90 Saklitterära verksamheter i blandade ämnen. Tidningar, tidskrifter, journalistik.905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.I den mån de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor. Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052 Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d. 9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk. 907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908 Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.
(SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) )

905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.

907 Tidningsväsen o d.Journalistik.
Här avses det redaktionella innehållet o d.Tidningsväsen som ekonomisk verksamhet ingår i 655. Själva tidningarna och tidskrifterna o d ingår i 905.

908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i särskilt fack.
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:


Forskarnas syn på DN Debatt. 080514.
Presstödet har inte löst problemen för tidningar.
Den goda journalistiken.
Läsarnas ombudsman.
Journalistklubbar.


DN 2008-05-13:

"Forskarnas syn på DN Debatt."

"De forskare som borde ha minst behov av en diskussion om relationen till medierna är mest intresserade av att föra den. Nu senast är det de i pressen flitigt förekommande statsvetarna i Göteborg som i enkätform tyckt till "om debattdeltagande i allmänhet och DN Debatt i synnerhet".

Lena Wängnerud presenterade uppgifterna under ett seminarium anordnat av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Forskarna anser att det som borde avgöra om en artikel ska publiceras på DN Debatt är nyhetsvärdet. Att artikeln avhandlar ett kontroversiellt ämne bedöms också som ett stort plus. På dessa punkter överensstämmer forskarnas syn hundraprocentigt med min egen.

Jag är glatt överraskad av denna forskarbild men inser samtidigt att situationen inte är helt okomplicerad. Nästan lika viktigt som nyhetsvärdet är det nämligen enligt enkätsvaren att ta hänsyn till resultat och synpunkter som är viktiga och därför tål att upprepas. Motsatsen till en nyhet, alltså. Och samtidigt som forskarna anser att en fördel med DN Debatt är att landet här har ett gemensamt forum varifrån samhällsdebatten utgår menar de att det är ett problem att DN Debatt är så dominerande. Det går inte riktigt ihop.

Statsvetarna i Göteborg gör bedömningen att den viktigaste faktorn för att komma in på DN Debatt är att skribenten är känd eller har makt. Just när det gäller forskare tror jag dock hierarkierna har mindre betydelse. Medierna har så höga tankar om forskningen att varje licentiat behandlas med största vördnad. Mitt påstående att pressen i för stor utsträckning behandlar forskarna med silkesvantar verkade alla hålla med om under seminariet.

Men vi ska inte helt blunda för kändisfaktorn: Sören Holmberg-effekten. Han menade att han är så efterfrågad i medierna främst för att alla känner till honom från SVT:s valvakor. Vilket också visar att kategorierna känd och framstående inte är motsatspar. Sören Holmberg poängterade att mediernas stora intresse för samhällsforskning är ett nordiskt fenomen. I USA är exempelvis utrymmet för samhällsvetarna ytterst begränsat.

Det tål att tänka på. Möjligen är bilden den motsatta när det gäller naturvetarna.

En tankeställare är också att statsvetarnas främsta skäl för att avstå från att skriva debattartiklar är att det tar för mycket tid från annan verksamhet. Den tredje uppgiften är just den tredje, även prioriteringsmässigt.

För mig känns det angeläget att den nordiska modellen upprätthålls på statsvetarsidan. Problemet är inte att vissa discipliner framträder för mycket, utan att andra syns för lite. Forskarna är de kanske allra bäst lämpade att skriva nyhetsmässiga och fördjupande debattartiklar.

Mats Bergstrand "

DN 080121:

"Presstödet har inte löst problemen för tidningar"

Ny studie av svensk mediepolitik: Inte ens socialdemokratins ledning trodde att presstödet skulle fungera som det var tänkt när det infördes. Svensk mediepolitik är - oavsett regering och parti - ett sorgligt försummat politikområde där möjligheterna till kreativa lösningar schabblats bort. Det är en myt att den mediepolitiska utvecklingen i Sverige är resultat av en långsiktig målmedveten liberal medieideologi. Tvärtom handlar det om ständiga brandkårsutryckningar från både höger och vänster under stark tidspress. Den mediepolitiska debatten förfaller och är alltjämt djupt försjunken i snäva grubblerier om tv-avgiftskontroll och papperstidningsstöd, ett stöd som aldrig har fungerat och som inte ens s-ledningen trodde på när det infördes. Det skriver Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall som i dag utger boken "Medier utan politik".


För svensk mediepolitik är 2008 ett avgörande år på många sätt. Aldrig förr har svenskarna omgetts av ett så stort medieutbud som nu, och aldrig tidigare har deras medieanvändning varit så individualiserad. För första gången tar fler del av nyheter på Internet än i de traditionella massmedierna press, radio och teve. Samtidigt domineras den svenska mediemarknaden allt mer av ett fåtal stora kommersiella aktörer.

Mitt i denna turbulenta tid har den borgerliga alliansregeringen en rad viktiga mediepolitiska frågor att ta ställning till. Det är spännande mot bakgrund av att regeringen hittills inte haft någon samlad mediepolitik. Ett första utmaning blir att förhålla sig till den public service-utredning som är klar i sommar. 2009 finns en god chans - eller klar risk om man så vill - att regeringen gör sin egen tolkning av public service-begreppet i ett nytt sändningstillstånd.

Det vore önskvärt om detta och andra framtida mediepolitiska beslut kom att präglas av en helhetssyn på medierna i en tid då mediernas roll i våra liv är viktigare än någonsin. Den svenska mediepolitiken från 1970 och fram till i dag har dock i stort präglats av snabbt tillkomna lösningar på akuta problem utan inbördes samstämmighet.

Mediepolitiken har blivit ett hafsverk, framför allt styrd av kortsiktiga egenintressen och bristande insikter på medieområdet. I stället har ad hoc-politiken aningslöst upphöjts till norm. Flera exempel på detta redovisas i en ny bok som utkommer i dag, "Medier utan politik - en studie av de svenska riksdagspartiernas syn på press, radio och TV".

Det florerar flera myter om den svenska mediepolitiken som det är hög tid att punktera. Den första myten är att mediepolitiska ställningstaganden baseras på grundläggande uppfattningar om hur relationerna mellan medier, marknad, teknologi och politik ska se ut. I själva verket är dock svensk mediepolitik detaljernas fånge. Det vimlar av utredningar och debatter om enskilda medietyper, om en viss sorts redaktionellt material eller om en viss bestämd stödform men det saknas i princip alltid en sammanhållen syn på hur hela mediesystemet bör se ut och hur olika enskilda politiska insatser kan påverka helheten.

