38 Politiska krav och politisk planering: fysiska miljöer och ekonomiska verksamheter.380. Allmänt. 381/388 Politiska krav om fysiska miljöer o d. 389 Politiska krav om ekonomiska verksamheter.

381 Politiska krav o d om övergripande formgivning av fysiska miljöer o d
3810 Fysisk samhällsplanering, övergripande verksamheter. 3811 Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d. 38111 Allmänna utgångspunkter och principer. 38112 Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering. 38113 Landsbygdsplanering. 38114 Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden. 38115 Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter. 38116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser. 38117 Planering för trafikleder. 38118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät. 7119 Övrigt.

3812 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur. Parkanläggningar. 381212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. 381214 Miljövetenskap. 38122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata parker och trädgårdar. 38123 / 38129 Trädgårdsanläggningar. 3813 Vägar od i landskapet. 3814 / 3816 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, örter, markdjur, markvård. 3814 Vatten, fiskar, vattenvård. 3815 Luft, skog, fåglar, luftvård. 3816Mark, örter, markdjur, markvård. 3817 Anläggningar i landskapet. 3818 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier. 3819 Kulturvård. Hembygdsvård.

382 Politiska krav od om formgivning av byggnader o anläggningar od, miljögestaltning
3820 Arkitektur, övergripande verksamheter. 3821 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet. 3822 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur. 38823 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur. 3824 Nya tidens miljöer och arkitektur. 3825 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader. 38251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 38252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus. 38253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen. 38254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. 38255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala understödsinrättningar. 38256 Fångvårdsanstalter od. 38257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader. 38258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport. 38259 Diverse offentliga byggnadsverk. 3826 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar. 3827 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.3828 Bostadshus. 3829 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

383 / 388 Politiska krav o d om vissa konstnärliga produkter som ingår i de fysiska miljöerna .
383 Formgivning och visning av konstföremål o d.Skulptur. Museer. Utställningar. 384 Konsthantverk, industridesign o d. 385 Konstmåleri . 386 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. 387 Fotografiskt arbete. 388 Musikalisk verksamhet . (Politiska krav om beteendekonst och sociala miljöer ingår i 39).

389 Politiska krav om ekonomiska verksamheter.
389 Politiska krav o d om fysiska miljöer och ekonomiska verksamheter med anknytning till olika verksamheter. 3891 Psykologiska och filosofiska verksamheter. 389 Religiösa verksamheter. 3893 Politikvetenskaper o politiska verksamheter. 3894 Sambandforskningsverksamheter. 3895 Naturforskningsverksamheter.
3896 Politiska krav om de ekonomiska verksamheterna.
38961 Politiska krav om hälso-och sjukvård. Hygien- och räddningsverksamheter o d.
389611 Anatomiforskning.389612 Fysiologiforskning.389613 Hygienforskning om enskild hygien. 389614 Offentliga hygienverksamheter, räddning, sjukvårdsorganisation o d. 389615 Läkemedelsbehandlingar, läkemedel, sköterskevård, fysikalisk terapi o d. 389616 Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar, infektionssjukdomar o d. 389617 Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och öron-näsa-hals.Narkosläkare, operationsassistenter o d. 389618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar od. Speciella medicinska grenar. 389619 Veterinärverksamheter o d.

38962 Politiska krav om ingenjörsverksamheter .
38963 Politiska krav om bilogisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske od
389631 Allmänna lantbruksverksamheter. Allmän lantbruksekonomi. 389632 Verksamheter med växtsjukdomar, växtförädling o d.389633 Växtodling (åkerbruk ) o d. 389634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling. 389635 Trädgårdsodling o d. 389636 Djurhållning. 389637 Djurprodukter. 389638 Biodling, silkesodling o d. 389639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.

38964 Politiska krav om hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d
389641 Livsmedel, matlagning. 389642 Måltider, matservering, restauranger. 389643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 389644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 389645 Användning av inventarier. 389646 Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d (utom tvätt o d). 389647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm 389648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d 389649Personvård, barnavård, hemsjukvård o d (även allmänt hushållsarbete).

38965 Politiska krav om administration, distribution, kommunikation, organisation o d
389651 Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbete o d, datoranvändning. 389652 Offentligopolitisk förvaltning, civil 6521 / 6524. 6525 / 6529 Miljitära verksamheter. 389653 Handelsverksamheter. 389654 Telekommunikationsverksamheter. 389655 Förlagsverksamheter o d.38965 Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d. 389667 Penningverksamheter o d. 389658 Allmänna företagsekonomiska verksamheter o d Bl a arbetsförmedling, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och frågor om anställdas villkor. 389659 Marknadsförings- och reklamverksamheter o d

38966 / 38969 Politiska krav om tillverkning.
38966 Politiska krav om tillverkning av kemivaror o d. 38967 Politiska krav om tillverkning av bearbetningsvaror o d. 38968 Politiska krav om tillverkning av komplexvaror. 38969 Politiska krav om tillverkning / byggande av byggnader o anläggningar.
3898 / 3899 Politisk krav om språkliga och litterära verksamheter.
3898 Politiska krav om språkliga och skönlitterära verksamheter od.3899 Politiska krav om saklitteraära verksamheter o d: tidningar, geografi, biografi och historieskrivande .
(380-389: SAB delar av politiska delar av A-Ö. DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av 001-999 )
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan
001105 från http://www.svenskakyrkan.se/GLOBALEK/ekutred.htm

" Ett öppet brev till regeringen från Svenska kyrkans centralstyrelse om utvecklingssamarbetet och den sociala och ekonomiska utvecklingen

1. Inledning 

Svenska kyrkans centralstyrelse vill med detta dokument klargöra sin syn på det statliga biståndet och dess socialpolitiska sammanhang. 

Vi är bekymrade över att ytterligare nedskärningar i biståndet aviseras i kompletteringspropositionen. En ytterligare neddragning leder inte bara till att jordens fattigaste får bidra till att sanera välfärdslandet Sveriges aktuella finansiella kris, utan sänder också den mycket tydliga signalen att inte ens föregångslandet Sverige längre vill utgöra ett gott exempel och driva kravet att ytterligare resurser måste föras över från Nord till Syd.

 Vi vädjar därför till regeringen att ompröva beslutet att skära ned på utvecklingsbiståndet. 

Samtidigt som vi hävdar nödvändigheten av att hålla fast vid målet att 1% av BNI skall avsättas till utvecklingsbistånd, vill vi också framhålla betydelsen av biståndets inriktning.

 Vi lever i en värld där de geografiska gränserna har en allt mindre betydelse för ekonomins sätt att fungera - ekonomiska beslut får ju konsekvenser långt utanför det egna landets gränser. I en sådan "globaliserad" värld kan biståndet inte förstås isolerat, det måste för att få sin rätta proportion och funktion sättas in inte bara i de utrikes- och handelspolitiska sammanhangen utan också i de inrikespolitiska. Fattigdom och ökande klyftor mellan rika och fattiga måste ses som en freds- och säkerhetsfråga, som därigenom berör oss alla. Det internationella samarbetet handlar både om att ta ett humanitärt ansvar och att skapa en bättre och tryggare värld för alla. Detta är också ett sätt att förebygga den typ av komplexa katastrofer som tarstora resurser i anspråk på bekostnad av det långsiktig utvecklingssamarbete som är nödvändigt för att undanröja fattigdomen.

