70b Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska och sociala miljöer o d. Allmän konst-och kulturhistoria.


Vad gjorde socialdemokraterna?

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html .


070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

021206:

Från kulturdepartementets hemsida.

(http://kultur.regeringen.se/index.htm)


Ansvarsområde. (http://kultur.regeringen.se/dettaar/index.htm)

Kulturdepartementet ansvarar för politikområdena Kulturpolitik och Mediepolitik. Inom området Kulturpolitik ryms frågor som rör allmän kulturverksamhet, teater, dans och musik, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, bild och form, konsthantverk, ersättningar och bidrag till konstnärer, film, arkiv, kulturmiljö, museer och utställningar, projektet Levande historia, arkitektur, formgivning och design, trossamfund samt forskning inom kulturområdet. 

Politikområdet Mediepolitik omfattar dagspress, radio- och television samt skydd av barn och ungdom från skadligt innehåll i mass-medierna.

Departementschef är kulturminister Marita Ulvskog.

Kulturminister Marita Ulvskog (http://www.kultur.regeringen.se/ulvskog/) ansvarar för:
Kulturarvet
Konstarterna
Det tryckta ordet
Radio och television
Trossamfunden


Organisation. (http://kultur.regeringen.se/dettaar/organisation.htm)

Kulturdepartementet består av en politisk ledning, tre sakenheter och två sekretariat.
pdf.gif (167 bytes) Se organisationsschema

Statsråd och chef för Kulturdepartementet är kulturminister Marita Ulvskog.

Sakenheter

ENHETEN FÖR KONSTARTERNA ansvarar för frågor som rör

teater, dans och musik;
bibliotek, litteratur och kulturtidsskrifter;
bild och form samt
konsthantverk; ersättningar och bidrag till konstnärer samt film och video.

Enheten ansvarar dessutom för vissa övergripande frågor, t.ex.

same- och minoritetsfrågor på kulturområdet,
funktionshindrades kulturella möjligheter, kultur för barn och ungdom,
kultur i arbetslivet,
kultur och folkrörelserna,
gemensamma frågor om stöd till regional kulturverksamhet samt
skatte- och statistikfrågor på kulturområdet.

ENHETEN FÖR KULTURARVSFRÅGOR

Enheten ansvarar för frågor som rör

arkiv,
museer,
kulturmiljö,
trossamfund,
arkitektur,
formgivning och design,
hemslöjd samt
forsknings- och utvecklingsfrågor inom departementets ansvarsområde.

Enheten bereder förvaltningsärenden om bl.a. statliga byggnadsminnen samt överklaganden enligt kulturminneslagen och begravningslagen.

ENHETEN FÖR MEDIEFRÅGOR ansvarar för frågor som rör

public service-verksamheten,
kommersiell radio och TV,
press,
mediekoncentration,
åtgärder mot våldsskildringar i medier inkl. filmcensur samt
nya medier och ny teknik.

Enheten bereder förvaltningsärenden om bl.a. sändningstillstånd för public service-företagen och för kommersiell radio och TV.

Sekretariat

SEKRETARIATET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ansvarar för alla rättsliga frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområde. Sekretariatets huvudsakliga uppgift är att svara för författningsarbete, bl.a. när det gäller lagrådsremisser och lagpropositioner. Sekretariatet bistår departementsledningen och övriga enheter med råd i olika juridiska frågor samt biträder vid upprättande av avtal och andra överenskommelser av rättslig natur. Departementets samtliga förvaltningsärenden bereds med sekretariatet, som också handlägger alla brev som inte skall besvaras av annan enhet.

Sekretariatet medverkar i internationella förhandlingar med rättslig anknytning. Inom ansvarsområdet faller också bl.a. övergripande kvalitetssäkringsfrågor samt säkerhets- och beredskapsfrågor.

SEKRETARIATET FÖR SAMORDNING OCH UTVECKLING ansvarar för samordning och utveckling i departementet vad gäller verksamhetsplanering, budgetarbete, mål- och resultatstyrning samt EU och internationella frågor. Vid sekretariatet handläggs personalfrågor och frågor om intern ekonomi. Sekretariatet handlägger också ärenden om belöningsmedaljen Illis quorum och professors titel. Vidare svarar sekretariatet för frågor om IT-stöd och kontorsservice för departementet samt intern och extern information.