Företeelserna presstöd och public service utreds exempelvis alltid i Sverige, gång på gång, av regering efter regering. Det var möjligen logiskt för ett kvarts sekel sedan, men är det knappast i dag. Mediekonvergensen, digitaliseringen och tillkomsten av helt nya medier förändrar den mediepolitiska spelplanen i grunden. Men den mediepolitiska debatten förefaller, också 2008, djupt försjunken i väl avgränsade grubblerier om papperstidningsstöd och teve-avgiftskontroll.

En andra myt är att svensk mediepolitik baseras på ett antal centrala beslut från fornstora dagar som fattats i så stor allmän vishet att mediepolitiken numera bara handlar om att på bästa sätt förvalta det ärofulla mediepolitiska arvet. Det innebär en hopplös förtjusning över gamla mediepolitiska lösningar som i stället blir till låsningar i en tid som präglas av helt andra förutsättningar för medierna, och nya villkor för politisk styrning av dessa medier.

Ett exempel är det selektiva presstödet från 1971 som oftast beskrivs som en stor framgång för mångfalden i pressen. Visst har stödet räddat flera socialdemokratiska tidningar, men i dag är det avgörande skälet till deras överlevnad att presstödet möjliggjort en affär där borgerliga konkurrenter kunnat köpa dessa tidningar. Andratidningar har blivit andras tidningar. Presstödet löste inte några långsiktiga strukturproblem i svensk dagspress.

Presstödet var ingen snabb bytesaffär mellan Gunnar Sträng och Gunnar Hedlund som myten förtäljer, utan konstruerades målmedvetet och systematiskt av den socialdemokratiska A-pressen vars direktörer till och med flyttade in i Kanslihuset när propositionen skulle skrivas. I själva verket släppte socialdemokraterna presspolitiken till de egna närstående tidningarna, som fick forma förslaget efter eget huvud. Protokollen från den socialdemokratiska partistyrelsens möten visar att partiledningen inte trodde att stödet skulle fungera som det var tänkt ens när det infördes.


Det politiskt klokare alternativet att överväga tidsbegränsade villkorade stöd eller etableringsstöd för nya aktörer, och vara öppen för nya medieformer övervägdes därför knappast. Visst har en viss mångfald i pressen bevarats, men det har skett till priset av en cementerad presstruktur där det gamla blivit kvar, där det nya inte stimulerats och där "medieskuggan" lagt sig tung över de betydande delar av landet som står helt utan lokal dagspress.

Den tredje myten - och måhända den mest omhuldade - är att den mediepolitiska utvecklingen i Sverige kärnfullt kan beskrivas som en långsiktig målmedveten arbetsseger för en liberal medieideologi präglad av ökad konkurrens, avregleringar och etableringsfrihet. Den sanna bilden handlar dock mer om ständiga brandkårsutryckningar från både höger och vänster, gjorda under stark tidspress och av få inblandade personer. Snarare har mediepolitiken en korporativistisk prägel eftersom ledande medieföretag och medieintressenter haft ett stort inflytande över beslutens utformning.

Det handlar här inte bara om den socialdemokratiska A-pressen. Sveriges Radio fick ett stort inflytande över innehållet i den socialdemokratiska regeringens beslut om den nya lokalradion och den privata lokalradions tillkomst 1993 kom i hög grad att färgas att ett intensivt lobbyarbete av näringslivsorganisationer som var mer intresserade av lokala reklammarknader och skvalradio än av det mediepolitiskt mer intressanta alternativet med en nationell kommersiell konkurrent till Sveriges Radio.

Mycket talar för att medieintressenterna faktiskt haft goda skäl att utgå från att mediepolitiken präglats av stor hörsamhet inför branschens krav och önskemål. I de invecklade turerna kring den tredje marksända teve-kanalen 1991 gick Wallenbergsfärens TV 4 in i förhandlingarna med ett betydande utländskt ägande helt i strid med koncessionsvillkoren. Samtidigt visar interna dokument att den socialdemokratiska regeringen in i det sista försökte förmå de båda konkurrenterna Stenbeck och Wallenberg att gå samman om koncessionen före valet.

Sammanfattningsvis kan svensk mediepolitik, oavsett regering och parti, generellt betraktas som ett sorgligt försummat politikområde där möjligheterna till kreativa insatser schabblats bort. Denna tradition blir särskilt beklaglig i vår tid då medieutvecklingen ställer stora krav på innovativa och nyskapande mediepolitiska insatser.

Kanske finns det fortfarande hopp. Kanske utmynnar den borgerliga regeringens hittills så anonyma mediepolitik - mot alla historiska odds - i slutsatsen att det är viktigare att alla människor kan ta del av ett rikt och varierat medieutbud i framtiden än att vissa enskilda medier till varje pris ska se ut som de hittills alltid har gjort. Medie-Sverige väntar med spänning på en ny mediepolitik.

LARS NORD


Den goda journalistiken.

DN 010505 sid A2. Chefredaktör Hans Bergström:

Den goda journalistiken behöver åter formuleras

SOMMAREN 1997 SAMLADES 25 journalister på Harvard Faculty Club. Där var redaktörerna för USA:s ledande tidningar, några av de tyngsta namnen från radio och television samt rektorer för de främsta journalistskolorna. Anledningen till mötet var en växande känsla att journalistiken var på väg i fel riktning. Allmänhetens förtroende för journalister och journalistik hade fallit, och allt fler inom pressen började instämma.

Mötet på Harvard satte i gång ett arbete för att beskriva vad god journalistik är. Om journalistik bör vara något annat eller mer än skvaller, samtal, kommunikation i allmänhet - vilka värden och verktyg bildar då kärna i uppgiften, och vad i denna kärna är viktigt att bevara genom förändringar?

Bill Kovach och Tom Rosenstiel har nu utgett en bok som sammanfattar resultatet av mer än tre års arbete i amerikanska redaktörskretsar med att besvara den frågan: "The Elements of Journalism - What Newspeople Should Know and the Public Should Expect". Kovach är ordförande i the Committee of Concerned Journalists, Rosenstiel chef för the Project for Excellence in Journalism.

