7959 Social miljöer och verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar o d.Organisationernas verksamheter enligt deras syften ingår i de särskilda fackområden där de är verksamma. Sociala miljöer för de här angivna typerna av sammanslutningar kan också ingå i 7951-7958.

7959 Allmänt. 79591 Olika slag av sammanslutningar. 795910 Allmänt om verksamheter i sammanslutningar. 7959101 Allmän karaktär. Grundande. Upplösning. Stadgar. 7959102 Medlemmar. Rättigheter. Skyldigheter. 7959103 Fonder. Tillgångar. 7959104 Förvaltningsorgan.Generalförsamlimng. Utskott. Styrelse. Expedition. 7959105 Verksamhet. Sammanträden. Protokoll. Publikationer över utförda arbeten. Årsberättelser. Verksamhetsberättelser. 7959106 Tävlingar. Utställningar. Prov. Diplom. Betyg. Pris. 7959107 Tillkännagivanden. Manifestationer. Kungörelser. 7959108 Personal.

795911 Officiella sammanslutningar. Akademier. 795912 Icke-officiclla, halvofficiella sammanslutningar. Allmännyttiga sällskap och föreningar. 795121 Organisationer, sällskap, rörelser med allmän inriktning. Ungdomsrörelser, t ex. scoutlörelser. 7959122 Organisationer för främjande av vetenskap och kultur. 795123 Organisationer, rörelser med speciellt syfte eller verksamhetsfält. 7951234 Organisationer, rörelser med ideologisk eller religiös inriktning. 7951235 Humanitära organisationer, rörelser med filantropiska och rehabiliterande syften. 7951236 Esoteriska, mer eller mindre hemliga . Kriminella, helt eller delvis hemliga rörelser. Ordenssällskap. Frimurare.Odd fellows, Lions m fl. 7951237 Klubbar. Sällskapsföreningar. Cirklar. Sociala klubbar. Rotary. 79513 Möten, kongresser, konferenser. 79514 Icke-permanenta utställningar. Salonger. Mässor. Världsutställningar. Allmänna internationella utställningar. Fackutställningar. Mässor. Vandringsutställningar. 79515 Affärs- och industriföretag. Firmor.79516 Vetenskapliga och tekniska insitutioner och tjänster. 79517 Festligheter. Jubileer. Mottagningar.
(SAB Kt , Bk . DC, DK 06 utom 069)Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Principer för relationen mellan staten och ideella sektorn presenteras
PRO. Pensionärernas Riksorganisation.
SPF. Sveriges Pensionärsförbund.

Delarna om PRO och SPF är 2011 inte helt aktuella, men berättar om vad de i princip gör.

Myndigheter mm enligt sverige.se på Internet 050116


Det regeringen arbetar med.

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Kultur, medier och fritid.
http://wimnell.com/omr353g11.pdf (102+2+70-78+791-794+7951+7955+7959+796-799+8+90)


Pressmeddelande 31 mars 2008
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Socialdepartementet

Principer för relationen mellan staten och ideella sektorn presenteras

Regeringens arbetsgrupp har tillsammans med representanter för den ideella sektorn formulerat gemensamma principer för framtida relationer. I dag presenteras ett förslag till åtgärdsplan och överenskommelse.

Dialogen om relationer mellan staten och den ideella sektorn initierades i september 2007 av statsråden Sabuni och Hägglund. Processen har pågått sedan dess och har syftat bland annat till att erkänna de idéburna organisationernas viktiga roll som opinionsbildare, intresseorganisation och utförare av sociala tjänster, att bidra till att utveckla relationen mellan staten och den ideella sektorn samt att bidra till dess oberoende och självständighet.

Frågan om att underlätta en större mångfald av utförare berörs i förslaget. Dessutom betonas vikten av att ideella aktörer samtidigt kan fungera som utförare av tjänster och som röst och opinionsbildare, inte minst för människor i utanförskap.

Nu startar en period då organisationer inom det sociala området kommer att diskutera och lämna synpunkter på förslaget. De ska nu förankra förslaget inom sina organisationer. Ett regeringsbeslut om överenskommelsen förväntas i september 2008.

- Nu är den första fasen av dialogen, som har brutit ny mark för de framtida relationerna mellan regeringen och de idéburna organisationerna, avslutad, säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Processen har präglats av stor ömsesidighet. Jag hoppas att den nu fortsätter i samma anda.

- I mitt Sverige är samhället oändligt mycket större än det offentliga. Ideella sektorn utför ett fantastiskt arbete, inte minst inom missbruksvården, sjukvården och äldreomsorgen. Det här arbetet lägger grunden för långsiktig samverkan mellan ideella sektorn och den offentliga sektorn, säger socialminister Göran Hägglund.

 • Läs mer om dialogen med den ideella sektorn
 • Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området (pdf 313 kB)

 • Kontakt
  Malin Engstedt
  Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
  work 08-405 12 90
  cell 070-357 51 94
  e-post till Malin Engstedt

  Petra Kjellarson
  Pressekreterare hos Göran Hägglund
  work 08-405 39 06
  cell 070-646 21 12
  e-post till Petra Kjellarson

  Dialog med den ideella sektorn

  Den ideella sektorn har på många sätt en viktig roll i det svenska samhället, inte minst när det gäller att möjliggöra människors egen makt att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. Regeringen anser att det är angeläget att ge organisationerna utrymme att kunna utvecklas på sina egna villkor och att organisationernas kunskap och engagemang måste tas tillvara. Nu finns ett förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området. Det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget till överenskommelse under perioden 1 april - 30 juni.

  Den ideella sektorn och dess organisationer återfinns idag inom alla delar av det svenska samhället, med en mängd olika typer av uppdrag och verksamheter. I september 2007 inleddes en dialog mellan regeringen och den ideella sektorns aktörer på det sociala området. Dialogen har omfattat olika frågeställningar, till exempel hur ideella aktörer kan utvecklas som utförare av service och tjänster och samtidigt fortsätta fungera som röstbärare och opinionsbildare. Ett 80-tal organisationer har bjudits in till samtal, däribland flera paraplyorganisationer. Sveriges Kommuner och Landsting har också medverkat.

  Nu finns ett förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området. Förslaget har vuxit fram under ett antal dialogmöten mellan regeringen och ett 80-tal idéburna organisationer. Även Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat. Det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget till överenskommelse under perioden 1 april - 30 juni.

  Dialogen är ett gemensamt initiativ från Socialdepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet. En arbetsgrupp har tillsatts med delat ordförandeskap mellan Karin Johansson, statssekreterare med ansvar för hälso- och sjukvården, och Christer Hallerby, statssekreterare med ansvar för folkrörelsepolitiken med mera. I arbetsgruppen ingår också statssekreteraren Ragnwi Marcelind med ansvar för äldre- och folkhälsofrågor. Regeringens representant i dialogen är Peter Örn, politiskt sakkunnig vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

 • Lyssna
 • Press
 • Regeringen och Regeringskansliet
 • Publikationer
 • Så styrs Sverige
 • Startsida
 • Detta arbetar departementen med
 • Kultur, medier och fritid
 • Folkrörelsefrågor
 • Förslag till överenskommelse
 • Peter Örn har ordet
 • Bakgrundsmaterial
 • Integrations- och jämställdhetsdepartementet
 • Socialdepartementet
 • Webbutsändning: Nyamko Sabuni och Peter Örn talar på Folkrörelseforum 2007
 • Artikel av Nyamko Sabuni och Göran Hägglund: Satsning på ideella krafter löser landets vårdproblem
 • Pressmeddelande: Ideella sektorn aktör för ökad mångfald
 • Regeringsbeslut 6 september 2007: Dialog om relationerna mellan staten och den ideella sektorn (pdf 73 kB)
 • Webbplatskarta
 • Kalendarium

  1 april - 30 juni 2008: Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till överenskommelse

  31 mars 2008: Förslag till överenskommelse presenteras
  4 mars 2008: Hearing
  28 februari 2008: Möte med dialoggrupp
  13 februari 2008: Möte med myndigheter
  31 januari 2008: Möte med förslagsgrupp
  29 januari 2008: Hearing
  24 januari 2008: Möte med dialoggrupp
  18 januari 2008: Möte med förslagsgrupp
  11 januari 2008: Möte med förslagsgrupp
  22 november 2007: Peter Örn talar på Folkrörelseforum 2007
  november-december 2007: Dialogmöten med urval organisationer inom det sociala området
  24 oktober 2007: Möte med myndigheter inom det sociala området
  6 september 2007: Regeringen beslutar att inleda dialog med ideella sektorn


  Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området

  Innehåll
  Förslag till överenskomelse
  Regeringens förord 3
  De idéburna organisationernas förord 6
  Inledning 8
  Gemensamma principer 17
  Bilaga 1: Förslag till regeringens åtgärdsplan för överenskommelsen mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området 21
  Bilaga 2: Förslag till de idéburna organisationernas åtgärdsplan för överenskommelsen mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala område 28
  Bilaga 3: Förtydliganden av begrepp i överenskommelsen mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala område 33
  Bilaga 4: Representanter för idéburna organisationer i förslagsgruppen 43
  Bilaga 5: Organisationer med representanter i dialoggruppen 44
  Bilaga 6: Organisationer som deltagit i dialogen 45
  Bilaga 7: Regeringsbeslut IJ2007/2539/D 49

  Regeringens förord

  Detta förslag till överenskommelse har vuxit fram i dialog och samspel mellan ett antal idéburna organisationer inom det sociala området, regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsen är en ömsesidig avsiktsförklaring.

  Huvudmålet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

  Dialogen har skett mot bakgrund av regeringens beslut den 6 september 2007 (IJ2007/2539/D).

  Regeringen beslutade den 6 september att dialogen skulle omfatta relationerna mellan staten och den ideella sektorn inom det sociala området. Den skulle utgå från båda parters ömsesidiga beroende och del i samhällsutvecklingen. Dialogen skulle befästa och fördjupa den demokratiska funktionen som de idéburna organisationerna har. Den skulle vidare belysa hur idéburna organisationer kan utvecklas som utförare av olika former av service och tjänster till allmänheten, samt undanröja hinder för att sektorns hela potential ska kunna utvecklas. En ytterligare viktig fråga skulle vara hur organisationerna parallellt med att vara utförare ska kunna fungera i rollen som röstbärare och opinionsbildare, inte minst för människor som befinner sig i utanförskap.

  Inom de utgiftsområden vilka omfattas av regeringens beslut om en dialog med idéburna organisationer inom det sociala området – i detta sammanhang avseende utgiftsområdena 9-12, hälso- och sjukvård och social omsorg – återfinns i första hand ideella föreningar, även om andra associations- och organisationsformer kan förekomma. Liksom i internationella sammanhang finns i Sverige olika samlingsbegrepp för dessa, t.ex. den ideella sektorn, social ekonomi och idéburna organisationer. Bruket av samlings-begreppen är inte enhetligt och olika organisationer förhåller sig till dem på olika sätt. I avsaknad av en enhetlig terminologi har vi valt att använda olika samlingsbegrepp (se bilaga 3). Att skapa en enhetlighet i begreppsanvändningen är främst en fråga för de olika organisationerna.

  Regeringens inbjudan till den nu pågående dialogen har flera motiv: För det första har den under en följd av år efterfrågats av representanter för de idéburna organisationerna inom det sociala området. För det andra vill regeringen ta tillvara de idéburna organisationernas kunskap och engagemang, bland annat därför att de fyller en viktig roll när det gäller att göra det möjligt för människor att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort.

  Arbetet med att ta fram detta förslag till överenskommelse har letts av en särskild arbetsgrupp inom Regeringskansliet under gemensamt ordförandeskap av statssekreterarna Christer Hallerby, Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Karin Johansson, Socialdepartementet. Även statssekreteraren Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, har deltagit i ledningen av arbetsgruppen. I arbetet har ingått att ta fram ett förslag till åtgärds- och tidsplan för överenskommelsen.

  Under dialogen har möten och konferenser hittills skett med sammanlagt närmare 90 organisationer. Det är organisationer med stor spännvidd som förenar lokala och nationella perspektiv och som präglas av kunskap, kompetens och kvalitet. Bland dem finns såväl stora som små organisationer samt flera paraplyorganisationer.

  Arbetet har möjliggjorts genom att representanter för de inbjudna organisationerna har varit beredda att sätta av tid för att medverka i olika arbetsgrupper och att aktivt bidra till att formulera förslaget till överenskommelse.

  Dialogen bygger på ett förhållningssätt som utgår från delaktighet och ömsesidighet. Regeringens utgångspunkter, åtaganden och åtgärder gäller gentemot alla organisationer, oavsett om man undertecknat överenskommelsen eller inte.

  Det finns en samsyn mellan regeringen och de idéburna organisationer som deltagit i dialogen när det gäller mål för ett förslag till överenskommelse – en samsyn som sammanfaller med regeringens inbjudan till dialog.

  Den pågående dialogen mellan regeringen och den sociala ekonomins aktörer som är verksamma inom det sociala området fortsätter med detta förslag till överenskommelse som grund. Under perioden april till och med juni inbjuds organisationer att åter lämna synpunkter på förslaget. Ambitionen är att regeringen i september 2008 kommer att besluta om att för sin del godkänna överenskommelsen. Regeringen har en stark förhoppning att ett antal organisationer därefter ska lämna sitt godkännande till överenskommelse.

  Arbetet med att utveckla relationen mellan det offentliga och den sociala ekonomin har därmed inletts med det sociala området. Regeringens avsikt är att gå vidare med att på liknande sätt – präglade av dialog, delaktighet och samverkan – behandla andra områden inom den ideella sektorn.

  De idéburna organisationernas förord

  De som är aktiva som frivilliga, förtroendevalda och/eller anställda inom de idéburna organisationerna med social inriktning ser att det man gör har ett värde för samhället och människorna. Detta värde kan inte ges av någon annan samhällsaktör. Särarten består i att man utgör en arena för människors behov av att uttrycka sina värderingar i ord och handling.

  En överenskommelse mellan de idéburna organisationerna och regeringen kan tydliggöra dessa organisationers roll i samhället. Överenskommelsen kan ge förutsättningar att stärka samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga.

  De idéburna organisationerna med social inriktning bedriver ofta verksamhet i närhet till den offentliga sektorn, stat, landsting och kommun. Ofta finns gemensamma övergripande målsättningar med det offentliga, t.ex. inom folkbildning, social inklusion och folkhälsa. Arbetsmetod och syn på orsak, verkan och samband i det sociala arbetet kan dock skilja sig från det offentliga. Rätten och den praktiska möjligheten att vara fria – trots närhet till – och i många fall samverkan med – den offentliga sektorn, kräver en tydlighet i relationen.

  Som idéburna organisationer har vi gått in i dialogen om denna överenskommelse för att åstadkomma en bättre situation för vårt arbete. Via överenskommelsen hoppas vi kunna belysa de centrala förutsättningarna för vårt arbete. Vi vill vara med och skapa en medveten och positiv förändring – hos oss själva som sektor och i relation till staten.

  Den åtgärdsplan som vi idéburna organisationer enas om i denna överenskommelse är främst riktad till samhället i stort, inte till staten. Vi vill se denna plan som ett uttryck för vår gemensamma vilja till utveckling.

  Vi idéburna organisationer är mångfacetterade i organisationsform, i arbetssätt och i hur vi uppfattar samhället;

  Vi är den lilla föreningen som helt utan anställda eller offentlig finansiering arbetar för en sak vi tror på. Vi är de stora org-anisationerna med både frivilliga och anställda finansierade både genom frivilliga gåvor, egna resurser och offentliga bidrag. Vi är det sociala arbetskooperativet med småskaligt och demokratiskt organiserat arbete. Vi är det stora sjukhuset med många anställda, hög professionalisering och avtalsreglerad uppdragsverksamhet som omsätter hundratals miljoner kronor.

  Det som vi har gemensamt och som utgör kärnan är att vi frivilligt valt att gå samman kring idé och värdegrund. Det är det valet som gör att vi alla kan kalla oss idéburna. Att den offentliga sektorn stödjer detta val genom överenskommelsen har samhället mycket att vinna på.

