många kommuner med en jämförelsevis låg brottsnivå torde det finnas utrymme att ytterligare sänka brottsligheten. Det innebär att inte heller i en så kallad lågbrottskommun finns det anledning att slå sig till ro. Även i dessa kommuner finns ett utrymme för att vidta brottsförebyggande åtgärder, något som gagnar invånarna.
       Danderyds kommun, som ligger utanför Stockholm, tillhör de kommuner som har en mycket resursstark befolkning och som i jämförelse med andra kommuner i regionen har en relativt låg brottslighet. Vår analys visar att när hänsyn har tagits till olika strukturella bakgrundsfaktorer, faller Danderyd ut som en kommun med betydligt högre våldsbrottsnivå än vad som kan förväntas, nämligen 25 procent högre. Detsamma gäller för till exempel så skilda kommuner som Karlskoga (20 procent högre) och Storuman (23 procent högre).

  Som exempel på några av de 37 kommuner som har en stöldnivå som ligger mer än 20 procent högre än förväntat, kan nämnas Kungälv, Finspång och Askersund.
       Tänk tanken att samtliga kommuner som har en brottsnivå över det som kan förväntas med hänsyn tagen till deras strukturella förutsättningar, skulle minska denna till en nivå som motsvarade vad som förväntas. Då skulle det för riket i sin helhet innebära att antalet anmälda stöld- och våldsbrott skulle vara mellan 15 och 20 procent lägre än vad som faktiskt är fallet. Visst, det är ett räkneexempel, men det visar att redan en sådan begränsad ambitionsnivå för det brottsförebyggande arbetet skulle kunna få betydande effekter.
       När man diskuterar hur brottsligheten ska minskas är en vanlig ryggmärgsreflex att ropa på fler poliser. Gärna det, poliser är bra ur flera aspekter, men tro inte att enbart fler poliser på något avgörande sätt skulle påverka den totala brottsnivån i landet. Att ha tillgång till en kvalificerad polis, som ägnar sig åt rätt saker, är naturligtvis viktigt för bekämpningen av brottsligheten. Ett väl fungerande straffsystem där det skapas förutsättningar för att minska återfallen i brott är naturligtvis också centralt. Men det finns åtskilligt att göra på den kommunala nivån. Det kan gälla restaurangetableringar, öppettider och alkoholtillstånd. Det kan gälla så enkla saker som belysning av parkeringsplatser eller mer komplicerade som ombyggnad av förrådsutrymmen.
       Vad kan göras inom kultur- och fritidsförvaltningarna? Inom socialtjänsten? Hur ska kommunen stimulera till grannsamverkan mot brott? Vad kan göras inom skolan? Det finns kunskap och det pågår ett aktivt brottsförebyggande arbete, men det är ojämnt fördelat mellan kommunerna.
       Många av de strukturella faktorer som har betydelse för brottsnivån är det svårt för kommunerna att påverka, i varje fall på kort sikt. Det är naivt att tro att det helt går att få bort brottsligheten. Men det är lika naivt att tro att det inte behöver göras något även på kommunal nivå.

  Ta bostadsområdet Nacksta utanför Sundsvall som exempel. Det är ett område byggt under miljonprogrammets dagar, då utformningen av bostadsområdena så att säga bestämdes av byggkranarnas räckvidd. Området har varit vida känt för sin kriminalitet. En genomtänkt ombyggnad, utformad av en klok arkitekt i samarbete med polisen, har medverkat till att stöldbrotten minskat. Kan detta koncept anpassas till andra platser? Mycket talar för det.
       Brottsförebyggande rådets rapport skriver heller inte de enskilda kommunerna på näsan vad de ska göra. Det är på den lokala nivån som den lokala kunskapen finns och problembilden skiljer sig förmodligen åt på lika många sätt som det finns kommuner. Vår avsikt är inte att "hänga ut" kommuner med höga brottsnivåer eller kommuner som vi finner har en högre brottslighet än vad som kan förväntas. Vår rapport vill stimulera samtliga kommuner, dels att analysera den lokala brottsligheten och dess orsaker samt vad som gör att man skiljer sig från andra kommuner, dels att studera och lära av dem som lyckas bättre än vad man själva gör.

  Kommunerna i landet arbetar i varierande omfattning mot brottsligheten. Ambitionsnivån varierar och så gör även motstrategierna. Vår undersökning visar att det i många kommuner finns ett betydande utrymme för att komma längre. Och det gäller naturligtvis alla kommuner, inte bara de med en hög anmäld brottsnivå.
       Det finns en rad exempel i och utanför Sverige som visar att både kommunen och det civila samhället kan ta ett betydligt större ansvar än vad de gör i dag.
       Om vi jämför brottsnivån i Sverige med andra europeiska länder, finner vi att vi ligger nära den genomsnittliga nivån för hela Europa. Vore det inte rimligt, eller till och med självklart, att Sverige med sina självständiga kommuner blev ett föregångsland? Borde vi inte bli bäst i Europa på att genom lokala brottsförebyggande strategier, minska brottsligheten så att vi hamnar bland lågbrottsländerna i Europa?