Budget. (http://kultur.regeringen.se/dettaar/budget.htm)

Statsbudgeten för 2003 lades på riksdagens bord den 8 oktober 2002.

Kulturdepartementet har PDF-format utgiftsområde 17, samt delar av PDF-format utgiftsområde 1.

Faktablad:

PDF-format Dans, film och museisatsningar i kulturbudgeten 

Pressmeddelanden:

Dans, film och museisatsningar i kulturbudgeten


Frågor. (http://kultur.regeringen.se/fragor/index.htm)


Arkitektur, form och design. (http://kultur.regeringen.se/fragor/arkitektur.htm)

Svensk formgivning och design har en stark tradition. Regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design som lades fram år 1998 ger en god bas för den utveckling som påbörjats inom området. Arbetet med dessa frågor anknyter till flera olika samhällssektorer.

pdf.gif (167 bytes) Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (193K)

Kulturdepartementet har även gjort en skrift med namnet ”Framtidsformer”, som beskriver en del av handlingsprogrammet och något av det som uträttats sedan programmet antogs av riksdagen 1998.

pdf.gif (167 bytes) Framtidsformer (1657K)


Digital TV och radio. (http://kultur.regeringen.se/fragor/digitaltv.htm)

Utvecklingen inom digitala TV- och radiosändningar är en fråga som satts i fokus de senaste åren. Riksdagen har beslutat att marksändningar av television med digital sändningsteknik för byggas ut till att omfatta hela landet. 

En parlamentarisk kommitté har uppdraget att följa verksamheten med digital marksänd TV och fortlöpande rapportera sina iakttagelser till regeringen. Kommittén har lagt fram en slutrapport, som är ute på remiss. Remisstiden går ut 3 april 2002. De digitala TV-sändningarna omfattar f.n. knappt 20 programkanaler. Sändningar för digital ljudradio har pågått i Stockholm, Göteborg och Malmö sedan 1995.


Film. (http://kultur.regeringen.se/fragor/film.htm)

Att främja produktion och distribution av svensk kvalitetsfilm är filmpolitikens huvuduppgift. Samtliga filmpolitiska stöd är numera samlade i ett filmavtal, där medlen fördelas på tre huvudgrupper av stöd: produktionsstöd, stöd till distribution och visning och stöd till filmkulturell verksamhet. Insatser som främjar ett brett utbud av film i hela landet samt insatser riktade till barn och ungdomar har särskilt uppmärksammats. En viktig kulturpolitisk ambition är också att öka tillgängligheten till film för funktionshindrade.

Det nya filmavtalet
Filmpolitikens huvuduppgift är att främja produktion och distribution av svensk kvalitetsfilm. Samtliga filmpolitiska stöd som hanteras av Filminstitutet är numera reglerade i ett och samma filmavtal, vilket trädde i kraft den 1 januari 2000 och gäller t.o.m. den 31 december 2004.

I det nya filmavtalet har flera av parterna ökat sina direkta bidrag. Staten lämnar ett årligt bidrag till Filminstitutet på 200,5 miljoner kronor. Det är en ökning med 62,6 miljoner kronor i jämförelse med de medel som anvisades för 1999, samt att de 5 miljoner kronor som regeringen disponerat för färgfilmsrestaurering numera ligger inom avtalet. Sveriges Television har ökat sitt bidrag med 20 miljoner kronor till totalt 38 miljoner kronor. TV 4 lämnar 7,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,2 miljoner kronor. Sammanlagt beräknas den nya filmpolitiken att omsätta 385 miljoner kronor, vilket är drygt 100 miljoner kronor mer än år 1999.

Medlen är fördelade på tre huvudgrupper av stöd: produktionsstöd, stöd till distribution och visning och stöd till filmkulturell verksamhet.

Produktionsstöd till svensk film
En av de viktigaste uppgifterna med den nya filmpolitiken är att upprätthålla och utveckla värdefull svensk filmproduktion. Den största delen av de nya pengarna i filmpolitiken går därför till produktionsstöd: 207 miljoner kronor.

Främst gäller satsningen på produktionen förhandsstöd, då erfarenheterna visat att förhandsstödet spelar en central roll för finansieringen av svenska filmer. Förhandsstöd i form av utvecklingsstöd är betydelsefullt för möjlighet till noggranna förberedelser, t.ex. utveckling av idéer och manusbearbetning.