  Bilaga 4: Representanter för idéburna organisationer i förslagsgruppen

  Hans Andersson, Cesam – Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering hans.andersson@cesam.se

  Anita Fink Knudsen, Arbetsgivareföreningen KFO anita.fink.knudsen@kfo.se

  Julio Fuentes, SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige julio.fuentes@sios.org

  Ingemar Färm, HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan HTingemar.farm@hso.seTH

  Lars Pettersson, Famna – Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte lars.pettersson@famna.org

  Göran Pettersson, Forum för Frivilligt Socialt arbete goran.pettersson@socialforum.se

  Charlotte Petri Gornitzka, adjungerad, f.d. generalsekreterare Rädda Barnen Sverige

  Margaretha Svensson Paras, Sveriges Kristna Råd HTmargaretha.s.paras@diakonistiftelsen.seTH

  Bilaga 5: Organisationer med representanter i dialoggruppen

  Bräcke Diakoni
  Cesam – Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
  Famna - Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte
  Folkbildningsförbundet
  Forum för Frivilligt Socialt Arbete
  Frivilligcentraler i Norrköping
  Fryshuset
  Föreningen Skyddsvärnet
  HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan
  KFO – Arbetsgivareföreningen KFO
  LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
  MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation
  Naturskyddsföreningen
  Rainbow
  RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
  Rädda Barnen
  SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
  Sveriges Kristna Råd
  Sällskapet Länkarna
  Vidarkliniken

  Bilaga 6: Organisationer som deltagit i dialogen om relationerna mellan staten och den ideella sektorn inom det sociala området

  Anhörigas riksförbund
  Astma- och Allergiförbundet
  BRIS – Barnens Rätt i Samhället
  Bräcke Diakoni
  Cesam – Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
  Coompanion
  DHR – De Handikappades Riksförbund
  Demensförbundet
  Diakonistiftelsen Samariterhemmet
  EAPN – European Anti Poverty Network
  Ersta Sköndal Sjukhem
  Famna – Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte
  Folkbildningsförbundet
  Folkbildningsrådet
  Forum För Frivilligt Socialt Arbete
  Forum Syd
  Friends
  FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
  Fritidsforum
  Frivilligcentraler
  Fryshuset
  GFC - Göteborgs Föreningscenter
  Hela Människan
  Hela Sverige ska leva
  Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
  HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan
  Ideell Arena
  IOGT-NTO
  Judiska församlingen
  KFO – Arbetsgivareföreningen KFO
  KFUM-KFUK
  Kooperativa institutet
  Lantbrukarnas riksförbund
  LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
  Länkarna
  MIP – Malmös Paraplyorganisation för ideella föreningar
  Noaks Ark
  Nätverket SIP – Samhällsförändring I Praktiken
  PRO – Pensionärernas Riksorganisation
  Rainbow
  RF – Riksidrottsförbundet
  RFS – Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
  RFSL– Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och trans-personers rättigheter
  RFSU
  RIKSKRIS – Kriminellas revansch i samhället
  RIO – Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
  ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
  RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
  Reumatikerförbundet
  Rädda Barnen
  Röda Korset
  S:t Lukasförbundet
  SFFF – Svensk Förening för Folkhälsoarbete
  SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
  SISE – Svenska Institutet för Social Ekonomi
  SKOOPI – Sociala Kooperativens Intresseorganisation
  SKR – Sveriges Kvinnojourers Riksförbund
  Skyddsvärnet
  Skärgårdarnas riksförbund
  SLAN - Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
  Sophiahemmet
  SPES – Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd
  SPF – Sveriges Pensionärsförbund
  SRF – Synskadades Riksförbund
  Stadsmissionen
  Stiftelsen Josephinahemmet
  Stiftelsen Kvinnoforum
  Stockholms Sjukhem
  SWEBLUL – Swedish Bureau for Lesser Used Languages
  Svenska Naturskyddsföreningen
  Sverigefinska riksförbundet
  Sverigefinländarnas delegation
  Sveriges Fontänhus
  Sveriges Konsumenter
  Sveriges Kristna Råd
  Sveriges Muslimska råd
  Svenska Institutet för Social Ekonomi
  Urkraft
  Vidarkliniken


  PRO. Pensionärernas Riksorganisation.

  PRO. Pensionärernas Riksorganisation.

  Hem
  Om PRO
  Bli medlem
  Verksamhet
  Sök distrikt/förening
  Landet Runt
  Sök
  Länkar
  Intranät
  Hemsidan
  Ledamot i Pensionärsråd
  Mötesrum
  Press & Nyheter
  Påverkan och opinionsbildning
  Studier
  Friskvård
  Konsumentfrågor
  IT Frågor
  Trafik
  Integration
  PRO kontakt
  Kultur
  Kalendarium
  Kongress 2008
  Remissvar
  Press & Media
  Tio krav 2008
  Pensionsfakta 2008
  Myten om pensionärerna...
  Upprop 2007
  Skrivelse till regeringen m.fl 2007
  Pensionsskolan
  Länkar till aktuella dokument
  Skattetabeller

  PROs ordförande Lars Wettergren: PRO kräver skattelättnad och högre pensioner
  PRO kräver att regeringen åtgärdar pensionärernas eftersläpning.

  PRO har som uppgift att bevaka pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva en egen omfattande verksamhet i vilken medlemmarna kan känna glädje och gemenskap.

  PRO bevakar pensionärernas intressen i överläggningar med regeringen, riksdagen, landstingen, kommunerna och i statliga utredningar. PRO arbetar också aktivt med opinionsbildning för viktiga pensionärsfrågor.

  Former för inflytandet:

 • Minst en gång om året har PRO haft överläggningar med statsministern
 • Minst fyra gånger om året överlägger PRO med socialministrarna i regeringens pensionärskommitté
 • Med jämna mellanrum uppvaktar PRO olika riksdagsutskott
 • I landstingens pensionärsråd överlägger PRO med ansvariga landstingspolitiker
 • I kommunernas pensionärsråd överlägger PRO med ansvariga kommunalpolitiker
 • PRO har företrädare i statliga utredningar t ex om pensioner, hälso-och sjukvård, äldreomsorg och avgifter
 • PRO är remissorgan när det gäller förslag från statliga utredningar som rör pensionärer
 • PRO för också fram pensionärernas krav i överläggningar med företrädare för olika politiska partier
 • En doktorsavhandling 2004 studerade pensionärernas organisationer som politiskt maktfaktor. Läs mer


  PRO kräver skattelättnad och högre pensioner

  2008-03-26
  PRO kräver att regeringen i höstens budgetproposition åtgärdar pensionärernas eftersläpning. Organisationen kräver sänkt skatt så att löntagare och pensionärer återigen beskattas lika. Idag betalar en pensionär med en månadsinkomst på 13 000 kronor ca 600 kronor mer i skatt varje månad än en löntagare med samma inkomst. PRO kräver även höjd pension med 1000 kronor per månad till alla pensionärer samt mer resurser till äldrevården och sjukvården. Det framgår av ett brev som PROs ordförande Lars Wettergren överlämnar till äldreminister Maria Larsson i samband med regeringens pensionärskommitté idag.
  Regeringens pensionärskommitté träffas idag kl 14.00-16.00 på Socialdepartementet och ska bland annat diskutera höstens budgetproposition.
  Länk till hela brevet
  Kontakt: Maja Fröman,
  informationschef, 08-701 67 32, 070-247 17 99

  Regeringens pensionärskommitté: PRO kräver skattelättnad och högre pensioner


  2008-03-26


  Till äldreminister Maria Larsson,

  Jag vill med detta brev framföra PROs prioriteringar och krav inför höstens budgetproposition.
  Höjning av pensionerna
  Pensionerna har släpat efter kraftigt i förhållande till inkomstutvecklingen för de förvärvsaktiva. Lönerna har ökat realt med 40 procent under åren 1992-2006. En person som har haft inkomstgrundad pension under samma period har fått en real ökning av pensionen med 0,1 procent – alltså i stort sett ingen ökning alls. PRO anser att den orättvisa fördelningen mellan förvärvsaktiva och pensionärer måste rättas till så att pensionärerna får en ökad och rimlig andel av den ekonomiska tillväxten.
  Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över levnadsförhållandena för pensionärer och uppdra åt pensionsarbetsgruppen att föreslå åtgärder mot de ökade klyftorna. PRO kräver en höjning av samtliga pensioner med 1000 kr per månad.
  Inkomstskatter
  Det nya pensionssystemet innebar att pension skulle beskattas som vanlig inkomst. Det särskilda grundavdraget för folkpensionärer avskaffades. Men överenskommelsen bröts när förvärvsavdraget infördes. En pensionär som har en månadsinkomst på 13 000 kronor idag betalar ca 600 kronor mer i skatt än en löntagare med samma inkomst varje månad. För PRO är detta orimligt och orättvist. PRO anser att sänkt inkomstskatt bör ske genom en höjning av grundavdraget så att alla behandlas lika i skattehänseende. Även för yngre är det viktigt att veta förutsättningarna för pensionen. Siffrorna i det orange kuvertet är betydligt mindre värda idag än för några år sedan. Första steget i utjämningen bör tas i höstens budgetproposition.
  Håll tillbaka bostadskostnaderna
  Bostadskostnaden stiger även för äldre. Bostadstillägget är från och med den 1 januari 2007 93 procent av en högsta bostadskostnad på 5 000 kronor för ålderspensionärer. För förtidspensionärer är bostadstillägget 91 procent av en högsta bostadskostnad på 4 500
  kronor.
  Före valet lovade de partier som nu ingår i regeringen att både ersättningsnivå och hyrestak skulle göras lika för ålderspensionärer och förtidspensionärer. Detta har inte genomförts. PRO kräver att bostadstillägget före avdrag för inkomst skall vara 95 procent av en högsta bostadskostnad om 5 500 kr per månad. PRO anser också att inkomstreglerna skall göras gynnsammare för den enskilde. Reglerna skall vara lika för ålderspensionärer och förtidspensionärer.
  Därtill måste regeringen snabbt agera så att de som är berättigade till bostadstillägg vet om det och uppmuntras att söka. Enligt försäkringskassans bedömning är det cirka 165 000 pensionärer som har rätt att få bostadstillägg men som inte söker.
  PRO kräver dessutom att det även i framtiden ska finnas tillgång till bra hyresboende till rimliga kostnader.
  Premiepension – garanti och minskning av antalet fonder
  Tryggheten för den enskilde i premiepensionssystemet är sämre än i privata pensionsförsäkringar. PRO kräver att det införs en garanti i premiepensionssystemet för att skydda pensionsspararna mot alltför stora risker och att antalet fonder minskas radikalt från nuvarande cirka 780 fonder till 5-10 fonder.
  Apoteket
  PRO kommer tillsammans med tre andra pensionärsorganisationer att avge ett yttrande över Apoteksmarknadsutredningen. Vår grundhållning är att det bör ske så lite strukturella förändringar som möjligt, men att tillgänglighet och service måste öka inom nuvarande system.
  Äldreomsorg
  Biståndsbedömningarna när det gäller särkskilt boende måste vara mer generösa än idag. PRO kräver att det byggs fler särskilda boenden och att hemtjänsten utvecklas så varje människa kan få sina särskilda behov och önskemål tillgodosedda av personal med rätt kompetens. För att klara allt detta krävs ökade statsbidrag som går direkt till äldreomsorgen, bland annat genom att anslå särskilda medel för kompetensutveckling.
  Hälso- och sjukvård
  Hälso- och sjukvården ska vara av hög kvalitet, ges efter behov och finansieras solidariskt. PRO kräver att det är behoven som ska styra i hälso- och sjukvården, att köerna ska minska, tillgängligheten öka samt att jämställdheten förbättras. För att klara det krävs att mer av våra gemensamma resurser går till hälso- och sjukvården. Det är en väsentlig förutsättning för att vårdgarantin ska kunna fungera. Andelen av landets samlade resurser, BNP, som går till sjukvård bör öka från 9 till 10 procent.

  För fördjupade argument kring dessa frågor bifogar jag även PRO:s tiopunktsprogram. Länk

  Vänliga hälsningar,

  Lars Wettergren
  ordförande Pensionärernas riksorganisation PRO


  PRO driver tio krav för pensionärernas ekonomi, vård, omsorg och inflytande 2008

  Pensionärernas Riksorganisation PRO har beslutat om tio krav som organisationen ska koncentrera sitt arbete på det kommande året.

  – PROs medlemmar reagerar starkt på de orättvisa ekonomiska villkoren och de brister som finns inom vården och omsorgen. Därför koncentrerar vi vårt intressepolitiska arbete på tio områden, för att nå största möjliga framgång, säger PROs ordförande Lars Wettergren.

  – Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa sig bakom kraven och att beslutsfattarna tar hänsyn till synpunkterna från 2,2 miljoner pensionärer.

  I dokumentet framgår hur pensionärerna har halkat efter de senaste femton åren. Dessutom betalar pensionärer idag väsentligt högre skatt än löntagare, vid lika inkomst. PRO kräver att pensionen höjs med 1000 kronor per månad och att skatteorättvisan rättas till. PRO kräver även högre bostadstillägg och att regeringen tar krafttag mot det faktum att 165 000 personer som skulle ha varit berättigade till bostadstillägg inte söker. Andra krav handlar om sjukvård, äldrevård, tandvård, apoteket, PPM-systemet och pensionärernas inflytande.

  Kraven är beslutade av PROs representantskap med deltagare från hela landet, som samlades den 22-23 november.

  Läs alla PROs tio krav nedan.

  Kontaktperson:

  Maja Fröman, 08-701 67 32, 070-247 17 99

  PROs intressepolitiska inriktning för 2008 – tio frågor att driva

  Höjning av pensionerna med 1 000 kr per månad

  En kraftig eftersläpning av pensionerna har ägt rum i förhållande till inkomstutvecklingen för de förvärvsaktiva. Lönerna har ökat realt med 40 procent under åren 1992-2006. En person som har haft inkomstgrundad pension under samma period har fått en real ökning av pensionen med 0,1 procent – alltså i stort sett ingen ökning alls. Skillnaden mellan de förvärvsaktiva och pensionärerna ökar hela tiden och fortsätter att göra så under de kommande åren. PRO anser att den orättvisa fördelningen mellan förvärvsaktiva och pensionärer måste rättas till så att pensionärerna får en ökad och rimlig andel av den ekonomiska tillväxten. Det är viktigt så att samhället inte dras isär mellan olika grupper.

  För att minska den ekonomiska klyftan mellan förvärvsaktiva och pensionärer kräver PRO därför en höjning av samtliga pensioner med 1000 kr per månad.

  Inkomstskatter

  Det nya pensionssystemet innebar bland annat att det särskilda grundavdraget för folkpensionärer avskaffades från och med år 2003. All pension skulle beskattas som vanlig inkomst. Enighet fanns om det mellan de fem partier som står bakom pensionsreformen.

  Denna överenskommelse bröts genom införandet av det så kallade jobbskatteavdraget.

  Första steget som genomfördes från januari 2007 innebar en skatteminskning för arbetsinkomster med cirka 40 miljarder kronor. Detta innebär att en pensionär som har en inkomst på 13 000 kronor betalar 500 kronor mer i skatt än en löntagare med samma inkomst. Ett andra steg på drygt 10 miljarder genomförs från januari 2008. Sänkningen av inkomstskatten för arbetsinkomster närmar sig därmed 50 miljarder kronor. Denna fördelning är synnerligen orättvis och ökar inkomstklyftorna mellan generationerna ytterligare. För PRO är det orimligt och orättvist att pensionärer och löntagare skall betala olika skattesatser för samma inkomst. Pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete.

  PRO anser att ersättning för arbete ska behandlas lika i skattehänseende och att sänkt inkomstskatt bör ske genom en höjning av grundavdraget så att alla behandlas lika i skattehänseende.

  Håll tillbaka bostadskostnaderna

  Bostadskostnaden stiger även för äldre. PRO har under lång tid krävt förbättringar för pensionärer med låga inkomster genom höjning av bostadstillägget. Av ålderspensionärer med bostadstillägg är drygt 80 procent kvinnor. Det är alltså en viktig jämställdhetsfråga.

  Bostadstillägget är från och med den 1 januari 2007 93 procent av en högsta bostadskostnad på 5 000 kronor för ålderspensionärer. För förtidspensionärer är bostadstillägget 91 procent av en högsta bostadskostnad på 4 500 kronor. Före valet lovade de partier som nu ingår i regeringen att både ersättningsnivå och hyrestak skulle göras lika för ålderspensionärer och förtidspensionärer. Detta har inte genomförts.

  PRO oroas över de försämringar för dem som bor i hyresrätt som regeringen nu förbereder med bland annat marknadshyror och utförsäljningar som genomförs ute i kommunerna av de allmännyttiga bostadsföretagen. Försämringarna kommer att innebära högre boendekostnader för den enskilde.

  PRO kräver att bostadstillägget före avdrag för inkomst skall vara 95 procent av en högsta bostadskostnad om 5 500 kr per månad. PRO anser också att inkomstreglerna skall göras gynnsammare för den enskilde. Reglerna skall vara lika för ålderspensionärer och förtidspensionärer. PRO kräver att det även i framtiden ska finnas tillgång till bra hyresboende till rimliga kostnader.

