34 Juridiska lagtolkningsverksamheter o d.Verksamheterna i avdelning 34 avser lagtolkningsverksamheter. Demokratiskt valdas verksamheter med bl a lagstiftning ingår i 35. Politik utanför 35 ingår i 36-39.
340 Allmänt. 341 Internationell rätt.342 Offentlig rätt. Grundlagar. 343 Diverse offentlig rätt: miltärlagar, offenligt ägande, finanser, skatter, reglering av näringar od. 344 Sociallagar: Socialförsäkring, socialvård, sjukvård, miljökontroll, ordning, utbildning, forskning .345 Straffrätt. 346 Privaträtt: avtal, skadestånd, egendom, familj, arv, handel, bank och försäkring o d. 347 Privatprocess. 348 Lagsamlingar, fall o d. 349 Olika staters lagar.
(SAB Oba, Ocb, Odb, Oe, O:oe, Okb, Okc, Q:oe, E:oe, P:oe, U:oe, V:oe mm. DC, DK 34)Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.
Regeringens lojalitet mot USA:s vedergällningskampanj.
Lagrummet.
Myndigheters författningssamlingar.
Offentlighet &IT.
Personuppgifter på Internet.

34 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:
Myndigheter under departementen i maj 2008.Regeringen redovisar på Internet vad den arbetar med.
En stor sammanställning om det på 4,9 MB är "omr353g.pdf". Den finns i mindre delar och delar som berör område 34 finns efter innehållsförteckningen till den stora sammanställningen.

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.

http://wimnell.com/omr353g.pdf


Innehåll
sid
    3 Regeringskansliet med departementen
    5 Detta arbetar departementen med
    7 Ambassader, konsulat och reseråd
  11 Arbete
  17 Asyl, migration och integration
  28 Boende och byggande
  38 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  48 EU
  91 Försvar, skydd och säkerhet
115 Hållbar utveckling
127 Jordbruk, skogsbruk och fiske
156 Kommunikationer, infrastruktur och IT
166 Kultur, medier och fritid
180 Lag och rätt
202 Miljö, energi och klimat
247 Näringsliv, handel och regional tillväxt
306 Samhällsekonomi och statsbudget
372 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
423 Stat, kommuner och landsting
434 Utbildning och forskning
468 Utrikespolitik och internationellt samarbete
495 Ansvarsområden A-Ö
505 Statsministern och statsråden

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Lag och rätt.
http://wimnell.com/omr353g12.pdf (34+7955)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Miljö, energi och klimat.
http://wimnell.com/omr353g13.pdf (34+61+63+644+656+71)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Utrikespolitik och internationellt samarbete.
http://wimnell.com/omr353g19.pdf (32+34+61+6523+6525+653+7951)


Vad gjorde socialdemokraterna? Klicka på följande länk:

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html


Inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.

020414:

SvD 020411 sid 5:


REGERINGEN FÅR INTE ÖVERLÅTA inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter till FN, EU eller annan stat. Men ingen tycks bry sig och konstitutionsutskottet tiger. Sverige har böjt knä för USA och kan knappast betecknas som en rättsstat längre, skriver LO:s Martin Lindblom.

Vem värnar rätten?

Fem månader har gått sedan den amerikanska administrationen utfärdade en fatwah mot tre svenska medborgare. Varje försök att få bannbullan upphävd har misslyckats. Från amerikanskt håll har inte framförts några bevis för terroristanklagelserna mot de svenska medborgarna
    . Enligt amerikansk uppfattning är bevisning inte heller nödvändig. Med brutal arrogans har de amerikanska myndigheterna i kontakterna med de tre svenskarnas advokater förklarat att bannbullan tillkommit i preventivt syfte. Avsikten sägs vara att avskräcka svenskarna från att begå brott de ännu inte har begått.