 I och med inträdet i EU 1995, bedrivs den svenska biståndspolitiken också i Bryssel. Enligt vår uppfattning bör Sverige på ett mer kraftfullt sätt delta i den europeiska biståndsdebatten.Vi själva och våra partners; kyrkor och organisationer i såväl Europa som i andra delar av världen, har en förväntan om att vårt land mot bakgrund av våra traditioner i fråga om solidaritetstänkande och fördelningspolitik skall spela en tydligare och mer ledande roll i denna debatt. 

Det måste finnas en sammanhållen strategi mellan den nationella politiken och den man driver i EU. Vi menar att Sverige måste arbeta hårt och målmedvetet för att de biståndsmål vi satt upp för vår egen del måste uppnås i såväl i vårt eget land som i EU. I avvaktan på att det resultatet kan uppnås i EU bör vi i vart fall verka för att det enprocentsmål vi satt upp också blir mål för EUs bistånd. 

Svenska kyrkan har genomett mångårigt missions- och och biståndssamarbete med kyrkor och organisationer i Syd fått erfarenheter som präglar den kyrkliga opinionens syn på också statens biståndspolitik och utvecklingssamarbete. Vår grundläggande syn på internationell rättvisa har vi också försökt förmedla till enskilda och organisationer utanför Svenska kyrkan.

 Den internationella ekumeniska rörelsen, av vilken Svenska kyrkan är en del, har under de senaste knappt trettio åren diskuterat frågor om miljö och rättvisa, utveckling och bistånd och förhållandet mellan rika och fattiga. Redan i början av 70-talet talade man om "ett rättvist och bärkraftigt samhälle präglat av delaktighet" - ett engagemang för en människovärdig värld och för jordens överlevnad som kristna jorden över sett som djupt förankrat i den kristna tron och traditionen. Genom den ekumeniska u-veckan, numera Kyrkornas världsforum, har vi tillsammans med andra kyrkor försökt att påverka den svenska opinionens syn på bistånd och utvecklingssamarbete. Genom ett samarbete mellan i första hand staten och Svenska kyrkan har Liv & Fred-institutet i Uppsala kunnat bedriva sin verksamhet.

 Vi vill gärna fortsätta att försöka spela en aktiv roll i de internationella freds- och rättvisefrågorna, både genom egna biståndsinsatser och genom opinionsbildning.

 I början av 1996 genomförde Svenska kyrkan i samarbete med Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania en konsultation med delar av Världsbankens ledning, om utvecklingen i Tanzania. Denna var ett led i det arbete som Svenska kyrkan tillsammans med andra svenska kyrkor bedrivit kring globala strukturella frågor i relation till Tredje världen.

 Just nu pågår, med ett aktivt kyrkligt deltagande men med ett avsevärt bredare deltagande, uppbyggnaden av en organisation för Rättvisemärkning i Sverige. Vi räknar med att lanseringen av rättvisemärkta varor skall kunna inledas under hösten 1996. Också detta är ett projekt som visar på möjligheterna till en samverkan mellan staten och frivilligrörelserna. Staten och Svenska kyrkan är liksom i fråga om Liv & Fred-institutet de största anslagsgivarna.

 Vi kan emellertid inte skilja den diskussionen om global rättvisa från den diskussion som handlar om den sociala och ekonomiska situationen i vårt eget land. Det blir alltmer uppenbart att de krafter som påverkar människors vardag i de länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete är desamma som de som verkar i Sverige.

 Under det sociala toppmötet i Köpenhamn i mars 1995 samlades ledarna för de flesta av världens länder. Den deklaration som blev resultatet av detta möte innehåller ett antal åtaganden vad gäller social utveckling. Den svenska regeringen ställde sig bakom deklarationen och det är nu viktigt att denna deklaration får utgöra utgångspunkt för en diskussion mellan regeringen och de övriga parter som deltar i utformningen av det svenska samhället. Tilltron och viljan till ett aktivt arbete för internationell rättvisa kan växa sig stark bara om solidariteten med de mest utsatta och sämst ställda grupperna präglar också fördelningspolitiken i vårt land.

 Med denna skrivelse vill vi delge regeringen våra synpunkter utifrån vår kyrkas erfarenheter och tro. Vi förväntar oss att samtalet om utvecklingsbiståndet och den sociala och ekonomiska utvecklingen såväl här hemma som i vår omvärld kan fortsätta och fördjupas och att varje människas skapelsegrundade värde sätts i centrum för detta samtal.

2. En utjämning måste ske

Det svenska utvecklingsbiståndet och den nationella fördelningspolitiken motiveras ytterst av en respekt för alla människors lika värde. Gemensamt för kristen och humanistisk tradition är övertygelsen att människan har ett unikt värde i sig och att denna värdighet tillkommer alla i lika hög grad, oberoende av ras, kön, ålder, samhällsställning eller nationalitet. Enligt kristen tro hör denna värdighet samman med att människan är skapad till Guds avbild.

 Att respektera alla människors lika värde innebär att eftersträva en rättvis fördelning av makt och välfärd. Politiskt förtryck, social misär och fattigdom utgör en allvarlig kränkning av människans värdighet. Om människans värde skall kunna återupprättas är det nödvändigt att utjämna de ekonomiska klyftorna mellan världens rika och fattiga, men också att medvetet granska välfärdsklyftor i Sverige. 

Det förs idag en livlig diskussion om vad social rättvisa innebär. Övertygelsen att varje människa har ett lika högt egenvärde utgör ett starkt skäl att, utan att förneka den enskildes individuella rättigheter till egendom och ekonomisk utveckling, ändå eftersträva jämlikhet. Alla bör så långt som möjligt behandlas lika. Rättvisa innebär i denna situationen en utjämning, så att det som för en del är ett utmanande överflöd används till att avhjälpa de sämst ställdas brist. Tydligast syns dessa orättvisor i ett globalt perspektiv.

 I kristen tradition finns ett starkt stöd för en utjämning. Gamla testamentets profeter förkunnar att de rikas överflöd är en form av stöld, så länge det finns hungrande och bostadslösa. Den Messias de förväntar skulle vara en rättvisans garant, som skulle identifiera sig med de nedersta och döma deras förtryckare.

 När Kristus kom till jorden gjorde han det inte som en social reformator. Det budskap han förkunnar, då som nu, handlar om behovet av en individuell och kollektiv befrielse från allt som binder och förtrycker skapelsens goda gåvor. Varje människa måste enligt honom vara beredd att överge en falsk trygghet byggd på ägande och makt, bryta sig ur sin materialistiska verklighetsuppfattning och ge sig helt och fullt åt Gud. Kristus relativiserar själva ägandets värde på ett sätt, som utmanar varje kristen att idag våga göra detsamma.

