11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.(SAB Em:oi. DK 371.27, 378.2)

Indivden har fyra olika roller:
A Allmän levnadsroll - lekmannaroll - fritidsroll:
A1 Att leva med kroppen och psyket i de fysiska och de sociala miljöer som de är
A2 Att påveka de politiska styrningarna av det som direkt o indirekt styr individernas levnadsvillkor: det som styr individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och det som styr de fysiska och de sociala miljöerna.
B Fövärvslivsroll-expertroll-yrkesroll:
B1 Roll med hänsyn till egoistiska krav.
B2 Roll att sköta arbetet.

Individens känslomässiga upplevelser, moral och handlingar beror av individens kun skaper, visioner, värderingar, ideologi, psykiska processer och logik i 11 -16, religiösa verksamheter i 2 och av frågor:
Hur var det? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden
Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden?
Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Individen behöver olika kunskaper i de olika rollerna. I DC, DK och SAB är det svårt hitta någon klass som handlar om de vanliga individernas kunskaper. När de nämner kunskap avser de vanligen dokument som innehåller någon forskares eller makthavares kunskaper. Det finns från bibliotekssystemen inte mycket att notera när det gäller individernas kunskaper, vilka är mycket viktiga i en demokratisk värld, där individerna ska vara med och bestämma över så mycket.

Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Utbildningsregistret.
Förvärvsarbete.
Nästan var fjärde elev underkänd.
Stora luckor i studenters kunskaper om historia.

Länkar till Internet.Utbildningsregistret

I samband med folk- och bostadsräkningen 1985 gav regeringen SCB i uppgift att sammanställa ett register över befolkningens utbildning, vilket sedan årligen skulle uppdateras. I propositionen 1983/84:85 om folk- och bostadsräkningen 1985 uttalas bl. a. att utbyggnaden av ett samlat utbildningsregister bör inledas omedelbart. Riksdagen godkände regeringens proposition (FiU 1983/84:85, rskr 307). Registret Befolkningens utbildning är alltså ett s.k. statsmaktsregister i datalagens (1973:289) mening.
Den första versionen av registret Befolkningens utbildning, i vardagslag kallat Utbildningsregistret, avsåg förhållandena 1985-12-31. Utbildningsregistret uppdateras årligen med hjälp av aktuella källregister, såsom exempelvis avgångna vid grund-/gymnasieskolan, examinerade vid högskolor och universitet. Senaste versionen (3maj 1999) avser 1998-01-01.

Utbildningsnivå för befolkningen 16-74 år, efter kön och ålder den 1 januari 1998