BAKOM JOURNALISTIK LIGGER en djup mänsklig instinkt som författarna kallar "medvetandeinstinkten" (the Awareness Instinct). Denna instinkt har följt människan ända från jägarstadiet. Hon har velat veta vad som rör sig bortom närmaste kulle, för att kunna känna sig trygg och i kontroll av sitt liv. Journalistikens primära uppgift i det moderna samhället är att ge människor den information de behöver för att kunna upprätthålla självstyre. För att fullgöra denna uppgift behöver journalistiken leva upp till nio krav, finner Kovach/Rosenstiel:

1. Journalistikens första skyldighet är att söka sanningen. Alternativa formuleringar som är vanliga - "balans", "fairness" - duger inte. Att låta två parter ge var sin version behöver inte innebära att man närmar sig sanningen. Det räcker inte att låta en part säga att Finlands huvudstad heter Oslo, en annan att den heter Stockholm. Sanningens två grundelement är fakta och sammanhang.

2. Journalistikens första lojalitet är mot medborgarna.

3. Journalistikens viktigaste element är metoder för kartläggning av verkliga förhållanden ("a discipline of verification"). De ligger vetenskapen nära, menar Kovach/Rosenstiel. Man måste gå på egna grundundersökningar och inte utan vidare lita till vad man hört och läst hos andra, vara skeptisk, så tydligt som möjligt redovisa källor och metod, samtidigt visa ödmjukhet. Nästa dag eller nästa vecka kan nya fakta läggas till storyn, eller ett annat perspektiv visa sig vara det mer relevanta. "The search for truth becomes a conversation."

4. Journalister måste upprätthålla oberoende i förhållande till dem de bevakar.

5. Pressen ska fungera som en fristående granskare av makten.

6. Pressen bör tillhandahålla fora för offentlig kritik och debatt, liksom för kompromiss. Även kompromissen är en oundgänglig del av demokratin, påminner författarna. Den vanliga metoden att ställa två extrema positioner mot varandra för att uppnå en dramatisk effekt, "The Crossfire Syndrome", leder oftast snett. "Forum" är inte liktydigt med "Fight".

7. Journalistiken bör sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.

8. Den goda journalistiken placerar nyheter i sammanhang och ger dem rimliga proportioner i förhållande till deras vikt.

9. Medarbetare i pressen måste tillåtas följa även ett personligt samvete.

KOVACH/ROSENSTIEL GÅR IGENOM vad som praktiskt följer av dessa nio regler i avvägningar och metoder på redaktionerna. Ett öppet inre samtalsklimat är ett oundgängligt inslag i det som upprätthåller en god redaktionell kultur.

Några kan tycka att det är ett hopplöst, eller rent av olämpligt, projekt att försöka definiera kärnan i god journalistik. Anspråket att söka sanningen är förmätet, försöket att definiera någon egen art som ska kallas "journalistik" tvivelaktigt. Men skälet till att försöket görs är förstås inte en naiv tro att det går att nå fram till det perfekta, utan en djup oro för att medierna kan vara på väg mot förfall.

Olika typer av risker och tendenser utlöste försöket att definiera journalistikens kärnvärden och metoder. En tendens har att göra med inträdet av nya typer av ägare, utan någon som helst publicistisk avsikt eller tradition (General Electric äger nu tunga amerikanska nyhetskanaler). "We are facing the possibility that independent news will be replaced by self-interested commercialism posing as news." I amerikanska tevenyheter är detta nu påtagligt. Trovärdiga nyhetsblock à la Rapport ersätts av en blandning av inslag med huvudsyfte att uppnå största möjliga tittarantal till annonserna, "infotainment" i stället för nyheter.

En annan tendens beskriver Kovach/Rosenstiel som "the culture of gossip and celebrity". Journalister vill gärna se sig som folkets företrädare, påminner författarna. Men i växande grad uppfattas de inte så av den amerikanska allmänheten. "People see sensationalism, exploitation, and they sense journalists are in it for the the buck, or personal fame, or, perhaps worse, a kind of perverse joy in unhappiness."

En tredje tendens uttrycker osäkerhet i redaktionella ledningar om det publicistiska uppdraget. Man tenderar ersätta egen vilja med opinionsundersökningar - inte om människors liv, som underlag för mer relevant journalistik, utan som styråra för vad man ska satsa på. Kulturerna går samman, i stället för att skilda kulturer möts i respekt för varandra i medieföretag. Hälften av redaktionella ledare i USA uppger i dag att de ägnar mer än en tredjedel av sin tid åt rena affärsfrågor, snarare än journalistik. En ny klyfta tenderar därmed att uppstå, nu mellan redaktionella ledare och de egna reportrarna.

En fjärde tendens, eller i vart fall risk, är att gamla goda yrkesregler för faktakontroll och skapande av sammanhang faller samman i det nya informationssamhället. Det blir så lätt att finna "fakta" via skärmen och nätet att samma missförstånd snurrar runt elektroniskt överallt, i stället för att korrigeras av egen noggrann källgranskning och egna besök i verkligheten.

DET HÄR ÄR skäl att åter formulera den goda journalistiken. Det finns också slappa tankeschabloner som behöver bearbetas. Många tycks tro att journalister måste ha distans till samhällsengagemang, kanske till och med sluta rösta i val, för att i yrkesrollen kunna tillämpa oberoende och metoder för faktakontroll. I marknadsundersökningarnas tidevarv är det också farligt frestande att börja tro att undersökningskategorier är hela männi-skor. Kovach-Riesenstiel gör en nyttig uppsortering av båda dessa felföreställningar. Den som är expert på ett område, där tillhör "eliten", kan vara ytterst okunnig på ett annat fält. Ingen individ tillhör bara en enkelt definierad publik; i stället har vi "interlocking publics". Därför är det fel och farligt att dela in sina läsare/tittare i "kunniga" och "okunniga", i "elit" och "massa", i "hög" och "låg". Tidningens styrka är att kunna tillhandahålla en mångfald som realistiskt speglar mångfalden i intressen och kunskaper hos oss alla. "People are simply more complex than the categories and stereotypes we create for them."