Produktionsdelen omfattar även två nya stöd. Upphovsmannastödet, som har till syfte att uppmärksamma manusförfattarens, producentens och regissörens roll i filmskapandet, samt ett publikrelaterat stöd som bygger på en films bruttobiljettintäkter. För att förhindra en upprepning av tidigare situation där efterhandsstödet ökade på bekostnad av förhandsstödet, har det publikrelaterade stödet fått en egen budgetram.

Under tidigare avtalsperioden var den manliga dominansen bland filmskapare som erhöll stöd, mycket stor. Enligt regeringens bedömning är det viktigt att aktivt arbeta för att bryta detta mönster och att förbättra de kvinnliga filmskaparnas villkor.  

Stöd till distribution och visning av film i hela landet
För att stödet till filmproduktion skall få den förväntade effekten är en förutsättning att distributionen fungerar. I 2000 års filmavtal understryks därför vikten av bredd, mångfald och konstnärlig valfrihet inom såväl produktion som distribution. För distribution och visning avsätts 91 miljoner kronor.

Ett uttalat syfte med filmpolitiken är att säkerställa tillgången till ett brett utbud av värdefull film i olika visningsformer i hela landet. Därför finns numera ett särskilt stöd för lansering av svensk långfilm. Vidare har det tidigare stödet till distribution av parallellkopior av aktuell film utökats till att omfatta all ny svensk långfilm.

Ett annat syfte är att upprätthålla och utveckla biografens roll som kulturell mötesplats och medverka till att biopubliken ökar. För detta ändamål har två nya biografstöd skapats: ett särskilt stimulansbidrag till biografägare för visning av svensk film, och ett stöd för publikarbete på mindre orter. För att bemöta det växande behovet av god teknisk utrustningen, har det nuvarande biografupprustningsstödet fått ökade medel. Även fortsättningsvis får anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskyldiga, stöd.

Sverige är ett glest befolkat land och biografverksamheten är beroende av väl fungerande och aktiva visningsorganisationer. Stödet till dessa har därför utökats. De särskilda stöden till filmfestivaler av nationell betydelse och till import och lansering av kvalitetsfilm är också betydelsefulla och har således behållits i det nya avtalet. 

Insatser som riktar sig mot barn och ungdom prioriteras också i fortsättningen. Det viktigt att barn och ungdomar får se bra film och har möjlighet att diskutera deras budskap. Verksamheten med skolbio är ett bra exempel på sådan insats. Skolan är också en viktig målgrupp för det nya stödet för spridning av kort- och dokumentärfilm, som är ett komplement till stödet för produktion av kort- och dokumentärfilm.

Satsningen på att regionalt och lokalt stärka filmens roll i kulturlivet har varit en av filmpolitikens viktigaste uppgifter. I propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97:3) initierades ett särskilt statligt stöd till regionala resurscentrum för film och video. Verksamheten, som främst riktar sig till barn och ungdomar, har visat sig vara framgångsrik. I 2000 års filmavtal finns därför, utöver en ökning av stödet till regionala resurscentrum, ett nytt stöd till regionala produktionscentrum.

Stöd till filmkulturell verksamhet
Bland uppgifterna för en ny svensk filmpolitik finns även att bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse, samt att upprätthålla och utveckla det internationella utbytet och samarbetet på filmområdet. 87 mkr har avsatts för stöd till filmkulturell verksamhet.

Enligt regeringens bedömning krävs det i första hand att man bygger vidare och utvecklar de insatser som redan genomförs på detta område. Medel går därför även i fortsättningen till internationella avgifter och internationell lansering. Filminstitutets filmkulturella verksamhet, som omfattar exempelvis bevarande av det svenska filmarvet samt information om filmen som konstart och nöjesindustri, finns också kvar.

Det är en allmän kulturpolitisk ambition att kulturen skall kunna erbjudas alla. Ett försök att tillgodose hörselskadades behov av att ta del av aktuell svensk film är det nya stödet till textning på svenska av film och video. Vidare fördelar Filminstitutet stöd till syntolkning för synskadade.

Mer information:pdf.gif (167 bytes) Ny svensk filmpolitik (Prop. 1998/99:131),
Svenska Filminstitutet (www.sfi.se).


Hållbar utveckling. (http://kultur.regeringen.se/fragor/hallbarutveckling/index.htm)

Kulturmiljö

Hur förvaltar och förnyar vi våra byggnader, hur vårdar vi vårt gemensamma kulturarv och hur hushållar vi med resurserna inom natur- och kulturmiljöarbetet? Det är viktiga frågor i arbetet för ett hållbart samhälle och där är kulturmiljösektorn en väsentlig part.