Kön/Ålder Befolkning,
16-74 år
Därav med
Folkskole
-utbildning
Grundskole-
utbildning
Gymnasial
utbildning
<=2 år
Gymnasial
utbildning
3 år
Efter-
gymnasial utbildning
<3 år
Efter-
gymnasial utbildning
>=3 år
Forskar-
utbildning
Uppgift saknas
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Män 3 176 258 100 493 820 16 515 471 16 867 259 27 544 834 17 371 272 12 301 200 9 28 462 1 53 940 2
16-19 år 206 330 100 206 0 163 757 79 862 0 31 687 15 70 0 0 0 0 0 9 748 5
20-24 " 280 269 100 1 053 0 34 728 12 50 786 18 138 583 49 47 520 17 1 894 1 8 0 5 697 2
25-34 " 642 904 100 6 945 1 89 960 14 269 358 42 84 899 13 119 257 19 58 195 9 2 729 0 11 561 2
35-44 " 598 170 100 16 777 3 116 928 20 218 895 37 68 678 11 82 838 14 77 612 13 6 955 1 9 487 2
45-54 " 643 690 100 119 312 19 73 697 11 168 373 26 107 144 17 68 387 11 91 812 14 8 912 1 6 053 1
55-64 " 448 137 100 169 556 38 23 128 5 95 281 21 69 197 15 34 361 8 45 432 10 6 642 1 4 540 1
65-74 " 356 758 100 179 971 50 13 273 4 63 704 18 44 646 13 18 839 5 26 255 7 3 216 1 6 854 2
Kvinnor 3 146 333 100 471 702 15 481 050 15 967 927 31 417 186 13 437 108 14 309 836 10 8 915 0 52 609 2
16-19 år 196 877 100 153 0 155 441 79 855 0 32 747 17 107 0 0 0 0 0 7 574 4
20-24 " 269 194 100 1 402 1 29 852 11 42 854 16 126 331 47 54 643 20 7 409 3 4 0 6 699 2
25-34 " 613 425 100 8 766 1 73 162 12 226 419 37 106 954 17 117 232 19 68 774 11 1 193 0 10 925 2
35-44 " 574 350 100 15 734 3 83 874 15 220 710 38 60 576 11 107 310 19 76 232 13 2 581 0 7 333 1
45-54 " 625 898 100 84 043 13 69 448 11 225 645 36 54 503 9 93 189 15 91 707 15 2 755 0 4 608 1
55-64 " 452 138 100 147 142 33 38 721 9 146 866 32 23 279 5 44 195 10 44 696 10 1 760 0 5 479 1
65-74 " 414 451 100 214 462 52 30 552 7 104 578 25 12 796 3 20 432 5 21 018 5 622 0 9 991 2
Totalt 6 322 591 100 965 522 15 996 521 16 1 835 186 29 962 020 15 808 380 13 611 036 10 37 377 1 106 549 2
16-19 år 403 207 100 359 0 319 198 79 1 717 0 64 434 16 177 0 0 0 0 0 17 322 4
20-24 " 549 463 100 2 455 0 64 580 12 93 640 17 264 914 48 102 163 19 9 303 2 12 0 12 396 2
25-34 " 1 256 329 100 15 711 1 163 122 13 495 777 39 191 853 15 236 489 19 126 969 10 3 922 0 22 486 2
35-44 " 1 172 520 100 32 511 3 200 802 17 439 605 37 129 254 11 190 148 16 153 844 13 9 536 1 16 820 1
45-54 " 1 269 588 100 203 355 16 143 145 11 394 018 31 161 647 13 161 576 13 183 519 14 11 667 1 10 661 1
55-64 " 900 275 100 316 698 35 61 849 7 242 147 27 92 476 10 78 556 9 90 128 10 8 402 1 10 019 1
65-74 " 771 209 100 394 433 51 43 825 6 168 282 22 57 442 7 39 271 5 47 273 6 3 838 0 16 845 2

Källa: SCB:s utbildningsregisterFörvärvsarbete.

Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK) enligt Statistisk årsbok för Sverige (SÅS). 10/99 Alla verksamheter.
Statistiken i SÅS är inte så ordnad att det är möjligt att exakt fördela verksamheterna på avdelningarna 10-99. Pedagogiskt arbete ingår i alla verksamheter 10-99, men alla redovisas på avd 795. Samma gäller Samhällsadministrativt arbete som redovisas på avd 652. Delar av Tekniskt arbete, som bara redovisas på avd 62, hör hemma på andra avdelningar, isynnerhet 61, 63-69 och 71-72. Delar av Socialt arbete på avd 795 hör hemma på avd 61 och 64. Delar av Ekonomiskt utredningsarbete på avd 658, hör hemma på andra avd, t ex 30-49.
Cirka 9% av alla förvärvsarbetande ingår i gruppen ”Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet”.
Antal i tusental, avrundat.
Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yrkestillhörighet
413 varav kvinnor 185
Samtliga yrken enligt SÅS
4 491 varav kvinnor 2158

Sammanfattning :
10/19 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
11 varav kvinnor 9

20/29 Religiösa o allmänna framtidsvisionära verksamheter.
11 varav kvinnor 5

30/39 Politikvetenskaper och politiska verksamheter
12 varav kvinnor 3

40/49 Sambandsforskningsverksamheter.

50/59 Naturforskningsverksamheter. Med matematik
30 varav kvinnor 14

60 Övergripande teknologiskaekonomiska verksamheter.

61 Hälso-och sjukvård. Hygien-o räddningsverksamheter o d.
389 varav kvinnor 323

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d.)
258 varav kvinnor 26

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt o fiske o d.
140 varav kvinnor 31

64 Hushållsarbeten. Energi- o hygienförsörjning o d.
376 varav kvinnor 245

65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d.