Journalistik kan betecknas som vår moderna kartografi, skriver Kovach/Riesenstiel. Den bör hjälpa medborgarna med en karta för att de ska kunna orientera sig i samhället. En karta som ska vara användbar kan inte innehålla bara enstaka städer eller berg (som nyhetssammanfattningar på jobbet som bara berättar om det som snävt rör det egna yrket). Den får inte utelämna väsentliga delar av verkligheten och den måste ge någorlunda rätt proportioner mellan det lilla och det stora. Behovet av karta, "a journalism of sence making", har inte blivit mindre viktig. Det förhåller sig tvärtom: ju mer komplex och kaotisk verkligheten blir, desto större blir rimligen allas vårt medborgarbehov av bästa möjliga karta för orientering.


LÄSARNAS OMBUDSMAN.

031212:
DN 031204 sid 12:
LÄSARNAS OMBUDSMAN Lilian Öhrström :
“Här är reglerna som journalister bör följa.

Är det bara ekonomijournalisterna på DN som har publicistiska regler att följa? Några läsare undrar efter den kolumn jag skrev förra torsdagen (27/11) Så är det förstås inte. Spelreglerna för press, radio och tv i Sverige gäller alla. I avsnittet om publiceringsregler sägs att allmänhetens förtroende kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling, att man ska vara kritisk mot nyhetskällorna och kontrollera sakuppgifter, att löpsedel, rubrik och ingress ska ha täckning i texten och att bilder och illustrationer ska vara korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
     Ett avsnitt handlar om respekt för den personliga integriteten, ett att man ska vara varsam med bilder och sträva efter att höra båda sidor.
     Spelreglerna innehåller också yrkesregler som handlar om journalistens integritet. Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad. Tilltron till medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs. Journalisterna ska kunna dessa regler. Men det är bra om också allmänheten känner till dem. Så här ser reglerna ut:

1. TA INTE I TJÄNSTEN EMOT journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen.
2. ACCEPTERA INTE UPPDRAG, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån - och ingå inte avtal eller andra förbindelser som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.
3. GE INTE EFTER FÖR påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet.
4. ANVÄND INTE STÄLLNINGEN som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.
5. UTNYTTJA INTE för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.
6. BEAKTA JOURNALISTAVTALETS BESTÄMMELSE om att medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag.
7. TILLMÖTESGÅ RIMLIGA ÖNSKEMÅL från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.
8. VISA SÄRSKILD HÄNSYN mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är avsett för publicering eller enbart för information.
9. FÖRFALSKA INTE intervjuer eller bilder.
10. VISA HÄNSYN vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med olyckor och brott.
11. BEAKTA UPPHOVSRÄTTEN vad avser text och bild och ljud.
12. ANGE KÄLLAN när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.”


Journalistklubbar.

010214:
Journalistklubbar enligt SVT:s program Mediemagasinet 010125.

Förklaringar: Öppen=Vem som helst får bli medlem Stängd=Man måste uppfylla vissa krav för att bli medlem.
En del av dessa uppgifter har några år på nacken och vi kan ej garantera att alla klubbar som finns på denna lista existerar idag. Därför, hjälp oss att uppdatera listan. Gå in på www.svt.se/mediemagasinet och lämna ditt tips.
 