 Strävan efter rättvisa ligger i linje med det kristna kärleksidealet. Budet om nästankärlek, som utgör centrum i biblisk etik, innefattar en uppmaning att behandla alla lika. Att älska sin medmänniska lika högt som sig själv innebär att behandla henne som sin jämlike. I en utgivande kärlek till andra ligger sålunda en strävan efter utjämning.

 Uppdraget att fördela jordens rikedomar lika handlar både om livets mening och mål och om jämlikhet och rättvisa. Genom att relativisera ägandets värde ifrågasätter Jesus den samhälls- och människosyn som mäter framgång i ekonomiska kategorier och som ser till sitt eget snarare än till sin medmänniska. Allt vi fått har vi fått till låns och allt utöver det allra nödvändigaste borde vi därför vara beredda att avstå till förmån för den som saknar det mest grundläggande. Kravet på utjämning utgår från Herren själv - han kräver av oss att vi behandlar varandra så som Han avsett i skapelsen.

 Utvecklingsbiståndet bör därför förstås som ett led i våra ansträngningar att arbeta för en global rättvisa. Dess syfte är att upprätta fattiga och förtryckta människor, att respektera deras mänskliga värdighet genom att låta en utjämning ske. Det är ett sätt att respektera alla människors lika rättigheter till frihet, makt och välfärd och inte en fråga om välgörenhet, där de fattiga i världen görs till föremål för vår välvilja.

 Utvecklingsbiståndet bör sålunda bidra till rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter. För att uppnå detta mål är emellertid biståndet inte tillräckligt. Det fordras också mer grundläggande förändringar av samhällsstrukturer i Syd och av produktions- och konsumtionsmönster i Nord. De fattigaste ländernas skuldbördor måste lättas och de internationella handelsstrukturerna måste förändras. Samtidigt måste utveckling bli en fråga om samarbete, ett ömsesidigt givande och mottagande mellan två parter. Vår egen förståelse av vad utveckling innebär i detta samarbete kan komma att korrigeras. Vår bild av det goda samhället utgör inte alltid ett ideal för människor i Tredje världen. I dessa länder har utvecklats livsformer, kulturmönster och värderingar, ofta förenade med djup andlighet, som ger viktiga perspektiv på samhällets utveckling. Ofta betonas att målet inte främst är materiell tillväxt utan en hållbar utveckling, där rätten till både välfärd och god miljö respekteras. Det är som ett led i en sådan samlad strategi för global rättvisa som det svenska utvecklingsbiståndet har sin betydelse.

 Jesu budskap angår lika mycket Sveriges biståndspolitik som vårt lands ekonomiska och sociala politik. Frihet från tingen innebär inte en frikoppling från kravet på en rättfärdig samhällspolitik. Den blixtbelyser snarare frågeställningen om jämlikhetsperspektivets självklarhet. Liv och lära, ord och handling, måste höra samman.
 
 

3. Biståndet och hållbar utveckling

Hotbilden mot mänsklighetens och jordklotets överlevnad har efter kalla krigets slut ändrat karaktär. Det handlar i dag främst om överexploateringen av icke förnybara resurser och förstöringen av miljö och natur. De fattiga tvingas genom sin fattigdom att överutnyttja sitt lands resurser samtidigt som befolkningen ökar. De rika konsumerar flerfaldigt de resurser som är gemensamma och som också ska räcka till kommande generationer. Den utvecklingsmodell, som samhällena i Nord bygger på och som vi ofta aningslöst exporterat till Syd, visar sig i allt större utsträckning leda till problem i stället för att lösa dem. FN-konferensen i Rio de Janeiro om utveckling och miljö klargjorde hur oupplösligt förbundna de rikas och de fattigas problematik är.

 Därför är en global analys nödvändig innan man slår fast vilken roll och volym biståndet bör ha. Biståndet måste förstås som ett led i arbetet för en rättvisare, fredligare och resurssnålare politik, där utrikes-, handels- och finanspolitik ses som viktiga instrument.

 I en värld där ekonomiska och ekologiska problem utplånat gränserna undgår ingen att påverkas av det som sker. Globaliseringstrenden motsvaras dock av en regionaliserings- eller lokaliseringstrend, dvs. en utveckling där mindre enheter - ibland ända ner till "stamnivå" - kräver någon form av självständighet. Dessa två trender kan samtidigt motverka och understödja varandra. Frågan är hur integrationen ser ut och inte om integrationen sker. Processerna är kännbara överallt i världen, vilket inte minst blev tydligt på FN:s Sociala toppmöte i Köpenhamn år 1995. 

4. Biståndet och strukturanpassningen

Det svenska officiella biståndet, måste betraktas som en del av en samlad utvecklingsstrategi från OECD-ländernas sida, även om det inom ramen för denna breda utvecklingsstrategi finns utrymme för nationella prioriteringar. Detta gäller naturligtvis främst det multilaterala biståndet, men i ökad utsträckning även det bilaterala. Detta bistånd utformas alltmer så att det knyts till de särskilda ekonomiska, politiska och sociala villkor som prioriteras av biståndsgivarlandet. I Sidas skrift Strukturanpassning. Bistånd och utveckling sägs klart att biståndets funktion är "att utöva påtryckning på mottagarlandets regering att genomföra reformerna." (sid 99). Detta får självklart konsekvenser för såväl biståndets utformning som för dess resultat. Det svenska biståndets ambition att nå de fattigaste påverkas således av prioriteringarna och medlen i den utvecklingsstrategi man ansluter sig till. Det mest konkreta uttrycket för denna strategi hittar vi i de s.k. strukturanpassningsprogrammen.

De internationella finansiella institutionerna, Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF), har tagit på sig ett ansvar att medverka till ekonomiska och politiska reformer i de länder, där man bidrar med finansiella resurser.

Institutionerna hänvisar till behovet av en så kallad makroekonomisk stabilitet, dvs. stabila priser, balans i utrikeshandeln, balans i statens finanser samt ekonomisk tillväxt, och en effektivare marknadsekonomi. Detta ser man som en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett synsätt som detta medför nödvändigtvis kortsiktiga eftergifter, då de makroekonomiska obalanserna rättas till och inslaget av marknadslösningar ökar. Det sociala nätverket blir glesare.Världsbanken menar dock att de långsiktiga vinsterna uppväger detta. 