651 Kontorsarbete, skriv-o registeringsarbete o d
312 varav kvinnor 249

652 Offentlig opolitisk förvaltning.
57 varav kvinnor 20

653 Handelsverksamheter.
329 varav kvinnor 166

654 Telekommunikationsverksamheter.
19 varav kvinnor 18

655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter resebyrå, lagring o d
358 varav kvinnor 93

657 Penningverksamheter od.
163 varav kvinnor 108

658 Allmänna företagsekonomiska verksameter.
97 varav kvinnor 36

659 Marknadsföringsverksamheter o d.
35 varav kvinnor 13

66/69 Tillverkning av kemivaror, bearbetningsvaror, komplexvaror o d och byggnader och anläggningar.

66 Huvudsakligen kemivaror o d.
75 varav kvinnor 17

67 Huvudsakligen bearbetningsvaror o d
176 varav kvinnor 36

68 Huvudsakligen komplexvaror.
294 varav kvinnor 68

69 Huvudsakligen byggnader och anläggningar.
290 varav kvinnor 6

70/99 Kulturella verksamheter (Handlingar till psykisk nytta)

70 Övergripande verksamheter om formgivning av fysiska o sociala miljöer.
71 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d (stadsplaner mm)
72 Formgivning av byggnader och anläggningar.
73 Formgivning och visning av konstföremål o d
74 Formgivning av bruksföremål.
75 Konstmåleri o d.
76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d.
77 Fotografiskt arbete.
78 Musikalisk verksamhet od
70/78
38 varav kvinnor 15

791/794 Artistunderhållningsverksamheter od. Teater, sällskapsnöjen o d.
6 varav kvinnor 3

795 Verksamheter m sociala miljöer, sociala relationer (socialvård, skola mm)
578 varav kvinnor 456

796/799 Verksamheter med sport, utomhuslekar o d.
3 varav kvinnor 1

80 Språkvetenskapliga verksamheter.
81 Litteraturvetenskapliga verksamheter.
82/89 Skönlitteratur.
90 Blandade saklitterära verksamheter.
91 Verksamheter m allmän geografi, reseskildring od.
92 Biografiska verksamheter.
93/99 Historieskrivande verksamheter. Allmän historia.
80/99
28 varav kvinnor 14

En fullständigare förteckning finns i " Verksamheter i rollerna A och B"."Nästan var fjärde elev underkänd"

Dagens Nyheter 000207:

"Dagens debattartikel
Andelen elever som inte når målen i ett eller flera ämnen ökade senaste läsåret till 22,7 procent. Det finns skolor där bara varannan elev får godkänt. Men det finns också skolor där bara 3 procent av eleverna inte når målen för godkänt. Det visar färska siffror från senaste läsåret som Skolverket släpper i dag. Där är irritationen stor över att kommuner och skolor inte redovisar hur resultaten i skolan blir allt sämre. Tiden är mogen för staten att gripa in med en nationell handlingsplan för att höja standarden i skolan, skriver skolrådet Ragnar Eliasson vid Skolverket. "

"Skolverket: Staten måste gripa in med nationell handlingsplan när skolor och kommuner inte klarar uppdraget.

Standarden på den svenska skolan kan värderas på olika sätt. Svenska elevers prestationer kan jämföras med and-ra länders i internationella kunskapsmätningar, där alla ställs inför samma uppgifter. I nationella attitydundersökningar kan elevers, föräldrars och lärares egna omdömen om skolans kvalitet följas.

Men allra viktigast att veta om en målstyrd skola är hur skolans resultat ser ut i relation till våra egna mål i läroplaner och kursplaner. Det nationella betygssystemet och provprogrammet ger varje år information om måluppfyllelsen. Därtill genomför Skolverket en rad olika utvärderingar och granskningar som fördjupar kunskapen om skolans kvalitet.

Sverige deltar i många internationella kunskapsmätningar. Resultaten från dem är övervägande positiva. Svenska grundskoleelever placerar sig långt framme i läskunnighet på det egna språket, liksom i engelska. Även i naturvetenskap ligger resultaten över det internationella genomsnittet. I matematik på grundskolenivå är Sverige ett genomsnittsland, men resultaten från den senaste mätningen (1995) är betydligt bättre än den dessförinnan (1980). Jämförs elever som slutfört gymnasieskolan placerar sig Sverige bland de främsta i både naturvetenskap och matematik. Nya resultat från internationella projekt kommer att handla om läsförståelse, matematik och naturvetenskap samt ungdomars kunskaper om samhällsfrågor, deras demokratiska kompetens och värderingar.