Namn Beskrivning. Krav. Öppen/Stängd. Ordförande. Hemsida. E-post. Antal medl. Bildad. Övrigt
Alpina klubben Friskvårdssatsning för Aftonbladets anställda. Åker skidor. För anställda på Aftonbladet. Även vikarier är välkomna. Stängd. Kjell Malmberg (ordförande 2000). Kassör Kalle Söderberg.   Något flytande beroende på medarbetarnas sportintresse. AB donerar 10.000 årligen till denna interna sportklubb. Används till resorna. Finns många fler sportklubbar; (golfarna lär få 50.000) 
Arbetslivsjournalistik (nätverket för)  Att förmedla kunskap inom arbetslivsområdet. Utveckla och fördjupa arbetslivsjournalistiken. För frilansar som har lång erfarenhet inom området.  Stängd. Eva Ekelöf, Claes Leo Lindvall, Ragnhild Larsson Reportagebörsen Gbg. www.arbetslivsjournalisterna.nu, info@naj.nu , Aldrig fler än 10. Går nån ur väljs ny in.  1999. Tio samarbetande frilansjournalister träffas varje månad, bjuder in föreläsare och gör studiebesök
Club Corinth Att under vänskapliga former lära sig mer om trädgård. Arrangerar även studieresor. För trädgårdsskribenter. Stängd. Kaijsa Eiworth (ordförande 2000). Gunnel Nilsdotter (sekr 2000 Ica-kuriren). kaijsa@journalist.com   
Facksam (fackförbundpressens samorgansiation) Organisation för LO:s förbundstidskrifter. Tillvaratar medlemmarnas ekon, tekn och administrativa intressen. Vidareutbildningar. För fackförbundstidningar som sorterar under LO. Stängd. Kerstin Ekberg (ordförande  2001) chefred Hotellrevy. kerstin.ekberg@hotellrevy.press.se, 16 medlemstidningar. 1947. Åker varje år på resa till ett "nordiskt grannland".  LO-medlemmarna betalar.  Delar ut medlemspris årligen 10.000 bästa bild osv
Flygjournalisternas klubb Intresseförening för flygjournalister. Vill befrämja kunskap hos flygintresserade journalister genom information och studiebesök  . För de som har skrivit om flyg samt är "flygintresserade och seriösa"  Stängd. Erik Lidén SvD (ordförande 2000 ). www.flygjournalist.nu, erik.liden@svd.se, Ca 150 (2000). 1941.  
Föreningen Centerpress - Cesam Ideell sammanslutning för alla centertidningar för att tillvarata deras intressen. För tidningar med centerpartistiska sympatier. Stängd. Allan Pettersson (2000). www.precent.se/cpress,   Ett 30-tal center-tidningar,    
Föreningen Redaktionsledarna Intresseorganisation för arbetsledare på dagstidningsredaktioner. Forum för yrkesdebatt och utbildning. För redaktionella arbetsledare på dagstidning. "I praktiken chefred eller högre." Stängd. Örjan Pekka (ordförande 2001) chefred och vd Haparandabladet. Mats Åmvall (sekr 2001).   www.redaktionsledarna.nu, mats.amvall@ljp.se, 110 (2000). 1982. Är fristående gentemot "andra inom pressen förekommande organisationer". Utfärdar pressleg för medlemmarna. Delar ut stipendium och pris till arbetsledare
Globala nätverket Befrämja nyhetsförmedling från tredje världen.     Anders Johansson.     Ca 160 (1991). 1983. (hette först föreningen för utvecklingsjournalistik). Ger ut tidningen "Nödvändiga Nyheter".
Gräs och Grus Tennisjournalisternas kamratklubb.                  
Grävande journalister Uppmuntra undersökande journalistik och bevaka yttrande- och tryckfrihetsfrågor. För yrkesverksamma journalister, journaliststuderande samt lärare/forskare på området. Stängd. Kanslichef och utbildansv. Nils Funke, ordförande Håkan Svensson (2000-2001). www.fgj.se. office@fgj.se, Ca 950. 1989.  
Gröna Pennklubben Riksomfattande förening för alla som bedriver publicistisk verksamhet "inom den gröna sektorn". För alla som huvudsakligen (min 50%) har sin inkomst från publicistisk verksamhet "inom den gröna sektorn".Stängd. Marie Hansson (ordförande 2000), Inga Wallenquist (sekr 2000).  marie.hansson@mbox302.swipnet.se, Ca 60 medlemmar. 1990.  
Ishockeyjournalisternas förening       
Journalister för fred Öka insikten om fredsjournalistik.   Pelle Bergendahl (ordförande 1989).  Ca 150 (1989).   
KLYS "Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd". Främjar samförstånd mellan olika konstnärliga och litterära utövare. För riksorganisationer inom kulturområdet. De flesta fackföreningar för kulturarbetare är medlemmar. Stängd. Peter Curman (ordförande 2000), Ulrica Källén (förbundssekreterare 2000). www.klys.se, council@klys.se, Totalt över 30.000 är anslutna t fackföreningar inom KLYS. 1959.  
Kriminaljournalisternas klubb Främja god kriminaljournalistik, värna om kriminaljournalisters yrkesintressen samt höja yrkets status. För journalister som helt eller delvis ägnar sig åt kriminaljournalistik. Stängd. Ewa Tures (ordförande 2000). Katarina Wennstam (sekreterare 2000). /www.press.nu/kjk, ewa.tures@tt.se, 63 (2000). 1999 All info finns på webbplatsen: www.press.nu/kjk
Kristna publicistförbundet Vill medverka till att kristna värderingar får ökat genomslag i media. För kristet engagerade personer verksamma inom media, kräver dock inte journalistisk anställning. Stängd. Mikael Kindbom (ordförande 2000), Per östlin (sekr 2000). www.kp.nu, info@kp.nu, ca 200 (2000). 1920. Ger ut skriften "Via Media".Delar ut stipendier för att uppmuntra medlemmar, efter ansökan.
Liberal Press, ekonomisk förening Föreningen bistår med rådgivning och service i redaktionella, tekniska och ekonomiska frågor. Sekretariat och upplysningskurser. För liberala tidningar. Stängd. Jerker Norin (ordförande 2000). Jan Fröman (tidningen NU) är "verkställande ledamot".    Ingen egen hemsida än. jan.froman@liberal.se, 25 liberala landsortstidningar. 1949. Delar from 2000 ut ett skrivarpris tills m Vänsterpressföreningen till "liberala skribenter i början av karriären"
Lindesbergsgruppen Erfarenhetsgrupp för borgerliga landsortstidningar. Erbjuder insyn i varandras ekonomi. För verkställande direktörer; inträde genom omröstning bland övriga medlemmar. Stängd. Erik Orring (president  2000)  Vd på Västerbottens-kuriren.   12 medlemmar. 1956. Styr 21 dagstidningar; de 12 medlemmarna har fn 65 styrelseuppdrag i svensk media. Mer info i Resumé nr 44/2000
Matmaffian Vänförening med syfte att aktivt verka för god matkultur. Arrangerar sammankomster till medlemmarnas nytta och nöje.  För alla som yrkesmässigt har till uppgift att informera om mat inom eller till massmedia. Matjournalister/matinformatörer. Stängd. Cajsa Stenmark, tidningen Vi (ordförande 2000), Gunvor Lindvall sekr. Ingen egen hemsida än. cajsa.stenmark@epsilon.telenordia.se, 175, både journalister och informatörer (2000).   1982. Ordnar restaurangbesök, reser utomlands. Tore Wretman hedersledamot för att ha "döpt" matskribenter i välkomsttal vid pressmottagning på Operakällaren
Miljöjournalisternas förening (MöF) Att stärka och utveckla miljöjournalistiken i Sverige, bidra till medl:s fortbildning, hålla kritisk diskussion levande. För yrkesverksamma journalister med miljöinriktning. Stängd. Helena Blomqvist (ordförande 2000). www.miljojournalisterna.org, helena@columba.se, Ca 115 (2000). 1990. Ordnar utflykter och seminarier för medlemmarna. Medlemsförteckningen till salu för 2.500 kr
Motorjournalisternas klubb Tillvarata väg- trafik- och biljournalisternas intressen. . Stängd. Ingemar Norberg (ordför 2000).  Tege Tornvall (sekr 2000).    Ca 200, mest journalister (1991). 1955.  
Nordisk journalistklubb Arbetar för att sprida kunskap om norden bl.a. genom att arrangera resor med journalistiskt innehåll. För de journalister som gått Nordiska rådets längre kurser i Århus. Stängd. Biörn Torbiörnsson (ordförande 2000).   biorn.torbiornsson@nsd.se,  . Styrelsen ger ut nyhetsbrev med "intressanta nyheter för nordiska journalister" samt om århusutbildningen 
Nya klubben Diskussionsforum för att värna det goda samtalet och befrämja den goda polemiken.  Anders Björnsson.    . 1994. Träffas en gång i månaden och samlar publicister, föredragshållare och artister över åsiktsgränserna.