  För få söker bostadstillägg

  Enligt försäkringskassans bedömning är det cirka 165 000 pensionärer som har rätt att få bostadstillägg men som inte söker. Skälen kan variera. Många tror att de inte har rätt att få bostadstillägg, andra uppfattar inte bostadstillägget som en rättighet och en del tycker det är för krångligt.

  Det är försäkringskassans uppgift att ge en bra information om bostadstillägget och se till att de som har rätt söker. Regeringen måste därför se till att Försäkringskassan har de resurser man behöver och också får tydliga signaler om att prioritera frågan.

  PROs uppfattning är att regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att intensifiera sina insatser för att informera om bostadstillägget och underlätta för dem som ska söka.

  Premiepension – garanti och minskning av antalet fonder

  Tryggheten för den enskilde i premiepensionssystemet är sämre än i privata pensionsförsäkringar. Det är enligt PRO orimligt eftersom premiepensionen är en del i det allmänna obligatoriska pensionssystemet och är därmed en del i det grundläggande pensionsskyddet i samhället. PRO anser att sådant pensionsskydd inte skall vara utsatt för de risker som följer av den nuvarande utformningen av premiepensionen. De medel som betalas in till premiepensionen skall åtminstone inte nominellt få minska.

  PRO anser också att det nuvarande systemet innebär att väl mycket resurser överförs till fondförvaltarna på bekostnad av framtida pensioner. Vi vill se en radikal minskning av kostnaderna och därmed förbättra de framtida premiepensionerna genom stordriftsfördelar i förvaltningen av pensionsmedlen, minskade avgifter till fondbolagen och valmöjligheter som är överblickbara för den enskilde pensionsspararen

  PRO kräver att det införs en garanti i premiepensionssystemet för att skydda pensionsspararna mot alltför stora risker och att antalet fonder minskas radikalt från nuvarande cirka 780 fonder till 5-10 fonder.

  Apoteket

  Det finns flera frågor som oroar när det gäller apoteksväsendets framtid. Regeringen har bestämt att Apoteket ska konkurrensutsättas, det vill säga det ska bli möjligt för andra aktörer än Apoteket AB att sälja både receptbelagda och receptfria läkemedel. Regeringen har sagt att detta ska ske från och med den 1 januari 2009 och har tillsatt en utredning som ska föreslå hur det ska gå till. Vi har billiga läkemedel, våra priser ligger under det europeiska genomsnittet och en mycket god kompetens på apoteken.

  Det finns problem med tillgänglighet och service i det nuvarande systemet, men i stort anser PRO i övrigt att apotekssystemet fungerar väl. Förslaget bör innehålla så lite förändringar som möjligt. Förbättrad tillgänglighet kan åstadkommas inom nuvarande system. Enligt forskning och en OECD rapport som presenterades helt nyligen har Sverige det mest effektiva systemet med den bästa kostnadskontrollen.

  Ett stort problem är de äldres läkemedelskonsumtion. Många har för många och motverkande läkemedel utskrivna. En avreglering av apoteksväsende skulle allvarligt försämra den situationen. Hälso- och sjukvårdens insatser måste vara samordnade med Apoteket för att minska överutskrivningen.

  PRO kommer att arbeta för att det blir så lite strukturella förändringar som möjligt och att säkerställa att äldres speciella behov vad gäller tillgänglighet, service och kompetens inte åsidosätts. PRO kräver samordnade insatser mot överutskrivningen av läkemedel

  Tandvård

  Våren 2007 kom ett förslag på hur det nya tandvårdssystemet ska se ut. PRO lämnade i början av sommaren sina synpunkter på förslaget. Betänkandet föreslår ett nytt statligt tandvårdsstöd för personer 20 år och uppåt. Det nya förslaget till stöd består av en tandvårdscheck, ett skydd mot höga kostnader och stöd till abonnemangstandvård. PRO:s grundläggande uppfattning är att tänderna tillhör kroppen och tandvården därför bör ingå i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

  PRO är ändå positiv till ett nytt enhetligt tandvårdsstöd med vård efter behov, men kommer att värdera det förslag som kommer från regeringen med utgångspunkt från att det inte får bli försämringar för dem som idag är inne i plus 65 systemet.

  PROs uppfattning är att den kommande tandvårdsreformen ska vara enhetlig med vård efter behov och att den inte ska innebära några försämringar för dem som är inne i plus 65 systemet

  Äldreomsorg

  Frågor som rör äldreomsorgen är av största vikt för PRO. Under de senaste åren har möjligheterna att flytta till äldreboenden stått i fokus. Ser vi sex år tillbaka i tiden har totalt närmare 23 000 platser försvunnit i särkskilda boenden.

  Biståndsbedömningarna när det gäller särkskilt boende måste vara mer generösa än idag.

  Den så kallade hemmaboendeideologin har för många blivit ett tvång att bo kvar i sin gamla lägenhet trots att det inte fungerar särskilt bra längre. Man känner sig otrygg och är rädd att inte få hjälp i tid.

  Den äldre ska i äldreomsorgen mötas på ett värdigt sätt med respekt för varje enskild persons särskilda behov och önskemål. Det handlar bland annat om att själv kunna välja när hemtjänsten kommer, om att ha en valfrihet vad hemtjänsten ska göra när man kommer och att få en kontinuitet i vilka personer som kommer En viktig fråga är maten inom äldreomsorgen, som påverkar såväl livskvalitet som hälsa. Måltiden ska vara en höjdpunkt på dagen den ske i ett sammanhang där man inte behöver vara ensam och maten ska vara både god och näringsriktig.

  Vi har duktig personal inom äldreomsorgen. Men vi vet att cirka 40 procent av äldreomsorgspersonalen saknar utbildning och att det finns en rad andra behov när det gäller kompetensutveckling. Personalens kompetens är en nyckelfråga för att få bra kvalitet i äldreomsorgen.

  För att klara allt detta krävs ökade statsbidrag som går direkt till äldreomsorgen, bland annat genom att anslå särskilda medel för kompetensutveckling.

  PRO kräver att det byggs fler särskilda boenden och att hemtjänsten utvecklas så varje människa kan få sina särskilda behov och önskemål tillgodosedda av personal med rätt kompetens.

  Hälso- och sjukvård

  Hälso- och sjukvården ska vara av hög kvalitet, ges efter behov och finansieras solidariskt. Det är självklarheter. Men det är inte alltid det fungerar så. PRO anser att det måste göras något åt köer i vården, tillgängligheten och att de äldres och multisjukas behov inte prioriteras.

  PRO accepterar inte de brister som finns inom hälso- och sjukvården när det gäller jämställdhet. Kvinnor får generellt sett sämre vård än män.

  De olika modeller som nu införs i olika landsting när det gäller vårdval för den enskilde kan leda till en ökad tillgänglighet. Det är dock viktigt att granska dessa så de inte leder till att patienter med mindre behov prioriteras före dem som har större.

  PRO har tidigare krävt att andelen som av landets samlade resurser BNP som används till sjukvård ska ökas från 9 procent till 10 procent. Det är ett krav som kvarstår och som skulle innebära ett rejält resurstillskott för nya satsningar inom vården.

  PRO kräver att det är behoven som ska styra i hälso- och sjukvården, att köerna ska minska, tillgängligheten öka samt att jämställdheten förbättras. För att klara det krävs att mer av våra gemensamma resurser går till hälso- och sjukvården.

  Demokrati och inflytande

  För att ett samhälle ska hålla ihop krävs ökat inflytande för olika grupper. Pensionärernas inflytande kanaliseras via pensionärsorganisationerna och de organ där inflytandet utövas är regeringens pensionärskommitté och pensionärsråden i kommuner och landsting.

  Pensionärerna utövar också sitt inflytande på nationell nivå via deltagande i olika statliga utredningar samt att vara remissinstans till dessa.

  Regeringen pensionärskommitté är ett viktigt organ för inflytande som efter valet inte funnit sina former. PRO är missnöjt med hur regeringen handlägger kommittén.

  PRO har tagit ett initiativ till att samtliga pensionärsorganisationer skrivit till de politiska riksdagspartierna för att åstadkomma en överenskommelse om att pensionärsråd ska finnas i samtliga kommuner och landsting. PROs krav om lagstiftning kvarstår men detta kan vara en snabbare väg att komma fram.

  PRO uppmanar regeringen att prioritera sin pensionärskommitté och att ge pensionärsorganisationerna ett reellt inflytande. PRO uppmanar de politiska riksdagspartierna att anta pensionärsorganisationernas förslag till uppgörelse om kommunernas och landstingens pensionärsråd.

  Pensionsfakta 2008. Höjningen av pensionerna kompenserar inte för 15 års eftersläpning

  De allmänna pensionerna räknas upp med 2,8 procent 2008. Det är en höjning som grundas på de senaste årens inkomstutveckling. Garantipension och aktivitets- och sjukersättning, som är kopplad till prisutvecklingen, höjs med 1,74 procent.

  – Det är positivt att lönetillväxten ger en så pass god uppräkning av pensionerna för 2008. Men ökningen kompenserar inte på något sätt för det gap mellan löntagare och pensionärer som de senaste 15 årens eftersläpning för pensionärerna åstadkommit, säger Lars Wettergren ordförande i Pensionärernas Riksorganisation PRO.

  PRO presenterade i september 2007 en rapport som visade att lönerna realt mellan 1992 och 2006 ökat med 40 procent. Pensionerna har under samma period ökat med 0,1 procent.

  Pensionärerna känner att samhället dras isär och att man inte får vara med när tillväxten fördelas. Inte nog med det - pensionärerna betalar från årsskiftet högre skatt än löntagarna vid lika inkomst. Vi kräver därför en höjning av samtliga pensioner med 1000 kronor för att kompensera för gapet samt att löntagarnas och pensionärernas skatt jämställs genom ett ökat grundavdrag lika för alla, säger Lars Wettergren.

  Länk till rapporten: Myten om pensionärerna som gynnad grupp

  FAKTA OM UPPRÄKNINGEN

  Uppräkning av allmän pension för år 2008

  Garantipensionen och förtidspensionen grundas på prisbasbeloppet medan inkomstpensionen och tilläggspensionen har en koppling till inkomstutvecklingen i samhället. Följande gäller för 2008:

  Prisbasbeloppet
  Prisbasbeloppet höjs från 40 300 till 41 000 (+1,74 procent) 2008.

  Prisbasbeloppet (pbb) används vid beräkning av bl a garantipension och aktivitets- och sjukersättning (tidigare sjukbidrag och förtidspension).

  Garantipension
  För den som enbart har ålderspension i form av garantipension innebär höjningen av prisbasbeloppet att pensionen utges med följande belopp år 2008:

  Ogift person född 1937 eller tidigare:

  högst 2,1814 prisbasbelopp

  Pension per år: 89 437 kr

  Pension per månad: 7 453 kr

  Gift person född 1937 eller tidigare:

  högst 1,9434 prisbasbelopp

  Pension per år: 79 679

  Pension per månad: 6 640

  Ogift person född 1938 eller senare:

  högst 2,13 prisbasbelopp

  Pension per år: 87 330 kr

  Pension per månad: 7 278 kr

  Gift person född 1938 eller senare:

  högst 1,90 prisbasbelopp

  Pension per år: 77 900

  Pension per månad: 6 492

  Aktivitets- och sjukersättning
  Beloppet som utbetalas år 2007 höjs med 1,74 procent.

  Exempel: Sjukersättning år 2007 = 12 500 kr/mån.

  Beloppet för år 2008 beräknas enligt följande: 12 500 x 1,0174 = 12 718 kr /mån

  Följsamhetsindexering av inkomstpension och tilläggspension samt inkomstgrundad efterlevandepension
  Inkomstpension och tilläggspension samt inkomstgrundad efterlevandepension räknas årligen om enligt reglerna för följsamhetsindexering.

  Grunden för beräkningen av följsamhetsindexeringen är inkomstindex, som höjs från 125,57 till 131,18, alltså höjning med 4,47 procent.

  Inkomst- och tilläggspensionerna räknas upp med inkomstindex minus 1,6-procentenheter.

  År 2008 blir det 2,82 procent* (se förklarande formel nedan).

  Exempel: Ålderspension i form av tilläggspension/inkomstpension år 2007=
  13 000 kr/mån. Pensionsbeloppet år 2008 blir 13 000 x 1,0282 = 13 367 kr/mån


  Realt höjda pensioner
  Följsamhetsindexeringen började tillämpas från och med år 2002. Från det året har inkomst- och tilläggspensionerna ökat mer än de skulle ha gjort om de fortsatt hade räknats upp med prisbasbeloppet, som följer konsumentprisernas (inflationens) utveckling. Under åren 2002-2008 har pensionerna ökat med 16,0 procent. Om pensionerna räknats upp med prisbasbeloppet hade ökningen begränsats till 11,1 procent. Pensionerna har alltså ökat realt med 4,9 procent under perioden. Följsamhetsindexeringen har således hittills varit till fördel.

  *Följande formel leder fram till 2,82 procent: (131,18/125,57)/1,016=1,0282

  FAKTA/FÖRDJUPNING OM FÖLJSAMHETSINDEXERINGEN

  Följsamhetsindexering har gett mer än prisuppräkning

  I det tidigare pensionssystemet som gällde folkpension och ATP räknades pensionerna årligen om med förändringarna i basbeloppet (från och med år 1999 kallat prisbasbeloppet för att skilja det från inkomstbasbeloppet som då infördes). Basbeloppet följde konsumentprisernas utveckling. Syftet med den metoden för indexering var att bibehålla pensionernas köpkraft. Pensionerna skulle alltså realt vara oförändrade över tiden – köpkraften skulle varken öka eller minska realt. Om löntagarna under tiden får ökade reallöner – alltså en ökning utöver inflationen – innebär en sådan indexering förstås att inkomstskillnaderna mellan löntagare och pensionärer ökar.

  I det nya reformerade pensionssystemet räknas inkomstpensionen årligen om enligt reglerna för följsamhetsindexering, som är knuten till den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället. Följsamhetsindexeringen innebär att pensionen årligen räknas om med genomsnittsinkomsten utveckling minus 1,6 procentenheter.

  Avdraget med 1,6 procentenheter beror på att den som nybeviljas inkomstpension i det nya systemet tillgodoräknas en framtida tillväxt på 1,6 procent, vilket medför att den nybeviljade inkomstpensionen blir högre initialt än den annars skulle ha blivit. När inkomstpensionen årligen räknas om görs avdrag med 1,6 procentenheter. Utan detta avdrag skulle tillväxtnormen tillgodoräknas dubbelt.

  Sättet att beräkna inkomstpensionen – alltså att den nybeviljade pensionen är förhöjd och att pensionen under utbetalningstiden årligen räknas om med följsamhetsindexeringen – gör att pensionsutbetalningarna blir jämnare under pensionärstiden. Det har ansetts lämpligare att ha en högre inkomstpension från början när pensionären är vitalare och kan använda pensionen mer aktivt.

  När det gäller tilläggspension – som består av en sammanläggning av tidigare ATP och folkpension – är förutsättningarna helt annorlunda. Tilläggspensionen härleds från det tidigare pensionssystemet, vilket var konstruerat för att vara prisindexerat. Vid reformeringen av pensionssystemet beslutades att följsamhetsindexeringen också skulle gälla för tilläggspensionen. Ett viktigt skäl för att samma indexeringsmetod skulle gälla för båda pensionsslagen var att det inte ansågs möjligt ha en ordning där pensionärerna fick olika uppräkning av sina pensioner beroende på om det gällde inkomstpension eller tilläggspension.

  Följsamhetsindexeringen började tillämpas från och med 2002 och har alltså bara gällt under fem år. Under åren 2002-2008 har tilläggspensionen/inkomstpensionen ökat med 16 procent. Hade tilläggspensionen fortsatt räknats upp med förändringarna i prisbasbeloppet, som denna pension ursprungligen var konstruerad för, hade ökningen stannat vid 11,1 procent under perioden. Tilläggspensionen har alltså ökat realt utöver inflationen med 4,9 procent. En viss förbättring av köpkraften har alltså ägt rum, vilket ju definitionsmässigt var uteslutet i det tidigare pensionssystemet.

  Hittills har alltså den ändrade metoden för omräkning av tilläggspensionen varit till fördel för pensionärerna.

  Kontakt: Lars Bergendahl, 08-701 67 16

  FAKTA/FÖRDJUPNING OM FÖRÄNDRINGAR UNDER 1990-TALET

  Förändringarna i pensionssystemet under 1990-talet har kompenserats

  En fråga som ofta återkommer i telefonsamtal, brev och e-post m.m. till PROs riksorganisation är vilka ingrepp som gjordes i pensionssystemet under 1990-talet och hur dessa kompenserats. I denna faktaruta redovisas detta.