I Sverige är Riksantikvarieämbetet central förvaltningsmyndighet för kulturmiljön. På regional nivå svarar länsstyrelserna för kulturmiljöns myndighetsarbete. De regionala museerna har ett självständigt ansvar för kunskapsuppbyggnad och svarar för viktiga insatser när det gäller vård- och informationsarbete. På lokal nivå arbetar kommunerna inom alla delar av kulturmiljöarbetet och bevarandefrågorna har en central roll. Hembygdsrörelsen med sina drygt 430 000 medlemmar arbetar aktivt med vård och bevarande av kulturarvet. Detta innebär att det finns en bred förankring kring kulturmiljöarbetet i samhället.

Kulturmiljösektorns utökade samverkan med bl.a. naturmiljösektorn och jord- och skogsbruket är av stor vikt för miljöns framtid och utnyttjande. Ökad kunskap om kulturhistorien i odlings- och skogslandskapet är också ett viktigt inslag i arbetet för ett bruk av marker och skogar som är anpassat till resurshushållning.

Hållbar utveckling
Kulturens betydelse för hållbar utveckling har genom arbetet inom EU fått genomslag i den globala processen inför världstoppmötet i Johannesburg.

Regeringen har i skrivelsen (skr. 2001/02:172) Nationell strategi för hållbar utveckling formulerat en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling: ekologiska - sociala - inklusive kulturella - och ekonomiska. Kulturarvet ses alltmer som en resurs som bidrar till regional utveckling och tillväxt. Kunskap om kulturarvet och de historiska perspektiven bidrar väsentligt  till den grund som det hållbara samhället bygger vidare på. Inom ramen för arbetet med regeringens satsning på ekologiskt hållbar utveckling har kulturarvsaspekter fått en större tyngd och inte4grerats alltmer i andra samhällssektorer bl.a. inom miljö- och jordbrukspolitiken och i samarbetet mellan Riksantikvarieämbetet och ansvarsmyndigheter inom olika sektorer, vilket inte minst tar sig uttryck i flera samarbetsprojekt.

Regeringen lade i april 2001 fram propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstategier (prop. 2000/01:130)
pdf.gif (167 bytes) Hela propositionen  
pdf.gif (167 bytes) En sammanfattning av propositionen 2000/01:130 

Regeringen lade i mars 2002 fram skrivelsen En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173)
pdf.gif (167 bytes) Skrivelsen


Arkitektur och form. (http://kultur.regeringen.se/fragor/hallbarutveckling/arkitekturform.htm)

En hög kvalitet på arkitektur och formgivning kan på sikt innebära en hushållning med både ekonomiska resurser och naturresurser. För att åstadkomma en god arkitektur av hög kvalitet krävs att flera aspekter vägs samman. Ekologiska aspekter ska ges utrymme i detta arbete, vid sidan av funktionella, tekniska, ekonomiska, sociala och estetiska dimensioner. Det gäller att förvalta och förnya det redan byggda.

I arbetet med att stimulera en mer kvalitativt inriktad arkitektur och formgivning har staten ett stort ansvar. Staten är byggherre, normgivare och utbildare samt finansierar viss verksamhet som berör arkitektur och formgivning. I samband med propositionen Framtidsformer om arkitektur och formgivning gav regeringen ett antal uppdrag till olika myndigheter. Syftet är att förverkliga ambitionerna i propositionen och att bidra till att staten agerar som förebild. Målsättningen är att alla de offentliga aktörer som förvaltar, bygger eller på andra sätt har en roll i utformningen i vår gemensamma miljö skall föregå med goda exempel.

Regeringen lade i mars 1998 fram propositionen Framtidsformer om arkitektur och formgivning (prop. 1997/98:117). Propositionen finns sammanfattad i ett faktablad  (pdf-format).

Som underlag till propositionen finns skriften Framtidsformer (Ds1997:86).(pdf-format)

Riksdagen har fastställt regeringens förslag till mål och lagändringar för att främja en god arkitektur och formgivning (bet. 1997/98 KrU:14, rskr. 1997/98:225, finns i Rixlex).

Regering och riksdag har också beslutat om en kampanj för att lyfta fram storstadens arkitektoniska kvaliteter och det offentliga rummets utformning.