Nätverket för god journalistik Sträva efter fördjupad, ansvarsfull journalistik.Stödja och främja god journalistik med helhetssyn. För journalister. Stängd. Thomas Lerner , DN  (orförande 2001), kassör: Lennart Lundberg.     godjournalistik@spray.se, 150 (2000). 1988. Ordnar kurser och seminarier.
Oberoende mediearbetares förening:  "Media" Att tillvarata oberoende mediearbetares ideella, ekonomiska och juridiska yrkesintressen. För verksamma inom mediebranschen. Stängd. Charlotte Säfström (ordförande 2000) kansli: Anna Rask. www.pi.se/media, info@omf.se, 200 (2000). 1994. Kan utfärda presskort. Ordnar kurser, konsulthjälp, rådgivningar, med mera.
Personaltidningsföreningen Organiserar och stöder människor som arbetar med interna medier. Årliga konferenser och utbildningsverksamhet.   Yvonne Gustavsson (ordförande 1996). www.rim.se, pt@algonet.se, Drygt 500 (1996. ). 1945.  
Pressfotografernas klubb Bransch- och intresseförening för pressfotografer. Vill tillvarata pressfotografers och bildens intressen. Fortbildningar. För fotografer som huvudsakligen arbetar som bildjournalister i press och television. Stängd. Kjell Andersson (ordförande 2000). Jonas Ekströmer (sekr). Johan Eklund ("årets bild-general"). www.pfk.se, kjell.andersson@foto.pp.se, Ca 950 (2000). 1930. Arrangerar varje år fototävlingen "Årets bild".  Utfärdar egna pressleg
Publicistklubben En gemensam representation för press, radio och TV för deras etiska och kulturella strävanden. Öppna träffar i Stockholm. öppen. Jan Guillou (ordförande 2000). www.publicistklubben.a.se, pk@foreningshuset.com,   1874. All önskvärd info på: http://www.publicistklubben.a.se
Reportrar utan gränser Stödjer journalister och medier som är offer för förtryck. Arbetar för pressfrihet. Del av det internationella nätverket "Reporters san frontiéres". Öppen för alla som ställer upp på stadgarna. Öppen. Alice Petrén (Ordförande 2000).  www.reportrarutangranser.org,   Ca 200. 1994. Formulerar protester, bedriver fadderverksamhet för utländska journalister, stödjer asylsökande journalister och skapar opinion.
Riksdagsjournalisternas förening Intresseförening för journalister som har politik/riksdagen som huvudsakligt bevakningsområde. Riksdagsjournalister och politikreportrar har chans till medlemsskap. Ej ledarskribenter, parti- eller företagstidningar. Stängd. Per Wendel, Expressen (ordförande 2000).    Ca 50 (1997). 1954.  
Ritande Redaktörer Förening för redigerare i svensk press.    . Ingrid Lohne, VLT (ordförande 1996). www.deadline.org,   200 (1996). 1991. Ger ut tidskriften "Deadline" med 4 nummer/år.Ordnar kurser, seminarier och tävlingar om "bästa sidan".
Skogs- och lantbruksjournalisterna Främja kontakterna mellan skogs- och lantbrukarnäringarna och pressen. Görs genom stipendier, mötesverksamhet och utbildning. För journalister och informatörer som arbetar med jordbruks- och skogsfrågor.  . Stängd. Lena Andersson (ordförande 2000).    260, hälften journalister och resten informatörer (1996). 1950-60? . Ordföranden är före detta pressekreterare på LRF.
Svenska föreningen för turistskribenter Internationellt kontaktskapande mellan turistskribenter och turistkontor. Anslutna till internationella "FIJET". För journalister och fotografer som arbetar med turism. . Stängd. John Christensen (ordförande 2000). Finns ingen. Finns ingen. Ca 50 (endast ett tiotal aktiva).   Man reser utomlands genom föreningen och får flygbiljetterna sponsrade av statliga turistbyråer.
Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik Verka för en vetenskapsjournalistik av hög kvalité genom att vara ett forum för dessa journalister. För journalister och även vissa informatörer som huvudsakligen arbetar med vetenskap. Stängd. Annika Nilsson (ordförande 2000). www.vetenskapsjournalistik.nu, annika.nilsson@vetani.se, Ca 150 journalister och informatörer . 1977. Ordnar medlemsmöten och diskuterar aktuella ämnen. Del av det internationella nätverket EUSJA. Sponsrade evenemang debatteras. 
Golfjournalisterna Kamratförening som arbetar för bättre arbetsförhållande vid tävlingar och utbildning av journalisterna. För journalister som i huvudsak skriver om golf, för en större publik. Stängd. Jens Littorin (Ordförande sedan 1998). www.golfjournalisterna.nu, anders.blomberg@tiptv.se, Ca 150 medlemmar. 1970? Arrangerar tävlingar och resor för medlemmarna.
Svenska hästsportjournalisters förbund Verka för bra arbetsförhållanden inom travsporten.   P-O Ekelund, iDAG (ordförande 1991).    200. (1991).    
Svenska högerpressens förening Anordna diskussioner kring politik, närinsliv och samhälle. För "folk i ledande ställning" på företrädesevis moderata tidningar. Stängd. Matti Häggström (1996), vice ordf Mats Svegfors.     1909.  
Svenska PEN-klubben Svenska sektionen av internationella PEN-klubben. För poeter, författare, redaktörer, publicister. Varje inval måste rekommenderas av två medlemmar. Stängd. Monica Nagler (ordf), Christian Reiners (sekr svenska frågor) Håkan Josephsson (sekr intern frågor). www.pensweden.org, ordförande@pensweden.org,   
Svenska sportjournalistförbundet Fortbildning, arbetsmiljö och ackrediteringsfrågor.   Carl Stenfeldt, Expressen (ordförande 1991), Leif Nilsson, Expressen (ordförande. 1996).    790, enbart journalister (1996). 1949.  
Sveriges tidskrifter (= fd Fackpressen) Branschorganisation för fackförbundstidningar och tidskrifter. Förhandlar, utbildar och erbjuder konsulthjälp för medlemmar. Medlemstidning måste ges ut 4 ggr/år, ha utgivnbevis, följa etiska regler, ej ha textreklam. Måste ha en TS-upplaga inom 1 år. . Stängd. Östen Johansson, vd Vår Bostad (ordförande 2000). www.sverigestidskrifter.se, info@sverigestidskrifter.se, 370 medlemstidningar  1931. Utfärdar presskort. Delar ut pris. Fackpressen och VECTU gick samman 1997 och bildade Sveriges Tidskrifter.
Sveriges turistjournalister Knyta kontakt  och främja information mellan resejournalister och företag/intresseföreningar inom sektorn. Anslutna till FEDAJT. För aktiva skribenter inom resor/turism (även hotell, restaurang, friluft). Medl:s aktivitet kollas kontinuerligt. Stängd. ordför (2000) Bo Bengtsson, sekr Anders Bäck, kassör Ingemar Carlsson.   ingemar.carlsson@mbox4.swipnet.se, 120 aktiva och 40 associerade företag. 1978.  
Sveriges vinskribenters förening Kamratförening i syfte att öka kunskap inom vin. För journalister som regelbundet skriver om vin. Stängd. Bengt-Göran Kronstam, DN (ordförande 2000). Finns ej. 50 samt okänt antal associerade  (2000). 1990.  
Sveriges vänsterpressförening Sammanslutning av enskilda tidningsmän som vill verka för de liberala idéernas spridning.   Olof Kleberg (ordförande 1996).   130 (1996). 1905.  
Swedish Airforce Fan Club Informera (internationella och svenska) journalister om flygvapnets verksamhet. "Flytande medlemsskap". Intresserade journalister bjuds in. Mötesdeltagare kan tillfälligt bli medlemmar. Stängd. Sven Hammar, flygvapnets infochef (ordförande 2000).     1955. Bild urspr av imponerade engelska journalister. V-h utv till att även informera svenska journalister.
Sällskapet svenska medicinjournalister, SSM Stödja saklig upplysning om medicinsk vetenskap och medlemmarnas yttrandefrihet. För de som bedriver "obunden till allmänheten riktad journalistik inom det medicinska området.". Stängd. Håkan Bengtsson (ordförande 2000), Anna Larsson (styrelsen 2000). www.sjf.se/medicinjournalisterna, ordf. Håkan Bengtsson: hb@ordslojd.se, 110.Även forskningsstuderande och informatörer (2000). 1977. Medlemsregistret säljs till läkemedelsindustrin för 1000:-/st
Utrikespressens förening i Sverige Slå vakt om medlemmarnas allmänna och gemensamma yrkesintressen.  Francisco Alonso (ordförande 1996).       
Ölskribenternas klubb Kamratförening.    Eric Källgren (ordf 2000).   eric.källgren@ebox.tninet.se, 25 medlemmar (2000).   