Reaktionerna är förvånansvärt lama på denna rättsliga nyordning, trots att den innebär att riksdag och regering godtar att rättslösheten upphöjs till dygd.
     För att fullfölja rättskränkningen mot de tre svenskarna har de nyligen av EU belagts med reseförbud; en något överdriven åtgärd kan tyckas eftersom den som fått alla ekonomiska tillgångar beslagtagna inte lär kunna resa någon längre sträcka.
     Den Säpokommissarie som utrett frågan har avfärdat de ameri kanska anklagelserna i ordalag, som inte lämnar något tvivel om att han finner dem befängda. Domstolsverket har upphävt rättshjälpsnämndens beslut att inte ge de bannlysta rättshjälp. Den åklagare som fick ta sig an den delikata uppgiften och utreda brottsmisstanke mot de svenskar som samlat in pengar till livets nödtorft åt de bannlysta, har inte utan viss humor och med stort civilkurage konstaterat att om insamlarna begått ett brott, vilket i sig är tvivelaktigt, är insamlarnas brott i så fall av så ringa art att det inte är ett brott som ska beivras.

Skulden för att de svenska medborgarna utsatts för detta övergrepp faller främst på riksdag och regering.
     Regering och riksdag har ursäktat sig med att de inte kunnat göra annat än att acceptera bannlysningen, eftersom Sverige förbundit sig att följa FN-stadgan och EU-förordningar, även om dessa uppenbart kränker det medborgerliga rättighetsskydd som alla medborgare garanteras i svensk grundlag.
     Men stämmcr det?
     Olika rättsordningar har hamnat i konflikt med varandra. Frågan är då vilken rättsordning som ska ha företräde: de bestämmelser som följer av svensk grundlag, FN deklararationen om mänskliga rättigheter och Europakonventionen till skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna eller de beslut som fattats av en sanktionskommitte inom FN och en ståndrätt i uppenbarelse av EU-kommissionen?
     Svaret på den frågan ges i Regeringsformen (10:5). Grundlagsfäderna var inte så naiva som dagens regering och konstitutionsutskott. Till skillnad från dem kun de de föreställa sig att en konflikt kunde uppstå mellan den svenska grundlagens rättighetsskydd och beslut i de internationella sammanslutningar i vilka Sverige deltar. De har därför skrivit in i grundlagen hur sådana konflikter ska hanteras och lösas.

I regeringsformen stadgas att "beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform (kan) i begränsad omfattning överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete till vilken riket är anslutet eller ska bliva anslutet. Därvid får ej överlåtas beslutanderätt som avser fråga /... / om be gränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap" (som handlar om grundläggande fri- och rättigheter).

Det är viktigt att observera att det här rör sig om ett absolut förbud att överhuvudtaget till FN eller till EU överlämna beslutande rätt i frågor som inskränker de mänskliga fri- och rättigheterna (RF 2:23).
     Om sådana inskränkningar ska aktualiseras, måste de övervägas och beslutas av den svenska riksdagen i de former som gäller för grundlagsändring. Det har inte skett.
     Om EU-förordningen alls ska kunna anses ha någon rättsverkan i Sverige, måste man därför hävda att en inskränkning av de tre svenska medborgarnas fri- och rättigheter inte har ägt rum. Men den som hävdar detta måste då också hävda att det är förenligt med svensk grundlag att utan skymten av bevis och utan rannsakan beslagta medborgares egendom, och att dessa administrativa ingripanden är tillåtna i evig tid utan att de drabbade har laglig rätt att överklaga besluten eller att inom rimlig få sin sak prövad i domstol.

I detta rättsliga skymningsläge har vi nu hamnat genom regeringens och riksdagens undfallenhet. Vi kan dessutom konstatera att regering och riksdag i förbifarten Iyckats bryta mot en rad andra centrala grundlagsbestämmelser.
     Det gäller grundlagens förbud mot rättsskipning av andra organ än domstolar (1.8 RE), det gäller förbudet mot retroaktiv strafflag (2:10 RF) och det gäller förbudet mot ståndrätter och särskilda dom stolar inrättade för redan begången gärning (2:11 RF). Att EU-för ordningarna strider mot dessa grundlagsbestämmelser kan inte råda något tvivel om.
     EU-kommissionen har dömt de tre svenska medborgarna till något som måste liknas vid brottspåföljd utan angivande av domskäl och bevisning. De har "dömts" för en gärning som inte var något brott när den genomfördes. Brottet är som bekant samröre med nätverksbanken al-Barakat, som för övrigt svenska Sida använt sig av. Och slutligen: någon EG-rätt på straffrättens område finns inte, men ändå har EU-kommissionen ansett sig ha befogenheter att uppträda som både lagstiftare, åklagare och domare, alltså med råge uppfyllt alla kriterier på en ståndrätt.