  Ann-Marie Begler
  Jan Andersson


  020416:
  DN 020408 sid 4:

  "Var tredje kommun slår larm om effekterna av polisbristen:
  Medborgargarden tar över"

  "Bristen på poliser har lett till att det nu finns medborgargarden eller liknande verksamhet i en tredjedel av landets kommuner. Det visar en ny undersökning som Polisförbundet gjort bland 233 av landets 289 kommuner. Nära hälften av de tillfrågade kommunalråden efterlyser en bättre närvaro och patrullering av polis och en tredjedel vill ha bättre brottsförebyggande arbete. Ökningen av medborgargarden och privata väktare är ytterligare ett bevis på att samhället inte klarar av att värna de grundläggande demokratiska rättigheterna, skriver Polisförbundets ordförande Jan Karlsen."

  En färsk undersökning bland landets kommunalråd blottlägger återigen polisbristen i Sverige. Hela nio av tio kommunalråd anser att fler poliser skulle öka tryggheten i hemkommunen. Närmare hälften, 44 procent, tror att behovet av poliser kommer att öka de närmaste tre åren.
       Samtidigt uppger vart tredje kommunalråd att det finns medborgargarden eller annan liknande verksamhet i hemkommunen. Det visar en undersökning som genomfört bland kommunstyrelseordförande i 233 av landets 289 kommuner.
       Medborgargarden. Otrygghet. Polisbrist. Det är starka och värdeladdade ord för många medborgare. Och för många politiker i hela landet, inte minst ett valår.

  Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade rapporten "Brottsnivåerna i landets kommuner" på DN Debatt den 7 mars. Brå slog fast att kommunerna har ett stort ansvar för det brottsförebyggande arbetet och pekade ut ett antal kommuner som "sämst i klassen". Brå menade att det faller på kommunerna att noga fundera över frågor som tillstånd om öppettider på restauranger, belysning på parkeringsplatser eller insatser i social- och fritidssektorn. Av rapporten framkommer också att poliser är viktigt för bekämpningen av brottsligheten i kommunerna.
       Högst upp på kommunalpolitikernas önskelista står just fler poliser. I var tredje kommun är polisbristen påtaglig. Vart tredje kommunalråd uppger att det finns medborgargarden eller annan liknande verksamhet i kommunen. Sådana frivilliga insatser är ytterligare ett bevis på att samhället inte klarar att värna de grundläggande demokratiska rättigheterna. Det är oerhört allvarligt när rättsstaten inte kan sköta sina arbetsuppgifter.
       Polisens värde i både det trygghetsskapande och det brottsförebyggande arbetet illustreras också av kommunalrådens önskemål om en förbättrad närpolisorganisation i kommunen. Närmare hälften av kommunalråden, 45 procent, efterlyser en förbättring av "närvaro och patrullering". En tredjedel av kommunalråden, 29 procent, vill ha en förbättring av det brottsförebyggande arbetet.
       Justitieminister Thomas Bodström är positiv till brottsförebyggande verksamhet på ideell basis. Polisförbundet anser att polisbristen i landets kommuner inte kan kompenseras genom engagerade medborgare, välutrustade socialtjänster eller betalda väktare. Det är viktigt att ge polisen möjlighet att utföra det jobb de är satta att göra. En utredning om renodling av polisens arbetsuppgifter är på gång. Den är nödvändig. Poliser ska inte ägna tid till att gräva igen gruvhål eller leta efter bortsprungna hundar. Men utvecklingen gör att saker nu börjar hända i gränslandet mellan det som är polisens uppgifter och det som börjar glida i väg till privata initiativ, medborgargarden eller privata vaktbolag.