Förslaget finns i propositionen Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet (prop. 1997/98:165).


Konstnärliga verksamheter. (http://kultur.regeringen.se/fragor/konstnarligverksamhet.htm)

Kulturell mångfald och en fri debatt är en förutsättning för en levande demokrati och ett rikt kulturliv. Viktiga uppgifter för kulturpolitiken är därför att verka för konstarternas utveckling och spridning samt för att de professionella konstnärerna - skådespelare, musiker, dansare, författare, bildkonstnärer m.fl. - har bra arbetsvillkor och når en stor publik. Detta sker genom ekonomiskt stöd till konstnärlig verksamhet över hela landet.


Kulturarv. (http://kultur.regeringen.se/fragor/kulturarv.htm)

Kulturarvet speglar samhället och den historiska kulturella utvecklingen i en mångfald av uttrycksformer. Enheten för kulturarvsfrågor verkar för att kulturarvet ska bevaras och göras tillgängligt för alla. Kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling är en av de viktigaste aspekterna på detta arbete.

Arbetet inom arkivområdet syftar bland annat till att öka tillgängligheten till allmänna handlingar och annat arkivmaterial samt att öka förståelsen och intresset för arkivens betydelse när det gäller att få kunskap om samhällsutvecklingen. Viktiga mål inom museiområdet är att nå fler och nya grupper av besökare och att säkra museisamlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med kulturmiljöfrågor syftar bland annat till att bevara viktiga kulturmiljöer och att öka tillgängligheten till och kunskapen om dessa.


Litteraturen och läsandet. (http://kultur.regeringen.se/fragor/litteraturen.htm)

Insatser som främjar litteraturen och läsandet har särskilt prioriteras de senaste åren. En bred utgivning av kvalitetslitteratur främjas, liksom insatser som gör det enklare för böckerna att nå sina läsare genom bibliotek och bokhandel. En ny bibliotekslag samt stöd till läsfrämjande åtgärder för barn och unga är andra exempel på satsningar för att stärka litteraturen och läsandet.


Mediepolitiken. (http://kultur.regeringen.se/fragor/mediepolitiken.htm)

Målen för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.

Genom presstödet till dagspressen, som ges i form av driftsstöd och distributionsstöd, stärks den publicistiska mångfalden. Radio och TV i allmänhetens tjänst - public service - intar en central plats i det svenska medielandskapet. Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio är tre självständiga aktiebolag vars uppdrag i huvudsak är att tillhandahålla ett brett utbud av radio- och TV-program av hög kvalitet till hela svenska folket. Dessa programföretag finansieras av publiken, genom TV-avgiften. TV4 AB är det enda kommersiella programföretaget som sänder rikstäckande TV i det statligt ägda marknätet. TV4 finansierar sin verksamhet genom att sända reklam.


Teater-, dans- och musikinstitutioner. (http://kultur.regeringen.se/fragor/teaterdansmusik.htm)

En viktig förutsättning för konstarternas utveckling och tillgänglighet för medborgarna är att det finns tt rikstäckande nätverk av konstnärliga institutioner. Operan och Dramaten är nationalscener med uppgift att leda utvecklingen inom scenkonsten.

Riksteatern, Rikskonserter och Dansens Hus har producerande och främjande uppgifter med hela landet som arbetsfält. Länsteatrar och länsmusikorganisationer finns i så gott som alla län och i vissa län finns också symfoni- eller kammarorkestrar, musikteatrar samt regionala dansensembler. Staten har ensam ansvaret för nationalscenerna och de övriga riksinstitutionerna. Landstingen och kommunerna ansvarar för länsinstitutionerna, men staten ger ett årligt stöd.


Trossamfund. http://kultur.regeringen.se/fragor/trossamfund.htm

Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan staten och Svenska kyrkan. Det innebar bland annat att Svenska kyrkan lämnade det allmänna och därigenom blev mer jämställd med övriga trossamfund i Sverige. Enheten för kulturarvsfrågor har hand om de ärenden som berör förhållandet mellan staten och de olika trossamfunden, t.ex. stöd till trossamfund. 

Regeringen beslutade under år 2000 att inrätta ett särskilt råd för kontakt mellan staten och trossamfunden. Rådet, som består av representer för staten och trossamfunden, ska vara ett forum för fortlöpande diskussioner och utbyte av kunskap och erfarenheter mellan staten och trossamfunden.