Det unika med den rättskränkning de tre svenska medborgarna utsatts för är som sagt att den uteslutande förklaras av att den politiska makten tappade sans och omdöme efter den 11 september.
     Därmed är också sagt att det bara är riksdag och regering som kan återupprätta de rättsstatliga principer, som man så omsorgsfullt lyckats negligera.
     Det kan ske genom att riksdagens konstitutionsutskott klargör sin inställning till förhållandet mellan svensk grundlag och annan rätt, och samtidigt slår fast att det som hänt aldrig får upprepas och förutskickar kompletterande lagstiftning om sådan anses behövlig.
     Regeringen kan för sin del an vända sig av abolitionsrätten - d v s rätten att om synnerliga skäl finns upphäva beslut om att utreda och lagföra brottslig gärning - och samtidigt för att markera vidden av det egna rättsmisslyckandet till erkänna de tre drabbade svenskarna ett stort skadestånd för den rättsförlust de lidit.
     Det är vad som skulle ske i en rättsstat, men frågan är om Sverige längre kan räknas in bland dessa.

MARTIN LINDBLOM
chefredaktör, LO-Tidningen “Regeringens lojalitet mot USA:s vedergällningskampanj.

020414:
DN 020414 sid 4:

"Sverker Åström kritiserar regeringens lojalitet mot USA:s vedergällningskampanj:
Ingen bryr sig om att Sverige är i krig"

"Som entusiastisk deltagare i den USA-ledda koalition som för en militär och ekonomisk kampanj mot terrorism över hela världen, kan Sverige sägas vara i krig. Det är första gången sedan 1814, men varken regering eller riksdag tycks intressera sig. Det är hög tid att Sverige allvarligt prövar vilken roll vi i fortsättningen skall spela för att kunna bidra till att kampen förs ändamålsenligt och lagenligt. Vapenmakt kan ha sin plats, även om man måste beteckna bombningarna i Afghanistan som ett pyramidalt fiasko, skriver förre kabinettssekreteraren Sverker Åström."

"Kampen mot terrorismen har nu pågått i över ett halvår. De fasansfulla dåden den 11 september lever i allas minne och ger opinionsmässigt stöd i de flesta länder till mycket drastiska motåtgärder, som sträcker sig från nationell lagstiftning, ofta med inskränkningar i de mänskliga rättigheterna, till öppet krig som i Afghanistan.
     Som lojal, nästan entusiastisk medlem av den USA-ledda koalitionen deltar Sverige i detta krig. Det är hög tid att vi allvarligt prövar frågan vilken roll vi i fortsättningen skall spela för att kampen förs ändamålsenligt och lagenligt och att den inte utvecklas till ett allmänt krig.
    President Bush har förklarat att terrorismen skall utrotas överallt och för all framtid. Han kräver ovillkorlig medverkan av världens alla folk. "Den som inte är för oss är för terrorismen."
     Även om Bush förklarar sig ha både historien och Gud på sin sida, är detta givetvis en helt orealistisk målsättning.