Varje försök att värdera det svenska biståndets resultat måste samtidigt innefatta en analys av strukturanpassningsprogrammens möjligheter att verkligen lösa utvecklingsproblemet, främst ur de fattigas perspektiv. Här finns det anledning att framföra ett par synpunkter:

i Det är orimligt att de kortsiktiga kostnaderna för strukturanpassningen skall bäras av de redan svagaste grupperna i samhället. En grundförutsättning för att ekonomiska och politiska reformprogram skall lyckas i den meningen att de leder till en långsiktigt hållbar utveckling är att befolkningens basbehov säkras. De reformprogram som Världsbanken tillsammans med IMF är ansvariga för undergräver en långsiktigt hållbar utveckling just genom att minska förutsättningarna för att basbehoven möts. De neddragningar av offentliga utgifter som rekommenderas och genomförs drabbar främst tillgången på hälsovård, utbildning och infrastrukturens tillgänglighet och kvalitet. Frågan är vilka möjligheter det officiella biståndet har att säkra basbehoven i en miljö som i övrigt verkar i en annan riktning.

ii Det finns mycket och övertygande statistik som visar att vi under det senaste decenniet av strukturanpassning inte lyckats med att uppnå det vi ville: ökad ekonomisk tillväxt, extern stabilitet, prisstabilitet, budgetbalans etc. Detta är i sig ett tecken på att medlen och metoderna är felaktiga. Makroekonomisk balans är nödvändig för en långsiktig utveckling, men för att denna balans skall kunna uppstå och hålla i sig måste ekonomin vara i strukturell balans. Produktionsfaktorerna måste befinna sig i en miljö där de kan utveckla sin produktivitet.

Det gäller kapitalet. Kreditmarknaden måste fungera från botten till toppen. En kreditmarknad som skall leda till en långsiktigt hållbar utveckling måste kunna suga upp de små resurser som ackumuleras lokalt, och förmedla krediter till de lokala projekten, likaväl som den skall skapa en god miljö för stora resursöverföringar på makroplanet till produktiva sektorer av ekonomin. I dag saknar enskilda personer och små, lokala producenter i Tredje världen i många fall kreditmöjligheter.

Det gäller naturresurserna. Förutsättningarna för utveckling i Afrika måste börja i ett sunt utnyttjande av naturresurserna. Brukandet av jorden måste ske på ett sådant sätt att framtida utvinning inte äventyras. Den ensidiga satsning på exportgrödor, en i taget, är just ett sådant hot. 

Det gäller människorna. Ett människovärdigt liv förutsätter tillgång till hälsovård, rent vatten och utbildning för alla. Individen måste ha möjlighet att uttrycka sina behov och prioriteringar såväl på en demokratisk/politisk och religiös arena som på en eknonomisk marknad.

En diskussion om biståndets innehåll och inriktning blir knappast fruktbar om inte den övergripande utvecklingsstrategin samtidigt diskuteras. Den svenska biståndspolitiken har en uttalad postiv inställning till de strukturanpassningsprogram som mottagarländerna genomför med stöd av Världsbanken och IMF. Det är viktigt att få till stånd en djupare diskussion kring frågan om det finns en inbyggd motsättning mellan detta å ena sidan, och biståndets mål att nå de fattigaste och bistå dem i deras utvecklingssträvanden å den andra.

Den samordning som sker i utvecklingssamarbetet internationellt i strukturanpassningens namn leder till ytterligare problem. Våra krav på strukturanpassning riskerar att underminera de nationella regeringarnas legitimitet och därmed försvåra den nationella mobilisering som krävs för att utrota fattigdom och föra det aktuella landet in på en hållbar utvecklingsväg. Svagheten i många mottagarländers politiska system är ofta ett av de största hoten mot en lyckad utvecklingspolitik. När de internationella finansiella institutionerna förknippar frågan om nyutlåning, skuldlättnader och en stor andel av det officiella bilaterala biståndet med en mängd olika krav, undermineras demokratin ytterligare, såväl nationellt som internationellt.

Ett större utrymme för regionala och nationella alternativ borde skapas, men förslag på alternativ strukturanpassning har hittills inte fått gehör. Det gäller bl. a. Lagos Plan of Action och FN:s ekonomiska kommissions för Afrika rapport Alternative Framework for Adjustment in Africa. Dessa strategier skiljer sig från den modell som de internationella finansiella institutionerna förespråkar, eftersom de fäster mycket större avseende vid uppbyggandet av inhemsk och regional kapacitet och marknad. För att en verklig förändring ska ske krävs en mycket djupare och bredare folkligt delaktighet än vad de nuvarande strukturanpassningsprogrammen medger.

Den svenska regeringen har i denna fråga, vid det sociala toppmötet i Köpenhamn, förbundit sig att verka för att strukturanpassningsprogrammen innehåller sociala utvecklingsmål, och i synnerhet fattigdomsbekämpning, sysselsättningsskapande åtgärder och social integration. Det är ett förpliktigande löfte.
 
 

5. Biståndet och Afrika

I Köpenhamn ställde sig Sverige också bakom kravet att accelerera ekonomisk, social och mänsklig utveckling i Afrika och de fattigaste länderna.

Att särskild uppmärksamhet riktas mot Afrika beror naturligtvis på att kontinenten med några få undantag har haft stora svårigheter att hävda sig ekonomiskt, vilket fått förödande konsekvenser på det sociala och mänskliga planet. Skuldkris och ofördelaktiga handelsförutsättningar har gjort att stora resurser har lämnat kontinenten, och de som kommit till Afrika har haft svårt att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. 

Det afrikanska problemet kan grovt förenklat liknas vid ett globalt glesbygdsproblem. I takt med att världen blir alltmer integrerad ekonomiskt sett koncentreras också beslutsfattandet till de stora ekonomiska centra. Afrika står idag för mindre av 2% av världshandeln och har inget att säga till om när det gäller internationell ekonomi och politik. Inte ens de beslut som direkt påverkar den afrikanska kontineneten fattas i Afrika utan i Washington, London, Bryssel, Tokyo eller Frankfurt.Den dåliga förankring som besluten nödvändigtvis får påverkar naturligtvis förutsättningarna för att rätt saker görs.

Sverige har inte något kolonialt förflutet i Afrika. Däremot har vårt land sedan länge goda relationer med många afrikanska länder. Genom missionen, kooperationen, arbetarrörelsen och den svenska biståndspolitiken i ett tidigt skede av dess uppbyggnad knöts band mellan Afrika och Sverige som i dag utgör en särskild utmaning.

6. Biståndet och skulderna

En stor och växande utlandsskuld har länge varit ett svårt problem för de länder Sverige sänder bistånd till. En allt större andel av framför allt de fattigaste ländernas resurser går åt till att betala räntor och amorteringar på lån tagna utomlands. Sedan början på 80-talet har dessutom de flesta av dessa länder halkat efter i betalningarna, vilket gjort att de hamnat under politiskt tryck från sina fordringsägare. 

Sverige såg tidigt detta problem och har gått i spetsen för en politik, där framför allt de fattigaste ländernas skulder omförhandlas och i vissa fall skrivs ned för att lätta på den ekonomiska bördan och frigöra den utländska valuta som behövs för andra ändamål. 