Myndigheter m.m. (http://kultur.regeringen.se/lankar/index.htm)

Myndigheter, institutioner, stiftelser och bolag m.m. inom Kulturdepartementets ansvarsområde i bokstavsordning.

A-Ö

Akademien för de fria konsterna

Arbetets museum

Arkitekturmuseet

Carl och Olga Milles Lidingöhem

Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS)

Bildmuseet

Bokbranschens Finansieringsinstitut AB

Dansens Hus

Dansmuseet

Dramaten

Drottningholms  Slottsteater

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Granskningsnämnden för radio och TV

Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland

Judiska museet

Konstnärsnämnden

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Moderna museet

Musikaliska akademien

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Naturhistoriska riksmuseet

Nordicom

Nordiska museet

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Operan

Presstödsnämnden

Radio- och TV-verket

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet och landsarkiven

Riksteatern

Riksutställningar

Rooseum

Rådet mot skadliga våldsskildringar

Röhsska museet

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Skansen

Språk- och folkminnesinstitutet

Statens biografbyrå

Statens försvarshistoriska museer

Statens historiska museer och Myntkabinettet

Statens konstråd

Statens kulturråd

Statens museer för världskultur

Statens musiksamlingar

Statens sjöhistoriska museer

Stiftelsen framtidens kultur

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

Strindbergsmuseet

Svenska Akademien

Svenska Filminstitutet

Svenska rikskonserter

Svenska språknämnden

Svenskhemmet Voksenåsen A/S

Svensk-norska samarbetsfonden

Svenskt biografiskt lexikon

Sverigefinska språknämnden

Sveriges författarfond

Sveriges Radio AB (SR)

Sveriges Teatermuseum

Sveriges Television AB (SVT)

Sveriges Utbildningsradio AB (UR)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Taltidningsnämnden

Tekniska museet

Teracom AB

Thielska galleriet

Zornsamlingarna070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

Förslag till statsbudget för år 1998. Kultur, medier, trossamfund och fritid.
(http://kultur.regeringen.se/pdf/uo17.pdf)

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut..sida 7
2 Lagtext ...11
3 Inledning ...13
3.1 Omfattning/ändamål ...13
3.2 Resultatbedömning ... 14
3.3 Kulturåret 1998 ...15
3.4 Arkitektur och formgivning...16
3.5 Barn och unga ... 16
3.6 Det mångkulturella samhället...16
3.7 Regionala kulturinstitutioner ...16
3.8 Kultur som utvecklingsfaktor ...19
3.9 Hållbar utveckling... 20
3.10 En nationell satsning på
        industrisamhällets historia...20
3.11 Partnerskap för kultur...20
3.12 Mediefrågor ... 20
3.13 Trossamfund ...21
3.14 Regeringens bedömning med anledning
        av revisionens iakttagelser...21
3.15 Åtgärder utanför utgiftsområdet ...21

4 A Allmän kulturverksamhet...23
4.1 Omfattning/ändamål ... 23
4.2 Resultatbedömning och slutsatser ...23
4.3 Forum för världskultur...24
4.4 Anslag .... 27
A 1. Statens kulturråd... 27
A 1. Bidrag till allmän kulturverksamhet,
        utveckling samt internationellt kulturutbyte
        och samarbete ... 28
A 3. Kulturåret 1998 ...29
A 4. Nationella uppdrag ... 30
A 5. Försöksverksamhet med ändrad regional
        fördelning av kulturpolitiska medel... 31

5 B Teater, dans och musik ...35
5.1 Omfattning/ändamål ...35
5.2 Resultatbedömning och slutsatser ...35
5.3 Anslag ....39
B 1. Bidrag till Svenska riksteatern, Operan,
        Dramaten, Dansens Hus och Svenska
        rikskonserter...39
B 2. Bidrag till regional musikverksamhet
        samt regionala och lokala teater-, dans-
        och musikinstitutioner... 41
B 3. Bidrag till vissa teater-, dans- och
        musikändamål... 42

6 C Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter..45
6.1 Omfattning/ändamål...45
6.2 Resultatbedömning och slutsatser...45
6.3 Anslag...46
C 1. Bidrag till regional
       biblioteksverksamhet ...46
C 2. Litteraturstöd...47
C 3. Stöd till kulturtidskrifter ...48
C 4. Stöd till bokhandel...49
C 5. Talboks- och punktskriftsbiblioteket ...50
C 6. Bidrag till Stiftelsen för lättläst
        nyhetsinformation och litteratur...51
C 7. Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund
        för produktion av videogram på
        teckenspråk (Dövas TV)...51
C 8. Bidrag till Svenska språknämnden och
        Sverigefinska språknämnden...52