I de nationella attitydundersökningar som genomförts 1994 och 1997 och som upprepas i år finns många nyanser bland resultaten. En sammanfattande bild är ändå att det stora flertalet av eleverna trivs i skolan och är, liksom föräldrarna, nöjda med lärarna och undervisningen. Föräldrarna anser att dagens skola är bättre än den de själva gick i.

Den ljusa bilden från internationella jämförelser och nationella attitydundersökningar kan ställas mot information från till exempel det nationella betygssystemet, som ju är konstruerat för att mäta uppfyllelsen av de nationella målen.

Våren 1998 gavs betyg efter årskurs 9 för första gången enligt detta betygssystem. Nu föreligger också resultaten från våren 1999.

Skolverket bedömde redan resultaten från 1998 som otillfredsställande med drygt 20 procent av eleverna som inte nådde målen, dvs inte fick minst betyget Godkänd i alla ämnen. Tyvärr innebär resultaten från våren 1999, som Skolverket publicerar i dag, inte någon ändring till det bättre.

Andelen elever som inte nått målen i ett eller flera ämnen har ökat med ungefär två procentenheter, från 20,4 procent av eleverna våren 1998 till 22,7 procent av eleverna våren 1999.

Det är också en större andel elever som inte är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program än året innan. För att vara behörig krävs att eleven har minst betyget Godkänd i alla tre ämnena svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik. Andelen som inte nått målen i svenska var 3,7 procent jämfört med 3,3 våren 1998, i svenska som andraspråk 17,4 procent jämfört med 16,3, i engelska 5,4 procent jämfört med 4,6 och i matematik 6,0 procent jämfört med 5,3. Andelen elever som är behöriga har minskat från 91,4 procent våren 1998 till 90,3 procent våren 1999. Antalet obehöriga uppgår till mer än 9.000 elever.

Elevernas resultat i enskilda ämnen uppvisar en större spridning än föregående år. Andelen elever med betyget Väl godkänd och Mycket väl godkänd har ökat i stort sett i alla ämnen liksom andelen som ej nått målen. Andelen elever med betyget Godkänd har alltså minskat. Att både de högre betygen och att elever inte når betyget Godkänd blivit vanligare behöver inte innebära att den verkliga spridningen i prestationer har ökat, utan kan bero på att lärarna blivit säkrare i betygsättningen i det nya betygssystemet. Det viktiga - och bekymmersamma - är att andelen elever som inte nått alla mål fortfarande är så hög.

Den klyfta mellan mål och resultat som nu tyvärr bekräftas för andra året är inte unik för Sverige; än större skillnader har rapporterats från tex England och olika delstater i USA. Och som sagt, Sverige ligger väl till i jämförande mätningar med andra länder. Ändå måste man ställa frågan om vi i Sverige i längden kan leva med att nästan var fjärde elev inte når de minimikrav som ställts upp för en skola med skolplikt och som bedöms nödvändiga för att man ska kunna fungera i samhället.

Det är stora skillnader mellan kommuner och ännu större mellan enskilda skolor. Bland kommunerna varierar andelen elever som inte når målen från 3 till 43 procent! Det finns skolor där alla elever når alla mål och skolor där bara varannan elev gör det! Skillnader i skolornas förutsättningar, till exempel familjernas utbildningsnivå eller vistelsetid i landet, kan bara förklara en mindre del av dessa skillnader. Att skolor kan nå goda resultat i förhållande till sina förutsättningar visar att en nationellt högre måluppfyllelse än i dag inte är någon utopi.

Är målen för högt satta? Det är en vanlig uppfattning bland lärare och rektorer - med nuvarande resurser och förhållanden i skolan - däremot intressant nog inte bland eleverna. Här bör man minnas att forskning har påvisat vilken stor betydelse lärarnas förväntningar på eleverna har för resultaten.

Givetvis måste målen kunna ifrågasättas och justeras. Men att generellt sänka kraven är inte en väg att gå för ett samhälle med höga bildningsambitioner och som ska vidmakthålla sin välfärd med arbetskraftens kompetens som främsta konkurrensmedel. Det är kvaliteten i skolorna som måste förbättras. Skolverket har under en följd av år varit kritiskt mot kommuner och skolor för bristande kvalitetsarbete. Uppföljningen och utvärderingen av skolans resultat försummas på många skolor, som därigenom har dåliga underlag för förbättringsåtgärder.