Vid sidan om detta har också svenska biståndspengar direkt använts för att finansiera skuldbetalningar. Dels har man i det multilaterala samarbetet deltagit i projekt, där exempelvis Världsbanken återköpt kommersiella lån och omvandlat dessa till närmast räntefria lån med mycket lång löptid, dels har Sverige bilateralt gått in och stött enskilda regeringars betalningar på skulder till Världsbanken och IMF. Grovt räknat har ca. åtta miljarder kronor av svenska biståndspengar gått till konton på Världsbanken och IMF via bl.a. Ugandas och Zambias centralbanker.

Skuldkrisen är det största enskilda hindret för ekonomisk utveckling i Tredje världen. Den ständiga dräneringen på utländsk valuta gör att de skuldsatta ländernas sociala sektorer och infrastruktur såväl som industriella bas blir hårt eftersatta. Ständiga omförhandlingar skapar dessutom en politisk osäkerhet och ett problematiskt beroende och tar en stor del av redan knappa administrativa resurser i anspråk.

Den enda långsiktigt hållbara lösningen på denna skuldkris för de fattigaste länderna är att stora delar av de nu oöverstigligt höga skulderna skrivs av och kopplas till åtgärder som garanterar att situationen inte återuppstår. Vissa skuldavskrivningar görs redan inom ramen för den s.k. Parisklubben, men det är uppenbart att dessa är otillräckliga. Ett exempel är Uganda som i början av 1995 fick de mest generösa avskrivningarna hittills. Konsekvenserna för skuldbetalningarna blev emellertid en lättnad på endast ca 2,5% av de faktiska skuldbetalningarna.

Ett av skälen till detta är att skulder till Världsbanken och IMF hittills inte omfattats av skuldlättnaderna. Under perioden 1982 till 1992 fyrdubblades de fattigaste länderna skulder till dessa institutioner. De har i många fall övergått från att ha varit lösningen på ett finansiellt problem till att bli själva problemet. 

Under lång tid har dessa s.k. multilaterala skulder varit föremål för en intensiv debatt, där kyrkor och folkrörelser från hela världen hävdat att denna fråga måste lösas utifrån en sammanhållen skuldstrategi. De principiella invändningar som institutionerna själva och deras mest inflytelserika medlemsländer anfört mot multilaterala skuldomförhandlingar kan inte ses som annat än en bristande vilja att se och åtgärda den absurda skuldsituation som de fattigaste länderna befinner sig i. Glädjande nog har långivarna tagit inrtyck av den massiva opinionen och inlett diskussioner om hanterandet av de multilaterala skulderna.

Vilka krav kan då ställas på en lösning av skuldkrisen?

Principiella krav Det är principiellt viktigt att erkänna att de internationella finansiella institutionerna är medansvariga till den uppkomna situationen. De har bidragit till felaktiga utvecklingsinvesteringar och måste således dela bördan av felsatsningarnas konsekvenser. 

Skuldsituationens hållbarhet måste bygga på en bred socioekonomisk bärkraft, dvs. ta hänsyn till såväl ekonomiska som sociala konsekvenser av skuldsättningen. Detta innebär att de variabler som används vid beräkningen av vilka länder som har en ohållbar skuldsituation och kan komma ifråga för skulddiskussioner måste ta ett brett grepp om betalningförmågan i termer av nettoexport, belastning på statsbudget och ackumulerade betalningseftersläpningar.

Skuldernas storlek måste tas på allvar och också återspeglas i lösningsförslagen. Att som idag lösa likviditetsproblemet genom att tillföra nya, visserligen billigare, lån innebär bara att den totala skuldstocken växer och utgör en begränsning på landets möjligheter att i framtiden attrahera utländskt kapital. Detta innebar att återfinansiering inte är en godtagbar lösning.

Politiska krav Att hantera ett land i taget med hänsyn tagen till landets specifika problem är rimligt så länge det är tydligt att principerna är gemensamma och rättvisa mellan länderna. Spelreglerna måste vara tydliga så att alla parter ges en möjlighet till en långsiktig, strategisk planering.

Den uppsättning krav som långivarländerna uppställer måste vara rimliga och verka för att den inhemska sociala och ekonomiska utvecklingsförmågan stärks i reformprocessen.

Ekonomiska krav Skuldproblemet är ett faktiskt ekonomiskt problem för framför allt de fattigaste länderna. Den multilaterala andelen av dessa skulder står för en växande del av betalningsproblemen. För att länderna skall kunna generera och attrahera tillräckliga resurser för fattigdomsbekämpning och långsiktigt hållbar utveckling krävs radikala lösningar på hela skuldproblemet. Skuldbelastnigen måste komma ner på en nivå som är förenlig med långsiktig ekonomisk utveckling.

Finansieringen av en skuldlättnadsstrategi måste lösas så att alla inblandade parter tar sitt ekonomiska ansvar. Detta innebär att medel från Världsbanken och IMF själva måste avsättas för detta ändamål.

Tekniska krav De tekniska lösningar man till slut fastnar för måste återspegla de principiella, politiska och ekonomiska kraven ovan. Detta innebär exempelvis att varje fordringsägare måste ta sitt ansvar genom att delta i lösningen med egna medel. Det är också viktigt att de slutliga lösningsförslagen också återspeglar att alla parter delar ett gemensamt ansvar för den uppkomna situationen.

Det finns anledning att känna oro inför de förslag som för närvarande ser ut att bli resultatet av dessa diskussioner. Vare sig Världsbanken eller Internationella valutafonden är villiga att löpa hela linan ut utan stannar vid kompromisser som riskerar att omöjliggöra en varaktig lösning på Tredje världens skuldkris. Den svenska regeringen måste via den nordiska representationen i dessa institutioner agera kraftfullt så att detta hinder mot utveckling snarast möjligt undanröjs.

7. Biståndet och internationell handel

Medvetenheten om biståndets begränsningar och den internationella handelns ökande betydelse är utbredd. U-ländernas export ger dem i dag 19 gånger mer utländsk valuta än biståndet. Handelsintäkter är också en viktigare och stadigare källa för utländsk valuta än utländska investeringar. "Trade not aid" har varit ett slagord under flera decennier. Det finns dock anledning att kvalificera detta uttryck.

GATT-förhandlingarna i den s. k. Uruguay-rundan ledde till upprättandet av World Trade Organisation, WTO, den första riktigt globala institutionen som fått till uppgift att skapa ramar för den internationella handeln. WTO står för frihandel. Men effekterna av en sådan hållning blir mycket olika beroende på ett lands ekonomiska styrka. Beräkningar - om än osäkra - pekar t. ex. på att de största vinsterna av en tullminskning går till EU, USA, Kina och höginkomstländerna i Ostasien medan de afrikanska och andra låginkomstländerna knappast får någon vinst. GATT-sekreteriatets egna beräkningar visar att volymen men inte exportintäkterna väntas öka mest för u-länder och f. d. socialistländer. Prisutvecklingen förväntas alltså bli negativ för dessa länders exportvaror.