Källor: Ett 150-tal intervjuer under perioden november 2000 - januari 2001, Massmedia 2000 samt tidigare upplagor, sökningar i Internets samtliga sökmotorer under perioden november - december 2000, tidskriften Journalistik juni 1991.

Kommentar till tabellen: SVT:s originaltabell är mycket bred och har kolumner för varje ämne: Beskrivning. Krav. Öppen/Stängd. Ordförande. Hemsida. E-post. Antal medl. Bildad. Övrigt. För att minska bredden har i tabellen ovan gjorts bara två kolumner, en för Beskrivning och en för resten. Uppgifterna om hemsidor har här gjorts om till länkar.


Dagstidningar:

8 SIDOR - En lättläst nyhetstidning. Varje dag publicerar vi lättlästa nyheter på Internet.

Aftonbladet

Aktuellt i Politiken, aip.nu - Veckoutgiven nyhets- och debattidning i tabloidformat om politik. Socialdemokratisk. Riksspridd. Utgivningsort Stockholm. Utkommer måndagar. Tidningens webbsida kallas aip.nu och uppdateras dagligen.

Arbetarbladet - Arbetarbladet är en dagstidning som utkommer alla veckodagar i Gästrikland och norra Uppland.

Barometern - Smålands största dagstidning, 6 dagars tidning vars digitala variant uppdateras 6 nätter i veckan.

Blekinge Läns tidning - Nyheter, annonser och annat från dagstidning i Blekinge.

Bohusläningen - Tidningen Bohusläningens nätupplaga.

Borås Tidning - En av landsortens största dagstidningar. Täckning inom södra Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden

Bärgslagsbladet

Dagbladet i Sundsvall - Lokala nyheter och sport från Sveriges mittpunkt, Medelpad. Sidorna uppdateras löpande.

Dagen - Den kristna dagstidningen.

Dagens Industri - Elektroniska utgåvan.

Dagens Juridik - I Dagens Juridik finner du dagsfärsk rapportering av ny lagstiftning och nya beslut från svenska domstolar och myndigheter. Du får dessutom fördjupande reportage om aktuella ämnen och intervjuer med jurister som står i händelsernas centrum.

Dagens Nyheter - Kontinuerligt uppdaterade nyheter, väder, ett antal diskussionsforum samt en rad kvalitetstjänster inom bland annat Bostad, Båt, Börs, Hemteknik, Jobb, Motor, Resor och TV.

Dagspress - Fakta om dagstidningar, dagspress, print, medier, morgontidningar, kvällstidningar, upplaga, räckvidd, annonspriser

Dagstidningar.nu - De flesta svenskspråkiga dagstidningar, tidningar på internet. Länkar till offentlig och privat sektor.

Dala-Demokraten - Lokaltidning för hela Dalarna. Internetedition med nyheter, sport, nöje mm från hela länet.

Dalarns tidning

Ekonominyheterna - Nyheter om börsen, aktier och fonder, blandat med krönikor om jobb, karriär och entreprenörsskap. Ekonominyheterna drivs i samarbete med TV4.

Eskilstuna-Kuriren - Dagliga nyheter och affärsinformation från Eskilstuna-Kuriren, en lokal dagstidning i Mälardalen.

Expressen - Expressen.se - alltid med senaste nytt. Dygnet runt jobbar våra journalister med att bevaka inrikes, utrikes, sport och nöje.

Falu Kuriren - Lokaltidning för Dalarna i allmänhet och Falun i synnerhet. FK är Dalarnas största tidning. Interneteditionen innehåller nyheter, sport m.m. med Dalaanknytning.

Folkbladet - Morgontidning för östra Östergötland, främst Norrköping och Finspång, som utkommer sex dagar i veckan. Sidan uppdateras varje vardagsförmiddag.

Gefle Dagblad - Innehåller dagligt uppdaterade nyheter, både på lokal-, riks- och utlandsnivå. Flera textdatabaser samt specialsidor.