  Närsamhället och enskilda individer har en viktig roll i det brottsbekämpande arbetet. Polisen, med en utbildning på två och ett halvt år, ska inte bevaka lokaler och båtbryggor. Det är också bra med engagerade villaägare som arbetar brottsförebyggande. Likaså är det bra med företagare som samverkar för att förhindra stölder. Den uppfattningen delar vi med justitieministern.
       Men någonstans går gränsen. Och frågan är vad som tvingar fram den nuvarande utvecklingen där kommunstyrelseordförande i 73 kommuner uppger att det förekommer verksamheter i deras kommuner "av karaktären medborgargarden eller liknande".
       I många fall kan det förhoppningsvis vara ett ökat samhällsengagemang som ligger bakom. Men det finns starka skäl att tro att det vi nu ser är ett resultat av ett hårdare och mer rättslöst samhälle. Eller helt enkelt en konsekvens av att polisen inte längre räcker till för att garantera medborgarna den säkerhet och den trygghet de har rätt till.
       Fler poliser löser dock inte alla problem. Det är också viktigt att ge polisen möjlighet att genomföra ett jobb med kvalitet. Medborgarna har rätt till en viss service från polisen. När man ringer och anmäler ett brott ska man inte behöva vänta i timmar på hjälp. Det kan ta över en timme innan polis är på plats vid en grov misshandel och tre till fyra timmar innan polisen kommer fram efter ett inbrottslarm. Invånarna i glesbygden har också rätt till trygghet. I vissa delar av landet är det 20 mil till närmaste polisstation, som ofta är stängd på helger och kvällar. I ett närpolisområde sätts två poliser att ansvara för ett område som till ytan är större än hela Belgien.
       Tyvärr fungerar polisorganisationen otillfredsställande i dag. Ett tydligt exempel på det att poliserna, i stället för att arbeta brottsförebyggande, ägnar tid till att skriva ut bandförhör. En uppgift som civilanställda kan genomföra. Genom att låta poliserna själva få vara med och påverka sin situation kan de också ägna sin tid till att förhindra brott och på vis förbättra servicen gentemot medborgarna.

  Det är allvarligt när kommunalråden tappar tilltron till polisen. Det är därför hög tid att ta deras och medborgarnas oro på allvar. Polisförbundet kommer fram till valet att konsekvent ta upp frågan om polisens roll i vårt samhälle. Av socialdemokraternas partipolitiska riktlinjer framgår att det ska finnas polisnärvaro under dygnets alla timmar året om. Det är dags för socialdemokraterna att visa att de tänker leva upp till löftet. Risken är annars stor att medborgargarden och privata väktare tar vid där polisen inte räcker till.
       Under de kommande veckorna kommer Polisförbundet att ta upp polisfrågorna vid möten med samtliga sju riksdagspartier, i flera fall på partiledarnivå.

  Jan Karlsen  020416:

  DN 020410 sid A 6:

  "Medborgargarden inte alls vanligare.
  Polisförbundets larm om att medborgargarden breder ut sig i landets kommuner tillbakavisas bestämt av Brottsförebyggande rådet (Brå) som anser att tisdagens debattartikel i DN av Polisförbundets ordförande Jan Karlsen är missvisande.

  MEDBORGARGARDEN har inte alls blivit vanligare, säger Erik Grevholm på Brå. Det man menar med medborgargarden är grupper som använder kriminella metoder för att skydda sina intressen.
       Polisfölbundets Jan Karlsen hävdar att medborgargarden finns i var tredje svensk kommun enligt en undersökning som förbundet låtit göra och som besvarats av 234 av landets 289 kommunledare.
       "Känner du till om det förekommer verksamheter i din kommun av karaktären medborgargarden eller liknande, som arbetar för att öka medborgarnas trygghet?" Så lyder sista frågan i undersökningen och 31 procent av de 234 kommunalråden eller kommunstyrelseordförandena svarade ja.
       Det som finns är oftast grupper och organisationer som morsor eller farsor på stan, grannsamverkan och företagarforeningar som samarbetar med polisen, säger Erik Grevholm.

  BEVÄPNADE och aggressivt påksvingande gäng av ilskna grannar är sällsynta, kortlivade företeelser.
       - Det finns många skrämmande exempel ute i världen på en samhällsutveckling där invånarna till slut tar lagen i egna händer för att polisen inte räcker till, säger Jan Karlsen. Vi är inte där än, men tendenserna är tydliga.
       Hans syfte med debattartikeln var att väcka politikerna och få dem att gå över partigränserna i samarbete om en ny policy för polisens arbete och medborgarnas trygghet.
       Det är ekonomerna som detaljstyr polisarbetet nu, inte medborgarnas rätt till trygghet, säger han. Vi har fler undersökningar som bland annat visar hur larmutryckningar fördröjs i timmar för att administrativa chefer säger nej till övertid för enskilda medlemmar i piketen, och hur till exempel två polismän bevakar ett område stort som Belgien.

  FÖR FYRA ÅR SEDAN berättade ett medborgargarde i blekingska Kallinge att det ertappat några personer som bröt sig in i en bil. Gardet gav inbrottstjuvarna ett rejält kok stryk och hotade dem med motorsåg innan de fick löpa.
       - Gardet försvann efter en kort period men gjorde någon positiv insats när det tipsade oss så att vi kunde gripa några biltjuvar, säger närpolischefen Tommy Carlsson i Ronneby. De bidrog också med ett mått av civilkurage.
       På många orter i Sverige finns sammanslutningar av företagare som åker runt och patrullerar på nätterna. Men de har inget med halvillegala medborgargarden att göra, utan har i regel mycket gott samarbete med polisen.

  DE ERSÄTTER INTE polisen men är ett väldigt bra komplement, säger Ejlon Johansson, närpolischef i Eksjö. De kan ringa särskilda polisnummer om de gör några iakttagelser. Vi har stoppat både stulna bilar och bilar med stöldgods efter tips av dessa patruller. Hade polisen haft mer resurser hade vi kunnat göra ännu fler ingripanden efter deras tips.