  Skatteomläggningen 1990 och 1991

  Skatteomläggningen åren 1990 och 1991 medförde att man bortsåg från en viss del av höjningen av konsumentpriserna vid fastställandet av basbeloppet för åren 1991 och 1992. Pensionärerna skulle i annat fall ha fått dubbel kompensation dels för prisökningarna som föranleddes av skatteomläggningen och dels i form av sänkning av inkomstskatten. Vid fastställandet av basbeloppet för år 1991 bortsågs därför från 2,93 procentenheter av höjningen av konsumentpriserna och för året 1992 från 3,19 procentenheter. För de båda åren minskades alltså uppräkningen med 6,12 procentenheter, som annars skulle ha höjt basbeloppet de båda åren.

  Den lägre uppräkningen kompenserades med lägre inkomstskatt. Pensionärer som inte betalade någon inkomstskatt eller hade låg skatt ( det fanns vid denna tidpunkt ett särskild grundavdrag för folkpensionärer med låga pensioner) kompenserades genom förbättringar av dåvarande pensionstillskott (PTS) och förbättrade bostadstillägg.

  Åren 1993-1998 - basbeloppet minus 2 procent

  Fr o m 1993 beräknades pensionen efter basbeloppet minus 2 procent. - d v s man använde endast 98% av basbeloppet vid uppräkningen av pensionerna..

  Denna minskning återställdes fr o m år 1999 då pensionen återigen beräknades på hela basbeloppet.

  Åren 1993-1996- effekter av flytande växelkurs

  Fast växelkurs övergavs i september 1992, vilket ledde till att svenska kronan förlorade i värde (depreciering). Importerade varor blev därigenom dyrare och ökade inflationen i viss omfattning. Deprecieringens sammantagna effekter på basbeloppet åren 1993-1996 uppgick till c:a 2 procent. Alla bosatta i Sverige påverkades av deprecieringseffekten, varför det ansågs att alla borde dela på effekterna av denna inflation. PRO har inte haft någon annan uppfattning.

  Höjningar av pensionstillskott och bostadstillägg

  För att kompensera för olika besparingar genomfördes under 1990-talet ett flertal förbättringar av pensionstillskott och bostadstillägg för dem med de lägsta pensionerna. Dessa förbättringar medförde att de med enbart grundpension fick en real förbättring av den disponibla inkomsten med 10 procent under 1990-talet. Grundskyddet förbättrades alltså under 1990-talet trots begränsningarna i basbeloppsuppräkningen.

  1995-1998 – anknytning av basbeloppet till budgetunderskottet

  1995-1998 knöts uppräkningen av basbeloppet till storleken av budgetunderskottet. Den sammanlagda effekten på basbeloppet av detta skäl uppgick till c:a 2 procent. Eftersom denna minskning huvudsakligen drabbade pensionärerna ansåg PRO att det var skäligt att kräva kompensation för denna försämring av pensionen.

  Kompensation gavs i form av en särskild skattereduktion som gällde år 2002. Skattesänkningen permanentades därefter genom att den infördes i grundavdraget fr o m år 2003.

  Förändring efter 1990-talet - följsamhetsindexering

  Införandet av följsamhetsindexeringen har medfört att tilläggspension/inkomstpension ökat realt med 3,6% under den tid följsamhetsindexeringen gällt åren 2002-2007. Reala förbättringar var inte möjliga i det gamla pensionssystemet som ju var helt prisindexerat och helt saknade anknytning till inkomstutvecklingen i samhället.

  Har behandlats av två PRO-kongresser

  Utvecklingen av pensionerna under 1990-talet har behandlats av PRO-kongresserna – som är PRO:s högsta beslutande organ – 2000 och 2004. Kongresserna fann att de ändringar och besparingar som gjordes har kompenserats. Däremot har pensionerna alltså inte följt löneutvecklingen.

  Kontakt: Lars Bergendahl, 08-701 67 16

  Uppdaterad 2007-11-26

  "Myten om pensionärerna som gynnad grupp" - en rapport från PRO om pensionärernas ekonomiska villkor

  Pensionerna har utvecklats betydligt sämre än lönerna den senaste femtonårsperioden. Under åren 1992-2006 har lönerna nominellt ökat med 70,1 procent, realt med 40,0 procent. En person med inkomstgrundad pension har under samma period enbart fått en nominell ökning med 21,6 procent och real med 0,1 procent.

  Skillnaden mellan de förvärvsaktiva och pensionärerna ökar hela tiden. Skillnaden ökar också under kommande år. Det finns en myt som nästan blivit en sanning att pensionärerna skulle vara en särskild gynnad grupp i samhället. I rapporten "Myten om pensionärerna som gynnad grupp - en rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO" slår Pensionärernas Riksorganisation (PRO) hål på denna myt.

  PRO:s uppfattning är att pensionerna bör höjas med 1000 kr per månad, både ålderspensioner och förtidspensioner. Pensionärerna bör få en ökad och mer rimlig andel av den ekonomiska tillväxten. Vi föreslår att en utredning/arbetsgrupp tillsätts för att närmare utreda hur höjningen skall genomföras.

  Att enbart höja garantipensionen leder till orimliga marginaleffekter, vilket visas med beräkningar i rapporten.

  Införandet av jobbskatteavdraget har ytterligare fördjupat inkomstklyftorna. Förslag finns om ett utökat andra steg på drygt 10 miljarder kr. Genomförs detta närmar sig sänkningen av inkomstskatten 50 miljarder, som enbart kommer förvärvsaktiva till del.
  Kontakt: Maja Fröman,
  informationschef, 08-701 67 32, 070-247 17 99
  Läs rapporten

  PROs krav till regeringen och de politiska partierna inför mandatperioden fram till 2010

  Publicerat 2007-03-01

  Till

  Ordföranden i Moderata Samlingspartiet statsminister Fredrik Reinfeldt

  Regeringens ledamöter

  Riksdagens ledamöter

  Ordföranden i Socialdemokraterna Göran Persson

  Ordföranden i Folkpartiet Liberalerna Lars Leijonborg

  Ordföranden i Centerpartiet Maud Olofsson

  Ordföranden i Kristdemokraterna Göran Hägglund

  Ordföranden i Vänsterpartiet Lars Ohly

  Språkrören i Miljöpartiet De Gröna Peter Eriksson och Maria Wetterstrand

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, sammanfattar här organisationens viktigaste krav till regeringen och de politiska partierna i riksdagen under mandatperioden fram till 2010. Många av kraven rör beslut som fattas i kommuner och landsting/regioner. Enligt PROs uppfattning har riksdagen och de politiska partierna det yttersta ansvaret för medborgarnas trygghet och levnadsvillkor även i frågor som beslutas i kommuner och landsting/regioner.

  Demokrati och inflytande

  PROs styrelse har krävt ökad representation för personer över 65 år i riksdag, kommuner, landsting/regioner och styrelser och nämnder. Det är i grunden en demokratifråga – en fjärdedel av väljarkåren är 65 år och äldre. Äldres erfarenheter och kunskaper måste tas till vara.

  PRO konstaterar att även unga människor är kraftigt underrepresenterade i de politiska organen. Det är mot den bakgrunden en gemensam uppgift för yngre och äldre att verka för en rimligare representation.

  Genom deltagande i regeringens pensionärskommitté och i statliga utredningar samt som remissinstans har pensionärsorganisationerna på riksplanet getts möjlighet att påverka politiska beslut. PRO uppmanar regeringen ta sin pensionärskommitté på stort allvar och att ge pensionärsorganisationerna ett reellt inflytande över de politiska beslut som rör äldre.

  PRO uppmanar de politiska partierna att ta ansvar för att det i alla kommuner och landsting/regioner finns väl fungerande pensionärsråd med rätt till utbildning för ledamöterna samt arvodering motsvarande det som gäller för politiskt valda ledamöter. För att säkerställa att det finns pensionärsråd i samtliga kommuner och landsting/ regioner räcker det inte med allmänna utfästelser om hur viktiga dessa råd är, utan det är nödvändigt med en lagstiftning som reglerar deras verksamhet. Sådan lagstiftning finns redan i till exempel Norge och Danmark.

  Pensionärsråden måste ges en status och ställning med rätt att uttala sig före besluten. Enligt PRO:s uppfattning är det en viktig uppgift för partiledningarna att säkerställa detta inom sina respektive partier. Pensionärsråden är en viktig kanal för de äldres inflytande och insyn i den lokala politiken.

  PRO har länge krävt att riksdagen skyndsamt antar en lag mot åldersdiskriminering. Det är hög tid eftersom Sverige är ett av få länder i EU som inte lagstiftat i frågan trots EU:s direktiv.

  Tillgången till samlingslokaler är ett kommunalt ansvar och en grundbult i den svenska demokratin som måste värnas. PRO uppmanar riksdagen och de politiska partierna att ta ansvar för att det i hela landet ska finnas tillgång till samlingslokaler till rimliga kostnader. PRO menar att de stimulansbidrag på 500 miljoner kronor, som ska gå till särskilda boenden, också ska kunna användas till gemenskapslokaler för äldre.

  PRO vill också understryka folkbildningens demokratiska betydelse. Stödet till studiecirklar och folkhögskolor måste säkras och utvecklas. PRO välkomnar att den nya regeringen fullföljer den folkbildningssatsning som beslutades av riksdagen 2006.

  PRO vill framhålla nödvändigheten av att riksdagen tar ett ökat ansvar för att hela befolkningen på sikt ges möjlighet att använda datorer och IT. Det är en demokrati?fråga. Om så inte sker kommer en betydande andel av befolkningen att stå vid sidan om när samhället anpassas till IT-samhället. Folkbildningen bör få ett statligt stöd för att vara en del i denna utveckling.

  PRO har som organisation startat en omfattande utbildningsverksamhet i datafrågor under samlingsnamnet PROsIT, vilket även uppmärksammats internationellt. Hittills har 50 000 personer genomgått denna utbildning

  Samtidigt vill PRO understryka att äldre som inte kommer att använda den nya tekniken ska garanteras alternativ information och en fullgod samhällsservice och kommersiell service.

  En stark ekonomi för social trygghet och rättvisa

  En stark samhällsekonomi är av avgörande betydelse för den gemensamma sektorns förmåga att upprätthålla och utveckla välfärden. Det gäller inte minst äldres ekonomiska och sociala trygghet.

  1990-talets krisår med massarbetslöshet och stora underskott i statens, lands?tingens/regionernas och kommunernas budgetar slog hårt mot landets pensionärer.
  En god ekonomisk utveckling innebär ökad skattekraft för staten, kommunerna och landstingen/regionerna och för styrkan i det nya pensions?systemet, som är närmare knutet än tidigare pensionssystem till den allmänna inkomstutvecklingen i landet.

  Av stor betydelse även för landets pensionärer är att arbetslösheten kan pressas tillbaka och att villkoren i arbetslivet, till exempel arbetsmiljön, förbättras så att utslagningen från arbetslivet kan bromsas upp och sjukfrånvaron minska.

  I ett läge när befolkningen blir äldre och antalet personer i yrkesverksam ålder kommer att minska blir den äldre arbetskraften en allt viktigare resurs. I Sverige
  är andelen förvärvsarbetande i åldern 55-64 år högre än i de flesta andra länder.
  Det är viktigt att andelen kan fortsätta att öka. Arbetslivet måste anpassas till detta
  och arbetsgivarna stimuleras att behålla och anställda äldre arbetskraft. Fler äldre väljer även att arbeta efter 65 års ålder. Stimulanser för arbete efter 65 års ålder,
  till exempel i form av lägre löneskatt, bör införas.

  PRO välkomnade införandet av plusjobb. Dessa jobb har gett många kommuner möjlighet att utveckla så kallade fixartjänster. Genom detta har äldre personer fått hjälp med olika praktiska göromål som att sätta upp tavlor, gardiner, byta glödlampor med mera. Plusjobben och fixartjänsterna har haft en stor betydelse för att motverka äldres fallskador i hemmet. Över 1 000 personer avlider till följd av fallskador varje
  år och många fler får allvarliga skador och stort mänskligt lidande.

  Om det inte blir fler plusjobb har fler kommuner aviserat att fixartjänsterna kommer att avvecklas eller att man kommer att ta ut höga avgifter för dessa. PRO menar att plusjobben varit bra för många äldre som behöver olika former av praktisk hjälp. Oavsett vad som händer med plusjobben är det PROs uppfattning att fixartjänsterna ska vara kvar som avgiftsfria tjänster i alla kommuner.

  I en skrivelse till regeringen och de politiska partierna inför de allmänna valen 2002 underströk PRO att ökade resurser till vård och omsorg måste sättas före stora skattesänkningar. PRO underströk även skatteutjämningens betydelse för stora medborgargrupper i vårt land. PRO vidhåller dessa ställningstaganden.

  Ökade ekonomiska och personella resurser till sjukvård och äldreomsorg.

  Öronmärkta statsbidrag.

  PRO har under en rad år krävt ökade och öronmärkta statsbidrag till kommunernas äldreomsorg. Statsbidragen till kommuner och landsting/regioner har sedan krisåren på 1990-talet ökat. På grund av motstånd, inte minst från Svenska Kommunförbundet, har riksdagen dock i mycket begränsad omfattning beslutat om öronmärkta statsbidrag. Det är enligt PROs uppfattning en av förklaringarna till att kommunernas samlade kostnader för vård och omsorg mellan 2000 och 2005 (senast redovisade uppgifter) enligt Social?styrelsen minskade med 3 procent, trots ökade behov hos en åldrande befolkning.

  Ett antal kommuner har i stället för att satsa på äldreomsorgen valt att sänka skatten. Drygt 3 000 personer har inte fått plats på särskilt äldreboende trots beslut eller dom om detta.

  PRO upprepar kravet på ökade och öronmärkta statsbidrag som en viktig del i en satsning på äldreomsorgen och vill i samband med regeringens satsning på 1,35 miljarder kronor för 2007 kritisera att inte pengarna ytterligare öronmärktes mer än allmänt för sju områden som prioriterades. Risken finns att viktiga satsningar uteblir i konkurrens mellan dessa områden. Det gäller till exempel satsningar inom det förebyggande arbetet. PRO vill se öronmärkta pengar direkt till olika områden inom äldreomsorgen.

  PRO upprepar också sitt krav att hemsjukvården ska föras över i kommunernas regi om inte kommunerna och landstingen är överens enligt avtal om annan ordning.

  PRO anser de kommande satsningarna för 2008 och 2009 måste bli öronmärkta från statens sida och ifrågasätter långsiktigheten i regeringens äldreomsorgssatsning. Tidigare har en nivåhöjning med 10 miljarder kronor under en tioårsperiod utlovats. Ytterligare ökning har också ställts i utsikt.

  Andelen av landets samlade resurser, BNP, som används till sjukvård har sedan 1990-talets krisår ökat från drygt 8 procent till drygt 9 procent. PRO anser att andelen av BNP som används till sjukvård måste öka till 10 procent på grund av de vårdbehov som en åldrande befolkning kräver. Det motsvarar en ökning med ca 20 miljarder kronor. Resurstillskottet är enligt PRO en väsentlig förutsättning för att vårdgarantin ska kunna fungera fullt ut i även i framtiden.

  Den parlamentariska utredningen ”Ansvarskommittén” har konstaterat att svensk sjukvård håller högsta internationella klass. Det har även bekräftats av internationella undersökningar. PRO delar denna uppfattning men vill i detta sammanhang framföra följande synpunkter och krav gällande sjukvård och äldreomsorg:

  Tillgängligheten i primärvården måste bli bättre och den geriatriska kompetensen byggas ut. Särskilda äldreenheter bildas för vård och omsorg av multisjuka/ multi?sviktande och att dessa team får tillgång till specialistkompetens. Ytterligare satsningar behövs dessutom inom äldrepsykiatrins område.

  Patientsäkerheten måste förbättras och gemensam vårddokumentation tas fram.

  Samarbetet mellan sjukvården och kommunernas äldreomsorg vid utskrivningar måste fungera fullt ut. Medicinska landvinningar har lett till kortare vårdtider vid sjukhusen. Det är positivt men har samtidigt lett till påfrestningar för den enskilde vid utskriv?ningar. Samarbetet mellan sjukvården och kommunernas äldreomsorg vid utskriv?ningar har blivit bättre men alltjämt finns brister.

  Det behövs fler platser i särskilt boende för äldre av olika kategorier. Den kraftiga nedläggning av särskilt boende som skett måste upphöra. En ”mellanform” måste finnas för äldreboende med tillgång till matsalar och annan service.