Vad som nu i första hand krävs är en någorlunda fullständig och övertygande analys av terrordådens orsaker. När terror ägt rum tidigare i historien, har den varit relativt lätt att förklara och förstå vilket ingalunda betyder att ursäkta. Det kunde då gälla attentat som syftade till att avlägsna en som vissa ansåg misshaglig härskare som Alexander II i Ryssland.
     Det fanns i folkrätten en diskussion om rätten till "tyrannmord". Eller det kunde gälla våldsdåd med sitt ursprung i etniska, religiösa och territoriella motsättningar. Sådana som fortfarande förekommer i Spanien, Irland och på flera andra håll i världen. Eller, slutligen, som i fallen Röda Brigaderna och Baader-Meinhof, försök att med våld förändra hela samhällsstrukturen.
     Terrorismen sådan vi mötte den i september förra året har en helt annan bakgrund. Där spelar religiösa motiv huvudrollen, inte sociala eller ens politiska i vanlig mening. Då blir definitionen svårare. Men också viktigare.
    Som utgångspunkt kan man anta att den 11 september var ett uttryck för hatet inom vissa extrema islamistiska kretsar mot "moderniteten" i vid mening, representerad av USA, och mot vad man uppfattar som förakt för och orättvisor mot den islamiska världen. Det gäller så att analysera skälen till dessa stämningar för att sedan som ett huvudmål söka minska acceptansen i den muslimska världen av terroristernas budskap och metoder.
    För sådana undersökningar har vi föga att hämta från USA där tänkandet ännu, även i akademiska kretsar, tycks dominerat av krav på hämnd och vedergällning. Desto mera angeläget är det att andra länder och organisationer, inte minst EU, engagerar sig i debatten. Detta skulle betyda att vi minskar risken att köra fast i ineffektiva och kanske självdestruktiva tänkesätt och metoder i den forsatta kampen.

I denna strid kan vapenmakt ha sin plats, även om man nog måste beteckna bombningarna i Afghanistan som ett pyramidalt fiasko, nämligen om man ser till det ursprungligen angivna, enda motivet, vilket var att fånga bin Ladin "dead or alive". Först senare ändrades målet till att avse en strid mot burkan som en symbol för det talibanska förtrycket.

Motåtgärderna måste spela över ett långt vidare register än det militära och inbegripa polis- och underrättelsesamarbete samt, allra viktigast, ett politiskt, ekonomiskt och ideologiskt arbete för att ge de islamiska massorna självrespekt och värdighet i den nödvändiga dialogen och konfrontationen med den västerländska "moderniteten".
     Viktigt är att kampen mot terrorismen förs på ett sådant sätt att den inte äventyrar just de värden som denna bekämpar, alltså rättssäkerheten, de demokratiska rättigheterna, individens integritet, den fria ekonomin och så vidare.
    Det är mot den här tecknade bakgrunden som det svenska agerandet i terroristfrågan nu bör granskas och planeras. Vi får inte dröja för länge. Det var en förödmjukande upplevelse att följa riksdagens utrikesdebatt den 13 februari, då både regering och opposition visade en skrämmande brist på vilja och förmåga att diskutera terrorismen och strategin för dess bekämpande.

Som deltagare i den koalition som under amerikansk ledning för en militär, ekonomisk och ideologisk kampanj över praktiskt taget hela världen, kan Sverige sägas vara i krig, i själva verket för första gången sedan 1814. Men i riksdagen händer ingenting! Varken regering eller opposition ägnade annat än förstrött intresse åt den i nuläget helt avgörande utrikespolitiska frågan.

Riktlinjerna för ett svenskt handlingsprogram kunde vara följande.
* Uppgiften att från svensk sida definiera den nya terrorismen och ange effektiva åtgärder för dess bekämpande får inte som hittills lämnas till några spridda fria debattörer utan måste bedrivas inom regeringskansliet med stor effektivitet och under största möjliga öppenhet, kanske med deltagande av särskilda experter.
* Sverige måste, troget sina traditioner, bestämt kräva att alla åtgärder vidtas inom folkrättens ram. Det står klart att den utvidgade självförsvarsrätt som USA med stöd av säkerhetsrådet kunde åberopa fram till det inledande skedet av bombningarna nu har försvunnit, bland annat med hänsyn till den även av Sverige hävdade proportionaliteten.
     Hela frågan måste nu återföras till rådet. Det är inte acceptabelt att USA efter sex månaders bombningar inte en enda gång rapporterat till FN. Rådet bör kräva en rapport och sedan fatta ett nytt beslut. För att så skall ske faller ett tungt ansvar på rådsmedlemmarna, således bland annat på Norge. Med ett rådsbeslut i ryggen kan USA fortsätta kampen med full legitimitet.
    Utan ett sådant beslut kommer USA:s militära åtgärder att sakna rättslig grundval och i ökande grad framstå som uttryck för supermaktens arrogans, godtycke och förakt för internationell rätt.