7 D Bild och form samt konsthantverk...55
7.1 Omfattning/ändamål...55
7.2 Resultatbedömning och slutsatser...55
7.3 Anslag...57
D 1. Statens konstråd ...57
D 2. Konstnärlig gestaltning av den
        gemensamma miljön ...58
D 3. Nämnden för hemslöjdsfrågor ...59
D 4. Främjande av hemslöjden ...60
D 5. Bidrag till bild- och formområdet ...60

8 E Ersättningar och bidrag till konstnärer...63
8.1 Omfattning/ändamål...63
8.2 Resultatbedömning och slutsatser...63
8.3 Anslag...64
E 1. Konstnärsnämnden...64
E 2. Ersättningar och bidrag till konstnärer ...65

9 F Arkiv...69
9.1 Omfattning/ändamål...69
9.2 Resultatbedömning och slutsatser...69
9.3 Anslag......70
F 1. Riksarkivet och landsarkiven...70
F 2. Arkivet för ljud och bild ...72
F 3. Språk- och folkminnesinstitutet ...72
F 4. Svenskt biografiskt lexikon ...73
F 5. Bidrag till regional arkivverksamhet...74

10 G Kulturmiljö...75
10.1 Omfattning/ändamål...75
10.2 Resultatbedömning och slutsatser...76
10.3 Anslag...77
G 1. Riksantikvarieämbetet ...77
G 2. Bidrag till kulturmiljövård ...79
G 3. Restaureringsarbeten vid de kungliga
        slotten och rikets fästningar ...80

11 H Museer och utställningar...81
11.1 Omfattning/ändamål...81
11.2 Resultatbedömning och slutsatser ...81
11.3 Anslag ...83
H 1. Centrala museer: Myndigheter ...84
H 2. Centrala museer: Stiftelser...84
H 3. Bidrag till regionala museer... 88
H 4. Bidrag till vissa museer... 88
H 5. Stöd till icke-statliga kulturlokaler ...89
H 6. Riksutställningar ....90
H 7. Utställningsgarantier och inköp av
        vissa kulturföremål ...91

12 I Film och medier...93
12.1 Omfattning/ändamål ... 93
12.2 Resultatbedömning och slutsatser ...93
12.3 Anslag ...94
I 1. Filmstöd ...94
I 2. Statens biografbyrå... 96
I 3. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige
        och Finland ...96
I 4. Bidrag till dokumentation om den
        mediepolitiska utvecklingen och till
       europeiskt mediesamarbete...97

13 J Forskning ...101
13.1 Omfattning/ändamål ...101
13.2 Resultatbedömning och slutsatser ...101
13.3 Anslag ... 102
J 1. Forsknings- och utvecklingsinsatser
        inom kulturområdet ...102
J 2. Forskning och dokumentation om
        medieutvecklingen...103

14 K Trossamfund ...105
14.1 Omfattning/ändamål .....105
14.2 Resultatbedömning och slutsatser ...105
14.3 Anslag ...106
K 1. Stöd till trossamfund ...106

15 L Folkbildning ...107
15.1 Omfattning/ändamål ... 107
15.2 Resultatbedömning och slutsatser ...107
15.3 Anslag ...109
L 1. Bidrag till folkbildningen... 109
L 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder
        inom folkbildningen ... 110
L 3. Bidrag till kontakttolkutbildning...111

16 M Ungdomsfrågor ...113
16.1 Omfattning/ändamål ...113
16.2 Resultatbedömning och slutsatser ...113
16.3 Anslag ...114
M 1. Ungdomsstyrelsen ...114
M 2. Bidrag till nationell och internationell
       ungdoms-verksamhet m.m....115

17 N Folkrörelse- och idrottsfrågor ...117
17.1 Omfattning/ändamål ...117
17.2 Resultatbedömning och slutsatser...117
17.3 Anslag...118
N 1. Bidrag till allmänna samlingslokaler ...118
N 2. Stöd till idrotten...119
N 3. Lotteriinspektionen...120