  Åtgärder måste vidtas mot kommuner som inte följer egna beslut eller domar som ger äldre rätt till plats i särskilt boende.

  Biståndsbedömningen för särskilt boende och för hemtjänst är i dag alltför restriktiv och måste göras generösare. I rapporter från tillsynsmyndigheterna framkommer att många kommuner tillämpar riktlinjer vid biståndsbedömningar som inskränker de rättigheter som är lagfästa enligt Socialtjänstlagen. Det finns klara indikationer att många kommuner avsätter alltför begränsade resurser för äldreomsorgen. Detta mönster måste brytas

  Tillräcklig och god kost är avgörande för god hälsa och livskvalitet. Kostfrågorna har uppmärksammats i medierna. Men fortfarande återstår mycket att göra, inte minst måltidens sociala funktion. Enligt socialstyrelsen har endast en tredjedel av kommu?nerna något kvalitetssystem beträffande kosten i äldreomsorgen. PRO menar att systemet med utdelning av matlådor måste brytas och att de äldre inom äldreomsorgen ska få tillgång till vällagad och varm mat. Måltiden måste arrangeras så att den blir en ljuspunkt i de äldres vardag.

  Den enskildes inflytande i hemtjänsten måste regleras tydligare i socialtjänstlagen.

  Staten har höjt bidraget till kommunerna för anhörigstödet. Det är en gemensam uppgift för staten och kommunerna att utveckla anhörigstödet.

  Tillsynen över äldreomsorgen behöver förstärkas. Ännu är inte verksamheten med äldreskyddsombud vid länsstyrelserna fullt utbyggd. Dessa tjänster spelar en viktig
  roll för att stärka en god kvalitet inom äldreomsorgen.

  Äldreforskningen är viktig för att öka kunskaperna om de äldres situation. Denna kunskap är nödvändig för att dra rätt politiska slutsatser för framtida satsningar.
  PRO menar att resurserna till äldreforskningen bör öka.

  Tillgången till välutbildad personal är av mycket stor betydelse i äldreomsorgen. Kompetensstegen, som är en statlig satsning med öronmärkta pengar till kommunerna för att utbilda personal, är en framgång. Detta tillsammans med de utbildningsvikariat som den förra regeringen satsade på som en individuell kompetenshöjning för perso?nalen var ett framgångsrecept.

  Tyvärr har utbildningsvikariaten avbrutits i förtid och det verkar heller inte bli någon förlängning av kompetensstegen. En äldreomsorgssatsning utan inslag av kompetens?höjande åtgärder för personalen kommer inte att innebära någon kvalitetshöjning.

  PRO vill därför se en kompetenssatsning med både individuella och gemensamma inslag genom att kompetensstegen förlängs och att utbildningsvikariaten återinförs i äldreomsorgen.

  Tillgängliga bostäder och bostadsmiljöer samt tillgång till service

  Den helt övervägande delen av landets äldre bor i det vanliga bostadsbeståndet. För att underlätta boendet beviljade kommunerna 857 miljoner kronor i bostadsanpass?nings?bidrag i 64 700 fall år 2005.

  Många äldre bor i dag i bostadsområden som byggdes under 1940-talet, 1950-talet och 1960-talet med lägenheter utan hiss. Även där det finns hiss förekommer ofta trapp?avsatser upp till hissplanet som förhindrar eller försvårar för enskilda att ta sig fram. Hissen kan också vara underdimensionerad för att ta en rullstol.

  PRO anser att bostadsbolagen med stöd av ett ROT-program måste ta sitt ansvar för en modernisering och upprustning av dessa bostadsbestånd och att tillgängligheten generellt måste förbättras. Det gäller bland annat tillgången till hiss, men även den omgivande bostadsmiljön.

  En verklig valfrihet i boendet kräver att det finns tillgängliga bostäder och boende?miljöer för dem som vill bo kvar i sin gamla bostad och tillräckligt med särskilda boenden för dem som behöver detta. För att det ska finnas god tillgång till tillgängliga bostäder och service kräver PRO att kommunerna följer den lagstiftning som finns idag. Bara en knapp tredjedel av landets kommuner följer bestämmelserna i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Om inte det räcker kräver PRO en skärpt lagstiftning.

  PRO vill även framhålla nödvändigheten av service i anslutning till bostadsområden och i glesbygden. Det gäller samhällsservice som social service, apotek, försäkrings?kassor, kollektivtrafik, post och systembolag samt kommersiell service i form av affärer och banker. PRO vill särskilt understryka lantbrevbärarservicens betydelse för många äldre. I glesbygden, men även på andra håll, kan servicen tryggas genom sam?verkan mellan ovanstående aktörer i särskilda servicecentra ofta knutna till den lokala affären. Det är en uppgift för samhället att stödja dessa lokala servicecentra.

  Rejäl tandvårdsreform

  1999 års riksdagsbeslut om avskaffad prisreglering inom tandvården ledde inte till lägre priser för den enskilde. Priserna har tvärtom ökat mycket kraftigt. Det har blivit mycket dyrt att gå till tandläkaren.

  PRO kräver en rejäl tandvårdsreform för att minska den enskildes kostnader för bas?tandvård, som förebyggande tandvård och lagning av hål samt för protetik. Det är viktigt med en pris- och kostnadskontroll som garanterar att pengarna från tandvårds?försäkringen verkligen kommer patienterna till del.

  1999 års reform innebar att personer som bor i särskilt boende och att personer som bor hemma med hemsjukvård fick rätt till förebyggande och s k nödvändig tandvård under samma hög?kostnadsskydd som för läkarvård. Det är landstingen/regionerna som har huvud?ansvaret i samarbete med kommunerna. En undersökning publicerad i början av 2006 visade att ett betydande antal personer som varit berättigade till denna tand?vård inte fått del av den och att anslagna pengar inte har använts fullt ut. PRO kräver att reformen ska komma alla till del som har rätt till den.

  PRO ser allvarligt på att den breda tandvårdsreform, som den nya regeringen lovade före valet till den 1 juli 2007, nu blir försenad. Det är viktigt att reformen blir bred med ett rejält skydd också för bastandvård och att den inte innebär försämringar för pensionärer med dyra behandlingar.

  Avgifter och högkostnadsskydd

  Av stor betydelse för äldres levnadsstandard är att avgifterna inom de sociala syste??-men hålls på en rimlig nivå så att ingen på grund av för höga avgifter tvingas avstå från sociala rättigheter som till exempel sjukvård, äldreomsorg, tandvård och färd?tjänst.PRO har därför drivit frågan om låga avgifter kombinerade med särskilda högkost?nads?skydd.

  PRO har med framgång under åren avvisat propåer om försämringar av högkostnads?skyddet för läkarbesök och läkemedel. Högkostnadsskyddet för läkarbesök har varit oförändrat sedan 1997 och för läkemedel sedan 1999. PRO motsätter sig bestämt försämringar av dessa högkostnadsskydd.

  PRO anser att förskrivning av hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet för läkar?besök och att förskrivna hjälpmedel ska vara avgiftsfria för den enskilde.

  PRO var starkt pådrivande när det gällde införandet av maxtaxa inom äldreomsorgen. Reglerna för maxtaxan får ej försämras. Vidare kräver PRO att avgifterna för kost inom äldreomsorgen regleras eftersom en del kommuner kraftig höjt avgifterna för kosten i samband med införandet av maxtaxan.

  Apoteket

  PROs uppfattningar är att Apoteket är den bästa garanten för att tillhandahålla läke?medel på ett tryggt och professionellt sätt med välutbildad personal. Det främsta skälet för detta ställningstagande är den enskildes säkerhet och Apotekets uppgift att svara för läkemedelsförsörjningen i hela landet.

  Apotekets överskott kommer från försäljning av receptfria läkemedel medan försälj?ningen av receptbelagda läkemedel ger ett underskott. Då intresset från den öppna handeln att sälja läkemedel endast gäller receptfria preparat skulle en konkurrens?utsättning av dess varor vara ekonomiskt allvarligt för Apoteket och därmed för alla med behov av receptbelagda läkemedel. Detta måste enligt PRO noga beaktas vid den fortsatta bedömningen av Apotekets framtida roll inom läkemedelshanteringen.

  Läke?medel är ingen handelsvara vilken som helst utan en väsentlig och viktig del av den svenska hälso- och sjukvården.

  PRO anser att det finns skäl att ytterligare förbättra Apotekets service genom längre öppettider och fler butiker. Det gäller även apoteksservicen genom Apoteksombud, som bör förbättras. I dag finns ca 800 Apotek och 1 000 apoteksombud. Även lant?brev?bärarservicen kan spela en större roll för förbättrad apoteksservice.

  Regeringen har nu tillsatt en utredning för att se över apoteksmonopolet. PRO, som ingår i en referensgrupp kopplat till utredningen, kommer noga att följa arbetet och föra fram organisations synpunkter i frågan

  Ekonomisk trygghet

  Pensionssystemet är grunden för pensionärernas ekonomiska trygghet. Fem partier – socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna – har enat sig om ett långsiktigt beslut rörande pensionerna. Det nya pensionssystemet har hittills varit till fördel för dagens pensionärer i jämförelse med indexeringarna i det tidigare pensionssystemet.

  PRO ser allvarligt på att den nya regeringen och riksdagsmajoriteten fattat beslut som innebär ett brott mot pensionsöverenskommelsen, vilket kan få allvarliga konsekvenser för hela den blocköverskridande fempartiöverenskommelsen Beslutet innebär att de personer som är förtidspensionerade (uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning) kommer att få sämre ålderspension genom att den del av den så kallade antagandeinkomsten som grundar rätt för ålderspensionen sänks från 93 procent till 80 procent. De fall?beräk?ningar som Försäkringskassan och Riksdagens utredningstjänst gjort visar att det blir rejäla försämringar för många förtidspensionärer.

  Beslutet innebär att en grupp, som på grund av sjukdom och olika funktionshinder redan har en utsatt situation, drabbas ännu mer. PRO kräver att beslutet upphävs snarast och att reglerna som gällde före 2007 återinförs.

  Förtidspensionen räknas årligen om efter prisbasbeloppets förändringar - till skillnad från övriga pensioner - som i det nya pensionssystemet räknas upp med ett inkomst?index. Det har tidigare utlovats att förslag ska komma om hur förtidspensionerna ska indexeras. Något sådant förslag har inte kommit, varför prisindexering fortsatt att gälla. Förtidspensionerade personer får således inte del av den allmänna inkomst?utvecklingen i samhället.

  PRO anser att förtidspensionen årligen bör räknas om enligt de gynsammare regler som gäller för arbetsskadelivräntan. PRO anser att situationen för arbetsskadade personer och förtidspensionärer är jämförbara, eftersom båda har nedsatt arbets?förmåga på grund av skada eller sjukdom under förvärvsaktiv ålder.

  PRO har under lång tid krävt förbättringar för pensionärer med låga inkomster genom förbättrade bostadstillägg, BTP. Av ålderspensionärer med BTP är 82 procent kvinnor. Det är alltså en viktig jämställdhetsfråga. Bostadstillägget ingår inte i pensions?överens?kommelsen utan beslutas av riksdagen i särskild ordning.

  Bostadstillägget är från och med 1 januari 2007 93 procent av en högsta bostads?kostnad på 5 000 kronor för ålderspensionärer. För förtidspensionärer är bostads?tillägget 91 procent av en högsta bostadskostnad på 4 500 kronor. Före valet lovade de partier som nu ingår i regeringen att jämställa både procentsatsen och hyrestaket för ålderspensionärer och förtidspensionärer.

  PRO kräver att ersättningsnivån höjs till 95 procent och ”hyrestaket” till 5 500 kronor samt att inkomstreglerna görs gynnsammare för den enskilde och att BTP för förtids?pensionärer ska vara samma som för ålderspensionärer.

  PRO föreslår vidare förändringar och ställningstaganden inom det beslutade pensionssystemets ram:

  Garantipensionen för personer födda 1938 eller senare ska höjas så att den likställs med garantipensionen för personer födda 1937 eller tidigare. I dag uppgår garanti?pensionen för personer födda 1938 eller senare till 85 829 kronor för ogift och 76 570 kronor för gift person. Garantipensionen för personer födda 1937 eller tidigare uppgår till 87 910 kronor för ogift och 78 319 kronor för gift.

  Inga ytterligare överföringar från AP-fonderna till statskassan bör göras.

  Administrationskostnaderna för AP-fonderna, som ökat dramatiskt från 359 miljoner kronor 1999 till 1 488 miljoner kronor 2004, måste kraftigt minska. Administrations?kostnaderna påverkar pensionernas storlek negativt. Kostnadsökningen vägs inte på något sätt upp av förbättrade förvaltningsresultat. PRO anser att AP-fonderna 1-4 ska slås samman till en enda fond, vilket skulle kunna minska administrationskostnaderna och öka möjligheterna till bättre avkastning.

  PRO kräver att det införs en garanti i premiepensionssystemet för att skydda pensions?spararna mot alltför stora risker. Tryggheten för den enskilde i premiepensions?systemet är sämre än i privata pensionsförsäkringar. Det är enligt PRO helt orimligt eftersom premiepensionen är en del i det allmänna pensionssystemet. De medel som betalas in till systemet ska åtminstone inte nominellt få minska. Dessutom ska pensions?spararen få den avkastning därutöver som förvaltningen av pensionskapitalet kan ge. PRO anser vidare att antalet fonder, som i dag uppgår till 760, kraftigt ska minska, vilket skulle minska pensionsspararnas avgifter och ge en bättre överblick.
  En statlig utredning föreslog i ett betänkande i oktober 2005 att antalet fonder skulle reduceras till 100-200. PRO anser att det förslaget kan vara ett första steg, men inte är tillräckligt långtgående. De stora vinnarna på premiepensionssystemet är fondför?valtarna.

  PRO motsätter sig de försämringar av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och sänkt tak i sjukförsäkringen som den nya regeringen genomfört. Dessa försäm?ringar får negativt genomslag på pensionerna, som är kopplade till den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.

  Skattefrågor

  Det nya pensionssystemet innebar bland annat att det särskilda skatteavdraget för pensionärer upp till en viss inkomst avskaffades. Det kompenserades genom höjda pensionsnivåer. Enighet om en gemensam skatteskala för pensionärer och förvärvs?arbetande förelåg mellan socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.

  Genom beslut i riksdagen har förvärvsarbetande stegvis kompenserats för den all?männa pensionsavgiften genom sänkning av inkomstskatten. Det innebär att reglerna för inkomstbeskattningen från och med 2006 var lika för pensionärer och förvärvs?arbetande.

  PRO anser att denna ordning ska bibehållas.

  Från och med den 1 januari 2007 infördes ett så kallat jobbskatteavdrag, vilket fått
  till följd att pensionärer får betala högre inkomstskatt än en förvärvsaktiv.
  PRO menar att pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för arbete. Under den tid vi arbetar avstår vi en del av vårt konsumtionsutrymme till den kommande ålderspensionen. PRO anser att uppskjuten lön och vanlig lön ska behandlas lika i skattehänseende. PRO anser det orimligt och orättvist att en person som arbetat ett
  helt liv ska betala högre skatt än en som arbetar. PRO menar att detta är ålders?diskriminering och har därför anmält frågan till EU-kommissionen för att få prövat
  om det är förenligt med EU-fördragens regler mot diskriminering av äldre.

  Regeringen har aviserat att kostnaderna för sjukförsäkringen när det gäller trafik?skadade ska överföras på trafikförsäkringen. En sådan åtgärd skulle leda till högre premier för trafikförsäkringen.

  Regeringen har vidare aviserat att den avser att även kostnader för befintliga trafik?skador ska belasta fordonsägarna. Sådana kostnader kan dock inte överföras till trafikförsäkringen. Istället ska en särskild skatt på trafikförsäkringspremier tas ut som täcker dessa kostnader. Denna skatt avses träda i kraft från juli 2007.

  PRO motsätter sig dessa förändringar som kommer att missgynna pensionärerna. Förutom att de betalar högre inkomstskatt kommer också förändringarna när det gäller trafikförsäkringen att medför direkta merkostnader

  Regeringen har förklarat att höjda fastighetsvärden inte ska leda till högre skatte?inkomster från fastighetsbeskattningen. Det innebär att förändringar kommer att genomföras i reglerna för fastighetsbeskattningen, eftersom fastighetsvärdena har fortsatt att öka. PRO förordar att begränsningsregeln fortsatt görs gynnsammare, men kan också tänka sig en sänkning av procentsatsen i fastighetsbeskattningen.