De flesta skolor och kommuner i landet har ännu inte presterat de kvalitetsredovisningar som de sedan ett par år tillbaka är skyldiga att göra. Detta är upprörande. Skolverket ställer kravet på dem mer och mer irriterat. Redovisningarna av skolornas inre kvalitet bör visas upp för föräldrar och elever, till exempel inför val av skola. Journalister ska kunna studera kommunernas kvalitetsredovisningar i sin samhällsbevakning.

Skolverket har också visat att många skolor brister i att ge stöd till elever med svårigheter. Detsamma gäller undervisningen i svenska som andraspråk och i modersmål liksom i studiehandledningen på modersmålet för elever med invandrarbakgrund. Dessa elever är överrepresenterade bland dem som inte når målen. Skolorna har blivit bättre på arbetet mot mobbning, men detta är fortfarande på många håll ett stort arbetsmiljöproblem som förstör skolarbetet för många elever.

Skolverket drar sitt strå till stacken genom att intensifiera sitt granskande och stödjande arbete. Vi analyserar skolor med både hög och låg måluppfyllelse, granskar betygsättningen och redovisar erfarenheter från skolor med framgångsrikt arbete i mångkulturella miljöer.

Men det är i skolorna och kommunerna ansvaret ligger för att vrida grundskolans måluppfyllelse åt rätt håll. Listan på tillkortakommanden håller på att bli för lång. Om den inte snabbt kan kortas av bör statsmakterna ta initiativ till en nationell aktionsplan för en kraftig standardförbättring.

En sådan kan behöva omfatta både skolans styrning och skolsystemets utformning. Är skolplikt från 7 till 16 år och nioårig skolgång för alla den bästa utgångspunkten när vi gått in i 2000-talet och när så många måste komplettera med individuella program i gymnasieskolan? Är de kommunala nämnderna och förvaltningarna som ansvarar för skolan tillräckligt insiktsfulla och kompetenta? Är skolornas självständighet rätt avpassad? Använder lärare och rektorer det handlingsutrymme för sitt arbete som redan finns? Behöver handlingsutrymmet öka ytterligare? Kan skolorna ta till vara den kunskap om skolförbättring som forskningen tagit fram?

I dag finns för mycket misstro mellan skolans aktörer, inte minst mellan skolans personal och lokala politiker. Här måste varje kommun finna vägar till en öppnare kommunikation mellan lärare, rektorer, förvaltningsledning och förtroendevalda. En nationell ansträngning för ökad måluppfyllelse i skolan förutsätter en bred uppslutning från statsmakterna, huvudmännen och de professionella i skolan.

Ragnar Eliasson "DN 030312 sid 7:

Stora luckor i studenters kunskaper om historia.

    "Många av nybörjarstudenterna i ämnet historia har stora kunskapsluckor, konstaterar den grupp som synat historieutbildningarna vid landets universitet och högskolor.

     Historia är ett ganska stort akademiskt ämne med cirka 9ooo studenter. Högskoleverket har låtit syna utbildningarna vid 20 lärosäten. Samtliga utbildning ar får godkänt - examensrätten ifrågasätts inte. Däremot konstaterar bedömargruppen att nybörjarstudenternas kunskaper varierar betänkligt.
     - Lärarna intygar att detta är ett växande bekymmer, säger bedömargruppens ordförande Martin Fritz, professor emeritus i ekonomisk historia.

VID ETT PAR HÖGSKOLOR har man infört diagnostiska prov för ny börjarna, och dessa har visat att allmänbildningen är låg. Vid ett lärosäte planerar institutionen att införa en kort introduktionskurs som ska ge grundläggande kronologisk kunskap. Martin Fritz konstaterar att det också finns mycket duktiga studenter, men lärarna maste ändå anpassa undervisningen och se till att mer hinns med inom grundkursen.
     Till detta kommer att många studenter har svårt att skriva korrekt svenska och har bristande kunskaper i andra främmande språk än engelska.
     Högskoleverkets bedömare ser att studenternas historielöshet är ett resultat av historieämnets svaga ställning i gymnasieskolan.
     Martin Fritz konstaterar att det trots allt finns ett brett allmänintresse för historia så som den skildras i romaner och tv-serier. Elever borde få stadga i sina kunskaper så att de kan delta i historiska samtal och tolka sin samtid, anser han.

ANNA LENA WALLSTRÖM/ TT “Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr11.html