  MARIANNELUNDSÅKARNA startades av företagare för fem år sedan då ortens polisstation lades ned samtidigt som det var många inbrott.
       - Vi vill skydda var egendom. Men när vi tittar till våra företag så tar vi också en sväng förbi skolan, säger en medlem av Mariannelundsåkarna.

  Leif Norrman leif.norrman@dn.se 08-738 11 44
  Anita Sjöblom anita.sjoblom@dn.se 08-738 10 45 "


  DN 030130 sid 4:

  "Bristande bildning ger farliga poliser"

  "Dålig analytisk förmåga bakom kårens skadliga vi och dom-attityd, menar kriminologen Jerzy Sarnecki"

  "Polisens öppna förakt mot EU-demonstranterna i Göteborg var ett extremt uttryck för den skadliga vi och dom-attityd som finns inom kåren. Den mentaliteten blir ännu farligare i det vardagliga arbetet, där polisen ofta träffar socialt mycket utsatta och försvarslösa människor. Polisen måste bli bättre på att analysera de samhällsproblem de skall hantera. Dagens bristfälliga utbildning bör ersättas med akademiska studier, där de blivande poliserna får breda samhällsvetenskapliga kunskaper, skriver professorn i kriminologi Jerzy Sarnecki."

  "Av Göteborgskommitténs rapport kan många slutsatser dras. En uppenbar sådan är att våra poliser behöver en betydligt bättre förståelse av den värld de verkar i. Polisens uppträdande i samband med demonstrationerna i Göteborg antyder att man inte alltid förstod det sociala och politiska sammanhang i vilket man agerade. Emellanåt förefaller man också ha uppvisat bristande förmåga att förutse vilka konsekvenser, både lång- och kortsiktiga, vissa typer av polisiära åtgärder skulle komma att få.

  För att på rätt sätt kunna bemöta människor, både i speciella situationer (som i Göteborg sommaren 2001) och till vardags, räcker det inte med de, om än viktiga, rent polisiära kunskaperna. Av en modern och välfungerande polis krävs därutöver en god förankring i, och förståelse av, omvärlden. För att kunna utföra sina uppgifter som företrädare för en demokratisk rättsstat är det nödvändigt att polisen förmår se sitt eget arbete i ett brett samhälleligt sammanhang.

  Något förenklat uttryckt räcker det inte för den enskilda polisen att veta hur han eller hon skingrar en demonstration som riskerar att bli våldsam. Det är lika viktigt att veta varför människorna demonstrerar, vilka de är och inte minst vad som gör att demonstranterna är våldsamma. Den typen av analytisk förmåga är också central när det gäller stora delar av det vardagliga polisarbetet.

  I dag krävs av poliser att de ska kunna skaffa sig en god bild av de samhällsproblem de ska hantera, analysera denna bild, på basis av detta fatta beslut om vilka åtgärder som är mest relevanta, genomföra dessa åtgärder och utvärdera de uppnådda effekterna. Det är detta som kallas för ett problemorienterat polisarbete och det är på den punkten det brustit i Göteborg, liksom det ofta brister i många mer vardagliga situationer.

  Ytterst oroande var det förakt som vissa poliser öppet visade och uttryckte mot de politiskt engagerade ungdomarna.

  Händelserna i Göteborg är ett extremt exempel, men långt ifrån det enda, på den "vi och dom-attityd" som finns i delar av poliskåren. Hur olycklig denna attityd än må ha varit i samband med Göteborgshändelserna är den troligen ännu farligare i samband med det dagliga polisarbetet. Där träffar poliser ofta socialt mycket utsatta människor som inte är lika välartikulerade och organiserade som anti-EU-demonstranter. Dessa människor uppträder mycket sällan i medierna och polisens agerande gentemot dem blir bara granskat i kommissioner i ytterst spektakulära fall (som till exempel i Osmo Vallo-fallet).

  En central fråga i detta sammanhang är hur polisutbildningen bör vara utformad. Denna fråga är i dag mycket aktuell eftersom det för närvarande utbildas fler poliser i Sverige än någonsin tidigare.

  Andra utbildningar, till exempel socionom-, sjuksköterske- och lärarutbildningen, sker numera inom ramen för högskolan. Bland allmänheten är förmodligen få medvetna om att just polisutbildningen inte är en högskoleutbildning. Polishögskolan (PHS) är således, trots det stolta namnet, ingen högskola utan en vanlig polis- eller yrkesskola. Trots detta uppfyller de som antas till polisutbildningen ofta med råge intagningskraven till universitet och högskola. Många blivande poliser har dessutom åtskilliga akademiska poäng innan de börjar sin utbildning på Polishögskolan.