991210: EU-stöd till svensk kultur.
Riksantikvarieämbetet (http://www.raa.se )
Riksarkivet (http://www.ra.se)
Statens kulturråd (http://www.kulturradet.se)
Svenska Filministitutet (http://www.sfi.se )
har givit ut en redovisning om EU-stöd till svensk kultur. Texten till redovisningen ska finnas på deras hemsidor. Kulturstöd lämnas enligt en särskild kulturartikel 128 i Maastrichtfördraget, men även enligt delar av andra artiklar. Stöd kan erhållas för:
    Sceniska konstarter: dans, musik, teater, opera; bild-och formkonst: plastisk och visuell konst: måleri, skulptur, gravyr, arkitektur, fotografi, design; multimedier; böcker och läsning: översättningar av skönlitteratur, teaterpjäser och referenslitteratur, litterärt samarbete, fortbildning av litterärt verksamma, författarpris, översättarpris; bevara, levandegöra, informera om kulturarvet: byggnader, platser och föremål, museer, textiler, dräkter, kulturhistoriska-etnologiska-etnografiska museer, landskapets historia, teknik-o industrihistoria, konstmuseer, naturhistoriska museer, vattenvägar och skepp, begravningsriter mm; film, TV, video, distributionsstöd, biografstöd, utveckling av film, TV-drama, deltagande i mässor och festivaler; multimedier od.
    Från EUs strukturfonder kan stöd erhållas för bl a:
Kulturturism, bevara kulturarv o d, stärka den regionala identiteten, bekämpa långvarig arbetslöshet, främja landsbygdens utveckling, stärka industriregioner på tillbakagång, stärka nyföretagande och kompetens inom områden som informationsteknik, marknadsföring, omvärldskunskap, språk och entreprenörskap, mildra strukturomvandlingars effekter, gemenskapsinitiativ, bevara den biologiska mångfalden och kulturvärden i odlingslandskapet; utbildning inom högre utbildning, förskola, grundskola och gymnasium, yrkesutbildning, kompetensutveckling; ungdomsprogram; forskning och utveckling; biblioteksprogram (http://www.kb.se/bibsam/jan/euhemsid.htm); stöd till språkliga minoriteter, samarbete mellan regioner, vänortsprogram o d.


IT-kommissionen nedlagd.

020528:
Svenska regeringens årsbok om EU 2001:

Kultur och medier
     EU eftersträvar att främja samarbetet mellan medlemsländerna och bidra till kulturens utveckling. medlemsländernas gemensamma kulturarv ska framhävas samtidigt som nationella och regionala intressen respekteras. Det nuvarande kulturprogrammet, Kultur 2000, gäller 2000-2004 och har en budget på 167 miljoner euro (1 470 miljoner kronor). Europeiska kulturhuvudstäder under året var Rotterdam och Porto.
     I januari 2001 påbörjades ett nytt MEDIA-program, MEDIA Plus. Programmet löper över fem år och har en totalbudget på 400 miljoner euro. Programmet gäller såväl fortbildning av yrkesverksamma som utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk. Syftet är att stärka den audiovisuella industrins konkurrenskraft och öka spridningen av europeiska verk. Från och med 2002 kan kandidatländerna Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Slovakien och Tjeckien delta i programmet.
     Under året har särskilt barn och unga i det nya medielandskapet lyfts fram. Den 21 juni antog rådet slutsatser om skyddet mot skadligt medieinnehåll för minderåriga. Också arbetet med revideringen av TV-direktivet har fortsatt under 2001. Direktivet innehåller minimiregler för TV-sändningar när det gäller europeiskt programinnehåll, reklam och sponsring, skydd av minderåriga och rätten till genmäle. Statsstöd till public service radio och TV var andra viktiga frågor under året, särskilt mot bakgrund av att en av det svenska ordförandeskapets prioriterade frågor var att värna den kulturella mångfalden inom TV, radio och film.
     Sverige lyfte under ordförandeskapet fram två frågor med utvidgningsperspektiv: yrkeskonstnärernas villkor samt frågan om förstärkt samarbete på det audiovisuella området.


Sven Wimnell 020528 pdf-fil : Svenska regeringens årsbok om EU 2001.
(http://www.wimnell.com/omr353d.pdf)
En version där avsnitten huvudsakligen ordnats enligt SW klassifikationssystem.

© 1999,2000,200,2002,2003,2004,2005.2006,2007,2008 Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
080225.Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr70b.html