  Beträffande förmögenhetsbeskattningen har riksdagen beslutat att höja fribeloppet
  för makar från 2 miljoner kronor till 3 miljoner kronor. Fribeloppet för ogift förblev dock oförändrat 1,5 miljoner kronor. PRO anser att fribeloppet för ogift ska höjas till
  2 miljoner kronor med tanke på de höjda fastighetsvärdena.

  Åtgärder mot brottslighet som särskilt drabbar äldre

  Äldre personer utsätts för brott i mindre omfattning än till exempel yngre personer. Men brott mot äldre är ofta mycket brutala eftersom dessa brott drabbar värnlösa eller utsatta människor. Det gäller till exempel vid rån och förskingringar.

  Brottslighet ska givetvis bekämpas genom förebyggande arbete. Men PRO anser att det även måste ske en fortsatt förstärkning av polis och tull. PRO vill särskilt påpeka det orimliga i att ett fåtal poliser har att bevaka mycket stora geografiska områden i glesbygden.

  2007-02-20

  PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION

  Styrelsen

  Lars Wettergren Inger Hestvik Manfred Karlsson

  ordförande förste vice ordförande andre vice ordförande

  Harry Nilsson Sten Hellgren Lennart Larsson

  Hans Lilja Gun Rautio Karin Salomonsson

  Gerd Sundin Kristina Axelsson

  personalrepresentant


  Artiklar i PRO Pensionären 2002-2003. Uppdatering juni 2004.

  Del 1

  Den 1 januari 2003 skedde stora förändringar när det gäller pensioner, bostadstillägg och skatteregler för landets pensionärer. Det är en följd av det nya pensionssystem som fem riksdagspartier enat sig om, nämligen socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, center-partiet och kristdemokraterna.

  Det nya pensionssystemet påverkar också dagens ålderspensionärer, d v s personer födda 1937 eller tidigare, även om de största förändringarna gäller dem som ännu inte gått i pension. Mest påverkas pensionsvillkoren för dem som idag är unga och som ska gå i pension långt in på 2000-talet.

  Vi presenterar här PROs Pensionsskola där PROs pensionsexpert Lars Bergendahl besvarar frågor från PROs förbundssekreterare Leif Karlsson.

  Pensionsfrågor och pensionsberäkningar är ofta komplicerade, men avsikten med PROs Pensionsskola är att på ett så begripligt sätt som möjligt beskriva grunderna i det nya pensionssystemet.

  Det nya pensionssystemet är en kompromiss mellan fem partier, där partierna tagit och givit. En fråga som delade partierna var den nya premiepension som införts i det allmänna pensionssystemet för personer födda 1938 eller senare och som till största delen knyts till utvecklingen på aktiemarknaden och börsen. PRO tillhörde kritikerna av premiepensionssystemet, som dock inte påverkar pensionerna för dem som är födda 1937 eller tidigare.

  Under rätt många år utgör premiepensionen en liten del av pensionerna för dem som berörs.

  PROs ursprungliga uppfattning var att de nödvändiga förändringarna av pensionssystemet skulle genomföras inom ATP-systemets ram. Men när fem partier var överens om att införa ett nytt pensionssystem valde PRO att som remissorgan och genom PROs förre pensionsexpert Einar Edvardsson delta i arbetet med det nya systemet i den s k Genomförandegruppen.

  En viktig uppgift för PRO var att bevaka intressena för dagens pensionärer i det nya systemet.

  Leif Karlsson (LK): Varför genomförs ett nytt pensionssystem?

  Lars Bergendahl (LB): Huvudskälet är att Sverige - liksom många andra länder - har en befolkningsutveckling under första halvan av 2000-talet med en kraftig ökning av antalet pensionärer medan antalet personer i yrkesarbetande ålder ligger still eller minskar.

  LK: Hur kan man veta det?

  LB: Exakt kan man inte veta på lång sikt, här spelar födelsetalen en stor roll, men vi vet redan idag att Sverige har världens äldsta befolkning och att befolkningen blir allt äldre de kommande 20-30-åren. Det är delvis en följd av den svenska välfärdspolitiken, men beror också på för låga födelsetal.

  LK: Hur många pensionärer har Sverige idag?

  LB: Det finns idag ca 1,6 miljoner ålderspensionärer, d v s personer som fyllt 65 år. Därutöver finns det ca 500 000 förtidspensionärer som har pension från det allmänna pensionssystemet. Det finns också avtalspensionärer, men dessa är inte inräknade i detta.

  LK: Hur kommer det att se ut längre fram?

  LB: År 2030 beräknas det finnas 2 255 000 personer över 65 år. Antalet ålderspensionärer ökar alltså med nära 700 000. Antalet personer i yrkesverksam ålder är i dag 5 180 000 och beräknas vara 4 990 000 år 2030, en minskning med nära 200 000.

  2002 gick det 3,4 yrkesarbetande på varje ålderspensionär. År 2030 går det 2,2 i yrkesarbetande på varje ålderspensionär.

  LK: Man hör ofta att dagens pensionärer själva har tjänat in sin till sin pension och att det finns pengar sparade. Hur ligger det till?

  LB: ATP-systemet - och det gällde även folkpensionssystemet - fungerade på så sätt att man under den yrkesverksamma tiden betalar in avgifter som finansierar pensionerna för dem som då är pensionärer. På samma sätt som dagens pensionärer en gång betalade pensionerna för sina föräldrar betalar dagens yrkesverksamma pensionerna för sina föräldrar. Det är ett generationskontrakt.

  LK: Men det finns pengar i AP-fonderna!

  LB: Det är riktigt. Men AP-fondernas uppgift är att vara en buffertfond i svåra tider. Tillgångarna i AP-fonderna uppgick vid årsskiftet 2001/2002 till 565 miljarder medan pensionsskulden, d v s de åtaganden som finns i pensionssystemet och som ska betalas ut i framtiden, uppgick till 5 432 miljarder kronor.

  Ca 10 procent av åtagandena täcks således av fonderade medel. Om inget hade gjots åt pensionssystemet skulle fonderna så småningom tömmas och bufferten upphöra. Det skulle medföra lägre pensioner eller kraftigt höjda avgifter för löntagarna.

  LK: 2002 var det sista året som pensioner betalades ut i det gamla systemet, hur fördelades pensionsutbetalningarna?

  LB: I ATP betalades det ut drygt 140 000 000 000 kronor (140 miljarder) och i folkpension ca 70 000 000 000 kronor (70 miljarder). Då ingår ålderspensioner, förtidspensioner, efterlevandepensioner och barnpensioner.

  LK: Kommer utvecklingen när det gäller förtidspensionerna att påverka även andra pensioner?

  LB: Ja, i allra högsta grad. Förtidspension ska givetvis vara en rättighet när den behövs, men det är av stor betydelse för pensionssystemet på sikt att vi har ett arbetsliv som leder till lägre sjuktal och färre förtidspensioneringar. Därför har PRO gått in även i den debatten.

  LK: På vilket sätt kom dagens ålderspensionärer, d v s personer födda 1937 och tidigare, att märka av förändringen 2003?

  LB: Pensionerna betalades ut som garantipension och tilläggspension. Garantipensionen ger en grundtrygghet för alla och ersätter det som hittils kallats folkpension, folkpensionstillskott och det särskilda grundavdraget för pensionärer. Garantipensionen räknas upp efter prisbasbeloppet.

  LK : Blir det sämre om man ser till nettot?

  LB: Nej, garantipensionen innebar en höjd bruttopension som upp till en kommunalskatt på 34 kronor mer än väl kompenserar övergången från folkpension, pensionstillskott och det särskilda grundavdraget för pensionärer. Många med låga inkomster fick en hygglig nettohöjning.

  Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension som räknas upp efter ett följsamhetsindex.

  Del 2. Höjda Pensioner.

  I PROs Pensionsskola svarar PROs pensionsexpert Lars Bergendahl på frågor från förbundssekreteraren Leif Karlsson om det nya pensionssystem som trädde i kraft 1 januari 2003.

  En viktig anledning till förändringarna är befolkningsutvecklingen under 2000-talet med allt fler pensionärer och allt färre personer i förvärvsarbetande ålder.

  I PROs Pensionsskola del 2 diskuteras förändringarna 2003 för dem som är födda 1937 och tidigare.

  LK: Hur ser det ut för "ATP-pensionärerna"?

  LB: Den del av pensionen som följer det nya följsamhetsindex, som delvis infördes redan 2002, höjdes med 3,6 procent.

  LK: Hur skulle det ha sett ut med det gamla systemet då ATP-pensionerna följde ökningen av det fastställda basbeloppet?

  LB: Basbeloppet år 2003 höjdes från 37 900 till 38 600 kronor, d v s med 1,8 procent. Utfallet med det nya systemet blev således betydligt bättre 2003 än med det gamla sättet att räkna. Höjningen blev dubbelt så stor.

  LK: 2002 höjdes ATP-pensionerna mer än om man skulle ha följt basbeloppet och 2003 blev det också bättre. Kommer det att vara så varje år?

  LB: Det finns det inga garantier för. Avgörande är den ekonomiska utvecklingen i landet. Går ekonomin bra med låg arbetslöshet och en bra tillväxt gynnar det pensionärerna. Går det dåligt drabbas pensionärerna liksom andra grupper i samhället. År 2004 höjs garantipensionen, tilläggspensionen, inkomstpensionen, sjukersättningen och aktivitetsersättningen lika mycket, d v s med 1.8 procent.Totalt sett utbetalas det 3 miljarder kronor mer i tilläggspensioner och inkomstpensioner än om det gamla sytemet hade gällt.

  LK: En ekonomi i balans med god tillväxt och starka statsfinanser är alltså viktig för landets pensionärer?

  LB: I allra högsta grad. Det gäller inte bara pensionerna utan också möjligheterna att höja bostadstilläggen och att öka statsbidragen till kommuner och landsting för sjukvård och äldreomsorg.

  LK: Vad händer med pensionssystemet för dagens ålderspensionärer?

  LB: För personer födda 1937 eller tidigare sker förändringar även om de inte på långt när är av samma omfattning som för dem nu förvärvsarbetar och som går i pension senare under 2000-talet.

  LK: Varför är förändringarna för dem som är födda 1937 eller tidigare inte så stora?

  LB: Det beror på att dessa pensionärer redan har arbetat in sina pensionspoäng och den grunden kan man inte ändra på i efterhand.

  LK: Vad kallas pensionerna från och med 2003?

  LB: Tidigare grundskydd i form av folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag för pensionärer vid beskattningen upphörde och ersattes med garantipension. För den som hade folkpension och ATP lades folkpension och ATP samman och kallas tilläggspension. Dessa principer lades fast redan 1994 i pensionsöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.

  LK: Låt oss börja med garantipensionen. Det nya betyder således att alla pensioner beskattas?

  LB: Ja. Till och med 2002 har det särskilda grundavdraget för pensionärer i beskattningen inneburit att den som bara haft folkpension och pensionstillskott och inga andra inkomster eller förmögenheter varit befriade från skatt. Från och med 2003 blev det en ändring.

  LK: Riskerar inte låginkomstpensionärer att förlora på detta?

  LB: Nej. PRO har bevakat denna fråga mycket noga i remissomgångar och i den statliga genomförandegruppen. Det har gällt att se till att garantipensionen blir så hög att den med råge kompenserar för det avskaffade grundavdraget i beskattningen.

  LK: Gäller det alla låginkomstpensionärer?

  LB: Utgångspunkten för utredningarna om de nya pensionerna och för riksdagens beslut har varit att pensionär som bor i kommun med 34 kronor i kommunalskatt inte ska förlora på det nya systemet. Det innebär i sin tur att pensionärer som bor i kommuner med lägre kommunalskatt får en nettohöjning.

  LK: Men nu ser det ut att bli lite bättre även för den som bor i kommun med 34 kronor i kommunalskattt?

  LB: Ja, även med 34 kronor i kommunalskatt blev det en nettoökning 2003 om inte kommunalskatten 2003 höjdes så mycket att nettot försvinner.

  LK: Vad ingår i begreppet kommunalskatt?

  LB: Där ingår i det här sammanhanget kommunalskatt, landstingsskatt (regionskatt) och den obligatoriska begravningsavgiften.

  LK: Det talas om en basnivå i garantipensionen. Vad innebär det?

  LB: Basnivån i garantipensionen för dem som är födda 1937 och tidigare uppgår till 2,1814 basbelopp för ogifta och 1,9434 basbelopp för gifta. 2003 uppgick basnivån för ogifta till 84 202 kronor och för gifta till 75 015 kronor.

  LK: Hur beräknas garantipensionerna?

  LB: Garantipensionerna följer utvecklingen av prisbasbeloppet.

  LK: Hur blir det för ATP-pensionärerna i det nya systemet?

  LB: För dem som är födda 1937 och tidigare har folkpension och ATP omvandlats till en tilläggspension. Begreppen folkpension och ATP upphörde därför att gälla från och med 2003. Hade man låg ATP omfattas man också av reglerna för garantipension.

  LK: Blir det sämre eller bättre för ATP-pensionärerna i det nya systemet?

  LB: Som jag tidigare nämnt gynnades ATP-pensionärerna 2003 av det nya pensionssystemet eftersom den ekonomiska utvecklingen i landet varit god. Men blir den ekonomiska utvecklingen i landet sämre påverkas pensionerna av det

  LK: Tilläggspensionen beräknas tydligen på ett annat sätt än garantipensionen som ska följa basbeloppet?

  LB: Ja, tilläggspensionen ska följa ett nytt index, följsamhetsindex, som första gången användes när ATP-pensionerna räknades ut för år 2002.

  LK: I Pensionsskolan del 3 i PRO Pensionären nr 10 ska vi ta upp vad som händer dem som är födda 1938 och senare i det nya systemet och dem som har förtidspension.

  LB: Ja, 2003 gick de första som omfattades av det nya systemet, d v s födda 1938 i ålderspension och de berörs mer av det nya än dem som är födda 1937 och tidigare.

  Del 3. Störst förändring för unga i nya pensionssystemet.

  I PROs Pensionsskola svarar PROs pensionsexpert Lars Bergendahl på frågor från förbundssekreteraren Leif Karlsson om det nya pensionssystem som trädde i kraft 1 januari 2003.

  I PROs Pensionsskola del 3 diskuteras förändringarna i ålderspensionssystemet för dem som är födda 1938 och senare.

  Leif Karlsson(LK): Vad gäller för dem som är födda 1938 eller senare från och med 2003?

  Lars Bergendahl(LB): De som är födda 1938 eller senare omfattas av den reformerade ålderspensionen. Det systemet har redan trätt i kraft. Pensioner ur det nya systemet har kunnat betalas ut sedan 2001 för dem som fyllt minst 61 år. Man kan säga att den reformerade ålderspensionen gäller i full omfattning år 2003 eftersom den äldsta årskullen-födda 1938- som omfattas av den nya ålderspensionen då fyller 65 år.

  LK: Vilka former av pension ingår i den reformerade ålderspensionen?

  LB: Ålderspension enligt det nya systemet indelas i i två delar som består av inkomstgrundad ålderspension och garantipension.

  LK: Vad består inkomstgrundad ålderspension av?

  LB: Inkomstgrundad ålderspension består av tre delar: Inkomstpension, premiepension och tilläggspension.

  LK: Slår det nya systemet igenom fullt ut för dem som är födda 1938 och senare?

  LB: Nej, det nya pensionssystemet införs stegvis. Det är först de som är födda 1954 eller senare som helt omfattas av det nya systemet. De som är födda 1938-1953, den så kallade mellangenerationen, omfattas både av det gamla och nya pensionssystemet.

  LK: Kan du ge exempel?

  LB: Man fasar in den reformerade ålderspensionen i ett 20-delssystem. För den som är född 1938 utges pensionen från det nya systemet med 4/20-delar och från det gamla systemet med 16/20-delar. För den som är född 1939 blir det 5/20-delar från det nya systemet och 15/20-delar från det gamla systemet. Den som till exempel är född 1944 får sin pension i lika delar från båda systemen, d v s med 10/20-delar från det nya och 10/20-delar från det gamla systemet. De som är födda 1954 får hela sin pension från det nya systemet.

  LK: Det betyder att det kommer att betalas ut pensioner från det gamla ATP-systemet långt in på 2000-talet?

  LB: Ja, låt oss säga att den som är född 1953 blir hundra år. Då får den personen en liten del av sin pension, 1/20-del, från det gamla systemet år 2053. Då har det gått 90 år sedan den första ATP-pensionen betalades ut i Sverige 1963.

  LK: Heter det ATP från 2003?

  LB: Nej, inkomstgrundad ålderspension från det gamla systemet kallas tilläggspension. I tilläggspensionen räknas in både tidigare ATP och folkpension.