Dessa informationer samt observationer som gjordes i samband med en konsultation för höga tjänstemän inom Världsbanken arrangerad av Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT, aktualiserar vissa viktiga frågor:

 * De fattigaste länderna i Syd verkar inte ha särskilt stora möjligheter att inom rådande handelsstrukturer öka sina inkomster via exporten, som framför allt består av råvaror. Dessa råvaror ersätts dessutom i dag i allt större omfattning av produkter framställda på biotekniska eller andra sätt. Deras möjligheter att tillverka produkter för export på världsmarknaden är också små , bl. a. beroende på brist på tekniskt kunnande, infrastruktur och marknadskunskap. Därtill kommer de handelshinder som de rikare länderna utvecklar gentemot de fattigare. De fattigaste ländernas rika resurser - råvaror och billig arbetskraft - är på världsmarknaden i dag inte enbart en tillgång. Och ändå exponeras dessa länder för en världsmarknad, som är ojämn och har ingen möjlighet att skydda sin inhemska produktion. Det kanske i vissa fall blir mer relevant att tala om "forced trade" än om "free trade".

 * Exportproduktionen är inriktad på konsumenterna i Nord. De resurser som används - energi, vatten, jord - förbrukas ofta på ett icke-hållbart sätt för andra än det egna folkets behov. I många fall har u-länderna, för att överhuvud taget få utländska investerare som har kapital och förmåga att utveckla exportsektorn, tvingats erbjuda dem mycket förmånliga etableringsvillkor: skattefrihet, fackföreningsfrihet, vinstsäkring. Dessa etableringar sker ibland med biståndsmedel via Världsbankens mjuka fönster, de s. k. IDA-lånen. Det finns dock stora glapp och ibland ingen relation alls mellan denna ekonomiska expansion och det övriga samhället. Den eventuella vinst som skapas i dessa exportföretag leder sällan till minskad arbetslöshet eller investeringar i hälso- och utbildningssektorn. Vi ställer oss tveksamma till att produktion för export under rådande förhållanden uppfattas som ett bärande led i en strategi för hållbar utveckling.

 * För merparten av de fattiga är jordbruksproduktionen den absolut viktigaste. I en gemensam PM från Svenska kyrkan och ELCT inför överläggningar med Världsbanken i februari 1996 betonar man nödvändigheten av att öka jordbruksproduktionen för det egna folkets konsumtion. Kyrkorna vill diskutera frågor om vad som bör produceras och för vem och om produktionen är ekologiskt hållbar. 

Vi är medvetna om att vi som konsumenter har ett stort ansvar för att arbeta för en rättvisare handel. Det är bl. a. den enskilde konsumenten som med sitt val kan påverka. Därför har Svenska kyrkan som nämnts tillsammans med en rad frivilligorganisationer tagit initiativ till bildandet av en rättvisemärkningsorganisation.

Det är viktigt att svensk handelspolitik, både bilateralt, i EU och i WTO, aktivt arbetar för en jämnare spelplan på världsmarknaden, där de fattiga ländernas röst kan höras, samtidigt som regeringen aktivt medverkar till att höja medvetenheten bland konsumenterna när det gäller vikten av en rättvis internationell handel.

8. Förenta Nationernas situation

Vid konferensen i Köpenhamn ställde sig den svenska regeringen också bakom kravet att förutsättningarna för internationellt, regionalt och subregionalt samarbete för social utveckling i en anda av partnerskap genom Förenta Nationerna och andra multilaterala institutioner skall stärkas.

Köpenhamnsmötets uttalande i denna del görs i en situation där FN - vars arbete uppenbarligen har påtagliga brister, men som ändå är den enda världsomspännande organisation för fredlig samverkan som vi har tillgång till - befinner sig i kris. FN har under senare år utsatts för allt hårdare kritik för uddlöshet och ineffektivitet. Flera viktiga medlemsländer betalar inte medlemsavgiften och tycks inte tillmäta det internationella arbetet genom FN särskilt stor vikt. 

Samtidigt växer andra internationella organisationer i styrka och tar över ansvaret för internationell samverkan: Världsbanken och IMF på det internationella planet, EU och andra liknande organisationer på det regionala planet. Dessa organsationer skiljer sig från FN i flera avseenden. Världsbanken och Internationella valutafonden är exempelvis inte uppbyggda på samma demokratiska sätt som FN.Utvecklingen är oroande. Den leder inte till ett ökat folkligt inflytande i vare sig Nord eller Syd. I stället utvecklas en maktkoncentration. Sverige har både av tradition och av hänysn till de värderingar vårt land står för i dag en viktig roll att spela i försvaret och utvecklingen av FN-organisationen.

9. Biståndet och Nords produktions- och konsumtionsmönster

Det är glädjande att biståndet i allt större utsträckning sätts in i ett utrikes-, handels- och säkerhetspolitiskt sammanhang. Rapporten Hållbart bistånd är här av stor betydelse. Men sambandet mellan Nords konsumtions- och produktionsmönster och de fattiga ländernas möjligheter till utveckling är fortfarande underbetonat. Trots att både Brundtland-rapporten och Agenda 21 tydligt pekar på behovet av radikala förändringar i Nords konsumtions- och produktionsmönster och också föreslår drastiska åtgärder har allt för lite hänt i Sverige. Agenda 21 fastslår att

- Nords höga konsumtion är ett globalt problem och måste åtgärdas,

- man bör minska konsumtionskraven, produktionsavfallet och ett överdrivet resursuttag, samt att

- man bör utreda relationen mellan konsumtion och ekonomisk tillväxt.

Dagens konsumtion av naturresurser är större än någonsin i historien. Sedan 1950-talet har varje världsmedborgares förbrukning av energi, trä, stål och koppar nästan fördubblats. Antalet flygresor har tredubblats, antalet bilar fyrdubblats och användandet av plast femdubblats. Konsumtionen av emballerad fryst färdiglagad mat har fördubblats i Europa de senaste tio åren och konsumtionen av läskedrycker - främst i engångsförpackningar - har ökat med en tredjedel under de senaste fem åren.

De industrialiserade länderna i Nord konsumerar globalt sett mest resurser, producerar mest avfall och skapar största delen av miljöförstöringen. Eftersom biståndet är en viktig del i arbetet för hållbar utveckling, är det följaktigen nödvändigt att arbeta för förändring av Nords produktions- och konsumtionsmönster. Skattebetalarnas tillit till biståndets möjligheter minskar om man i den inhemska debatten om handelsfrågor, ekonomisk politik och samhällets mål uteslutar de globala överlevnadsaspekterna.

Vi föreslår att regeringen tar initiativ till en brett upplagt utvärdering av det svenska samhället utifrån ett globalt perspektiv. I en sådan utvärdering bör exempelvis frågan om tillväxtens kvalitativa dimension diskuteras, liksom frågor om sysselsättningsutvecklingen ur ett globalt rättviseperspektiv, inslaget av resurskrävande transporter i nationell och internationell handel samt resursåtgången i svensk konsumtion. 