  Att polisutbildningen inte är en högskoleutbildning får dock allvarliga konsekvenser för utbildningens kvalitet. Förutom att utbildningen saknar en naturlig forskningsanknytning bygger polisutbildningen vid PHS i alltför liten utsträckning på en vetenskaplig grund (vilket leder till att inte heller polisarbete gör det i särskilt stor utsträckning). Ytterst få av lärarna har forskarbakgrund. Förslag från bland annat en expertutredning som syftat till att råda bot på dessa problem har hitintills inte genomförts.

  Under senare år har emellertid en del positiva förändringar skett. Främst gäller det de nya utbildningarna i Umeå och Växjö, där utbyggnaden av polisutbildningen har ägt rum i anslutning till universiteten. Också i Stockholm, där fortfarande flertalet nya poliser utbildas, började en förändring ske genom bland annat etablerandet av ett samarbete med Uppsala universitets juridiska institution och Stockholms universitets kriminologiska institution. Man har också börjat (om än så länge i blygsam omfattning) anställa forskarutbildad personal.

  Samarbetet med Stockholms universitets kriminologiska institution (för närvarande den enda i sitt slag i landet) har inneburit att de studerande vid Polishögskolan läste en introduktionskurs i kriminologi tillsammans med de ordinarie studenterna på den akademiska grundutbildningen. Kursen gav de blivande poliserna grundläggande kunskaper i teorier om sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och medicinska förklaringar till brottslighet, betydelsen av genus i kriminologiska sammanhang, metoder att studera brottslighetens omfattning och karaktär, variationer av brottslighet över tid och mellan olika platser samt orsaker till dessa variationer, rättssociologiska aspekter på straffrätten, kriminalpolitiken och dess effekter och mycket annat.

  Undervisningen bedrevs på ett för universitetet typiskt sätt med kritisk granskning och allsidig belysning av presenterade problem och teorier. Efter examination fick de studerande vid polisskolan fem högskolepoäng som de kan tillgodoräkna sig vid fortsatta högskolestudier.

  Det vore fel att påstå att samarbetet med Polishögskolan till att börja med var någon enkel fråga för oss på universitetet. Vi kände en viss oro och en del fördomar fick diskuteras. Tre terminer senare har vi fått svar på de flesta av de frågor vi bekymrade oss för.

  Sammanfattningsvis kan man säga att det går alldeles utmärkt att utbilda polisstuderande i universitetsmiljön. Det går också bra att integrera de blivande poliserna med "vanliga" universitetsstuderande, även med studenter som har en starkt kritisk hållning till polisen. På många sätt blir sådana integrerade grupper mycket mera spännande att undervisa. Inte minst när Göteborgshändelserna diskuteras. De seminarier vi hade kring dessa händelser i samband med studier av stämplings- och konfliktperspektiv på brottsligheten, var nyttiga både för våra blivande poliser och för våra vanliga studenter.

  Detta samarbete ligger för närvarande nere medan universitetet och PHS diskuterar dess framtida utformning. Båda parter anser att samarbetet måste utvecklas och fördjupas även om vi än så länge inte är helt överens om formerna. Sett från universitetets horisont är skälen till en "akademisering" av polisutbildningen många.

  Andelen högskoleutbildade i samhället blir allt större. För att våra blivande poliser även i framtiden ska kunna använda sitt viktigaste vapen, förmågan att skickligt kunna kommunicera med omgivningen, bör nivån och statusen på polisutbildningen naturligtvis inte vara lägre än utbildningsnivån för en stor del av de människor de kommer att möta i sitt yrkesliv. Att integrera blivande poliser med övriga universitets- och högskolestudenter är alltså en viktig demokratisk fråga. Som det ser ut i dag är risken stor för att eleverna vid polisskolan i Stockholm segregeras i sin egen värld ute på Sörentorp (ett gammalt militärområde där skolan är förlagd), vilket lätt skapar den farliga "vi och dom-attityden".

  Att PHS i dagsläget inte är en högskola innebär att de "poäng" som studenterna får där inte är högskolepoäng och därför inte kan tillgodoräknas studenterna vid fortsatta högskolestudier. "Polisskolan" borde i stället göras om till en riktig högskola. Utbildningen bör, som all annan högre utbildning, bygga på vetenskaplig grund och ha forskningsanknytning. Det är därför lämpligt att förlägga en stor del av polisutbildningen vid universiteten och högskolorna.

  Den grundläggande polisutbildningen skulle förslagsvis kunna ge 80 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier). Efter viss tjänstgöring ska möjligheten finnas att, för de intresserade och lämpade, genomgå ytterligare utbildning om 40 högskolepoäng, innebärande en viss specialisering samt möjligheter till fil kand-examen och till befordran. Efter vidare tjänstgöring och ytterligare utbildning och specialisering ska också en magisterexamen i poliskunskap kunna erhållas. De poliser som är intresserade av forskning och utbildning av nya poliser ska sedan kunna fortsätta med en licentiat- och/eller doktorsexamen.