För Sverige torde sanningens minut komma om och när USA företar ett angrepp mot Irak. Regeringen har redan uttalat att den anser ett sådant angrepp kräva FN-beslut. Det kan finnas skäl att inskärpa denna ståndpunkt så att den ofrånkomliga konfrontationen med USA i förekommande fall blir så lindrig som möjligt.

Att, som regeringen vagt antytt, acceptera Kabul-regimens medgivande till fortsatt krigföring som ett rättsligt skäl måste bestämt avvisas. Detta var exakt det motiv som Sovjet åberopade vid invasionen av Tjeckoslovakiet och Ungern.

* Det finns en principiellt viktig fråga avseende självförsvarsrätten som nu måste komma upp på den internationella agendan.
    En utvidgad tolkning av denna rätt får nu anses ha accepterats av statssamfundet och kan därigenom sägas ha blivit sedvanerätt. Det kan hävdas att rätten nu omfattar en väpnad reaktion även i efterhand i fall av mycket omfattande våldsdåd av typen 11 september. Men denna rätt kan missbrukas av samvetslösa regimer och leda till en "djungelns lag", vilket till varje pris måste undvikas. Den nya regeln måste alltså noggrant definieras och avgränsas. Här föreligger en uppgift som utomordentligt väl lämpar sig för ett land som Sverige. Vi bör snarast ta ett internationellt initiativ. Det kan ta formen av ett förslag till FN:s generalförsamling i höst.
* Det står klart att koalitionen mot terrorismen kräver stöd av arabstaterna. Och det är lika klart att detta stöd försvagas och riskerar att helt försvinna, om våldsspiralen i Mellersta Östern inte bringas att upphöra och utsikterna till en fredlig uppgörelse inte förbättras.

Sverige som enskild stat, liksom för övrigt EU, är helt ur stånd att verksamt påverka utvecklingen. Det kan bara USA. Men vi kan alltid, om så bara av moraliska skäl, bidra till opinionsbildningen och, som Anna Lindh också gjort, lägga huvudansvaret på Israel. Även Göran Persson, som säger sig ha sitt hjärta i Israel och vars ord alltså väger tungt, har kraftigt kritiserat det statliga israeliska övervåldet, i själva verket en sedan länge pågående statsterrorism, liksom han självfallet fördömt de fruktansvärda attentat som begåtts av fanatiska palestinier inne i Israel.

Att icke köpa israeliska varor är väl nu en självklarhet för varje anständig människa. Vad vi också måste undvika är den form av moralisk bankrutt som en av partiledarna, moderaten Bo Lundgren, gjorde sig skyldig till när han nyligen anklagade den i några källarrum totalisolerade Arafat för att bära den direkta skulden till attentaten i Israel. Vilken förfärande gemenhet.

* Vi måste inom FN och EU med större kraft än hittills hävda att kampen mot terrorismen inte får föras till priset av ett tummande på rättsstatens principer. I det stora sammanhanget är naturligtvis behandlingen av de tre sverigesomalierna och fången på Kuba inte uppseendeväckande men den reser frågor som en rättsstat som Sverige måste tillmäta största vikt.

Sverker Åström "


020207:

Lagrummet


(http://www.lagrummet.se)

Under denna rubrik finner du länkar till följande typer av dokument:

Kommittédirektiv
För att utreda en fråga kan regeringen välja att tillsätta en kommitté. Regeringen anger de utgångspunkter som skall gälla för arbetet i form av kommittédirektiv.

Kommittéberättelsen
I kommittéberättelsen finns uppgifter om samtliga statliga kommittéer. Ett exempel på sådana uppgifter är vilka personer som är ledamöter och sakkunniga i en kommitté.