10. Social och ekonomisk utveckling i Sverige

Vi befinner oss i Sverige idag i ett läge där vi tvingas omvärdera vår syn på välfärdsstaten. Det offentliga samhället säger sig inte längre kunna ta samma ansvar för den enskilde som tidigare. Vi har också successivt tvingats vänja oss vid betydligt högre arbetslöshet än vad vi varit vana vid tidigare.

Till viss del är detta ett resultat av den ekonomiska globaliseringen. Den ökade tilltron till marknaden som forum för samhälleligt problemlösande i kombination med allt öppnare ekonomiska gränser har fått till konsekvens att de ekonomiska/finansiella prioriteringarna sträcker sig över hela jordklotet. De sociala konsekvenserna av dessa prioriteringar blir därmed också globala.

Ett resultat av FN:s sociala toppmöte i Köpenhamn i mars 1995 är de åtaganden om social integration, bekämpning av fattigdom och skapande av produktiv sysselsättning som stats- och regeringscheferna då skrev under. 

Dessa åtaganden kan lätt uppfattas som till intet förpliktigande förhoppningar. Att så inte blir fallet är en förutsättning för solidaritet och sammanhållning i det svenska samhället, men också för förståelsen i breda folklager för vårt globala ansvar. Därför är det viktigt att åtagandena från toppmötet i Köpenhamn verkligen utgöra en bas för en diskussion om sociala prioriteringar i vårt eget land så väl som i de länder där Sverige bedriver utvecklingssamarbete.

Åtagandena anknöt på viktiga punkter till den diskussion som förts tidigare i detta brev. Där fanns emellertid också åtaganden som direkt griper in i diskussionen om de nationella rättvisefrågorna. Det var bl.a. följande.

Att skapa en gynnsam ekonomisk, politisk, social, kulturell och rättslig miljö som ger människor förutsättningar för en social utveckling.

I FN-deklarationen trycker man här på människors delaktighet i samhället. Man skall genom lagstiftning, rättstillämpning etc. säkra medborgarnas medbestämmande, självförsörjning och tillgång till social välfärd oberoende av ras, kön eller religion. Här ligger också ett ansvar att se till att de ekonomiska förutsättningarna inte förhindrar detta.

Detta har en stor relevans i Sverige, såväl nationellt och regionalt som på lokalplanet. Om inte människors delaktighet är säkrad i den lokala närmiljön kan man aldrig skapa ett samhälle där människor upplever en ekonomisk, politisk och social delaktighet.

Att verka för att eliminera fattigdom i världen genom beslutsamma nationella åtgärder och internationellt samarbete. Detta är ett etiskt, socialt, politiskt och ekonomiskt imperativ för mänskligheten.

Med hänvisning till att 1996 är det internationella fattigdomsbekämpningsåret förbinder sig här de nationella regeringarna att politiken inriktas på att på kortast möjliga tid kraftigt minska den generella fattigdomen och att utrota den absoluta fattigdomen.

Fattigdom är något som vi har svårt att acceptera att det finns i vårt eget land. Ändå är det tydligt att den växer även här. Det är avgörande för framtiden att vi finner en rimlig ansvarsfördelning mellan den offentliga sektorn, samhällsorganisationen i övrigt och den enskilda individen när det gäller medborgarnas försörjning. Som kyrka ser vi tydligt genom vårt diakonala arbete de allvarliga konsekvenserna av att den offentliga sektorns reella resurser gradvis släpper sitt sociala ansvar. 

Att verka för målet om full sysselsättning som en grundläggande prioritering för ekonomisk och socialpolitik. Män och kvinnor skall ges säkra och hållbara livsförutsättningar genom fritt vald produktiv sysselsättning och arbete.

I deklarationen åtar sig regeringen att sätta skapandet av nya och meningsfulla jobb i centrum av politiken. Detta skall ske i samarbete med arbetsmarknadens organisationer och med särskild uppmärksamhet riktad mot ungdomars, kvinnors, handikappades och andra missgynnade gruppers strukturella långtidsarbetslöshet. Stor vikt läggs vid ökad utbildning och satsning på småföretagsamhet.

Arbetslöshet är ett fenomen som vi i Sverige återigen har tvingats vänja oss vid. Åsikterna går isär huruvida det är möjligt att återgå till ett läge med så gott som full sysselsättning inom ramen för det system vi nu har. Många hävdar att det krävs en ny syn på arbete med t. ex. arbetsdelning och en ökad värdering av hemarbete. I detta ligger kanske också en omprövning av vårt samhälles värdering av människor utifrån deras prestationer i arbetslivet. Kristen människosyn utgår från idén om människan som skapad till Guds avbild och vars värde därför inte hänför sig till hennes grad av produktivitet. Konsekvenserna av ett sådant synsätt förtjänar att framhävas i samhällsdebatten.

Att verka för social integration genom att skapa samhällen som är stabila, säkra och rättvisa, baserade på skyddandet av de mänskliga rättigheterna, icke diskriminering, tolerans, respekt för mångfald, jämlikhet, solidaritet, samt hela folkets delaktighet inkluderande handikappade och andra sårbara grupper och individer.

Detta åtagande handlar dels om att ta sitt ansvar för att integrera de människor som bor i landet med utländsk härkomst, t.ex. flyktingar och gästarbetare. Dels handlar det om att garantera ursprungsbefolkningar i minoritet rätten att fritt utveckla sina egna kulturer samtidigt som de skall ges full delaktighet i det ekonomiska, sociala, politiska och religiösa livet.

Att verka för full respekt för mänsklig värdighet och jämlikhet mellan män och kvinnor samt stärka kvinnors delaktighet och ledarskap i det politiska, civila, ekonomiska sociala och kulturella livet och i utvecklingen.

Det var inte bara på den stora kvinnokonferensen i Peking som kvinnans situation uppmärksammades. På en konferens som den i Köpenhamn om social utveckling hörde naturligtvis även kvinnors möjligheter till delaktighet i beslutsfattande, såväl ekonomiskt som politiskt, till grundfrågorna. Här åtar sig regeringen att nationellt och internationellt, inte minst inom ramen för EU:samarbetet, utforma lagar och regler så att kvinnor ges lika förutsättningar, men det handlar också om att regeringen har förbundit sig att aktivt sörja för att påverka attityderna kring kvinnligt deltagande i samhällslivets olika delar. I förlängningen handlar detta också om det manliga ansvarstagandet i familjelivet.

Sverige har kommit långt i fråga om jämställdhet. Trots detta har vi inte nått upp till det mål som åtagandet från Köpenhamn beskriver. 

Att verka för uppnåendet av målen generell och rättvis tillgång till kvalitativ utbildning, högsta möjliga fysiska och mentala hälsa och tillgång till primärhälsovård med särskilda insatser för att rätta till orättvisor rörande sociala villkor utan hänsyn till ras, nationell härkomst, kön, ålder eller handikapp; att respektera och stödja våra gemensamma och och specifika kulturer; att stärka kulturens roll i utvecklingen; att bibehålla de nödvändiga förutsättningarna för en människocentrerad hållbar utveckling och att bidra till utvecklandet av mänskliga resurser och till social utveckling.