  Formerna för denna integrering av polisutbildningen i högskolan kan till exempel likna de i dag redan existerande högskoleutbildningarna av lärare, socionomer, psykologer och journalister.

  Jag tror att den typ av bred samhällsvetenskaplig kunskap som universitetet kan erbjuda är minst lika nödvändig för dagens polis som kunskaper i juridik, bilkörning eller vapenanvändning. Jag menar vidare att stora delar av denna kunskap ska förmedlas i akademisk miljö och i gemenskap med andra studenter.

  Jag anser att en snabb omvandling av polisutbildningen till en akademisk utbildning är en av de åtgärder som är nödvändiga för att minska sannolikheten för att Göteborgshändelserna ska upprepas i framtiden. En sådan omvandling är även viktig för att idén om det problemorienterade polisarbetet inom rimlig framtid ska kunna bli verklighet.

  Jerzy Sarnecki "  020519:
  DN 020519 sid A4:

  "Professor Jerzy Sarnecki attackerar oprofessionella behandlingar av unga brottslingar:

  "Banar väg för krav på hårdare tag"

  Ungdomsbrottslingar blir ofta utsatta för behandlingsåtgärder som är skrämmande oprofessionella. Personalen som arbetar med dessa frågor kan sakna de mest elementära kunskaper om orsaker till ungas problem. I en del fall köper kommuner och andra ansvariga behandlingsprogram som visat sig verkningslösa eller till och med skadliga. Okunskapen skapar utrymme för alla dem som söker lättköpta poänger genom krav på hårdare tag, skriver Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi."


  "Dagens intensiva debatt om ungdomsbrottligheten karakteriseras av två allvarliga kunskapsluckor. Dels tycks det som om man har glömt de "gamla" en gång så självklara kunskaperna om brottslighetens sociala orsaker, dels har man inte tagit till sig de nya kunskaperna om effekter av olika typer av åtgärder mot unga lagöverträdare.

  Riksdagen gav 1956 justitieministern i uppdrag att tillkalla en sakkunniggrupp för att utreda ungdomsbrottslighetens orsaker. Så påbörjades en stor undersökning av medicinska, psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska orsaker till ungdomsbrottsligheten. Undersökningen fick det för oss otidsenliga namnet "1956 års klientelundersökning av unga lagöverträdare".

  I slutet av 1970-talet fick jag som ung forskare på Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att i samarbete med några av utredningens veteraner göra en uppföljning av den aktuella undersökningen genom att åter söka upp de en gång i tiden undersökta individerna och genom att föra samman resultat från de fem tidigare publicerade rapporterna. Klientelundersökningens "pojkar" hade då hunnit bli i genomsnitt drygt 30 år gamla och vi kunde få facit på hur deras liv utvecklats.

  De allra viktigaste fynden från denna undersökning visar att det i materialet fanns en liten grupp individer som växte upp under mycket dåliga familjeförhållanden. Dessa individer (cirka 3 procent av en normalgrupp av Stockholmspojkar födda i slutet av 40- och i början av 50-talet) löpte ungefär 200 gånger större risk att senare i livet utveckla grov asocialitet, än den dryga hälften av de undersökta pojkarna som kom från välfungerande familjer. I den ena gruppen var till exempel andelen grova narkotikamissbrukare 40 procent, i den andra 0,2 procent.

  De dåliga familjeförhållandena karakteriserades av faderns alkoholmissbruk, föräldrarnas bristande tillsyn över barnen, dåliga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrarna och barnen, generellt otrygga uppväxtförhållanden, låg kulturell nivå, tillhörighet till socialgrupp tre samt fattigdom. Om man till detta lade sådana förhållanden hos de unga själva som asociala kamrater, omfattande kriminalitet i ungdomsåren och skolproblem, ökade risken för negativ utveckling senare i livet ytterligare. Dessa fynd stämmer tämligen väl överens med den på 70-talet så populära teorin om det sociala arvet som lanserades av Gustav Jonsson.

  Vid tiden för uppföljningen var detta de faktorer som var kända för att ligga bakom det eländiga liv som en mindre grupp av 40- och 50-talister hade levt och ännu lever. Men vilka är de faktorer som ligger bakom problem hos dagens ungdomar och yngre vuxna? Är dessa så annorlunda som dagens debatt antyder? Någon lika allsidig undersökning som 1956 års har tyvärr inte genomförts. Personligen tycker jag att det är dags att en ny utredning med liknande uppdrag snarast tillsätts. Det finns emellertid en hel del forskning som tyder på att de sociala faktorerna bakom brottslighet, missbruk etc i dag är påfallande lika de faktorer som gällde för efterkrigsgenerationen.