Statens offentliga utredningar (SOU)
Slutsatser och förslag från statliga kommittéer redovisas i regel i ett betänkande som publiceras i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Departementsserien (Ds)
När en fråga har utretts inom ett departement kan utredningens slutsatser och förslag publiceras i en departementspromemoria i Departementsserien (Ds).

Propositioner och skrivelser
När regeringen lämnar förslag till riksdagen som innehåller förslag till riksdagsbeslut görs detta i form av propositioner. Regeringen kan även lämna information till riksdagen inom ett område. Detta görs i form av skrivelser. Skrivelserna innehåller inget förslag till riksdagsbeslut.

Motioner
En motion är ett förslag till riksdagen som väcks av en eller flera riksdagsledamöter.

Redogörelser och förslag
Riksdagens organ lämnar in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen. Exempel på sådana organ är Riksdagens ombudsmän (JO), Riksdagens revisorer, Riksdagens förvaltningskontor och fullmäktige i Riksbanken. Riksdagens organ kan även lämna förslag till riksdagen.

Utskottsbetänkanden
Innan riksdagen tar ställning till en proposition eller en motion behandlas den i ett av riksdagens 16 utskott. Utskotten lämnar förslag till riksdagen och motiverar dessa förslag i ett utskottsbetänkande.

Riksdagens protokoll
Debatter, beslut och annat som avhandlas i riksdagens kammare framgår av riksdagens protokoll. Ett snabbprotokoll finns redan dagen efter både i tryckt och i elektronisk form. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Sakregister över riksdagens ärenden och beslut
I sakregistret över riksdagens ärenden och beslut kan sökning göras i t.ex. motioner, propositioner och riksdagens protokoll.

Planeringsregister över riksdagens ärenden och beslut
I planeringsregistret över riksdagens ärenden och beslut finns information om behandlingen av ärenden i utskott, riksdagens kammare m.m. Registret innehåller även uppgifter om ej avslutade ärenden.

Författningsregister
I författningsregistret finns uppgifter om de lagar och förordningar som kungörs i Svensk författningssamling (SFS).

Författningar i fulltext
Med författningar i fulltext avses lagar och förordningar som kungörs i SFS i sin fullständiga lydelse med införda ändringar.

Svensk författningssamling (SFS) som den kungörs
SFS som den kungörs innebär att författningarna presenteras som de ser ut i tryckt form.

Myndigheters föreskrifter
Vissa statliga myndigheter får efter bemyndigande från riksdagen och regeringen besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna kungörs i regel i myndigheternas författningssamlingar.

Myndigheters avgöranden
De statliga myndigheterna får efter bemyndigande av riksdagen och regeringen fatta beslut i olika ärenden.

Domstolars avgöranden
Högsta domstolen, Regeringsrätten, hovrätterna, kammarrätterna, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten prövar själva om ett avgörande är att betrakta som vägledande.

Sveriges internationella överenskommelser
Sveriges överenskommelser med främmande makter publiceras i skriftserien Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).020207:

Myndigheters författningssamlingar


(http://www.lagrummet.se/list_02.asp?doc_type_id=14)

Alkoholinspektionens författningssamling (AIFS)


Arbetsgivarverkets författningssamling (AGVFS)


Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling (AMSFS)


Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)


Banverkets författningssamling (BV-FS)


Blekinge läns författningssamling


Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) m.m.