Detta åtagande kom till under slutförhandlingarna i Köpenhamn efter krav från u-ländernas företrädare. Åtagandet innehåller flera olika element. Framför allt handlar det om rätten till utbildning, med tonvikt på grundläggande utbildning i syfte att utrota analfabetismen. Här lyfter man särskilt fram flickors rätt till utbildning. Det handlar också om varje lands rätt till sin kulturella särart, och erkännandet att utvecklingsbegreppet har en kulturell dimension.

I Sverige har vi förmånen att alla barn har tillgång till skolutbildning, något som är långtifrån självklart i andra delar av världen. Vad vi däremot ser är att barnens rätt till utbildning och kultur kvalitativt försvagas dåden offentliga sektorn får allt större ekonomiska svårigheter. Skolor drabbas av nedskärningar och tydliga standardförsämringar vad gäller lokaler och läromedel, kommunernas olika satsningar på barnkultur dras ned och bibliotek stängs. Samtidigt upprepas det med jämna mellanrum och med rätta hur viktigt det är med satsning på högre utbildning. En sådan förstärkning måste emellertid ges en rimlig bredd. Det är av vikt att ekonomisk och teknisk forskning och utbildning förses med ökade resurser.Samtidigt är det emellertid viktigt att betona att också humanistisk forskning och utbildning, liksom forskning och utbildning som rör grundläggande livsfrågor, utgör ett led i arbetet för ett väl fungerande samhälle. Produktiviteten kan inte heller här mätas i form av ett omedelbart ekonomiskt värde.

Att öka och/eller förbättra användandet av resurser tillgängliga för social utveckling med syfte att uppnå toppmötets mål genom nationella åtgärder samt regionalt och internationellt samarbete.

Detta åtagande handlar dels om att öka de resurserna som krävs för en social utveckling, dels att effektivisera användningen av de resurser som redan finns där. Under ett antal år har den offentliga sektorns ekonomi försvagats, inte bara i Sverige utan i flertalet länder i Västuropa. Detta har lett till nedskärningar inom de sociala sektorerna. Det finns en uppenbar risk att Köpenhamnsdeklarationen används för att stärka tonvikten läggs på just effektiviseringen.

Deklarationen talar om hur politiken skall orienteras mot en god ekonomisk tillväxt, och att man bör söka efter alternativa sätt att finansiera social verksamhet. Det handlar också om att effektivisera användandet av befintliga resurser, dvs. rationaliseringar.

Liksom i andra delar av deklarationen från Köpenhamn ställs här frågan om ansvarsfördelning mellan den offentliga sektorn och övriga delar av samhället i arbetet för en god social utveckling. Återigen väcks frågan om konsekvenserna för de svagaste också i vårt samhälle: Vad händer med omvårdnaden när den sociala verksamheten skall effektiviseras? Vem är det som skall betala priset för en nödvändig ekonomisk sanering? Effektivisering ställer krav på prioriteringar. Här är det viktigt att föra ett kontinuerligt samtal om vem som skall göra dessa prioriteringar, och på vilka grunder de skall göras. I ett samhälle med minskande resurser för de gemensamma åtagandena är en ideologisk medvetenhet och en tydligt formulerad människosyn särskilt viktiga.

11. Sammanfattning

I detta öppna brev läggs stor vikt vid att det svenska utvecklingssamarbetet sätts in i ett perspektiv där hänsyn tas till säkerhetspolitik, utrikespolitik och inrikespolitik. Detta bygger dels på insikten att vi alla delar samma jordklot och har ansvar för varandra, men också på att händelserna i vår omvärld är så tätt kopplade till händelserna i vårt eget samhälle att en strikt uppdelning mellan utvecklings-, handels-, säkerhets-, utrikes- och inrikespolitik idag knappast är meningsfull.

Nedan ges en kort sammanfattning av Svenska kyrkans centralstyrelses synpunkter så som de presenterats i detta brev: 

  • Svenska kyrkans centralstyrelse vädjar till regeringen att ompröva beslutet att skära ned på utvecklingsbiståndet. 
  • Flertalet av de länder Sverige bedriver utvecklingssamarbete med genomgår strukturanpassningsprogram i samarbete med Världsbanken och nternationella Valutafonden (IMF). För att en verklig förändring ska ske krävs en mycket djupare och bredare folklig delaktighet än vad de nuvarande strukturanpassningsprogrammen medger.
  • Under våren 1996 har diskussioner förts bland Världsbankens och IMFs medlemsländer om åtgärder som man hoppas skall innebära slutet för de fattigaste ländernas skuldproblem. Det finns anledning att känna oro inför de förslag, som ser ut att bli resultatet av dessa diskussioner. De båda nstitutionernas ledningar samt ett antal betydelsefulla medlemsländer visar stor tveksamhet inför de radikala förändringar som krävs. Detta riskerar i sin tur att leda till kompromisser som kan äventyra hela förslaget om en sammahållen skuldlättnadsstrategi. 

  • Den svenska regeringen måste via den nordiska representationen i dessa institutioner agera kraftfullt, så att detta hinder mot utveckling snarast möjligt undanröjs.

  • En rättvis internationell handel är långt mycket viktigare än biståndet för de länder Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Sveriges agerande bilateralt, i EU och i globala fora som WTO är därför av största vikt. En jämnare spelplan på världsmarknaden och möjligheter för fattigare länder att höras i diskussionerna samt en aktiv opinionbildning för en större medvetenhet bland svenska konsumenter om vikten av en rättvis internationell handel bör utgöra hörnstenar i en svensk handelspolitik.
  • Det är inte längre möjligt att isolera frågan om biståndet till de fattiga länderna från frågan om vår livsstil. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till en brett upplagt utvärdering av det svenska samhället utifrån ett globalt perspektiv. Till de frågor som bör belysas hör - tillväxtens kvalitativa dimension, - sysselsättningsutvecklingen ur ett globalt rättviseperspektiv, - inslaget av resurskrävande transporter i nationell och internationell handel, - resursåtgången i svensk produktion och konsumtion samt - sammansättningen av svensk produktion satt i förhållande till exempelvis det globala livsmedelsbehovet.
  • Den svenska hållningen måste bli tydligare i den internationella dialogen om global rättvisa. Inte minst gäller det i den diskussion som förs inom EU, men Sverige bör också verka för en utveckling av FN-organisationen och de värden den står för. 
  • Resultatet av FNs Sociala toppmöte i Köpenhamn i mars 1995 är den samling åtaganden om social integration, bekämpning av fattigdom och skapande av produktiv sysselsättning som den svenska regeringen skrev under. För att dessa åtagande skall omformuleras i ett konket handlande krävs dels att det förs en diskussion om innehållet i dessa åtaganden, dels att det snarast upprättas nationella och lokala handlingsplaner i linje med uppföljningen av Agenda 21-arbetet. "Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr38.html