  Självfallet finns det en del skillnader. Samhället har genomgått stora förändringar, vilka bland annat lett till att brottsligheten ökat kraftigt jämfört med 50- och 60-talen. Riskfaktorerna har i viss mån förändrats. Således hittar vi bland föräldrar till dagens generation av grovt kriminella och på annat sätt socialt utslagna ungdomar inte bara ett stort antal alkoholiserade fäder, utan också alkoholiserade mödrar samt föräldrar som missbrukar narkotika.

  Socialgruppstillhörigheten slår också litet annorlunda i dag. Det är inte arbetarbarn som är kraftigt utsatta utan barn till personer som inte går att klassificera i socialgrupper eftersom de aldrig, eller i alla fall inte på mycket länge, har haft något yrke. Det är missbrukare, psykiskt sjuka, permanent arbetslösa och på annat sätt människor uteslutna ur det etablerade samhället. Vi har också fått en ny riskgrupp bestående av barn till de invandrade föräldrar som aldrig fått eller kunnat komma in i det svenska samhället.

  I övrigt tycks dock riskfaktorerna inte ha förändrats särskilt mycket. Det är alltså fortfarande barn till de mest socialt utsatta föräldrarna som ärver sina föräldrars utsatthet även om denna utsatthet kanske ser delvis annorlunda ut. En gång i tiden var detta en självklar utgångspunkt för debatten om ungdomsbrottsligheten och åtgärder mot denna.

  Det är möjligt att en sådan kunskapsbakgrund fortfarande är den självklara utgångspunkten för vissa debattörer - som dock inte verkar anse det nödvändigt att tydliggöra sitt perspektiv. För flertalet diskussionsdeltagare tycks dessvärre insikterna om den sociala utsatthetens betydelse för utvecklingen av asocialitet vara okända eller glömda.

  Hur är det då med de så kallade neuropsykologiska faktorerna som framhålls så starkt i dagens debatt? Där har det skett en dramatisk utveckling av kunskaper. Jag tror att de som helt avfärdar dessa nya fynd begår ett lika stort misstag som de som försöker förklara all brottslighet och annat avvikande beteende med hjälp av dessa.

  För mig är det uppenbart att olika typer av medfödd och förvärvad neuropsykologisk sårbarhet har betydelse både för den grova ungdomsbrottsligheten och missbruket och för hur livet kommer att gestaltas för de unga i vuxen ålder. Denna sårbarhet ska läggas till de riskfaktorer som nämns ovan. Det är också viktigt att poängtera att denna sårbarhet samverkar när det gäller riskerna med de tidigare nämnda faktorerna. Ett barn med ad/hd, sensationssökande personlighet, kognitiva störningar eller andra typer av sårbarheter kommer förstås att ha mycket större möjligheter att kunna leva ett bra liv om det växer upp i en välfungerande familj som har förmåga att anpassa uppfostran till barnets behov och i ett samhälle som har resurser och förmåga att ge adekvat stöd till denna familj.

  Det är således som vanligt fråga om ett samspel mellan de biologiska, psykologiska och sociala faktorerna. Jag tror att det finns ytterst få forskare på området som på allvar skulle hävda att de biologiska faktorerna dominerar i detta samspel.

  Dagens debattörer tycks glömma att de allra flesta av oss begår något eller några få mindre grova brott. En stor del av denna brottslighet begås i tonåren och kommer aldrig till myndigheternas kännedom. De allra flesta som begår den sortens brott åker heller aldrig fast - trots detta växer de upp till hyggligt folk. De i denna grupp som på grund av olika tillfälligheter åker fast behöver ingen annan påföljd än en utskällning. Risken att de återfaller är ytterst liten.

  Annat gäller för den förhållandevis lilla grupp av högriskindivider som jag beskrivit ovan. Denna grupp kräver givetvis åtgärder från samhällets sida. På den tiden då teorin om det sociala arvet dominerade i debatten ansågs det självklart att dessa individer behöver behandling som är relaterad till de sociala omständigheter under vilka de lever. Under slutet av 70-talet och under 80-talet har denna "behandlingsideologi" fått stark kritik. Bland annat visade dåtida forskning att behandlingsåtgärder ofta inte gav avsett resultat och ibland till och med var skadliga. Dåtidens paroll inom behandlingen var "nothing works". Denna pessimistiska inställning ökade intresset för den så kallade neoklassicistiska inriktningen inom rättssystemet som bland annat ledde till framhävandet av straff som en adekvat åtgärd mot unga lagöverträdare.

  Den moderna internationella utvärderingsforskningen visar emellertid att behandling av unga lagöverträdare samt av barn i riskzonen för asocialitet, visst kan vara framgångsrik. Behandlingen måste emellertid vara professionellt utformad och anpassad till de ungas problem och behov. Möjligen har man under den "behandlingsoptimistiska" tiden haft för höga förväntningar på behandlingseffekter. Men att bra behandling fungerar är i dag tämligen uppenbart. Vad som däremot inte fungerar enligt nya forskningsrön är olika typer av grymma straff av typen "botcamps" där ungdomar med sociala problem i avskräckande syfte utsätts för militär drill och fysiska bestraffningar.