  LK: Vad bestämmer den inkomstgrundade ålderspensionen?

  LB: Inkomstgrundad ålderspension bygger på förvärvsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner som ersätter inkomstbortfall, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning från a-kassa. Även ersättning vid värnplikt och vård av små barn påverkar den framtida pensionen.

  LK: För att få full ATP hade man måst arbeta i 30 år och pensionen beräknades på de 15 bästa åren. Hur blir det nu?

  LB: För dem som är födda 1954 och senare så bestäms inkomstpensionen och premiepensionen av hela livsinkomsten och det är således de inkomna avgifterna och tillväxten av dessa genom indexering respektive avkastning som bestämmer pensionens storlek. För dem som är födda 1938-1953 blir det pensioner från båda systemen.

  LK: Hur ser avgifterna ut?

  LB: Den avgift som betalas in uppgår till 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och pensionsgrundande belopp t ex för vård av små barn. 16 procentenheter avsätts för inkomstpension och 2,5 procentenheter till premiepension. De som tillhör mellangenerationen får dock kvoterade avsättningar beroende på hur många 20-delar som de ska omfattas av det nya systemet.

  LK: När började man tjäna in rättigheter till det nya systemet?

  LB: Avsättningar till premiepensionen började göras från och med 1995 och från 1999 började det nya avgiftssystemet att fungera. Rättigheter i det gamla systemet har också räknats om till rättigheter i det nya.

  LK: Nu känner sig en del lurade, när de ser hur värdet av de inbetalade avgifterna till premiepensionen kraftigt sjunkit i värde på grund av den våldsamma nergången på börsen.

  LB: Frågan om premiepensionen som en del i det nya pensionssystemet var kontroversiell. De borgerliga partierna drev kravet hårt medan socialdemokraterna var emot. Men i fempartiöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna kompromissade man och premiepensionen blev verklighet. Vid den tiden var det också uppåt på börsen.

  LK: Hur kommer börsfallet att påverka pensionerna?

  LB: Om börsfallet blir bestående påverkas givetvis pensionerna, det gäller både premiepensionsdelen och AP-fonderna som fungerar som buffert även i det nya systemet. PRO har hösten 2003 i en skrivelse till statsråden Gunnar Lund och Berit Andnor samt till Genomförandegruppen krävt att det byggs in säkerhetsregler i premiepensionen som garanterar den enskilde åtminstonde insatt kapital. PRO har i skrivelse till regeringen i februari 2004 krävt att inga nya pengar förs över från AP-fonden till statskassan. I juni meddelade regeringen att det i nuläget inte blir någon överföring. I maj 2004 sände PRO en skrivelse till statsråden Lund och Andnor med krav på en utredning om premie-

  pensionerna och i juni beslutade regeringen att en utredning ska tillsättas. Ett av skälen är att administrationskostnaderna är mycket stora.

  LK: Alla som inte aktivt väljer fond eller fonder för premiepensionen kallas ickeväljare och framställs ofta som ointresserade och okunniga. Vad säger du om det?

  LB: För dem som inte aktivt väljer fond gäller att avgiften förs till Premiesparfonden i 7:e AP-fonden. Det finns givetvis personer som inte bryr sig om det här med pensionerna eller tycker att det är för svårt och krångligt. Men det finns säkert väldigt många som ”aktivt” väljer Premiesparfonden i genom att inte välja därför att man har bäst förtroende för den. Det är fel att kalla dem ickeväljare. Det borde vara möjligt att även aktivt kunna välja Premiesparfonden på samma sätt som man aktivt kan välja den statliga Premievalsfonden som också tillhör 7:e AP-fonden.

  LK: Det har talats betydligt mer i debatten om premiepensionen och mindre om inkomstpensionen.Vad beror det på?

  LB: Troligen på att premiepensionen är ny och att folk ska välja fond, men inkomstpensionen och tilläggspensionen kommer att vara de i särklass viktigaste delarna i det nya pensionssystemet.

  LK: Hur används avgifterna till inkomstpensionen och tilläggspensionen? Sparas pengarna?

  LB: Nej, de används till pensioner för dem som idag är pensionärer. Pensionsrätten för inkomstpensionen bokförs på ett konto för varje individ. Pensionsrätten motsvarar de avgifter som betalats in och utgör den enskildes pensionsbehållning.

  LK: Är det likadant som i ATP-systemet?

  LB: Ja, när det gäller detta är principen densamma. Både ATP-systemet och den nya inkomstpensionen är ett så kallat fördelningsystem. De avgifter som dagens pensionärer betalade in till pensionssystemet, när de var yrkesverksamma, användes till pensioner för dem som då var pensionärer. Dagens yrkesverksamma betalar pensionerna för dem som idag är pensionärer.

  LK: Vad är då den stora skillnaden mellan ATP-systemet och det nya?

  LB: Den stora skillnaden är att avgiften är fastlagd och att det är de inbetalade avgifterna under livstiden som helt bestämmer pensionerna i det nya systemet. Det nya systemet är avgiftsbestämt. I ATP-systemet beräknades pensionsrätten efter inkomsterna under 30 år och efter 60 procent av de bästa 15 åren. Det systemet var förmånsbestämt.

  LK: I PROs Pensionsskola del 2 berättade du om garantipensionen för dem som är födda 1937 och tidigare. Du nämner också att det även finns en garantipension i det nya systemet för dem som är födda 1938 och senare.

  LB: Ja, garantipensionen för dem som är födda 1938 och senare är en utfyllnadspension till den inkomstgrundande ålderspensionen för personer som har låga pensioner. Åldersgränsen för garantipension är 65 år.

  LK: Det finns således en åldersgräns även i det nya pensionssystemet?

  LB: Det kan man säga, men det finns möjlighet att ta ut inkomstgrundad ålderspension från 61 års ålder och därefter vid valfri tidpunkt. Men tar man ut pensionen från 61 års ålder blir nivåerna givetvis lägre. Väntar man blir nivåerna högre. Men garantipension kan man inte få ut före 65 års ålder.

  LK: Hur räknas inkomstgrundad pension och garantipension?

  LB: Inkomstgrundad pension kan ju vara inkomstpension, tilläggspension och premiepension. Inkomstpensionen följer det nya följsamhetsindex som infördes redan 2002 för beräkning av ATP-pensionerna. Detta index är är närmare knutet till löntagarnas löneutveckling och samhällsekonomin än det tidigare indexet.

  Tilläggspensionen indexeras t o m året man fyller 65 år genom prisbasbeloppet och därefter med följsamhetsindex.

  Uppräkningen av premiepensionen beror på avkastningen från de placeringar man gjort.

  Garantipensionen följer prisbasbeloppet.

  LK: Hur utvecklas avtalspensionerna när det nya pensionssystemet införts?

  LB: De allmänna pensionerna betalas ut för sig och avtalspensionerna för sig. Det gäller alla pensionärer som berörs, även dem som är födda 1937 och tidigare.

  Del 4. 455 000 pensionärer har bostadstillägg.

  Leif Karlsson (LK): Den här gången ska vi tala om bostadstillägget för pensionärer (BTP). Hur många har bostadstillägg idag?

  Lars Bergendahl (LB): Det rör sig om 455 000 personer.

  LK: Hur mycket betalas ut i bostadstillägg?

  LB: 2002 betalades det ut cirka 8 500 miljoner, d v s 8,5 miljarder.

  LK: Vilka är det främst som har rätt till bostadstillägg?

  LB: Bostadstillägget är en inkomstprövad förmån och beror också på vilken hyra eller annan bostadskostnad man har. Av dem som har bostadstilllägg är cirka 75 procent äldre kvinnor med låga pensioner.

  LK: Bostadstillägget är tydligen ett effektivt sätt att stödja pensionärer som har det sämst ställt?

  LB: I allra högsta grad. Det är därför som PRO under många år har drivit kravet på förbättrade bostadstillägg.

  LK: Numera är bostadstillägget statligt. Har det alltid varit så?

  LB: Nej, fram till 1995 var bostadstillägget en kommunal angelägenhet och det kallades kommunalt bostadstillägg (KBT). Staten gick dock in med ett stort statsbidrag och staten ställde också villkor på kommunerna för att de skulle få statsbidrag. Men skillnaderna mellan kommunerna var trots det stora.

  LK: Så från och med 1995 är reglerna lika i hela landet?

  LB: Det kan man säga, med ett undantag. Eftersom skillnaderna mellan kommunerna var så stora innebar de nya statliga reglerna att det kunde bli rätt stora försämringar för pensionärer i kommuner som haft mycket bra bostadstillägg. Kommunerna fick därför möjlighet att under en övergångstid komplettera det statliga bostadstillägget med ett kommunalt tillägg som kommunerna själva fick stå för. Denna övergångstid har efter PROs initiativ förlängts, men från och med 2003 upphörde denna möjlighet för kommunerna.

  LK: Hur många pensionärer berördes av detta?

  LB: Det rör sig om cirka 8 000, varav de flesta bor i Stockholms kommun. Övriga kommuner som haft det kommunala tillägget kvar t o m 2002 är Haninge, Huddinge, Kungsbacka, Lerum, Norberg, Nyköping och Uddevalla.

  LK: Vad har hänt med bostadstilllägget efter förstatligandet?

  LB: Inte minst tack vare PROs envetna kamp så har bostadstillägget förbättrats. Sedan 1997 har ersättningsnivån höjts från 83 till 91 procent av bostadskostnaden. Hyrestaket för ogift har höjts från 4 000 till 4 500 kronor. Man har numera rätt att få bostadstillägg även för de första hundra kronorna av månadshyran, vilket inte var fallet 1995.

  LK: Måste man ansöka om bostadstillägg?

  LB: Ja.

  LK: Har reglerna för bostadstillägget ändrats på grund av det nya pensionssystemet?

  LB: Ja, det har varit nödvändigt att anpassa reglerna för bostadstillägget till de nya höjda bruttopensionerna och ändrade skatteregler fr o m 2003. Oförändrade regler skulle ha inneburit försämrade bostadstillägg för de flesta. Utfallet för den enskilde ska i princip bli oförändrat jämfört med tidigare.

  I Juni 2003 kunde vi PRO emellertid konstatera att ett betydande antal pensionärer i strid mot riksdagens avsikt fått sänkta bostadstillägg. Våra iaktagelser har bekräftats av Riksförsäkringsverket och PRO har vid en överläggning med statsrådet Berit Andnor i oktober 2003 krävt en förändring. Det visade sig också att 43 000 pensionärer i småhus fått för låga bostadstillägg genom ett fel av Riksförsäkringsverkat. Detta rättas till automatiskt. PRO står fast vid kravet att ersättningnivån ska höjas till 95 procent och hyrestaket till 5 000 kronor.

  LK: Måste man ansöka om bostadstillägg varje år?

  LB: Normalt får man ansöka om bostadstillägg varje år och då redovisa aktuella uppgifter. Det är en trygghet för den enskilde att man alltid får bostadstillägg grundat på korrekta uppgifter.

  LK: För vilka typer av bostäder kan man få bostadstillägg?

  LB: Det gäller permanentboende i hyreshus, bostadsrätt och villa. Däremot inte för sommarstuga. För bostad i särskild boendeform utgår bostadstilllägg endast för boende i lägenhet eller för boende i en- eller tvåbäddsrum.

  LK: Vilka grupper kan komma ifråga för bostadstillägg?

  LB: Först ska man vara bosatt i Sverige och ha vissa förmåner. Det gäller den som har hel ålderspension, dock inte före 65 års ålder. Det gäller den som har sjukersättning och aktivitetsersättning, två helt nya begrepp som ersätter det som tidigare kallades förtidspension. Det gäller vissa änkepensioner, särskild efterlevandepension, hustrutillägg och den som har pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftning i stat som ingår i EU/EES-området.

  LK: Om man inte är nöjd med försäkringskassans beslut om bostadstilllägg, kan man då överklaga?

  LB: Ja, först kan man begära omprövning av beslutet hos försäkringskassan inom två månader från den tidpunkt man mottog beslutet. Är man missnöjd med resultatet av omprövningen kan man överklaga hos Länsrätten. Nästa instans är Kammarrätten och sista instans Regeringsrätten. Prövningstillstånd krävs hos både Kammarrätten och Regeringsrätten.

  LK: Nu kommer vi till det svåra. Hur beräknas bostadstillägget?

  LB: Det är inte möjligt att här gå in på alla detaljer, men låt mig försöka beskriva det hela i stora drag: Vi börjar med bostadskostnaden. Bor man i hyreslägenhet är kostnaden lika med årshyran inklusive kostnad för uppvärmning. Ingår obligatoriska avgifter i hyran är de en del av bostadskostnaden. Det avser avgifter som tas ut lika av de boende och måste accepteras av hyresgästen för att få tillgång till lägenheten.

  Ingår inte kostnad för uppvärmning i hyran (s k kallhyra) ska uppvärmningskostnaden beräknas efter en schablonregel. Ingår avgift för uppvärmning av varmvatten i kallhyran ska kostnaden för varmvatten dras från schablonkostnaden. Ingår hushållsel i hyran ska denna kostnad dras av från bostadskostnaden enligt schablon.

  Kostnad för vattenförbrukning eller sophämtning som inte ingår i hyran ska läggas till bostadskostnaden.

  LK: Och om man bor i bostadsrätt?

  LB: Bostadskostnaden är lika med den fastställda årsavgiften inklusive uppvärmningskostnaden. Dessutom får 70 procent av ränta på skuld vid inköp av bostadsrätten tas med under förutsättning att bostadsrätten lämnats som pant för lånet och kan tas i mät vid utebliven betalning.

  LK: Om man bor i villa?

  LB: För den som bor i eget hem beräknas bostadskostnaden som en schablonkostnad med ett fast krontal per kvadratmeter bostadsyta. D v s den yta som fastställts enligt senaste fastighetstaxering. I bostadskostnaden medräknas även 70 procent av räntan på skuld på fastigheten efter avdrag för eventuellt räntebidrag och med säkerhet i fastigheten. Fastighetsskatten läggs också till bostadskostnaden.

  LK: Bostadstillägget bestäms inte bara av bostadskostnaden utan också av inkomst och förmögenhet. Vad krävs för att få fullt bostadstillägg?

  LB: I nya systemet finns ett fribelopp som i stort sett innebär att den som enbart har inkomst från garantipension och saknar förmögenhet får fullt bostadstillägg, d v s 91 procent av kostnaden upp till en bostadskostnad på 4 500 kronor i månaden. För ogift felar det på 23 kronor i månaden jämfört med ett fullt bostadstillägg, något som PRO vill att regeringen och den ansvarige ministern Berit Andnor rättar till.

  LK: Vilka inkomster räknas in när bostadstillägget ska beräknas?

  LB: Det är skattepliktiga inkomster av tjänst, näringsverksamhet och kapital. I inkomst av tjänst ingår till exempel pension, sjukpenning, och livränta. När det gäller inkomster av kapital är det nya regler som innebär att det är den faktiska avkastningen i form av räntor och utdelningar som ingår - inte som hittills en schablonberäkning.

  LK: Hur påverkar förmögenheten?

  LB: Utöver ovan nämnda kapitalinkomster tillkommer 15 procent av den del av förmögenheten som överstiger 100 000 kronor för ensamstående och 200 000 kronor för makar. Vid förmögenhetsberäkningen ska inte permanentbostaden medräknas.

  LK: Det finns något som kallas viktning, vad är det?

  LB: Vissa inkomster räknas till 100 procent när bostadstillägget bestäms. Det gäller allmän pension, sjukersättning/aktivitetsersättning, utländsk pension, inkomst av kapital och förmögenhetstillägg. Följande inkomster tas upp till 80 procent nämligen arbetsinkomst, tjänstepension och pensionsförsäkring.

  LK: Hur sker reduceringen av bostadstillägget?

  LB: Efter att viktning och avdrag för fribelopp gjorts ska den bidragsgrundande bostadskostnaden minskas med 62 procent av den kvarstående inkomsten upp till ett prisbasbelopp och med 50 procent av inkomsten som överstiger ett prisbasbelopp.

  LK: Bostadstillägget har hittills varit obeskattat. Hur blir det nu?

  LB: Det blir ingen ändring. Bostadstillägget kommer att vara obeskattat.

  LK: Det talas både om bostadstilllägg och bostadsbidrag.

  LB: Det sker ofta en sammanblandning. Bostadstillägg går till pensionärer och bostadsbidrag till barnfamiljer. Bostadsbidraget är också inkomstprövat men beräknas på annat sätt

  Del 5: Förtidspension blir sjukersättning.

  I Pensionsskolan del 5 svarar PROs pensionsexpert Lars Bergendahl på frågor från PROs förbundssekreterare Leif Karlsson om bland annat sjukersättningen och om efterlevandepensioner i det nya pensionssystemet.