Boverkets författningssamling (BFS)


Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS)


Dalarnas läns författningssamling


Datainspektionens författningssamling (DIFS)


Domstolsverkets författningssamling (DVFS)


Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS)


Finansinspektionens författningssamling (FFFS)


Fiskeriverkets författningssamling (FIFS)


Försvarets författningssamling (FFS)


Gotlands läns författningssamling


Gävleborgs läns författningssamling


Hallands läns författningssamling

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS)


Jämtlands läns författningssamling


Jönköpings läns författningssamling


Kalmar läns författningssamling


Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS)


Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS)


Kommerskollegiums författningssamling (KFS)


Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS)


Konsumentverkets författningssamling (KOVFS)


Kriminalvårdsverkets författningssamling (KVVFS)


Kronobergs läns författningssamling


Lantmäteriverkets författningssamling (LMVFS)


Luftfartsverkets författningssamling (LFS)


Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)


Migrationsverkets författningssamling (MIGRFS)


Naturvårdsverkets författningssamling (NFS)


Norrbottens läns författningssamling


Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS)


Post- och telestyrelsens författningssamling (PTSFS)


Premiepensionsmyndighetens föreskrifter (PPM)


Radio- och TV-verkets författningssamling (RTVFS)


Revisorsnämndens författningssamling (RNFS)

Riksarkivets författningssamling (RA-FS)


Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS) och allmänna råd (RAR)


Riksgäldskontorets författningssamling (RGKFS)


Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS)


Riksskatteverkets författningssamling (RSFS)


Riksåklagarens författningssamling (RÅFS)

Riksåklagarens författningssamling (RÅFS) (äldre författningar)

Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS)


Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS)


Skolverkets författningssamling (SKOLFS)


Skåne läns författningssamling


Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)


Statens folkhälsoinstituts författningssamling (FHIFS)

Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS)


Statens kulturråds författningssamling (KRFS)


Statens kärnkraftsinspektions författningssamling (SKIFS)


Statens livsmedelsverks författningssamling (SLVFS)


Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSIFS)


Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS)


Stockholms läns författningssamling


Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling (STAFS)


Svenska kraftnäts författningssamling (SvKFS)


Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter


Södermanlands läns författningssamling


Totalförsvarets pliktverks författningssamling (TPVFS)


Tullverkets författningssamling (TFS)


Uppsala läns författningssamling (03FS)


Verkets för näringslivsutveckling författningssamling (NUTFS)

Vägverkets författningssamling (VVFS)


Värmlands läns författningssamling

Västerbottens läns författningssamling


Västernorrlands läns författningssamling


Västmanlands läns författningssamling


Västra Götalands läns författningssamling


Örebro läns författningssamling


Östergötlands läns författningssamling


Överstyrelsens för civil beredskap författningssamling (ÖCBFS)
Offentlighet &IT.

020312:
Statskontoret rapport 2002:1
(http://www.statskontoret.se/pdf/200201.pdf)

Offentlighet &IT Vägledning för förvaltningen om författningar och regler som styr IT-användningen..

Tredje utgåvan av vägledningen visar hur myndigheterna kan genomföra elektronisk förvaltning och visionen om ”24-timmarsmyndigheten” med bibehållna krav på offentlighet, sekretess, integritet och säkerhet. Vägledningen behandlar rättsliga regler vid användningen av informationsteknik. Från registreringen av ett ärende, via fortsatt handläggning och beslut, till arkivering och tillhandahållande av uppgifter till allmänheten. Målgruppen är främst jurister och administratörer inom förvaltningen. Vägledningen har sin tyngdpunkt i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen och dess förhållande till informationstekniken behandlas särskilt. Detsamma gäller kopplingen mellan dessa regler och personuppgiftslagen, förvaltningslagen samt arkivlagen. Statskontoret lämnar råd i frågor som gäller offentlighetsprincipen och informationsteknik.
Källor på Internet
Datainspektionen, www.datainspektionen.se
Lagrummet, www.lagrummet.se
Regeringen, www.regeringen.se
Riksarkivet, www.ra.se
Riksdagen, www.riksdagen.se
Rixlex, www.riksdagen.se/debatt/index.asp
Statskontoret, www.statskontoret.se
Sverige Direkt, www.sverigedirekt.gov.se
Öppna Sverige, www.oppnasverige.gov.se


Personuppgifter på Internet.