  Detta innebär inte att man ska vara okritisk mot en hel del av den behandling som svenska ungdomar med sociala problem blir utsatta för.

  En del av dessa behandlingar är till exempel skrämmande oprofessionella både när det gäller innehållet och när det gäller den personal som arbetar med dessa. I många fall används skattepengar för att anlita personer, organisationer och inte minst företag som uppenbarligen saknar förutsättningar att lyckas. De som genomför dessa program tycks sakna de mest elementära kunskaper om orsaker till de ungas problem och resultat av utvärderingar av olika typer av behandlingsåtgärder. I en hel del fall köper kommuner och andra behandlingsansvariga program som sedan länge har visat sig verkningslösa eller till och med skadliga.

  Också de program som vid internationella utvärderingar har visat sig fungera, kan vanligen inte direkt tillämpas i Sverige. Dessa program har ofta utvecklats och utvärderats i USA, där både brottsligheten och andra sociala problem är mycket olika de svenska. Det krävs en noggrann anpassning och utprovning av dessa metoder om de med framgång ska kunna användas hos oss. Tyvärr är den så kallade behandlingssvängen ytterst modekänslig. Eftersom de som tillämpar metoderna sällan har solida kunskaper och programmen nästan aldrig utvärderas, är benägenheten att ändra behandlingsinriktningen stor när nya idéer får uppmärksamhet i debatten.

  Det finns fortfarande ett omfattande motstånd i Sverige mot vetenskapligt hållbara utvärderingar av behandlingar inom det sociala området. Det finns också en stor ovilja att bygga åtgärderna på grundläggande och systematiska kunskaper om sociala orsaker till brottslighet och andra problem hos de unga.

  Det finns troligen ytterst få branscher som använder så liten andel av sina resurser för utvecklings- och utvärderingsinsatser. Det är denna ovilja att bygga på kunskaper om problemens orsaker och effekter av åtgärder, snarare än resursbrister, som gör att våra framgångar i kampen mot brottsligheten och andra problem bland unga inte är särskilt imponerande. Vilket i sin tur skapar utrymme för alla dem som söker lättköpta politiska - och populistiska - poäng på krav på hårdare tag.

  Jerzy Sarnecki "


  7952-7956 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

  Domstolsverksamheter ingår i 34.

  Brottsförebyggande rådet (Brå)

  Box 1386, 111 93 Stockholm.Tfn: 08-401 87 00. Fax: 08-411 90 75

  Ansvarar för officiell statistik på området
  Rättsväsende:
  Brott
  För brott lagförda personer
  Kriminalvård
  Återfall i brott


  Rättsväsende

  Länksymbol Misstänkta personer
  Länksymbol Uppklarade brott
  Länksymbol Anmälda brott

  Länksymbol Personer lagförda för narkotikabrott
  Länksymbol Personer lagförda för brott

  Länksymbol Domstolsstatistik

  Länksymbol Kriminalvård

  Länksymbol Återfall i brott

  Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

  Kortadress : www.scb.se/RV


  Myndigheter under departementen i maj 2008.

  Integrations- och jämställdhetsdepartementet:

  Handikappombudsmannen

  Box 49132, 100 29 Stockholm
  Tfn 08-20 17 70

  Jämställdhetsnämnden

  Box 2066, 103 12 Stockholm
  Tfn 08-617 64 21

  Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

  Box 3397, 103 68 Stockholm
  Tfn 08 - 440 10 60

  Nämnden mot diskriminering

  Box 16300, 103 25 Stockholm
  Tfn 08 - 545 292 46

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

  Box 3327, 103 66 Stockholm
  Tfn 08 - 50 88 87 80

  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

  Box 3045, 103 64 Stockholm
  Tfn 08 - 50 88 87 00

  Ungdomsstyrelsen

  Box 17801, 118 94 Stockholm
  Tfn 08-566 219 00

  Justitiedepartementet

  Brottsoffermyndigheten (BrOM)

  Box 470, 901 09 Umeå
  Tfn 090 - 70 82 00
  Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur brottsofferfonden.

  Kriminalvården

  601 80 Norrköping
  Tfn 077 - 22 80 800
  Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.

  Migrationsverket

  601 70 Norrköping
  Tfn 011-15 60 00
  Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i Sverige,
  asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

  Rikspolisstyrelsen (RPS)

  Box 12256, 102 26 Stockholm
  Tfn 08 - 401 90 00
  Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör säkerhetspolisen och en enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

  Socialdepartementet.

  Statens institutionsstyrelse (SiS)

  Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna på särskilda institutioner.  Till Entrésidan
  Till Introduktionen
  Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
  Till Verksamheter i Sverige och i världen.
  Till Verksamheter i rollerna A och B
  Till Sven Wimnells systemtabell.
  Till popup-tabell.
  ©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
  140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr7952-7956.html