  Leif Karlsson (LK): Hur har det blivit det med förtidspensionerna i det nya pensionssystemet?

  Lars Bergendahl (LB): I det tidigare ersättningssystemet som gällde före 2003 kunde man vid varaktig nedsättning av arbetsförmågan, som var medicinskt grundad, få sjukbidrag och förtidspension. Dessa var en del i det allmänna pensionssystemet.

  LK: Och nu har det blivit en förändring?

  LB: Ja, från den 1 januari 2003 har förtidspension och sjukbidrag ersatts av sjukersättning och aktivitetsersättning. Dessa nya förmåner tillhör inte pensionssystemet utan är en del i sjukförsäkringen.

  LK: Det här låter lite förvirrande. Man måste alltså skilja på sjukpenning och sjukersättning eller aktivitetsersättning?

  LB: Ja, sjukpenning utbetalas om arbetsförmågan blir nedsatt av medicinska skäl under kortare perioder och är dagpenning. Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalas vid långvarig eller varaktig nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom och utges månadsvis.

  LK: Hars det blivit andra bedömningsregler för sjukersättning eller aktivitetsersättning?

  LB: Nej, bedömningsgrunderna för rätt till de nya ersättningarna förändras inte jämfört med de som gällde för förtidspension och sjukbidrag. Orsaken ska vara medicinsk, d v s arbetsförmågan ska vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av fysisk eller psykisk prestationsförmåga.

  LK: Vad hände med de som tidigare hade förtidspension eller sjukbidrag?

  LB: För dem omvandlades förmånen vid årsskiftet 2002/2003 tekniskt till sjukersättning. Genom ett s k justeringsbelopp bibehölls ungefär samma nettoersättning.

  LK: Vad är det för skillnad mellan sjukersättning och aktivitetsersättning?

  LB: Ersättningarna utges till olika åldersgrupper. Aktivitetsersättning utges till den som är 19-29 år. Aktivitetsersättningen ska alltid vara tidsbegränsad. Längsta ersättningstiden är tre år. Därefter ska omprövning ske. Sjukersättning kan utges till den som är 30-64 år. Sjukersättning kan utges tillsvidare eller som tidsbegränsad förmån.

  LK: Det finns alltså både sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning. Vad är det för skillnad?

  LB: Den som har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan få sjukersättning. Det motsvarar den tidigare förtidspensionen. Den som har en nedsättning av arbetsförmågan som bedöms vara nedsatt minst ett år framåt men

  inte varaktigt kan beviljas tidsbegränsad sjukersättning. Det motsvaras av sjukbidrag i det tidigare systemet.

  LK: Finns det fortfarande olika grader i sjukersättningen och aktivitetsersättningen?

  LB: Ja, både sjukersättningen och aktivitetsersättningen kan graderas i fyra nivåer beroende på omfattningen av nedsättningen av arbetsförmågan. Ersättning kan utges som hel, tre fjärdedels, halv och en fjärdedels förmån.

  LK: Efter vilket index beräknas sjukersättning och aktivitetsersättning?

  LB: De följer prisbasbeloppet.

  LK: Var ansöker man om sjukersättning och aktivitetsersättning?

  LB: Hos försäkringskassan.

  LK: Vi har nu talat om sjukersättning och aktivitetsersättning, men det finns andra som går i pension före 65 års ålder.

  LB: Ja, man kan på eget initiativ göra tidigt uttag av den allmänna pensionen från 61 års ålder. Men då blir månadspensionen lägre livet ut. Det ska inte förväxlas med sjukersättning. Det finns också olika avtalspensioner som ger rätt till pension före 65 års ålder.

  LK: Vi ska också säga något om efterlevandepensionerna i det nya pensionssystemet. Det är ganska komplicerat?

  LB: Ja, så det är inte möjligt att här gå in på alla delar av efterlevandepensionerna, men något kan nämnas.

  LK: Vad gäller för änkepensioner och andra efterlevandepensioner om dödsfallet inträffat före år 2003?

  LB: Den som hade rätt till efterlevandepension i december 2002 och fortfarande hade rätt till sådan förmån i januari 2003 har fått sin pension omräknad från och med januari 2003. Beloppen ska i princip vara lika stora som de var enligt tidigare regler år 2002.

  LK: Hur blir det med änkepensionen vid dödsfall som inträffar 2003 och senare?

  LB: Änkepensionen avskaffades i princip fr o m januari 1990. Med stöd av övergångsbestämmelser har dock änkepension kunnat beviljas fr o m 1990 och senare. Dessa övergångsbestämmelser har nu överförts till den lag om efterlevandepension som trädde i kraft den 1 januari 2003. Änkepension kan därför också nybeviljas på grund av dödsfall fr o m 2003 och senare.

  LK: Hur ser övergångsreglerna ut?

  LB: De är utformade olika beroende på när kvinnan är född. Kvinna som är född 1944 eller tidigare har rätt till

  änkepension så länge hon uppfyller de krav som gällde före 1990. En förutsättning är att hon var gift med den avlidne maken den 31 december 1989 och är gift med honom vid dödsfallet. Vidare gäller att äktenskapet ska ha varat i minst fem år och ingåtts senast den dag då mannen fyllde 60 år, eller att makarna har gemensamt barn.

  LK: Vad gäller för kvinnor som är födda 1945 eller senare för rätt till änkepension?

  LB: För kvinna född 1945 eller senare gäller att hon i första hand ska ha omställningspension, i förekommande fall förlängd omställningspension. Rätt till änkepension kan också finnas. Föreligger samtidigt rätt till omställningspension och änkepension utbetalas endast den del av änkepensionen som överstiger omställningspensionen.

  För rätt till änkepension gäller att kvinnan ska ha varit gift med den avlidne vid utgången av år 1989 och oavbrutet fram till dödsfallet. Äktenskapet ska ha varat i minst fem år vid utgången av 1989 och ha ingåtts senast den dag då mannen fyllde 60 år eller att det fanns gemensamt barn. Rätt till änkepension ska ha förelegat vid utgången av 1989 om kvinnan då blivit änka. Vid 65 år sker en fullständig samordning av änkepension och egen ålderspension.

  LK: Kan män också få efterlevandepension vid dödsfall?

  LB: Ja, sedan 1990 har det funnits regler om omställningspension till vuxen efterlevande. Dessa regler är könsneutrala och gäller alltså även män.

  Omställningspensionen kan den få som inte fyllt 65 år och som stadigvarande sammanbodde med sin make/maka eller den som jämställs med make/ maka vid dennes död, om den efterlevande stadigvarande bodde med barn under 18 år eller oavbrutet hade sammanbott med maken/makan under minst fem år fram till dödsfallet.

  LK: Hur länge kan man få omställningspension?

  LB: Omställningspension utges under tio månader. Har den efterlevande vårdnad om och sammanbor med barn under 18 år förlängs omställningspensionen i 12 månader. Förlängd omställningspension utges dock alltid så länge det finns barn under 12 år.

  LK: Det finns även något som kallas barnpension.

  LB: Ja. Barnpension utges till barn vars mor eller far eller båda föräldrarna avlidit och betalas ut åtminstone till dess barnet fyller 18 år. Om barnet bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp har barnet rätt till barnpension under studietiden, dock längst till juni månad det år barnet fyller 20 år.

  LK: Detta är sista delen i PROs Pensionskola. Du har fått många frågor.

  LB: Väldigt många frågor handlade om att personer med pension från KPA och SPV tidigare fått sitt pensionsbesked samtidigt med uppgifterna om den allmänna pensionen i en gemensam utbetalning. Nu har de liksom andra avtalspensionärer fått två pensionsbesked. Eftersom KPA och SPV gick ut något senare med sina besked trodde många att de hade fått sänkt pension när de fick beskedet om den allmänna pensionen.


  Jämför din skatt och protestera - länk till skattetabellerna

  Skatteverket publicerar skattetabeller där du kan avläsa inkomstskatten för löntagare respektive pensionärer i olika inkomstlägen och kommuner. Kolumn 1 är löntagare, kolumn 2 pensionärer.
  PRO anser att ersättning för arbete ska behandlas lika i skattehänseende och att sänkt inkomstskatt bör ske genom en höjning av grundavdraget så att alla behandlas lika i skattehänseende.

  Första steget i jobbskatteavdraget genomfördes från januari 2007. Det innebar en skatteminskning för arbetsinkomster med cirka 40 miljarder kronor. Ett andra steg på drygt 10 miljarder genomfördes från januari 2008. Sänkningen av inkomstskatten för arbetsinkomster närmar sig därmed 50 miljarder kronor. En pensionär med 13 000 kronor i månadsinkomst betalar 2008 ca 600 kronor mer i skatt varje månad än en förvärvsarbetande med samma inkomst.

  Denna fördelning är synnerligen orättvis och ökar inkomstklyftorna mellan generationerna ytterligare. För PRO är det orimligt och orättvist att pensionärer och löntagare ska betala olika skattesatser för samma inkomst. Pension är uppskjuten lön och alltså ersättning för utfört arbete.

  Om du håller med: Jämför din personliga skatteskillnad i tabellerna och protestera till dina lokala politiker från alla partier. Skriv exempelvis brev och insändare. För att påverka krävs ett aktivt arbete från så många medlemmar som möjligt.

  Uppdaterad 2008-01-21


  Postadress: PRO Box 3274 103 65 Stockholm
  Telefon: 08-701 67 00 Telefax: 08-10 66 40
  Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 12 Stockholm
  E-post: info@pro.se


  SPF. Sveriges Pensionärsförbund.  SPF. Sveriges Pensionärsförbund

  Huvudmeny

  Publikationer

  SPF's faktablad

  Syftet med dessa faktablad är att ge SPF:s medlemmar saklig information i för pensionärer aktuella frågor. Denna information kan och bör, då så är aktuellt, användas i kontakter med berörda myndigheter och i arbetet inom kommunala och landstingskommunala pensionärsråd.

  Faktabladen i ny skepnad Under hösten 2006 har alla faktablad uppdaterats och fått ny layout. Faktablad 10 och 11 har utgått på grund av att de nu är inaktuella. Två nya har tillkommit, faktablad 39 och 40.

  Faktabladen indelas i följande serier:

  Folkhälsa:
  Nr 29

  Juridiska frågor:
  Nr 1, 24, 31, 35, 38

  Skatter och pensioner:
  Nr 6, 7, 8, 21, 22, 23, 27, 41

  Vård och omsorg:
  Nr 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40,42

  Innehållsförteckning
  Nr 1.
  Reviderat augusti 2006
  Överklagande av kommunala beslut
  Förvaltningsbesvär
  Laglighetsprövning
  Domstolstrots och lagtrots

  Nr 2.
  Reviderat
  2007 02 22
  Vårdgaranti
  Nr 3
  Reviderat augusti 2006
  Färdtjänsten
  Nr 4.
  Reviderat augusti 2006
  Tandvårdsstöd
  Nr 5.
  Reviderat augusti 2006
  Nationell handlingsplan för
  hälso- och sjukvården

  Nr 6.
  Reviderat januari 2008
  Bostadstillägg för pensionärer
  Nr 7.
  Reviderat januari 2008
  Pensionsberäkning för år 2008
  Nr 8.
  Reviderat februari 2008
  Skatt på pensioner, löner och kapital
  Nr 9.
  Reviderat mars 2008

  Avgifter inom äldreomsorgen
  Nr 10 Utgått
  Nr 11 Utgått
  Nr 12.
  Reviderat augusti 2006
  Tandvårdsstöd för 65+
  Nr 13.
  Reviderat augusti 2006
  Våld mot äldre
  Nr 14.
  Reviderat augusti 2006
  Anhörigvåld
  Nr 15.
  Gratis vaccination mot influensa

  Faktabladet kommer att uppdateras senare i höst
  Nr 16.
  Reviderat augusti 2006
  Våld i vården.
  Nr 17.
  Reviderat augusti 2006

  Adresslista
  Läkemedelsgenomgångar - ett sätt att förbättra läkemedelsanvändningen för personer i särskilt boende.
  Nr 18
  Reviderat augusti 2006
  Invandrare i äldreomsorgen
  Nr 19
  Reviderat augusti 2006
  Rehabilitering
  Nr 20
  Reviderat augusti 2006
  Prioritering inom vård och omsorg
  Nr 21
  Reviderat januari 2008
  Änkepension enligt övergångsbestämmelserna från 1998.
  Nr 22
  Reviderat januari 2008
  Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn.
  Nr 23
  Reviderat januari 2008
  Skatteregler för SPF:s föreningar och distrikt
  Nr 24
  Reviderat augusti 2006
  Styrelseledamotens juridiska ansvar
  Nr 25
  Reviderat augusti 2006
  Inkontinens - utredning, behandling och information
  Nr 26
  Reviderat augusti 2006
  Om läkemedelsförmånsnämnden
  Nr 27
  Reviderat januari 2008
  Arvs- och gåvobeskattning
  Nr 28
  Reviderat augusti 2006
  Boende för äldre
  Nr 29
  Reviderat augusti 2006
  Skador och olycksfall - förebyggande verksamhet
  Nr 30
  Reviderat augusti 2006
  Ersättning för sjukvård och tandvård i annat EU-land
  Nr 31
  Reviderat augusti 2006
  Förenings skadeståndsansvar vid fördröjd medlemsregistrering.
  Nr 32
  Reviderat augusti 2006
  Behovet av rullatorer till rimlig kostnad
  Nr 33
  Uppdaterat
  2006 02 14
  Nytt anhörigstöd
  Nr 34
  Reviderat augusti 2006
  Kompetensstegen. Kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre
  Nr 35
  Reviderat augusti 2006
  Personuppgiftslagen
  Nr 36
  Reviderat augusti 2006
  Läkemedlens varningstriangel försvinner.
  Nr 37
  Reviderat augusti 2006
  Demens
  Nr 38
  Reviderat augusti 2006
  God man och förvaltare
  Nr 39
  Augusti 2006
  Stimulansbidrag
  Nr 40
  Oktober 2006
  Individbaserad läkemedelsregistrering
  Nr 41
  Reviderat januari 2008
  Rätten att arbeta efter fyllda 65 år
  Nr 42
  Januari 2008

  Äldre och uppsökande tandvård
  Senast uppdaterad ( fredag, 07 mars 2008 10:51 )


  Skrifter

  Här finns skrifter som du kan ladda ner och läsa i PDF-format.

  Seniorer i Sverige år 2020
  Klicka här för att läsa Framtidsgruppens förslag till framtidsvision för förbundet

  Om sorg
  Boken "Om sorg", författad av Agneta Grimby och Åsa K. Johansson, finns nu för fri tillgång och kopiering för personal, i utbildning och för egenläsning. Agneta Grimby, legitimerad psykolog och medicine doktor, har sedan 1995 lett Änkeprojektet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg; hon är också författare till boken "Sorg bland äldre", utgiven som nr 7 i SPF:s skriftserie. Åsa K. Johansson är doktor i psykologi med inriktning mot biologisk psykologi. Båda författarna har studerat sorg och sörjandestöd i och utanför Sverige.
  Klicka här för att läsa boken i pdf-format. A4, 68 sidor.

  Handbok för rekrytering

  SPF's rekryteringsgrupp har givit ut en helt ny Handbok för rekrytering. Handboken ger tips och råd om hur man går till väga för att attrahera nya medlemmar till SPF.
  Klicka här för att läsa Handbok för rekrytering

  SPF's stadgar och normalstadgar
  SPF's stadgar och normalstadgar finns nu på förbundskansliet i en ny utgåva.
  Klicka här för att läsa stadgarna.

  Hälsoarbete
  Klicka här för att läsa nya foldern om SPF's hälsoarbete


  Sveriges Pensionärsförbund
  Box 22574. 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 32 50
  Fax: 08-651 09 29 E-post: info@spfpension.se

  Myndigheter mm enligt sverige.se på Internet 050116.

  (Sedan dess har några på sverige.se avgått och några andra tillkommit). Här utan Internetadresser:

  Patriotiska Sällskapet, Kungl.

  Kungliga Sällskapet Pro Patria

  Letterstedska föreningen

  Pensionärernas Riksorganisation PRO

  Riddarhuset

  Sveriges Nationaldag, Rikskommittén

  Sveriges Pensionärsförbund SPF

  Skytteanska samfundet, Kungl.

  Stora Sköndal, Stiftelsen  Till Entrésidan
  Till Introduktionen
  Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
  Till Verksamheter i Sverige och i världen.
  Till Verksamheter i rollerna A och B
  Till Sven Wimnells systemtabell.
  Till popup-tabell.
  © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
  140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr7959.html