011007:
Datainspektionen: information om Personuppgifter på Internet.
(http://www.datainspektionen.se/PDF-filer/faktablad/personuppgifter_och_internet.pdf).
PuL = Personuppgiftslagen. Utdrag från informationsbladet::

"Samtycke. Om den registrerade - den som personuppgifterna avser - har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.
Harmlösa uppgifter. Enligt PuL är det bara tillåtet att överföra personuppgifter till länder som har ett tillräckligt skydd för informationen (adekvat skyddsnivå), men harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke eftersom sådana uppgifter inte kräver något skydd. Man kan säga att den adekvata skyddsnivån för harmlösa uppgifter är inget skydd alls - ”man behöver inget paraply om det inte regnar!” Vad som i praktiken kan anses vara harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara om den registrerade kan uppleva publiceringen som kränkande. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! ... Om du är osäker på vad den registrerade kommer att tycka om publiceringen är det en god regel att inhämta hans eller hennes samtycke.
Undantag. Om personuppgifter behandlas uteslutande för journalistiska ändamål gäller inte alla regler i PuL. Reglerna i PuL gäller inte heller när personuppgifter behandlas för uteslutande konstnärligt eller litterärt skapande."....
"Några praktiska exempel
Arbetsplatsen. Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och liknande arbetsplats-relaterade personuppgifter kan normalt publiceras på en webbplats utan den registrerades samtycke. Vill man däremot lägga ut t.ex. hemadress, hem-telefonnummer eller foton bör man fråga personen först.
Skolan. Uppgifter om elevers namn, klass och e-postadress till skolan kan normalt publiceras. Vill man dessutom lägga ut hemadress, telefonnummer eller foton bör man först fråga eleven och normalt också målsman. Föreningslivet. Medlemsregister innehåller normalt harmlös information, men tänk på att exem-pelvis medlemmar i en skytteförening kan invända mot en publicering som visar att det kan finnas vapen på en viss adress. Det kan vara lämpligt att på t.ex. ett medlemsmöte diskutera vilka personuppgifter som ska finnas på föreningens webbplats. Det är inte ovanligt att personer inte vill att deras adress och telefonnummer publiceras på Internet.
Kommuner. Personuppgifter som ingår i diarier, kallelser till sammanträden och protokoll får läggas ut på Internet i enlighet med särskilda föreskrifter i personuppgiftsförordningen. Huvudregeln är att uppgifter som direkt pekar ut den registrerade inte får publiceras. Vissa undantag finns angivna i förordningen som kan hämtas på www.datainspektionen.se
Foton. Tänk på att även foton normalt betraktas som personuppgifter även om inga namn nämns. Innan man lägger ut bilder från t.ex. fester på sin webbplats bör man alltså fråga berörda personer.
Om någon invänder mot att uppgifter om honom eller henne har publicerats på Internet, bör uppgifterna tas bort även om de för utomstående kan verka harmlösa. "34 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 34 ingår domstolarnas verksamheter.

Domstolsverket

Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Tfn: 036-15 53 00
Fax 036-16 57 21

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Domstolarnas verksamhet


Rättsväsende

Länksymbol Misstänkta personer
Länksymbol Uppklarade brott
Länksymbol Anmälda brott

Länksymbol Personer lagförda för narkotikabrott
Länksymbol Personer lagförda för brott

Länksymbol Domstolsstatistik

Länksymbol Kriminalvård

Länksymbol Återfall i brott

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/RVMyndigheter under departementen i maj 2008.

Justitiedepartementet:

Datainspektionen

Box 8114, 104 20 Stockholm
Tfn 08 - 657 61 00
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

Domstolsverket (DV)

551 81 Jönköping
Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Box 820, 101 36 Stockholm
Tfn 08 - 762 00 00
Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Justitiekanslern (JK)

Box 2308, 103 17 Stockholm
Tfn 08 - 405 10 00
Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor.

Rättshjälpsmyndigheten

Box 853, 851 24 Sundsvall
Tfn 060 - 13 46 00
Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Box 22523, 104 22 Stockholm
Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

Åklagarmyndigheten

Box 5553, 114 85 Stockholm
Tfn 08 - 453 66 00
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00

Näringsdepartementets domstol

Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

Patentbesvärsrätten

Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50

Näringsdepartementet

Patent- och registreringsverket, PRV

PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr34.html