Gotlands Allehanda - Dagstidningen för gotlänningar med nyheter och bilder från Gotland samt ett digitalt Galleri för gotländska konstnärer.

Gotlands Tidningar - Dagstidning.

Gotländska.se - Gotländsk nättidning. Utkommer dagligen.

Göteborgs-Posten - Nyhets- och faktaservice från Göteborgs-Posten, Västsveriges morgontidning och Skandinaviens näst största morgontidning.

Hallands Nyheter - Daglig nyhetsservice från Halland. Nöjesavdelning, annonsmarknad, e-postkatalog och register över halländska siter.

Hallandsposten - Dagliga lokala nyheter från Halmstad, Laholm och Hylte. Ekonominyheter, Väderstation Halmstad.Annonser om varor, tjänster samt jobb. Nöjes & kulturtidningen Entré. -

Helsingborgs Dagblad - Hd.se är Helsingborgs Dagblads, Nordvästra Skånes Tidningars och Landskrona Postens hemsida. Daglig lokaltidning i tre editioner, med Helsingborg som utgivningsort. Upplaga 84.000 exemplar.

Hudiksvalls Tidning

Jönköpings-Posten

Katrineholms-Kuriren - Lokala nyheter från Katrineholm, Flen och Vingåker. -

Kiosken - Läs nyheterna på originalspråk. Länkar till i stort sett alla dagstidningar världen runt med internetutgåva. Från Alaska till Nya Zealand. -

Kristianstadsbladet - Kristianstads nyhetstidning.

Ljusnan - Hälsingetidning.

Länstidningen i Östersund

Länstidningen Södertälje AB - Södertäljes enda dagstidning, utkommer sex dagar i veckan.

Läsarnas Fria Tidning - Sveriges första tidskrift som är byggd på deltagande gräsrotsjournalistik. Webbtidningen användare skapar och väljer ut innehållet till veckotidningen med samma namn.

Metro - Daglig nyhetstidnding med de senaste nyheterna. Lokala nyheter från Stockholm, Göteborg och Malmö. nyheter inom mode, resor, jobb och karriär, nöje och sport.

Nerikes Allehanda - På våra sidor hittar du senaste nytt, debattforum, nöjesmaterial, annonser och mycket annat från Örebro län. För dig som har NA-kortet finns en särskild avdelning du kan logga in på och få del av bonusmaterial och förmånliga erbjudanden.

Norra Skåne - Lokala nyheter, sportresultat och familjenyheter från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Perstorp och Markaryd.

Norra Västerbotten - Spridningsområdet följer Skellefteälvens dalgång, från Bottenvikskusten till riksgränsen mot Norge uppe i fjällvärlden. Utgivningsorten är Skellefteå.

Norrbottens-Kuriren - Dagliga nyheter från och information om Norrbotten. Kultur, nöje, debatt, opinion, temasidor, senaste nytt kontinuerligt uppdaterade, familjenytt. Marknadsplats, länkar, chat, service och tävlingar, bloggar.

Norrköpings Tidningar

Norrländska Socialdemokraten - Norrbottens största dagstidning. -

Nya Wermlands-Tidningen - Dagligen uppdaterad dagstidning med nyheter och information om NWT-koncernen.

Nyhetsportalen.se - En svensk nyhetsportal med nyheter ifrån alla stora svenska tidningar.

Piteå-Tidningen - Är den dominerande tidningen i Piteå älvdal.

Punkt SE - En gratis morgontidning i Stockholm, Göteborg och Öresund.

Smidigt - Teknik och kultur

Smålandsposten - Nyheter från Smålandsposten.

Stockholm City - Gratis morgontidning i Stockholms län.

Sundsvalls Tidning - Lokala nyheter dygnet runt.

Svensk dagspress - Länkar till svenska dagstidningars hemsidor. Listan är ett resultat av en kartläggning av den svenska pressen på Internet. Kartläggningen omfattar samtliga dagstidningar.

Svenska Dagbladet - Digital edition av en av Sveriges största dagstidningar.

Sydsvenska Dagbladet - Dagliga nyheter, bevakning av internet, nöjesguide för Malmö och Köpenhamn, länkar till alla Skånes webbplatser.

Sydöstran

Södermanlands Nyheter - Ledande lokaltidning i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa kommuner.

Södra Dalarnes Tidning

Tidningen Folket - Folket är en dagstidning som kommer ut sex dagar i veckan i norra Södermanland.

Tidningen Ångermanland

Tidningsinfo.se - Portalen till Sveriges tidningar,lokaltidningar i alla län, facktidskrifter för många brancher m.m

Trelleborgs Allehanda - Sydvästra Skånes tidning. -

Upsala Nya Tidning - Nyheter från Uppsala, Uppland, Sverige och världen. Marknadstorg, kalendarium och textarkiv. Uppdateras sju dagar i veckan.

Vestmanlands läns tidning

Värmlands Folkblad - Värmlands enda tidning med dagliga nyheter (månd-fred) på nätet.

Västerbottens Folkblad - Västerbottens enda länstidning. 6-dagars morgontidning med socialdemokratisk inriktning. Lokala nyheter från hela Västerbottens Län, med bilagor bl a Blänkarn - länets största annonsblad, Näringsliv, Nöje. Utför även Legotryck.

Västerbottens-Kuriren - Norrlands största dagstidning med huvudredaktion i Umeå. Två reklamfinansierade radiokanaler ingår även i koncernen. VK är tillsammans med elva av de ledande svenska dagstidningarna delägare i Stadsporten Citygate AB.

Västerviks-Tidningen - Lokaltidning i Västerviks kommun.

Ystads Allehanda - Sydöstra skånes tidning, Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

Ölandsbladet - Lokaltidning på Öland

Örnsköldsviks Allehanda - Nyheter för Örnsköldsvik,senaste nytt, väder, radannonser, artikelarkiv, bb-bilder

Östersunds-Posten - Förutom tidningen, krönikor, miniannonser, ungdomsbilaga, skolsite, ÖP-shop, recensioner mm.

Östgöta Correspondenten - Corren är största tidningen i Östergötland och bevakar Linköping, Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Åtvidaberg och Kinda.

Östra Småland - En sexdagars lokaltidning i Kalmar län.Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
© 1999, 2000, 2001. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr90.html